Jordebogsregnskaber 1800-1809

”Allernaadigst Regnskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtægter og Udgivter for Aar 1800”

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-11 Jordebogsregnskab 1800 – med revisionsbemærkninger i margin.

Regnskabet er underskrevet 1. juni 1801 af Laurits Skierbeck (Stempel!)

12- 78 Bilag til Jordebogsregnskab 1800

Pag. 13-14, Designation over de dokumenter og beviser som medhører og følger for Aar 1801 allernaadigste Constitutions [no 1-109], Jordebogs [No 1-30] , samt Ammunition og Material Regnskaber [No. 1-13]
Pag. 15-18, No 1, ”Specifikation over hvis Gods paa Bornholms Amt, hans kongl. Majestæt, som seneste Jordebog, dateret 16. Juli 1696 er tilfalden at Oppebierge Landgilde, af meere end bemelte Jordebogs Regnskab for Aar 1736, fremlagte Specification og ellers andre herudi paaberaabte Ordres og Beviser, hvor under dog ej noget er anført, som dependerer af den 1720 begyndte Udmarks Commission siden samme ved dertil indrettede Jordebøger, af Anno 1729 og 1743 er sammendraget, og aparte beregnet”.
Pag. 19-27, No 2, ”Beregning over 1800 Aars afgivter af de siden 1729 indtagne Udmarks Jorder, som alt i den derved forfattede Jordebog af 28de December 1743 er inddragen og beregnet”, med litr. A-G.
Pag. 28, No 3, Kapitaltaksten for 1800, Underskrevet 14. februar 1801.
Pag. 29, No 4, Pro Memoria ang. ½ skp. Sædsjord af udmarken, som blev tilladt Niels Mariusen på den 23. sg. i Olsker, at drive i 3 år til hør og kartoffelavl. Stykket skal indhegnes med risgærde. Han skal betale 8 skilling om året til kongens kasse. Efter 3 år skal jorden igen udlægges som udmark.
Pag. 30-32, No 5, ”Specifikation over indkomne Fæste Penge ved forandringer forefalden ved Udmarks Fæsterne paa Bornholms Land fra 1ste Januar til 31. December 1800”
Pag. 33-34, No 6, ”Specifikation over indkomne kendelsespenge ved forefaldne forandringer med ejere og Beboere paa Bornholms Land fra 1ste Januar til 31. December 1800”.
Pag. 35, No 7, Mulkt til dem der havde glemt at betale kendelsespenge i perioden 1793- 1800.
Pag. 36-37, No 8, ”Beregning over lejermåls Bøderne som er falden her paa Landet Bornholm udi Aaret 1800 efter vedkommende Sogne Præsters og andres herved fremlagte Attester og Beviser. (Intet cirkularium som tidligere år)
Pag. 38, No 9, Førlovspenge for 1800. 1 arvekapitaler der betalte 1 rd til kongen for at føre arvemidler fra Bornholm.
Pag. 39-47, No 10-14, Rentekammerets meddelelse om at 492 td landgildebyg kunne sælges til kapiteltaksten og andre 308 tønder ved offentlig auktion. Auktionskonditioner og liste over køberne. Salg af 23 tønder landgilderug 1800, samt salg i 1798. Udgifter til trommeslagning.
Pag. 48-50, No 15-16, Rentekammerets meddelelse om at 24 tønder landgilderug kunne sælges på auktion. Auktionsbetingelser og liste over køberne
Pag. 51-60, No 17, Specifikation over vrag og drivgods i 1800. A+B. 2 Skibsanker og ankertov i Snogebæk. C-D, Fyrrebjælker, mastetop og skibsbåd bjærget ved Arnager. E, Skibsanker i Nexø
Pag. 61, No 18, Fortegnelse over sigt og sagefaldsbøder. Ingen.
Pag. 62, No 19, Rentekammerets meddelelse om at de 120 tønder rug, som skipper Bendt Henrichsen i efteråret 1800 havde overført fra magasinet i Rønne til fæstningen Christiansø, havde et undermål på 1½ tønde. Skipperen blev pålagt at erstatte undermålet.
Pag. 63-64, No 20, Specifikation på de 42 frivornedgårde, der kun betaler det halve i ægtpenge.
Pag. 65, No 21, Philip Rasch Dams kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura, til fattiglemmerne, fra den 20. vornedgaard i Aaker.
Pag. 66-71, No 22, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1800.
Pag. 72, No 23,”Allerunderdanigst Forklaring over den årlige landgilde af Bornholms Land, som ydes udi Magasinet og i regnskabet beregnes til indtægt, topmaalet iberegnet, saa og hvor meget Topmaalet beregner sig”.
Pag. 73, No 24, Skierbecks attest på at det bortauktionerede korn var solgt efter det gamle mål, hvor en tønde svarede til 160 potter.
No 25 mangler
Pag. 74, No 26, Kvittering for betaling for et lille parti axelbærfrø oversent til Rentekammeret i 1799
Pag. 75, No 27, Oversigt over afsendelse af landgilde med skipperne til København.
Pag. 76-77, No 28-29, Rentekammerets ordre til levering af 120 tønder rug til Christiansø Christiansø og kvittering på leveringer.
Pag. 78, No 30,”Indsvindingsberegning” – Beregning af svind i landgildesæd.

”Allernaadigst Regnskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtægter og Udgivter for Aar 1801”

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-11 Jordebogsregnskab 1801 – med revisionsbemærkninger i margin.

Regnskabet er underskrevet 31. maj 1802 af Laurits Skierbeck (Stempel!)

12-66 Bilag til Jordebogsregnskab 1801

Pag. 12-15, No 1, ”Specifikation over hvis Gods paa Bornholms Amt, hans kongl. Majestæt, som seneste Jordebog, dateret 16. Juli 1696 er tilfalden at Oppebierge Landgilde, af meere end bemelte Jordebogs Regnskab for Aar 1736, fremlagte Specification og ellers andre herudi paaberaabte Ordres og Beviser, hvor under dog ej noget er anført, som dependerer af den 1720 begyndte Udmarks Commission siden samme ved dertil indrettede Jordebøger, af Anno 1729 og 1743 er sammendraget, og aparte beregnet”.
Pag. 16-17, No 2, ”Beregning over 1801 Aars afgivter af de siden 1729 indtagne Udmarks Jorder, som alt i den derved forfattede Jordebog af 28de December 1743 er inddragen og beregned”. Med bilag: Rentekammerets skrivelse ang. dam på udmarken, som 3. sg. i Olsker, Magaarden, disponerer over.
Pag. 18, No 3, Kapitaltaksten for 1801, Underskrevet 22. februar 1802.
Pag. 19-22, No 4, ”Specifikation over indkomne Fæste Penge ved forandringer forefalden ved Udmarks Fæsterne paa Bornholms Land fra 1ste Januar til 31. December 1801”
Pag. 23-24, No 5, ”Specifikation over indkomne kendelsespenge ved forefaldne forandringer med ejere og Beboere paa Bornholms Land fra 1ste Januar til 31. December 1801”.
Pag. 25, No 6, Attest på at der ingen mulkt blev betalt for manglende kendelsespenge i perioden 1793- 1801.
Pag. 26-28, No 7, ”Beregning over lejermåls Bøderne som er falden her paa Landet Bornholm udi Aaret 1801 efter vedkommende Sogne Præsters og andres herved fremlagte Attester og Beviser. (Intet cirkularium eller bilag)
Pag. 29-32, No 8-11, Førlovspenge for 1801. Kun i Vesterherred var en arvekapitaler der betalte 1 rd til kongen for at føre arvemidler fra Bornholm til Jens Mogensen i Bergen.
Pag. 33-34, No 12-13, Rentekammerets meddelelse om at 24 td landgilderug kunne sælges ved offentlig auktion efter trommeslagning. Auktionskonditioner og liste over køberne. Salg af 23 tønder landgilderug 1800, samt salg i 1798. Udgifter til trommeslagning. Med købernavne.
Pag. 35-40, No 14-16, Rentekammerets meddelelse om at 805 tønder landgildebyg skulle sælges på auktion. Auktionsbetingelser og liste over køberne
Pag. 41-42, No 17, Specifikation over vrag og drivgods i 1801. 2 Skibsanker, bjælke og mastetræ fundet i åben sø ved Allinge.
Pag. 43, No 18, Fortegnelse over sigt- og sagefaldsbøder. Ingen.
Pag. 44, No 19, Specifikation på de 42 frivornedgårde, der kun betaler det halve i ægtpenge.
Pag. 45, No 20, Philip Rasch Dams kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura, til fattiglemmerne, fra den 20. vornedgaard i Aaker.
Pag. 46-51, No 21, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1801.
Pag. 52, No 22,”Allerunderdanigst Forklaring over den årlige landgilde af Bornholms Land, som ydes udi Magasinet og i regnskabet beregnes til indtægt, topmaalet iberegnet, saa og hvor meget Topmaalet beregner sig”.
Pag. 53, No 23, Skierbecks attest på at det bortauktionerede korn var solgt efter det gamle mål, hvor en tønde svarede til 160 potter.
Pag. 54-62, No 24-26, Udgifter til reparation af Magasinhuset i Rønne 61 rd 80 sk. til tømmermand Hans Mognsen Høg skulle føres til udgift. 4 bilag og syn- og skønsforretning
Pag. 63, No 27, Opgørelse over 5 skipperes transport af landgildesmør til København. 1/5 af det overførte smør blev bedømt som uspiseligt.
Pag. 64-65, No 28-29, Rentekammerets ordre til levering af 120 tønder rug til Christiansø Christiansø og kvittering på leveringer.
Pag. 66, No 30,”Indsvindingsberegning” – Beregning af svind i landgildesæd.

”Allernaadigst Regnskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtægter og Udgivter for Aar 1802”

Se kilde i pdf

1-2 Indholdsfortegnelse

3-10 Jordebogsregnskab 1802 – med revisionsbemærkninger i margin.

Regnskabet er underskrevet 28. maj 1803 af Laurits Skierbeck (Stempel!)

Bemærk at antegnelser til regnskabet findes i Ammunitionsregnskabet for 1802

11-83 Bilag til Jordebogsregnskab 1802

Pag. 11-14, No 1, ”Specifikation over hvis Gods paa Bornholms Amt, hans kongl. Majestæt, som seneste Jordebog, dateret 16. Juli 1696 er tilfalden at Oppebierge Landgilde, af meere end bemelte Jordebogs Regnskab for Aar 1736, fremlagte Specification og ellers andre herudi paaberaabte Ordres og Beviser, hvor under dog ej noget er anført, som dependerer af den 1720 begyndte Udmarks Commission siden samme ved dertil indrettede Jordebøger, af Anno 1729 og 1743 er sammendraget, og aparte beregnet”.
Pag. 15-28, No 2, ”Beregning over 1802 Aars afgivter af de siden 1729 indtagne Udmarks Jorder, som alt i den derved forfattede Jordebog af 28de December 1743 er inddragen og beregned”. Med bilag A+B: Udbyggerne Hans Christiansen på den 13. vornedgaard samt Svend Jensen og Hans Hansen på den 18. sg. i Vestermarie havde uden tilladelse benyttet kongens udmark. De slap for tiltale med at fæste jorde på hver især 1 skp. Land og betale en mulkt på 5 rd. Bilag C: Udbygger Christen Pedersen Lynggaard, Vestermarie, havde ligeledes indtaget udmarksjord, slap for tiltale mod at betale en mulkt på 5 rd og indfæstning og årlig afgift. D: Ole Thøgesen på 4. vornedgaards fortov i Aaker sogn, ligeledes for ¾ skpl. Udmarksjord. Mulkt pådømt og intet fæste fremover. E: Tilladelse til Hintse Jørgensen i Vestermarie at indhegne et stykke jord af udmarken mod indfæstning og afgift. F: Efter meddelelse fra landmåler Petersen om at der var indtaget et stykke udmarksjord i Vestermarie. G: Tilladelse til Hans Thomasen, Vestermarie om indtagelse af udmarksjord på ¾ skpl. Udmarksjord mod indfæstning og afgift. H: Tilladelse til indtagning af udmarksjord til udbygger Jens Hansen i Bodilsker. J: Holtsførster Rømer tilladedes at overtage den jord som afskediget skovfoged Jørgen Hansen Hare uden afgift.
Pag. 29, No 3, Kapitaltaksten for 1802, Underskrevet 7. februar 1803.
Pag. 30-33, No 4, ”Specifikation over indkomne Fæste Penge ved forandringer forefalden ved Udmarks Fæsterne paa Bornholms Land fra 1ste Januar til 31. December 1802”
Pag. 34-35, No 5, ”Specifikation over indkomne kendelsespenge ved forefaldne forandringer med ejere og Beboere paa Bornholms Land fra 1ste Januar til 31. December 1802”.
Pag. 36, No 6, Attest på mulkter for manglende eller for sent betalte kendelsespenge.
Pag. 37-39, No 7, ”Beregning over lejermåls Bøderne som er falden her paa Landet Bornholm udi Aaret 1802 efter vedkommende Sogne Præsters og andres herved fremlagte Attester og Beviser. (Intet cirkularium eller bilag)
Pag. 40-43, No 8-11, Førlovspenge for 1802. Ingen indberetninger.
Pag. 44-45, No 12-13, Rentekammerets meddelelse om at 25 td landgilderug kunne sælges ved offentlig auktion efter trommeslagning. Auktionskonditioner og liste over køberne. Udgifter til trommeslagning. Med købernavne.
Pag. 46-50, No 14-16, Rentekammerets meddelelse om at 808 tønder landgildebyg skulle sælges på auktion. Auktionsbetingelser og liste over køberne
Pag. 51, No 17, Specifikation over vrag og drivgods i 1802 solgt på 2 auktioner, der indbragte 154 rd 45 sk.. (Ingen underbilag)
Pag. 52-56, No 18-22, Fortegnelse over sigt- og sagefaldsbøder. Ingen.
Pag. 57, No 23, Oversigt over mulkter for at have indtaget udmarksjord ulovligt.
Pag. 58, No 24, Specifikation på de 42 frivornedgårde, der kun betaler det halve i ægtpenge.
Pag. 59, No 25, Philip Rasch Dams kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura, til fattiglemmerne, fra den 20. vornedgaard i Aaker.
Pag. 60-65, No 26, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1802.
Pag. 66, No 27,”Allerunderdanigst Forklaring over den årlige landgilde af Bornholms Land, som ydes udi Magasinet og i regnskabet beregnes til indtægt, topmaalet iberegnet, saa og hvor meget Topmaalet beregner sig”.
Pag. 67, No 28, Skierbecks attest på at det bortauktionerede korn var solgt efter det gamle mål, hvor en tønde svarede til 160 potter.
Pag. 68-77, No 29-32, Udgifter til reparation af taget (tagsten)på Magasinhuset i Rønne- bilag og syn- og skønsforretning. 18 rd. 8 sk. fik murmestrene Lars Friborg og Jørgen Olsen Berg efter tingsvidne på synsforretningen.
Pag. 78-79, No 33-34, Opgørelse over 4 skipperes transport af landgildesmør til København. Knapt 1/4 af det overførte smør blev bedømt som uspiseligt.
Pag. 80-81, No 35-36, Rentekammerets ordre til levering af 120 tønder rug til Christiansø Christiansø og kvittering på leveringer.
Pag. 82, No 37,”Indsvindingsberegning” – Beregning af svind i landgildesæd.
Pag. 83, No 38, Da amtsforvalter Skierbech fratrådte, blev regnskabet afleveret in dublo, for at inventariet skulle indregnes som indtægt i regnskabet 1803.

”Allernaadigst Regnskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtægter og Udgivter Aar 1803”

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse for både 1. kvartal og 2.-4. kvartal

3-7 Jordebogsregnskab fra 1. januari til 31. Martii 1803 – med revisionsbemærkninger i margin.

Regnskabet er underskrevet 8. juni 1803 af Sehestedt, constitueret Amtsforvalter
Pag. 7, Inventarium, hvoraf ses at en del blev solgt på auktion (se bilag 12-15, samt 39)

8-28 Bilag til Jordebogsregnskab 1. kvartal 1803

Pag. 8-9, No 1, ”Specifikation over indkomne Fæste Penge ved forandringer forefalden ved Udmarks Fæsterne paa Bornholms Land fra 1ste Januar til 31. marts 1803”
Pag. 10-11, No 2, ”Specifikation over indkomne kendelsespenge ved forefaldne forandringer med ejere og Beboere paa Bornholms Land fra 1ste Januar til 31. marts 1803”.
Pag. 12, No 3, Attest på mulkter for manglende eller for sent betalte kendelsespenge.
Pag. 13-14, No 4, ”Beregning over lejermåls Bøderne som er falden her paa Landet Bornholm i 1. kvartal 1803 efter fremlagte Attester og Beviser.
Pag. 15-23, No 8-13, Førlovspenge og sigt- og sagefalds for 1. kvartal 1803. Ingen indberetninger.
Pag. 24-25, No 14-15, Likvidation af transporten af landgilde til København, samt kvittering.
Pag. 26-27, No 16-17, Peder Mariusen Munch I Aaker fik tilbagebetalt indfæstningen på 28 rd., som han havde betalt for Langemyre. Fremtiden for bortfæstning af mosen ønskedes afklaret.
Pag. 28, No 18, Meddelelse om at auktionen over inventarier indtægtsføres i efterfølgende regnskab.

29-113 Jordebogsregnskab fra 1. april til 31. december 1803

Underskrevet 24. august 1804 af Due.
Designation over jordebogsregnskabet og dets bilag for perioden 1. april til 31. december 1803
Pag. 41-44, No 1, ”Specifikation over hvis Gods paa Bornholms Amt, hans kongl. Majestæt, som seneste Jordebog, dateret 16. Juli 1796 (fejl – 1696) er tilfalden at Oppebierge Landgilde, af meere end bemelte Jordebogs Regnskab for Aar 1736, fremlagte Specification og ellers andre herudi paaberaabte Ordres og Beviser, hvor under dog ej noget er anført, som dependerer af den 1720 begyndte Udmarks Commission siden samme ved dertil indrettede Jordebøger, af Anno 1729 og 1743 er sammendraget, og aparte beregnet
Pag. 45-48, No 2, ”Beregning over afgiften af de siden 1729 indlagte udmarks jorder, som alt i den forfattede jordebog af 28. december 1743 er inddragen og beregnet” med to bilag.
Pag. 49, No 3, Kapiteltaksten for 1803.
Pag. 50-52, No 4, Specifikation over indkomne fæstepenge i perioden 1. april til 31. december.
Pag. 53-54, No 5, ”Specifikation over indkomne kendelsespenge ved forefaldne forandringer med ejere og Beboere paa Bornholms Land fra 1ste april til 31. december 1803”.
Pag. 55, No 6, Attest på mulkter for manglende eller for sent betalte kendelsespenge.
Pag. 56-58, No 7, ”Beregning over lejermåls Bøderne som er falden her paa Landet Bornholm i 2.-4. kvartal 1803 efter fremlagte Attester og Beviser. Hvert lejermål er beskrevet
Pag. 59-60, No 8, Førlovspenge og sigt- og sagefalds for 1. kvartal 1803. Ingen.
Pag. 61-72, No 9-11, Rentekammerets Pro Memoria vedr. salg på auktion af landgildebyg og rug. Lister over salget med købernes navn, pris og kvantum.
Pag. 73-80, No 12-15, Rentekammerets Pro Memoria vedr. Salg af diverse hængelåse, kornmål 18 stk. ubrugeligt inventarium og på hvilke konditioner. Gamle vægtes skulle gøre ubrugelig og sælges som jern og metal. Desuden blev skarprettersværdet solgt for 1 mark og 12 skilling til Sandemand Kofod. Urmager Jørgen Peter Arboe købte 8 gamle bismervægte.
Pag. 81, No 16, Beregning over solgt vrag og drivgods.
Pag. 82,-86, No 17, Indberetning over sigt- og sagefaldsbøder.
Pag. 87, No 18; Pro Memoria ved bøde til sandflugtskassen til Anna kapt. Hans Kofoeds hustru og Sidsele Anders Bagers i Rønne, der havde taget gærdsel i sandudmarken i Knudsker.
Pag. 88, No 19, Specifikation på de 42 frivornedgårde, der kun betaler det halve i ægtpenge.
Pag. 89, No 20, Hospitalets forstander Philip Rasch Dams kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura af Spidlegaardsmøllen, til Aakirkebye Hospital.
Pag. 90-95, No 21, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1803.
Pag. 96-97, No 22-23,”Allerunderdanigst Forklaring over den årlige landgilde af Bornholms Land, som ydes udi Magasinet og i regnskabet beregnes til indtægt, topmaalet iberegnet, saa og hvor meget Topmaalet beregner sig”.
Pag. 98-104, No 24-30, Pro memoria ang. Bortauktionen af Langemyre I Pedersker med tilstødende udmarksjord. Langemyre blev tilslået byskriver Peder Jespersen på livstid.
Pag. 105-107, No 31-33, Betaling af udgifter til forskellige licitationsforretninger i 1802-1803.
Pag. 108, No 34, Peder Marcher Muncks kvittering for modtagelse af indfæstningspenge for Langemyre
Pag. 109, No 35, Opgørelse over 5 skipperes transport af landgildesmør til København. Godt 1/3 af det overførte smør blev bedømt som uspiseligt.
Pag. 110-111, No 36-37, Rentekammerets ordre til levering af 120 tønder rug til Christiansø Christiansø og kvittering på leveringer.
Pag. 112, No 38,”Indsvindingsberegning” – Beregning af svind i landgildesæd.
Pag. 113, No 39, Rentekammerets pro memoria med tilladelse til at sælge 33 genstande i amtets beholdninger, Herefter at ajourføre inventarium. Det nævntes at auktionen var fundet sted og den aldeles rustne og usælgelige jernhandske blev slettet af listen.

”Allernaadigst Regnskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtægter og Udgivter Aar 1804”

Se kilde i pdf

1-2 Indholdsfortegnelse

3-10 Jordebogsregnskab 1804 – med revisionsbemærkninger i margin.

Regnskabet er underskrevet 8. aug. 1803 (fejl 1804) af Due

11-57 Bilag til Jordebogsregnskab 1804

Pag. 11-14, No 1, ”Specifikation over hvis Gods paa Bornholms Amt, hans kongl. Majestæt, som seneste Jordebog, dateret 16. Juli 1696 er tilfalden at Oppebierge Landgilde, af meere end bemelte Jordebogs Regnskab for Aar 1736, fremlagte Specification og ellers andre herudi paaberaabte Ordres og Beviser, hvor under dog ej noget er anført, som dependerer af den 1720 begyndte Udmarks Commission siden samme ved dertil indrettede Jordebøger, af Anno 1729 og 1743 er sammendraget, og aparte beregnet”
Pag. 15-18, No 2, ”Beregning over afgiften af de siden 1729 indlagte udmarks jorder, som alt i den forfattede jordebog af 28. december 1743 er inddragen og beregnet” med et bilag.
Pag. 19, No 3, Kapiteltaksten for 1804.
Pag. 20-23, No 4, Specifikation over indkomne fæstepenge i 1804.
Pag. 24-25, No 5, ”Specifikation over indkomne kendelsespenge ved forefaldne forandringer med ejere og Beboere paa Bornholms Land fra 1ste april til 31. december 1804”.
Pag. 26, No 6, Attest på mulkter for manglende eller for sent betalte kendelsespenge.
Pag. 27-29, No 7, ”Beregning over lejermåls Bøderne som er falden her paa Landet Bornholm i 1804 efter fremlagte Attester og Beviser. Hvert lejermål er beskrevet
Pag. 30, No 8, Førlovspenge meddelt ved Rønne Overformynderi. To arvelodder overført til København
Pag. 31-38, No 9-12, Rentekammerets Pro Memoria vedr. salg på auktion af 660 tønder landgildebyg og 23 tønder rug. Lister over salget med købernes navn, pris og kvantum.
Pag. 39, No 13, Beregning over solgt vrag og drivgods.
Pag. 40, No 14, Indberetning over sigt- og sagefaldsbøder – ingen.
Pag. 41-42, No 15, Specifikation på de 42 frivornedgårde, der kun betaler det halve i ægtpenge.
Pag. 43, No 16, Hospitalets forstander Philip Rasch Dams kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura af Spidlegaardsmøllen, til Aakirkebye Hospital.
Pag. 44-49, No 17, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1804.
Pag. 50, No 18,”Allerunderdanigst Forklaring over den årlige landgilde af Bornholms Land, som ydes udi Magasinet og i regnskabet beregnes til indtægt, topmaalet iberegnet, saa og hvor meget Topmaalet beregner sig”.
Pag. 51, No 19, Amtstuen erindring om at landgildeyderne der ydede penge i stedet for naturalier, skulle regne med gamle mål, hvor 160 potter er lig med en tønde korn.
Pag. 52, No 20, Opgørelse over 3 skipperes transport af landgildesmør til København. 1/3 af det overførte smør blev bedømt som uspiseligt.
Pag. 53-54, No 21-22, Rentekammerets ordre til levering af 120 tønder rug til Christiansø og kvittering på leveringer.
Pag. 55, No 23,”Indsvindingsberegning” – Beregning af svind i landgildesæd.
Pag. 113, No 39, Rentekammerets pro memoria om betaling af rettens betjente for arbejde med de offentlige auktioner og licitationer. Med kvittering.

”Allernaadigst Regnskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtægter og Udgivter Aar 1805”

Se kilde i pdf

1-2 Indholdsfortegnelse

3-5 Generalekstrakt over Jordebogs Oppebørsel for året 1805.

6-13 Jordebogsregnskabet for året 1805

Regnskabet er underskrevet 30 juni 1806 af Due

14-74 Bilag til Jordebogsregnskab 1805 no. 1-31

Pag. 15-18, No 1, ”Specifikation over hvis Gods paa Bornholms Amt, hans kongl. Majestæt, som seneste Jordebog, dateret 16. Juli 1696 er tilfalden at Oppebierge Landgilde, af meere end bemelte Jordebogs Regnskab for Aar 1736, fremlagte Specification og ellers andre herudi paaberaabte Ordres og Beviser, hvor under dog ej noget er anført, som dependerer af den 1720 begyndte Udmarks Commission siden samme ved dertil indrettede Jordebøger, af Anno 1729 og 1743 er sammendraget, og aparte beregnet”
Pag. 19, No 2, ”Beregning over 1805 Aars Afgiften af de siden 1729 indlagte udmarks jorder, som alt i den forfattede jordebog af 28. december 1743 er inddragen og beregnet”.
Pag. 20, No 3, Kapiteltaksten for 1805.
Pag. 21-24, No 4, Specifikation over hvad, som med forandring af nye Fæstere udi Bornholms Amt for Aaret 1805 er tilfalden i kongl. Majestæts Casse i fæstepenge.
Pag. 25-26, No 5, ”Specifikation over havd, som med Forandring af nye Eiere og beboere i Bornholms Amt er tilfalden Hans kongl. Maiestæts Casse udi kiendelses Penge for Aaret 1805.
Pag. 27-28, No 6-7, Oversigt på mulkter for manglende eller for sent betalte kendelsespenge.
Pag. 29-34, No 8, ”Beregning over lejermåls Bøderne som er falden her paa Landet Bornholm i 1805 efter fremlagte Attester og Beviser. Hvert lejermål er beskrevet i sognepræsternes cirkularium. Flere unikke oplysninger.
Pag. 35-37, No 9-11, Herredsindberetninger om førlovspenge. Ingen.
Pag. 38-44, No 12-14, Rentekammerets Pro Memoria vedr. salg på auktion af 500 tønder landgildebyg. Lister over salget med købernes navn, pris og kvantum.
Pag. 45-53, No 15, Pro Memoria og attester vedr. træer I Almindingen der blev solgt til bygningsmaterialer, bl.a degnen Hjorth i Vestermarie og sognepræsten Prahl i Østermarie. Med bilag og Skovrider Rømers specifikationer.
Pag. 54-55, No 16-17, Salg af materialer efter reparation af den kgl. Magasinbygning. Solgt på auktion.
Pag. 56, No 18, Specifikation over vrag og drivgods.
Pag. 57, No 19, Pro Memoria vedr. Forbud mod at levere landgildesmør in natura, på gund af manglende kreaturer. I stedet skulle afgiften levres i penge.
Pag. 58, No 20, Indberetning over sigt- og sagefaldsbøder – ingen.
Pag. 59, No 21. Attest om at der ikke var faldet mulkter for indtagelse af kongens udmark.
Pag. 60-61, No 22, Specifikation på de 42 frivornedgårde, der kun betaler det halve i ægtpenge.
Pag. 62, No 23, Hospitalets forstander Philip Rasch Dams kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura af Spidlegaardsmøllen, til Aakirkebye Hospital.
Pag. 63-67, No 24, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1805.
Pag. 68, No 25,”Allerunderdanigst Forklaring over den årlige landgilde af Bornholms Land, som ydes udi Magasinet og i regnskabet beregnes til indtægt, topmaalet iberegnet, saa og hvor meget Topmaalet beregner sig”.
Pag. 69, No 26, Amtstuen erindring om at landgildeyderne der ydede penge i stedet for naturalier, skulle regne med gamle mål, hvor 160 potter er lig med en tønde korn.
Pag. 70, No 27, Søetaten attest på at der var modtaget 100 lispund og 20 pund smør, der var spiseligt og 59 lispund tre pund uspiseligt smør.
Pag. 71-72, No 28-29, Rentekammerets ordre til levering af 120 tønder rug til Christiansø og kvittering på leveringer.
Pag. 73, No 30,”Indsvindingsberegning” – Beregning af svind i landgildesæd.
Pag. 74, No 31 Pro Memoria om at betale 32 skilling for indsamling af et lille parti kærner af træet Tarmvrid Axelred (?) [Røn] til udsåning på Hirschholm anlagte træplanteskole.

75-111 Regnskaber ifølge forordningen af 10. oktober 1802 vedr. jorde og tiender

Regnskaber af de pålagte afgifter af besiddelse, nytte og brug af faste ejendomme) og de forhøjede afgifter pr. 21. oktober 1803 for jorde (Bøndergårde, degneboliger, vandmøller, umatrikulerede jorde, købstandsjorde i perioden 1. oktober 1802-31. december 1805 i alt 13 kvartaler.
Pag. 85-107, No 1-18, Erindringsposter over afgifter af besiddelser, der var omfattet af landbygninger – med bilag.
Pag. 108-109, No 1-2, kvitteringer for indbetaling til Zahlkassen
Pag. 110, No 3, Fritagelse for afgift for vindmølle tilhørende Hans Peter Ridder i Vestermarie.
Pag. 111, No 4, Fritagelse til Peder Hansen for vandmølle i Nyker.
Pag. 112-121, No 1-9, Levering af krudt til Bornholms kastel, egetræer fra Almindingen til kanoner. [hører til ammunitionsregnskabet]

”Allernaadigst Regnskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtægter og Udgivter Aar 1806”

Se kilde i pdf

1-2 Indholdsfortegnelse

3-4 Generalekstrakt over Jordebogs Oppebørsel for året 1806.

5-12 Jordebogsregnskabet for året 1806

Regnskabet er underskrevet 30 maj 1807 af Due

13-73 Bilag til Jordebogsregnskab 1806 no. 1-31

Pag. 13-14, Designation over jordebogs og ammunitions og Materialregnskaber, samt regnskabet efter forordningen af 1 oktober 1802, 21 oktober 1803 og 6 juni 1806
Pag. 15-17, No 1, ”Specifikation over hvis Gods paa Bornholms Amt, hans kongl. Majestæt, som seneste Jordebog, dateret 16. Juli 1696 er tilfalden at Oppebierge Landgilde, af meere end bemelte Jordebogs Regnskab for Aar 1736, fremlagte Specification og ellers andre herudi paaberaabte Ordres og Beviser, hvor under dog ej noget er anført, som dependerer af den 1720 begyndte Udmarks Commission siden samme ved dertil indrettede Jordebøger, af Anno 1729 og 1743 er sammendraget, og aparte beregnet”
Pag. 19-20, No 2, ”Beregning over 1806 Aars Afgiften af de siden 1729 indlagte udmarks jorder, om alt i den forfattede jordebog af 28. december 1743 er inddragen og beregnet”. Bilag A, ang. pigen Kirstine Rasmusdatter af Poulsker må opsætte et lille 3 a 4 stolperums hus på kongens mark og anvises en lille have på det saakaldet Rispebierg. Hun fik fæstebrev uden betaling.
Pag. 21, No 3, Kapiteltaksten for 1806.
Pag. 22-24, No 4, Specifikation over hvad, som med forandring af nye Fæstere udi Bornholms Amt for Aaret 1806 er tilfalden i kongl. Majestæts Casse i fæstepenge.
Pag. 25-26, No 5, ”Specifikation over hvad, som med Forandring af nye Eiere og beboere i Bornholms Amt er tilfalden Hans kongl. Maiestæts Casse udi kiendelses Penge for Aaret 1806.
Pag. 27-28, No 6, Oversigt på mulkter for manglende eller for sent betalte kendelsespenge.
Pag. 29-32, No 7, ”Beregning over lejermåls Bøderne som er falden her paa Landet Bornholm i 1806 efter fremlagte Attester og Beviser. Hvert lejermål er beskrevet i sognepræsternes cirkularium. Flere unikke oplysninger.
Pag. 33-36, No 8-11, Herredsindberetninger om førlovspenge. Ingen.
Pag. 37-46, No 12-13, Rentekammerets Pro Memoria vedr. salg på auktion af 25 tønder rug 806 tønder landgildebyg. Lister over salget med købernes navn, pris og kvantum.
Pag. 47-51, No 14-15, Pro Memoria og attester vedr. træer I Almindingen der blev solgt på auktion til bygningsmaterialer, bl.a degne sognepræster. Med bilag og Skovrider Rømers specifikationer.
Pag. 52, No 16, Specifikation over vrag og drivgods.
Pag. 53, No 17, Indberetning over sigt- og sagefaldsbøder – ingen.
Pag. 54, No 18. Attest om at der ikke var faldet mulkter for indtagelse af kongens udmark.
Pag. 55-56, No 19, Specifikation på de 42 frivornedgårde, der kun betaler det halve i ægtpenge.
Pag. 57, No 20, Hospitalets forstander Philip Rasch Dams kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura af Spidlegaardsmøllen, til Aakirkebye Hospital.
Pag. 58-62, No 21, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1806.
Pag. 63, No 22,”Allerunderdanigst Forklaring over den årlige landgilde af Bornholms Land, som ydes udi Magasinet og i regnskabet beregnes til indtægt, topmaalet iberegnet, saa og hvor meget Topmaalet beregner sig”.
Pag. 64, No 23, Amtstuen erindring om at landgildeyderne der ydede penge i stedet for naturalier, skulle regne med gamle mål, hvor 160 potter er lig med en tønde korn.
Pag. 65-70, No 24-28, Rentekammerets accept af udgift til retsbetjentene på 20 rd 16 sk. for afholdelse af auktionsforretninger. Regning fra Rønne og vester herreds om afholdelse af auktioner af diverse.
Pag. 71-72, No 29-30, Rentekammerets ordre til levering af 120 tønder rug til bagning på Christiansø og kvittering på leveringer.
Pag. 73, No 31,”Indsvindingsberegning” – Beregning af svind i landgildesæd.

74-107 Underdanigst Regnskab over afgift for fast ejendom

Pag. 74-76, ”Brug af besiddelser, nytte og brug af faste ejedom på Bornholm i ifølge forordningen af 10. oktober 1802, samt forordningen af 21. oktober 1803 og forhøjelser ifølge forordningen af 6. juni 1806 ” [det er afløsning af tiendeafgiften]
Pag. 77-79, Summarisk ekstrakt over afgift af besiddelse, nytte og brug af fast ejendom. 1. januar til 31. december 1806
Pag. 80-93, No 1-19, bilag for afgiftens indbetaling til amtstuen.
Pag. 94, No 20-21, Specifikationer for Vestre herred.
Pag. 95-107, No 22-23, Specifikation over uformuende skatteydere på Bornholm som har fået delation.

”Allernaadigst Regnskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtægter og Udgivter Aar 1807”

Se kilde i pdf

1-2 Indholdsfortegnelse

3-10 Jordebogsregnskabet for året 1807

Regnskabet er underskrevet 31. december 1808 af Due

11-87 Bilag til Jordebogsregnskab 1807 no. 1-40 samt general ekstrakt

Pag. 12-15, No 1, ”Specifikation over hvis Gods paa Bornholms Amt, hans kongl. Majestæt, som seneste Jordebog, dateret 16. Juli 1696 er tilfalden at Oppebierge Landgilde, af meere end bemelte Jordebogs Regnskab for Aar 1736, fremlagte Specification og ellers andre herudi paaberaabte Ordres og Beviser, hvor under dog ej noget er anført, som dependerer af den 1720 begyndte Udmarks Commission siden samme ved dertil indrettede Jordebøger, af Anno 1729 og 1743 er sammendraget, og aparte beregnet”
Pag. 16, No 2, ”Beregning over 1807 Aars Afgiften af de siden 1729 indlagte udmarks jorder, om alt i den forfattede jordebog af 28. december 1743 er inddragen og beregnet”.
Pag. 17, No 3, Kapiteltaksten for 1806.
Pag. 18-20, No 4, Specifikation over hvad, som med forandring af nye Fæstere udi Bornholms Amt er tilfalden den konglige Majestæts Kasse i fæstepenge for Aaret 1807.
Pag. 21-22, No 5, ”Specifikation over hvad, som med Forandring af nye Eiere og beboere i Bornholms Amt er tilfalden Hans kongl. Maiestæts Kasse udi kiendelses Penge for Aaret 1807.
Pag. 23, No 6, Oversigt på mulkter for manglende eller for sent betalte kendelsespenge.
Pag. 24-25, No 7, ”Beregning over lejermåls Bøderne som er falden her paa Landet Bornholm i 1807 efter fremlagte Attester og Beviser. (Ingen bilag)
Pag. 26-29, No 8-11, Herredsindberetninger om førlovspenge. Ingen.
Pag. 30-34, No 12-13, Rentekammerets Pro Memoria vedr. salg på auktion af 25 tønder rug 500 tønder landgildebyg. Lister over salget med købernes navn, pris og kvantum.
Pag, 35-42, No 14-16, Amtmanden fil tilladelse til at auktionere bort til trængende 160 td. 4 skp. Byg og 58 td 4 skp rug fra Magazin-huset i Rønne. Lister over salget med købernes navn, pris og kvantum.
Pag. 43-51, No 17-18, Rentekammerets Pro Memoria og attester vedr. træer I Almindingen der blev solgt på auktion til bygningsmaterialer, bl.a degne sognepræster.
Pag. 52, No 19, Specifikation over vrag og drivgods.
Pag. 53, No 20, Indberetning over sigt- og sagefaldsbøder – ingen.
Pag. 54, No 21. Attest om at der ikke var faldet mulkter for indtagelse af kongens udmark.
Pag. 55-56, No 22, Specifikation på de 42 frivornedgårde, der kun betaler det halve i ægtpenge.
Pag. 57, No 23, Hospitalets forstander Philip Rasch Dams kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura af Spidlegaardsmøllen, til Aakirkebye Hospital.
Pag. 58-62, No 24, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1807.
Pag. 63, No 25,”Allerunderdanigst Forklaring over den årlige landgilde af Bornholms Land, som ydes udi Magasinet og i regnskabet beregnes til indtægt, topmaalet iberegnet, saa og hvor meget Topmaalet beregner sig”.
Pag. 64, No 26, Amtstuen erindring om at landgildeyderne der ydede penge i stedet for naturalier, skulle regne med gamle mål, hvor 160 potter er lig med en tønde korn.
Pag. 65-68, No 27-30, Rentekammerets accept af udgift til retsbetjentene på 22 rd 65 sk. for afholdelse af auktionsforretninger. Regning fra Rønne og vester herreds om afholdelse af auktioner af diverse.
Pag. 69-71, No 31-33, Rentekammerets ordre til levering af 120 tønder rug til bagning på Christiansø og kvittering på leveringer.
Pag. 72-75, No 34 med bilag, Rentekammerets bevilling (1801) ang. overdragelse af Borresø i Almindingen som fæsteeng til amtmand Mandix. Tidligere tildelt kaptajn og holstførster Bidstrup (1780). Nu var engen igen overdraget til kgl. Brug (Altså holstførster Rømer. Afdøde Bidstrup skyldte fæstepenge for 3 år.
Pag. 76-82, No 35, Promemoria ang. udlevering af landgildekorn mod betaling til ”trængende” med tre lister over modtagerne og deres betaling. Dækker perioder i 1807- 1808 – 179 poster med navne. Underskrevet af Due den 14. maj 1808.
Pag. 83-84, No 37, Specifikation over korn-restancer, dateret 1. Juni 1808.
Pag. 85-86, No 38-39, Bevilling af fritagelse af afgift for udmarksjord tildelt Jens Poulsen Aarup i Bodilsker.
Pag. 87, No 40,”Indsvindingsberegning” – Beregning af svind i landgildesæd.

88-123 Underdanigst Regnskab over afgift for fast ejendom 1807

Pag. 88-90, ”Brug af besiddelser, nytte og brug af faste ejendom på Bornholm i ifølge forordningen af 1. oktober 1802, samt forordningen af 21. oktober 1803 og forhøjelser 6. juni 1806 ” [afgift til dækning af de øgede udgifter til landets sikkerhed og beskytte handel og skibsfart]
Pag. 91-93, Summarisk ekstrakt over afgift af besiddelse, nytte og brug af fast ejendom. 1. januar til 31. december 1806
Pag. 94-121, No 1-27, bilag for afgiftens indbetaling til amtstuen.
Pag. 95-98, Erindringsposter for perioden 1804-1806
Pag. 121, No 28, Fritagelse for vandmøller, visse præstegårde og Borresø i Almindingen
Pag. 122-123, No 29-30, Oversigt over sognenes indbetalinger i 10 terminer og 6 terminer med forhøjelse i perioden 1802-1808

”Allernaadigst Regnskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtægter og Udgivter Aar 1808”

Se kilde i pdf

1-2 Indholdsfortegnelse

3-10 Jordebogsregnskabet for året 1808

Regnskabet er underskrevet 29. marts 1809 af Due

11-70 Bilag til Jordebogsregnskab 1808 no. 1-36 samt general ekstrakt

Pag. 11-14, No 1, ”Specifikation over hvis Gods paa Bornholms Amt, hans kongl. Majestæt, som seneste Jordebog, dateret 16. Juli 1696 er tilfalden at Oppebierge Landgilde, af meere end bemelte Jordebogs Regnskab for Aar 1736, fremlagte Specifikation og ellers andre herudi paaberaabte Ordres og Beviser, hvor under dog ej noget er anført, som dependerer af den 1720 begyndte Udmarks Commission siden samme ved dertil indrettede Jordebøger, af Anno 1729 og 1743 er sammendraget, og aparte beregnet”
Pag. 15, No 2, ”Beregning over 1808 Aars Afgiften af de siden 1729 indlagte udmarks jorder, om alt i den forfattede jordebog af 28. december 1743 er inddragen og beregnet”.
Pag. 16, No 3, Kapiteltaksten for 1808-års afgrøde.
Pag. 17, No 4, Beregning over rug for 1808. oversigt over oplag, overførsel til København og Christiansø, udleveret til trængende, salg mv.
Pag. 18-21, No 5, Specifikation over hvad, som med forandring af nye Fæstere udi Bornholms Amt er tilfalden den konglige Majestæts Kasse i fæstepenge for Aaret 1808.
Pag. 22-23, No 6, ”Specifikation over hvad, som med Forandring af nye Eiere og beboere i Bornholms Amt er tilfalden Hans kongl. Maiestæts Kasse udi kiendelses Penge for Aaret 1808.
Pag. 24, No 7, Oversigt på mulkter for manglende eller for sent betalte kendelsespenge.
Pag. 25-26, No 8, ”Beregning over lejermåls Bøderne som er falden paa Landet Bornholm i 1808 efter fremlagte Attester og Beviser. (Ingen bilag)
Pag. 27, Pro Memoria om fritagelse af mulkter for for sent betalte kendelsespenge.
Pag. 22-31, No 9-12, Herredsindberetninger om førlovspenge for udførte arvekapitaler. Ingen.
Pag. 32, Promemoria om salg af landgildesmøret i alt 130 tønder a 42 rd tønden i alt 5460 rd
Pag. 33, No 14, Gouvernementets ordre til Due om at udleveret 260 tønder landgildebyg til løjtnant Hans Rømer og skipper Anders Colberg mod kontant betaling.
Pag. 34-35, No 15, Restance af landgildebyg for 1808. Amtmandens ordre til udpantning for en pris af 4½rd pr. tønde.
Pag. 36, Beregning over indtægter for salg af vrag og drivgods – i alt 42 rd 1 sk.
Pag. 37-41, No 17, Indberetning over sigt- og sagefaldsbøder – ingen.
Pag. 42, Attest om at der ikke var faldet mulkter for indtagelse af kongens udmark.
Pag. 43-44, No 20, Promemoria fra rentekammeret om salg af planter fra den kgl. Planteskole. Liste over købere af rødgran planter.
Pag. 45-52, Rentekammerets promemoria om salg af egekvas, grene og spåner af almindingsskoven. Med auktionslister, købere og priser. I alt 145 poster
Pag. 53, Specifikation på de 42 frivornedgårde, der kun betaler det halve i ægtpenge.
Pag. 54, No 24, Hospitalets forstander Philip Rasch Dams kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura af Spidlegaardsmøllen, til Aakirkebye Hospital.
Pag. 55-59, No 25, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1808.
Pag. 60, No 26, Forklaring over den aarlige Landgjeld på Bornholms Land, som i Jordebogs Regnskabet beregnes til indtægt Topmaalet i beregnet, saa og hvor meget Topmaalet beløber.
Pag. 61, No 27, Amtstuen erindring om at landgildeyderne der ydede penge i stedet for naturalier, skulle regne med gamle mål, hvor 160 potter er lig med en tønde korn.
Pag. 62-64, No 29-30, Rentekammerets accept af udgift til retsbetjentene på 14 rd 53 sk. for afholdelse af auktionsforretninger.
Pag. 65-66, No 31, Oversigt over oversendt landgildesmør i alt 127 fustager på 152p lispund 14 pund + kvittering fra etatens proviantgård med attest fra etatens vejerkontor
Pag. 67-69, No 35, Rentekammerets ordre til levering af 140 tønder rug til bagning på Christiansø og kvittering på leveringer.
Pag. 70, No 36,”Indsvindingsberegning” – Beregning af svind i landgildesæd.

71-108 Underdanigst Regnskab over afgift for fast ejendom 1808

Pag. 71-73, ”Allernaadigst Regnskab for den ved forordningen af 1. oktober 1802 paa budne Afgivt af besiddelser, Nyette og brug af faste ejendomme paa Birnholm, saa og for den forordning af 21. oktober 1803, 6. juni 1806 og d. 8. april 1808” anordnede aarlige forhøjelse i ovenmeldte Afgivt for Aaret 1808.Pag. 91-93, Summarisk ekstrakt over afgift af besiddelse, nytte og brug af fast ejendom. 1. januar til 31. december 1806
Pag. 74-77, Erindringsposter for 1806, 07 og 08
Pag. 78, bilag 1, Beregning efter oppebørsels registrant for bygninger paa Landet pr. 8. april 1807. Bemærk at det var bla. værtshuse og kromænd på landet der betalte.
Pag. 80-101, Bilag 2-26, Kvitteringer for indbetalinger fra købstæderne og herrederne
Pag. 102-103, bilag 28, Fritagelse for vandmøller.
Pag. 104-105, bilag 29, Fortegnelse over flytterlige vejrmøller, der fritages for bygningsafgiften. Med sted, ejer, afgift og anmærkninger. (Vist ikke fuldstændig, da det kun de 38, der har søgt fritagelse) Supplerende oplysninger om de 12 der er flyttet.
Pag. 107-108, Bilag 30, Øvrige fritagelse for bygningsafgiften.
Pag. 108, bilag 31, fritagelse af Ridders vandmølle i 8. sg. grund i Vestermarie, Peder Hansen Blykops vandmølle i Nyker og Borre Sø i Almindingen.

”Allernaadigst Regnskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtægter og Udgivter Aar 1809”

Se kilde i pdf

1-2 Indholdsfortegnelse

3-10 Jordebogsregnskabet for året 1809

Regnskabet er underskrevet 30. april 1810 af Due

11-70 Bilag til Jordebogsregnskab 1809 no. 1-47 samt general ekstrakt

Pag. 11-14, No 1, ”Specifikation over hvis Gods paa Bornholms Amt, hans kongl. Majestæt, som seneste Jordebog, dateret 16. Juli 1696 er tilfalden at Oppebierge Landgilde, af meere end bemelte Jordebogs Regnskab for Aar 1736, fremlagte Specifikation og ellers andre herudi paaberaabte Ordres og Beviser, hvor under dog ej noget er anført, som dependerer af den 1720 begyndte Udmarks Commission siden samme ved dertil indrettede Jordebøger, af Anno 1729 og 1743 er sammendraget, og aparte beregnet”
Pag. 15, No 2, ”Beregning over 1808 Aars Afgiften af de siden 1729 indlagte udmarks jorder, om alt i den forfattede jordebog af 28. december 1743 er inddragen og beregnet”.
Pag. 16, No 3, Kapiteltaksten for 1809-års afgrøde.
Pag. 17, No 4, Beregning over rug og byg for 1809. oversigt over overførsel af rug og byg til København, oplag i købstæderne, overførsel til Christiansø, brødbagning, udleveret til trængende, salg mv.
Pag. 18-22, No 5, Specifikation over hvad, som med forandring af nye Fæstere udi Bornholms Amt er tilfalden den kongelige Majestæts Kasse i fæstepenge for Aaret 1809.
Pag. 23-25, No 6, ”Specifikation over hvad, som med Forandring af nye Eiere og beboere i Bornholms Amt er tilfalden Hans kongl. Maiestæts Kasse udi kiendelses Penge for Aaret 1809.
Pag. 26, No 7, Oversigt på mulkter for manglende eller for sent betalte kendelsespenge.
Pag. 27-29, No 8, ”Beregning over lejermåls Bøderne som er falden paa Landet Bornholm i 1809 efter fremlagte Attester og Beviser. (Ingen bilag)
Pag. 30-33, No 9-12, Herredsindberetninger om førlovspenge for udførte arvekapitaler. Ingen.
Pag. 34-35, No 13-14, PM og rapporter over værdier og mulkter for begåede skovtyverier for i alt 34 rd 87 sk.
Pag. 36-50, No 15-16, Auktioner over salg af brænde mv fra Almindingen 1241 rd 4 sk – Liste over køberne og art. 300 poster.
Pag. 51-55, No 17, Beregning over indtægter for salg af vrag og drivgods med bilag
Pag. 56-60, No 18, Indberetning over sigt- og sagefaldsbøder – ingen.
Pag. 61, No 19, 40 tønder salt blev solgt og fordelt mellem købstædernes fattigkommissioner.
Pag. 62-63, No 20, Specifikation på de 42 frivornedgårde, der kun betaler det halve i ægtpenge.
Pag. 64, No 21, Hospitalets forstander Philip Rasch Dams kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura af Spidlegaardsmøllen, til Aakirkebye Hospitals fattige.
Pag. 65-69, No 22, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1809.
Pag. 70, No 23, Forklaring over den aarlige Landgjeld på Bornholms Land, som i Jordebogs Regnskabet beregnes til indtægt Topmaalet i beregnet, saa og hvor meget Topmaalet beløber.
Pag. 71, No 24, Amtstuen erindring om at landgildeyderne der ydede penge i stedet for naturalier, skulle regne med gamle mål, hvor 160 potter er lig med en tønde korn.
Pag. 72-73, No 25-26, Promemoria fra rentekammeret der tildelte sandemændene Peder Hansen, Ibsker og Hansen fra Povlsker hver 25 rd, for at de ”nidkært” havde inddrevet skatterne.
Pag. 74-75, Udgift på 4 rd. bevilges af Rentekammeret til byfoged Viborg til et pejlekompas til brug ved åstedsforretningerne i anledning til kulbrydningen.
Pag. 76-77, No 29-30, Rentekammerets accept af udgift til retsbetjentene på 38 rd 90½ sk. for afholdelse af auktionsforretninger i Almindingen vedr. brænde mv., samt oversigt.
Pag. 78, Promemoria fra rentekammeret om det oversendte landgildesmør på i alt 108 tønder 8 lispund og 14 pund var så slette, at en stor del ikke kunne antages som ”kaastsmør” i 1808. For besværet med at sælge og håndtere den 1/4part bevilgedes 80 rd. til amtsforvalteren, som kunne føres til udgift i 1809-regnskabet.
Pag. 79-80, No 32-33, Guvernementets ordre til amtsforvalteren om landgilderug, der skulle føres til Gudhjem for der at overføres med båd til Christiansø. I alt 60 tønder. Kvitteringer for modtagelse af rugen.
Pag. 81-91, No 34-44, Guvernementets ordre til at føre 72 tønder landgildesmør til Christiansø, samt kvitteringer for modtagelse på Christiansø.
Pag. 92, ”Indsvindingsberegning” – Beregning af svind i landgildesæd.
Pag. 93, No 46, Sehetedts kvittering for modtagelse af beholdning af rug, byg og salt af beholdningen.
Pag. 94, No 47, Sehestedts kvittering af modtagelse af inventariet af jernbalancer og lodder, tønder og kornharper af Due
[intet regnskab over afgift for fast ejendom, 1809]