Brev til amtmanden 1. oktober 1709

Politie og Commerce-Collegie Breve. Om præcautio for Pesten for Ani 1709, 1710 og 1711.

No 2 (1. oktober 1709)

[side 15-18]

Velædle og Velb. Hr. Brigadier og Ambtmand

Paa hans gode schrivelse af 30 passato Ville vii tjenstvilligst forstandige, at Vii formoder Hr. Brigadier og Ambtmand har bekommet Voris ham d. 20 Aug. Communicerte tancker, og at hand deraf tillige med derværende Doctor, appotecher eller Barberere, efter Landets bedste bechaffenhed, kand have anledning at udfinde, nest Guds Naadige bistand, de tienligste Midler at hemme Smitsom Siugdomb, om det som Gud Naadelig afwende (nok at forhindre noget Huus paa Landet blef angreben. Ihvorvel det er det sikreste at Velb. Hr. Brigadier og Ambtmand, forud, om det ei allerede shed er, i anledning af de fra som bemelte os Communicerte tancher, lod udgaa forkyndelse eller Placater til alle Landets By- Herrets og Bircke ting giøres ordre at deslige Placater saa lenge denne … paastaar, hver tingdag shulde oplæses, angaaende hvad fiskere, udroere, Lodsmænd og deslige baade ere forbudne og pligtige til at giøre. Og Hr. Brigadier dernest giorde vedbørlig aftale med eenhver vedkommende at de besckikker og anordnes saa tilbørlig Strandvagter, som aarle og silde beobagte at ingen indsnigelse eller i landsættelse ske paa den maade, som er foreshreven og tiene til Sickerheden, shede. Og at saadant tilbørligt maatte efterkommes, saa var det vel best at samtlig herrits og Birckefogeder og blevtilholdte iidekig at inqvirere om anstalternes …. Giørelse, saa og derom hver 8 eller i det mindste hver 14 dag til velb. Hr. Brigadier at indgive ..tion. Naar og lige anstalt for Kiøbstæderne og deres Grunde blive giort og alle og … paa Landet og i Kiøbstæderne med fornøden instruction blede forsiunede og den nødige Orden og shick med Sundheds Commissioner og Fartøyers udliggelse i agt tages og fiskerne og udroere paa den maade som udi vores seneste af i 27 Passato er meldet bleve tagne udi Ord, skulle forhaabes at ved Guds Naadige bistand ogsaa den mest muulig præcaution den farlige Contagions udbredelse til disse Riiger og Provincier kunde forekommes, særdehlis da det icke shulde være at tvifle at fornufttige og reedelige Folck io, naar det dem alvorlig forestilles, finder sig derudi, at det er billigt de giøre sig u-mage for deres egen og det heele Lands frelse og Sickerhed, og om nogen befindes u-villig eller seendrægtig, er det Velb. Hr. Brigadier én lett Sag liigesaavel at faa dem straffet og til rættesatt, som hand da finder viidere hvordan hand best finne anstalter kand sherpe, forandre og formeere.

Vii tvifle ellers i det øfrige icke at jo Velb. Hr. Briganier hos den paa Landet værende Appotecker eller anden  … haver giort anstalt om god forraad af de Specier som, efter det hosfolgende Medicinshe facultets schrift, til lægedom imod farlig Smitsom Siugdom behøves, og om icke Doctor, appotecker og Chirurgii haver Exemplarer af deslige shrift, da maatte de tilholdes denne herfra det kongl. Bogtryckeri at lade forshrive.

 

(påskrevet: PS at ommelte Exemplar hafves ved Haanden)

Velædle og velb. Hr. Brigadier og Ambtmands tienstvillige tienere

Charles de Damas de Cormaillon, Ole Rømer, Niels Petersen Stange, Charles C. Ahlefelt, Morten Munch,  P. Lemwig, Thomas Jørgensen Hørning, Moisken

Politi og Commerce Collegio d. 1. Octb. 1709