Nordre skole i Klemensker

Nordre Skole

Bolbyvej 2 – matr. 78b, l, m

[Underside til “Udbyggere og husmænd”]

Nordre skole blev færdigbygget og taget i brug 1858, udvidet i 1882 og 1905 og lukket i 1959, samtidig med at Centralskolen åbnede.

Den nordre skole 1949. Foto: Sylvest Jensen, Det Kongelige Bibliotek

Hans Jørgen Mortensen på 1. vornedsgård fik tilladelse af Rentekammeret 1. dec. 1846 til at udstykke gårdens parcel nr. 2 på 5 skp 3 album i hartkorn store grund til Klemensker Skolevæsen. Skødet på jorden er dateret 5. nov. 1847 og lyder på 300 rdl.

Avlsbrug

Til skolen hørte o. 12½ tønder land jord. Det var en del af skolelærerens løn var mulighed for at dyrke jorden omkring skolen.

I 1901 indgik skolelærer Anders Mikkelsen en forpagtningsaftale med naboen møllerejer, Hans Kristian Dam, frem til 1910. Aftalen blev aftalt med plan over 3 skifter med gødning og afgrøde. Se tinglyst aftale her.  [en tilsvarende forpagtningsaftale findes tinglyst for Søndre Skole – se denne her] Gl. matrikel 78h var drift indtil 1913, hvor Klemensker Kommune solgte størstedel af matrikel 78h til Emil Dam på Bedegademøllen. Se skødet her.  Størrelsen var i hartkorn 1 td 1 skp 1½ album.

Brandforsikring

Skolen blev forsikret den 4/4 1858 for 2.290 rd rigsmønt. Desværre er taxationsprotokollen ufuldstændig, så beskrivelsen mangler. Men i forsikringsprotokollen ses, at skolen bestod af et stuehus på 10 fag, en nordre længe på 6 fag og to halvtagsbygninger med lokummer. Desuden var de to simple redskabskure.

Skolen nedlægges i 1959

Efter skolen blev nedlagt og ejendommen solgt til privat, var der i 1964 planer om at opdele skolen grund i tre parceller og bygge parcelhus på matr. 78l og opdele resten (over 300 m2 boligareal) til 2 selvstændige ejendomme. Parcelhuset blev ikke til noget, man parcellen blev opdelt i 3.

Historisk sognekort o 1919

Skolelærere på Nrd. Skole

Førstelærere og deres evt. hustruer:

førstelærer Ole Jensen 1858-1878

1858-1878 Ole Jensen (1815-) og Alexine Kathrine Lund (1815-1885)

Født o. 1815 i Frederiksborg Amt. Gift 13/7 1837 med Alexine Kathrine Lund (f. 8/4 1815 i Aaker- døde 15/7 1885 i Vestermarie)

1837 degn, skolelærer og kirkesanger i Klemensker. 1858 den første lærer ved Nordre Skole i Klemensker. I følge skoleindberetningerne for 1858 var Ole Jensen, 44 år og seminarist. Han “viser flid og duelighed, hans forhold rosværdigt“. Der var 88 elever det første år.

Han blev pensioneret inden 1878 og flyttede til Rønne.

Børn: Jens Peter Jensen (f. 1842 i Klemensker), Sara Christiane Jensen (f. 1844), plejebarn under fattigforsorgen Caroline Laurentzine Dreier (f. 1846 i Klemensker)

førstelærer Anders Mikkelsen 1878-1906

1878-1906 Anders Mikkelsen (1848-) og Marie Katrine f. Holm (1865-)

Lærer på Nordre skole fra 1878. Han kom fra Ry, Jylland.

Anders Mikkelsen er født 15/3 1848 i Hjerpsted i Nordslesvig, gift 1889 med Marie Katrine Holm, født 18/7 1865 i Rutsker

I 1880 havde han husholderske Pauline Kjerstine Paulsen på 31 år. Han bror på 19 år Johannes Jensen Mikkelsen, der var snedker, boede også på skolen.

Børn: Theodor Mikkelsen (f. 2/3 1891 i Klemensker), Johannes Mikkelsen (f. 10/8 1892), Karl Filip Mikkelsen (f. 30/12 1893), Edvard Mikkelsen (f. 18/5 1898)

førstelærer Otto Nielsen 1906-1913

1906-1913 Otto Absalon Nielsen (1880-1947) og Rigmor Kirstine f. Pindborg (1879-)

Født 3/8 1880 i Aaker og var søn af gårdejer Niels Christian Nielsen og hustru Gerthe Caroline Nielsen. Otto Nielsen blev amtsskolekonsulent og boede til sin død på Søndre Alle 34 i Rønne. Han døde 17/12 1947 i Rønne.

førstelærer Jens Chr. Jensen 1913-1924

1913-1924 Jens Christian Jensen (1883-)

Født 18/2 1883 i Raabjerg, Østre Salling. I Folketællingen 1916 oplyses, at han tjente 1700 kr om året, ugift og havde en husbestyrerinde ved navn Agnes Højholdt (f. 7/9 1890)

Simon Simonsen, førstelærer 1924-1954

1924-1954 Simon Peter Simonsen (1889-) og Esther Hansine Simonsen (1888-)

I “Dansk Skole-stat”, København 1933 læses:

Simonsen, Simon Peter, Førstelærer; f. 20. aug. 1889 i Starup ved Kolding ; søn af Rentier Poul S. og Hustru Maren, f. Madsen; gift 17. okt. 1921 med Ester, f. Jakobsen, f. 13. maj 1889 i Rønne. Præliminæreks. 1905; Haslev Sem. 1910; flere Kursus i Gymnastik og Dansk; 1. Aug. 1910 Lærer i Aalborg Realskole; Andenlærer Vorupør; 1. Sept. 1913 Førstelærer smstds.: 1. Marts 1921 Lærer Herning Kommuneskole; 1. April 1924 Førstelærer Klemensker nordre Skole; Formand for menighedsraadet i Vorupør 1913-21; Formand og Kasserer i Vorupør Baadforsikring 1914-21; Formand i Vorupør Sygekasse 1914-21.

I flg. Danmarks Kommunale Forvaltning (pr. 1927) blev Simonsen formand for Værgeraadet i 1925 og adresse på Skovgaard pr. Hasle.

Han forlod Nordre skolei 1954/54, men i 1957 kom han tilbage til øen og blev i 1957 lærer ved Vestre Skole i ½ års tid indtil den blev nedlagt ved årsskiftet 1957/58.

Deres børn: Herluf Vagn Simonsen (f. 21/7 1916 i Aulum), Svend Aage Simonsen (f. 22/3 1924 i Herning), Tage Gunnar Simonsen (f. 23/2 1928 i Klemensker), Erling Simonsen (f. 24/6 1933 i Klemensker)

1957-1959 Svend Hendriksen

Førstelærer ved Nordre skole, men boede ikke på skolen, men på Solhøj overfor kroen. Svend Hendriksen fortsatte på Centralskolen og blev senere skoleinspektør der.

Den nordre Skole 1951. Foto: Sylvest Jensen, Det Kongelige Bibliotek

Lærerinder i forskolen

Så vidt jeg kan se, var det først i 1880, der var en forskole med en lærerinde tilknyttet som lærer.

1881- Lærerinde Herold

Jeg har intet fundet om hende andet end at hun er nævnt på Sognekortet fra o. 1919.

1889-1890 Anna Sophie Auguste Bosin (f 1868-)
Anna Sophie er født i Rønne

1890-1900 A. Ipsen

1900-1911 Marie Kristine Andersen

Lærerinde på Nordre Skoles forskole. Født 12/4 1877 i Rønne

lærerinde Martha Hansen 1911-1916

1911-1916 Martha Hansen

Født 24/8 1886. I følge folketællingen 1916 tjente hun 800 kr om året.

lærerinde Elisabeth Kofoed 1916-1939

1916-1939 Petrea Elisabeth Marie Kofoed,

Dansk Skole-stat, København 1933 oplyser:
Frk., Forskolelærerinde; f. 23 Sept. 1894 i Klemensker Sogn; Datter af Avlsbruger Mogens Peter K. og Hustru Eliva, f. Dam. Vejle Sem. 1914; l. Maj 1915 Lærerinde Tejn Forskole; 1. Juli 1916 Forskolelærerinde Klemensker nordre Skole.

Elisabeth Kofoed er senere lærerinde ved Kirkeskolen (1939/1940) og hun underviser tilmed et par år på Centralskolen 1959-1961 (?)

1939/40-1942/43 Marie Kristine Nielsen
Født 8/8 1914 i Allinge

1944- Maria Bancke

-1959 Else Krogh-Hansen

Else Krogh-Hansen var den sidste lærer, der boede på skolen inden den lukkede i 1959.

Lejere af Klemensker Kommune

1956-1962 Svend L. Larsen
Arbejdsmand, der sammen med sin familie boede til leje på skolen. Flyttede i 1964 til 41. slg. pc.

Annonce Bornholms Tidende 1959

Skolen blev solgt af kommunen i 1959. Herefter blev ejendommen kaldt for Sct. Klemens Gård.

Sct. Klemens gård 1990. Foto tilh. Kgl. Bibliotek

Ejere

1959-1975 Carl Leonhardt Frederiksen

1974-1996- Johannes Maribo Mogensen (1924-1986) og Karen Marie Maribo Mogensen, f. Krøier (1926-2010)

1/8 1975, Skøde fra Carl Leonhardt Frederiksen til Johannes Maribo Mogensen, købesum 125.000 kr (ejendomsværdi 80.000 kr)

-2016- Philip Chrone Pedersen