Engvang – Fejlerevej 6

Engvang, Fejlerevej 6, Klemensker

I 1837 omtalt som det såkaldte “Mosehuus”

Matrikel 61i med flere

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Henvisninger:

Skøde og panteprotokollen for matrikel 61i 

Skøde og panteprotokollen for matrikel 61l 

Skøde og panteprotokollen for matrikel 61p

Skøde og panteprotokollen for matrikel 61q

Engvang på det ældste matrikelkort

Ældste historie

Engvang er med på det ældste matrikelkort, hvilket må betyde, at ejendommen eksisterede i 1788, da det første kort blev tegnet.  Desværre kan de tidligste beboere ikke med sikkerhed bestemmes.

Beboerliste

1813-1836 Ole Johansen (1768-1834) og Karen Kirstine Pedersdatter (1769-)

Ole Johansen var i 1834 60 år gammel. Han døde 3/10 1836 på Simblegårds grund 66 år gammel.

Karen Kirstine var 59 år i 1834.

Måske den Ole Johansen, som den 17/2 1805 blev gift i Rønne med Karen Peder Jørgensens, som var enke efter Hans Larsen. Hendes stedfader i Klemensker var værge for hende (Knudsker kirkebog)

Børn: Karen Marie, o. 1809 på 17. slg. gr. – døde 14/6 1812. Karen Marie Olsdatter, f, 28/1 1814, Peder Olsen, f. 1/12 1817 på Simblegårds grunden, Niels Olsen f. 7/4 1820, døde 30/6 1823

Fæstebrev 1. maj 1837

Simblegårds ejer Hans Holm udstedte et fæstebrev på ager og eng, der forhen har tilhørt det såkaldte ”Mosehus”, som havde været fæstet til Ole Johansen, til Esper Christian Lyster og Christine Marie Hansdatter. Årligt skulle der betales 5 rd og ydes 8 dages markarbejde – 2 dage om sommeren eller efteråret, 2 dage i høhøsten og 4 dage i sædhøsten. Der skulle mødes med redskaber, som var ”fornødent”. Den ager som ligger langs mosen, som bærer navnet ”Mosesletten”, forbeholdes Simblegårds beboere til at lægge tørv på i de år, der blev optaget tørv. Den øvrige tid kunne fæsteren benytte den til avl og dyrkning. (Udslettet 26/8 1863)

1837-1863 Esper Christian Lyster (1801-1888) og Christine Marie Hansdatter

Der er en Esper Christian Lyster, der blev døbt 9/8 1801 i Klemensker. Hans far er derfor sandsynligvis Jens Lyster, degnebonde. Hans mor skulle efter ft 1801 så være Kirstine Nielsdatter, men her er divergerende oplysninger, da der i ft 1840 oplyses, at hans mor var Bodil Hansdatter eller Maren Cathrine Olesdatter (ft 1834 67 år gl) eller Marne Cathrine Olsdatter (ft 1840 83 år gl.

Esper Christian Lyster døde 26/1 1888 som aftægtsmand på 58. slg. grund, 86 år gl.

Christine Marie Hansdatter blev født o 1798. Hendes forældre var Hans Espersen på 10. vg. grund (som døde 20/9 1822 på Simblegaards grund, 46 år gammel) og Cicilie (sidsele) Margrethe Pedersdatter.

Esper Chr. Lyster var udbygger på Simblegårds grund i perioden 1828-1837 på matr. 61a – Sultekrogshuset

Ft 1834 daglønner, 1845 Træskomager.

De blev gift 5. maj 1827. Her omtales: Ungkarl træskomager Esper Christian Lyster 25½ år udbygger på 59. gr. – og pigen Christine Marie Hansdatter, 28 år, tjenende på 59. slg. gr.

I 1870 boede Esper Chr. og Christine Lyster hos sønnen Jens Espersen på 58. slg. grund. (ft 1870)

I 1880 (ft) boede faderen Esber Chr. Lyster hos sin ugifte søn på 42 Jens Espersen.

Anmeldt dødsfald

I skifteprotokollen anmeldte sønnen Jens Espersen faderens dødsfald den 27/1 1888. Faderen boede hos ham på 58. slg. parcel. Han havde været sengeliggende i næsten 22 år. Der var intet at arve efter ham.

Deres børn: Janusine Petrea Espersen, f. 7/1 1829 i Klemensker (ingen faddere nævn ved dåb?), Christian Espersen, f. 3/9 1830 i Klemensker, Hans Espersen, f. 4/9 1834 i Klemensker, Jens Espersen, f. 12/9 1837 i Klemensker.

Forsikring 12/9 1853

Et Huus paa Simblegaards Grund, tilhørende Christian Lyster. Huuset bestaar af 11 Fag og er opført for mange Aar siden, 7 ¾ Al, bredt, 3 3/4 Al. Højt, bygget af Blandingstømmer, klinede Vægge og Straatag, 1 Bræddegavl, Skorsten og Bageovn, Bræddeloft i 5 Fag, 4 Fag Vinduer, 6 Døre, indrettet til Beboelse og Kiøkken, samt Lo og Lade, Taxeres saaledes: 5 Fag Stuehuus a 35 rd er 175 rd, 6 Fag Ladehuus a 25 rd er 150 rd  i alt 330 rd.

Forsvarlig imod Ildsraade og ei forhen forsikret.

Fæstebrev ændret

Fæstebrev fra løjtnant H. Holm dateret 1/5 1837 (læst 14/8 1861), blev slettet den 12/8 1863, da fæsteretten var lovet overgivet til Esper Christian Lysters søn Christian Espersen. Det oprindelige fæstebrev var på livstid, hvorfor Esper Chr. Lyster måtte acceptere at der ikke blev givet nogen form for erstatning.

Lejekontrakt 13/8 1863

Simblegårds ejer Nicolai Hansen Holm gav en 50års lejekontrakt på 6 8/14 tønder land jord til Christian Espersen og hustru Ellen Kirstine, f. Pedersen, der boede i det såkaldte ”Mosehus”, som lejeren havde købt- Indfæstningen var 100 rd og betalt til jordens ejer. Lejeren var pligtig til at yde 12 dages arbejde eller dagsværk til gårdejeren beregnet til 1 mark pr dag.

Det påpeges, at den ager der ligger langs mosen, der tidligere var kaldt ”Mosesletten”, var forbeholdt Simblegaard til at lægge tørv på i de år, der tages tørv af mosen. Ellers var sletten til lejerens rådighed til avl og dyrkning.

Jagtretten forbeholdes gårdejeren. Gårdejeren havde pligt til at skaffe vej fra sognevejen til lejejordens nærmeste grænse af det vestligste skel.

Lejeren havde ret til i de anførte 50 år af afstå jorden til en ny lejer mod en afgift på 20 rd.

1863-1896 Christian Espersen (1830-1915) og Ellen Kirstine, f. Pedersen (1827-1914)

Christian Espersen blev født i Klemensker 3/9 1830. Forældrene var udbygger på Simblegaard Esper Christian Lyster og Christine Marie Hansdatter. Christian Espersen døde hos sønne Hans Christian Espersen på 53. slg.gr. i Klemensker den 30/3 1915

Ellen Kirstine Pedersen blev født 3/7 1827 i Rutsker. Forældre: Lars Pedersen og Ellem Elisabeth Pedersdatter, hvor de opholdt sig på 7. vornedgaard. Ellen døde i Klemensker 18/4 1914

Tilflytter 1863

Den 23. august 1863 flyttede familiens Christian Espersen og Ellen Kirstine med de to drenge Hans Chr. og Julius fra Rønne til Klemensker. Christian betegnedes som husmand.

Deres børn: Hans Christian Espersen, f 17/11 1859 i København, Julius Peter Espersen, f. o 1861 i København, Janus Karl Espersen, f. o 1864 i Klemensker, Peter Espersen, f. o 1866 i Klemensker, Christine Elisabeth Espersen, f. o 1868 i Klemensker

Brandforsikring

Hus paa Simlegaards grund – Christian Lyster – Christian Espersen første gang 4/4 1864.

Oprindeligt 330 rd. Stuehus mod øst på 5 fag a 70 rd er 350 rd 5 fag lade mod vest a 40 rd er 160 – i alt 510. Nærmeste nabo 230 alen.

Obligation 1872

Christian Espersen lånte 400 rd af Esper Olsen på Degnegård mod sikkerhed i fæsteretten til jord af Simblegaards og de på jorden stående bygninger, samt foder og afgrøder. Udslettet 16/10 1895

I 1896 flyttede de fra Klemensker til Fælledvej i Hasle, Han kaldte sig for ”forhenværende Landmand, particulær”

Engvang. Postkort foto af ukendt fotograf. Stemplet 28/8 1915. Original tilh. Birgitte Lindahl

1896-1932 Hans Christian Espersen og Karen Grønberg

Hans Christian Espersen blev født i København 17/11 1859 og vokset op hos forældrene på samme ejendom (se ovenfor).

Gift 8/11 1889 i Klemensker med Karen. Han var da tjenestekarl på 35 slg. og hun var tjenestepige samme sted.

Karen Grønberg blev født 16/11 1865 i Hagestad i Sverige

Deres børn: Julius Kristian Espersen, f. 7/9 1890 i Klemensker, Karen Kristina Espersen, f. 19/2 1893, Ellen Karoline Espersen, f. 2/3 1895 i Klemensker, Jens Petersen Espersen, f. 10/5 1897 i Klemensker, Hedevig Elisabeth Espersen, f. 30/7 1900 i Klemensker. Gerda Espersen, f. 25/2 1904, Hans Gunnar Espersen, f. 5/5 1908.

Jorden i selveje

Købekontrakt 25/4 1896 og skøde 4/3 1899 Løjtnant H.Holm solgte matrikel 61i, sat for hartkorn 5 skp. ¼ album, til Hans Chr. Espersen for 2.800 kr. Ritmester N.H.Holm indtrådte som kautionist

Køb af matr. 61q

Jorden blev ved skøde 3/6 1899 solgt af Løjtnant Holm til sin fader ritmester N. Holm matr. 61q af hartkort 3 skp 1½ album

Ritmester Holm solgte grunden til Hans Christian Espersen ¾ 1903 for 1.150 kr.

Køb af nabogrunden

Skøde 9/3 1906 på matrikel 61l, som Hans Peter Pihl solgte til ham.

Skøde 24/11 1932. Fra Hans Kristian Espersen til Hans Gunnar Espersen på matr. 61i, 61l, 61p og 61q. Købspris 17.600 kr

Engvang luftfoto 1949 – Tilhører Kgl. Bibliotek

1932-1986 Hans Gunnar Espersen

Hans Gunnar Espersen blev født 5/5 1908 på Engvang. Forældrene var ovenstående Hans Chr. Espersen og Karen Grønborg. Han døde i Rønne 24/2 1997.

Skøde 8/1 1986 til Hans Christian Olsen for 404.310,90 kr (vurderingssummen var 620.000)

Landbruget og dets Biografier, 1950 (Sladrebogen!):

61i – »ENGVANG«, Klemensker, Tlf. 75u. 53. Slg. Pc. 12,4 ha – Htk. 1-4-1-0 – Ejdsk. 21,000 – Grdsk. 9,600. 1 Td. Ld. er Tørvemose. I Slægtens Eje gennem 4 Generationer. Overtoges 1932 af: Hans Gunnar Espersen, f. 5. 5. 1908 paa Ejend. (S. af Hans Chr. E. og Karna, f. Grønberg). G. m. Karna-Lise, f. Kofoed, d. 28.8.1920 paa Vennersminde (D. af Ejner K. og Anna, f. Nielsen).

Engvang luftfoto 1951 – Tilhører Kgl. Bibliotek. De fire ejendomme i baggrunden er fra venstre: Bækkelund, Solvang, Bækkebo og Mosevang

Engvang luftfoto 1955 set fra syd – Tilhører Kgl. Bibliotek

Engvang luftfoto 1968 – Tilhører Kgl. Bibliotek

1986-1997 Hans Christian Olsen

1986 26/9 solgte Hans Rømer matriklen 61y til Hans Chr. Olsen for 20.915 kr, Jordstykket var på 41.192 m2

I 1992 og igen den 22/1 1996 blev ejendommen annonceret til salg. Kontantpris 706.000 kr for ca. 30 td. land.

Annonce i Bornholms Tidende 6. august 2021

Skøde til Jonny Hansen 20/6 1997. købssummen var 850.000 kr. (Skøde- og panteprotokollen).

I Hasle Kommunes byregister for Fejlerevej 6 læses: Jane Karina Hansen og Kjær Nicolai Dransfeldt.

1998-2021 Steen Juhl Hansen og Benedikte Lauridsen

2021- Lennart Johan Westh

Ejer i flg. ejendomsregisteret  matrikel 61i, 61y, 61l, 61p og 61q

Engvang med Lyshøj tv. Foto JVH 2. juli 2022