Krashøj – Krashavevej 15

Krashøj, Krashavevej 15, Klemensker

Kongens Udmarksjord – 20. selvejergårds fortorv og lynglod
Matrikel 132 senere 132c og 175q

[Underside til “Udbyggere og husmænd”]

Oversigt i Skøde og Panteprotokollen før 1859 Læs protokollen her

Oversigt i Skøde og Panteprotokollen 132a fra 1859 Læs protokollen her

Oversigt over 175q og 132c i Skøde og panteprotokollen Læs protokollen her

De to ældste sammensatte matrikelkort kort over matrikel 132 og 175q – mellem de to områder gik det stensatte udmarksgærde

Ejendommens tidligste historie

Jorden tilhørte kongen og kaldtes ”Kongens udmark”. Jorden var ubebygget indtil omkring 1846. Fra 1776 til 1799 var jorden fæstet til gårdejeren på Store Krashavegård. I 1799 overgik jorden til udbyggeren på Hyldelyst, der drev jorden indtil 1847.
På fæstejorden opførtes et hus, der omkring 1846-1847 blev beboet af Anders Peter Sonne, der fik fæstejorden tildelt i 1847. Det er sandsynligvis ham der opførte huset.
Sonne-familien boede på Krashøj indtil 1982, hvor det blev solgt til Hyldelyst, der efter nogle år afhændede det til den ældste datter og svigersøn.

Kongelige fæstebreve

Fæstejorden, som var den senere matr. 132 blev den 23. maj 1776 tilladt indtaget til avl. Første fæster var gårdmand Anders Svendsen på Store Krashavegård. Jorden blev ansat til 1 td. sædsjord og 1 td. kløvgang (Jordebogsregnskabet 1776, side 36 – fæsteprotokollen 1768-1782, side 300 ). Den årlige afgiften var 6 skp. Havre og 2 skålpund smør.

Samme fæstejord blev den 24/2 1781 overdraget til Hans Kofoed på samme gård, Store Krashavegård. (fæsteprotokollen 1768-1782, side 573)

Den 6/6 1762 overgik jorden til gården næste ejer Didrich Kofoed (fæsteprotokollen 1768-1782, side 701)

Den 10/12 1795 fik næste gårdmand Anders Andersen Sort fæstebrev (fæsteprotokollen 1791-1797, side 198)

Anders Andersen Sort afgav fæstet i 1799 til hans udbygger, Anders Pedersen Kuure, der fik kgl. fæstebrev på jordlodden den 20/12 1799  mod betaling af 32 skilling i indfæstningsafgift. Årlig afgift var det samme, nemlig 6 skp. Havre og 2 skålpund smør. (fæsteprotokollen 1797-1807, side 142) Anders Pedersen Kure var udbygger på Hyldelyst. Jordlodden var stadig ubebygget.

Den 5/11 1806 overtog Anders Pedersen Kures søn Niels Andersen Kure fæstet på udmarksjorden (fæsteprotokollen 1797-1807, side 491) Indfæstningen var nu 2 rd. 32 skilling.

Da Niels Andersen Kure flyttede fra Hyldelyst i 1830 overgik fæstejorden til den nye ejer af Hyldelyst, Hans Mogensen, den 30/9 1830. (fæsteprotokollen 1822-1837, side 246)

21/11 1837 overgik fæstejorden til Anders Christiansen, som også havde overtaget Hyldelyst. (fæsteprotokollen 1822-1837, side 501).

26/4 1845 overgik jorden til den næste på Hyldelyst, Esper Kofoed (fæsteprotokollen 1837-1846, side 273).

Matrikelkort 1860-1892

Ejerliste/beboere

1847-1892 Anders Peter Sonne (1818-1897) og Karen Kirstine Boss (1822-1894)

Anders Peter Sonne er født 7/5 1818 i Klemensker. Forældre 10 vg. gårdmand Peder Rasmussen og Marie Pedersdatter. Han døde i Lindekoven i Rø den 12/6 1897.

Karen Kirstine Boss er født 21/3 1822 i Vestermarie. Forældre: selvejer Andreas Boss Sode og Karen Kristine Hermansdatter (Bohn) på 14. vg. Hun døde i Lindeskoven i Rø den 2/5 1894.

Ægteskab 19/4 1845 i Klemensker: Andreas Pedersen Sonne (kirkebogen), 26 år, boende på 19. slg. fortorv og pigen Karen Kirstine Bos, 23 år på 1. vorned grund

Deres børn: Caroline Marie Sonne, f. 31/12 1845 (19. slg. udbygger), Andrea Ane Marie Sonne, f. 27/4 1849 på 20. slg udbygger, Nora Petrea Sonne, f. 1/7 1854 (20. slg. udbygger), Anine Marie Sonne, f. 24/9 1857 (20. slg. udbygger),

Fæstebrev 15/3 1847

(kilde: Fæsteprotokollen 1846-1860 pag. 35) Andreas P. Sonne fæster 1 td. Sædsjord og 1 td. Land kløvgang – indtaget efter kgl. Resolution af 16. april 1776, tilsammen ansat for hartkorn 2 fkr, som Esper Kofoed sidst havde haft i fæste, men havde afstået den 18/4 1846. Fæstet er på livstid.

Andreas Peter Sonne havde den 22/4 1845 fæstet 19. slg. udbyggerjord (kilde: Fæsteprotokollen 1837-1846 pag. 269) Fæstejord som Peder Rasmussen tidligere havde haft.

Arvefæste og skødebrev af 18/2 1859

Læs fæstebrevet her
Udstedt til Anders Peter Sonne på to udmarks jordlodder matrikel 132 og 175q tilhørende kongen. Matr. 132 var skyldsat i hartkorn til 4 skæpper, 1 fdkr 2½ album og matrikel 175q til 1 fdkr 1½ album. Der var ingen købesum, men årlig arvefæsteafgift til statskassen, matr. 132 var sat til 1 td. 6 skp havre og 2 (skål)pund smør og matr. 175q var afgiften 1 td havre

Skøde til Hyldelyst

Skøde fra Anders Peter Sonne til Hans Madsen Kjøller på Hyldelyst den 28/5 1892 læs skødet her
Salgte omfattede arvefæstelodderne matr. 132 og 175q, samt de på grunden stående bygninger med mur- og nagelfaste tilbehør – kakkelovn og murgryde undtagne. Købssummen var 3.200 kr.

Bornholms Tidende 9. juni 1890

Hans Kjøller har sandsynligvis haft ejendommen på hånden allerede i 1890 og ovenstående annonce henviste sandsynligvis til Krashøj.

1892-1897 Hans Madsen Kjøller (ejer – ej beboer)

Hans Madsen Kjøller boede på Hyldelyst men købte jord og huset. Matrikel 132 blev delt i matriklerne 132a,b og c ifølge Indenrigsministeriets udstykningsapprobation 16/12 1893

Skøde 4/1 1897

(læst 12/1 1898) Læs skødet her 

Matrikel 132c og 175q til solgt til Hans Madsen Kjøllers ældste datter og svigersøn Hans Rasmus Jensen.Købesummen var 2.000 kr med bygninger.

1897-1903 Hans Rasmus Jensen (1870-1960) og Margrethe Kathrine Kjøller (1869-1948)

Hans Rasmus Jensen blev født 25/8 1870 i Klemensker. Forældre: Postbud Kristian Peter Mathias Jensen og hustru Bodil Katrin Pedersen, Hasle. Han døde i Nyker 10/10 1960.

1901 var Hans Rasmus Jensen murerarbejdsmand. Hans Rasmussen Jensen døde i Nyker 10/10 1960.

Margrethe Kathrine Kjøller blev født 5/3 1869 i Klemensker. Forældre: Hans Madsen Kjøller og Ane Katrine Jensen, Hyldelyst. Margrethe Kjøller døde i Nyker 21/6 1948.
Gift 19/3 1893 i Klemensker.

Deres børn: Hans Christian Jensen, f. 23/6 1893, Emma Kathrine Jensen, f. 16/9 1895, Johannes Mathias Jensen, f. 28/4 1898, Vilhelm Christian Jensen, f. 18/11 1900

Skøde 18/7 1905

Læs skødet her
Til landmand Hans Peter Bech. Købssummen 3.000 kr

Matrikelkort i brug fra 1893 til 1982

1905-1912 Hans Peter Bech (1876-1955) og Anna Margrethe, Hansen (1882-1958)

Hans Peter Bech blev født 4/1 1876 i Klemensker, søn af parcellist Laurits Peter Bech og hustru Elgine Petrea Augusta Kofod, 43. slg. parcel.
Ft 1911 murersvend. Ft 1916 murersvend og landbrug på matr 175em (lyngholt) Hans Peter Bech døde 19/4 1955 i Hasle. Han tilhørte evangelist-samfundet.

Anna Bech blev født 31/3 1882 i Vestermarie. Datter af husmand Mogens Peter Hansen og hustru Ane Margrete Nielsen, Vestermarie. Hun døde, medens hun boede i Hasle 2/7 1958.
Gift 19/2 1904 i Klemensker. I 1904 var Bech parcellist på 40. slg.

Deres børn: Lovise Bech, f. 16/6 1906 i Klemensker, Gunnar Bech, f. 5/6 1908 Klemensker, 23/4 1908, Harry Bech f. 23/4 1910, Andreas Pedersen, f. 2/3 1902 i Klemensker

Skøde 2/3 1912

Læs skødet her

Skøde fra Hans Peter Bech til Caroline Andrea Holm.  Matr. 132c og 175q med bygninger, inkl. Kakkelovn, komfur og murgryde, besætning, avl og afgrøde til en købspris af 6.000 kr

1912-1927 Caroline Andrea Holm

Ejer, men ikke beboer – i hvert fald ikke hele tiden.

Caroline Andrea Holm blev født 17/3 1884 i Rø (døbt Andrea Karoline Holm). Forældre var parcellist Hans Chr. Holm og Hansine Hansen på 17. slg. parcel. Hun var yngste barn.

Da hun købte Krashøj boede hun i Aakirkeby. I 1929 boede frøken Caroline Andrea Holm i Pedersker sogn.

1912-1925 Hans Christian Holm (1839-1930) og Hansine, f. Hansdatter (1840-1924)

De boede i datterens hus og ejendom Krashøj.

Hans Christian Holm blev født 12/11 1839 i Rutsker. Forældre: husmand og smed Anders Hansen Holm og hustru Cathrine Margrethe Rømer på 26 slg. fortorv i Rutsker.

I ft 1916 boede Hans Chr. Holm på Krashøj. I 1921 boede Hans Chr. Holm på matr. 32s, som er Dammegaardsvej 10 . Da hustruen døde i Aaker nævnes, at han var aftægtshusmand på 20. slg. fortorv (altså Krashøj). Den 3/11 1925 boede enkemand Hans Chr Holm igen på Krashøj, sammen med sin datter Kirstine Marie Holm – bemærk af de til folketælleren også forkert fødselsår (1840 og 1873). Den 31/5 1930 døde han hos husmand Villiam Sinius Hansen i Højlyngen, Aaker.

Hansine Hansdatter blev født d. 21/4 1840 i Aaker, Forældre var gårdejer Hans Jensen og hustru Hansine Marie Jensdatter, 10. selvejergård i Aaker. Hun døde under et besøg hos datteren den 9/11 1924 på Villysminde, Sletenge i Aaker (matr 196ft)

I 1871-1878/79 boede de i Rutsker (se børnenes fødselssted)
1880 boede familien i Østerlars, hvor Hans Chr. var daglejer i agerbruget.
1884 boede familien på 19. slg. parcel i Rø
1890 + 1895 i Rø, 19. slg. parcel (lynglod)
1901 ikke fundet i ft.

Deres børn: Kristine Marie Holm, f. 8/4 1871 Skjerpinge i Rutsker, Carl Andreas Holm, f. 20/5 1873 Skjerpinge i Rutsker, Hanne Margrete Holm, f. 2/8 1875 i Skjærpinge i Rutsker, Hans Peter Holm, f. 20/1 1879 på 49 slg. parcel i Østerlars ( han var møllerlærling i Rø 1901). Andrea Karoline Holm, f. 17/3 1884 i Rø.

Skøde 24/3 1929

Læs skødet her

Caroline Holm solgte ejendommen arvefæstelodderne matr. 132c og 175q med nagelfaste tilbehør, kakkelovn, konfur og 1 murkar, avl, afgrøde, besætning af 2 køer og 2 grise for 6.000 kr til sin søstersøn Martin Johannes Holm fra Rutsker. I købet fulgte sælgerens andel i mejeriet Bjørndal og Bornholms Andelssvineslagteri i Rønne

1929-1938 Martin Johannes Holm (1895-1985) og Thora Margrethe, f. Carlsen (1903-1982)

Martin Johannes Holm blev født den 8/11 1895 i Rø på 19. slg. lynglod af ugifte Hanne Margrethe Holm (altså han var Caroline Andrea Holms søstersøn) udlagt barnefader Oluf Pedersen i Rønne.
Han døde 20/3 1985 og begravet i Klemensker.

Thora Margrethe Carlsen blev født 7/7 1903 i Rutsker. Forældrene var stenhugger Gustaf Carlsen og hustru Marie Christine Nielsen, Helligpeder. Thora døde i Klemensker den 14/9 1982.

De blev gift i 5/11 1920 i Rutsker

Deres børn: Hedvig Margrethe Holm, f. 22/1 1921 i Rutsker, Gunnar Johannes Holm, f. 18/8 1922 i Rutsker, Ulla Doris Holm, f. 22/5 1930 i Klemensker

3/2 1938 Mageskifteskøde fra Martin Johannes Holm til avlsbruger Karl Johannes Hjort. Købssum 4.400 kr

1938-1948 Karl Johannes Hjort

Skøde 26/5 1948 fra Karl Hjort til avlsbruger Christian Jespersen. Købssum 13.000 kr

1948-1992 Christian Jespersen (o. 1923-1998) og Inga

Nekrolog i Born.Tidende 7/1 1998

Skøde 10/11 1992 til Birgit Holm. Købssum 175.000 kr.
Christian Jespersen flyttede i 1992 til Egevej 27 i Klemensker

Krashøj. Foto: JVH, april 2021

1992- Birgit Lillian Holm og Preben Holm

Matrikel 132c opdelt I 132 c og d i 1999: 132c på 4572 m2 og 132d på 4505 m2. matrikel 175q på 6126 m2, hvoraf vej var på 280 m2