Brev til amtmanden 6. december 1710

Til Woldemar Reetz, kommandant og amtmand på Bornholm, 6. december 1710.

Frederich den fierde af Guds Naade Konge til Danmark og Norge, de Venders og Gothers, Hertug udi Slesvig, Holsten, Stormarn og Dytmersken, Greve udi Oldenborg og Delmenhorst,

Vor Bevaagenhed Tilforn: Saa som Vi af Os Elskelige Voris tilforordnede ved Politien og Commercien deris til Os efter befaling indleverede Relation, angaaende anstalterne imod den Landfordervelige smitsom Sygdom, allernaadigst have fornummen at deris anstalter og communication, hvad Vort Rige Danmark og des Provincer angaar, haver været følgende:

[1] At de først den 20 Augusti Anno 1709 have tilsendt dig en Opsats af adskillige omstendiglige betenkninger hvor af du kunde have god raadføring til alle de anstalter og Instructioner som du efter et hvert steds leilighed behøvede at udgive til præcaution imod Pæsten og du self samme videre kunde skierpe og forbedre, hvilket og ved Voris allernaadigste ordre om Sundheds Commissioners indrettelse samt Vagt-Baades udleggelse og Lazaretters opbyggelse paa visse Øer er bleven authoriseret. Dernest at de Generalia som derudi ellers til mindeligste execution var befattet, bestoed der udi at hver Søndag udi de Kirker som ligger nærmest Strandsiden, hvorfra og fare ved indførsel kunde skee, skulle af Prædikestolene og til et hvert steds By-Herrets og Birketing hver Tingdag, saa lenge denne fare var paa færde, oplæses en Placat angaaende alvorlig Forbud til Almuen paa Landet, ey at tilstede nogen Landing, men de som vilde Lande at henvises til de rette Havne, og hvad Fiskerne, Udroere, Lodtsmænd, Strandsiddere og deslige blive forbudne at giøre, saa og Byfogderne i Kiøbstederne, hvor der er Seyllads, anbefalet at forbyde en hver at komme noget mistenkt og fra et farlig sted kommende Skiberom om Borde, men ved deris Udliggere, som skulle have opsigt med de ankommende Fartøyer, lade dem forbyde at indlegge, førend deris Passer og Attester kunde være examinerede. Desligeste at ved dig skulle giøres aftale med en hver Proprietario eller andre, for saaviit deris Gaarde og Godzers grunde og ejendomme ved Søekanterne sig streker, item med Amtskriveren, at de skulle beskicke og anordne saa gode og tilforladelige Strandvagter som aarle og sildig kunde opagte at ingen indsnigelse eller Landsettelse skeede, særdeles fra Øster Søen; Derhos og at herrets og Birke-fogderne skulle tilholdes ideligen at inquirere paa Landet om anstalterne fyldestgiørelse, og derom hver 8de dag, eller i det lengste hver 14de dag til dig at indgive deris rapporter. Den anstalt skulle og giøres for Kiøbstedernes Grunde til at formeene en hver at komme til at practicere sig i Land. Ligeledes at dig er tilskreven angaaende de fremmede Skibe fra mistenkte Steder ankommende Skibe plads at afvises og ey tillades at holde nogen quarantaine paa anordnede Steder, saa som det allerede skulle være for Indlandske;

[2] At dig og er tilsendt exemplarer af det herværende Medicinske Facultet udgiven Skrift, for der efter at giøre anstalter, at der kunde haves god forraad af de der udi ommelte Species og Barbererne tillige om alt fornødne være underrettet;

[3] At bemeldte Voris Tilforordnede ved Politien og Commercien omsidder og haver anmodet dig, at lade Fiskere, Lodtzer, Udroere og strandsiddere giøre Eed ey at fare ud og gaa om Borde paa noget fra mistenkte steder ankommende Skiberom, uden at det var i nødsfald, og da at skee paa den maade som Admiralitetet haver kundgiort at de skulle hielpe de Søefarende, og at de reisende, som agtede sig her hid andensteds fra, skulle af deris Øvrighed med én liden beviis forsynes belangende deris reise hvorfra de sidst ere kommen;

[4] At dig er communiceret en her ved aviserne trykt avertissement hvordan Sundheds Passerne, som kunde agtes for gyldige, skulle være indrettet.

[5] At dig omsider og er tilsendt nogle exemplarer af den her udi denne Stads Magistrats nafn af dato 8 Septembris Anno 1710 udgangen Placat som grunder sig fornemmelig paa de tilforn giordte anstalter saavel om Sundheds Passers indrettelse, som hvorledes mistenkte Skibe, Folk og Vahre skulle tracteris.

[6] Saa er nu her med Voris allernaadigste Villie og Befaling at du det aller første mueligt er til os Elskelige Voris Tilforordnede ved Politien og Commercien indberetter, hvordan for bemeldte dig fra dennem tilsendte og her i korthed opførte anordninger og communicationer ere applicerede til et hvert sted, og hvor udi du dem efter et hvert Steds leilighed og situation enten haver frafaldet eller forbedret, samt hvordan og til hvem de Instructioner som herud inden skulle udgives, findes indrettede, dernæst at beskrive fornefnte Voris Tilforordnede ved Politien og Commercien de udi kiøbstederne der paa Landet anordnede Sundheds Commissioner, og af hvem samme nu omstunder betienes, item hvordan Strandvagterne af dig ere indrettede for en hver Kiøbstads og Landets ved Søekanterne strækkende Grunde, og hvor mange en hver nafngivende Proprietariers eller andre vedkommendes Strandvagter kand være.

Og som der er intet vigtigere end at denne Post bliver vedbørlig i agttagen, da efterdi mand formedelst endeel Steders beleilighed til indsnigelse icke gandske kand være forsikrede paa den Strandvagt som af Particuliere holdes, saa haver du at overveye hvorledis dem med meest mueligste sikkerhed kunde holdes og ald forsigtighed derved observeres.

Vi eragter og allernaadigst icke at være utienligt at du med en Ritmester eller anden ober officer hver 14de  dags dag inquirerer om Strandvagterner allart og observerer hvad dem er anbefalet, item om Herrets og Birkefogderne dermed efter forhen ommeldte anordning haver vedbørlig indseende. Udi Kiøbstæderne haver du, eller i det forfald, din fuldmegtig tillige med en anden god Mand, og i det mindste hver 14de dag, at inquirere hvorledes Kiøbstædernes Strandvagter, Udliggerne og Sundheds Commissioner deris forretninger i agt tager, og sig i Commissionerne indfinder, alting nøye efterseer, og tiden baar saadan eftersyn er skeedt udi deris Bøger antegne.

Og haver vi den allernaadigst tillid til dig at ovenskrevne vorder med ald omhue og aarvaagenhed efterlevet og i agttagen saaleden som det til voris og det almindelige beste kand geraade.

Overalt for endnu at udfinde en god maade til at hindre nogenlunde misbrug med i landsnigelse, haver du at giøre den anstalt at over alt i hver kiøbstad naar nogen reiser bort, da hos Byskriveren uden betaling optages én liden Seddel paa slet papir som skulle produceres hvor de komme; lige Seddel at tages paa Landet hos Præsterne /: dog Bønderne og deres Familie alene derfor til videre at være forskaanet:/ for at bevise at Landets reisende komme fra inden Lands sunde steder:

Saa skal og udi de Steder hvor der er Seyllads og indrettet Sundheds Commissioner til de Seylende paa Folk og Vahrer udstedes, paa slet papier, Sundheds Passer uden betaling, og haver du særdelis paa alle Transport og Færgesteder at giøre anstalt at de igiennem reisendes Sedler, der bliver paategnet, saa skal du og om alt dette lade giøre tillysning hver Uge af Prædikestolene samt til et hvert Bye-Herrets og Birketing paa  det ingen sig med uvidenhed naar dem steede ophold skulle undskylde. Saadan Sundheds Skin og Sedler er Os Elskelige Præsident, Borgermestere og Raad her i Staden allenaadigst anbefalet her at lade trycke, og enhver, som her i Vort Rige Danmark af Stiftbefalingsmændene og Amtmændene bliver ordineret deslige Sedler at udgive, uden betaling den forlangende qvantitet tilstilles.

Dermed skee Vor Villie

Befandis sig Gud.

Skrevet paa Vort Slot Kiøbenhafn den 6 December Anno 1710

Under vor kongelige Haand og Signet

Friderich

Læst 17. marts 1711 på Rønne Byting

  1. marts 1711 på Sønder Herredsting
  2. marts 1711 på Nexø Byting
  3. marts på Svaneke Byting
  4. april 1711 på Aakirkeby byting
  5. april på Østre Herredsting
  6. april på Hasle Byting
  7. maj 1711 på Nørre Herredsting
  8. september 1711 på Hasle Raadstue for borgerskabet