Hulvang – Fredensborg

Fredensborg, Simblegårdsvej 4, Klemensker

Hulvang var ejendommens navn indtil 1947, hvor den blev omdøbt til Fredensborg

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Matrikel 61v – tidligere 61f. Fra 1898 sammen med matrikel 61e

Hulvang/Fredensborg. Matrikel 61f
kort 1914

Skøde- og panteprotokollen 61f   

Skøde- og panteprotokollen 61e 

Hammers kort 1750 med udbyggerne 61e og 61f syd for Balsmyre

Ældste historie

Ejendommen er en af de ældste på Simblegårds grund og er med på Hammers kort fra 1750. Beboerne kendes først med sikkerhed fra 1828.

Ejendommens udlænger brændte o. 1972 og jorden blev opkøbt af Kannikegård. Stuehuset eksisterede kun en kort tid, hvorefter det blev revet ned.

Ældste matrikelkort med Hulvang/Fredensborg markeret

Beboerliste

1828-1851 Hans Thorsen (1792-1874) og Martha Marie Hansdatter

 Hans Thorsen blev født o 1792 i Klemensker. Han døde på 53. slg. gr. den 15/6 1874 – 82½ år gammel.

Martha Marie blev født i Olsker o 1803, Hun døde på 53. slg. gr. (Mosevang) den 22/3 1888 84 år gammel.

De blev gift den 15/8 1824, hvor Hans Thorsen opholdt sig på 17. slg. gr. og Martha var tjenestepige på Simblegaard.

Hans Thorsen førte dagbog i perioden 1827-1839 – arkitekt Karl Thorsen skrev på grundlag af dagbogen 11 kronikker i Bornholms Tidende i 1920 – de er gengivet her

I Folketællingen 1834 var Hans Thorsen snedker og i 1840 tømmermand og snedker

I 1852 flyttede familien til Mosevang – Se denne

 Deres børn: Lars Hansen Thorsen, f. 1825 (blev snedkermester/tømmermand, 54. slg.gr., døde 1904), Stine Marie Thorsen, f. 1832, Ane Margrethe Thorsen, f. o 1834 i Klemensker, Christian Hansen/Thorsen, f. 1838, Anders Thorsen/Hansen, f. o 1845, Oline Jørgine Thorsen, f. 14/2 1849 i Klemensker (gift 1881 med Andreas Peter Andersen, Hulvang/Fredensborg se denne)

Brandforsikring 1847

Forsikret første gang 23/10 1847:

hus på Simlegaards grund, Hans Thorsen.

Huset bestaar af 17 Fag, 9 Al. Bredt, 3 ¾ Al. Høit paa Stolperne, opført af Blandingstømmer, klinede Vægge og Straatag, 1 Bræddegavl, Skorsten og Bageovn, 7½ Fag med Bræddeloft, Bræddegulv i 1 Fag, 3 Fag Vinduer, 11 Døre. Indrettet til Beboelse og Kiøkken samt Lo, Lade og Stald, Taxeret saaledes:

7 Fag Stuehus a 45 rd er 315/320 rd, 10 Fag Ladehus a 25 rd er 250 rd. I alt 570 rd.

Forsvarlig i mod Ildsraade, og ej forhen forsikret. Brandredskaber forefandtes.

 

Huset nedbrændte 4. maj 1849

Huset, der er forsikret under No. 613 paa 570 rd fandtes nedbrændt paa (nær) nogle Fag Undertømmeret sees, der dog er meget forbrændt og ikke tjenligt til Bygningsmaterialer. Blev ansat til en værdi af 15 rd. Altsaa bliver skaden 555 rd.

Den brandlidte var til stede og erklærede sig villig til at modtage de fra Branden reddede Materialer, imod at tilskrive den derpaa satte værdi.

 

Den 13/7 1850 blev det nyopførte hus synet for at forsikre dem.  Teksten lyder:

Et Huus paa Simlegaards Grund, tilhørende Hans Thorsen, opført efter Branden den 4. maj 1849, forskr. No 613. Huset bestaar af 13 Fag, 11 Alen bredt, 3 ¾ Al. Højt paa Stolperne, opført af Fyrrebindingsværk, klinede Vægge og Straatag, 2 Bræddegavle, Skorsten, Bageovn, Bræddeloft i 5 Fag, bræddegulv i ½ Fag, 8 Døre i Stuehuset, 5½ Fag Vinduer. I Ladehuset er 3 Døre, 6 Luger og 1 Port. 5 Fag er indrettet til Beboelse og Kiækken og de øvrige 8 Fag til Lo, Lade og Stald samt Vognport. Materialerne til Bygningen ansættes ifølge Justitsministeriets Circulaire af 19. April d.A. til følgende Værdi:

14 Bundt Tømmer 140 rd

15 Tylter Lægter 30 rd

10 Tylter Brædder 65 rd

Halm til Taget 52 rd

Tagredsel og Tækkekabbel 10 rd

Raasten og Leen samt mursten 30 rd

Døre og Vinduer med arbejdsløn 68 rd

Fyldetømmer (?) i Gavlene og indvendig Indretning i Ladehusene 25 rd

Tækning 10 rd

Snedkerløn 60 rd

Murarbejder d

Materialernes Transport 20 rd.

I alt 550 rd

I hehold hertil taxeredes Bygningen saaledes

5 Fag Stuehus a 55 rd er 275 rd

8 Fag Ladehus a 35 rd er 280 rd

Er i alt 555 rd/560 rd

Forsvarlig i mod Ildsraade

Brandforsikringsprotokollen: Hus paa Simlegaards grund – Christian Olsen-Jens Haagensen – Johannes Mortensen – forsikret første gang 13/7 1850 13 fag 192 alen til nærmeste nabo (Claus Clausen på 61e)

1851-1855 Hans Hansen Grønbech (1811-) og Malene Cathrine Riis (1821-)

Hans Hansen blev døbt (muligvis!) 6/1 1811 i Klemensker. Forældrene var Hans Seier Bech på 11. slg. gr. (ikke sikker!)

Malene Cathrine Riis blev født 2/11 1821 i Nyker. Forældrene vra Ole Peter Riis og Anne Magrethe Mogensdatter på 14. vornedgård i Nyker.

Hans Hansen Grønbech og Malene Cathrine Riis blev gift i Nyker den 23/4 1851

Lejebrev  30/3 1851 

Løjtnant Hans Holm overdrager og bortlejer 16-17 tønder land jord til husmand Hans Hansen Grønbech, hvis hus står på grunden. Grunden grænser mod nord til den gamle(?) Mosegrænse, i Østen til Anders Andersens Fæstelod, 17. Selvejergaards og Degnegaardens Grund, i Syd til Landevejen eller 11. vornedgaards Grund og i Vesten til Claus Clausens Fæstejord.

Jordejeren forbeholder sig ret til den søndre siden af mosen til tørveskæring og skal have fri vej til mosen. Desuden skal der var fri vej til Anders Andersens hus-

Indfæstning var 200 rd.

1855-1859 Christian Olsen Møller og Margrethe, f. Haagensen

Christian Olsen Møller blev født o 1837 i Hasle. Han døde på 53. slg. gr. 30 år gammel den 7/12 1857

Margrethe Haagensen blev født o 1831. Forældre var træskomager Jens Haagensen og Karen Marie Pedersdatter, 53. slg. gr.

Deres børn: Ole Mathias Møller, Christian Olsen Møller

Den 14/9 1858 overdrog Hans Hansen Grønbech lejebrevet til Margrethe Christian Olsen Møllers enke.

Skiftesamlingen den 31. december 1859 besluttede at overdrage lejejorden og det på grunden stående hus til stervbo-enkens broder Jens Haagensen for købesummen 1.500 rd. Husets værdi blev sat til 560 rd. Jens Haagensen udstedte en panteobligation til enken – Udslettet 19/12 1866

1860-1865 Jens Haagensen og Bodil Signe Elise Margrethe, f. Hammer

Jens Haagensen blev født 22/5 1835 i Klemensker. Hans forældre var udbygger på Simblegårds grund, Jens Haagensen og Karen Kirstine Pedersdatter. Han døde 29/12 1862 27½ år gl. på 53. slg. grund.

Bodil Signe Hammer blev født 8/7 1831 i Olsker. Forældre udbygger Niels Hartvig Hammer og Karen. Hun døde 12/2 1876 i Klemensker på 53. slg. gr.

Deres børn: Karl Ludvig Jensen, f. 1858 i Olsker, Niels Ludvig Jensen, f. o 1859 i Klemensker, Katrine Bodil Signe Jensen, f. 1861 i Klemensker, Caroline Jensine Jensen f. 1863. Se Arkivalieronline (sa.dk)

Bodil giftede sig igen og lejeretten på jorden blev overdrager hendes nye ægtemand Johannes Mortensen. Adkomsten bevidnedes ve at tinglyse  attest på vielse og overdragelse af lejebrev fra 1851

1865-1878 Johannes  (Johan) Mortensen (1836-1905) og 1. Bodil Signe Elise Margrethe, f. Hammer (1831-1876), 2. Janusine Karoline, f. Jensen

Johannes Mortensen blev født 24/6 1836 i Klemensker (tvilling med Jens M). Forældre gårdmand på 42. slg. Lars Mortensen og Anna Kirstine Rasmusdatter. Johannes døde i Vestermarie 25/11 1905.

Ungkarl Johannes Mortensen, 28 ¾ år og som opholder sig hos broderen på 52 slg. grund giftede sig 19. maj 1865 med enken Bodil Signe på 53. slg. grund. Hun var 33 ¾ år.

Johannes og Bodil fik en søn, Jens Laurentius Mortensen, f. 8/7 1866.

Bodil døde 12/2 1876 på 53. slg. gr.  Han blev gift igen den 30/11 1879 med Janusine Karoline Jensen, der i 1879 var tjenestepige på 53. slg. gr.

Johannes Mortensen overtog i 1876 (?) Jens Haagensens hus på matr. 61p . De flyttede til Nyker i 1880 (?) og senere til Vestermarie i 1888.

Johannes og Janusines barn: Janus Peter Mortensen, f. 12/12 1879 på 53. slg. gr. Klemensker

Skøde 29/10 1878

Johannes Mortensen overdrog lejeret til jord på 17-18 tønder land, gældendefra den 31/3 1851 og 50 år, som dengang blev givet til Hans Hansen Grønbeck. Tillige med huset blev salgssummen 5.120 kr – 4.000 kr for jorden og resten for huset.

Accept af overdragelse af lejeret 29/10 1878 

Ritmester N.H.Holm overdrog lejeretten på jord, der løber 23 år endnu,til Jørgen Jensen Sonne mod en årlig pengeafgift på 16 rd. eller 32 kr., samt yde 8 dages arbejde.

1878-1883 Jørgen Jensen Sonne og Johanne Marie, f. Sonne

Mageskifteskøde 1/3 1883

Mellem Jørgen Jensen Sonne og Hans Peter Olsen fra Rø.
Jørgen Jensen Sonne overlod sin ejendom på Simblegårds grund, som han havde i flg.skøde den 29/10 1878 Det bestod af et hus,samt lejeret til 17-18 tønder jord i følge lejebrev af 30/3 1851. Alt i alt ansat til 4000 kr
Hans Peter Olsen overlod til Jørgen Jensen Sonne sin ejendom matr. 11d, 11e,11f og 11g i Rø sogn, der blev ansat til 12.000 kr

1883-1892 Hans Peter Olsen

1892-1925 Andreas Peter Andersen (1850-1933) og Oline Jørgine, f. Thorsen (1849-1928)

Andreas Peter Andersen blev født 7/2 1850 i Rønne. Søn af daglejer Peder Andersen og Adelheid Cathrine Hansen. Han døde i Klemens By 3/12 1933.

Oline Jørgine Thorsen blev født 14/2 1849 i Klemensker. Forældrene var Hans Thorsen og Martha Marie Hansdatter. Da hun blev gift i 1881 skriver præsten at hun var husmandsdatter fra 53. slg. grund (Mosevang). Hun døde i Klemensker 24/6 1828 på Fredensborg.

Andreas og Oline blev gift 11/11 1881 i Klemensker.

Andreas Peter Andersen var bestyrer af landbruget på matrikel 35a i Hasle (Storegade 12) flyttede fra Hasle til Klemensker i 1892

Deres børn: Otto Andreas Andersen, f. 23/1 1882 i Hasle, Hans Peter Andersen, f. 12/12 1882 i Hasle (Uddannet snedker)

Købekontrakt og skøde 6/1 1899

Jord i selvejer: Simblegårds ejer løjtnant Hans Holm solgte parcel nr. 7, matrikel 61f til Andreas Peter Andersen for 9.000 kr. Jorden var skyldsat i hartkorn 1 td 7 skp 1 album. Bygningerne på grunden er købers ejendom. Sælger ville modtage et pant i ejendommen, der kunne stå uopsigeligt i 7 år

Skøde 25/3 1899

Løjtnant Hans Holm solgte nabogrunden parcel nr 6. matrikel 61e  for 2.700 kr til husmand Andreas P. Andersen med ”Grund Plads”. Det må betyde, at der stadig var en byggetomt.

Skøde 20/6 1925 Arkivalieronline (sa.dk)

Andreas Peter Andersen solgte til sin søn, landmand Otto Andreas Andersen parcellerne matr. 61f og 61e. Købssum 21.700 kr. Desuden skulle sønnen betale 165 kr til forældrene, så længe de levede.

1925-1930 Otto Andreas Andersen og

Skøde 11/1 1930 fra Otto Andreas Andersen til Hans Andreas Pihl. Købssum 33.000 kr.

 1930-1942 Hans Peter Pihl

På en auktion blev ejendommen solgt pr. 27/2 1942 til avlsbruger Hans Peter Albertsen og forhenv. Smedemester Magnus Peter Mortensen. Købssum 23.234,26 kr. Smedemesteren var i mellemtiden død, som hans part blev tildelt enken Marie Amanding, f. Mogensen. Samme dag solgte de to ejere til landmand Aage Peder Pedersen for 22.500 kr.

Luftfoto Fredensborg 1946. Foto tilhører Kgl. Bibliotek

Brandforsikring i Alm. Brand

Alm. Brand. – protokol

Alm. Brand – protokol. Bemærk litr. b,c, og d brændte 3/11 1980

1942-1947 Aage Peder Pedersen

Skøde 20/12 1947 til avlsbruger Vang Kjøller. Købssum 37.000 kr

Luftfoto Fredensborg 1951. Foto tilhører Kgl. Bibliotek

1947-1972 Vang Kjøller og Inger Margrethe, f. Thinggaard

Landbruget og dets Biografier, 1950 (Sladrebogen):

61e – “FREDENSBORG”, Klemensker. 53. Slg. Pc. 16,3 ha – Htk. 2-4-0-1% – Ejdsk. 26,700 – Grdsk. 12,000. Overtages 1948 af: Vang Kjøller, f. 16. 4. 1912 paa Fredebo (S. af Anthon K. og Martha, f. Glud). Elev paa L. Mfs. Højskole 1936-37. G. m. Inger Margrethe, f. Thinggaard, d. 12. 1. 1922 paa Pluggegaard i Nyker (D. af Thomas T. og Agnes Kathrine, f. Christensen). Elev paa Bornh. Husholdningssk. 1939 og paa L. Mfs. Højskole 1941. Børn: Bodil, f. 13.6.1943. Karen Margrethe, f. 7.2.1946.

Supplerende oplysninger fra Lisbet Kjøller Westh 17/10 2022 om børnene: Bodil Thinggaard Petersen 13.6.1943 – 29.8.2021, Karen Margrethe Thinggaard Hulstrøm 7.2.1946, Gunver Kjøller 14.5.1949, Lisbet Kjøller Westh 30.12.1950 og Poul Anton Thinggaard Kjøller 2.10.1952 [Ikke dåbsnavne, men aktuelle navne i 2022]

 I 1971 udstykkedes 9,3 ha til gårdejer Folmer Kofoed, Kannikegård, resten 5,6 ha blev beholdt til videre landbrug.

Luftfoto Fredensborg 1955. Foto tilhører Kgl. Bibliotek

De fleste af bygningerne ødelagdes af brand i 1971(72?). I 1972 solgtes matr. 61v til Kannikegård.

Luftfoto Fredensborg 1968. Foto tilhører Kgl. Bibliotek

Vang Kjøller flyttede i 1972 til ejendommen Skovlæ, Krummeledvej 4.

Vang Kjøller solgte i 1968 11.728 m2 (matr. 61u) til I/S Bornholms Forbrændingsanstal Arkivalieronline (sa.dk) og i 1971 8072 m2 (matr. 61e) til I/S Bornholms Forbrændingsselskab for 240.000 kr. Forbrændingsanlægget var i drift til 1987, hvorefter det blev solgt til BOFA. Arkivalieronline (sa.dk)

 Der var et 70års fødselsdagsinterview i Bornholms Tidende 15/4 1982.

Vang Kjøller døde 25/2 1986 i Klemensker  (nekrolog 28/2 1986 i Bornholms Tidende)

 

Foto taget fra bakken, hvor det forbrændingsanlægget lå indtil 1987. I midten markering hvor ejendommen på matr. 61e lå. Bag dette ligger i 2022 en stabel stene, der kan være resterne af ejendommen Fredensborg. Foto JVH juli 2022