Jordebogsregnskaber 1780-1789

”Jordebogs Regnskab for Aar 1780”

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-15 Jordebogsregnskab 1780 – med revisionsbemærkninger i margin.

Underskrevet 11. april 1781 af T.G. Münster

16-126 Bilag til Jordebogsregnskab 1780

Pag. 17-21, ”Designation over de Documenter og Beviser, som vedhører og følger mine for Aar 1780 allerunderdanigst aflæggende Jordebogs-, Ammunitions- og Contributions Regnskaber nemlig:” Jordebogsregnskabet No 1-39, Ammunitionsregnskabet no 1-21 og kontributionsregnskabet No 1-95. (Heri kun bilag til Jordebogsregnskabet)
Pag. 22-25, No 1, ”Specifikation over hvis Gods paa Bornholms Amt, hans kongl. Majest. Siden seneste Jordebog, dateret 16. Juli 1696 er tilfalden at Oppebierge Landgilde, af meere end bemelte Jordebogs Regnskab for Aar 1736, fremlagde Specification og ellers andre herudi paaberaabte Ordres og Beviser, hvor under dog ej noged er anført, som dependerer af den 1720 begyndte Udmarks Commission siden samme ved dertil indrettede Jordebøger, af Anno 1729 og 1743 er sammendraget, og aparte beregnet”.
Pag. 26-28, No 2, ”Specification over indkomne Fæstepenge ved forandringer forefalden ved Udmarks Fæsterne paa Bornholms Land i Aaret 1780”.
Pag. 29-30, No 3, ”Specifikation over indkomne kendelsespenge 1780 ved forefaldne forandringer med ejere og Beboere paa Bornholms Land fra 1. Januar til 31te December 1780”.
Pag. 31-32, No 4, ”Beregning over lejermålsbøder som er falden her paa Landet Bornholm udi Aaret 1780 efter vedkommende Sogne Præsters og Andres herved fremlagte Attester og Beviser”.
Pag. 33-39, Litr. A-G, Østre herreds indberetninger om lejermål.
Pag. 40-48, Litr. H-O, Søndre herreds indberetninger om lejermål.
Pag. 43-48, Karen Mogensdatter fødte en dreng, som blev døbt i Aakirke. Faderen var en gift mand, udbygger Jep (Jeppe) Ipsen Skraald på 20 sg. grund, Jens Michaels grund, i Aaker. Vurdering af Jep Ipsens ejendom og bohave: 5 stolperum hus til 30 sld. I alt værdi 39 sld og gælden var 70 sld. Han blev i dømt 12 dages fængsel på vand og brød. Karen Mogensdatters gamle fader Mons Svendsen havde meget lidt og kunne ikke hjælpe sin datter. Karen var blevet amme hos provsten i Østermarie og hun havde sat sit barn i pleje hos to gamle folk i Vestermarie og skulle betale 11 sld om året i ”fosterløn”. Hun blev aftinget en bøde på 40 skilling. [9. juli 1780 blev Karens søn, Jeppe, blev døbt – Aakirke kirkebogPag. 442a]
Pag. 49-59, Litr. P-Y, Vestre herreds indberetninger om lejermål.
Pag. 49-50, I Vestermarie: Sidsele Jensdatter og barnefader Mons Andersen Piil, der var gevorben rytter. Attest fra sandemanden den 14. juni 1780 der berettede om, at Sidsele var rejst fra sognet for at være amme hos madam Kofoeds i Poulsker. Hendes ammeløn var lige nok til hendes og hendes barns ophold. Hun blev aftinget en bøde på 3 mark
Pag. 51-54, Anna Hansdatter, der var fra Olsker, begik lejermål med udbygger Anders Larsen i Østermarie – fik barnet døbt i Vestermarie og kaldet Lisbet (19 uger gammelt den 10/11 1780). Ifølge attest fra sandemanden i Olsker ejede hun (Lisbeth Hansdatter) intet end ikke noget at ligge i (ingen seng). Hun skulle betale 24 skilling i bøde. Tingsvidne vedr. udbygger Anders Larsen, Stangegaards grund i Østerlars. Anders Larsen var 40 år og født i Klemensker. Anna Hansdatter fortalte at de havde kendt hinanden i 2-3 år. Han afgav ed på, at han ikke var barnefaderen og blev frikendt.
Pag. 59, Attest for Kirstine Jensdatter i Nyker. Hun havde tjent til føde og klæder indtil kun fik barnet. Siden havde hun boet his en fattig enke, der nyder almisse af sognet. Aftinget 4 mark i bøde.
Pag. 60-66, Litr. Z-DD, Nordre herreds indberetninger om lejermål.
Pag. 60-61, I Klemensker lejermål mellem Christine Andersdatter og enkemand og husmand Morten Pedersen.
Pag. 67, Liste over 12 personer, der ikke stod offentlig skrifte i kirken og som afsonede i fængsel.
Pag. 68, FF, Liste over soldater, der havde begået lejermål og som var fritaget for straf i flg. Forordning af 24. december 1696
Pag. 69, No 5, Specifikation over førlovs-penge (Afgifter for arvemidler, der har ført ud af landet (Bornholm). Der var een indberetninger og arvemidlerne blev ført til København.
Pag. 70, No 6, Pro Memora fra Rentekammeret. 593 tønder af kongens landgildebyg som blev solgt til kapitels taksten samt 206 tønder der blev solgt på alm. auktion.
Pag. 71, No 7, Kapitels taksten beregnet efter værdien i 1779.
Pag. 72-73, No 8, Auktion over landgildebyg med pris og køberne. Solgt i portioner mellem 2 og 10 tønder.
Pag. 74-81, No 9, Specifikation på vrag og drivgods i 1780, der blev solgt på tre auktion. Blandt andet 4 ”skubankre” med 88 favne ankertov. Bilag A-C, med køberoplysninger.
Pag. 82-83, No 9a, Udskrift af dom i sag hvor løjtnant Mads Kofod på Simlegaard i Klemensker var blevet beskyldt, af Ole Jensens hustru Margrethe Jensdatter, at have bedrevet hor med hende. Margrete Jensdatter skulle betale 3 marks bøden for at være en løgner. Ole Jensen, der havde været med til at udbrede rygtet, skulle bøde 4 rigsdaler til justitskassen og 4 rd. til fattigkassen. Sammen skulle de tillige betale løjtnanten 5 rigsdaler til sagens omkostninger.
Pag. 84-85, No 10, Specifikation på de 42 frivornedgårde, der kun betaler det halve i ægtpenge.
Pag. 86, No 11, Aakirke hospital kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura til fattiglemmerne fra den 20. vornedgaard i Aaker.
Pag. 87-92, No 12, Specifikation over øde og forringede gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1780.
Pag. 93, No 13, Rentekammerets bevilling af 2 års skattefrihed til Store Hallegaard i Olsker og 1. sg. i Bodilsker på grund af ulykkelige ildebrande.
Pag. 94-96+100, No 14+16, Tingsvidne ang. Store Hallegaards totale ildebrand natten mellem den 15. og 16. april 1780, hvor gårdens 4 længer, det meste af kvæget, alle dens bæster og små kreaturer, samt al indbo brændte. Tjenestefolkene og manden og konen med 6 små børn reddede deres liv, men da manden ville redde konens kiste med klæder, faldt det brændende tag ned, så han blev ”jammerlig forbrændt”. Hustruen Malene Mogensdatter mødte på tinget den 17. september, da manden Hans Conraths Christensen endnu var svagelig efter ulykken. Pag. 100, Hans Conrad Christens kvittering den 31. december 1780.
Pag. 97-99+101, No 15+17, Tingsvidne fra Søndre herred den 21. marts 1780, der bevidnede ildebrand på den 1. selvejergaard i Bodilsker natten mellem den 11. og 12. marts 1780. Margrethe salig Jacob Olsens mødte i retten med sin lauværge og bror Wefst Jensen. Stuehuset bestod af 13 stolperum og de tre ladelænger på i alt 30 stolperum blev ganske brændt, såvel som det meste bohave og sæden og 4 øg, 6 fækreaturer, får, gæs og svin.
Pag. 102-105, No 18-20, Rentekammerets bevilling af frihed for 2/3 af skatterne til 1. selvejergård i Klemensker efter en ildebrand. Bevillingen svarede til 1 1/3 år. Tingsvidne fra Nørre Herred den 28. juli 1780. Gårdens ejer Hans Jensen Møller fik lovligt tingsvidne der bekræftede ildebranden den 19. juli kl. 6 eftermiddag efter et lynnedslag i den vestre ende af stuehuset 2½ længe brænde sammen med klæder til 2 senge. Kreaturer var ikke i længerne, så de blev lykkeligt reddede.
Pag. 106, No 21, Forklaring på årets landgilde fradraget moderationerne.
Pag. 107-118, No 22-34, Ordre og kvitteringer på levering af landgildekorn til Provianthuset og andre steder i København.
Pag. 119-123, No 35-38, Ordre proviant til Christiansø og kvitteringer på leveringer til bespisning på Christiansø.
Pag. 124-125, No 39,”Indsvindingsberegning” – Beregning af svind i forrige års beholdning af rug, byg og havre.

”Jordebogs Regnskab for Aar 1781”

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-15 Jordebogsregnskab 1781 – med revisionsbemærkninger i margin.

Underskrevet 10. maj 1782 af T.G. Münster

16-18 “General Extract over Bornholms Lands Jordebogs Oppebørsler” 1781

19-131 Bilag til Jordebogsregnskab 1781

Pag. 20-24, ”Designation over de Documenter og Beviser, som vedhører og følger mine for Aar 1781 allerunderdanigst aflæggende Jordebogs-, Ammunitions- og Contributions Regnskaber nemlig:” Jordebogsregnskabet No 1-45, Ammunitionsregnskabet no 1-11 og kontributionsregnskabet No 1-94. (Heri kun bilag til Jordebogsregnskabet)
Pag. 25-28, No 1, ”Specifikation over hvis Gods paa Bornholms Amt, hans kongl. Majest. Siden seneste Jordebog, dateret 16. Juli 1696 er tilfalden at Oppebierge Landgilde, af meere end bemelte Jordebogs Regnskab for Aar 1736, fremlagde Specification og ellers andre herudi paaberaabte Ordres og Beviser, hvor under dog ej noged er anført, som dependerer af den 1720 begyndte Udmarks Commission siden samme ved dertil indrettede Jordebøger, af Anno 1729 og 1743 er sammendraget, og aparte beregnet”.
Pag. 29, No 2, ”Beregning over 1781 Aars afgifter af de siden 1729 indtagne Udmarks Jorder, som alt i den derved forfattede Jordebog af 28de December 1743 udi er indtagen og beregnede”.
Pag. 30-32, No 3, ”Specifikation over indkomne Fæste Penge ved forandringer forefalden ved Udmarks Fæsterne paa Bornholms Land i Aaret 1781”
Pag. 33-34, No 4, ”Specifikation over indkomne kendelsespenge ved forefaldne forandringer med ejere og Beboere paa Bornholms Land fra 1. Januar til 31te December 1781”.
Pag. 35-37, No 5, ”Beregning over lejermåls Bøder som er falden her paa Landet Bornholm udi Aaret 1781 efter vedkommende Sogne Præsters og Andres herved fremlagte Attester og Beviser”.
Pag. 38-42, Litr. A-E, Østre herreds indberetninger om lejermål.
Pag. 38-40, I Østerlars menighed oplyste præsten om et lejermål: Kirsten Olsdatter og en gift udbygger Friderich Pedersen, som boede i et lejet hus på Vallensgaards grund. Sandemanden og de to vurderingsmænd fandt intet af en skillings værdi bortset fra en Klædekiste til 1 rd, men som tilhørte konen. Der var ingen gæld. Han blev dømt 12 dages arrest på vand og brød i stedet for den dobbelte lejermålsbøde.
Pag. 43-48, Litr. F-K, Søndre herreds indberetninger om lejermål.
Pag. 43-44, Jacob Olsens enke Margrethe, som boede på afdøde mands gård den 1. sg. i Bodilsker [Det var den der brændte i 1780 – se forrige års regnskab] og underofficer ved ”Nationalen”, Jep Henrichsen, som boede hos sin fader Henrich Ipsen i Aaker. Margrethe var blevet gift med Peder Hansen, men havde altså en affære med underofficeren inden hun blev gift [20/6 1781]. Danske kancelli bevilgede hende fritagelse for skriftemål og den dobbelte bøde på 12 rd. Hun betalte en bod til Rønne Hospital på 4 mark
Pag. 49-52, Litr. L-O, Vestre herreds indberetninger om lejermål. Ingen lejermål.
Pag. 53-57, Litr. P-S, Nordre herreds indberetninger om lejermål.
Pag. 56, I Olsker indberettede præsten to par: Elisabeth Andersdatter og ungkarl Christian Andersen fra Gudhjem og Margretha Mogensdatter Schou og ungkarl Mads Hansen fra Rutsker. Begge par var blevet borte og at de tilsyneladende var bortrejste.
Pag. 57, I Rø angav Margrehe Erichsdatter at have fået et barn med sin morbroders søn Hans Rasmussen på den 6. sg. i Rø. Han nægtede gerningen.
Pag. 58, Litr. U, Liste over 3 personer, der ikke stod offentlig skrifte i kirken og som afsonede i fængsel.
Pag. 59, litr. U, Liste over 3 soldater, der havde begået lejermål og som var fritaget for straf i flg. Forordning af 24. december 1696
Pag. 60, No 6, Specifikation over førlovs-penge (Afgifter for arvemidler, der har ført ud af landet (Bornholm). Der var to indberetninger og arvemidlerne blev ført til København.
Pag. 61, No 7, Pro Memora fra Rentekammeret. 797 tønder af kongens landgildebyg som blev solgt til kapitels taksten.
Pag. 62, No 8, Kapitels taksten beregnet efter værdien i 1780.
Pag. 63-74, No 9, Specifikation på vrag og driv gods i 1781, der blev solgt på seks auktioner. Bilag litr. A-E med specifikation af det solgte og af køberne.
Pag. 75-83, No 10, Fortegnelse over de i årets sigt- og sagefaldsbøder. Litr. A, Faldsmålsbøde på 5 rd til Barbara Lars Andersen af Østermarie. Litr. B-D, Anders Søemarch af Arnager i Nylars var dømpt 54 lod sølv eller 27 rd. i bøde til justitskassen. Desuden blev han dømt 6 år i slaveriet. Anders Søemarch døde i arresten den 13. november 1781. Ved skiftet viste det sig, at han intet havde at betale møderne for. Litr. E, Faldsmålsbøde til Kirstine afg. Lars Johannesen. Litr. F, Lars Kjøller slagsmålsbøde skulle betale 56 rd 24 sk.
Pag. 84-85, No 11, Specifikation på de 42 frivornedgårde, der kun betaler det halve i ægtpenge.
Pag. 86, No 12, Aakirke hospital kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura til fattiglemmerne fra den 20. vornedgaard i Aaker.
Pag. 87-92, No 13, Specifikation over øde og forringede gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1781.
Pag. 93, No 14, Hans Conrad Christensens kvittering 2 års skattefrihed til Store Hallegaard i Olsker.
Pag. 94, No 15, Peder Hansen, nu gift med Margrethe, Jacob Olsens enken, kvitterer for skattefrihed for 1. sg. i Bodilsker på grund af ulykkelige ildebrande.
Pag. 95, No 16, Hans Jørgen Møller kvittering for ½ skattefrihed til den 1. selvejergård i Klemensker efter en ildebrand.
Pag. 97-100, No 17-19, Rentekammerets bevilling af 2 års skattefrihed for den 22 sg. i Vestermarie efter en ildebrand den 11. november 1781 kl. 4 om eftermiddagen. Gården beboedes af Peder Hansen. Alle fire længer og sæden mm brændte. Peder Hansen forsikrede at der kun var ild i tørv under en kobberkedel.
Pag. 101-105, No 20-22, Rentekammeret gav ¾ af 2 års skattefrihed til 35. sg. i Vestermarie, da tre ud af fire længer brændte den 8. oktober 1781. Gårdens beboer var Lars Mogensen Marcher og han havde 1500 sld i gæld. Marcher havde ingen anelse om ildens opståen.
Pag. 106-109, No 23-25, Rentekammerets bevilling af 2 års skattefrihed til Ole Olsen på den 7. vornedgaard i Klemensker efter brand den 21. april 1781 kl. 9 om morgenen. Ilden opstod i ladelængen. Alle fire længer nedbrændte og 8 styk kreaturer og andet småt.
Pag. 110-114, No 26-28, Rentekammerets bevilling på 1/3 del af skatterne, da den 27. sg. i Nylars, som beboedes af Hans Hansen Fyhn, brændte om natten mellem den 2. og 3. september kl. 12 og 1 på grund af lynild. Den søndre længe brændte.
Pag. 115, No 29, Forklaring på årets landgilde fradraget moderationerne.
Pag. 116-128, No 30-41, Ordre og kvitteringer på levering af landgildekorn til Provianthuset og andre steder i København.
Pag. 129-130, No 42-45, Ordre proviant til Christiansø og kvitteringer på leveringer til bespisning på Christiansø.
Pag. 131, No 46,”Indsvindingsberegning” – Beregning af svind i forrige års beholdning af rug, byg og havre.

”Jordebogs Regnskab for Aar 1782”

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-15 Jordebogsregnskab 1782 – med revisionsbemærkninger i margin.

Underskrevet 15. maj 1783 af T.G. Münster

16-19 “General Extract over Bornholms Lands Jordebogs Oppebørsler” 1782

20-169 Bilag til Jordebogsregnskab 1782

Pag. 21-24, ”Designation over de Documenter og Beviser, som vedhører og følger mine for Aar 1782 allerunderdanigst aflæggende Jordebogs-, Ammunitions- og Contributions Regnskaber nemlig:” Jordebogsregnskabet No 1-36, Ammunitionsregnskabet no 1-12 og kontributionsregnskabet No 1-85. (Heri kun bilag til Jordebogsregnskabet)
Pag. 25-28, No 1, ”Specifikation over hvis Gods paa Bornholms Amt, hans kongl. Majestæt, som seneste Jordebog, dateret 16. Juli 1696 er tilfalden at Oppebierge Landgilde, af meere end bemelte Jordebogs Regnskab for Aar 1736, fremlagde Specification og ellers andre herudi paaberaabte Ordres og Beviser, hvor under dog ej noget er anført, som dependerer af den 1720 begyndte Udmarks Commission siden samme ved dertil indrettede Jordebøger, af Anno 1729 og 1743 er sammendraget, og aparte beregnet”.
Pag. 29-30, No 2, ”Beregning over 1782 Aars afgifter af de siden 1729 indtagne Udmarks Jorder, som alt i den derved forfattede Jordebog af 28de December 1743 udi er indtagen og beregnede”.
Pag. 31-35, Fortegnelse paa efterskrevne stykker Jordsmon, som det kongelige Rentekammer, efter Vedkommendes derom giorte Ansøgninger, har beviget at maae indtages af den saa kaldede Udmarkis Jord paa Bornholm, imod aarlig Afgift, foruden sædvanlig Indfæstning”. I alt 86 jordstykker, flere benævnes som husmænd.
Pag. 36-42, No 3, ”Specifikation over indkomne Fæste Penge ved forandringer forefalden ved Udmarks Fæsterne paa Bornholms Land i Aaret 1782”
Pag. 43-44, No 4, ”Specifikation over indkomne kendelsespenge ved forefaldne forandringer med ejere og Beboere paa Bornholms Land fra 1. Januar til 31te December 1782”.
Pag. 45-47, No 5, ”Beregning over lejermåls Bøder som er falden her paa Landet Bornholm udi Aaret 1782 efter vedkommende Sogne Præsters og Andres herved fremlagte Attester og Beviser”.
Pag. 48-66, Litr. A-D, Østre herreds indberetninger om lejermål.
Pag. 49-65, Lejermålsag mellem Kirsten Hansdatter og Jørgen Jensen på 31. sg. grund i Østermarie. Kirsten tjente på nabogården 32. sg. Tingsvidne over en ret omfattende retssag, der fortæller mange detaljer. Retssagen var startet af Jørgen Jensen for at bevise sin uskyld i anklagen for at være barnefaderen. Kirstine havde født ved Mikkelsdagstiden [døbte sit barn Peder 6. oktober] Hun boede hos Hans Lovs på 32. sg. Flere afhøring. Degnen Lytz havde eksamineret hende og hun erkendte, at hun havde været kæreste med Peder Larsen og i den forløbne vinter havde han været hos hende tre gang og ”brugte sin vilje med hende”, men også Jørgen Jensen havde været hos hende og ”haft ondt”. Hun svarede ikke på degnens spørgsmål om det havde været af kærlighed eller andet. Om Peder Larsen fortalte hun, at han havde rejst fra landet om foråret og han var sprunget fra skibet og druknet sig. Søren Lau (Hans Laus fader) blev også eksamineret af degnen og da han hørte at Hans (Lau) ikke var udlagt til barnefader, blev han glad. Det havde han nemlig frygtet. Kirsten fastholdt at det var Jørgen Jensen Møller, der var barnefaderen og første gang hun var sammen med ham på Brendesmark og indtil da var hun ”Skjær Møe” (jomfru). Jordemoderen og en anden kone blev afhørt. Jørgen Jensen afgav ed på, at han intet havde haft med Kirsten at gøre og fik derefter et tingsvidne.
Pag. 67-, Litr. E-K, Søndre herreds indberetninger om lejermål.
Pag. 70-74, Kirstine Esper Christiansens enke på Smålyngen i Pedersker og en gift udbygger Mogens Larsen på Kongens Mark i Aaker. Kirstine havde givet sit barn Mogens Larsen, hvilket udbyggeren ikke ville have, Da han intet havde haft med hende at gøre og at han ville afgive ed herpå. Hvilket skete.
Pag. 75-79, Margrethe Johnsdatter på Nørre Lyng og en gift mand Jens Mogensen på Grammegaarden i Aaker. Manden var senere flyttet til Olsker. Han nægtede også at være barnefader til barnet. Margrethe havde tjent hos Jens Mogensen, men kunne ikke bevise, at han var barnefaderen, blot at sige, at hun ikke havde været sammen med andre. Han afgav ed.
Pag. 80-83, Litr. L-P, Vestre herreds indberetninger om lejermål.
Pag. 84-90, Litr. Q-V, Nordre herreds indberetninger om lejermål.
Pag. 87-90, Bodil Johnsdatter, som opholdte sig hos Peder Jensen på 14. sg. i Rø og en gift mand Hans Olsen på 5. sg. i Østerlars. Han sagsøgte hende for løgnagtig angivelse af ham som barnefader. Han afgav ed derpå.
Pag. 91, Litr. W, Liste over 12 personer, der ikke skulle stå offentlig skrifte i kirken og som afsonede sin strap på 8 dages fængsel.
Pag. 92, litr. X, Liste over 6 soldater, der havde begået lejermål og som var fritaget for straf i flg. Forordning af 24. december 1696.
Pag. 93, No 6, Specifikation over førlovs-penge (Afgifter for arvemidler, der har ført ud af landet (Bornholm). Der var en indberetning, hvor arvemidlerne blev ført til København.
Pag. 94, No 7, Pro Memora fra Rentekammeret. 795 tønder af kongens landgildebyg som blev solgt til kapitels taksten.
Pag. 95, No 8, Kapitels taksten beregnet efter værdien i 1781.
Pag. 96-111, No 9, Specifikation på vrag og driv gods i 1782, der blev fundet af landets beboere og solgt på auktioner. Bilag litr. A-D fundne ankre fire forskellige steder på Bornholm. Litr E-K, bla. nr. 11 et svensk inddrevet skibsvrag nord for Vang, som indbragte 193 rd 75 sk. Med specifikation af det solgte og af køberne.
Pag. 112, No 10, Kvittering fra Nansen Müller for modtagelse af 4 rd af amtsforvalter Münster.
Pag. 113-138, No 11, Fortegnelse over de i årets sigt- og sagefaldsbøder. Litr. A-L. Flere slagsmålsbøder.
Pag. 127-138, Vurdering af boet efter Lars Jensen Kofoed i Gudhjem, der havde begået selvmord ved at skære sin strube over. Et skab og en kiste kunne ikke åbnes, da nøglen manglede. Den fandtes sikkert i lommen på den afdøde og vurderingsarbejdet måtte vente til at natmanden kom og udførte sit arbejde. Efterfølgende kom nøglen til vurderingsmændenes brug, leveret af natmanden Christian Samuelsen, der havde transporteret legemet til retterstedet udfor Gudhjem og nedgravet liget. I skabet fandtes skilderier, porcelænskaffekande, krukker, tøj, sølvknapper mm. Alt blev solgt på auktion og indbragte godt 50 rd. Gæld, hustruens andel og natmandens honorar på 6 rd efterlod blot 1 mark og 15 skilling til kongens kasse. Auktionsforretning med effekter og købere, der næsten alle var fra Gudhjem. Lars Jensen Kofoed boede i Jørgen Nielsens hus i Gudhjem
Pag. 139, No 12, Specifikation på de 42 frivornedgårde, der kun betaler det halve i ægtpenge.
Pag. 140, No 13, Aakirke hospital kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura til fattiglemmerne fra den 20. vornedgaard i Aaker.
Pag. 141-146, No 14, Specifikation over øde og forringede gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1782.
Pag. 147, No 15, Peder Hansens, på den 22 sg. i Vestermarie, kvittering for skattefrihed efter en ildebrand den 11. november 1781.
Pag. 148, No 16, Lars Marcher kvittering for skattefrihed for 35. sg. i Vestermarie efter ildebrand den 8. oktober 1781.
Pag. 149, No 17, Ole Olsens kvittering for skattefrihed efter ildebrand på den 7. vornedgaard i Klemensker den 21. april 1781.
Pag. 150, No 18, Forklaring på årets landgilde fradraget moderationerne.
Pag. 151-163, No 19-31, Ordre og kvitteringer på levering af landgildekorn til Provianthuset og andre steder i København.
Pag. 164-167, No 32-35, Ordre proviant til Christiansø og kvitteringer på leveringer til bespisning på Christiansø.
Pag. 168, No 36,”Indsvindingsberegning” – Beregning af svind i forrige års beholdning af rug, byg og havre.

”Jordebogs Regnskab for Aar 1783”

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-14 Jordebogsregnskab 1783 – med revisionsbemærkninger i margin.

Underskrevet 31. marts 1783 af T.G. Münster

15-17 “General Extract over Bornholms Lands Jordebogs Oppebørsler” 1783

18-108 Bilag til Jordebogsregnskab 1783

Pag. 19-21, ”Designation over de Documenter og Beviser, som vedhører og følger mine for Aar 1783 allerunderdanigst aflæggende Jordebogs-, Ammunitions- og Contributions Regnskaber nemlig:” Jordebogsregnskabet No 1-27, Ammunitionsregnskabet no 1-10 og kontributionsregnskabet No 1-82. (Heri kun bilag til Jordebogsregnskabet)
Pag. 22, Note om at ”Ekstrakt af observationsposterne i kontributionsregnskabet for 1782 er henlagt i dette”
Pag. 23-26, No 1, ”Specifikation over hvis Gods paa Bornholms Amt, hans kongl. Majestæt, som seneste Jordebog, dateret 16. Juli 1696 er tilfalden at Oppebierge Landgilde, af meere end bemelte Jordebogs Regnskab for Aar 1736, fremlagde Specification og ellers andre herudi paaberaabte Ordres og Beviser, hvor under dog ej noget er anført, som dependerer af den 1720 begyndte Udmarks Commission siden samme ved dertil indrettede Jordebøger, af Anno 1729 og 1743 er sammendraget, og aparte beregnet”.
Pag. 27-28, No 2, ”Beregning over 1783 Aars afgifter af de siden 1729 indtagne Udmarks Jorder, som alt i den derved forfattede Jordebog af 28de December 1743 udi er indtagen og beregnede”.
Pag. 29-32, No 3, ”Specifikation over indkomne Fæste Penge ved forandringer forefalden ved Udmarks Fæsterne paa Bornholms Land i Aaret 1783”
Pag. 33-34, No 4, ”Specifikation over indkomne kendelsespenge ved forefaldne forandringer med ejere og Beboere paa Bornholms Land fra 1. Januar til 31te December 1783”.
Pag. 35-37, No 5, ”Beregning over lejermåls Bøder som er falden her paa Landet Bornholm udi Aaret 1783 efter vedkommende Sogne Præsters og Andres herved fremlagte Attester og Beviser”.
Pag. 38-50, Litr. A-E, Østre herreds indberetninger om lejermål.
Pag. 39-48, Østermariepræsten indberettede lejermål mellem Margrethe Andersdatter fra Østermarie og en ægtemand Anders Hansen, Giertrud Hansdatter i Østermarie og Mads Hansen, samt Ellise Pedersdatter og udbygger Mogens Larsen i Ipsker.
Tingsvidne vedr. Udbygger Anders Hansen på løjtnant Sonnes grund (19. sg. gr.) i Østermaries horeri med sin forhenværende tjenestepige Margarethe Andersdatter, der nu boede hos en enke i Saltuna, ved navn Grete Peder Jensen. Sandemanden havde givet Anders Hansen en attest for at han kunne rejse til Christiansø og tjene kongen. Anders Hansen havde afgivet sin tilståelse. Sognepræsten havde indberettet, at han var blevet fortalt, at Anders Hansen havde ”holdt” pige og ladet hende sove i samme seng som sin hustru. Dette blev i selve domsafsigelsen til ”Uskikkeligt og forargerligt levned”. Tingsvidnet indeholder mange oplysninger. Anders Hansen var 34 år og født i Aakirkeby. Hans hustru var Giertrud Thiesdatter. Han skulle miste sin yderste formue, betale dobbelte lejermålsbøder og 24 dages fængsel på vand og brød. Vurdering af Anders Hansens bo. 7 fags hus. Gælden oversteg formuen.
Pag. 51-54, Litr. F-J, Søndre herreds indberetninger om lejermål.
Pag. 55-59, Litr. K-O, Vestre herreds indberetninger om lejermål.
Pag. 60-64, Litr.P-T, Nordre herreds indberetninger om lejermål.
Pag. 65, Litr. U, Liste over 9 kvinder og en mand, der ikke skulle stå offentlig skrifte i kirken, men i stedet afsonede 8 dages fængsel på vand og brød.
Pag. 66, litr. V, Attest fra krigsretten over Peder Didrichsen, 2. nationale infanteri kompagni, der havde begået lejermål med Gunhild Pedersdatter fra Arnager. Han vedkendte, men i flg. Loven blev fritaget for bader og yderligere straf i flg. Forordning af 24. december 1696.
Pag. 67, No 6, Pro Memora fra Rentekammeret. 798 tønder af kongens landgildebyg som blev solgt til kapitels taksten.
Pag. 68, No 7, Kapitels taksten beregnet efter værdien i 1782.
Pag. 69-71, No 8, Specifikation på vrag og driv gods i 1783, der blev fundet af landets beboere og solgt på auktioner. Bilag litr. A To udbyggere i Ibsker havde fundet fire stk. fyrretræ af tykkelse fra 1½ til 3 alen og længder fra 5 til 12 alen. Intet andet blev solgt på auktion.
Pag. 72-77, No 9, Fortegnelse over de i året 1783faldende sigt- og sagefaldsbøder. Fra Nørre herred blev indberettet Hans Larsens slagsmålsbøde på 6 rd. Landstinget indberettede Sagefaldsbøde på 47 rd 24 sk. til bonden Christen Bentsen. Bilag Litr. A-D.
Pag. 78-79, No 10, Specifikation på de 42 frivornedgårde, der kun betaler det halve i ægtpenge.
Pag. 80, No 11, Aakirke hospital kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura til fattiglemmerne fra den 20. vornedgaard i Aaker.
Pag. 81-86, No 12, Specifikation over øde og forringede gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1783.
Pag. 87, No 13, Forklaring over det årlige landgilde, der er leveret til Magasinet i forhold til jordebogen fra 1693, tillagt forbedringerne, udmarksjordebogen fra 1729 og 1743 fradraget moderationerne. Desuden var beregnet værdien af ”topmålet”, således som det kunne beregnes efter kgl. Resolution fra 1764 og 1773.
Pag. 88-96, No 14, 16-22, Kvitteringer for modtagelse af landgilde korn og smør til København
Pag. 97-100, No 23-26, Ordre proviant til Christiansø og kvitteringer på leveringer til bespisning på Christiansø.
Pag. 101-102, No 27,”Indsvindingsberegning” – Beregning af svind i forrige års beholdning af rug, byg og havre.
Pag. 103-107, Eftersendte bilag. Bilag 15, kvittering for levering af landgilde samt forklaringer
Transskribering:
Jordebogsregnskabet for 1783, Litr. N og O,Pag. 58 og 59
Lit. O
I Aaret 1783 er her i Meenigheden Eet uægte Barn af Kirstine Lars Datter, bleven født, hvis Barnefader efter sigende skal være én ungkarl af Clemensker Sogn nafnlig Jens Andersen.
Test
Sommer
Nyekær Præstegrd d. 11te Januari 1784
Litr. O
Dette Nærværende Qvinde-Menneske; Navnlig Kirsten Larse Datter, som forleden Aar begik leiermaal i Clemmensker Sogn; men siden har opholdet sig her i Sognet, Er et ræt armt og fattigt Creatur, saa at hun Slet og aldeles indted eier eller haver, hverken til at forhielpe sig selv med, eller sit usele uægte barn; hvorfor Sogne folked har alle hiulpede til at forsørge barnet. De Bøder som hun til Kongen haver forbrudt, veed ieg at hun af sin egen Evne ey formaaer at afstædkomme en Skilling af; uden nogen ellers skulle give hende den. Hun er saadant et Creatur, der saa got som indted kand bestille; eller Nogen Behøver, alt saa ligger hun et stæd til hiem og er bær ved at sulte ihield. Hun har aldrig arved nogen Skilling, og er selv uægte fød, og hendes Moder som for nogen Tiid siden er død, var af samme Kvalitet som hun selv er,- Hvilked anført alt er og bestaar i Sandhed, bekræfter og attesterer
Anders Ar. Kuure og Niels NDA Didrichsen p. 1.te W. Grd.
Nyeker Sogn d. 24. Maii 1783.

Baade efter forrestaaende attest, og Qvindemenneskets udseende, Seer ieg ikke man med god samvittighed kand paalegge hende 1 skilling Bøder.

”Jordebogs Regnskab for Aar 1784”

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-14 Jordebogsregnskab 1784 – med revisionsbemærkninger i margin.

Underskrevet 11. maj 1784 af T.G. Münster

15-18 “General Extract over Bornholms Lands Jordebogs Oppebørsler” 1784

19-146 Bilag til Jordebogsregnskab 1784

Pag. 20-25, ”Designation over de Documenter og Beviser, som vedhører og følger mine for Aar 1784 allerunderdanigst aflæggende Jordebogs-, Ammunitions- og Contributions Regnskaber, samt Designations Regnskabet over Justits Cassens tilfaldende nemlig:” Jordebogsregnskabet No 1-33, Ammunitions og Material regnskabet no 1-21, kontributionsregnskabet No 1-65 og Designationsregnskabet No 1-31. (Heri kun bilag til Jordebogsregnskabet)
Pag. 26-29, No 1, ”Specifikation over hvis Gods paa Bornholms Amt, hans kongl. Majestæt, som seneste Jordebog, dateret 16. Juli 1696 er tilfalden at Oppebierge Landgilde, af meere end bemelte Jordebogs Regnskab for Aar 1736, fremlagde Specification og ellers andre herudi paaberaabte Ordres og Beviser, hvor under dog ej noget er anført, som dependerer af den 1720 begyndte Udmarks Commission siden samme ved dertil indrettede Jordebøger, af Anno 1729 og 1743 er sammendraget, og aparte beregnet”.
Pag. 30-31, No 2, ”Beregning over 1784 Aars afgifter, af de siden 1729 indtagne Udmarks Jorder, som alt i den derved forfattede Jordebog af 28de December 1743 udi er indtagen og beregnede”.
Pag. 32-35, No 3, ”Specifikation over indkomne Fæste Penge ved forandringer forefalden ved Udmarks Fæsterne paa Bornholms Land i Aaret 1784”
Pag. 36-37, No 4, ”Specifikation over indkomne kendelsespenge ved forefaldne forandringer med ejere og Beboere paa Bornholms Land fra 1. Januar til 31te December 1784”.
Pag. 38-41, No 5, ”Beregning over lejermåls Bøder som er falden her paa Landet Bornholm udi Aaret 1784 efter vedkommende Sogne Præsters og Andres herved fremlagte Attester og Beviser”.
Pag. 41-47, Litr. A-D, Østre herreds indberetninger om lejermål.
Pag. 44-47, Lejermål mellem Martha Hansdatter og Ole Jensen, begge fra Aarsdale. Ole Jensen var en gift mand, hvorfor der blev foretaget en vurdering af hans bo. Han var fisker og værdien blev opgjort til 321 rd 3 mk 2 sk. Gælden 336 rd 4 sk. Med attest på afsoning i fængslet 8 dage på vand og brød i Rønne arresthus.
Pag. 48-53, Litr. E-J, Søndre herreds indberetninger om lejermål.
Pag. 50-52, Lejermål mellem dragon Herman Bendixen og hans tjenestepige Lisken Niels Ipsens datter i Pedersker. Vurdering af Herman Bendixens bo [5. sg. Sommeregård] Værdier 571 rd 2 mk 8 sk og gælden 687 rd. Amtmanden Rogert nævner at Bendixsens hustru var i en urolig sindsforfatning forårsaget af den frygt for straf som hendes mand skulle få. Amtmanden bestemte at Bendixsen skulle nøjes med at betale 1 rd. til amtsstuen og dermed slippe for yderligere straf.
Pag. 54-59, Litr. K-P, Vestre herreds indberetninger om lejermål.
Pag. 60-, Litr. Q-W, Nordre herreds indberetninger om lejermål.
Pag. 61-62, Tingsvidne i retssag hvor Lars Hansen Kure på den 27. sg. grund i Klemensker, anklagede pigen Anne Margrethe Jørgensdatter for at vidne falsk. Han nægtede at være barnefader til hendes barn. Hun havde begået lejermål for anden gang. Han aflagde ed og blev frikendt.
Pag. 65-67, Rø’s præst Prahl beskrev fire lejermål. Bl.a. Caharina Magdalena Jørgensdatter, der havde begået lejermål med en engelsk skipper Jan Heinrichs. Biskop Edinger Balle pålagde hende at betale 1 rd. til Rønne Hospital, hvilket der blev kvitteret for. Hun slap med at betale 2 mark i stedet for fængsling.
Pag. 68, Litr. X, Liste over 19 kvinder og 4 mænd, der ikke skulle stå offentlig skrifte i kirken, men i stedet afsonede 8 dages fængsel på vand og brød.
Pag. 69-70, litr. Y-Z, Attest fra krigsretten 4 soldater, der i flg. Loven blev fritaget for bøder og yderligere straf i flg. Forordning af 24. december 1696. Særlig attest fra Nansen om at dragon Jens Pedersen Piil.
Pag. 71-74, No 6-7, Auktion over 244 tønder havre, som var delvist ødelagt af vand i skipper Tønne Rasch’s fartøj på vej til København. Rasch’s skib forulykkede ud for Rønne natten mellem den 24. og 25. april 1784 med 600 tønder havre. Regnskab for losning og bjergning.
Pag. 75, No 8, Rentekammerets ordre om at 799 tønder byg kunne sælges til kapiteltaksten.
Pag. 76, No 9, Kapitels taksten beregnet efter værdien i 1783.
Pag. 77-86, No 8, Specifikation på vrag og driv gods i 1784, der blev fundet af landets beboere og solgt på auktioner. Bilag litr. A, En egetræsbjælke solgt til Bykoppegaard i Nyker. B, Et skibsanker med bøjetov fundet ud for Aardale. C, en stump mast fundet ud for Tejn. D, Bøgebrænde ud for Nyker sogn. E, Ege Knub opskyllet på strand ved Helligpeder. Alle med angivelse af købere.
Pag. 87-91, No 11, Fortegnelse over de i året 1784 faldende sigt- og sagefaldsbøder. Flre mindre sagefaldsbøder fra Herrederne. En landstingsdom var anket til højesteret, hvorfor den ikke kunne bogføres som indtægt. Med herredsattester.
Pag. 92-93, No 12, Specifikation på de 42 frivornedgårde, der kun betaler det halve i ægtpenge.
Pag. 94, No 13, Aakirke hospital kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura til fattiglemmerne fra den 20. vornedgaard i Aaker.
Pag. 95-100, No 14, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1784.
Pag. 101-106, No 15-17, Rentekammerets bevilling af 2 års fritagelse for Landegildeafgift på grund af ildebrand på den 12. sg. i Knudsker den 25. marts 1784. Tingsvidne hvor gården ejer Peder Hansen og hans hustru Kirstine Larsdatter, samt ejerens fader Hans Nielsen og tjenestefolk afgiver forklaring på ildens opståen og omfang. Peder Hansen var kl. 8 på vej til Rønne for at være bisidder ved herredstinget da han så røgen. Hustruen vidnede at ilden var opstået i taget over forstuen. Ingen kunne forklare ildens opståen uden at det måtte være påsat af ”Skarnsfolk”. Alle tre længer nedbrændte undtagen tømmer til tre rum.
Pag. 107, No 18, Forklaring over det årlige landgilde, der er leveret til Magasinet i forhold til jordebogen fra 1693, tillagt forbedringerne, udmarksjordebogen fra 1729 og 1743 fradraget moderationerne. Desuden var beregnet værdien af ”topmålet”, således som det kunne beregnes efter kgl. Resolution fra 1764 og 1773.
Pag. 108-118, No 19-27, Kvitteringer for modtagelse af landgilde korn og smør til København (No 22-23, Kornet som Tønnes Rasch skulle have leveret, men som led skade)
Pag. 119-122, No 28-31, Ordre proviant til Christiansø og kvitteringer på leveringer til bespisning på Christiansø.
Pag. 123-124, No 32,”Indsvindingsberegning” – Beregning af svind i forrige års beholdning af rug, byg og havre.
Pag. 125-146, No 33 og 19 nummererede bilag, Et regnskab fra 1781 på i alt 306 rd. 84 skilling, der viste udgifter til reparation af Rosengården i Rønne, som kongen havde købt. Skaden skyldtes ”lynild” sommeren 1781, som antændte nabohuset, hvor der var opbevaret en del krudt. Med regnskabet fulgte kvitteringer med beskrivelse af hver enkelt håndværkers arbejder.
[Det drejer sig om eksplosion 9. juli 1781 i Johnsens gård, Storegade 15, som forårsagede store ødelæggelser på de tre nærmest liggende gårde, bl.a Rosengården. Se: Rønne byarkiv.dk om Johnsens Gård i Rønne ]

”Jordebogs Regnskab for Aar 1785”

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-14 Jordebogsregnskab 1785 – med revisionsbemærkninger i margin.

Underskrevet 20. maj 1786 af T.G. Münster

15-89 Bilag til Jordebogsregnskab 1785

Pag. 16-19, ”Designation over de Documenter og Beviser, som vedhører og følger mine for Aar 1785 allerunderdanigst aflæggende Jordebogs-, Ammunitions, Designations og Contributions Regnskaber:” Jordebogsregnskabet No 1-30, Ammunitions og Material regnskabet no 1-10, Designationsregnskabet No 1-30 og kontributionsregnskabet No 1-67 (Heri kun bilag til Jordebogsregnskabet)
Pag. 20-23, No 1, ”Specifikation over hvis Gods paa Bornholms Amt, hans kongl. Majestæt, som seneste Jordebog, dateret 16. Juli 1696 er tilfalden at Oppebierge Landgilde, af meere end bemelte Jordebogs Regnskab for Aar 1736, fremlagde Specification og ellers andre herudi paaberaabte Ordres og Beviser, hvor under dog ej noget er anført, som dependerer af den 1720 begyndte Udmarks Commission siden samme ved dertil indrettede Jordebøger, af Anno 1729 og 1743 er sammendraget, og aparte beregnet”.
Pag. 24, No 2, ”Beregning over 1785 Aars afgifter af de siden 1729 indtagne Udmarks Jorder, som alt i den derved forfattede Jordebog af 28de December 1743 udi er indtagen og beregnede”.
Pag. 25-28, No 3, ”Specifikation over indkomne Fæste Penge ved forandringer forefalden ved Udmarks Fæsterne paa Bornholms Land i Aaret 1785”
Pag. 29-30, No 4, ”Specifikation over indkomne kendelsespenge ved forefaldne forandringer med ejere og Beboere paa Bornholms Land fra 1te Januar til 31te December 1785”.
Pag. 31-32, No 5, ”Beregning over lejermåls Bøder som er falden her paa Landet Bornholm udi Aaret 1785 efter vedkommende Sogne Præsters og ndres herved fremlagte Attester og Beviser”.
Pag. 33-35, Litr. A-C, Østre herreds indberetninger om lejermål. Ingen lejermål.
Pag. 36-39, Litr. D-G, Søndre herreds indberetninger om lejermål. Inger lejermål.
Pag. 40-43, Litr. H-L, Vestre herreds indberetninger om lejermål.
Pag. 44-47, Litr. M-P, Nordre herreds indberetninger om lejermål.
Pag. 48, Litr. Q, Liste over 3 kvinder, der ikke skulle stå offentligt skrifte i kirken, men i stedet afsonede 8 dages fængsel på vand og brød.
Pag. 49, litr. R, Attest fra krigsretten ang. en soldat, der i flg. loven blev fritaget for bøder og yderligere straf.
Pag. 50, No 6, Rentekammerets ordre om at 797 tønder landgilde-byg kunne sælges til kapiteltaksten.
Pag. 51, No 7, Kapitels taksten beregnet efter værdien i 1784.
Pag. 52-54, No 8, Specifikation på vrag og driv gods i 1785, og hvortil ingen ejer havde meldt sig. Eneste auktion dette år var over et stykke mastetræ, som blev fundet ud for Nexø.
Pag. 55-61, No 9, Fortegnelse over de i året 1785 faldende sigt- og sagefaldsbøder. Landstinget indberettede tvigældsbøder. Vester herred for ”jordskub” (voldssag), hvor Judith Hans Mogensens af Arnager blev dømt til at betale trende seks lod sølv. Nørre herreds dom over delinkventerne Peder Schou og Peder Andersen og hustrus begåede tyveri, hvor de mistede deres hovedlod. Pro Memoria fra Rentekammeret vedr. Jens Larsen i Allinge der var dømt til at betale bøde. Han var rejst fra øen og intet efterladt sig.
Pag. 62-63, No 10, Specifikation på de 42 frivornedgårde, der kun betaler det halve i ægtpenge.
Pag. 64, No 11, Aakirke hospital kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura til fattiglemmerne fra den 20. vornedgaard i Aaker.
Pag. 65-70, No 12, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1785.
Pag. 71, No 13, Peder Hansen kvitterer for fritagelse for Landgildeafgift på grund af ildebrand på den 12. sg. i Knudsker den 25. marts 1784.
Pag. 72-75, No 14-16, Rentekammerets bevillig til Rasmus Pedersen, 38 sg. i Østerlars, til 2 års landgilde på grund af ildebrand, hvor ejendommens fire længer nedbrændte søndag den 1. maj ved middagstid. Tingsvidne –ildens opståen var ukendt.
Pag. 76, No 17, Forklaring over den årlige landgildes størrelse, der er leveret til magasinet, i forhold til jordebogen 1693 og disses forbedringerne og hvad der i udmarksjordebogen fra 1729 og 1743 er tillagt, samt hvad der blev fradraget på grund af forringede gårde. Desuden var beregnet værdien af ”topmålet” ifølge kgl. Resolution fra 1764 og 1773.
Pag. 77, Lap papir med oplysning om at bilag 18 og 19 mangler.
Pag. 78-84 No 20-25, Attester på levering og kvitteringer for modtagelse af landgilde korn og smør til København
Pag. 85-87, No 26-27 (28-29 mangler), Ordre proviant til Christiansø og kvitteringer på leveringer til bespisning på Christiansø.
Pag. 88-89, No 30,”Indsvindingsberegning” – Beregning af svind i forrige års beholdning af rug, byg og havre.

”Jordebogs Regnskab for Aar 1786”

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-14 Jordebogsregnskab 1786 – med revisionsbemærkninger i margin.

Underskrevet 19. maj 1787 af T.G. Münster

15-107 Bilag til Jordebogsregnskab 1786

Pag. 16-19, ”Designation over de Documenter og Beviser, som vedhører og følger mine for Aar 1786 allerunderdanigst aflæggende Jordebogs-, Ammunitions, Designations og Contributions Regnskaber:” Jordebogsregnskabet No 1-30, Ammunitions og Material regnskabet no 1-13, Designationsregnskabet No 1-31 og kontributionsregnskabet No 1-63. (Heri kun bilag til Jordebogsregnskabet)
Pag. 20-23, No 1, ”Specifikation over hvis Gods paa Bornholms Amt, hans kongl. Majestæt, som seneste Jordebog, dateret 16. Juli 1696 er tilfalden at Oppebierge Landgilde, af meere end bemelte Jordebogs Regnskab for Aar 1736, fremlagde Specification og ellers andre herudi paaberaabte Ordres og Beviser, hvor under dog ej noget er anført, som dependerer af den 1720 begyndte Udmarks Commission siden samme ved dertil indrettede Jordebøger, af Anno 1729 og 1743 er sammendraget, og aparte beregnet”.
Pag. 24, No 2, ”Beregning over 1786 Aars afgifter af de siden 1729 indtagne Udmarks Jorder, som alt i den derved forfattede Jordebog af 28de December 1743 udi er indtagen og beregnede”.
Pag. 25-28, No 3, ”Specifikation over indkomne Fæste Penge ved forandringer forefalden ved Udmarks Fæsterne paa Bornholms Land i Aaret 1786”
Pag. 29-30, No 4, ”Specifikation over indkomne kendelsespenge ved forefaldne forandringer med ejere og Beboere paa Bornholms Land fra 1te Januar til 31te December 1786”.
Pag. 31-32, No 5, ”Beregning over lejermåls Bøder som er falden her paa Landet Bornholm udi Aaret 1786 efter vedkommende Sogne Præsters og andres herved fremlagte Attester og Beviser”.
Pag. 33-35, Litr. A-C, Østre herreds indberetninger om lejermål.
Pag. 36-40, Litr. D-H, Søndre herreds indberetninger om lejermål.
Pag. 38-39, Bonden Jørgen Pedersen Ude (39. sg. Udegaard) i Poulsker havde begået lejermål med Maren, Hans Rasmussens hustru, meden manden tjente i København. At der intet var registreret som indtægt til kongen fra Jørgen Pedersen, mente Rogert skyldtes, at hans ulovligt havde solgt gården til sin søn, hvilket skete efter at Maren var besvangret, men inden hun fødte. Fødslen skete først i 1787, så der må være oplysninger i 87-regnskabet.
Pag. 41-44, Litr. I-M, Vestre herreds indberetninger om lejermål.
Pag. 45-51, Litr. N-R, Nordre herreds indberetninger om lejermål.
48-51, I Rø menighed blev angivet lejermål mellem Kirsten Jørgen Jensdatter Sonne, som tjente i Svaneke, men nu hjemme hos sine forældre i Rø, og Hans Pedersen på Offergaard. I tingsvidnet angav han benægtelses ed. Barnet var dødfødt.
Pag. 52, Litr. S, Liste over 2 kvinder, der ikke skulle stå offentligt skrifte i kirken, men i stedet afsonede 8 dages fængsel på vand og brød.
Pag. 53, litr. T, Attest fra krigsretten angående Arrest Hellesen og dragon Hans Andersen, der i flg. loven blev fritaget for bøder og yderligere straf.
Pag. 54, No 6, Førlovs penge – arvekapital, som blev ført ud af landet. Der var to arveposte, der blev ført til København (Anders Spenderups hustru Marte Hansdatter efter sine forældre Hans Jørgen Schor og Karen Mahler på 7 sg. i Rø), samt arv til Fyn til Vibeke Andersdatter, datter af Anders Pedersen Schor og Margarethe Bidstrup på Bækkegaard i Olsker.
Pag. 55, No 7, Rentekammerets ordre om at 796 tønder landgilde-byg kunne sælges til kapiteltaksten.
Pag. 56, No 8, Kapitels taksten beregnet efter værdien i 1785.
Pag. 57-67, No 9, Specifikation på vrag og driv gods i 1786, og hvortil ingen ejer havde meldt sig. A. 2 fyrrebjælker og en tønde med krap (farvestof?) fundet ud for Nylars. B. To granbjælker fundet ud for Østermarie. C. Fyrrebjælker solgt i Svaneke. D. Tønde med tjære på auktion i Gudhjem. E. To bjælker fundet i åben sø i Nørre herred.
Pag. 68-79, No 10, Fortegnelse over de i året 1786 faldende sigt- og sagefaldsbøder. A. Mogens Michelsen af Pedersker for tvigæld, Michel Andersen og Andersen og hustruer i Østermarie for tvigæld, Jep Pedersen Ridder og hustru Bodil Ipsdatter, samt Karen Andersdatter Peder Ips hustru i Aaker tvigæld. B. Udbygger Mogens Michelsen i Pedersker tvigæld for tyveri. Han rejste til København efter straffens udståelse. Beløbet kunne ikke kræves af hans hustru, da hun var krøbling. C. Michel Andersen og hustru i Østermarie havde fået vurderet sit gods, som efterfølgende var blevet solgt på 22 sld 8 sk. Da kreditorerne gjorde krav på 41 sld., så blev det intet tilbage således deres tvigæld til kongen kunne betales. D. Sag mellem Peder Ibsen og Bodild Ibsdatter mod Jep Pedersens hustru var anket til højesteret, hvorfor afgift ikke kunne indkræves. E. Attest om at der ingen bøder var faldet i Østre herred. F+G. Tvigæld for fårtyveriet begået af Jens Hansen Dahl og hustru Karen Kirstine Pedersdatter i Vestermarie. Karen Badscher i Nykers tvigæld for tyveri, Voldssag mod Lars Sassersen og pigen Bodil Jensdatters mistænksomme død. H. Ingen bøder fra Nørre herred.
Pag. 80-81, No 11, Specifikation på de 42 frivornedgårde, der kun betaler det halve i ægtpenge.
Pag. 82, No 12, Aakirke hospital kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura til fattiglemmerne fra den 20. vornedgaard i Aaker.
Pag. 83-88, No 13, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1786.
Pag. 89, No 14, Rasmus Pedersen, 38 sg. i Østerlars, kvittering for landgildefrihed på grund af ildebrand 1. maj 1785.
Pag. 90, No 15, Forklaring over den årlige landgildes størrelse, der er leveret til magasinet, i forhold til jordebogen 1693 og disses forbedringerne og hvad der i udmarksjordebogen fra 1729 og 1743 er tillagt, samt hvad der blev fradraget på grund af forringede gårde. Desuden var beregnet værdien af ”topmålet” ifølge kgl. Resolution fra 1764 og 1773.
Pag. 91-102, No 16-26, Attester på levering og kvitteringer for modtagelse af landgilde korn og smør til København.
Pag. 96-97, Skipper Tønnes Rasch med jagten Johanne Maria på 17 læster giver attest på, at han på forsvarlig måde kan føre havre og andet til København for den sædvanlige betaling på 16 skilling dansk pr. tønde. Han modtager 610 tønder havre fra Rønne magasin til levering i København, dateret 21. april 1786
Pag. 103-105, No 27-29, Ordre proviant til Christiansø og kvitteringer på leveringer til bespisning på Christiansø.
Pag. 106-107, No 30,”Indsvindingsberegning” – Beregning af svind i forrige års beholdning af rug, byg og havre.

”Jordebogs Regnskab for Aar 1787 1. halvdel”

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-11 Jordebogsregnskab 1. januar til 30. juni 1787 – med revisionsbemærkninger i margin.

Regnskabet er udfærdiget efter ”ordre og beviser” i Bornholms Amtstue den 26. april 1788 på Münsters vegne efter given fuldmagt, Gusenberg (?-Fuldmægtig)

12-32 Bilag til Jordebogsregnskab 1 halvdel af 1787

Pag. 13-14, ”Designation over de Documenter og Beviser, som vedhører og følger mine fra 1te Januar til Ultimo juni 1787, allerunderdanigst aflæggende Regnskaber, Jordebogs-, Ammunitions og Contributions Regnskaber:” Jordebogsregnskabet No 1-13, Ammunitions og Material regnskabet no 1-5 og kontributionsregnskabet No 1-18. (Heri kun bilag til Jordebogsregnskabet)
Pag. 15-17, No 1, ”Specifikation over indkomne Fæste Penge ved forandringer forefalden ved Udmarks Fæsterne paa Bornholms Land fra 1ste Januar til 30. Juni 1787”
Pag. 18-19, No 2, ”Specifikation over indkomne kendelsespenge ved forefaldne forandringer med ejere og Beboere paa Bornholms Land fra 1ste Januar til 30. Juni 1787”.
Pag. 20-21, No 3, ”Beregning over lejermåls Bøder som er falden her paa Landet Bornholm fra 1ste Januar til 30. Juni 1787 efter vedkommende Sogne Præsters og andres herved fremlagte Attester og Beviser”.
Pag. 22, No 4, Rentekammerets regnskab om salg af 696 tønder landgilde solgt efter kapiteltaksten og andre tønder som blev solgt på offentlig auktion.
Pag. 23, No 5, Kapitels taksten beregnet efter værdien i 1786.
Pag. 24, No 6, Auktionsforretningen for salg af 102 tønder landgildekorn. Liste over køberne.
Pag. 26-29+32, No 7-10+12, Levering af landgildekorn til København
Pag. 30-31, No 11,”Indsvindingsberegning” – Beregning af svind i forrige års beholdning af rug, byg og havre.

33-43 No 13, Observationsposter til det aflagte regnskab for 1786.

1. Contributionsregnskabet post 1-10, Jordebogsregnskabet, post 11-14 og Ammunitions og Matrielregnskabet post 15-16. Anmærkninger i venstre side til hver post henviser til bilag Litr. A-X
Pag. 44, Pro Memoria af 18. december 1787 fra Rentekammeret om at Regnskab for første halvdel af 1787, medens Münster endnu var amtsforvalter, skulle aflægges særskilt.
Pag. 45-75, Litr. A-X, Kommentarer og beviser for observationsposterne, Herunder også lejermålsbøderne fra købstæderne fra contributionsregnskaberne, hvis de var under observation.
Pag. 60, litr. H, Pro Memoria om Bodil Larsdatter I Rutsker, hvor jordemoderen havde angivet forkert barnefader. Barnefaderen var Lars Hansen som var hvervet som soldat (sePag.95). Han havde årligt rejst til København for at gøre sin eksercits. Nu var han vendt tilbage og boede hos Claus Christensen på Langegaarden i Rutsker, dat. 30. juni 1788.
Pag. 61, Litr. J, Tingsvidne om lejermålet mellem Maria Pedersdatter fra Rø og Hans Hansen i 1786. Hans Hansen kunne ikke findes.
Pag. 62-63, Litr K-L, Den engelske skipper Jan Henrichs, der skulle have besvangret Catharina Magdalene Jørgensdatter i Rø var blevet efterlyst tre gange og da ingen henvendte sig oplysninger om hvor han fandtes, blev der udstedt et tingsvidne.
Pag. 65, Litr N, Sagen om Karen Badskier og hendes søn Hans Hansen havde anket dommen til højesteret, men de ejede intet, hvorfor tvigæld ikke kunne betales.
Pag. 69-71, Litr Q-S, Pro Memoria ang Herman Petersen Sode fra Knudsker. Han blev frikendt ved Højesteret.
Pag. 72-74, Litr T-V, Pro Memoria vedr. Anne Michelsdatter fra Rø, der havde begået lejermål for tredje gang og blev dømt seks års arbejde i Børnehuset på Christianshavn. Hun blev benået af kongen til 14 dages fængsel på vand og brød

76-82 Kladde til Observationsposter til det aflagte regnskab for året 1786

83-90 Antegnelser til Jordebogs, Kontributions, Materiel og ammunitionsregnskabet for første halvdel af 1787.

Pag. 84, Mellemregning på jordebogsskatterne mellem den nye amtsforvalter sekretær Schierbech og den afgående amtsforvalter Münster.
Pag. 86-88, Amtsforvalter Münsters kommentarer til antegnelserne, dateret 23. marts 1791
Pag. 89-90, Decision

92-94 Kladde til antegnelser for første halvdel af 1787

95-110 Bilag til antegnelser for 1. halvdel af 1787

Pag. 95, Attest om at musketer Lars Hansens lejermål med Bodil Larsdatter fra Rutsker (se Pag. 60)
Pag. 98-101, Kommissionsrulle over ammunition og material beholdning på Bornholm. Påbegyndt 7. juli og afsluttet 6. november 1788. Optælling af krudt, kugler, geværer mm. Samt inventarium for Kommandanthuset, der var opbygget 1744 i Rønne.
Pag. 104-105, Münsters beretning og kommentar til antagelserne for 1. halvår 1787
Pag. 106, Mangler og fejl ved ammunitionsregnskabet
Pag. 107-110, ”Beregning og extrakt” (2 eksemplarer) udfærdiget i 1791 (Opgørelse over hvad Münster måtte betale for mangler og fejl. Han indbetalte i alt 106 rd. til Fynske kontor)

”Jordebogs Regnskab for Aar 1787 2. halvaar”

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-12 Jordebogsregnskab 1. juli til 31. december 1787 – med revisionsbemærkninger i margin.

Regnskabet er underskrevet af Skierbeek

13-96 Bilag til Jordebogsregnskab 2 halvdel af 1787

Pag. 14, Skierbeeks følgebrev med regnskaberne dateret 12. juni 1788
Pag. 15-18, ”Designation over de Documenter og Beviser, som vedhører og følger mine fra 1te Jule til Ultimo December 1787, allerunderdanigst aflæggende Regnskaber, Jordebogs-, Ammunitions og Contributions:” 1. JordebogsRegnskabet vedkommende No 1-24, 2. Ammunitions og Material regnskabet vedkommende no 1-9, 3. Designations-Regnskabet vedkommende No 1-20 og 4. Contributionsregnskabet No 1-43. (Heri kun bilag til Jordebogsregnskabet)
Pag. 19-22, No 1, ”Specifikation over hvis Gods paa Bornholms Amt, hans kongl. Majestæt, som seneste Jordebog, dateret 16. Juli 1696 er tilfalden at Oppebierge Landgilde, af meere end bemelte Jordebogs Regnskab for Aar 1736, fremlagde Specification og ellers andre herudi paaberaabte Ordres og Beviser, hvor under dog ej noget er anført, som dependerer af den 1720 begyndte Udmarks Commission siden samme ved dertil indrettede Jordebøger, af Anno 1729 og 1743 er sammendraget, og aparte beregnet”.
Pag. 23, No 2, ”Beregning over 1787 Aars afgifter af de siden 1729 indtagne Udmarks Jorder, som alt i den derved forfattede Jordebog af 28de December 1743 udi er indtagen og beregnede”.
Pag. 24-25, No 3, ”Specifikation over indkomne Fæste Penge ved forandringer forefalden ved Udmarks Fæsterne paa Bornholms Land fra 1ste Juli til 31. December 1787”
Pag. 26-27, No 4, ”Specifikation over indkomne kendelsespenge ved forefaldne forandringer med ejere og Beboere paa Bornholms Land fra 1ste Juli til 31. December 1787”.
Pag. 28-30, No 5, ”Beregning over lejermåls Bøderne som er falden her paa Landet Bornholm udi Aaret 1787 efter vedkommende Sogne Præsters og andres herved fremlagte Attester og Beviser”.
Pag. 31-36, Lit. A-C, Østerlars sogn: 1. Inger Hansdatter af Østermarie døbte sit barn 21. marts 1787, barnefader en ukendt skibskarl. Tingsvidne med afhøring om barnefaderen. Han angav ingen identificerbar person. 2. Anniche Hansdatter som fik døbt sit barn den 8. juli og udlagt barnefader Jonas, en nordmand. Det var hendes 3. lejermål. Tingsvidne om afhøring af Anniche. Anniche fortalte at det var en skibskarl fra et skib, som lå for ankers ud for Østerlars sogn.
Pag. 37-38, Lit. D-E, Østermarie sogn: Signe Cathrine Larsdatter blev besvangret af ukendt mand på marken. Tingsvidne med afhøring af Signe. Hun kunne kun sige at han var af middel højde.
Pag. 39-40, Lit. F-G, Ibsker sogn: En enke Anna Hans Peders som var rejst til København for at tjene. Hun var der blevet besvangret af en matros ved navn Lars Andersen. Præstens attest om afhøring af enken.
Pag. 41-43, Lit. N, Bodilsker sogn, 1. Malene Jensdatter udlagt barnefader en bortrejst og ukendt sø-mand. Tingsvidne om afhøringen 2. Karen Pedersdatter udlagt barnefader Lars Pedersen , som var død.
Pag. 44-45, Lit. K-L, Attest på at der var ingen lejermål i Poulsker og Pedersker.
Pag. 46-48, Lit. M-O, Aaker sogn: 1. Karen Pedersdatter uægte søn, barnefader Christen Nielsen. 2. Giertrud Christen Christensens datter og barnefaderen ungkarl Jens Jørgensen. 3. Johanne Friderichsdatters barn udlagt fader rytter ved 2. sjællandske regiment Lars Pedersen.
Pag. 49+51-55, Lit. P+R-V, Ingen lejermål i Vestermarie, Knudsker, Nyker, Klemensker, Rutsker og Olsker.
Pag. 50, Lit. Q, Nylars sogn, tambor Jens Rasmussen, som nu boede på Lillegaard i Østerlars og Kirstine Hans Kofoeds datter.
Pag. 56, Lit. X, Rø sogn: Peder Hansen Schou på 8 sg. og Maren Magrete Larsdatter på 26. sg.
Pag. 57, Litr. Y, Liste over 9 kvinder, der ikke skulle stå offentligt skrifte i kirken, men i stedet afsonede 8 dages fængsel på vand og brød.
Pag. 58, litr. Z, Attest fra krigsretten ang. tre militærpersoner, der i flg. loven blev fritaget for bøder og yderligere straf.
Pag. 59, No 6, Forlovspenge blev ikke opkrævet i 1787.
Pag. 60-68, No 7, Specifikation over vrag og drivgods i 1787. Auktion over skibsmast i Snogebæk. B. Stranden ved Svaneke solgtes et stykke af et anker. C. I Gudhjem auktion over Skibsroder (?), D. Auktion i Årsdale auktion over et skibsanker og ankertov.
Pag. 69-73, No 8, Fortegnelse over sigt og sagefaldsbøder, litr. A-D: Karen Badscher i Nyker, slagsmålsbøder til Niels Christensen og Hans Ibsen.
Pag. 74-75, No 9, Specifikation på de 42 frivornedgårde, der kun betaler det halve i ægtpenge.
Pag. 76, No 10, Aakirke hospital kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura til fattiglemmerne fra den 20. vornedgaard i Aaker.
Pag. 76-82, No 11, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1787.
Pag. 83, No 12, Forklaring over den årlige landgildes størrelse, der ydes udi magasinet” i forhold til jordebogen 1693 og disses forbedringerne og hvad der i udmarksjordebogen fra 1729 og 1743 er tillagt, samt hvad der blev fradraget på grund af forringede gårde. Desuden var beregnet værdien af ”topmålet” ifølge kgl. Resolution fra 1764 og 1773.
Pag. 84-91, No 13-20, Kvitteringer for levering af landgilde til København
Pag. 92-94, No 21-23, Ordre proviant til Christiansø og kvitteringer på leveringer til bespisning på Christiansø.
Pag. 95-96, No 24,”Indsvindingsberegning” – Beregning af svind i forrige års beholdning af rug, byg og havre.

”Jordebogs Regnskab for Aar 1788”

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-11 Jordebogsregnskab 1788 – med revisionsbemærkninger i margin.

Regnskabet er underskrevet 8. juni 1789 af Laurits Skierbech

12-105 Bilag til Jordebogsregnskab 1788

Pag. 13-16, No 1, ”Specifikation over hvis Gods paa Bornholms Amt, hans kongl. Majestæt, som seneste Jordebog, dateret 16. Juli 1696 er tilfalden at Oppebierge Landgilde, af meere end bemelte Jordebogs Regnskab for Aar 1736, fremlagde Specification og ellers andre herudi paaberaabte Ordres og Beviser, hvor under dog ej noget er anført, som dependerer af den 1720 begyndte Udmarks Commission siden samme ved dertil indrettede Jordebøger, af Anno 1729 og 1743 er sammendraget, og aparte beregnet”.
Pag. 17-18, No 2, ”Beregning over 1788 Aars afgifter af de siden 1729 indtagne Udmarks Jorder, som alt i den derved forfattede Jordebog af 28de December 1743 udi er indtagen og beregnede”.
Pag. 19-22, No 3, ”Specifikation over indkomne Fæste Penge ved forandringer forefalden ved Udmarks Fæsterne paa Bornholms Land fra 1ste Januar til 31. December 1788”
Pag. 23-25, No 4, ”Specifikation over indkomne kendelsespenge ved forefaldne forandringer med ejere og Beboere paa Bornholms Land fra 1ste Januar til 31. December 1788”.
Pag. 26-27, No 5, ”Beregning over lejermåls Bøderne som er falden her paa Landet Bornholm udi Aaret 1788 efter vedkommende Sogne Præsters og andres herved fremlagte Attester og Beviser”.
Pag. 28-30, Litr. A-C, Ingen lejermål i Østerlars, Østermarie og Ibsker sogne.
Pag. 31-35, Litr. D-E, Bodilsker sogn: Margrethe Knudsdatter, der døde i barselsseng med 2 børn, udlagt barnefader en gift mand Udbygger Hans Nielsen, Balka. Tingsvidne fra Søndre herred, hvor Hans Nielsen vedkendte anklagen og var villig til at udstå sin straf for horeri. Sagen blev ført af offentlig anklager og der blev tildelt ham en forsvarer. Forsvareren mente at han skulle skånes på grund af hans høje alder. Han belv dømt dobbelt lejermålsbøde på 24 rd. Da han intet ejede blev hans dom konverteret til 12 dages fængsling på vand og brød. Afsonede 12+8 dages fængsel i Rønne arresthus.
Pag. 36, Litr. F. Ingen lejermål i Poulsker
Pag. 37, Litr. G, Ungkarl, Skrædder og dragon Esper Pedersen Kall med pigen Elseby Andersdatter.
Pag. 38-46, Litr. H-K, Aaker sogn: 1. Elsebye Hans Mortensens datter på Vallensgårds grunden og en gift mand Peder Christophersen på Kongens Mark i Aaker, med tingsvidne (13 sider) fra søndre herredsting med spørgsmål både til manden og kvinden. Han havde været gift i 9 år og var 35 år, og han nægtede at være barnefader. Han beskyldte hende for at være uden forstand og han sikkert havde haft mange bekendtskaber. Hun svarede at hun ikke vidste hvor gammel hun var. Og hendes barn var dødt. Hun boede hjemme hos sine forældre. Præsten Lars Mahlers attest. Han blev dømt for horeri, da han ikke kunne bevise sin uskyld. Han havde ingen formue og altså ingen yderste formue.
2. Dorthea Peder Larsens datter fra Aakirkeby med en her på landet omløbende Svensker med ”Dreyl” (Klædehandler) med navnet Andreas. Tingsvidne om at ingen havde set svenskere siden sidste vinter og det formodedes, at han var rejst tilbage til Sverige.
Pag. 47-48, Litr. L-M, Vestermarie sogn: Margrete Andersdatter, der var besvangret i København af en Daniel Hansen på Nørrebro. Pro Memoria om at vognmand Daniel Hansen havde betalt dobbelte lejermålsbøde. Dateret Kongens Fogedkontor den 4. august 1788.
Pag. 49-50, Litr. N, Nylars sogn; Margretha Pedersdatter som tjente i Rønne, men hos sin fader, havde født et uægte drengebarn. Hun havde udlagt Niels Hansen, som tjente hos Engel i Rønne.
Pag. 51, Litr. O, Ingen lejermål i Nyker
Pag. 52, Litr. Q, Klemensker sogn: ægtemand Jens Jensen, udbygger på 57. sg. grund med Karen Hansdatter, udbyggerdatter fra den 56. sg. grund.
Pag. 53, Litr. R, ingen lejermål i Rutsker
Pag. 54-55, Litr. S-T, Olsker sogn: 1. Grethe Monsdatter med husmand og gift Jens Hansen. 2. Kirstine Christiansdatter og ungkarl kofardi matros Peder Jensen. Det var Kristines 3die besvangring- Attest fra København om at Peder Jensen var kommet til København i sommeren 1788 og hvorhen har rejste vides ikke.
Pag. 56, Litr. U, I Rø sogn: 1. Bodil Kirstine Hansdatter og udlagt barnefader Niels Pedersen, en bonde i Rø sogn.
Pag. 57, Litr. V, Liste over 8 kvinder og en mand, der ikke skulle stå offentligt skrifte i kirken, men i stedet afsonede 8 dages fængsel på vand og brød.
Pag. 58, litr. X, Attest fra krigsretten ang. to militærpersoner, der i flg. loven blev fritaget for bøder og yderligere straf.
Pag. 59, No 6, Forlovspenge blev ikke opkrævet i 1788.
Pag. 60, No 7, Rentekammerets meddelelse om at 444 td landgildebyg kunne sælges til kapiteltaksten, og 355 tønder til auktion.
Pag. 61, No 8; Kapiteltaksten beregning ud fra 1787’s afgrøde.
Pag. 62-66, No 9, Specifikation over vrag og drivgods i 1788. A. Auktion i Snogebæk over mastespire. B. På Gudhjem strand auktion over anker, 3 bøjer og ankertov
Pag. 67-74, No 10, Fortegnelse over sigt og sagefaldsbøder, litr. A-B. Bærild Hansen i Aaker for slagsmål. C-D. I Vester herred: Ole Mogensen Bug 40 lod sølv og miste sin boslod. Chresten Lind 40 lod sølv og ligeledes miste sit boeslod. E. Nørre herred: Kirstine Christian Pedersens datter blev dømt for tyveri. Hans Rasmussen for tyveri og miste sin boeslod. Hans Mogensen Schou for at have stået og mishandlet sin fader. Han dømtes 5. december 1788 til at miste sit liv ved sværdet, samt miste sin boeslod.
Pag. 75-76, No 11, Specifikation på de 42 frivornedgårde, der kun betaler det halve i ægtpenge.
Pag. 77, No 12, Aakirke hospital kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura til fattiglemmerne fra den 20. vornedgaard i Aaker.
Pag. 78-83, No 13, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1788.
Pag. 84-87, No 14-16, Pro Memoria fra rentekammeret om at der var bevilget 2 års landgildefrihed på grund af ildebrand i stuelængen på den 17. sg. i Pedersker. Tingsvidne fra Søndre herred hvor Marcus Pedersen beviste at den 12. juli 1788 nedbrændte stuelængen på 7 eller 8 stolperum med boskabsvarer og en del sæd. Amtsskriveren bedømte skaden til 2/3 af landgildet skulle fratrækkes.
Pag. 88, No 17, Forklaring over den årlige landgildes størrelse, der ydes udi magasinet” i forhold til jordebogen 1693 og disses forbedringerne og hvad der i udmarksjordebogen fra 1729 og 1743 er tillagt, samt hvad der blev fradraget på grund af forringede gårde. Desuden var beregnet værdien af ”topmålet” ifølge kgl. Resolution fra 1764 og 1773.
Pag. 89-99, No 18-28, Kvitteringer for levering af landgilde til København
Pag. 100-103, No 29-31, Ordre proviant til Christiansø og kvitteringer på leveringer til bespisning på Christiansø.
Pag. 104-105, No 32,”Indsvindingsberegning” – Beregning af svind i forrige års beholdning af rug, byg og havre.

”Jordebogs Regnskab for Aar 1789”

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-13 Jordebogsregnskab 1789 – med revisionsbemærkninger i margin.

Pag.12, Inventarium generelt og specifik inventarium for amtstuen, heraf ses, at skarprettersværdet lå i amtstuen. Regnskabet er underskrevet 4. juni 1790 af Laurits Skierbech.

14-148 Bilag til Jordebogsregnskab 1789

Pag. 16, Pro Memoria fra Rentekammeret ang. skipper Robert Robertsen afsendte kvantum havre, der var blevet varm under transporten, nu var blevet kastet og igen var brugbart. I fremtiden skulle alt landgildekorn synes inden afsejling.
Pag. 17-20, No 1, ”Specifikation over hvis Gods paa Bornholms Amt, hans kongl. Majestæt, som seneste Jordebog, dateret 16. Juli 1696 er tilfalden at Oppebierge Landgilde, af meere end bemelte Jordebogs Regnskab for Aar 1736, fremlagde Specification og ellers andre herudi paaberaabte Ordres og Beviser, hvor under dog ej noget er anført, som dependerer af den 1720 begyndte Udmarks Commission siden samme ved dertil indrettede Jordebøger, af Anno 1729 og 1743 er sammendraget, og aparte beregnet”.
Pag. 21-22, No 2, ”Beregning over 1789 Aars afgifter af de siden 1729 indtagne Udmarks Jorder, som alt i den derved forfattede Jordebog af 28de December 1743 udi er indtagen og beregnede”.
Pag. 23-31, No 3, ”Specifikation over indkomne Fæste Penge ved forandringer forefalden ved Udmarks Fæsterne paa Bornholms Land fra 1ste Januar til 31. December 1789”
Pag. 32-35, No 4, ”Specifikation over indkomne kendelsespenge ved forefaldne forandringer med ejere og Beboere paa Bornholms Land fra 1ste Januar til 31. December 1789”.
Pag. 36-39, No 5, ”Beregning over lejermåls Bøderne som er falden her paa Landet Bornholm udi Aaret 1789 efter vedkommende Sogne Præsters og andres herved fremlagte Attester og Beviser”.
Pag. 40, Litr. A, Ingen lejermål i Østerlars.
Pag. 41-44, Litr. B-D, Østermarie sogn: 1. Kirsten Pedersdatter, ”som kom bortefra”, blev besvangret af en karl Niels Hansen, da de tjente hos Frantz Stæhr på Lykkesholm ved Frederiksberg. Attest fra Frederiksberg om, at ingen var bekendt med Niels Hansen. 2. Anne Larsdatter hvis barn var dødt, angav Hans Knudsen som barnefader. Attest på krigsforhør af Hans Knudsen.
Pag. 45, Litr. E, Ibsker sogn: Gift mand Christian Hansen med ugift kvindfolk ved navn. Birgitta Jensdatter begge i fiskerlejet Listed.
Pag. 46-47, Litr. F, Attest fra Heiberg, Søndre herred om lejermålssager der enten er anket til højere sted eller som er afsluttet.
Pag. 48, Litr. G, Intet lejermål i Bodilsker.
Pag. 49-50, Litr. H-J, Poulsker sogn: lejermål mellem ungkarl Jeppe Friderich Mortensen af Snogebæk og enken Karen Jens Mogens. Tingsvidne om at Jep Friderich og en anden lejermåls sigtet, Niels Jacobsen, havde forladt landet.
Pag. 51, Litr. K, Ingen lejermål i Pedersker.
Pag. 52, Litr. L, Aaker sogn: 1. Karen Haagen Larsens datter uægte son kaldet Jørgen Kofoed. Til barnefader udlagdes Niels Jacobsen fra Bodilsker, som var soldat. 2. Elsebye Anders Larsen Laales enkes uægte barn, kaldet Hans Bærildsen Sort. Til barnefader blev udlagt Bærild Jørgensen i Aaker.
Pag. 53-55, Litr. N-O, Ingen lejermål i Vestermarie og Nylars
Pag. 56, Litr. P, Nyker sogn: Margrethe Povelsdatter, udlagt barnefader sejlingsmand Hans Kofoed Hansen, som siges ved døden afgået.
Pag. Q-R,Pag. 57-58, Klemensker sogn: Anna Andersdatter der tjente på Simblegaard og Carl Adolph Fuhrmann, svensk student.
Pag. 59-60, Litr. S-T, Ingen lejermål i Rutsker og Olsker
Pag. 61-62, Litr. U, Rø sogn: karl Niels Jepsen tjenende hos købmand Mads Clemed Engell og ugifte Karen Larsdatter.
Pag. 63, Litr. X, Elsebeth Anders Pedersens enke døbte et barn i Knudsker kirke og udbygger på Almegaard i Knudsker og til barnefader udlagde hun Jacob Hansen Graae.
Pag. 64, Litr. Y, Liste over 8 kvinder og en mand, der ikke skulle stå offentligt skrifte i kirken, men i stedet afsonede 8 dages fængsel på vand og brød.
Pag. 65-77, Litr. Z, Tingsvidne om sag (fra 14/11 88 og 16/6 1789) mellem udbygger på den 57. sg. i Klemensker, Jens Jensen der nægtede at være barnefader til Karen Hansdatters uægte barn. Jens Jensen var i ægteskab og risikerede at skulle betale dobbelte lejermålsbøde, miste sin boeslod, samt sagens omkostninger. Jens Jensen sigtede Karen Hansdatter for usand påstand og ville afgive benægtelsesed. Amtmanden havde foranlediget at Michel Grønbech, som aktor, stævnede Jens Jensen som barnefader. Disse to sager er refererede i tingsvidnet. Michel Grønbæk fik aldrig Jens Jensen til at svare på et spørgsmål, nemlig om han kunne sværge, at han ikke havde bedrevet hor med Karen. Sagen blev udsat mange gange, da beviser skulle hentes i København, hvortil der ikke var muligt at sejle til på grund af vinterens hårdhed. Der var således ingen beviser for, at han skulle være barnefaderen, hvorfor han frikendtes for aktor Grønbæks anklage. Den 11/9 1789 afgav han sin benægtelses ed.
Pag. 78-83, Tingsvidne af Landstingsdom der prøvede den i søndre herred afsagt dom mod Jørgen Pedersen Ude (her kaldet ”Udens”) og Maren Hans Rasmussens for horeri. Jørgen Pedersen Ude havde begået horeri 2 gang og efter loven så kunne han dømmes til forvisning af landet, men underretten havde besluttet, at straffen kunne konverteres til straf på kroppen. Jørgen Pedersen Ude skulle desuden miste sin yderste formue, men da han havde solgt gården til sin søn, kunne hans formue bedømmes til negativ, hvilket landsdommeren mente ikke kunne accepteres, da salget burde dømmes som ulovlig. Anklagers og forsvarers påstande er gengivet i tingsvidnet. Landstinget ”hjemviste” dommen til herredstinget, hvor den skulle gå om.
Pag. 84-98, Herredstingets dom over Jørgen Pedersen Ude og Maren Hans Rasmussens horeri i deres ægteskab. Heri fremgår det, at Karen Mikkelsdatter den 10 trinitatis søndag i 1775 døbte et barn ved navn Kirstine Georgine. Hun udlagde Jørgen Pedersen på 39 sg. i P Poulsker som barnefader. Aktor krævede livstraf, men dommeren afviste og dømte dem til almindelige bøder og til at miste sin yderste formue. Da der igen formue fandtes, konverteredes straffen til fængsel i 8 dage.
Pag. 99-100, Litr. Ø, Brev fra sognedegn Samuel Prahl i Nexø og Bodilsker sogne til amtsforvalteren med bøn om, at Annike Hansdatter Sænes afstraffelse med korporlig straf for begået lejermål, blev udsat. Hun var amme for hans tvillinger, der endnu ikke var et år gamle og at de endnu levede af die fra hans hustru og ammen. Han bad om udsættelse af hendes straf eller i det mindste, at straffen kunne udsås i det lokale vagthus og ikke i Rønnes arresthus. Med Heibergs anbefaling.
Pag. 101, No 6, Førlovspenge for 1789.
Pag. 102, No 7, Rentekammerets meddelelse om at 796 td landgildebyg kunne sælges til kapiteltaksten.
Pag. 103, No 8; Kapiteltaksten beregning ud fra 1788’s afgrøde.
Pag. 104-113, No 9, Specifikation over vrag og drivgods i 1789. A+B. Auktion i Listed over bjærget skibsanker. C+D. Auktion i Aarsdale over skibsanker og ankertov. E. Auktion over en tønde tjære, som blev fundet ud for Gudjem
Pag. 114-118, No 10, Fortegnelse over sigt og sagefaldsbøder. Ingen indtægter i de fire herreder.
Pag. 119-120, No 11, Specifikation på de 42 frivornedgårde, der kun betaler det halve i ægtpenge.
Pag. 121, No 12, Aakirke hospital kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura til fattiglemmerne fra den 20. vornedgaard i Aaker.
Pag. 122-127, No 13, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1789.
Pag. 128-129, No 14-15, Marcus Pedersen på den 17. sg. i Pedersker kvitterer for at have fået nedslag af 2/3 af landgildet i 1789 for ildebrand i 1787. Attest fra Skierbeck om at den 17. sg. nu var sat i forsvarlig stand.
Pag. 130, No 16, Forklaring over den årlige landgildes størrelse, der ydes udi magasinet” i forhold til jordebogen 1693 og disses forbedringerne og hvad der i udmarksjordebogen fra 1729 og 1743 er tillagt, samt hvad der blev fradraget på grund af forringede gårde. Desuden var beregnet værdien af ”topmålet” ifølge kgl. Resolution fra 1764 og 1773.
Pag. 131-141, No 17-27, Kvitteringer for levering af landgilde til København
Pag. 142-143, No 28, Kontrakt med skipper Robert Robertsen og hans jagt på 12 commercelæster for transport af landgildekorn til København for 15 sk. pr. tønde.
Pag. 141-146, No 29-31, Ordre proviant til Christiansø og kvitteringer på leveringer til bespisning på Christiansø.
Pag. 147-148, No 32,”Indsvindingsberegning” – Beregning af svind i forrige års beholdning af rug, byg og havre.