Jordebogsregnskaber 1790-1799

”Jordebogs Regnskab for Aar 1790”

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-14 Jordebogsregnskab 1790 – med revisionsbemærkninger i margin.

Regnskabet er underskrevet 20. april 1791 af Laurits Skierbech.

15-116 Bilag til Jordebogsregnskab 1790

Pag. 17-20, No 1, ”Specifikation over hvis Gods paa Bornholms Amt, hans kongl. Majestæt, som seneste Jordebog, dateret 16. Juli 1696 er tilfalden at Oppebierge Landgilde, af meere end bemelte Jordebogs Regnskab for Aar 1736, fremlagde Specification og ellers andre herudi paaberaabte Ordres og Beviser, hvor under dog ej noget er anført, som dependerer af den 1720 begyndte Udmarks Commission siden samme ved dertil indrettede Jordebøger, af Anno 1729 og 1743 er sammendraget, og aparte beregnet”.
Pag. 21-22, No 2, ”Beregning over 1790 Aars afgifter af de siden 1729 indtagne Udmarks Jorder, som alt i den derved forfattede Jordebog af 28de December 1743 udi er indtagen og beregnede”.
Pag. 23-27, No 3, ”Specifikation over indkomne Fæste Penge ved forandringer forefalden ved Udmarks Fæsterne paa Bornholms Land fra 1ste Januar til 31. December 1790”
Pag. 28-30, No 4, ”Specifikation over indkomne kendelsespenge ved forefaldne forandringer med ejere og Beboere paa Bornholms Land fra 1ste Januar til 31. December 1790”.
Pag. 31-34, No 5, ”Beregning over lejermåls Bøderne som er falden her paa Landet Bornholm udi Aaret 1790 efter vedkommende Sogne Præsters og andres herved fremlagte Attester og Beviser”.
Pag. 35, Litr. A, Lejermål i Østerlars sogn: 1. Anna Hansdatter i Østerlar og ungkarl Jens Biørnsan, Østerlars, som benægtede faktum. 2. Afg. Michel Hans enke Karen Poulsdatter og ungkarl Svend Andresen i Ibsker.
Pag. 36-46, Litr. B-E, Østermarie sogn: 1. Anne Nielsdatter i ægteskab med Jeppe Esbersen, som er rejst fra hende og sejlingskarl fra Rønne Anders Jensen. 2. Gertrud Pedersdatter fra Aaker, som opholdte sig hos 4. vg. i Østermarie hos sin broder Anders Pedersen, og en gift mand i Østerlars Lars Andersen. Tingsvidne hvor Lars Andersen vedstod anklagen. Da han ingen formue havde, blev han straffet med 20 dages fængsel på vand og brød. Registreringsforretning hos Lars Andersen i et fire stolperums hus på Kløvegaards grunden (4. sg.) i Østermarie. 3. Kirsten Jensdatter og Peder Andersen Holm.
Pag. 47-50, Litr. F-K, Ibsker sogn: 1. Bodil Rasmusdatter udlagde Peder Madvig til barnefaderen. Han ville afgive benægtelsesed, hvorefter hun frafaldt beskyldningen. Hun angav en sejlingsmand og, efter Peder Madvig, en dreng på 14 år, der med grædende tårer sagde ”at han aldrig haver havt med hende at bestille”. Herredsfoged Heiberg fastslog ved en skrivelse, at Bodil ikke måtte sættes i fængsel på vand og brød, så længe hun havde det spæde barn ved sit bryst. 2. Elle Margrethe udlagde matros Peder Munch, der rejste på langfart. Attest fra N. Jespersen, at Peder Munch var afsejlet med en fiskerkvase. 3. Annike Hansdatter ”paa Borre” udlagde Niels Jacobsen, en gammel soldat ved det danske livregimentet i København.
Pag. 51-52+54, Litr. L-M+O, Intet lejermål i Bodilsker, Poulsker og Aaker.
Pag. 53, Litr. N, Pedersker Sogn: 1. Udbygger Ole Hansen Vandahl og pigen Kierstien Hansdatter. 2. Udbygger Hans Pedersen med ægtekvinden Karen Jens Ips hustru.
Pag. 54+57, Litr. Q+R, Ingen lejermål i Vestermarie og Knudsker.
Pag. 55-56, Litr. Z, Nylars sogn: Gift udbygger Jens Mogensen på 32. sg. grund og Sidsel Pedersdatter.
Pag. 58, Litr. S, Nyker sogn: Dødfødt uægte barn født af Ellen Larsdatter. Barnefaderen var efter sigende ungkarl Wefst Schou.
Pag. 59, Litr. T, intet lejermål i Klemensker sogn.
Pag. 60, Litr. U, Rutsker sogn: uægte dreng døbt Jens 1. s. efter Trinitatis, moderen Karen, Sven Hansens datter og faderen en fremmed skibskarl med navnet Gabriel, som er bortrejst.
Pag. 61-62, Litr. S-T, Ingen lejermål i Rutsker og Olsker.
Pag. 61-62, Litr. V-X, Ingen lejermål i Olsker eller Rø.
Pag. 63, Litr. Y, Liste over 12 kvinder, der ikke skulle stå offentligt skrifte i kirken, men i stedet afsonede 8 dages fængsel på vand og brød.
Pag. 64, Litr. Z, Attest fra regimentskvartermester Andreas Rasch om 2 militære personer, som havde begået lejermål og som blev fritaget for lejermålsbøder.
Pag. 65, No 6, Førlovspenge for 1790 (ingen).
Pag. 66-68, No 7-8, Rentekammerets meddelelse om at 798 td landgildebyg kunne sælges til kapiteltaksten og andre 125 tønder ved offentlig auktion. Auktionskonditioner og liste over køberne.
Pag. 69, No 9; Kapiteltaksten beregning ud fra 1789’s afgrøde.
Pag. 70-77, No 10, Specifikation over vrag og drivgods i 1790. A. Auktion i Gudhjem over anker og ankertov. B. Auktion over fyrretræer i Melsted. C. Auktion i Aarsdale over en skibsbåd.
Pag. 78-82, No 11, Fortegnelse over sigt og sagefaldsbøder. Ingen indtægter i de fire herreder.
Pag. 83-84, No 12, Specifikation på de 42 frivornedgårde, der kun betaler det halve i ægtpenge.
Pag. 85, No 13, Philipe Rasch Dams kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura, til fattiglemmerne, fra den 20. vornedgaard i Aaker.
Pag. 86-91, No 14, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1790.
Pag. 92-95, No 15-17, Rentekammerets bevilling af frihed i 2 år for kongelige skatter til den 8. vornedgaard i Klemensker, som brændte. Nørre herred udstedte et tingsvidne om ildebranden til gårdens beboer Peder Espersen, der skete natten mellem den 30. og 31. oktober 1790. Ilden opstod måske af Kiolene (Kullene?), men ingen vidste præcist noget herom. Gårdens fire længer samt ”sædstakke”, der stod udenfor, brændte. Vidnerne mente at der var sket skader for 2000 sdl.
Pag. 96, No 18, ”Allerunderdanigst Forklaring over den årlige landgilde af Bornholms Land, som ydes udi Magasinet og i regnskabet beregnes til indtægt, topmaalet iberegnet, saa og hvor meget Topmaalet beregner sig”.
Pag. 97-108, No 19-30, Kvitteringer for levering af landgilde til København.
Pag. 109-111, No 31-33, Ordre proviant til Christiansø og kvitteringer på leveringer til bespisning på Christiansø.
Pag. 112-113, No 34,”Indsvindingsberegning” – Beregning af svind i forrige års beholdning af rug, byg og havre.
Pag. 114-116, No 35, Admiralitetets og commerce Collegiets ordre om overførsel af lodspenge fra Christiansø til amtstuen for årene 1788, 1789 og 1790.

”Allernaadigst Regnskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtægter og Udgivter for Aar 1791”

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-14 Jordebogsregnskab 1791 – med revisionsbemærkninger i margin.

Regnskabet er underskrevet 30. april 1792 af Laurits Skierbech.

15-100 Bilag til Jordebogsregnskab 1791

Pag. 16-18, Designation over Contributions regnskabet No 1-86, Jordebogsregnskabet No 1- 34 og Ammunition-, og Material Regnskabet No 1-14. Herefter kun Jordebogsregnskabet.
Pag. 19-22, No 1, ”Specifikation over hvis Gods paa Bornholms Amt, hans kongl. Majestæt, som seneste Jordebog, dateret 16. Juli 1696 er tilfalden at Oppebierge Landgilde, af meere end bemelte Jordebogs Regnskab for Aar 1736, fremlagde Specification og ellers andre herudi paaberaabte Ordres og Beviser, hvor under dog ej noget er anført, som dependerer af den 1720 begyndte Udmarks Commission siden samme ved dertil indrettede Jordebøger, af Anno 1729 og 1743 er sammendraget, og aparte beregnet”.
Pag. 23, No 2, ”Beregning over 1791 Aars afgifter af de siden 1729 indtagne Udmarks Jorder, som alt i den derved forfattede Jordebog af 28de December 1743 udi er indtagen og beregnede”.
Pag. 24-25, No 3, ”Specifikation over indkomne Fæste Penge ved forandringer forefalden ved Udmarks Fæsterne paa Bornholms Land fra 1ste Januar til 31. December 1791”
Pag. 26-27, No 4, ”Specifikation over indkomne kendelsespenge ved forefaldne forandringer med ejere og Beboere paa Bornholms Land fra 1ste Januar til 31. December 1791”.
Pag. 28-29, No 5, ”Beregning over lejermåls Bøderne som er falden her paa Landet Bornholm udi Aaret 1791 efter vedkommende Sogne Præsters og andres herved fremlagte Attester og Beviser”.
Pag. 30-31, Litr. A-B, Lejermål i Østerlars sogn: Karen Kirstine Anders Hammers datter og ungkarl Christen Pedersen tjenende, da, til Michel Ibs i Olsker. Barnet døbt den 21. februar.
Pag. 32-35, Litr. C-F, Østermarie sogn: 1. Ursula Kirstine Olsdatters pigebarn, døbt 30. oktober, barnefader Bærild Hansen i Østerlars. 2. Karen, Hans Friderichs enkes uægte drengebarn døbt 30. januar til barnefader Lars Andersen. 3. Marthe Mortens uægte drengebarn, samme dag døbt i kirken. Til barnefader udlagt Jepp Nielsen i Pedersker. Attest fra søndre herred om at de ikke vidste hvor Jepp Nielsen opholdt sig.
Pag. 36-37, Litr. G-H, Ibsker sogn: Zidsel Jensdatter og Rasmus Hellesen, en gift mand i Svaneke. Der var ikke endnu ført proces mod Rasmus Hellesen.
Pag. 38, Litr. J, Intet lejermål i Bodilsker.
Pag. 39, Litr. K, Poulsker Sogn: 1. Karen Guberts datter fra 25. sg. og udlagt barnefader var Peder, Anders Hansens søn, fra 1. vg.
Pag. 40-45, Litr. L-N, Pedersker sogn: Udbygger Lars Mortensen af Bakken og pigen Margrethe Hansdatter, der døbte sin pige Anna Margrethe den 11. søndag efter Trinitatis. Tingsvidne vedr. Lars Mortensen blev hans bo registreret, men da gælden var større end formuen blev han straffet på kroppen – 20 dages fængsel på vand og brød.
Pag. 46-47, Litr. O-P, Intet lejermål i Aaker og degnen i Vestermarie melder ligeså.
Pag, 48, Litr. Q, Jespersen i Nexø meldte, at sognepræsten Balle i Aakirke havde meldt, at Karen Jens Jacobsens datter i Vestermarie havde haft en uægte søn til dåben i Aakirkeby. Som barnefader havde hun angivet sergent Mads Müller i Vestermarie. Hun havde senere forladt Aakirkeby og flyttet til Vestermarie udenfor jurisdiktionen.
Pag. 49, litr. R, Intet lejermål i Nylars
Pag. 50, Litr. S, Knudsker sogn, Bente Clausdatter døbte den 6. marts fastelavns mandag en søn. Barnefaderen var en strandet russisk matros.
Pag. 51-52, Litr. T-U, Nyker sogn, Maren Jensdatter lod døbe et barn med navnet Hans. Barnefaderen skulle efter sigende være en bondemand i Knudsker Peder Hansen Schou, hvor hun havde tjent. Peder Hansen anlagde sag mod Maren Jensdatter, for usand anklage – tingsvidne herom.
Pag. 53-55, Litr. W-Y, intet lejermål i Klemensker, Rutsker og Olsker.
Pag. 56, Litr. Z, Rø sogn, Kirstine Jørgensdatters lejermål med ”den aflivede” Carl Barfoed.
Pag. 57, Litr. Æ, Liste over 11 kvinder, der ikke skulle stå offentligt skrifte i kirken, men i stedet afsonede 8-12 dages fængsel på vand og brød.
Pag. 58, No 6, Førlovspenge for 1791. En arv efter Ole Andersen, der tilfaldt broderen Anders Andersen i Amsterdam. Didrich Funch i Knudsker betalte 1 rd. herfor.
Pag. 59-61, No 7-8, Rentekammerets meddelelse om at 547 td landgildebyg kunne sælges til kapiteltaksten og andre 252 tønder ved offentlig auktion. Auktionskonditioner og liste over køberne.
Pag. 62, No 9, Kapiteltaksten beregning ud fra 1790’s afgrøde.
Pag. 63-65, No 10-11, 482 tønder landgilde byg var ikke blevet solgt til kapiteltaksten, men til en ringere sum, hvorfor regnskabet måtte tilskrives et tab. Liste over køberne.
Pag. 66-67, No 12, Specifikation over vrag og drivgods i 1791. Auktion i Poulsker over en skibsbåd.
Pag. 68-72, No 13, Fortegnelse over sigt og sagefaldsbøder. Udbygger Jens Mogensen på 32. sg. grund i Nylars var gift og blev dømt til at betale dobbelte lejermålsbøder for hor med Sidsel Pedersdatter. Han havde ikke formue, så han blev dømt til 20 dages fængsel på vand og brød.
Pag. 73-74, No 14, Specifikation på de 42 frivornedgårde, der kun betaler det halve i ægtpenge.
Pag. 75, No 15, Philip Rasch Dams kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura, til fattiglemmerne, fra den 20. vornedgaard i Aaker.
Pag. 76-81, No 16, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1791.
Pag. 82-83,Pag. 17-18, Peder Esbersen på den 8. vg. i Klemensker kvitterer for frihed for kongelige skatter på grund af ildebrand natten mellem den 30. og 31. oktober 1790.
Pag. 84, No 19, ”Allerunderdanigst Forklaring over den årlige landgilde af Bornholms Land, som ydes udi Magasinet og i regnskabet beregnes til indtægt, topmaalet iberegnet, saa og hvor meget Topmaalet beregner sig”.
Pag. 85-96, No 20-31, Kvitteringer for levering af landgilde til København.
Pag. 97-98, No 32-33, Ordre proviant til Christiansø og kvitteringer på leveringer til bespisning på Christiansø.
Pag. 99-100, No 34,”Indsvindingsberegning” – Beregning af svind i forrige års beholdning af rug, byg og havre.

”Allernaadigst Regnskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtægter og Udgivter for Aar 1792”

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-11 Jordebogsregnskab 1792 – med revisionsbemærkninger i margin.

Regnskabet er underskrevet 2. maj 1793 af Laurits Skierbech.

12-71 Bilag til Jordebogsregnskab 1792

Pag. 14-16, Designation over Contributions regnskabet No 1-67, Jordebogsregnskabet No 1- 25 og Ammunition-, og Material Regnskabet No 1-15. Herefter kun Jordebogsregnskabet.
Pag. 17-20, No 1, ”Specifikation over hvis Gods paa Bornholms Amt, hans kongl. Majestæt, som seneste Jordebog, dateret 16. Juli 1696 er tilfalden at Oppebierge Landgilde, af meere end bemelte Jordebogs Regnskab for Aar 1736, fremlagde Specification og ellers andre herudi paaberaabte Ordres og Beviser, hvor under dog ej noget er anført, som dependerer af den 1720 begyndte Udmarks Commission siden samme ved dertil indrettede Jordebøger, af Anno 1729 og 1743 er sammendraget, og aparte beregnet”.
Pag. 21, No 2, ”Beregning over 1792 Aars afgifter af de siden 1729 indtagne Udmarks Jorder, som alt i den derved forfattede Jordebog af 28de December 1743 udi er indtagen og beregnede”. Intet udmarksjord var indtaget i det sidste år.
Pag. 22, No 3, Kapitaltaksten for 1792, Underskrevet 6. marts 1793
Pag. 23-26, No 4, ”Specifikation over indkomne Fæste Penge ved forandringer forefalden ved Udmarks Fæsterne paa Bornholms Land fra 1ste Januar til 31. December 1792”
Pag. 27-28, No 5, ”Specifikation over indkomne kendelsespenge ved forefaldne forandringer med ejere og Beboere paa Bornholms Land fra 1ste Januar til 31. December 1792”.
Pag. 29-30, No 6, ”Beregning over lejermåls Bøderne som er falden her paa Landet Bornholm udi Aaret 1792 efter vedkommende Sogne Præsters og andres herved fremlagte Attester og Beviser”. [for første gang en anden rækkefølge og med købstæder. Først Knudsker sidst Vestermarie]
Pag. 31-37, Litr. A-O, Samlet dokument, der blev ombåret (cirkulært) mellem præsterne :
A. Ingen slegfred børn i Knudsker [slegfred betyder at par levede sammen udeb at være gift]. B. I Nyker heller ingen uægte børn døbt.
C. Klemensker Bendte Cathrine Absalons datter og Esper Larsen, begge tjenende på 23 sg. Og Karen Henrichsdatter og en seilingsmand Jens Jacobsen. Karen Henrichsdatter var rejst til København .
D, Hasle købstad,1. 15/4 døbt pige kaldet Christiane, moderen Margrete Jens Hallsdatter og faderen en skibskarl Jens. 2. Tvillinger døbt 28/5 Hans Michelsen og pige kaldet Ellen, moderen var Anna Jensdatter og faderen Kaj Ancher Mortensen. 3. 9/12 en dreng kaldet Claus, moderen Kirstine Claus Jensen og faderen Lars Hansen.
E, I Olsker, 28/1 døbt et uægte barn. Moderen Barbara Christensdatter og ukendt fader.
F.I Rø et uægte barn Moderen Kirstine Larsdatter og Anders Hansen Schov.
G. Østerlars og Gudhjem ingen.
H, Østermarie 1. 29/2 døbt en pige af moderen Maren Kirstine Jens Christiansdatter og faderen Haagen Nielsen af Bølshavn, en fattig gift mand. 2. Birthe Michel Olsdatter døbet 18/11 en dreng, Faderen Peder Nielsen, soldat.
J, Ipsker dreng døbt Moderen Margrethe Madsdatter faderen en sejlingskarl Anders.
K, I Bodilsker ingen,
L. Poulsker ingen.
M. Pedersker døbt uægte pigebarn moderen Ane Madsdatter og barnefaderen en fattig udbygger Rasmus Rasmussen i Bakkene.
N. Ingen i Aakirke.
O Ingen i Nylars.
P. Ingen i Vestermarie.
Pag. 38, litr. T, Liste over 8 kvinder, der ikke skulle stå offentligt skrifte i kirken, men i stedet afsonede 8-12 dages fængsel på vand og brød.
Pag. 39, No 7, Førlovspenge for 1792. Ingen.
Pag. 40-42, No 8-9, Rentekammerets meddelelse om at 123 td landgildebyg kunne sælges til kapiteltaksten og andre 198 tønder ved offentlig auktion. Auktionskonditioner og liste over køberne.
Pag. 43, No 10, Kapiteltaksten beregning ud fra 1791’s afgrøde.
Pag. 44-47, No 11, Specifikation over vrag og drivgods i 1792. Auktion på Gudhjem strand over skibsanker og to ankertov.
Pag. 48-52, No 12, Fortegnelse over sigt og sagefaldsbøder. Ingen.
Pag. 53-54, No 13, Specifikation på de 42 frivornedgårde, der kun betaler det halve i ægtpenge.
Pag. 55, No 14, Philip Rasch Dams kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura, til fattiglemmerne, fra den 20. vornedgaard i Aaker.
Pag. 56-61, No 15, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1792.
Pag. 62, No 16 ”Allerunderdanigst Forklaring over den årlige landgilde af Bornholms Land, som ydes udi Magasinet og i regnskabet beregnes til indtægt, topmaalet iberegnet, saa og hvor meget Topmaalet beregner sig”.
Pag. 63-67, No 17-21, Kvitteringer for levering af landgilde til København.
Pag. 64-70, No 22-24, Ordre proviant til Christiansø og kvitteringer på leveringer til bespisning på Christiansø.
Pag. 71, No 25,”Indsvindingsberegning” – Beregning af svind i landgildesæd modtaget 1. oktober.

”Allernaadigst Regnskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtægter og Udgivter for Aar 1793”

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-11 Jordebogsregnskab 1793 – med revisionsbemærkninger i margin.

Regnskabet er underskrevet 12. maj 1794 af Laurits Skierbech.

12-80 Bilag til Jordebogsregnskab 1793

Pag. 14-17, No 1, ”Specifikation over hvis Gods paa Bornholms Amt, hans kongl. Majestæt, som seneste Jordebog, dateret 16. Juli 1696 er tilfalden at Oppebierge Landgilde, af meere end bemelte Jordebogs Regnskab for Aar 1736, fremlagte Specification og ellers andre herudi paaberaabte Ordres og Beviser, hvor under dog ej noget er anført, som dependerer af den 1720 begyndte Udmarks Commission siden samme ved dertil indrettede Jordebøger, af Anno 1729 og 1743 er sammendraget, og aparte beregnet”.
Pag. 18, No 2, ”Efter dend ved 1792 Aars Jordebogs Regnskab under No 2 fremlagde forklaring over samme Aars Afgivter, af de siden 1729 indtagne Udmarks Jorder, som alt i den derved forfattede Jordebog af 28de December 1743 er inddragen og beregnede”.
Pag. 19, No 3, (Kapitaltaksten for 1792, Underskrevet 6. marts 1793) Ligger i 1792- regnskabet.
Pag. 20-23, No 4, ”Specifikation over indkomne Fæste Penge ved forandringer forefalden ved Udmarks Fæsterne paa Bornholms Land fra 1ste Januar til 31. December 1793” [Bemærk at Hans Kofoed Jensen fæstede det såkaldede ”Falke Stæll” paa Hammershus Grund, som Christen Pedersen Piil sidst havde, hvis enke fæsteren ægter.]
Pag. 24-25, No 5, ”Specifikation over indkomne kendelsespenge ved forefaldne forandringer med ejere og Beboere paa Bornholms Land fra 1ste Januar til 31. December 1793”.
Pag. 26, No 6, Mulkt til 1 sg i Aaker Lars Wefstsn, der havde glemt at betale kendelsespenge.
Pag. 27-29, No 7, ”Beregning over lejermåls Bøderne som er falden her paa Landet Bornholm udi Aaret 1793 efter vedkommende Sogne Præsters og andres herved fremlagte Attester og Beviser.
Pag. 30-34, Litr. A-P, Samlet dokument med præsternes indberetning over lejermålene (cirkularium) :
A. Ingen slegfred børn i Knudsker [slegfred betyder at par levede sammen udeb at være gift]. B. I Vestermarie: Margrete, udbygger Jens Rasmussens datter fra Østermarie. Hun tjente i Rønne og blev besvangret af Anders Jensen, der lærte til urmager hos K. Bidstrup. Barnet døde.Pag. 32: Attest om at lærerdrengen hos Christian Bidstrup nægtede at være barnefader.
C. Nylars -ingen lejermål
D. Aaker og Aakirkeby ingen lejermål
E. Pedersker heller ingen
F. Poulsker – ingen
G. Bodilsker – ingen lejermål bekendt
H. Ibsker: Et uægte drengebarn af pigen Karen Lasse Esbersens datter – barnefader Jens Jensen fra Pedersker sogn tjenende hos Hans Munch i Stenseby i Bodilsker. Barne døbt Jens den 10. marts.
J. Østermarie: 1. Anne Jens Espers hustru uægte drengebarn døbt 6. januar, som hun sagde, avlet i Rønne, hvor hun selv er, ved en arbejder på den anlagde Porcelæns fabrik, som hun ikke kendte. Det var hendes andet barn i hendes ægteskab. 2. Den 7/4 døbtes Margrete Anderdatter uægte drengebarn barnefader udbygger Jens Nielsen, der var gift. Det var hans andet barn udenfor ægteskab. 3. 23/6 døbtes Lisebeth Jensdatters uægte drengebarn-udlagt barnefader ungkarl Hans Jørgensen.
K. Østerlars: Giertrud Peders datter som kom fra Østermarie og tjente i sognet hos en mand ved navn Hans Biemand (?), hvor hun fødte barnet. Barnefaderen var Hans Hansen Lyster i sognet.
L. Rø – ingen
M. Olsker: 1. uægte barn kaldet Anders Bentsen døbt 29/9 moderen var Kirstine Jensdatter. Barnefaderen kendte hun ikke andet end at hun var blevet besvanget på vej til Rønne. 2. 4/12 døbtes uægte drengebarn kaldet Jørgen af moderen pigen Margrete Thoersdatter Habbedam og faderen var ungkarl Jørgen Larsen.
N. Rutsker: Døbt uægte pigebarn den 14/4 kaldet Johanne Birgitte. Moderen var Birgitte Margrete Nielsdatter på Spanneregaarden og barnefader udlagt vagtmester ved dragonerne Hans Skou af Hasle.
O. Klemensker: 27/2 døbt et uægte pigebarn kaldet Sidsele. Moderen var Bodil Kirstine Pedersdatter og faderen Ole Clausen fra Rutsker.
P. Nyker: dødfødt barn født af Kirstine Jørgensdatter med hvilket hun var i barnsnød i 5 dage før hun blev forløst. Barnefaderen blev udlagt ungkarl Povel Jensen.
R: Auditør Rasch indberetning om militære person i lejermålssager.
S: Auditær Rasch indberetning om national soldat Jørgen Larsen at han eh var i slægtskab med Margrete Thorsdatter Happedam og at det var første gang han havde begået lejermål
Pag. 35, litr. T, Liste over 8 kvinder og en mand, der ikke skulle stå offentligt skrifte i kirken, men i stedet afsonede 8 dages fængsel på vand og brød.
Pag. 36, No 8, Førlovspenge for 1793. Arv der er overført til arvinger udenfor Bornholm og som betalte 1 rd. I alt 9.
Pag. 37-39, No 9-10, Rentekammerets meddelelse om at 481 td landgildebyg kunne sælges til kapiteltaksten og andre 518 tønder ved offentlig auktion. Auktionskonditioner og liste over køberne.
Pag. 40-47, No 11-, Specifikation over vrag og drivgods i 1793. A. Auktion over et lille skibsanker ved Gudhjem strand. B. Auktion over en fiskerbåd på Svaneke Bys strand. C. Auktion ved Aarsdale over ankertov vurderet til 30 rd. Var annonceret i Berlingske Tidende og Kiøbenhavns adresse blade. D. Ved Aarsdale blev auktioneret et anker
Pag. 48-52, No 12, Fortegnelse over sigt og sagefaldsbøder. Ingen.
Pag. 53-54, No 13, Specifikation på de 42 frivornedgårde, der kun betaler det halve i ægtpenge.
Pag. 55, No 14, Philip Rasch Dams kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura, til fattiglemmerne, fra den 20. vornedgaard i Aaker.
Pag. 56-61, No 15, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1793.
Pag. 62, No 16, Pro Memoria ang. målingen af landgilde og angivelse af gamle rummål, således at landgildet måltes til 160 potter til hver tønde og den deraf beregnede pengeafgift.
Pag. 63-69, No 17-21, Rentekammerets bevilling af skattefrihed i 2 år til den 17 sg. i Østermarie, som var ramt af ildebrand og totalskadet. Tingsvidne hvor den 17 gårds beboer Niels Nielsen forklarer og bevidner om ildebranden som skete ml. kl. 11 og 12. fire længer på i alt 46 stolperum var alle nye og ved god stand.
Pag. 64-70, No 18-22, Rentekammerets bevilling af skattefrihed til den 15. sg. Kanegaarden i Knudsker, som var ramt af ildebrand og beskadiget ¾ af gårdens bygninger. Ilden skyldtes tordenvejr den 21. juli. Gården 3 af 4 længer brændte.
Pag. 71, No 23,”Allerunderdanigst Forklaring over den årlige landgilde af Bornholms Land, som ydes udi Magasinet og i regnskabet beregnes til indtægt, topmaalet iberegnet, saa og hvor meget Topmaalet beregner sig”.
Pag. 72-74, No 24-26, Kvitteringer for levering af landgilde til København.
Pag. 75-79, No 27-31, Ordre proviant til Christiansø og kvitteringer på leveringer til bespisning på Christiansø.
Pag. 80, No 32,”Indsvindingsberegning” – Beregning af svind i landgildesæd.

”Allernaadigst Regnskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtægter og Udgivter for Aar 1794”

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-11 Jordebogsregnskab 1794 – med revisionsbemærkninger i margin.

Regnskabet er underskrevet 18. maj 1795 af Laurits Skierbech.

12-76 Bilag til Jordebogsregnskab 1794

Pag. 13-16, No 1, ”Specifikation over hvis Gods paa Bornholms Amt, hans kongl. Majestæt, som seneste Jordebog, dateret 16. Juli 1696 er tilfalden at Oppebierge Landgilde, af meere end bemelte Jordebogs Regnskab for Aar 1736, fremlagte Specification og ellers andre herudi paaberaabte Ordres og Beviser, hvor under dog ej noget er anført, som dependerer af den 1720 begyndte Udmarks Commission siden samme ved dertil indrettede Jordebøger, af Anno 1729 og 1743 er sammendraget, og aparte beregnet”.
Pag. 17, No 2, ”Efter dend ved 1793 Aars Jordebogs Regnskab under No 2 fremlagde forklaring over samme Aars Afgivter, af de siden 1729 indtagne Udmarks Jorder, som alt i den derved forfattede Jordebog af 28de December 1743 er inddragen og beregnede”.
Pag. 18, No 3, Kapitaltaksten for 1. maj 1794 til 1. maj 1795, Underskrevet 7. marts 1795.
Pag. 19-22, No 4, ”Specifikation over indkomne Fæste Penge ved forandringer forefalden ved Udmarks Fæsterne paa Bornholms Land fra 1ste Januar til 31. December 1794”
Pag. 23-24, No 5, ”Specifikation over indkomne kendelsespenge ved forefaldne forandringer med ejere og Beboere paa Bornholms Land fra 1ste Januar til 31. December 1794”.
Pag. 25-27, No 6, Mulkt til dem der havde glemt at betale kendelsespenge. Med kvitteringer.
Pag. 28-30, No 7, ”Beregning over lejermåls Bøderne som er falden her paa Landet Bornholm udi Aaret 1794 efter vedkommende Sogne Præsters og andres herved fremlagte Attester og Beviser.
Pag. 31-32, Litr. A-P, Samlet dokument med præsternes indberetning over lejermålene (cirkularium) :
A. Ingen uægte børn i Knudsker
B. I Vestermarie: 1. Døbtes et drengebarn Ole Larsen af moderen Anne, udbygger Ole Kristensens datter fra sognet og faderen forhenværende fajance Inspektør Davenprt i Rønne. 2. Et pigebarn kaldet Ellen Margrete hvis moder var afg. Bonde Rasmus Jensens datter Kirstine og faderen løjtnant Lars West, begge fra sognet.
C. Nylars -ingen lejermål
D. Aaker: 1. Drengebarn kaldet Hans Andersen, moderen er Marike Hans Andersens datter fra sognet og faderen Peer Peersen tjenende på 48. sg. 2. Et drenebarn kaldet Lars Hansen, moderen Maren Hans Andersens datter, faderen Esper Olsen, som farer til søs, men siges død.
E. Pedersker: 1. Pigebarn døbt Seigne den 1. janaur 1794 moderen afg. Udbygger Peder Hansens datter Johanne og faderen Peder Mikelsen, udbygger på kongens mark i Aaker. 2. Et pigebarn Karen døbt 22/6, noderen Ellen Hansdatter, som førhen har begået lejermål. Faderen blev angivet at være en af skibsfolkene på kaptajn Jansons som strandede ud for sognet i efteråret 1793. 3. Et drengebarn døbt Hans Nielsen den 21/12, noderen Kirsten afg. Niels Mortensens datter og faderen Lars Herlufsen, tjenende Henning Pedersen i Poulsker.
F. Poulsker – ingen
G. Bodilsker – ingen lejermål bekendt
H. Ibsker: Et pigebarn døbt Margrethe, moderen Birgitte afg. Jens Christensens datter og ungkarl Anders Madsen, begge i Listed.
J. Østermarie: 1. 9/3 døbt et drengebarn Hans Hansen, moderen Ellen Mads datter af Bodilshavn (Bølshavn) udlagt barnefader Hans Eskildsen Dich, værende hos sin fader på den 26. sg. i Østermarie. 2. 18/8 døbt et drengebarn kaldet Michel Jacobsen af enken Anne Peder Hans. Udlagt til barnefader en gift mand Jacob Larsen, som nægter faktum. Pag. 37-39 Tingsvidne vedr. udbygger Jacob Larsen afgav ed på sin uskyld.
K. Østerlars: 1. Døbt et pigebarn Christiane Margretha, moderen Margretha Jensdatter, udbygger Jens Erichsens datter i sognet, udlagt barnefader Marcus Christensen i Pedersker. 2. Et pigebarn døbt Anna Maria, moderen Elisabeth Jespers datter, opholder sig endnu her i sognet. Kunne ikke angive faderens navn. Hun havde ladet sig beligge i Almindingen.
L. Rø – ingen
M. Olsker: Døbt et uægte barn Bent Pedersen, moderen var pigen Sidsele Larsdatter som boede hos stedfaderen Mads Jensen i Tejn. Barnefaderen blev udlagt til sejlingskarl ved navn Bent Pedersen, som i en tid boede hos Mads Kofoed på Dahlegaarden i Rutsker
N. Rutsker: 1. 6/4 døbt et pigebarn Kirstine, moderen var Katrine Lind og udlagt ungkarl Anders Jacobsen, tjenende på 33 sg. i Rutsker. 2. 13/7 døbt et drengebarn kaldet Ole Hansen, moderen Margrete Olsdatter, som tidligere en gang havde begået lejermål. Til barnefader blev udlagt en fra et københavnsk skib i landkommen matros, der hed Hans Jørgen, som ikke nu vides hvor er.
O. Klemensker: ingen lejermål
P. Nyker: ingen
Pag. 33, litr. Q: Jespersens promemoria om at den af Grethe Nielsdatter af Nexø udlagte barnefader Jens Ibsen fra Pedersen, ikke kunne findes.
Pag. 34, litr. R. Attest fra Heiberg om, at fajancefabrikken forrige inspektør engelskmanden Davenport i forrige år var bortrejst og ej vides hvorhen.
Pag. 35, Litr. S, Københavns attest på den bornholmske militære løjtnant Lars West
Pag. 36, litr. T, Auditør Rasch indberetning om militære person i lejermålssager.
Pag. 40-42, Litr. V-Y, Kgl. Danske kancellis meddelelse om, at de dømte kvinder i lejermålssager ikke skulle betale stemplet papir, hvis de ikke kunne betale bøden, men blev henvist til fængsel i stedet. I stedet skulle de dømte i nørre og vestre herreder betale 1 mark til hospitalet i Rønne og søndre og østre herreder til Aakirkeby hospital
Pag. 43, No 8, Førlovspenge for 1794. Arv der er overført til arvinger udenfor Bornholm og som betalte 1 rd. I alt 6.
Pag. 44-46, No 9-10, Rentekammerets meddelelse om at 501 td landgildebyg kunne sælges til kapiteltaksten og andre 284 tønder ved offentlig auktion. Auktionskonditioner og liste over køberne.
Pag. 47-52, No 11, Specifikation over vrag og drivgods i 1794. A. Auktion over en skibsmast. B. Auktion i Aarsdale over skibsmast og ankertov. C. Auktion over lille skibsanker
Pag. 53-57, No 12, Fortegnelse over sigt og sagefaldsbøder. Ingen.
Pag. 58-59, No 13, Specifikation på de 42 frivornedgårde, der kun betaler det halve i ægtpenge.
Pag. 60, No 14, Philip Rasch Dams kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura, til fattiglemmerne, fra den 20. vornedgaard i Aaker.
Pag. 61-66, No 15, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1794.
Pag. 67, No 16, Kvittering fra Sommer om at, der var nydt skattefrihed til den 17 sg. i Østermarie, som var ramt af ildebrand og totalskadet.
Pag. 68, No 17, H. Sodes kvittering for at have nydt skattefrihed til den 15. sg. Kanegaarden i Knudsker, som var ramt af ildebrand.
Pag. 69, No 18, Skierbecks attest pr. 31. dec. 1794 om at de to afbrændte gårde igen var sat i forsvarlig stand.
Pag. 70-71, No 19-20,”Allerunderdanigst Forklaring over den årlige landgilde af Bornholms Land, som ydes udi Magasinet og i regnskabet beregnes til indtægt, topmaalet iberegnet, saa og hvor meget Topmaalet beregner sig”. Attest på at afregningen var rigtig beregnet
Pag. 72-73, No 21-22, Kvitteringer for levering af landgilde til København.
Pag. 74-75, No 23-24, Ordre proviant til Christiansø og kvitteringer på leveringer til bespisning på Christiansø.
Pag. 76, No 25,”Indsvindingsberegning” – Beregning af svind i landgildesæd.

”Allernaadigst Regnskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtægter og Udgivter for Aar 1795”

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-10 Jordebogsregnskab 1795 – med revisionsbemærkninger i margin.

Regnskabet er underskrevet 2. maj 1796 af Laurits Skierbeck.

11-68 Bilag til Jordebogsregnskab 1795

Pag. 12-15, No 1, ”Specifikation over hvis Gods paa Bornholms Amt, hans kongl. Majestæt, som seneste Jordebog, dateret 16. Juli 1696 er tilfalden at Oppebierge Landgilde, af meere end bemelte Jordebogs Regnskab for Aar 1736, fremlagte Specification og ellers andre herudi paaberaabte Ordres og Beviser, hvor under dog ej noget er anført, som dependerer af den 1720 begyndte Udmarks Commission siden samme ved dertil indrettede Jordebøger, af Anno 1729 og 1743 er sammendraget, og aparte beregnet”.
Pag. 16-18, No 2, ”Beregning over 1795 Aars afgivter af de siden 1729 indtagne Udmarks Jorder, som alt i den derved forfattede Jordebog af 28de December 1743 er inddragen og beregnet”. Med to bilag.
Pag. 19, No 3, Kapitaltaksten for 1. maj 1795 til 1. maj 1796, Underskrevet 12. februar 1796.
Pag. 20-22, No 4, ”Specifikation over indkomne Fæste Penge ved forandringer forefalden ved Udmarks Fæsterne paa Bornholms Land fra 1ste Januar til 31. December 1795”
Pag. 23-24, No 5, ”Specifikation over indkomne kendelsespenge ved forefaldne forandringer med ejere og Beboere paa Bornholms Land fra 1ste Januar til 31. December 1795”.
Pag. 25-27, No 6, Mulkt til dem der havde glemt at betale kendelsespenge. Med 2 kvitteringer.
Pag. 28-29, No 7, ”Beregning over lejermåls Bøderne som er falden her paa Landet Bornholm udi Aaret 1795 efter vedkommende Sogne Præsters og andres herved fremlagte Attester og Beviser.
Pag. 30-31, Litr. A-P, Samlet dokument med præsternes indberetning over lejermålene (cirkularium) :
A. Ingen uægte børn i Knudsker
B. I Vestermarie: To dødfødte drengebørn- moderen Bodil Larsdatter og udlagt barnefader Niels Jensen, enke- og undentagsmand på 7 sg. Pigen tjente hos ham.Pag. 32, litr. Q præstens indberetning.
C. Nylars: Uægte drengebarn født i sognet, moderen var en gift kone, hvis mand opholdte sig i København. Barnefader udlagt Hans Pedersen i Arnager, som var bleven enkemnd. De havde tidligere fået et uægte barn sammen.
D. Aaker: Et uægte barn – moderen var et ugift fruentimmer Maren Jensdatter, som barnefader blev udlagt vice-konstabel Peter Hendrichsen Kofoed.Pag. 34, Litr. S. auditør Andreas Raschs attest på at Kofoed var stillet for den militære justitsret.
E. Pedersker: ingen
F. Poulsker – ingen
G. Bodilsker – ingen
H. Ibsker – ingen
J. Østermarie: et uægte barn – moderen Anne Nielsdatter Jeppe Espersens hustru. Ægtemanden var rejst fra landet – udlagt barnefader enkemand Hans Pedersen.Pag. 33, litr. R, Tingsvidne om at Anne Nielsdatter skal hensættes i Københavns forbedringshus i 2 år for 3. gangs lejermål. Attest fra Bidstrup, at enkemand Hans Pedersen havde udstået 8 dages fængsel.
K. Østerlars: 1. En uægte dreng af moderen Anna Nielsdatter. 2. Uægtedreng af Elisabeth Hans Leslers datter. Begge havde udlagt ubekendt til barnefader.
L. Rø – ingen
M. Olsker: Pigen Karen Sophie Olsdatter – udlagt ukendt mandsperson som mødte på vejen til Gudhjem.
N. Rutsker: ingen
O. Klemensker: 1. Et uægte barn døbt af moderen Karen Haagensdatter, udlagt barnefader udbygger Jørgen Hansen. Pag. 36, litr. U, Tingsvidne Karen Haagensdatters barn blev døbt Karen 1. søndag efter faste. Jørgen Hansen aflagde ed på at han ikke var barnefader.
2. moderen til det andet barn i Klemensker var Elsebeth Pedersdatter og manden ved navn Arman, som er kommet i ægteskab med forrige adjudant Sonnes i Rønne hvor Elsebeth tjente, da pigen blev avlet.Pag. 38, Tingsvidne om dåben skete 17. september og barnefaderen var Johan Christian Armand
P. Nyker: ingen
Pag. 39, No 8, Førlovspenge for 1794. Arv der er overført til arvinger udenfor Bornholm og som betalte 1 rd. I alt 8.
Pag. 40-42, No 9-10, Rentekammerets meddelelse om at 686 td landgildebyg kunne sælges til kapiteltaksten og andre 148 tønder ved offentlig auktion. Auktionskonditioner og liste over køberne.
Pag. 43-48, No 11, Specifikation over vrag og drivgods i 1795. A. I Nexå solgtes et skibsanker. B. I Aarsdale i Ibsker auktion over anker og ankertov. C. Auktion i Svaneke over Rufdække og fyrrebjælker.
Pag. 49-53, No 12, Fortegnelse over sigt og sagefaldsbøder. Ingen.
Pag. 54-55, No 13, Specifikation på de 42 frivornedgårde, der kun betaler det halve i ægtpenge.
Pag. 56, No 14, Philip Rasch Dams kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura, til fattiglemmerne, fra den 20. vornedgaard i Aaker.
Pag. 57-62, No 15, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1795.
Pag. 63, No 16,”Allerunderdanigst Forklaring over den årlige landgilde af Bornholms Land, som ydes udi Magasinet og i regnskabet beregnes til indtægt, topmaalet iberegnet, saa og hvor meget Topmaalet beregner sig”.
Pag. 64, No 17, Amt Heibergs attest på at det bortautionerede korn var solgt efter det gamle mål, hvor en tønde svarede til 160 potter.
Pag. 65, No 18, Søetatens kvittering på modtagelse af to leveringer af henholdsvis spiseligt og uspiseligt korn.
Pag. 66-67, No 19-20, Rentekammerets ordre til levering af 150 tønder rug til Christiansø Christiansø og kvittering på leveringer.
Pag. 68, No 21,”Indsvindingsberegning” – Beregning af svind i landgildesæd.

”Allernaadigst Regnskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtægter og Udgivter for Aar 1796”

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-10 Jordebogsregnskab 1796 – med revisionsbemærkninger i margin.

Regnskabet er underskrevet 30. april 1797 af Laurits Skierbeck.

11-84 Bilag til Jordebogsregnskab 1796

Pag. 12-15, No 1, ”Specifikation over hvis Gods paa Bornholms Amt, hans kongl. Majestæt, som seneste Jordebog, dateret 16. Juli 1696 er tilfalden at Oppebierge Landgilde, af meere end bemelte Jordebogs Regnskab for Aar 1736, fremlagte Specification og ellers andre herudi paaberaabte Ordres og Beviser, hvor under dog ej noget er anført, som dependerer af den 1720 begyndte Udmarks Commission siden samme ved dertil indrettede Jordebøger, af Anno 1729 og 1743 er sammendraget, og aparte beregnet”.
Pag. 16-18, No 2, ”Beregning over 1796 Aars afgivter af de siden 1729 indtagne Udmarks Jorder, som alt i den derved forfattede Jordebog af 28de December 1743 er inddragen og beregnet”. Med to bilag, der bevilger Ole Jacobsen ret til at opdyrke en del af smålyngen, som han formedelst sandflugt har måtte nedbryde og bygge sig et nyt hus på.
Pag. 19, No 3, Kapitaltaksten for 1796, Underskrevet 6. februar 1797.
Pag. 20-23, No 4, ”Specifikation over indkomne Fæste Penge ved forandringer forefalden ved Udmarks Fæsterne paa Bornholms Land fra 1ste Januar til 31. December 1796”
Pag. 24-25, No 5, ”Specifikation over indkomne kendelsespenge ved forefaldne forandringer med ejere og Beboere paa Bornholms Land fra 1ste Januar til 31. December 1795”.
Pag. 26, No 6, Mulkt til dem der havde glemt at betale kendelsespenge.
Pag. 27-28, No 7, ”Beregning over lejermåls Bøderne som er falden her paa Landet Bornholm udi Aaret 1796 efter vedkommende Sogne Præsters og andres herved fremlagte Attester og Beviser.
Pag. 29-30, Litr. A-P, Samlet dokument med præsternes indberetning over lejermålene (cirkularium) :
A. Ingen uægte børn i Knudsker
B. Nyker ingen
C. Klemensker. Døbt midfaste søndag, moderen Anne Marie Pedersdatter, barnefader Povel Jensen, Jens Hansens søn i Nyker, hvor moderen tjente da barnet blev avlet.
D. Rutsker: Uægte drengebarn kaldet Jørgen, moderen var Susanne Jørgensdatter på 10. sg., udlagt barnefader ungkarl Niels Pedersen i Sandvig, som druknede i november årets før.
E. Olsker: ingen
F. Rø: ingen
G: Østerlars: ingen
H. Øsermarie: ingen
J. Ibsker: ingen
K. Bodilsker: ingen
L. Poulsker: ingen
M. Pedersker: 6. søndag efter påske døbtes et uægte drengebarn kaldet Jens. Moderen var Karen, Svend Larsen Schous hustru, hvis mand havde været borte i seks år. Udlagt barnefader ungkarl Jens Nielsen, der tjenende i sognet.
N. Nylars: ingen
O. Vestermarie: ingen
P. Aakirke: Karen Lars Mortensens datter døbte et uægte barn kaldet Kisten. Barnefader var Jens Lundberg, som sejle med et svensk fartøj og som ikke opholdte sig på Bornholm.
Q. Attest på at Poul Jensen var gevorben soldat i København og som havde besvangret Anna Marie Pedersdatter i Klemensker.
R. Attest på at ungkarl Jens Nielsen havde afsonet 8 dages fængsel.
S.Pag. 33-36, Tingsvidne søndre herred ang. Svend Larsens hustru Karen skulle have begået horeri med Jens Nielsen fra Bodilsker. Svend Larsen skulle have været rytter i det sjællandske rytterregimente, men nu ikke længere var det. Oberst ved det sjællandske rytterregiment kendte ikke personen.Karen oplyste at Svend Larsen havde været borte i 8 år og Karen var kun 22 år gammel da han forlod hende. Karen havde døbt sin dreng Jens 6. søndag efter påske. Det ansås for sandsynligt, at manden var død. Hun dømtes derfor ikke dobbelte lejermål, men 6 rd. og fængsel i 8 dage på vand og brød.
T. Danske kancellis pålæg om at fritage Anne Marie Pedersdatter i Klemensker for at betale omkostninger og fængselsstraffen.
U. Danske kancellis bevilling til 6 kvinder for at betale sædvanlige omkostninger og sidde på vand og brød formedelst der uformuehed
Pag. 39, No 8, Førlovspenge for 1796. 2 arvekapitaler der betalte 1 rd til kongen for at føre arvemidler fra Bornholm.
Pag. 40-42, No 9-10, Rentekammerets meddelelse om at 390 td landgildebyg kunne sælges til kapiteltaksten og andre 398 tønder ved offentlig auktion. Auktionskonditioner og liste over køberne. Udgifter til trommeslagning.
Pag. 43-62, No 11, Specifikation over vrag og drivgods i 1796. A. I Nyker auktion over skibsanker – det var annonceret ved trommeslagning. B. I Svaneke solgt en bjælke. C-D. En del fyrreplanker mm drevet i land i Pedersker. No 1. Foustager med tobaksblade hos Hans Kofoed Munch i Pedersker. I alt 53 lispund våd tobak solgt for 5 rd. No 2 liste over plankerne. No 3. Skibsanker fundet ud for Poulsker sogn. No 4. Skibsanker fundet ud for Snogebæk. No 5 Flere planker. No 6-7 Toldregning for plankerne. No 8-10 Udgifter for at håndtere 84 stykker fyrreplanker
Pag. 63-67, No 12, Fortegnelse over sigt og sagefaldsbøder. Ingen.
Pag. 68-69, No 13, Specifikation på de 42 frivornedgårde, der kun betaler det halve i ægtpenge.
Pag. 70, No 14, Philip Rasch Dams kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura, til fattiglemmerne, fra den 20. vornedgaard i Aaker.
Pag. 71-76, No 15, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1796.
Pag. 77, No 16,”Allerunderdanigst Forklaring over den årlige landgilde af Bornholms Land, som ydes udi Magasinet og i regnskabet beregnes til indtægt, topmaalet iberegnet, saa og hvor meget Topmaalet beregner sig”.
Pag. 78, No 17, Amtmand Heibergs attest på at det bortautionerede korn var solgt efter det gamle mål, hvor en tønde svarede til 160 potter.
Pag. 79-81, No 18-20, Søetatens kvittering på modtagelse af skipper Herman Carlsen, skipper Poul Carlsen og skipper Carl M. Bergs leveringer af henholdsvis spiseligt og uspiseligt smør.
Pag. 82-83, No 21-22, Rentekammerets ordre til levering af 150 tønder rug til Christiansø Christiansø og kvittering på leveringer.
Pag. 84, No 23,”Indsvindingsberegning” – Beregning af svind i landgildesæd.

”Allernaadigst Regnskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtægter og Udgivter for Aar 1797”

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-11 Jordebogsregnskab 1797 – med revisionsbemærkninger i margin.

Regnskabet er underskrevet 11. maj 1798 af Laurits Skierbeck.

12-88 Bilag til Jordebogsregnskab 1797

Pag. 13-16, No 1, ”Specifikation over hvis Gods paa Bornholms Amt, hans kongl. Majestæt, som seneste Jordebog, dateret 16. Juli 1696 er tilfalden at Oppebierge Landgilde, af meere end bemelte Jordebogs Regnskab for Aar 1736, fremlagte Specification og ellers andre herudi paaberaabte Ordres og Beviser, hvor under dog ej noget er anført, som dependerer af den 1720 begyndte Udmarks Commission siden samme ved dertil indrettede Jordebøger, af Anno 1729 og 1743 er sammendraget, og aparte beregnet”.
Pag. 17, No 2, ”Beregning over 1797 Aars afgivter af de siden 1729 indtagne Udmarks Jorder, som alt i den derved forfattede Jordebog af 28de December 1743 er inddragen og beregnet”.
Pag. 18, No 3, Kapitaltaksten for 1797, Underskrevet 20. februar 1798.
Pag. 10-22, No 4, ”Specifikation over indkomne Fæste Penge ved forandringer forefalden ved Udmarks Fæsterne paa Bornholms Land fra 1ste Januar til 31. December 1797”
Pag. 23-24, No 5, ”Specifikation over indkomne kendelsespenge ved forefaldne forandringer med ejere og Beboere paa Bornholms Land fra 1ste Januar til 31. December 1797”.
Pag. 25-26, No 6, Mulkt til dem der havde glemt at betale kendelsespenge.
Pag. 27-29, No 7, ”Beregning over lejermåls Bøderne som er falden her paa Landet Bornholm udi Aaret 1797 efter vedkommende Sogne Præsters og andres herved fremlagte Attester og Beviser.
Pag. 30-31, Litr. A-P, Samlet dokument med præsternes indberetning over lejermålene (cirkularium) :
A. Ingen uægte børn i Knudsker
B. Vestermarie: 16. oktober døbt et drengebarn. Moderen var Gjertrud Andersdatter boende i et hus i Sose og til barnefader gift udbygger Jørgen Nielsen samme sted.
C. Nylars: 1. pigebarn døbt 2. søndag efter helligtrekonger. Moderen var Rasmus Herlufsens enke af Arnager og faderen enkemand Hans Pedersen samme sted. 2. Døbt palmesøndag en dreng af moderen Ane Madsdatter med ukendt barnefader.
D. Aaker: ingen
E. Pedersker: ingen
F. Poulsker: ingen
G. Bodilsker: ingen
H. Ibsker: ingen
J. Østermarie: døbt 8 oktober pigebarn af moderen Kirstiene Jensdatter og faderen en ugift i Tejn i Olsker ved navn Jens Nielsen, som sagdes at være bortrejst.
K. Østerlars: Døbt Dom III p. advent kaldet Englike. Moderen enken Karen af afg. Udbygger Peder Poulsen, udlagt barnefader ungkarl Lars Olsen, der tjener i sognet.
L. Rø: uægte barn ” næsten død”. Moderen ugifte Magrete Hansdatter og udlagt barnefader skipper Johan Winli fra Sverrig.
M. Olsker: ingen
N. Rutsker: 1. 20. august døbt et uægte drengebarn Jens Mahler, moderen Elsebeth Mortensdatter på 36. sg. udlagt barnefader Jens Mahler, en gift mand i Hasle. 2. 27. august døbt drengebarn Hans Thorsen. Moderen Ingeborg Svendsdatter på 12 sg. grund, til barnefader udlagt Lars Thorsen – en gift mand i Rutsker. 3. 2/9 døbt drengebarn Jens Bendtsen, moderen Giertrud Jensdatter i Helligpeder. Barnefaderen var en ukendt svensk matros.
O. Klemensker: 8/12 døbt et uægte drengebarn af Birgitte Cathrine Anders Andersens datter 20 sg. grund og udlagt barnefader Anders Hansen i Rønne.
P. Nyker: ingen
Pag. 32-34, Q-R. Kgl. Resolution om at Peder Davidsen i Rutsker, der havde begået lejermål med Lisbeth Kirstine Larsdatter, var fritaget for at miste sin yderste formue. Tingsvidne.
Pag. 35-36, S. Vurderingssag of dom vedr. en gift mand Jørgen Nielsens formueforhold. Han var udbygger på 30. sg. Christen Hansens grund i Sose og havde begået lejermål med Giertrud Andersdatter. Han blev dømt dobbelte lejermålsbøder, men på grund af formueforhold fritaget for yderlig dom end 12 dages fængsel på vand og brød.
Litr. T, Enkemand Hans Pedersen af Arnager dømtes 8 dages fængsel på vand og brød.
Litr. U, Tingsvidne vedr. Jens Nielsen fra Tejn som barnefader til Kirstine Jensdatters barn. Ingen vidste noget om hans opholdssted.
Litr. V, Auditør Andreas Raschs attest vedr. Ungkarl soldat Lars Olsen, der nægtede at have haft noget med Karen, enke efter Peder Poulsen, at gøre.
Litr. X, Gift mand Jens Mahler fra Hasles lejermål med Elsebeth Mortensdatter i Rutsker.
Pag. 42-47, Litr. Y, Tingsvidne vedr. Lars Thorsens af Rutsker sogns lejermål med Ingeborg Svendsdatter. Af afhøringerne fremgik det, at Lars Thorsen ikke havde boet sammen med sin hustru Ellen Jørgensdatter i 5 år, men havde opholdt sig i Rønne og tjente som daglejer og tærskemand. Han var soldat og blev dømt 8 dages fængsel.
Pag. 48-51, Litr. Z, Tingsvidne. Den i Klemensker boende Birgithe Catarina Andersdatters sigtelse af Anders Hansen fra Gudhjem som barnefader til sit uægte barn. Anders Hansen havde afgivet ægteskabsløfte. Han havde været pottemager i Rønne og havde opholdt sig hos sin søster Inger i Rønne, men nu stået til søs. Hans formue bestod af en dyne og lidt tøj.
Pag. 52-53, Litr. Æ-Ø, Danske kancellis fritagelse for bøde, omkostninger og fængsel til enken Karen Samsingsdatter i Aakirkeby. Det samme med Anna Madsdatter af Arnager.
Pag. 54, Litr. AA, Kancelliets attest på fritagelse for at betale omkostninger og at sidde i fængsel. Til Johan Wilhelm Arman, Karen Kofoed, Elsebeth Andersdatter, Elsebeth Mortensdatter, Ingeborg Svendsdatter samt Girtrud Jensdatter.
Pag. 55, No 8, Førlovspenge for 1797. 7 arvekapitaler der betalte 1 rd til kongen for at føre arvemidler fra Bornholm.
Pag. 56-58, No 9-10, Rentekammerets meddelelse om at 252 td landgildebyg kunne sælges til kapiteltaksten og andre 536 tønder ved offentlig auktion. Auktionskonditioner og liste over køberne. Udgifter til trommeslagning.
Pag. 59-64, No 11, Specifikation over vrag og drivgods i 1797. A. Auktion over anker ved Nexø. B. Mulkt til flere for at have tiet med fund af 15 stk planker – de skulle betale den dobbelte værdi af plankerne til de fattige. C. Opgørelse af kongens andel af funden vin i Allinge. D. Solgte planker ved Hasle distrikt.
Pag. 65-69, No 12, Fortegnelse over sigt og sagefaldsbøder. Søndre herred: Jørgen Pedersen af Aaker skulle betale 18 rd. heraf 12 rd til kongen
Pag. 70-71, No 13, Specifikation på de 42 frivornedgårde, der kun betaler det halve i ægtpenge.
Pag. 70, No 14, Philip Rasch Dams kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura, til fattiglemmerne, fra den 20. vornedgaard i Aaker.
Pag. 71-79, No 15, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1797.
Pag. 80, No 16,”Allerunderdanigst Forklaring over den årlige landgilde af Bornholms Land, som ydes udi Magasinet og i regnskabet beregnes til indtægt, topmaalet iberegnet, saa og hvor meget Topmaalet beregner sig”.
Pag. 81, No 17, Amtmand Heibergs attest på at det bortautionerede korn var solgt efter det gamle mål, hvor en tønde svarede til 160 potter.
Pag. 82-83, No 18-19, Rentekammerets ordre om transport af landgilde, samt attest på hvem der vandt licitationen på transport. Skipper Robert Robertsens vandt transport af landgildesmør.
Pag. 84-85, No 20-21, Søetatens kvittering på modtagelse af landgilde af henholdsvis spiseligt og uspiseligt smør.
Pag. 86-87, No 22-23, Rentekammerets ordre til levering af 120 tønder rug til Christiansø Christiansø og kvittering på leveringer.
Pag. 88, No 24,”Indsvindingsberegning” – Beregning af svind i landgildesæd

”Allernaadigst Regnskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtægter og Udgivter for Aar 1798”

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-11 Jordebogsregnskab 1798 – med revisionsbemærkninger i margin.

Regnskabet er underskrevet 4. juni 1799 af Laurits Skierbeck.

12-86 Bilag til Jordebogsregnskab 1798

Pag. 13-16, No 1, ”Specifikation over hvis Gods paa Bornholms Amt, hans kongl. Majestæt, som seneste Jordebog, dateret 16. Juli 1696 er tilfalden at Oppebierge Landgilde, af meere end bemelte Jordebogs Regnskab for Aar 1736, fremlagte Specification og ellers andre herudi paaberaabte Ordres og Beviser, hvor under dog ej noget er anført, som dependerer af den 1720 begyndte Udmarks Commission siden samme ved dertil indrettede Jordebøger, af Anno 1729 og 1743 er sammendraget, og aparte beregnet”.
Pag. 17-20, No 2, ”Beregning over 1798 Aars afgivter af de siden 1729 indtagne Udmarks Jorder, som alt i den derved forfattede Jordebog af 28de December 1743 er inddragen og beregnet”. Bilag A, Tilladelse til udbygger Hans Hansen Rottensteen i Vestermarie, der i 30 år havde ejet et hus på Kongens Mark, at indtage et stykke udmarksjord sat til 1 tønde kløvgang. Han skulle indhegne jorden med et stengærde. B, Tilladelse til udbygger Mogens Jensen i Østermarie at indtage jord på 1 skæppe lands størrelse på den 78. sg. fortov der tilhører sandemand Kofoed. I stedet måtte sandemanden indtage et stykke af kongens udmark i erstatning.
Pag. 21, No 3, Kapitaltaksten for 1798, Underskrevet 10. februar 1799.
Pag. 22-25, No 4, ”Specifikation over indkomne Fæste Penge ved forandringer forefalden ved Udmarks Fæsterne paa Bornholms Land fra 1ste Januar til 31. December 1798”
Pag. 26-27, No 5, ”Specifikation over indkomne kendelsespenge ved forefaldne forandringer med ejere og Beboere paa Bornholms Land fra 1ste Januar til 31. December 1797”.
Pag. 28-30, No 6, Mulkt til dem der havde glemt at betale kendelsespenge. Peder Pedersen på 21. sg. i Knudsker
Pag. 31-33, No 7, ”Beregning over lejermåls Bøderne som er falden her paa Landet Bornholm udi Aaret 1798 efter vedkommende Sogne Præsters og andres herved fremlagte Attester og Beviser.
Pag. 34-36, Litr. A-P, Samlet dokument med præsternes indberetning over lejermålene (cirkularium) :
A. Ingen uægte børn i Knudsker
B. Vestermarie: ingen
C. Nylars: ingen
D. Aaker: 1. 28/1 Bendithe Mortensdatter døbte en søn Peer Mortensen. Hun boede hos sin mor på 50 sg.grund, som fader adlagde hun Peer Nielsen, en søn af 12. selvejer. 2. Benthe Anders Lolles datter døbte en søn Lars Peter. Hun boede i et hus på 6. sg. grund, hun udlagde en svensk Lars Peter. (Se Pag. 39) 3. 8/7 døbte Gertrud Mogensdatter en datter kaldet Karen. Hun boede hos Anders Mogensen på Kongens Mark. Barnefaderen skulle være Lars Nielsen, der tjente på 28. sg.
E. Pedersker: 1. Johanne Pedersdatter døbte den 8/7 et uægte barn kaldet Peder Mogensen og udlagde en strandet skibskarl. 2. Lod Margrete Nielsdatter den 20/10 døbe sit uægte barn Hans og udlagde en enkemand Hans Jørgensen i Strandbyen. (sePag. 40)
F. Poulsker: ingen
G. Nexø og Bodilsker: ingen
H. Ibsker: ingen
J. Østermarie: 1. Fra Ibsker indtrængte sig Malene Zachariasdatter sig i et hus i Østermarie få dage før hun fødte sin uægte søn, som blev døbt 18/2 og kaldet Jens Hansen. Anmeldt barnefader ungkarl Jens Hansen, dragon. Bemeldte kvinde flyttede derefter fra sognet igen. 2. 11/2 blev Sidsel Hansdatters uægte søn døbt Hans Hansen, til barnefader anmeldt en gift mand Jens Olsen Lind, boende i Ypnasted. 3. 28/2 døbtes Magrethe Peder Bentsens uægte pigebarn. Udlagt barnefader var en gift mand Hans Mortensen på 70 sg. grund.
K. Østerlars: I Gudhjem ingen. 1. 2. påskedag døbtes Katrine Jens Mickels uægte barn kaldet Giertrud. Hun udlagde en gift mand Bendt Pedersen Møller i Vestermarie sogn, hos hvem hun tjente. 2. Nu afdøde Christine Pedersdatter fødte en datter, som blev døbt af jordemoderen og kaldet Seine inden barnet døde. Moderen havde inden hun døde angivet den nuværende delinkvent Lars Olsen for barnefaderen. Hun døde omtrent den 14. august. 3. Maria Rasmusdatter døbte sit uægte barn kaldet Rasmus, den 17. søndag efter Trinitatis. Hun udlagde ungkarl Ole Clausen Bohne, som tjente på Pilegarden i Nyker som barnefader.
L. Rø: ingen
M. Rutsker: Intet uægte barn, men ungkarl Jens Hansen Munck af Rutsker er udlagt til barnefader for Elisabeth Poulsdatters uægte barn som blev født og døbt i Hasle den 2/12.
N. Klemensker: 1. den 8/12 1797 lod Birgitta Catrine Anderdatter døbe en uægte søn Anders Hansen. Som barnefader blev udlagt Anders Hansen fra Rønne. Er angivet i 1797-regnskabet 2. Else Margreta Nielsdatter døbte et uægte drengebarn kaldet Hans Pedersen. Til barnefader blev udlagt Hans Pedersen, en søn på 31. sg. i sognet. 3. Den 20/4 blev Martha Sophie Rasmusdatters uægte søn kaldet Hans Lister. Som barnefader er udlagt Hans Larsen Lister i Rø sogn. 4. Den 1. september lod Marta Andersdatter sit uægte drengebarn Mogens Jensen. Udlagt barnefader var Mogens Jensen, vejrmøller.
O. ingen
P. Nyker: ingen
Q. Olsker: 1. 14/1 døbtes et uægte barn kaldet Niels, Moderen var Lisbeth Nielsdatter, som boede hos sin moder Sisselle Niels Hansens i Stenløse. Hun udlagde ingen til barnefader, andet end at hun havde mødt ham mellem Hasle og Ruts kirke. 2. 14/3 døbt et uægte drengebarn Peder Christophersen. Moderen var Martha Larsdatter, som opholdte sig hos udbygger Peder Larsen. Som barnefader udlagde en ungkarl Peder Christophersen i Tejn.
Pag. 37, Litr. Q, Pro Memoria vedr. Gårdmandsdatter Seigne Jørgen Jensens i Ipsker døbte sit barn den 8/10 1797. Hun flyttede fra Aakirkeby og efter rygte opholder hun sig i Ipsker eller Østermarie.
Pag. 38, Litr. R, Auditør Andreas Raschs attest på militære personer, der havde begået lejermål.
Pag. 41-44, Litr. U, Tingsvidne. Jens Hansen fra Ipsker nægtede at være barnefader til Magdalene Sacharias barn.
Pag. 45-48, Litr. V, Tingsvidne af sag, hvor Jens Olsen Lind i Ypnasted nægter at være barnefader til Sidsele Hansdatters barn. Hun havde først udpeget Jens Hansen Lindholm som faderen.
Pag. 49, Litr. X, Dom hvor Bent Pedersen Møller af Tingsted i Vestermarie frikendes for at være barnefader til Katrine Jens Michaelsdater i Østerlars, barn kaldet Giertrud.
Pag. 50, Litr. Y, Pro Memoria vedr. At Kirsten, udbygger Peder Stranges datter i Østerlars, havde udlagt en arrestant Lars Olsen.
Pag. 51-52, Litr. Z-Æ, Danske Kancellis fritagelse for fattige for at betale stemplet papir og sidde i fængsel.
Pag. 53, No 8, Førlovspenge for 1797. 5 arvekapitaler der betalte 1 rd til kongen for at føre arvemidler fra Bornholm.
Pag. 54-59, No 9-12, Rentekammerets meddelelse om at 260 td landgildebyg kunne sælges til kapiteltaksten og andre 551 tønder ved offentlig auktion. Auktionskonditioner og liste over køberne. Udgifter til trommeslagning.
Pag. 60-62, No 13, Specifikation over vrag og drivgods i 1798. A. Auktion i Aarsdale over skibsanker og tovværk
Pag. 63-68, No 14, Fortegnelse over sigt og sagefaldsbøder.
Pag. 69-70, No 15, Specifikation på de 42 frivornedgårde, der kun betaler det halve i ægtpenge.
Pag. 71, No 16, Philip Rasch Dams kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura, til fattiglemmerne, fra den 20. vornedgaard i Aaker.
Pag. 72-77, No 17, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1798.
Pag. 78, No 18,”Allerunderdanigst Forklaring over den årlige landgilde af Bornholms Land, som ydes udi Magasinet og i regnskabet beregnes til indtægt, topmaalet iberegnet, saa og hvor meget Topmaalet beregner sig”.
Pag. 79, No 19, Amtmand Heibergs attest på at det bortautionerede korn var solgt efter det gamle mål, hvor en tønde svarede til 160 potter.
Pag. 80-81, No 20-21, Pro memoria. 2½ skæppe Axelbær (sorbus Aria, på Bornholm meget almindeligt Træ , som ellers er fremmed for den danske Flora. Bornholmsk Røn) blev købt for 2 rd 3 mk 12 sk., pakket og sendt til København til forstvæsenets brug og kvittering for modtagelse af pengene (Nexø).
Pag. 81-83, No 22-23, Oversigt over afsendelse af landgilde med skipperne til København. Enkelt med angivelse af henholdsvis spiseligt og uspiseligt smør.
Pag. 84-85, No 24-25, Rentekammerets ordre til levering af 120 tønder rug til Christiansø Christiansø og kvittering på leveringer.
Pag. 86, No 26,”Indsvindingsberegning” – Beregning af svind i landgildesæd

”Allernaadigst Regnskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtægter og Udgivter for Aar 1799”

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-11 Jordebogsregnskab 1799 – med revisionsbemærkninger i margin.

Regnskabet er underskrevet 23. maj 1800 af Laurits Skierbeck (Stempel!)

12-76 Bilag til Jordebogsregnskab 1799

Pag. 13-17, No 1, ”Specifikation over hvis Gods paa Bornholms Amt, hans kongl. Majestæt, som seneste Jordebog, dateret 16. Juli 1696 er tilfalden at Oppebierge Landgilde, af meere end bemelte Jordebogs Regnskab for Aar 1736, fremlagte Specification og ellers andre herudi paaberaabte Ordres og Beviser, hvor under dog ej noget er anført, som dependerer af den 1720 begyndte Udmarks Commission siden samme ved dertil indrettede Jordebøger, af Anno 1729 og 1743 er sammendraget, og aparte beregnet”.
Pag. 17-18, No 2, ”Efter den ved 1798 Aars Jordebogs Regnskab under No 2 fremlagde beregning over samme Aars afgivter af de siden 1729 indtagne Udmarks Jorder, som alt i den derved forfattede Jordebog af 28de December 1743 er inddragen og beregnet var Jordebogens fulde Summa” – Intet i 1799 var indlagt.
Pag. 19, No 3, Kapitaltaksten for 1799, Underskrevet 15. februar 1800.
Pag. 20, No 4, Pro Memoria ang. ½ skp. Jord som blev tilladt Marcus Marcussen, 1. vg. i Olsker, at drive i 3 år. Efter 3 år skal han igen overdrage engen til Kongens Udmark.
Pag. 21-23, No 5, ”Specifikation over indkomne Fæste Penge ved forandringer forefalden ved Udmarks Fæsterne paa Bornholms Land fra 1ste Januar til 31. December 1799”
Pag. 24-25, No 6, ”Specifikation over indkomne kendelsespenge ved forefaldne forandringer med ejere og Beboere paa Bornholms Land fra 1ste Januar til 31. December 1799”.
Pag. 26-28, No 7, Mulkt til dem der havde glemt at betale kendelsespenge. A. Dispensation for betaling af kendelsespenge ved mageskifter. B. Pålæg til at indkræve mulkt for sent betaling af kendelsespenge.
Pag. 29-30, No 8, ”Beregning over lejermåls Bøderne som er falden her paa Landet Bornholm udi Aaret 1799 efter vedkommende Sogne Præsters og andres herved fremlagte Attester og Beviser.
Pag. 31-333, Litr. A-P, Samlet dokument med præsternes indberetning over lejermålene (cirkularium) :
A. Ingen uægte børn i Knudsker
B. Nyker: 1. En dreng født af Catrine Christiansdatter da tjenende på Vallensgaard, nu i Hasle. Barnefader en ungkarl Jens Hansen. 2. Dreng af Elsebeth Mortensdatter, da også tjenende på Vallensgaard og udlagt barnefader ungkarl Claus Mortensen, som nu opholder sig i Rønne.
C. Klemensker: ingen
D. Rutsker; I Hasle døbt 25/3 et pigebarn af moderen Ane Jensdatter. Udlagt barnefader ungkarl Jens Hansen Munck i Rutsker. 2. 20/11 døbt en pige, hvis moder var Grete Larsdatter og udlagt barnefader var tjenestedreng Bernt Nielsen Arnstrøm fra Rutsker
E. Olsker: Uægte drengebarn kaldet Jørgen Jødik, hvis moder Bodil Kirstine Jørgensdatter, som opholder sig hos sin broder Peder Mauritsen i Tejn, udlagt barnefader ungkarl Jørgen Jødik, tjenende i Rutsker.
E. Allinge – ingen uægte børn
F. Rø: 3. april døbt et pigebarn kaldet Else Kirstine, hvis moder var Karen Kirstine Nielsdatter, da tjenende i Rønne, men sent i hendes svangerskab ”flygtet” til sine forældre i sognet. Barnefader udlagdes Jens Jensen tjenende i Knudsker.
G. Østerlars ingen, men i Gudhjem blev et uægte pigebarn døbt Bodil Chirstine den 22. søndag efter Trinitatis. Moderen var Sisel, nu opholdende sig hos sim moder i Melstad og udlagde ægtemanden Mads Kofoed Ridder, forhen beboer på Pilegaarden i Østerlars.
H. Østermarie: 1. 26. januar er Marie Christiansdatters uægte drengebarn døbt. Barnefaderen ukendt. 2. 13. februar døbtes Margrethe Kirstine Hansdatters uægte søn, udlagt barnefader en sejlingskarl Hans Nordman. Margrethe opholdt sig i Nexø, da hun blev frugtsommelig. 3. 13. oktober blev Ellen Pedersdatters døbt, udlagt barnefader en ugift person nemlig Jens Larsen, som tjente i Ibsker. Ellen Pedersdatter var u konfirmeret.
J. Ibsker: Døbt et uægte barn, nemlig Kirstine, moderen var Karen Kirstine Jensdatter, som levede adskilt fra sin ægtemand Thomas Madsen. Hun tjente i Østermarie præstegaard og kom til Listed, dagen før hun barslede, som var den 28. oktober. Som barnefader blev udlagt ungkarl Niels Jensen, som da hun blev besvangret, tjente tillige med hende på præstegaarden. Ingen vidste hvor han nu opholdt sig.
K. Bodilsker: Seigne Arrestdatter lod døbe et pigebarn den 17. november 1799, som blev kaldet Ane Kirstine. Udlagt barnefader en sejlingskarl Peder Jensen, hvis opholdssted ikke kendtes.
L. Pousker: ingen
M. Pedersker: ingen
N. Aaker: 1. december døbtes et pigebarn af moderen Else Peer Sassersens datter kaldet Margrethe Frederikke. Som barnefader udlagde hun en gift mand Friderich Bendtsen Kofod i Nyby. Se attestPag. 35.
O. Nylars: Trinitatis søndag lod Ane Madsdatter døbe en dreng født udenfor ægteskab. Han fik navnet Mogens Larsen. Barnefader blev udlagt en ubekendt, som havde mødt på byvejen.
P. Vestermarie: ingen
Q. Østerlars (Tilføjelse) 2. marts 1799 blev Magdalene Jensdatter uægte barn introduceret i kirken og fik navnet Ellen. Barnet var hjemmedøbt af jordemoderen. Til barnefader blev udlagt en ungkarl Jens Monsen Myre.
Pag. 34, Litr. R, Auditør Andreas Raschs attest på militære personer, der havde begået lejermål.
Pag. 36-37, Litr. T-U, Danske Kancellis fritagelse for fattige for at betale stemplet papir og sidde i fængsel.
Pag. 38, No 9, Førlovspenge for 1799. 2 arvekapitaler der betalte 1 rd til kongen for at føre arvemidler fra Bornholm.
Pag. 39-48, No 10-15, Rentekammerets meddelelse om at 289 td landgildebyg kunne sælges til kapiteltaksten og andre 510 tønder ved offentlig auktion. Auktionskonditioner og liste over køberne. Salg af 23 tønder landgilderug 1799, samt salg i 1798. Udgifter til trommeslagning.
Pag. 49-52, No 16, Specifikation over vrag og drivgods i 1799. A+B. Skibsanker og ankertov i Rønne og Arnager. Ved toldboden solg et anker brændevin. C. Ved Gudhjem solgt et skibsskrog med bjælker til i alt 108 rd 5 mk
Pag. 53-58, No 17, Fortegnelse over sigt og sagefaldsbøder. Inge5
Pag. 59-60, No 18, Specifikation på de 42 frivornedgårde, der kun betaler det halve i ægtpenge.
Pag. 61, No 19, Philip Rasch Dams kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura, til fattiglemmerne, fra den 20. vornedgaard i Aaker.
Pag. 62-67, No 20, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1799.
Pag. 68, No 21,”Allerunderdanigst Forklaring over den årlige landgilde af Bornholms Land, som ydes udi Magasinet og i regnskabet beregnes til indtægt, topmaalet iberegnet, saa og hvor meget Topmaalet beregner sig”.
Pag. 69, No 22, Amtmand Heibergs attest på at det bortauktionerede korn var solgt efter det gamle mål, hvor en tønde svarede til 160 potter.
Pag. 70-71, No 23-24, Pro memoria. Licitationsforretning over transport af landgilde til København i perioden 1799 til 1803 vundet af skipperne Anders Ancker og Bendt Henrichsen. Udgifterne til vidner (1 rd) over licitationen og for byens tjener Niels Krampe for trommeslags til licitationen (1 mk 8 sk).
Pag. 72, No 25, Oversigt over afsendelse af landgilde med skipperne til København. Enkelt med angivelse af henholdsvis spiseligt og uspiseligt smør.
Pag. 73-75, No 26-28, Rentekammerets ordre til levering af 120 tønder rug til Christiansø Christiansø og kvittering på leveringer.
Pag. 76, No 29,”Indsvindingsberegning” – Beregning af svind i landgildesæd