Jordebogsregnskaber 1770-1779

”Jordebogs Regenskab for Aar 1770”

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-18 Jordebogsregnskab 1770

Underskrevet 30. marts 1771 af C. Andresen

19-21 General Extract over Jordebogsregnskabet

22-103 Bilag til Jordebogsregnskab 1770

Pag. 24-27, Designation over de dokumenter og beviser som Aar 1770: Jordebogsregnskabet No 1-29, 2. Ammunitions og Material Regnskabet No 1-14 og 3. Contributionsregnskabet No 1-68. [heri kun de bilag der hører til Jordebogsregnskabet]
Pag. 28-31, No 1, Specifikation på landgilde der er kommet til siden den seneste jordebog dateret 16. juli 1696 og som er specificeret efter regnskabet for 1736. Specifikationen omfatter ikke udmarken som er tillagt efter udmarkskommissionen i 1720 og som er opført i de specielle jordebøger, der kom i 1729 og 1743.
Pag. 32, No 2, ”Beregning over 1770 afgifter af de siden 1729 indtagne udmarksjorde som alt i den derover forfattede Jordebog af 28. december 1743 nu er inddragen og beregned”
Pag. 33-35, No 3, Fæstepenge fra udmarksfæsterne i 1770.
Pag. 36-37, No 4, Specifikation over kendelsespenge 1770 med oplysning om køb eller arv.
Pag. 38-39, No 5, Beregning over lejermålsbøder efter de 15 sognepræsters oplysninger med henvisning til Litr. A-W.
Pag. 40-45, Litr. A-E, Sager fra Østre herre.
Pag. 44-45, Enken Arine, Jens Jensens, lejermål med udbygger på 20.sg.s fortov i Ibsker, Hans Nielsen. Hans Nielsens bønskrift om sin fattigdom. Attest på at han slap med fængsel på vand og brød i 12 dage for bøden, samt 8 dage for at slippe for at stå offentlig skrifte.
Pag. 46-49, Litr. F-I, Attester fra Søndre herreds sogne.
Pag. 50-57, Litr. K-R, Attester fra Vestre herred
Pag. 50-52, Præsten i Vestermarie indberettede af Jens Jensen Bruun fra Rønne og Seigne Arrestdatter havde begået lejermål. Hun var et almisselem, der ofte var plaget af slag, som ved hendes svangerskab var ophørt. Han var ung ”ikke engang præparet eller været til confirmation”. Hans Bidstrup bevidnede at Jens Jensen Bruun var rejst til København og antaget ved søetaten som matros.
Karen Svendsdatter var tilflyttet fra Svaneke, hvor hun havde tjent som amme. Udlagt barnefader ungkarl skomager Christen Nielsen som var fra Østermarie
Pag. 58-62, Litr. S-V, Attester fra Nørre Herred.
Pag. 61-62, Lejermål Karen Hansdatter fra Smiddegaard i Rø og Hans Hartvig på 9. sg. (Her kaldet: Stjeregaard) i Rø.
Pag. 63, No 6, Specifikation over førlovs-penge (Afgifter for arvemidler, der har ført ud af landet (Bornholm). I alt to arveparter, som blev ført til København.
Pag. 64, No 7, Rentekammeret ordre om 794 tønder landgildebyg, der kunne sælges efter kapiteltaksten.
Pag. 65, No 8, Kapitels taksten beregnet af værdien i 1769
Pag. 66-72, No 9, Specifikation på vrag og drivgods i 1770 med fire bilag. 1+2. Auktion over resterne af en gammel skibsbåd var drevet i land nord for Guhjem. 3+4 Auktion over ilanddrevet træ ved Arnager.
Pag. 73-76, No 10, Synsforretning hos enken Margrethe Mikkel Juuls og datter Sedselle Michelsdatter på 3. vg. grund i Østerlars sogn. Anledningen var at de var blevet dømt for slagsmål den 19. november 1770 og skulle betale 12 rigsdaler i bøde. Synsforretningen skulle se om der var værdier, der kunne dække bøden. Gælden oversted lagt værdiern og Urne konverterede bøden til 8 dages fængsel på vand og brød i 8 dage til dem begge. Kopi af dommen vedlagt. Enken og datteren havde slået Hans Hansen Frost datter Margrethe den 14. august, da hun gik og vogtede kvæg.
Pag. 77-78, No 11, Sigt- og sagefaldsbøder i 1770. 1. Uafgjort sag fra 1769 var voldsbøden på 310 rd. Landstingets underkendte vestre herreds dom den 14. marts 1770. 2. Landstinget underkendte ligeledes dommen over Peder Hansen Kjøller. Han mistede ikke sin boslod. Derimod blev herredsfoged Selmer idømt bøde på 60 lod sølv = 30 rd, hvoraf 2/3 blev ført til indtægt for kongens kasse. 3. Landstingsdommen over Christian Mahler fra Nyker var ankent til højesteret, hvorfor bøden endnu var ført til indtægt. Indtægter for 1770, hvor Margrethe sal. Michel Juuls og datteren blev dømt til at betale voldsbøder var frafaldet, da moderen var sengeliggende og datteren krøbling.
Pag. 79-80, No 12, Specifikation på de 42 frivornedgårde, der kun betaler det halve i ægtpenge.
Pag. 81, No 13, Aakirke hospital kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel til fattiglemmerne fra den 20. vornedgaard i Aaker
Pag. 82-87, No 14, Specifikation over øde og forringede gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1770.
Pag. 88,Pag. 15, Peder Hansens kvittering for skattefrihed på grund af ildebrand på Heslegaard – 2. vg. – i Olsker.
Pag. 89, No 16, Hans Hansen Sorts kvittering for skattefrihed på grund af ildebrand på den 21. sg. i Ibsker.
Pag. 90, No 17, Mogens Hansen Rottensteens kvittering for skattefrihed på grund af ildebrand på 13. sg. i Knudsker.
Pag. 91, No 18, Hans Hansen (Møller) kvittering skattefrihed på grund af ildebrand på den 13. sg. i Ibsker.
Pag. 92-96, No 19-23, Kvitteringer på levering af landgildekorn til Provianthuset i København.
Pag. 97-100, No 24-27, Ordre proviant til Christiansø og kvitteringer på leveringer til bespisning på Christiansø.
Pag. 101-102, No 28,”Indsvindingsberegning” – Beregning af svind i forrige års beholdning af rug, byg og havre.

”Jordebogs Regenskab for Aar 1771”

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-16 Jordebogsregnskab 1771

Underskrevet 30. april 1772 af C. Andresen

17-82 Bilag til Jordebogsregnskab 1771

Pag. 19-22, Designation over de dokumenter og beviser som Aar 1771: Jordebogsregnskabet No 1-26, 2. Ammunitions og Material Regnskabet No 1-15 og 3. Contributionsregnskabet No 1-76. [heri kun de bilag der hører til Jordebogsregnskabet]
Pag. 23-26, No 1, Specifikation på landgilde der er kommet til siden den seneste jordebog dateret 16. juli 1696 og som er specificeret efter regnskabet for 1736. Specifikationen omfatter ikke udmarken som er tillagt efter udmarkskommissionen i 1720 og som er opført i de specielle jordebøger, der kom i 1729 og 1743.
Pag. 27, No 2, ”Beregning over 1771 afgifter af de siden 1729 indtagne udmarksjorde som alt i den derover forfattede Jordebog af 28. december 1743 nu er inddragen og beregned”
Pag. 28-30, No 3, Fæstepenge fra udmarksfæsterne i 1771.
Pag. 31-32, No 4, Specifikation over kendelsespenge 1771 med oplysning om køb eller arv.
Pag. 33, No 5, Specifikation over førlovs-penge (Afgifter for arvemidler, der har ført ud af landet (Bornholm). Kun en arveparter- ført til København.
Pag. 34, No 6, Rentekammeret ordre om 792 tønder landgildebyg, der kunne sælges efter kapiteltaksten.
Pag. 35, No 7, Kapitels taksten beregnet af værdien i 1770
Pag. 36-55, No 8, Specifikation på vrag og drivgods i 1771 med 15 bilag. 1+2. Auktionsforretning over fyrretræs planker og bjælker fundet ud for Nylars og Vestermarie. 5- 14 Auktion over ilanddrevet planker i Sønder herred i alt solgt for 82 rd 27 sk. 15. 6 fattige fiskere i Ibsker havde fundet et stykke træ – et ”sværd fra et skib”. Alle auktioner med købernavne og findere (Bjærgere)
Pag. 56-57, No 9, Sigt- og sagefaldsbøder i 1771. 1. Uafgjort sager fra 1770: Peder Hansen Kjøllers sag mod herredsfoged Selmer og Christian Mahler i Nyker frikendt i højesteret. I året 1771 var der faldsmålsbøder fra vidnet Jens Hansen fra Vestermarie. Slagsmålsbøde fra Bent Jørgensen og Morten Jacobsen fra Olsker, samt faldsmålsstraf til Mads Larsen i Østerlars.
Pag. 58-59, No 10, Specifikation på de 42 frivornedgårde, der kun betaler det halve i ægtpenge.
Pag. 60, No 11, Aakirke hospital kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel til fattiglemmerne fra den 20. vornedgaard i Aaker
Pag. 61-66, No 12, Specifikation over øde og forringede gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1771.
Pag. 67-75, No 13-21, Kvitteringer på levering af landgildekorn til Provianthuset i København. No 18 er udtaget til påtegning
Pag. 76-79, No 22-25, Ordre proviant til Christiansø og kvitteringer på leveringer til bespisning på Christiansø.
Pag. 80-81, No 26,”Indsvindingsberegning” – Beregning af svind i forrige års beholdning af rug, byg og havre.

Præsternes indberetninger af lejermål, indtægter fra bøder og attester herom er ikke med i 1771-regnskab, hvilket skyldes Struenses forordning fra 13. juni 1771 om straffen for hor og lejermåls bortfaldt. Efter hans fald i 1772 blev lejermål igen indført ved forordning 27. februar 1772, dog med klausul om at det ikke var vanærende at blive født udenfor ægteskab. Straffet blev i 1812 endeligt ophævet.

”Jordebogs Regenskab for Aar 1772”

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-16 Jordebogsregnskab 1772

Underskrevet 2. april 1773 af C. Andresen

17-87 Bilag til Jordebogsregnskab 1772

Pag. 19-22, No 1, Specifikation på landgilde der er kommet til siden den seneste jordebog dateret 16. juli 1696 og som er specificeret efter regnskabet for 1736. Specifikationen omfatter ikke udmarken som er tillagt efter udmarkskommissionen i 1720 og som er opført i de specielle jordebøger, der kom i 1729 og 1743.
Pag. 23, No 2, ”Beregning over 1772 afgifter af de siden 1729 indtagne udmarksjorde som alt i den derover forfattede Jordebog af 28. december 1743 nu er inddragen og beregned”
Pag. 24, Litr. A, Rentekammerets tilladelse til at indtage udmark ud for den 29. og 30. sg. i Klemensker, samt tillade Anders Christensen at opsætte et hus.
Pag. 25-29, Litr. B-D, Rentekammerets tilladelse til at bortfæste to ”vandsteder” kaldet Holmen, som lå på kongens udmark kaldet Kirkemarken i Nyker, på livstid. Stedet skulle opdæmmes og bruges til fiskeanlæg. Sommergræsning, veje og evt. tørveskæring på området skulle respekteres. Hans Kofoed på den 12. sg. var højestbydende med indfæstning med en sum af 8 rd 3 mk. Naboerne på stykke er nævnt.
Pag. 30-33, No 3, Fæstepenge fra udmarksfæsterne i 1772.
Pag. 34-36, No 4, Specifikation over kendelsespenge 1772 med oplysning om køb eller arv.
Pag. 37-38, No 5, Beregning over lejermålsbøder ved sognepræsternes indberetninger og øvrige attester og beviser for 1772. Inddelt i de 15 sogne.
Andresen noterede at straffen med 8 dages fængsling på vand og brød ikke blev eksekverede, da alle kvinder var fattige og at ingen kunne betale udgiften under fængslingen. Desuden var lejermålene begået før forordningen af 27. februar 1772. Om udgiften skulle afholdes på kongens regning for disse uformuende kvinder, ville amtsforvalterens afvente ordrer om.
Pag. 39-43, Litr. A-E, Østre herreds indberetninger om lejermål.
Pag. 44-49, Litr. F-L, Søndre herreds indberetninger om lejermål.
Pag. 50-53, Litr. M-P, Vestre herreds indberetninger om lejermål. Ingen!
Pag. 54-58, Litr. O-U, Nordre herreds indberetninger om lejermål.
Pag. 55, Lejermål Giert Gudmansens datter Barbro fra Vang som hjemkom fra Hollænderbyen på Amager i besvangret tilstand og udlagde en ungkarl ved navn Lars Pedersen. Barnet døde og blev begravet på Rutsker kirkegård Dom. 10. post Trinitatis.
Pag. 59, No 6, Specifikation over førlovs-penge (Afgifter for arvemidler, der har ført ud af landet (Bornholm). Der var ingen indberetninger.
Pag. 34, No 7, Pro Memora fra Det danske kammer. Som sædvanligt blev kongens landgildebyg overladt til købstædernes indvånere mod betaling efter kapitels taksten. Resten blev solgt på auktion
Pag. 61, No 8, Kapitels taksten beregnet af værdien i 1771
Pag. 62, No 9, Specifikation på vrag og drivgods i 1772. Der var intet som tilfaldt majestætets kasse.
Pag. 63-64, No 10, Sigt- og sagefaldsbøder i 1772. 1. Uafgjort sager fra 1770: Niels og Claus Gomløs fik en højesteretsdom, som dømte herredsfoged Selmer til at betale 30 rd, hvoraf de 20 gik til kongens kasse. Tre andre sager, samt en bøde til skipper Andreas Jungreen fra Sverige for toldsvig – afgjort i en gæsteret i Rønne.
Pag. 65-66, No 11, Specifikation på de 42 frivornedgårde, der kun betaler det halve i ægtpenge.
Pag. 67, No 12, Aakirke hospital kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel til fattiglemmerne fra den 20. vornedgaard i Aaker
Pag. 68-73, No 13, Specifikation over øde og forringede gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1772.
Pag. 74, No 14, ”Allerunderdanigts forklaring over den Aarlige Landgilde af Bornholms Land, som ydes udi Magazinet og i Regenskabet beregnes til Indtægt. Topmaalled i beregned, saa og hvor meged Topmaalet tildrager”.
Pag. 75-82, No 15-22, Kvitteringer på levering af landgildekorn til Provianthuset i København. (Pag. 80. Levering til kongens heste i civiletaten)
Pag. 82-83, No 23, Ordre proviant til Christiansø og kvitteringer på leveringer til bespisning på Christiansø.
Pag. 84, No 24 og 25 udtages til Paategning
Pag. 85-86, No 26,”Indsvindingsberegning” – Beregning af svind i forrige års beholdning af rug, byg og havre.

”Jordebogs Regenskab for Aar 1773”

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-16 Jordebogsregnskab 1773

Underskrevet 26. april 1774 af C. Andresen

17-100 Bilag til Jordebogsregnskab 1773

Pag, 19-25, ”Designation over dokumenter og beviser som følger mine for Aar 1773 allerundernanigste afleggende Jordebogs, Contributions og Ammunitions Regnskaber”. No 1. Jordebogs Regnskabet No 1-25. No 2. Contributions Regnskabet No 1-83, No 3 Ammunitions og Material Regnskabet No 1-20, No 4. Salt Afgifts Regnskabet, beviser for Aarene 1768, 1769 og 1770 No 1-225, No 5. Pro Cento Skatts Regnskabet beviser for Aarene 1768, 1769 og 1770 No 1-58. Heri kun bilag for jordebogsregnskabet.
Pag. 26-29, No 1, Specifikation på landgilde der er kommet til siden den seneste jordebog dateret 16. juli 1696 og som er specificeret efter regnskabet for 1736. Specifikationen omfatter ikke udmarken som er tillagt efter udmarkskommissionen i 1720 og som er opført i de specielle jordebøger, der kom i 1729 og 1743.
Pag. 30, Litr. A, Rentekammerets skrivelse om auktion over Habedams enge. Enten skulle den gives til den højestbydende afgift på et givet antal år eller til den højestbydende ved salg. I specifikationen ses, at det var Jørgen Johan Schow på Slotsladegaarden, der fik Habedam for landgilde på 1 td 1 skp og 8 pund smør.
Pag. 31, No 2, ”Beregning over 1773 afgifter af de siden 1729 indtagne udmarksjorde som alt i den derover forfattede Jordebog af 28. december 1743 nu er inddragen og beregned”
Pag. 32, Litr. A, Det danske Kammer pro memoria af dato 19. december 1772 om at Landsdommer Ancher Anthony Møller må købe Eske Viske for 350 rd og lægge de to tønder udsæd til hans ejendom Spidlegaard i Aaker sogn. Der skulle betales landgilde på 1 td 4 skp. Havre og kendelsespenge på 5 rd.
Pag. 32-35, Litr. B-D, Det danske Kammers pro memoria om at købmand Mads Koefod Stender i Rønne afgav højeste bud på NyeDam på udmarken ved 67 sg i Aaker. Nydam blev hermed fæstet til Stender til brug for fiskerianlæg mod årlig afgift på 4 skålpund smør og en indfæstningssum på 12 rd 64 skilling. Auktionskonditioner
Pag. 36-40, No 3, Fæstepenge fra udmarksfæsterne i 1773.
Pag. 41-43, No 4, Specifikation over kendelsespenge 1773 med oplysning om køb eller arv.
Pag. 44-45, No 5, Beregning over lejermålsbøder ved sognepræsternes indberetninger og øvrige attester og beviser for 1773. Inddelt i de 15 sogne.
Pag. 46-54, Litr. A-D, Østre herreds indberetninger om lejermål.
Pag. 48-54, Lejermål udbygger Lars Monsen Kiæmpe i Ibsker og enke Dorthe Mons Jacobsen i Svaneke. Registrering af Lars Mogensens bo på den 3. sg. fortov i Ibsker da han som gift havde begået lejermål. Formålet var at vurdere hans evne til at betale dobbelte lejermålsbøder og miste sin yderste formue. Gæld oversteg formuen med 8 sld 2 mk 9 sk. Amtmand Urne konverterede straffen til 12 dages fængsel på vand og brød, tillagt 8 dages fængsel for at slippe for åbenbar skrifte i alt 20 dage. Lars Mogensens brev til amtsforvalteren om en nådig straf.
Pag. 55-58, Litr. E-H, Søndre herreds indberetninger om lejermål. Ingen lejermål.
Pag. 59-63, Litr. I-N, Vestre herreds indberetninger om lejermål.
Pag. 60-61, Et uægte barn døbt i Nylars. Moderen var Ingeborg Nielsdatter, som bor hos sin mor i Arnager, og som udlagde sin forlovede Peder Hansen, som sejler på Grønland og som var født i Rø sogn.
Pag. 64-67, Litr. O-R, Nordre herreds indberetninger om lejermål.
Pag. 68, No 6, Specifikation over førlovs-penge (Afgifter for arvemidler, der har ført ud af landet (Bornholm). Der var to indberetninger med overførsel til København.
Pag. 69, No 7, Pro Memora fra Rentekammeret. 792 tønder af kongens landgildebyg som blev solgt til kapitels taksten.
Pag. 70, No 8, Kapitels taksten beregnet efter værdien i 1772.
Pag. 62-77, No 9, Specifikation på vrag og drivgods i 1773. 4 bilag: 1+2. Auktion over fyrrebjælke fundet ud for Snogebæk. 3+4. Fund og auktion af skibsanker ud for Arnager.
Pag. 78, No 10, Sigt- og sagefaldsbøder i 1773. Ingen domme herom.
Pag. 79-80, No 11, Specifikation på de 42 frivornedgårde, der kun betaler det halve i ægtpenge.
Pag. 81, No 12, Aakirke hospital kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel til fattiglemmerne fra den 20. vornedgaard i Aaker.
Pag. 81-87, No 13, Specifikation over øde og forringede gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1773.
Pag. 88-94, No 14-20, Ordre og kvitteringer på levering af landgildekorn til Provianthuset i København.
Pag. 95-96, No 21-22, Ordre proviant til Christiansø og kvitteringer på leveringer til bespisning på Christiansø.
Pag. 97, No 23 og 24 ”udtages til Paategning”.
Pag. 98-99, No 25,”Indsvindingsberegning” – Beregning af svind i forrige års beholdning af rug, byg og havre.

”Jordebogs Regenskab for Aar 1774”

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-16 Jordebogsregnskab 1774

Underskrevet 25. april 1775 af C. Andresen

17-124 Bilag til Jordebogsregnskab 1774

Pag. 19-24, ”Designation over dokumenter og beviser som følger mine for Aar 1774 allerundernanigste afleggende Jordebogs, Contributions og Ammunitions Regnskaber”. No 1. Jordebogs Regnskabet No 1-30. No 2. Ammunitions og Material Regnskabet No 1-19, No 3. Contributions Regnskabet No 1-99, Heri kun bilag for jordebogsregnskabet.
Pag. 25-28, No 1, Specifikation på landgilde der er kommet til siden den seneste jordebog dateret 16. juli 1696 og som er specificeret efter regnskabet for 1736. Specifikationen omfatter ikke udmarken som er tillagt efter udmarkskommissionen i 1720 og som er opført i de specielle jordebøger, der kom i 1729 og 1743.
Pag. 29, Litr. A, Rentekammerets skrivelse om auktion over Habedams enge. Ved auktion blev engene tildelt på livstid til Hans Jespersen i Sandvig for en årlig afgift på 26 lispund smør og intet indfæstningsgebyr.
Pag. 30-32, No 2, ”Beregning over 1774 afgifter af de siden 1729 indtagne udmarksjorde som alt i den derover forfattede Jordebog af 28. december 1743 nu er inddragen og beregned”. I løbet af året gav Rentekammeret en række tilladelser til at indtage udmarksjorde på forskellige konditioner.
Pag. 33-35, Litr. A, Rentekammeret pro memoria vedrørende tilladelse til indtagelse af udmarksjorde: Den 23. sg. i Rutsker, 7. selvejer gårds-udbygger Frederich Hansen i Klemensker. Skovfoged Hans Hansen. 14 bønder fra Nylars, Vestermarie og Aaker fik tilladelse at indtage Bodebrændes Mark, samt en række smålodder til forskellige.
Pag. 36-39, No 3, Fæstepenge fra udmarksfæsterne i 1774.
Pag. 40-42, No 4, Specifikation over kendelsespenge 1774 med oplysning om køb eller arv.
Pag. 43-45, No 5, Beregning over lejermålsbøder ved sognepræsternes indberetninger og øvrige attester og beviser for 1774. Inddelt i de 15 sogne.
Pag. 46-49, Litr. A-D, Østre herreds indberetninger om lejermål.
Pag. 47-48, Karen Poulsdatter fra Østerlars og gift udbygger på 6 vg.s grund Anders Larsen. I Østermarie lejermål mellem to søskende Morten Pedersen og Kirsten Pedersdatter – intet yderligere.
Pag. 50-66, Litr. E-Q, Søndre herreds indberetninger om lejermål.
Pag. 58-63, Gift udbygger Hans Olsen, som boede hos sin svigerfader Peder Hansen Byder, udbygger på Smålyngen i Pedersker, havde begået lejermål med Bodel Axel Bechs datter i Aaker sogn. I sagen findes: Hans Olsens bønskrift til amtsforvalteren. Amtsforvalterens krav om registrering af hans bo. Boregistreringen berettede om, at han var gift og at han sammen med sin hustru havde et barn. Desuden var hans hustru gravid. Han tjente hos bønder og ejede intet. Hans svigerfar var en fattig mand. Han blev dømt 12 dages fængsel på vand og brød+ 8 dage i stedet for offentligt skrifte.
Pag. 67-74, Litr. R-X, Vestre herreds indberetninger om lejermål.
Pag. 70-72, Lejermål i Nylars mellem Grete Gudber Hansens hustru og Anders Hansen Søemarch, begge boende i Arnager. Udskrift af Vester herreds tingbog, hvor Anders Hansen anklagede Grete for falsk anmeldelse. Han nægtede at være barnefader til hendes barn. Gretes mand var bortrejst. Han afgav ed.
Pag. 75-84, Litr. Y-AA, Nordre herreds indberetninger om lejermål.
Pag. 77-78, Udbygger Morten Pedersen på Kuregård, 27. sg.s fortov, erkendte sit lejermål med Kirstine Andersdatter i Klemensker skriver bønskrift til amtsforvalteren. Han havde en 92årig sengeliggende hustru og fattig. Urne afskrev hans dobbelte lejermålsbøde.
[I flg. Skifteprotokollen, døde hans hustru i 1779. Han selv døde den 16/5 1811 i en alder af 82 år. Han efterlod sig en myndig søn ved navn Peder Mortensen i flg. kirkebogen]
Pag. 79, Anna Margaretha Jørgensdatters lejermål med udbygger Lars Mogensen (intet mere)
Pag. 85, No 6, Specifikation over førlovs-penge (Afgifter for arvemidler, der har ført ud af landet (Bornholm). Der var tre indberetninger med overførsel til København.
Pag. 86, No 7, Pro Memora fra Rentekammeret. 634 tønder af kongens landgildebyg som blev solgt til kapitels taksten og 162 tønder blev solgt på auktion.
Pag. 87, No 8, Kapitels taksten beregnet efter værdien i 1773.
Pag. 88-89, No 9, Auktion over 162 tønder byg – køberne gav mellem 7 mark 4 skilling til 7 mark 13 sk i portioner fra 2 til 10 tønder.
Pag. 90-97, No 10, Specifikation på vrag og drivgods i 1774. 4 bilag: 1+2. Auktion over fundet båd med nye årer ud for Kaas i Rutsker. 3+4 auktion over opbragt fiskerbåd eller skibsbåd ud for Hvid Odder.
Pag. 98, No 11, Sigt- og sagefaldsbøder i 1774. faldsmålsbøde og slagsmålsbøde.
Pag. 99-101, No 12-13, Ekstraordinær bøde efter landstingsdom i 1773 og højesteret i 1774 til Mogens Pedersen Udbygger i Østermarie. For brudt husfred. Kopi af dom
Pag. 102-103, No 14, Specifikation på de 42 frivornedgårde, der kun betaler det halve i ægtpenge.
Pag. 104, No 15, Aakirke hospital kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel til fattiglemmerne fra den 20. vornedgaard i Aaker.
Pag. 105-110, No 16, Specifikation over øde og forringede gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1774.
Pag. 111-113, No 17-18, Rentekammerets bevilling af 2 års skattefrihed til den 20. sg. i Rø sogn, som beboedes af Hans Jørgen Schow. Gården bestod af 4 velopbyggede nye længer og ildebranden opstod den 15. september om aftenen kl. 8. Alt blev lagt i aske inklusive hele høsten. Ildebranden sket i den vestre ende af stuehuset fire rom fra skorstenen. Ingen vidste hvordan ilden opstod.
Pag. 114, No 20 og 21, ”udtagne til Paategnelse” (No 19 mangler)
Pag. 115-118, No 22-25, Ordre og kvitteringer på levering af landgildekorn til Provianthuset i København.
Pag. 119-122, No 26-29, Ordre proviant til Christiansø og kvitteringer på leveringer til bespisning på Christiansø.
Pag. 123-124, No 30,”Indsvindingsberegning” – Beregning af svind i forrige års beholdning af rug, byg og havre.

”Jordebogs Regenskab for Aar 1775”

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-16 Jordebogsregnskab 1775

Underskrevet 20. april 1776 af C. Andresen

17-146 Bilag til Jordebogsregnskab 1775

Pag. 19-25, ”Designation over dokumenter og beviser som følger mine for Aar 1774 allerunderdanigste afleggende Jordebogs, Contributions og Ammunitions Regnskaber”. No 1. Jordebogs Regnskabet No 1-33. No 2. Ammunitions og Material Regnskabet No 1-12, No 3. Contributions Regnskabet No 1-113, Heri kun bilag for jordebogsregnskabet.
Pag. 26-29, No 1, Specifikation på landgilde der er kommet til siden den seneste jordebog dateret 16. juli 1696 og som er specificeret efter regnskabet for 1736. Specifikationen omfatter ikke udmarken som er tillagt efter udmarkskommissionen i 1720 og som er opført i de specielle jordebøger, der kom i 1729 og 1743.
Pag. 30, Litr. A, Rentekammerets skrivelse om auktion over Habedams enge. Ved auktion blev engene tildelt på livstid til Jørgen Johan Schou for en årlig afgift på 26 lispund smør.
Pag. 31, Litr. B, Rentekammerets skrivelse om at udbygger Jens Olsen ved Clemens Kirke må købe Bolderis og Fogeddalen for 347 rd 32 sk. På betingelse af, at den nuværende fæster måttet fortsat fæste engene på livstid. Hele grunden skulle betale 6 lispund smør årligt i landgilde. Når grunden endelig overdrages til køber skulle der betales 3 rd. i kendelsespenge.
Pag. 32-33, No 2, ”Beregning over 1775 afgifter af de siden 1729 indtagne udmarksjorde som alt i den derover forfattede Jordebog af 28. december 1743 nu er inddragen og beregned”.
Pag. 34-35, Litr. A+B, Rentekammeret pro memoria vedrørende tilladelse til indtagelse af udmarksjorde i Klemensker, Nyker og Rutsker
Pag. 36-39, No 3, Fæstepenge fra udmarksfæsterne i 1775.
Pag. 40-41, No 4, Specifikation over kendelsespenge 1775 med oplysning om køb eller arv.
Pag. 42-44, No 5, Beregning over lejermålsbøder ved sognepræsternes indberetninger og øvrige attester og beviser for 1775. Inddelt i de 15 sogne.
Pag. 45-58, Litr. A-L, Østre herreds indberetninger om lejermål.
Pag. 47-51, Kirsten Jens Esbers datter på 77. sg. i Østermarie angav en gift mand, udbygger Jens Nielsen, på den 78. sg. grund som barnefader. Hun betalte den fulde bøde på 6 rd. Jens Hansens brev om sin fattigdom til amtsforvalteren. Sandemanden efterså hans bo. Amtmanden konverterede den dobbelste lejermålsbøde til 12 dages fængsel på vand og brød + 8 dage for at slippe for offentlig skrifte. Jens Nielsens bos registrering og vurdering. Formue 24 sld 2 mk 8 sk – gæld 76 sld 3 mk 4 sk. (Pag. 55 indberettede præsten Hjorth, at barnet var avlet med en arbejdskarl i København)
Pag. 52-80, Litr. M-Z, Søndre herreds indberetninger om lejermål.
Pag. 60-74, Poulsker sogn indberettede tre lejermål: 1. Inger Monsdatter, der udlagde Lars Pedersen, som var en svensk desertør. Han var for nogle måneder siden rejst fra landet. Hun var krøbling og led af den faldende syge (epilepsi).
2. Maria Lasse Gads indberettede en svensk soldat, der var strandet ved Snogebæk, ved navn Anders Christval.
3. Karen Mikkelsdatters lejermål med Jørgen Pedersen, en gift bondemand på 39. sg. i Poulsker. Boregistrering: Boskabsvarer og besætning i alt 272 sld og gården vurderedes til 1000 sld. Gælden 1407 sld.. Amtmand Urne satte ham i fængsel i 12+ 8 dage. Og han betalte de dobbelte lejermålsbøde. Adskille små lapper papirer, der dokumenterede de mindre gældsposter. Jørgen Pedersens brev til amtsforvalteren.
Pag. 81-85, Litr. Æ-CC, Vestre herreds indberetninger om lejermål.
Pag. 86-97, Litr. DD-NN, Nordre herreds indberetninger om lejermål.
Pag. 86-90, Klemenskerpræstens Koefoed indberetning om to lejermål. 1. Anna Margaretha Jørgensdatters lejermål med udbygger Lars Mogensen (som var anmeldt i 1774-regnskabet) Sandemand fenrik Kofods boregistrering af udbygger Lars Mogensen på den 27. sg. grund. 9 stolperum hus vurderet til 12 sld. I alt værdier for 59 sld. 1 mk 2 sk. Gæld bl.a. til familiemedlemmer 66 sld 2 mk. Lars Mogensens bønskrift til amtsforvalteren om hans ”onde og syndige lyst har ladet mig forledes til at begaa denne store og grove forseelse i mit ægteskab, som jeg nu bagefter indseer, hvorefter jeg og med inderlig fortrydelse ikke skal aflede at anraabe den allerhøjeste om Synds forladelse..”
og 2. Anna Michelsdatter og Mogens Gotfredsen på den 5. sg. i Klemensker (ingen yderligere oplysninger)
Pag. 95-96. Røpræsten Hjorths indberetning: ”Et omløbende Skonsk Qvind Menniske uden pass og beskeed nafnlig Kirsten Andersdatter kom sidst afvigte 12 december sildig om aftenen til en udbygger her i Lindeskoven, Nafnlig Hans Nielsen, og begiærte huus, efter nogle faa timer fik hun fødsels Smerter og fik et dødfødt Barn, hun bekiendte for Jordemoderen og de nærværende, at Peder Andersen i Olskier Sogn, som for nogle Aar siden, var, for sin Udyd, i fæstningsarbeide i Kiøbenhaun, er hendes barne fader”. Sandemanden Anders Jensen indberettede, at Kirsten Andersdatter havde ”forføjet sig” fra sognet og at det siges at hun er rejst til Skåne.
Pag. 98, No 6, Specifikation over førlovs-penge (Afgifter for arvemidler, der har ført ud af landet (Bornholm). Der var to indberetninger med overførsel til København.
Pag. 99, No 7, Pro Memora fra Rentekammeret. 598 tønder af kongens landgildebyg som blev solgt til kapitels taksten og 259 tønder blev solgt på auktion.
Pag. 100, No 8, Kapitels taksten beregnet efter værdien i 1774.
Pag. 101-110, No 9, Specifikation på vrag og drivgods i 1775. 6 bilag: 1+2. Auktion over en gl. skibsmast fundet ud for Vang i Rutsker. 3+4 auktion over opbragt skibsbåd fundet ud for Ypnastad i Østermarie sogn. 5+6 Auktion over en gl. fiskerbåd fundet ud for Knudsker sogn.
Pag. 111, No 10, Sigt- og sagefaldsbøder i 1775. 1. Østre herredsting og Landstingets dom over adskillige – tilsyneladende et masseslagsmål på Nørre gildesbo i Østermarie. Faldsmålsbøde fra Nørre Herred efter landstingsdom den 28. maj 1775.
Pag. 112-113, No 11, Specifikation på de 42 frivornedgårde, der kun betaler det halve i ægtpenge.
Pag. 114, No 1 2, Aakirke hospital kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel til fattiglemmerne fra den 20. vornedgaard i Aaker.
Pag. 115-120, No 13, Specifikation over øde og forringede gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1775.
Pag. 121, No 14, Hans Jørgen Schow kvittering for skattefrihed for den 20. sg. i Rø sogn, som ramtes af ildebrand den 15. september.
Pag. 122-131, N0 15-19, Rentekammerets meddelelse om skattefrihed i to år til den 29. og den 46. gård i Klemensker som blev ramt af ildebrand henh. den 23. juni og den 25. juli 1775. Den 29. gård (Bjergegaard) beboedes af Peder Hansen Sode. Ildebranden skete sankt hans aftens dag mellem kl. 12 og 1 midt på dagen. Ilden opstod af bagerovnen, men det var ikke konstateret fejl på skorstenen. Alt brændte inklusive de bedste heste i stalden. Det som blev udkastet fra stuen brændte på gårdspladsen, da ingen kunne nærme sig pladsen på grund af den kraftige varme. På grund af det tørre vejr bredte ilden sig med stor hast.
Den 46. sg. i Klemensker (Boesgaard), der beboedes af Hans Jørgensen Riis, blev ramt af lynild kl. 11 om natten den 25. juli. Ilden bredte sig i en hast og da vinden drejede under natten blev alle tre længer nedbrændte. Nogle boskabsvarer fra stuelængen blev reddede, Avl og småt kvæg brændte tillige med avlsredskaber.
Pag. 132-135, No 20-22, Rentekammerets meddelelse om 2 år skattefrihed til den 3. sg. i Knudsker som blev ramt af ildebrand den 27. juli 1775. Gården beboedes af Peder Christophersen, som på tidspunktet da ilden brød ud var ude og grave ler sammen med sine folk. Aldeles afbrændt.
Pag. 137, No 23 og 24, ”udtagne til Paategnelse”.
Pag. 138-141, No 25-28, Ordre og kvitteringer på levering af landgildekorn til Provianthuset i København.
Pag. 142-144, No 29-30, Ordre proviant til Christiansø og kvitteringer på leveringer til bespisning på Christiansø. (No 31 og 32 udtagne til paategning)
Pag. 145-146, No 33,”Indsvindingsberegning” – Beregning af svind i forrige års beholdning af rug, byg og havre.

”Jordebogs Regnskab for Aar 1776”

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-19 Jordebogsregnskab 1776

Underskrevet 21. april 1777 paa Sal. General auditeur Andresens Enkes Vegne, som Fuldmægtig, Christian Rasmusen Marcher [enken: Michelle Ottilia Schrøder]

20-141 Bilag til Jordebogsregnskab 1776

Pag. 22-26, ”Designation over dokumenter og beviser som følger mine for Aar 1776 allerunderdanigste afleggende Jordebogs, Contributions og Ammunitions Regnskaber”. No 1. Jordebogs Regnskabet No 1-44. No 2. Ammunitions og Material Regnskabet No 1-22, No 3. Contributions Regnskabet No 1-92, Heri kun bilag for jordebogsregnskabet.
Pag. 27-30, No 1, Specifikation på landgilde der er kommet til siden den seneste jordebog dateret 16. juli 1696 og som er specificeret efter regnskabet for 1736. Specifikationen omfatter ikke udmarken som er tillagt efter udmarkskommissionen i 1720 og som er opført i de specielle jordebøger, der kom i 1729 og 1743.
Pag. 31-32, No 2, ”Beregning over 1776 afgifter af de siden 1729 indtagne udmarksjorde som alt i den derover forfattede Jordebog af 28. december 1743 nu er inddragen og beregned”.
Pag. 33-36, No 3, Fæstepenge fra udmarksfæsterne i 1776.
Pag. 37-38, No 4, Specifikation over kendelsespenge 1776 med oplysning om køb eller arv.
Pag.39-41, No 5, Beregning over lejermålsbøder ved sognepræsternes indberetninger og øvrige attester og beviser for 1776. Inddelt i de 15 sogne.
Pag. 42-52, Litr. A-F, Østre herreds indberetninger om lejermål.
Pag. 42-43, I Gudhjem en matrosenke Ellen Pedersdatter, som udlagde en matros, Peder Erladsen, som sejler på vandbåden imellem Christiansø og København.
Pag. 46-52, Lejermål Elisabeth Hans Eschildsdatter i Listed og en gift mand Christian Hansen i Listed i Ibsker. Amtsforvalter Andresens ordre til at registrere Christian Hansens bo. Christian Hansens brev til amtsforvalteren om nådig straf. Registrant: Christian Hansen ejede en fjerdedel af en ”vrage Ege” til 4 sld. Boede i et 4 stolperum stort hus med haver syd og nord for huset. Værdier for 37 sld 2 mk 10 sk. Gælden var 62 sld. De dobbelte lejermålsbøde blev konverteret til 12 dages fængsel på vand og brød- Attest for afsoning af 20 dages fængsel
Pag. 53-61, Litr. G-O, Søndre herreds indberetninger om lejermål.
Pag. 56-61, I Aaker sogn angav præst Whitte tre tilfælde: 1. Ellen Hansdatter og en gift mand Rasmus Næring. Udbygger Rasmus Jensen skrev til amtsforvalteren om sin fattigdom. Han havde en sygelig og meget gammel hustru. Han håbede ikke at få en lang fængselstraf, så han ikke kunne arbejde. Sandemandens registrering af hans bo viste, at de levede i et stolperum hus der tilhører bonden Herman Sonne. ”Fattigere Menniske kan her ikke findes i sognet”. Værdi 3 mark og fire skilling. Gælden var 7 slettedaler og 4 skilling. Han måtte afsone 20 dages fængsel på vand og brød. 2. Anna Jensdatter fra Nordre Lyng og Anders Mogensen, der var gevorben soldat. 3. Inger Ipsdatter fra Nørre Lyng, der ikke kendte barnefaderen. Hun sagde, at hun havde på marken haft omgængelse af en ukendt mand.
Pag. 63-66, Litr. P-S, Vestre herreds indberetninger om lejermål. Ingen.
Pag. 67-75, Litr. F-Ø, Nordre herreds indberetninger om lejermål.
Pag. 72-75, Hjort, sognepræsten i Rø, angiver lejermål mellem Kirsten Nielsdatter, som boede hos sin stedfar Hans Hansen i Lindeskoven i Rø med Lars Pedersen Bødker i Tejn. Attest fra Oberst løjtnant Nansen, der bevidner krigsforhør over soldaten Lars Pedersen i 3. kompagni. Han nægtede at have legemlig omgang med Kirsten. [Han var i 1761 (pag- 75-79) udlagt som barnefader et et barn, som han ligeledes nægtede]
Pag. 76, Litr AA, Adjudant Sonnes attest på 8 indsætte kvinder til afsoning af 8 dages fængsel for lejermål.
Pag. 77, No 6, Specifikation over førlovs-penge (Afgifter for arvemidler, der har ført ud af landet (Bornholm). Der var to indberetninger med overførsel til København og Peder Schor der overfører arv til sin søster der er blevet gift med pastor Petersen i Norge
Pag. 78, No 7, Pro Memora fra Rentekammeret. 446 tønder af kongens landgildebyg som blev solgt til kapitels taksten og 348 tønder blev solgt på auktion.
Pag. 79, No 8, Kapitels taksten beregnet efter værdien i 1775.
Pag. 80-87, No 9, Specifikation på vrag og drivgods i 1776. 4 bilag: 1+2. Auktion over et rundtræ fundet ud for Pedersker. 3+4 auktion over bjærget anker med 36 favne tov på en fundet ud for Vang.
Pag. 88-89, No 10, Sigt- og sagefaldsbøder i 1775 og 1776. Højesteret underkendte Østre herredsting og Landstingets dom over adskillige – tilsyneladende et masseslagsmål på Nørre gildesbo i Østermarie. Derfor blev der intet til kongens kasse. Sagen om faldsmålsbøder i Nørre herred, som blev registreret i 1775 var ankelt til højesteret i 1777 – derfor intet afgjort. For 1776 i vester herred blev Johanne Søemarcksdatter dømt slagsmålsbøde på 9 rd, men hun kunne intet betale.
Pag. 90-91, No 11, Specifikation på de 42 frivornedgårde, der kun betaler det halve i ægtpenge.
Pag. 92, No 12, Aakirke hospital kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel til fattiglemmerne fra den 20. vornedgaard i Aaker.
Pag. 93-98, No 13, Specifikation over øde og forringede gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1776.
Pag. 99, No 14, Peder Hansen Sode på 29. gård (Bjergegaard) kvitterer for at ikke blive krævet for skatter på grund af ildebranden 23. juni 1775.
Pag. 100, No 15. Hans Jørnsen Riis på den 46. sg. i Klemensker (Boesgaard), kvitterer for skattefrihed på grund af ildebrand den 25. juli 1775.
Pag. 101, No 16, Peder Christophersen kvittere for skattefrihed for den 3. sg. i Knudsker som blev ramt af ildebrand den 27. juli 1775
Pag. 102-107, No 17-19, Rentekammerets bevilling af to års skattefrihed til den 5 sg. i Rutsker, som beboedes af Hans Andersen. Ildebranden skete den 12. april 1776 mellem kl. 5 og 6 om eftermiddagen på den vestre side af den vestre længe, der var næsten ny. Da det blæste stærkt fra vest, blev størstedelen af gården afbrændt på nær fire stolperum af stuehuset, der dog blev beskadiget. Ilden opstod hvor der ingen ildsted var og derfor var brandårsagen uopklaret. De tæt ved liggende gårde blev reddede.
Pag. 108-112, No 20-22, Rentekammerets bevilling af 2 års skattefrihed til den 31. sg. i Østermarie, der brændte den 20. maj 1776 klokken 1 eftermiddag. Gården beboer var Christen Jensen Piil. Alt blev lagt i aske. Brandens årsag vidste ingen om.
Pag. 113-121, No 23-27, Rentekammerets bevilling af 2 års skattefrihed til den 14. sg. i Olsker og den 6. sg. i Poulsker. Svend Hansen i Aaby kom for retten på vegne af sin bror Morten Hansen Lund i Olsker, der var for svag til at møde. Anledningen var at få et tingsvidne der bekræftede ildebranden på den 14. gård, der brændte på grund af lynild den 17. juni kl. henved 3 om eftermiddagen, hvor lynet slog ned i den østre længe medens Morten Hansen med to mand var i tørvemosen. Hustruen med sit spøde barn kunne intet redde. De to længer brændte.
Peder Hansen på den 6. sg. i Poulsker fik tingsvidne på at hans gård brændte den 1. juni 1776 totalt ned. Ingen kendte årsager til branden.
Pag. 122-126, No 28-30, Rentekammerets bevilling af 2 års skattefrihed til den 50. gård i Aaker på grund af ildebrand den 15. juli 1776. De fire længer på gården, der ejedes af Rasmus Hansen, blev totalt afbrændte.
Pag. 127-135, No 31-39, Kvitteringer på levering af landgildekorn til Provianthuset i København.
Pag. 136-139, No 40-43, Ordre proviant til Christiansø og kvitteringer på leveringer til bespisning på Christiansø.
Pag. 140-141, No 44,”Indsvindingsberegning” – Beregning af svind i forrige års beholdning af rug, byg og havre.

”Jordebogs Regnskab for Aar 1777”

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-17 Jordebogsregnskab 1777

Underskrevet 31. marts 1778 ”paa Sal. General auditeur Andresens Enkes Vegne Christian Rasmusen Marcher, Fuldmægtig” [enken: Michelle Ottilia Schrøder]

18-127 Bilag til Jordebogsregnskab 1777

Pag. 22-24, ”Designation over dokumenter og beviser for Aar 1777 allerunderdanigste afleggende Jordebogs, Contributions og Ammunitions Regnskaber”. No 1. Jordebogs Regnskabet No 1-36. No 2. Ammunitions og Material Regnskabet No 1-16, No 3. Contributions Regnskabet No 1-92, Heri kun bilag for jordebogsregnskabet.
Pag. 25-28, No 1, Specifikation på landgilde der er kommet til siden den seneste jordebog dateret 16. juli 1696 og som er specificeret efter regnskabet for 1736. Specifikationen omfatter ikke udmarken som er tillagt efter udmarkskommissionen i 1720 og som er opført i de specielle jordebøger, der kom i 1729 og 1743.
Pag. 29-32, No 2, ”Beregning over 1777 afgifter af de siden 1729 indtagne udmarksjorde som alt i den derover forfattede Jordebog af 28. december 1743 nu er inddragen og beregned”. Litr. A+B Rentekammerets tilladelse og specifikation på 34 udmarkslodders indfæstning, takst og afgift.
Pag. 33-37, No 3, Fæstepenge fra udmarksfæsterne i 1777.
Pag. 38-39, No 4, Specifikation over kendelsespenge 1777 med oplysning om køb eller arv.
Pag. 40-42, No 5, Beregning over lejermålsbøder ved sognepræsternes indberetninger og øvrige attester og beviser for 1777. Inddelt i de 15 sogne.
Pag. 43-49, Litr. A-G, Østre herreds indberetninger om lejermål.
Pag. 45, Østermariepræstens indberetning om tre lejermål, hvor nr. 3 var Anne Hansdatter, der havde begået sit tredje lejermål, denne gang med en ung dreng, Jens Knudsen, der var bortrejst. Hun blev sat til 1 mark i bøde.
Pag. 50-59, Litr. H-O, Søndre herreds indberetninger om lejermål.
Pag. 54-59, I Aaker sogn angav præst Whitte to lejermål:
1. Karen Søren Gubbersdatter, Lars Mogens enke med en gift mand Mogens Jensen, 22 selvejergaard i Aaker. Boregistrering Mogens Jensen havde solgt gården pr. pr. 1- juli 1777 til sin søn Jens Mogensen for 700 sld og en undentagskontrakt. Der var ikke betalt afdrag til Mogens Jensen men værdien blev opgjort til 505 sld. Gælden til 123 sld. 10 skilling. Hustruens andel og lejermålsbøden fratrukket, skulle 1/10del indbetales til kongens kasse, hvilket blev beregnet til 15 sld 2 mk 2 sk.
2. Karen Niels Tækkeres datters lejermål med enkemand Esber Jensen. Ingen dokumenter.
Pag. 60-66, Litr. P-V, Vestre herreds indberetninger om lejermål.
Pag. 67-80, Litr. W-HH, Nordre herreds indberetninger om lejermål.
Pag. 74-76, attester om bøder, samt Kongelig brev om at Hans Hansen og Susanne Rasmusdatter fra Olsker, der er næstsøskendebørn og som har begået lejermål, må befries for lovens krav om at de skulle forlade landet, hvis de giftede sig med hinanden, Hvis ikke skulle de straffes med 8 dages fængsel.
Pag. 80, Litr HH, Adjudant Sonnes attest på 16 indsætte kvinder og mænd til afsoning af 8 dages fængsel for lejermål. Susanne Rasmusdatter og Hans Hansen hver 8 dages fængsel for slægtskab med hinanden.
Pag. 81, Litr. JJ, Uddrag af Bornholms militære justitsprotokol over 4 lejermål begået af militære personer.
Pag. 82, No 6, Specifikation over førlovs-penge (Afgifter for arvemidler, der har ført ud af landet (Bornholm). Der var to indberetninger med overførsel til København.
Pag. 83, No 7, Pro Memora fra Rentekammeret. 791 tønder af kongens landgildebyg som blev solgt til kapitels taksten.
Pag. 84, No 8, Kapitels taksten beregnet efter værdien i 1776.
Pag. 85, No 9, Specifikation på vrag og drivgods i 1777. intet.
Pag. 86-90, No 10, Sigt- og sagefaldsbøder i 1775, 1776 og 1777. Sagen om faldsmålsbøder i Nørre herred, som blev registreret i 1775 blev ophævet af højesteret i 1777 kopi af højesterets kendelsePag. 88. For 1776 i vester herred blev Johanne Søemarcksdatter dømt slagsmålsbøde på 9 rd. Intet betalt, meni stedet afsonede hun 4 dages fængsel på vand og brød. (bilag 2). For 1777 blev i Vester herreds afsagt dom for slagsmål over sandemand Niels Pedersen, Peder Holgersen i Knudsker, samt Casper Arentsen i Rønne. De blev frikendt af landstinget.
Pag. 91-92, No 11, Specifikation på de 42 frivornedgårde, der kun betaler det halve i ægtpenge.
Pag. 93, No 12, Aakirke hospital kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura til fattiglemmerne fra den 20. vornedgaard i Aaker.
Pag. 94-99, No 13, Specifikation over øde og forringede gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1777.
Pag. 100, No 14, Hans Andersen på den 5. sg. i Rutsker kvitterer for skattefrihed efter ildebrand den 12. april 1776.
Pag. 101, No 15, Christen Jensen Piil kvitterer for skattefrihed for 31. sg. i Østermarie, der brændte den 20. maj 1776.
Pag. 102, No 16. Peder Hansen på den 6. sg. i Poulsker kvittering for skattefrihed efter brand den 1. juni 1776.
Pag. 103, No 17, Rasmus Hansen kvittere for skattefrihed til den 50. gård i Aaker på grund af ildebrand den 15. juli 1776.
Pag. 104-107, No 18-20, Rentekammerets bevilling af skattefrihed i et år for den 12. sg. i Poulsker, som beboedes af Erich Larsen, og som brændte natten mellem den 8. og 9. juni 1777. Stuelængen der bestod af 10 stolperum nedbrændte og dermed en del boskabsvarer.
Pag. 108-112, No 21-23, Rentekammerets bevilling af skattefrihed i 2 år til den 8. selvejergaard (Bukkegaard) i Rutsker, der beboedes af Claus Ancher Johansen. Gården bestod af fire længer på i alt 48 stolperum og var en af de bedste gårde i sognet. Alle længer og avl brændte natten mellem den 12. og 13. september. Ilden opstod i den vestre ende af stuelængen, hvor der ikke plejede at være ild eller lys. Ingen kendte årsagen, men de opstod medens alle lå og sov.
Pag. 113-119, No 24-30, Kvitteringer på levering af landgildekorn til Provianthuset i København.
Pag. 120-123, No 31-34, Ordre proviant til Christiansø og kvitteringer på leveringer til bespisning på Christiansø.
Pag. 124-125, No 35,”Indsvindingsberegning” – Beregning af svind i forrige års beholdning af rug, byg og havre.
Pag. 126, No 36, Den nye amtsforvalter Münsters kvittering af dato 30. juli 1778 for modtage lageret med kornet der lå i magasinet i Rønne, samt inventariet.

”Jordebogs Regnskab for Aar 1778”

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-15 Jordebogsregnskab 1778 – med revisionsbemærkninger i margin.

Underskrevet 31. marts 1779 af T. Münster

16-102 Bilag til Jordebogsregnskab 1778

[ingen designation eller indholdsfortegnelser over regnskabsbilag]
Pag. 18-21, No 1, ”Specifikation over hvis Gods paa Bornholms Amt, hans kongl. Majest. Siden seneste Jordebog, dateret 16. Juli 1696 er tilfalden at Oppebierge Landgilde, af meere end som bemelte Jordebog formelder, efter derover ved min Antsecessors Jordebogs Regnskab for Aar 1736, fremlagde Specification og ellers andre herudi paaberaabte Ordres og Beviser, hvor under dog ej noged er anført, som dependerer af den 1720 begyndte Udmarks Commission siden samme ved dertil indrettede Jordebøger, af Anno 1729 og 1743 er sammendraget, og aparte beregnet”.
Pag. 22-25, No 2, ”Beregning over 1778 afgifter af de siden 1729 indtagne udmarksjorde som alt i den derover forfattede Jordebog af 28. december 1743 nu er inddragen og beregned”. Bilag Litr. A-E med Rentekammerets tilladelse og specifikation på 6 steder af udmarken med indfæstning, takst og afgift. Se Litr. C – rentekammerets ordre om at den såkaldte Krasmose blev overladt til Thor Hansen (16 sg) og Anders Svendsen (20. sg) for fæstesum på 4 rd. og 1 rd årlig fæste. Vilkår, at sætte et mølleværk der om muligt at skaffe vandet væk uden gene for kvæget.
Pag. 26-29, No 3, Fæstepenge fra udmarksfæsterne i 1778.
Pag. 30-31, No 4, Specifikation over kendelsespenge 1778 med oplysning om køb eller arv.
Pag. 32-33, No 5, Beregning over lejermålsbøder ved sognepræsternes indberetninger og øvrige attester og beviser for 1778. Inddelt i de 15 sogne.
Pag. 34-37, Litr. A-D, Østre herreds indberetninger om lejermål.
Pag. 38-45, Litr. E-K, Søndre herreds indberetninger om lejermål.
Pag. 38-42, Lejermål Karen Nielsdatter og Jacob Christensen, en ægtemand der boede i Balka. Karen Nielsdatter var blevet gift i Bodilsker med Jens Mogensen i Nexø. Jens Mogensen blev afhørt på Søndre herredsting og på grund af sin fattigdom, blev han pålagt at bøde 3 mark for sin hustrus lejermål. Udbygger Jacob Christensen på 28. sg. grund i Bodilskers bo blev registreret af sandemand (Piil). Huset blev sat til 16 sld, Men værdien sammen med boskabsvarer og besætning var mindre end hans gæld. Han blev dømt fængsel på vand og brød i 12 dage + 8 dage for at undgå offentlig skrifte.
Pag. 43-51, Litr. L-Q, Vestre herreds indberetninger om lejermål.
Pag. 52-55, Litr. R-U, Nordre herreds indberetninger om lejermål.
Pag. 52, Klemenskerpræsten Koefoed havde ingen lejermål, men døbte dog den 17. april et barn der var avlet i Rø præstegaard, hvor de tjente som dreng og pige. (ingen navne) Rø præsten indberettede ingen lejermål.
Pag. 56, No 6, Specifikation over førlovs-penge (Afgifter for arvemidler, der har ført ud af landet (Bornholm). Der var een indberetninger For Maren Kirstine Kofods datter overførsel til Trondheim i Norge.
Pag. 57, No 7, Pro Memora fra Rentekammeret. 790 tønder af kongens landgildebyg som blev solgt til kapitels taksten 11 mark pr tønde.
Pag. 58, No 8, Kapitels taksten beregnet efter værdien i 1777.
Pag. 59-67, No 9, Specifikation på vrag og drivgods i 1778. No 1, Et gammel skibsror med 8 lispund jern ud for Vang. No 2, Også ud for Vang bjærgedes en udligger og 3. Ud for Aaker sogn blev fundet en skibsmast.
Pag. 68, No 10, Sigt- og sagefaldsbøder i 1778. Eneste dom fald den 30. september på Nørre herred i sag om slagsmål mellem Hans Henrichsen Hoby og Poul Arrestsen. Arrestsen skulle betale 42 rd 4 mk 8 sk., hvoraf halvdelen tilfaldt kongens kasse.
Pag. 69-70, No 11, Specifikation på de 42 frivornedgårde, der kun betaler det halve i ægtpenge.
Pag. 71, No 12, Aakirke hospital kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura til fattiglemmerne fra den 20. vornedgaard i Aaker.
Pag. 72-77, No 13, Specifikation over øde og forringede gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1778.
Pag. 78-112, No 14, Kvittering for skattefrihed for 8. selvejergaard (Bukkegaard) i Rutsker, der beboedes af Claus Ancher Johansen. Gården brændte i 1777.
Pag. 79-84, No 15-17, Rentekammerets bevilling af skattefrihed i et år til den 14. selvejergård i Klemensker, der beboedes af selvejer Bendt Bendsen. Den 9. december 1777 klokken to om eftermiddagen brændte 2 af gårdens længer, medens Bendt Bendsen var i skoven for at hugge brænde. Konen var borte. Ingen kendte årsagen til branden.
Pag. 85-95, No 18-27, Kvitteringer på levering af landgildekorn til Provianthuset og andre steder i København.
Pag. 96-100, No 28-32, Ordre proviant til Christiansø og kvitteringer på leveringer til bespisning på Christiansø.
Pag. 101-102, No 33,”Indsvindingsberegning” – Beregning af svind i forrige års beholdning af rug, byg og havre.

”Jordebogs Regnskab for Aar 1779”

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-15 Jordebogsregnskab 1779 – med revisionsbemærkninger i margin.

Underskrevet 12. april 1780 af T.G. Münster

16-105 Bilag til Jordebogsregnskab 1779

Pag. 17-20, ”Designation over de Documenter og Beviser som vedhører og følger mine for Aar 1779 allerunderdanigst afliggende Jordebogs-, Ammunitions- og Contributions Regnskaber nemlig:” Jordebogsregnskabet No 1-32, Ammunitionsregnskabet no 1-16 og kontributionsregnskabet No 1-87. (Heri kun bilag til Jordebogsregnskabet)
Pag. 21-24, No 1, ”Specifikation over hvis Gods paa Bornholms Amt, hans kongl. Majest. Siden seneste Jordebog, dateret 16. Juli 1696 er tilfalden at Oppebierge Landgilde, af meere end bemelte Jordebogs Regnskab for Aar 1736, fremlagde Specification og ellers andre herudi paaberaabte Ordres og Beviser, hvor under dog ej noged er anført, som dependerer af den 1720 begyndte Udmarks Commission siden samme ved dertil indrettede Jordebøger, af Anno 1729 og 1743 er sammendraget, og aparte beregnet”.
Pag. 24, No 2, ”Beregning over 1779 afgifter af de siden 1729 indtagne udmarksjorde som alt i den derover forfattede Jordebog af 28. december 1743 nu er inddragen og beregned”.
Pag. 26-29, No 3, Fæstepenge fra udmarksfæsterne i 1779.
Pag. 30-31, No 4, Specifikation over kendelsespenge 1779 med oplysning om køb eller arv.
Pag. 32-33, No 5, Beregning over lejermålsbøder ved sognepræsternes indberetninger og øvrige attester og beviser for 1779. Inddelt i de 15 sogne.
Pag. 34-38, Litr. A-E, Østre herreds indberetninger om lejermål.
Pag. 35-37, Enke i Bølshavn Benthe Niels Haagensens, angav Peder Mognsens søn, Jeppe, som barnefader i Listed. Præsten begravede Benthes dødfødte barn. Sandemand Hans Olsen udfærdigede en attest på hendes uformuenhed. Hun slap med en bøde på 3 mark og 8 dages fængsel i Rønne arresthus.
Pag. 39-47, Litr. F-O, Søndre herreds indberetninger om lejermål.
Pag. 48-51, Litr. P-S, Vestre herreds indberetninger om lejermål.
Pag. 52-60, Litr. T-Ø, Nordre herreds indberetninger om lejermål.
Pag. 53-54, Rutskerpræsten indberettede to bl.a. Boel Kirstina der fødte et uægte drengebarn som blev døbt Jens Dam. Hun kendte ikke faderen. Sandemanden og fire vurderingsmænd bekræftede, at hun blot ejede sine ifareklæder, en kiste, som hun havde tjent til og så havde hun blot arvet en daler fra sin far. Amtmand Fieldsted ansatte hendes bøde til 2 mark og hun afsonede 8 dages fængsel for ikke at stå åbenbar skrifte. [I Rutsker kirkebog , s. 24, læses at hun døbte sit barn og som barnefader angav hun, at det var en karl, som hun ikke kendte. Sandsynligvis var hendes far Hans Andersen, der blev begravet i Rutsker den 30/5 1776 71 år gammel.- intet skifte]
Pag. 56-58, Kristina Christian Rasmusens datter fra Tejn udlagde en gift mand Hans Mogensen Schou. Udbygger Hans Mogensen Skov skrev til Amtsforvaleren og erkendte sin skyld, men på grund af sin fattigdom, bad han om en tålelig dom. To vurderingsmænd fandt intet hos Hans Mogensen af værdi. Han boede ”til holds” hos Lars Didrichsen paa den 26. sg. i Olsker.
Pag. 61, No 6, Specifikation over førlovs-penge (Afgifter for arvemidler, der har ført ud af landet (Bornholm). Der var een indberetninger og arvemidlerne blev ført til København.
Pag. 62, No 7, Pro Memora fra Rentekammeret. 796 tønder af kongens landgildebyg som blev solgt til kapitels taksten 1 rd 72 skilling pr tønde.
Pag. 63, No 8, Kapitels taksten beregnet efter værdien i 1778.
Pag. 64-71, No 9, Specifikation på vrag og drivgods i 1779. Bilag 1-3 Mads Madsen i Vang med flere havde fundet en ituslagen mast i søen med en del jern og tovværk. Nr. 4 Tre ankre blev bjærget ud for Allinge tillige med 88 favne tovværk. Den 9 november bjærgedes et stort skibsanker med bøje og reb. Alt blev solgt på auktion.
Pag. 72, No 10, Sigt- og sagefaldsbøder i 1779. Intet.
Pag. 73-74, No 11, Specifikation på de 42 frivornedgårde, der kun betaler det halve i ægtpenge.
Pag. 75, No 12, Aakirke hospital kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura til fattiglemmerne fra den 20. vornedgaard i Aaker.
Pag. 76-81, No 13, Specifikation over øde og forringede gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1779.
Pag. 82-87, No 14-16, Rentekammerets bevilling af skattefrihed i to år til den 3. vornedgaard i Knudsker, som beboedes af Hans Andresen. Ilden opstod søndag den 21. februar kl. 9-9.30 om aftenen. Stuelængen på 11 stolperum brændte. Aftorsket sæd der lå på loftet afbrændte tillige med lindklæder og sengeklæder. De reddede kun en seng i stuen og en eller to kister. Hans Andresen mistede sit munderings lædertøj som dragon, samt en pistol. Branden var uopklaret og skorsten synes hel. Familien flyttede hen til Peder Madsen. Urnes notat til Rentekammeret med hans attest.
Pag. 88-98, No 17-27, Kvitteringer på levering af landgildekorn til Provianthuset og andre steder i København.
Pag. 99-102, No 28-31, Ordre proviant til Christiansø og kvitteringer på leveringer til bespisning på Christiansø.
Pag. 103-104, No 33,”Indsvindingsberegning” – Beregning af svind i forrige års beholdning af rug, byg og havre.