Brev til amtmanden 21. oktober 1709

Politie og Commerce-Collegie Breve. Om præcautio for Pesten for Ani 1709, 1710 og 1711.

(side 19- 21)

No 3 (21. oktober 1709)

Velædle og Velbr. Hr. Brigadir og Ambtmand

Vii have vel ved vores d. dato. 27 Passato meldet at den icke kunde bruges nocksom præcaution imod de fra Kønigsberg og  andre uden for Dantzig herhid til Dan.. kommende Skiberomme, folck og vahre, men som det nu /:desvær :/ shal være vist at den farlige Smitsom Siugdom udi Kønigsberg skal have taget overhaand. Saa ville vii velbr. Hr. Brigadir og Ambtmand herved ydermeere tienstvillig forstændige, at det var nød.. den ordre og anstalt maatte blive giort og Stædernes Magistrater og andre vedkommende her paa landet anbefaled, sig med liige saa store precaution for de fra Kønigsberg og derved beliggende stæder, som for de fra Dantzig kommende at i agt tage og ei nogen fra de befængte eller mistænckte stæder arriverende skiberome, Folck og Vahre, tillade at landes eller indlegge. Men de ankommende som ere fremmede lodser, udlegger eller Committerede at de ikke kan bevilges noget og maa ei afsætte Folck og Vahre på lager og qurantaine paa øer, saasom de alene skulle være for kongl. Undersaatter og deres vahre alene som kommer fra farlige steder. Og skulde de til ald Sickerhed nødes at enhver Skipper, der bevilges noget at sætte i land, skal bevise at de kommer fra sunde stæder og at de ikke havde været på stæder med smitsom siugdom, samt at alle indeborde skulle være friske og sunde og ikke nyligt have været på et inficeret stæd og have produceret en saa tilstrækkelig Sundhedsbevis, som den kongl, allernaadigste udgivne forordning af 16 aug. Og voris Communicerte erindrings puncter af 20 .. formelder, paa det at den meste fahre mueligt i Navigationen desbedre kunde forebygges skulde og være heel Tienlig at Lodsen, Fiskere, udroere og landboer bleve udi vedkommende Øfrigheds Districter paa ny Kundsgiorte sig mere og meere for den ved de fra øster Søen kommende skiberomme Folck og vahre tilvoxende fahre at i agttage, som der og var gor at de for eenhver Proprietariers og Kiøbstæders imod strandsider beliggende grunde anordrede Strandvagter ved ny erindringer tilholtes flittig at oppasse at sig ei nogen i land practicerer og af én hver Priprietario eller Øfrighed til de samme Sickerhed, ligesaa skarp og endelig at forbindes dertil, som lodser, fiskere og deslige, saasom icke nogen præcaution er saa store den io behøves. Og om icke alle saavel øfrigheds Personer, Proprietarier og deres underhavende giør lige og tilforladelige anstalter, er de ,,, interntionerodis omsorg forgieves,

Vii forblifv.

Velædle og Velbr. Hr. Brigadir og Ambtmand

Tiensvilligste Tienere

Charles de Damas de Cormaillon, Moisken, Ole Rømer, P. Lemwig, Friis, Niels Petersen Stange, ?, Thomas Jørgensen Hørning. Morten Munch,

(Påskrevet: Ydmygst læst for Rønne Borgerskaab 12. sept 1711)

Politi og Commerce Collegio d. 21. October A. 1709