Brev til amtmanden 13. oktober 1711

Politie og Commerce-Collegie Breve. Om præcautio [=forholdsregler] for Pesten for Ani 1709, 1710 og 1711.

(side 30-32)

No 7  (13. Oktober 1711)

Velædle og Velb. Hr. Brigadier, Oberst og Ambtmand

Vii kand ei nok som berømme den gode anstalt Hr. Brigader og Ambtmand udi skrivelse af 21. September beretter allerede at have gjort, angaaende det herfra komne skiberom og dets medhavende Folck og Passagerer, hvor af nogle underveyes og flere siden ankomsten, der ere bortdøde, og at hand de overblefne udi det ommelte Taarn har ladet indlegge, og tvifle Vii icke hand io fremdeelis lader tage i agt, at alt hvis baade Passagerer, Skipper og Folck har herfra overbragt, bliver tilbørlig reenset, tvet, og windet og røget. Og til det saameget bedre at kunde i værkstille, sende vii hannem herudi alle de her angaaende Præcautions anstaltede udgangne Forordninger og Placater, hvoraf Vii meener Hr. Brigadier end og skal tage anleedning at giøre nogen Viidere anstalter, om icke andet, saa dog med at anbefale Indbyggerne, om Viidere Sygdom, som Gud Naade og afvende, sig skulde ytre, at de holder separation og afsondrede Siuge Værelser, Imidlertid formoder mand og der skulde vel findes et eller andet ledigt huus, om icke ganske fra Kiøbstæderne afliggende, saa dog noget afsides, som uden sær bekostning til Siugehuus for fattige og tienestefolck kunne haves. Vii haver ellers det som hand angaaende Lazareths opbyggelse og de til underholdningen requirerende midler forestiller, til hans Mayst. Conseil indberettet, hvorfra vii formoder Hr. Brigadeier erholder viidere ordre: I det øfrige formodes at hand og anordner vagt som kand formeene Mistænckte og de derfra inficerede stæder efterdags ankommende før indladelse at folck tilbørlig quarentaine.

Velædle og Velb. Hr. Brigadier, Oberst og Ambtmand

Tiennest og Beredvillige

  1. Grundopp (?), N. Stange, J. B. Ernst, ?, Thomas Jørgensen Hørning, M. Munch, J. Hoe

Politi og Commerce Collegio d. 13. Octobr. 1711