Charlottelund – Karlsgårdsvej 10 – matrikel 85r

Charlottelund, Karlsgårdsvej 10, Klemensker

Parcel nr. 5 af 8. vornedgård, Kørsegård i Klemensker. Oprindelig matr. 85d

I BBR+ejendomsregisteret findes ejendommen under Karlsgårdsvej 10,  Nyker, 3700 Rønne

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Matrikel 86d, i 1895 delt i 85d og 85r. I dag matrikel 85r alene. Besad desuden parcel 8 fra 1812 til 1853.

Parcel 5 / matrikel 85d på det ældste matrikelkort, der var i brug far 1822 til 1858.

Ældste historie

Grunden har været bebygget allerede i 1786, men det er først fra o 1806 vi kender beboere og brugerne. Parcellen udstykket og solgt i 1812 Caspar H. Kofoed. Herefter var jorden i selveje til ejendommens beboer.

 

-1811 Hans Hansen Kratz

Børn: Didrich, døbt 5/10 1806, døde 12 uger gl. 22/11 1806, Didrich døbt 13/3 1808,

Fæstebrev 5/3 1810 Arkivalieronline (sa.dk)  

Peder Olsen Riis gav livsfæstebrev på parcel nr. 5 til Lars Andersen Hammer 5/3 1810. Jordfæstet var som det almindeligvis var, dog undtaget ret til at opbryde engarealet og optage fladtørv, uden speciel tilladelse. Der måtte ikke drives fiskeri uden at husbonden fik det halve udbytte.

Den ”forundte jord og grund havde Hans Hansen Kratz tidligere haft i fæste og brug”.

Årlig afgift af jorden var 9 rd 2 mark – og skat svarende til 2 pund smør til amtstuen i Rønne, 5 mands arbejde til husbonden, en dag i våren med 2 heste og plov, en dag om fisket med heste og vogn til udagning af gødning fra gården. Indfæstningspenge var 26 rd 5 sk. Ved salg af huset på grunden følger jordfæstet mod en afgift på 33 rd 2 mark. (Udslettet 10/10 1860 ved fremvisning af dødsattest på ”ham og hans kone” 12/6 og 8/10 1860. Arkivalieronline (sa.dk))

I 1811 solgte Peder Olsen Riis til Caspar H. Kofoed, Nyker, hele Kørsegård for 7.000 rd. Han fik tilladelse til at sælge parcellerne.

1810-1819 Lars Andersen Hammer (1774-1835) og Ane Kirstine Hansdatter (1776-1835)

Lars Andersen Hammer blev født o 1774 og døde 31/5 1835 i Vestermarie

Ane Kirstine Hansdatter blev født o 1776.

Lars Andersen og Ane Kirstine blev gift i Nyker 15/4 1803. Kautionsmændene var Daniel Lyngberg og Hans N. Holm..

Ane Kirstine flyttede efter mandens død fra Vestermarie  til Klemensker, hvor hun døde 17/11 1835, som aftægtskone på 25. slg. gr., I kirkebogen er hendes navn Anna Kirstine Hansdatter Kure,

Deres børn: Anders Larsen, døbt 2/12 1804 i Nyker

Caspar H. Kofoeds skøde på parcel 5 den 18/4 1812 (læst 26/6 1812 side 460) Arkivalieronline (sa.dk) til Lars Hammer for 1200 rd. Parcel nr. 5 var i hartkorn sat til 4 skp 3 fdk og 2 alb

Auktionsskøde på parcel 8 den 28/3 1812 (læst 18/12 1812 pag 494b) til Lars Andersen Hammer Arkivalieronline (sa.dk) I hartkorn var lodden parcel 8 sat til 1 skp 2 fdk 1 ¾ alb – auktionsbuddet var på 473 rd.

Familien flyttede til Vestermarie 1819

Den 21. marts 1819 anmeldtes tilflytning til præsten i Vestermarie fra Klemensker. Kirkebogen oplyste at de var en ”Bondefamilie” bestående af Lars Hammer, 44 år, Anne Christine Hansdatter ,42 år og deres søn Anders på 14 år.

Den 19/7 1819 købte Lars Andersen Hammer 58. slg. Lille Pilegård i Vestermarie, hvor han døde den 31/5 1835 – ”fundet død i en brønd”, læses i kirkebogen.

Lars Hammers skøde på parcel 5 og 8 den 14/2 1821 Arkivalieronline (sa.dk)

Fra Lars Hammer til Jeppe Pedersen for 400 slettedaler sølv gældende fra midfaste 1819.

 

1819-1848 Jeppe Pedersen og Ane Margrethe Hansdatter (1791-1851)

Jeppe Pedersen blev døbt 8/9 1793 i Vestermarie. Peder Monsen i Tingsted.

Ane Margrethe Hansdatter blev født o 1791 i Nyker. Hun døde på 39. slg. parcel den 25/5 1851 60 år gammel – Jeppe og hustruen boede hos Morten Hansen Kure og Kirstine Jeppesdatter.

Deres børn: Peder Ipsen, f. 15/12 1820 i Klemensker, Anne Margrethe Jeppesdatter, f. 5/5 1825 i Klemensker, Christine Jeppesdatter, f. 23/12 1827 i Klemensker – gift med Morten Hansen Kure.

Brandforsikring 15/11 1836

Et hus på 8. vornedsgaards grund, ejet af Jeppe Pedersen

  1. 1 længe 13 Fag, 7 alen bred, 3½ alen høj paa Stolperne, opført af Egebindingsværj, blandings overtømmer, klinede vægge og Straatag; deraf de 7 Fag indrettet til Stuehus med Sahl, Kammer, Stuer og Køkken med 1 Skorsten og Bageovn, bræddeloft i 6 Fag, taxeredes a fag 36 rd er 250 rd. De øvrige 6 Fag indrettede til Ladehus, taxeret a fag 25 rd, er 150 rd
  2. 1 længe vesten til, 4 fag, 8½ alen bred, 3½ alen høj paa Stolperne, opført af samme slags materialer , taxeret a fag 35 rd er 140 rd
  3. 1 længe synden til, 2 Fag, 6 alen bred, 3 alen høj paa stolperne, opført af samme slags Materiale som de forrige, indrettet til tørrehus, taxeret a fag 15 rd er 30 rd

I alt 570 rd

Forsvarlig imod ildsraade og ei tilforn forsikkret.- De anordnede brandredskaber paalagdes det ejeren at anskaffe inden 14 dage. – Skorsten og Bageovn befandt sig uden synlig brøst

Genforsikret 4. juni 1840 Arkivalieronline (sa.dk)

1 hus paa 8. vornedegaards grund, tilhørende Jeppe Pedersen, taxeret som 1836, men nedsat: a. til 380 rd, b uforandret og c til 20 rd. I alt 540 rd

———-

Skøde og undentagskontrakt 13/10 1849 Arkivalieronline (sa.dk)

Peder Ipsens forsørgelses- og undentagskontrakt for sine forældre Jeppe Pedersen og hustru. De skulle nyde frit ophold til deres død, have deres seng i dagligstuen, varme og renlighed. I stedet for klæder skulle de have 2 pund ”forsvarlig” uld og ½ lispund skættet hør årligt. De skulle begge have en anstændig begravelse.

Hvis de ønskede at flytte skulle de have 400 rd og årligt in natura 2 td rug , 2 tønde byg, 1 tønde havre,  2 skp. Ærter til kogning, 1 fjerding sommerlagt spegesild, der leveres i august, ½ skp. Salt, 1 lispund klipfisk, 2 forsvarlige lam med uld, årligt ydes 4 ægter. (Flere detaljerede varer nævnes)

Som sikkerhed satte Peder Ipsen parcellerne 5 og 8 af 8. vg. i Klemensker

1849-1852 Peder Ipsen (1821-1890) og Karen Kirstine Sorth (1820-1887)

Peder Ipsen blev født 18/12 1820 i Klemensker. Forældrene Jeppe Pedersen og Ane Kirstine (se ovenfor)

Karen Kirstine Sorth blev født 24/4 1820 i Aaker. Forældre: udbygger Mads Jensen Sorth og Margrethe Pedersdatter. Karen Kirstine døde 18/12 1887 i Klemensker.

De blev gift i Nylars 5/2 1847 – Peder Ipsen boede hos forældrene på 8. vg. parcel. Og Karen på 19. slg.gr.

Deres børn: Julius Mathias Ipsen, f. 1848 i Klemensker

Den 13. maj 1852 flyttede familien til Vestermarie

 

Pantebrev 21/11 1849 Arkivalieronline (sa.dk)

Fra Peder Ipsen til husmand Peder Hansen Holm på 200 rd med sikkerhed i parcel nr. 8

Mageskifteskøde 11/12 1853  Arkivalieronline (sa.dk)

Fra Peder Ipsen til Peder Jørgensen. Peder Ipsen overdrog parcel nr. 5 til Peder Jørgensen mod at Peder Ipsen overtog hus på 54. slg. gr. I Vestermarie, samt fæsterettigheder på 54. slg. og 60. slg. samme sted. Hus og fæstejord blev ansat til 500 rd. værdi, ligesom bygninger og parcel nr. 5 matrikel 85d på 8. vg. i Klemensker.

Pantebrev 22/1 1854 Arkivalieronline (sa.dk)

Fra Peder Jørgensen, ejer og beboer på parcel nr 5. på 8. vg.gr. til hans farbror Hans Jensen på 10. vg. gr for lån på 400 rd. med sikkerhed i grund og assurancesummen

Skøde 12/12 1853 Arkivalieronline (sa.dk)

Peder Ipsen solgte parcel nr 8 af 8. vg. til Peder Hansen, som boede på parcel nr. 7, for 270 rd. Han forpligtede sig til at betale årlig undentag til Peder Ipsens far, der boede på 39. slg. parcel.

Pantebrev 18/12 1853 Arkivalieronline (sa.dk)

Peder Hansen erkendte sig skyldig 300 rd til Peder Hansen Holm på 39. slg. parcel mod sikkerhed i den 7. parcel på 8. vg. grund og det på grunden stående hus

matrikelkort brugt 1858-1892

1853-1885 Peder Jørgensen og 1. Ane Marie Andersdatter, 2. Karen Marie Petersdatter (Jensen)

En Peder Jørgen blev 26/6 1806 i Østerlars. Forældrene er sandsynligvis udbygger Jens Erichsen, Østerlars og hans hustru Else 

Ane Marie Andersdatter blev født 24/10 1812 i Klemensker: Forældre: Anders Jensen på 46. slg.  Ane Marie døde 28/2 1854 42 år gammel

Peder Jørgensen blev gift Karen Marie Jensen 12/8 1855 i Klemensker. Hun blev født o 1824 i Nyker

Deres børn: Christine Marie Jørgensen, f. 11/1 1836 i Vestermarie, Andreas Peter Jørgensen, f. 13/12 1839 i Vestermarie, Jørgen Peter Jørgensen, f. 3/3 1852 i Vestermarie,  (med Karen Marie Jensen) Peter Anias Jørgensen, f. 8/10 1859 i Klemensker

I 1836 på 67. slg. grund Vestermarie, 1839 på 34. slg. grund i Vestermarie. I 1852 på 54. slg. grund i samme sogn, inden de flyttede til Klemensker.

Skøde 31/1 1885 Arkivalieronline (sa.dk)

Peder Jørgensen, nu boende i Rønne, sælger til sin søn Peter Annias Jørgensen og hustru. Salget omfattede parcel nr 5 – matrikel 85d (hartkorn: 2 tdl. 3 skp 2 fj 2 ¼ alb). Købssum 10.000 kr, hvoraf løsøret var 1.500 kr. Peter Jørgensen lånte 5.000 kr af Rasmus Peter Mogensen på Julegård. Arkivalieronline (sa.dk)

 

1885-1893 Peter Anias Jørgensen (1859-1940) og Andrea Christine, født Sonne

Peter Anias Jørgensen blev født 8/10 1859 Klemensker og døde i Klemensker 27/4 1940.

Andrea Christine Sonne er født 2/7 1862 i Klemensker. Forældre: udbygger på 49. slg. Edvard Sonne og Christine Margrethe Jensen.

Skøde 16/12 1893 Arkivalieronline (sa.dk)

Fra Peter Annias Jørgensen til Hans Morten Hansen fra Klemensker. Salget bestod af matrikel 85d og de på grunden stående bygninger og besætning, kreaturer og inventarium og afgrøder for 7.000 kr

 

1893-1895 Hans Morten Hansen

(Sandsynligvis: født 3/10 1867 i Vestermarie, søn af parcellist Morten Hansen og Kristine Kofoed, som i 1896 boede på 6. vg. parcel i Klemensker. gift 1/12 1896 med Agnes Kirstine Pedersen)

Købekontrakt 3/9 1894 og skøde 23/6 1895 læst 10/7 1895 på 5.000 kt Arkivalieronline (sa.dk)

Fra Hans Morten Hansen til Georg Mathias Engel. Købekontrakten omfattede ikke de 12 tønder land, der var undtaget (den nordvestligste del af 85d) og udmatrikuleret. Hus og jorden som ejendommen omfattede for 7.000 kr. I købekontrakten ses, at Georg Engel allerede i september 1894 havde overtaget hus og jord.

Skøde 29/6 1895 på en udstykket del af 86d til 2000 kr.

Herefter blev den tilhørende jordbesiddelse betegnet som matrikel 85d og 85r

Matrikelkort brugt i perioden 1892-1983

1895-1899 Georg Mathias Engel og Karoline Margrethe Jensen

Georg Mathias Engel blev født 30/12 1871 i Vestermarie. Forældre Niels Jensen Engel og Karoline Margrethe Jørgensen, 50. slg. Kantedamsgård i Vestermarie. Han døde 20/4 1915 i Knudsker

Karoline Margrethe Jensen blev født 10/12 1872 i Klemensker. Forældre smed Andreas Jensen og Christine MargretheFrederiksen, 34. slg. parcel i Klemensker.

Georg og Karoliine blev gift i 1897. i 1898 overtog de 34. slg. Lyngård i Østerlars.

Skøde 7/8 1899 Arkivalieronline (sa.dk)

Fra Georg Mathias Engel til Jens Michael Hansen. Det solgte var matriklerne 85d og 85r med bygninger for 12.500 kr.

 

1899-1904 Jens Michael Hansen og Marie Margrethe Holm

Jens Michael Hansen blev født 2/5 1832 i Nyker. Forældre: Hans Michael og Karoline Margrethe Hansdatter, udbygger i Nyker. Jens Michael første hustru var Margrethe Cathrine Esbersen, der døde 12/11 1891.

Marie M. Holm blev født 12/8 1866 i Rønne og blev gift 16/1 1895 med rentier, enkemand, Jens Michael Hansen, Kokkegade 386 i Rønne. Marie var datter af husmand Jørgen Madsen Holm og Margrethe Kirstine Kofoed i Rutsker.

Deres barn: Johannes Andreas Hansen f. 13/2 1895 i Rønne

Skøde 18/6 1904 Arkivalieronline (sa.dk)

Skøde fra Bornholms Nordre Herreds skifteret efter afdøde Jens Michael Hansen og efterlevende enke Marie Margrethe Hansen, født Holm, til Carl Christian Pedersen på matrikel 85c og 85 d af Klemensker for 9.800 kr. Ejendommen var overtaget allerede den 24/2 1904.

 

1904-1910 Carl Christian Pedersen

Skøde 30/4 1910 Arkivalieronline (sa.dk)

Skøde fra Carl Chr. Pedersen til Hans Munch fra Vestermarie, der omfattende matriklerne 85d og 85r. Købssum 19.500 kr. Løsøret omfattede 5.500 kr

 

1910-1911 Hans Munch

Skøde 14/1 1911 Arkivalieronline (sa.dk)

Fra Hans Munch til landmand Hans Peter Munch, af Lindet i Østermarie. Salget omfattede matr. 85d og r og bygninger mm. Blandt andet kreaturer, der omfattede 2 heste, 10 køer, 2 kalve, 1 so og 1 gris. Købssum 19.500 kr

 

1911-1947 Hans Peter Munch og Ragna, f. Mogensen

Hans Peter Munch blev født 1/8 1883 i Østermarie. Forældre: Husmand Peter Michael Munch og Signe Karoline Hansen, 67, slg. parcel.

Ragna blev født i Haslund ved Randers den 24/3 1885

Deres børn: Karl Mogensen Munch, f. 7/12 1911 i Klemensker (gårdejer Krykkegård), Helga Munch, f. 22/4 1913, Peter Munch, f. 14/1 1921, Karen Munch, f. 19/4 1924, d. 7/1 2016

Brandforsikringsbeskrivelse 29/9 1909

Skitse og oplysninger i brandforsikringsprotokollen 29/9 1909

Forsikringsforhold

Ejendommen var forsikret i Østifternes Brandforsikring. Se policerne fra 1907 til 1949 her: Charlottenlund forsikringer 1909 til 1947 – Kopi

I 1935 blev heste- og kostald forsynet med hårdt tag, således at ejendommen nu kun havde hårdt tag.

Skøde 17/5 1947 fra Hans Peter Munch til landmand Peter Munch på matr. 85d, 85r og 7b i Nyker for 34.500 kr

Charlottenlund 1949. Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

1947-1987 Peter Munch og Ely Nørregaard

Født 14/1 1921 på Charlottenlund, død maj 2009

Peter og Ely blev gift i 1947

Billede fra “Sladrebogen” 1950

Landbruget og dets Biografier, 1950

85d- »CHARLOTTENLUND« pr. Nyker, Tlf. Klemensk. 163. 8. Vdg. Pc. 14,9 ha – Htk. 2-7-0-0 – Ejdsk. 27,600 – Grdsk. 12,500. 2 Td. Ld. Mose, Mergelgrave og Veje. Overtoges 1947 af: Peter Munch, f. 14. 1. 1921 paa Ejend. (S. af Hans Peter M. og Ragna M., f. Mogensen). Elev paa Vallekilde Højskole 1939-40 og paa Sydsj. Landbrugsskole 1944-45. G. m. Ely, f. Nørregaard, d. 8. 9. 1925 paa Nørregaard i Rø (D. af Christian N. og Marie, f. Hansen). Elev paa Ølstykke Husholdningssk. 1944-45.

Charlottenlund 1950-54. Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

Jord tillagt ejendommen:

Skøde 28/8 1952 på matr 47i, Nyker til Peter Munch

Skøde 13/12 1965 på matrikel 85f og 85 p fra V.P.Boss til Peter Munch

Charlottenlund 1955. Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

Charlottenlund 1968. Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

Avisomtaler:

Anl. af diamantbryllup artikel i Bornholms Tidende 16. juni 2007 Bornholms Tidende (e-pages.pub) (af Michael Lykke)

Mindeord i Bornholms Tidende 16. maj 2009 Bornholms Tidende (e-pages.pub)

 

Skøde 9/10 1987 til Carsten Holm. Købssum 1.475.000 kr

 

1987-1994 Carsten Holm

Konkurbehandling 29/7 1994 ved skifteretten i Rønne

Skøde 29/12 1994 til Holger Gert Sørensen. Købssum 626.000 kr

 

1994-(2001?) Holger Gert Sørensen

 

-2001-2023- Annette Sjølander Holm

Charlottenlund 2. april 2023. Foto JVH