Brev til amtmanden 21. januar 1710

Politie og Commerce-Collegie Breve. Om præcautio for Pesten for Ani 1709, 1710 og 1711.

(side 24-27)

No 5 (21. Januar 1710)

Velædle og Velb. Hr. Brigadier, oberst Commendant og Ambtmand

Vii have eendeel med afgaaende Leiligheder saaog mens Veld. Hr. Brigadier seenist var her i Staden, tilsendt ham under Dato 20 Aug. 1709 Extract af et af os efter kongl. Allernaad. Befaling, til hans May. Giorte forslag, anlangende forhold med Præcaution for all Smitsom Siuge fra Dantzig og omliggende inficerende stæder. Item d. 3. Septemb. Tilmeldet ham at formedelst Svaghedens tiltagelse udi Pommern shulde intet være tienligere, end at viitencke de udi den kongl. Forordning og bemt. Voris Extract ommelte stricte anordning, alle øvrigheds Personer blive anbefalede at kundgiøre de Trafiquerende hvor høyt … vel indrettede Sundheds Passer paa de Øster Søeske Vahre, som i de Kongl. Riiger og Lande shulde ansees for mistænckte og paa det anordnede quarantaine-sted opholdes:

Under d. 27de errindret at det formedelst Siugdommens udbredelse, shulde være tienlig at Stædernes Magistrater blive befalen sig doe de fra Køningsberg og andere udenfor Dantzig hid til Dasen (Danmark?) beliggende stæder kommende shiberommer, Folck og Vehre at i agt tage; of dennem heller, indtil videre forhindre at lande, saavel som og … Lodser, fiskere og udroeres uden ondtagelse s… med hvad slags Pass de reisende, som og tencke sig herhid skulde være forsiunede.

Dernest d. 1. octob. Igientaget eendeel af Vores forrige og derved erindret saavel om Strandvagternis beshickelse, som Herrits og Birckefogedernes inqvisition og Raporter om anstalternes efterlevelse, og derhos tilsendt Velb. Hr. Brigadier og Ambtmand et Exemplar af det herværende Medicinshe Facultets udgifne shriftt angaaende præservation imod Pesten:

Endnu d. 21. octb tilmeldet Hr. Brigadier om Kønigsbergs inficering og at der maatte bruges liigesaa store præcaution imod de derfra, som imod de fra dantzig kommende Shiberomme, Folck og Vahre, Og at de til quarantaine anordnede Øer alene shulde være for kongl. Undersaatter og ei for fremmede, saaog at de shippere som komme fra ei andet end bekiendte Sunde stæder i Øster-Søen, føer indlades eler tillades noget at losse, shulde giøre æedelig forklaring, saavel om hvad de haver inde, som hvad dem om Siugdommen er bekiendt, som at Strandvagterne liigesom Lodser, fiskere og udroere shulde udi Æedtages:

Og endelig den 31. octb. Paa det at de Trafiqverende om Sundheds Passernes Indrettelse udførlig kunde være informerede, have vii Velb. Hr. Brigadier og Ambtmand tilsendt nogle Exemplarer af den derom udi Aviserne indførte Avertissement. Som nu vel icke shulde tvifles at disse breve ioe re Velb. Hr. Brigadier alle tilhændekommen og at derefter all behørig og nødvendig Anstalt og præcacation imod saadan Smitsom og farlig Siugdom er stilt, saa og at alt ere der paa Landet er vel.

Iche desto mindre Spargeris [=udspredt rygte] her et én Bornholms Konne shal være gaaen ret, fra inficerede stæder i Øster Søen komne og ved Bornholm for Ancher lagte shiberom, ombord og afkiøbt shipperen eendeel Hør, og da hun er kommen i Land, shal hun tillige med sin Datter, være bleven befængt og død af Pesten. Om det sig saaledis imod forhaabning shulde forholde og hvordan det siden er udfalden og hvad anstalter derved er giort, ville vii formode Velb. Hr. Brigadier os med allerførste leilighed forstændiger. Som Vii og ellers i det øvrige shulde til de Kongl. Riiger og Landes Sickerhed, finde høy fornøden af Velb. Hr. Brigadier og Ambtmand ydermere tienstvilligt at begiere, at all den forsigtighed og præcaution som i nogen maader, imod deslige …tende fahre. Kand optænckes, maatte blifue observerit; Thi i fald noget derved skulde negligeris, maa mand omsider nødes til at forbyde bornholmerne her at ind… og ud, alt maatte ansee og tracteres som mistænkte.

Vii forbliver

Velædle og Velb. Hr. Brigadier, Oberst Commendat og Ambtmand

Tienstvillgste tienere

Charles de Damas de Cormaillon, Moisken, Ole Rømer, P. Lemwig, Friis, Niels Petersen Stange, ?, Thomas Jørgensen Hørning, Morten Munch,

(tilføjet: Ydmygst læst for Rønne Borgerskab d. 12. september 1711)

Politi og Commerce Collegio d. 21. Janv. 1710