Jordebogsregnskaber 1760-1769

”Jordebogs Regenskab for Aar 1760”

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-19 Jordebogsregnskab 1760

Underskrevet 30. marts 1761 af C. Andresen

20-122 Bilag til Jordebogsregnskab 1760

Pag. 22-26, Designation over de dokumenter og beviser som Aar 1759: Allerunderdanigste afleggende Jordebogs- No 1- 34. 2. Contributions- No 1-51 og 3. Ammunitions og Material Regnskabet No 1-13. [heri kun de bilag der hører til Jordebogsregnskabet]
Pag. 27-30, No 1, Specifikation på landgilde der er kommet til siden den seneste jordebog dateret 16. juli 1696 og som er specificeret efter regnskabet for 1736. Specifikationen omfatter ikke udmarken som er tillagt efter udmarkskommissionen i 1720 og som er opført i de specielle jordebøger, der kom i 1729 og 1743.
Pag. 31-33, No 2, ”Beregning over 1760 afgifter af de siden 1729 indtagne udmarksjorde som alt i den derover forfattede Jordebog af 28. december 1743 nu er inddragen og beregned”
Pag. 34-40, Litr. A+B, Rentekammerets accept af reguleringer af udmarksgærde. Specifikation over 42 reguleringer af gærde, indtagelse af små lodder og hvilken fæsteafgift de blev lignet til.
Pag. 41-47, No 3, Specifikation over indkomne fæstepenge af udmarks jorder i 1760.
Pag. 48-50, No 4, Specifikation over kendelsespenge 1760 med oplysning om køb eller arv.
Pag. 51-53, No 5, Beregning over lejermålsbøder efter beviser og attester, litr. A-X.
Pag. 54-69, Litr. A-K, Attester om lejermål fra sogne i Øster herred.
Pag. 54-63, Præsten indberettede at to kvinder: Kirsten Larsdatter og Johanne Jørgensensdatter helle i Østerlars havde indberettet samme barnefader, nemlig udbygger Mogens Larsen på 3. vg. Grund. Han var gift og stod i Østre herreds kompagni. Han vedkendte at han havde besvangret de to kvinder, men da han var en gammel, fattig og svag mand med en gammel svag hustru. Han skulle betale to gange dobbelte lejermålsbøder på 48 rd., hvilket han ikke kunne. Den 9. december 1760 blev hans bo registreret og vurderet til 43 sld 4 skilling. Af boet s registrering ses, at han var tømmermand. Gælden blev opgjort til 37 sld 8 sk. Rest 5 sld 3 mk 12 sk. Han dømtes til 16 dages fængsel på vand og brød.
Pag. 70-73, Litr. L-O, Attester fra Søndre herreds sogne.
Pag. 74-78, Litr. P-T Attester fra Vestre herred
Pag. 79-82, Litr. U-X, Attester fra Nørre Herred, hvor præsterne intet havde at indberette.
Pag. 83-84, No 6, Specifikation over førlovs-penge (Afgifter for arvemidler, der har ført ud af landet (Bornholm). Alle arveparter blev ført til København.
Pag. 85, No 7, Rentekammeret ordre om landgildebyg, der kunne sælges efter kapiteltaksten, samt auktionsmåde om konditioner.
Pag. 86, No 8, Kapitels taksten beregnet af værdien i 1759
Pag. 87-89, No 9-10, Amtmand Urnes indberetning om at udbygger Lars Jørgensen på 12 sg. grund i Rø sogn havde fundet et stykke kroget egetræ i søen, som var vurderet til 2 mark. På auktionen blev det solgt for vurderingssummen 2 mark til Henrik Hobye i Rø.
Pag. 90, No 11, En arvekapital 7 sld. 2 mk 2 sk. fra et skifte fra 12, febr. 1739 efter udbygger Jens Hansen på 27. sg. grund i Olsker tilhørende Lars Jensen. Han var ikke fundet, hvorfor kapitalen blev indkrævet til kongens kasse.
Pag. 91-95, No 12-16, attester for 6. og 10. penge fra herrederne. Ingen angivelser.
Pag. 96, No 17, Oversigt over uvisse indtægter nemlig Førlovspenge, arveløse kapitaler, for vrag og drivgods og sagefaldsbøder.
Pag. 97, No 18, Rentekammerets resolution om at den 20. vornedgaard eller hus i Østermarie på overlades til Karen afdøde Michel Pedersens enke for den i 1744 auktionsbud på 160 sld 33 sk. Dog skulle udbyggerstedet på grunden forblive som kongens ejendom.
Pag. 98-99, No 19, Specifikation på de 42 frivornedgårde der kun betaler det halve i ægtpenge.
Pag. 100, No 20, Aakirke hospital levering af 3 tønder rugmel fra den 20. vornedgaard i Aaker
Pag. 101-106, No 21, Specifikation over øde og forringede gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1760.
Pag. 107, No 22, Niels Christensen på den 30 sg. i Ibsker kvitterer for hjælp 8 rd. til hans mange børns opdragelse.
Pag. 108, No 23, Vedr. det ”undergangne hus” kaldet ”Kaas” i Rutsker sogn, der forsvandt ved et bakkeskred. Ingen har endnu fæstet stedet og derfor blev stedets landgilde på 4 mark ikke betalt.
Pag. 109, No 24, Kvittering fra Jens Jensen, der ikke at have betalt afgift for 34. sg. i Østermarie, på grund af ildebranden den 27. og 28. maj 1759.
Pag. 110-115, No 25-30, Kvitteringer på levering af landgildekorn til Provianthuset i København.
Pag. 116-118, No 31-32, Ordre proviant til Christiansø og kvitteringer på leveringer til bespisning på Christiansø.
Pag. 119-120, No 33, Levering af rug til bagning til artilleriet på Bornholm.
Pag. 121-122, No 34,”Indsvindingsberegning” – Beregning af svind i forrige års beholdning af rug, byg og havre.

”Jordebogs Regenskab for Aar 1761”

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-19 Jordebogsregnskab 1761

Underskrevet 30. marts 1762 af C. Andresen

20-132 Bilag til Jordebogsregnskab 1761

Pag. 22-27, Designation over de dokumenter og beviser som Aar 1761: Jordebogsregnskabet No 1- 40. 2. Contributions- No 1-57 og 3. Ammunitions og Material Regnskabet No 1-19. [heri kun de bilag der hører til Jordebogsregnskabet]
Pag. 28-31, No 1, Specifikation på landgilde der er kommet til siden den seneste jordebog dateret 16. juli 1696 og som er specificeret efter regnskabet for 1736. Specifikationen omfatter ikke udmarken som er tillagt efter udmarkskommissionen i 1720 og som er opført i de specielle jordebøger, der kom i 1729 og 1743.
Pag. 32, No 2, ”Beregning over 1761 afgifter af de siden 1729 indtagne udmarksjorde som alt i den derover forfattede Jordebog af 28. december 1743 nu er inddragen og beregned”
Pag. 33-35, No 3, Specifikation over indkomne fæstepenge af udmarks jorder i 1761.
Pag. 36-39, No 4, Specifikation over kendelsespenge 1761 med oplysning om køb eller arv.
Pag. 40-42, No 5, Beregning over lejermålsbøder efter beviser og attester, litr. A-DD.
Pag. 43-60, Litr. A-J, Attester om lejermål fra sogne i Øster herred.
Pag. 44-50, Lejermål Karen Nielsdatter og udbygger Peder Pedersen, der boede på lyngen udfor 1 sg. gærde i Østerlars. Heri Peder Pedersens brev til amtsforvalteren om at slippe billigt. Her er registrering af hans bo, da han var gift. Hans hus var på 6 stolperum og blev vurderet til 6 sld. Samlet værdi 17 sld 1 mk 10 sk. Og gælden var 30 sld 3 mk 12 sk. Han kunne ikke betale noget og derfor sat i fængsel i 12 dage i Rønnes hovedvagt på vand og brød.
Pag. 55-60, Lejermål mellem Sidsel Jensdatter af Ibsker og udbygger Søren Olsen på den 34. sg. grund i Østermarie. Da han var gift sket der dom, men han blev frifundet, da han aflagde ed på at han intet havde haft med hende at gøre.
Pag. 61-65, Litr. K-O, Attester fra Søndre herreds sogne.
Pag. 66-71, Litr. P-U Attester fra Vestre herred
Pag. 72-85, Litr. V-DD, Attester fra Nørre Herred, hvor præsterne intet havde at indberette.
Pag. 75-79, Lejermål Birgitte Pedersdatter i Olsker og ungkarl Lars Pedersen Bødker i Tejn. Tingsvidne – han nægtede og afgav ed og blev frifundet.
Pag. 86-87, No 6, Specifikation over førlovs-penge (Afgifter for arvemidler, der har ført ud af landet (Bornholm). Alle arveparter blev ført til København.
Pag. 88, No 7, Rentekammeret ordre om landgildebyg, der kunne sælges efter kapiteltaksten, samt auktionsmåde om konditioner.
Pag. 89, No 8, Kapitels taksten beregnet af værdien i 1760
Pag. 90-91, No 9, Konditioner for auktion af 23 tønder landgildebyg – de angivelse af hvem der købte og til hvilken pris – det meste blev solgt til 6,5 mark tønden
Pag. 92, No 10, En arvekapital 8 sld. 3 mk 5 sk. fra et skifte fra 10. juni 1746 efter udbygger Lars Pedersen i Klemensker, der var tilfalden datteren Karen Pedersdatter. Hun var allerede på den tid gift med en konstabel i København og for længst rejst fra landet (Bornholm. Ingen vidste hvor hun opholdt sig, hvorfor kapitalen blev indkrævet til kongens kasse.
Pag. 93, No 11, I en skrivelse fra 1753 var der gjort rede for en arv i 1749 efter afdøde frøken Justina Catharina Rosenkrantz i Rønne på i alt 466 rd 25 sk.- Pengene var deponeret i Zahlkammeret. Men en restarv på 233 rd 25 sk. Var ikke udbetalt og ingen havde gjort krav på det, hvorfor de tilfaldt kongen.
Pag. 94, No 12, Myndlingen Margretha Christensdatters arv på 156 sld. 4 sk efter skifte den 31. maj 1745 efter Christen Pedersen på 37. sg. i Aaker. Arven skulle overføres til Holland, hvorfor der skulle betales 6. og 10. penge.
Pag. 95, No 13, Lars Pedersens arv efter udbygger Peder Nielsen i Pedersker på 11 sld 3 mk skulle overføres til Altona, hvorfor der skulle betales 6. og 10. penge
Pag. 96-100, No 14-18, Samlet regnskab for 6. og 10. penge, samt attester fra herrederne.
Pag. 101, No 19, Kopi af dom for slagsmål. Jep Pedersen på Wallensgaards grunden i Aaker havde slået Peder Nielsens tjenestedreng fra Østermarie. Bøde 9 rd, hvoraf 2/3del tilfaldt kongens kasse.
Pag. 102, No 20, Hans Kofod Jensen fra den 54 sg. Vestermarie var dømt til betale til kongens kasse. Intet om hvor meget eller hvorfor.
Pag. 103, No 21, Oversigt over uvisse bøder, hvilket var Førlovspenge, arveløse kapitaler, sagefaldsbøder og for drivgods (intet).
Pag. 104-105, No 22, Specifikation på de 42 frivornedgårde der kun betaler det halve i ægtpenge.
Pag. 106, No 23, Aakirke hospital levering af 3 tønder rugmel fra den 20. vornedgaard i Aaker
Pag. 107-112, No 24, Specifikation over øde og forringede gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1761.
Pag. 113, No 25, Niels Christensen på den 30 sg. i Ibsker kvitterer for hjælp 8 rd. til hans mange børns opdragelse.
Pag. 114-117, No 26-28, Rentekammeret meddelelse om 2 års skattefrihed til Sidsel afdøde Hans Mogensens hustru efter en ildebrand på 69. sg, i Østermarie natten mellem den 15. og 16. april 1761. Tingsvidne fra østre herred om samme brand. Alle fire længer – 17 stolperum stuehus og 35 stolperum ladehus nedbrændte sammen med alle kreaturer, klæder og boskabsvarer. Samme gård nedbrændte også i 1741 den 14 og 15 november. Enkens kvittering.
Pag. 118-124, No 29-34, Kvitteringer på levering af landgildekorn til Provianthuset i København.
Pag. 124-126, No 35-37, Ordre proviant til Christiansø og kvitteringer på leveringer til bespisning på Christiansø.
Pag. 127-128, No 38, Kontrakt mellemamtsforfalteren og Peter Bøysen Rasch på skipper Tonnes Bøyesens vegne for at levere 610 tønder havre til København.
Pag. 129-130, No 39, Levering af rug til bagning til artilleriet på Bornholm.
Pag. 131-132, No 40,”Indsvindingsberegning” – Beregning af svind i forrige års beholdning af rug, byg og havre.

”Jordebogs Regenskab for Aar 1762”

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-19 Jordebogsregnskab 1762

Underskrevet 6. april 1763 af C. Andresen

20-120 Bilag til Jordebogsregnskab 1762

Pag. 22-26, Designation over de dokumenter og beviser som Aar 1762: Jordebogsregnskabet No 1- 37. 2. Contributions- No 1-72 og 3. Ammunitions og Material Regnskabet No 1-20. [heri kun de bilag der hører til Jordebogsregnskabet]
Pag. 27-30, No 1, Specifikation på landgilde der er kommet til siden den seneste jordebog dateret 16. juli 1696 og som er specificeret efter regnskabet for 1736. Specifikationen omfatter ikke udmarken som er tillagt efter udmarkskommissionen i 1720 og som er opført i de specielle jordebøger, der kom i 1729 og 1743.
Pag. 31, No 2, ”Beregning over 1762 afgifter af de siden 1729 indtagne udmarksjorde som alt i den derover forfattede Jordebog af 28. december 1743 nu er inddragen og beregned”
Pag. 32-35, No 3, Specifikation over indkomne fæstepenge af udmarks jorder i 1762.
Pag. 36-39, No 4, Specifikation over kendelsespenge 1762 med oplysning om køb eller arv.
Pag. 40-42, No 5, Beregning over lejermålsbøder efter beviser og attester, litr. A-AA.
Pag. 43-47, Litr. A-E, Attester om lejermål fra sogne i Øster herred.
Pag. 48-52, Litr. F-K, Attester fra Søndre herreds sogne.
Pag. 52, Uddrag af dom fra Østerherreds tingPag. 52. Lejermålsdom mellem Karen Nielsdatter fra Østerlars og Hans Pedersen på Vallensgaards grund i Aaker. Hun havde beskyldt Hans Pedersen for barnefaderen fordi hun af andre havde ladet sig overtale til at angive ham, men at den rigtige barnefader var Hans Jensen på Løkkegaardsgrunden i Vestermarie. Hun blev dømt for urigtige anklager og Hans Pedersen blev frikendt.
Pag. 53-63, Litr. L-S, Attester fra Vestre herred
Pag. 54-59, Enken Ellen efter Svend Andersen Stubbe havde begået lejermål med bonden Esper Pedersen på 21. sg. i Nylars. Registrering af Esper Pedersen bo. Værdi 573 sld 2 mk 13 sk. Og gæld 587 sld 6 sk. Esper Pedersen døde inden 26. juli 1762.
Pag. 64-74, Litr. T-AA, Attester fra Nørre Herred, hvor præsterne intet havde at indberette.
Pag. 65-67, Lejermål mellem Anna Mogensdatter i Olsker med Hans Nielsen i Tejn, der var gift. Sandemanden stod for registrering af Hans Nielsen bo: 1 stolperum med ”en stjege bjælke” (?) hus 2 sld, en seng med sengeklæder, en halvkiste, et skrin, en jerngryde et strygejern i alt værdi for 6 sld. 1 mk fratrukket gælden var der 3 sld 3 mk 4 sk. Herfra kan hustruen have ½- delen og vurderingsmændene betales – tilbage 1 mk 6 skilling som han mistede til kongens kasse. Da han ikke kunne betale den dobbelte lejermålsbøde måtte han afsone 12 dages fængsel. Sonne attesterede at han afsonede sin straf i Rønne Vagt fra den 11, marts til den 23. marts. [PS. Han var ældste søn af Niels Jensen 4. vg. i Rø, der døde i 1763]
Pag. 75, No 6, Specifikation over førlovs-penge (Afgifter for arvemidler, der har ført ud af landet (Bornholm). Alle arveparter blev ført til København.
Pag. 76, No 7, Rentekammeret ordre om landgildebyg, der kunne sælges efter kapiteltaksten.
Pag. 77, No 8, Kapitels taksten beregnet af værdien i 1761
Pag. 78, No 9, En arvekapital 4 sld. fra et skifte 9 januar 1735 efter udbygger Christen Olsen på 63. sg. grund i Vestermarie til den ældste søn Niels Christensen. Han var dengang bortrejst og ingen vidste hvor han var, derfor skulle den indestpende arvekapital indkrævet til kongens kasse. Arven blev udlagt i 3 gamle får og en væder, samt en sort ko.
Pag. 79-83, No 10-14, Der var ingen indbetalinger for 6. og 10. penge, fra nogen af herrederne.
Pag. 84, No 15, Bøderne til Jens Espersen og Lars Hansen i Østermarie (slagsmålsbøder?) kunne ikke inddrives Lars Hansens del af bøden blev tilladet at afsone med 16 dages fængsel i ”landets almindelige Vagt- og arrsethus” i Rønne. Kun 12 rd blev indbetalte.
Pag. 85-88, No 16, kopi af domsslutning mellem Frands Hellessen, Jens Espersen og udbygger Lars Hansen på Kongens mark i Østermarie (Slagsmålsbøder), hvor Jens Espersen og Lars Hansen blev dømt til at betale 46 rigsdaler. Lars Hansen kunne ikke betale, hvorfor han i stedet blev dømt fængsel i 16 dage. Attest herom.
Pag. 89-90, No 17-18, Oversigt over uvisse bøder, hvilket var Førlovspenge, arveløse kapitaler, sagefaldsbøder og for drivgods (intet).
Pag. 91-92, No 19, Specifikation på de 42 frivornedgårde der kun betaler det halve i ægtpenge.
Pag. 93, No 20, Aakirke hospital levering af 3 tønder rugmel fra den 20. vornedgaard i Aaker
Pag. 94-99, No 21, Specifikation over øde og forringede gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1762.
Pag. 100, No 22, Kvittering for skattefrihed af Sidsel afdøde Hans Mogensens hustru efter en ildebrand på 69. sg, i Østermarie natten mellem den 15. og 16. april 1761
Pag. 101-105, No 23-25, Rentekammeret meddelelse om 2 års skattefrihed til Rasmus Christensen Frost på den 21. sg. i Vestermarie efter brand den 21. maj 1762. Huse og boskabsvarer og en del korn var afbrændt. Tingsvidne fra Vestre herred om samme brand. Samt Rasmus Christensen Frost kvittering.
[der er ingen udgift til kaptajn Niels Christensen på den 30 sg. i Ibsker for hjælp 8 rd. til hans mange børns opdragelse. Han døde i 1761 og efterlod sig 12 børn]
Pag. 106-111, No 26-31, Kvitteringer på levering af landgildekorn til Provianthuset i København.
Pag. 112-113, No 32-33, Ordre proviant til Christiansø og kvitteringer på leveringer til bespisning på Christiansø.
Pag. 114, No 34, Kvittering på levering af landgildehavre til Citadellet i Frederikshavn
Pag. 115-116, No 35, Rapport over skade på 30 tønder havre, der var blevet fordævret under alt for lang transporttid.
Pag. 117-118, No 36, Levering af rug til bagning til artilleriet på Bornholm.
Pag. 119-120, No 37,”Indsvindingsberegning” – Beregning af svind i forrige års beholdning af rug, byg og havre.

”Jordebogs Regenskab for Aar 1763”

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-19 Jordebogsregnskab 1763

Underskrevet 20. februar 1764 af C. Andresen

20-23 Antegnelser udi regnskaber 1763 og decision

24-130 Bilag til Jordebogsregnskab 1763 bilag 1-38

Pag. 26-30, Designation over de dokumenter og beviser som Aar 1763: Jordebogsregnskabet No 1- 38, 2. Ammunitions og Material Regnskabet No 1-23 og 3. Contributionsregnskabet No 69 og 3. [heri kun de bilag der hører til Jordebogsregnskabet]
Pag. 31-35, No 1, Specifikation på landgilde der er kommet til siden den seneste jordebog dateret 16. juli 1696 og som er specificeret efter regnskabet for 1736. Specifikationen omfatter ikke udmarken som er tillagt efter udmarkskommissionen i 1720 og som er opført i de specielle jordebøger, der kom i 1729 og 1743.
Pag. 35-37, Rentekammerets anvisning til auktion over Habbedams enges bortauktionering
Pag. 38, No 2, ”Beregning over 1763 afgifter af de siden 1729 indtagne udmarksjorde som alt i den derover forfattede Jordebog af 28. december 1743 nu er inddragen og beregned”
Pag. 39-41, No 3, Specifikation over indkomne fæstepenge af udmarks jorder i 1763.
Pag. 42-44, No 4, Specifikation over kendelsespenge 1763 med oplysning om køb eller arv.
Pag. 45-47, No 5, Beregning over lejermålsbøder efter beviser og attester, litr. A-FF.
Pag. 48-53, Litr. A-F, Attester om lejermål fra sogne i Øster herred.
Pag. 54-63, Litr. G-O, Attester fra Søndre herreds sogne.
Pag. 54-55, Anna Matsdatter i Bodilsker sogn udlagde først til husbonde Anders Jespersen til barnefader, dernæst fragik hun udlægningen og sagde at det var granedier Ole Olsen
Pag. 57-62, Enken Giertrud Christopher Pedersens udlagde Niels Pedersen fisker i Sømarken. Bodil, der var 86 år gammel og som var gift med Niels Pedersen i Sømarken, havde søgt kongen om at hendes mand ikke skulle rømme landet, hvilket han var blevet dømt til, da han for anden gang havde begået lejermål i sit ægteskab. Hun kunne ikke undvære hans hjælp og at hun havde tilgivet hans horeri. I kongens brev blev han benådet for denne straf mod at tilbringe 14 dage i fængsel på vand og brød. Han blev ikke fritaget for at betale dobbelt lejermålsbøde på 24 rd., men amtmand Urne fritager ham for at betale bøden. Adjudant Sonne bekræfter på brevet, at Niels Pedersen har afsonet fængselsstraffen. Registreringen af hans bo set at hans formue var 13 sld. til rest var der 7 rd at betale som tilhørte hans yderste formue. Amtmanden konverterede dette beløb til 4 dages fængsel på vand og brød
Pag. 64-73, Litr. P-W, Attester fra Vestre herred
Pag. 64, Udbygger og ægtemand Anders Caspersen og pigen Anna Andersdatter havde begået lejermål, men da de begge tjente Degnegården, så var det amtstuen uvedkommende.
Pag. 65-67, Martha Larsdatter i Aaker sogn havde begået lejermål med Niels Nielsen i Vestermarie. I et egenhændigt brev fra Niels Nielsen, bonde på den 5. vg. Hollegaarden i Vestermarie, til generalauditøren, tilstod han lejermålet med Martha Larsdatter og medens han ”sukkede over sin dårligdom” (og altså hentyder til sin egen sindssvaghed) søgte han om en nådig dom. Hans aldrende hustru og store gæld ville betyde hans ruin. I brevet bevidner præsten Lund, at Niels Nielsens tilstand er som han beskrev. Amtmand Urne sanktionerer, at en dom ville føre Niels Nielsens pga sit ”svage sind til nye forvirringer”. Urne lader Niels Nielsen slippe med kun at betale dobbelt lejermålsbøde, som Niels Nielsen selv foreslog.
Pag. 68-70, Anna Andersdatter fra Pedersker havde angivet den gifte mand Anders Casparsen i Tingsted som barnefader. Anders Casparsen bønfaldt generalauditøren om at han måtte slippe billigt i bøder, da han var en fattig mand. Han bad om at få tildelt fængselsstraf i stedet for dobbelt lejermålsbøde. Urna tillader at han skulle i fængsel i 12 dage på vand og brød.
Pag. 74-84, Litr. X-FF, Attester fra Nørre Herred.
Pag. 85, No 6, Specifikation over førlovs-penge (Afgifter for arvemidler, der har ført ud af landet (Bornholm). Alle arveparter blev ført til København.
Pag. 86, No 7, Rentekammeret ordre om landgildebyg, der kunne sælges efter kapiteltaksten.
Pag. 87, No 8, Kapitels taksten beregnet af værdien i 1761
Pag. 88-93, No 9-13, Herredsattester for 6. og 10. penge. Søndre herred havde en enkelt overførsel af kapital til Simrishamn.
Pag. 94-97, No 14-16, Bjergning af 2 skibsankre ud for Aarsdale og offentlig auktion hvor ankrene blev solgt for 56 sld til henh. Herman Sonne i Nexø og Albert Holm i Svaneke. Den halve indtægt gik til bjergeløn.
Pag. 98, No 17, Faldsmålsbøde til kaptajn Scheplern for ikke at møde op i retten 10 rd.
Pag. 99-101, No 18-19, Faldsmålsbøde til udbygger Knud Hansen på kongens mark på 5 vg.s fortov i Aaker på 5 rd for 3 gange ikke at møde som vidne.
Pag. 102, No 20, Oversigt over uvisse bøder, hvilket var Førlovspenge og sagefaldsbøder.
Pag. 103-104, No 21, Specifikation på de 42 frivornedgårde der kun betaler det halve i ægtpenge.
Pag. 105, No 22, Aakirke hospital levering af 3 tønder rugmel fra den 20. vornedgaard i Aaker
Pag. 106-111, No 23, Specifikation over øde og forringede gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1762.
Pag. 112, No 24, Kvittering for at have modtaget hjælp ved fritagelse af landgilde i 2 år for den 21. sg. i Vestermarie efter brand den 21. maj 1762. Skattefriheden var givet til Rasmus Christensen Frost, men han havde solgt ejendommen til Nicolaj Jensen Bistrup.
Pag. 113-117, No 25-27, Rentekammerets bevilling af 2 års fritagelse for landgilde til Hans Pedersen, hvis gård den 20. sg. i Østermarie nedbrændte natten mellem den 2. og 3. februar 1763. Med tingsvidne ses at gården havde 4 længer med en lille tværlænge. Alt brændte tillige med avlsredskaber og dele af indbo. Der var tvivl om ildens opståen, da begge skorstene var ubeskadigede. Hans Pedersens kvittering.
Pag. 118-122, No 28-32, Kvitteringer på levering af landgildekorn til Provianthuset i København.
Pag. 123-125, No 33-35, Ordre proviant til Christiansø og kvitteringer på leveringer til bespisning på Christiansø.
Pag. 126-127, No 36, Levering af rug til bagning til artilleriet på Bornholm
Pag. 128-129, No 37,”Indsvindingsberegning” – Beregning af svind i forrige års beholdning af rug, byg og havre.
Pag. 130, No 38, Restance for betaling af Oberst Bülows landgilde af Habbedams jorde og enge – 28 lispund smør.

”Jordebogs Regenskab for Aar 1763”

1-3 Indholdsfortegnelse

4-19 Jordebogsregnskab 1763

Underskrevet 20. februar 1764 af C. Andresen

20-23 Antegnelser udi regnskaber 1763 og decision

24-130 Bilag til Jordebogsregnskab 1763

Pag. 26-30, Designation over de dokumenter og beviser som Aar 1763: Jordebogsregnskabet No 1- 38, 2. Ammunitions og Material Regnskabet No 1-23 og 3. Contributionsregnskabet No 69 og 3. [heri kun de bilag der hører til Jordebogsregnskabet]
Pag. 31-35, No 1, Specifikation på landgilde der er kommet til siden den seneste jordebog dateret 16. juli 1696 og som er specificeret efter regnskabet for 1736. Specifikationen omfatter ikke udmarken som er tillagt efter udmarkskommissionen i 1720 og som er opført i de specielle jordebøger, der kom i 1729 og 1743.
Pag. 35-37, Rentekammerets anvisning til auktion over Habbedams enges bortauktionering
Pag. 38, No 2, ”Beregning over 1763 afgifter af de siden 1729 indtagne udmarksjorde som alt i den derover forfattede Jordebog af 28. december 1743 nu er inddragen og beregned”
Pag. 39-41, No 3, Specifikation over indkomne fæstepenge af udmarks jorder i 1763.
Pag. 42-44, No 4, Specifikation over kendelsespenge 1763 med oplysning om køb eller arv.
Pag. 45-47, No 5, Beregning over lejermålsbøder efter beviser og attester, litr. A-FF.
Pag. 48-53, Litr. A-F, Attester om lejermål fra sogne i Øster herred.
Pag. 54-63, Litr. G-O, Attester fra Søndre herreds sogne.
Pag. 54-55, Anna Matsdatter i Bodilsker sogn udlagde først til husbonde Anders Jespersen til barnefader, dernæst fragik hun udlægningen og sagde at det var granedier Ole Olsen
Pag. 57-62, Enken Giertrud Christopher Pedersens udlagde Niels Pedersen fisker i Sømarken. Bodil, der var 86 år gammel og som var gift med Niels Pedersen i Sømarken, havde søgt kongen om at hendes mand ikke skulle rømme landet, hvilket han var blevet dømt til, da han for anden gang havde begået lejermål i sit ægteskab. Hun kunne ikke undvære hans hjælp og at hun havde tilgivet hans horeri. I kongens brev blev han benådet for denne straf mod at tilbringe 14 dage i fængsel på vand og brød. Han blev ikke fritaget for at betale dobbelt lejermålsbøde på 24 rd., men amtmand Urne fritager ham for at betale bøden. Adjudant Sonne bekræfter på brevet, at Niels Pedersen har afsonet fængselsstraffen. Registreringen af hans bo set at hans formue var 13 sld. til rest var der 7 rd at betale som tilhørte hans yderste formue. Amtmanden konverterede dette beløb til 4 dages fængsel på vand og brød
Pag. 64-73, Litr. P-W, Attester fra Vestre herred
Pag. 64, Udbygger og ægtemand Anders Caspersen og pigen Anna Andersdatter havde begået lejermål, men da de begge tjente Degnegården, så var det amtstuen uvedkommende.
Pag. 65-67, Martha Larsdatter i Aaker sogn havde begået lejermål med Niels Nielsen i Vestermarie. I et egenhændigt brev fra Niels Nielsen, bonde på den 5. vg. Hollegaarden i Vestermarie, til generalauditøren, tilstod han lejermålet med Martha Larsdatter og medens han ”sukkede over sin dårligdom” (og altså hentyder til sin egen sindssvaghed) søgte han om en nådig dom. Hans aldrende hustru og store gæld ville betyde hans ruin. I brevet bevidner præsten Lund, at Niels Nielsens tilstand er som han beskrev. Amtmand Urne sanktionerer, at en dom ville føre Niels Nielsens pga sit ”svage sind til nye forvirringer”. Urne lader Niels Nielsen slippe med kun at betale dobbelt lejermålsbøde, som Niels Nielsen selv foreslog.
Pag. 68-70, Anna Andersdatter fra Pedersker havde angivet den gifte mand Anders Casparsen i Tingsted som barnefader. Anders Casparsen bønfaldt generalauditøren om at han måtte slippe billigt i bøder, da han var en fattig mand. Han bad om at få tildelt fængselsstraf i stedet for dobbelt lejermålsbøde. Urna tillader at han skulle i fængsel i 12 dage på vand og brød.
Pag. 74-84, Litr. X-FF, Attester fra Nørre Herred.
Pag. 85, No 6, Specifikation over førlovs-penge (Afgifter for arvemidler, der har ført ud af landet (Bornholm). Alle arveparter blev ført til København.
Pag. 86, No 7, Rentekammeret ordre om landgildebyg, der kunne sælges efter kapiteltaksten.
Pag. 87, No 8, Kapitels taksten beregnet af værdien i 1761
Pag. 88-93, No 9-13, Herredsattester for 6. og 10. penge. Søndre herred havde en enkelt overførsel af kapital til Simrishamn.
Pag. 94-97, No 14-16, Bjergning af 2 skibsankre ud for Aarsdale og offentlig auktion hvor ankrene blev solgt for 56 sld til henh. Herman Sonne i Nexø og Albert Holm i Svaneke. Den halve indtægt gik til bjergeløn.
Pag. 98, No 17, Faldsmålsbøde til kaptajn Scheplern for ikke at møde op i retten 10 rd.
Pag. 99-101, No 18-19, Faldsmålsbøde til udbygger Knud Hansen på kongens mark på 5 vg.s fortov i Aaker på 5 rd for 3 gange ikke at møde som vidne.
Pag. 102, No 20, Oversigt over uvisse bøder, hvilket var Førlovspenge og sagefaldsbøder.
Pag. 103-104, No 21, Specifikation på de 42 frivornedgårde der kun betaler det halve i ægtpenge.
Pag. 105, No 22, Aakirke hospital levering af 3 tønder rugmel fra den 20. vornedgaard i Aaker
Pag. 106-111, No 23, Specifikation over øde og forringede gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1762.
Pag. 112, No 24, Kvittering for at have modtaget hjælp ved fritagelse af landgilde i 2 år for den 21. sg. i Vestermarie efter brand den 21. maj 1762. Skattefriheden var givet til Rasmus Christensen Frost, men han havde solgt ejendommen til Nicolaj Jensen Bistrup.
Pag. 113-117, No 25-27, Rentekammerets bevilling af 2 års fritagelse for landgilde til Hans Pedersen, hvis gård den 20. sg. i Østermarie nedbrændte natten mellem den 2. og 3. februar 1763. Med tingsvidne ses at gården havde 4 længer med en lille tværlænge. Alt brændte tillige med avlsredskaber og dele af indbo. Der var tvivl om ildens opståen, da begge skorstene var ubeskadigede. Hans Pedersens kvittering.
Pag. 118-122, No 28-32, Kvitteringer på levering af landgildekorn til Provianthuset i København.
Pag. 123-125, No 33-35, Ordre proviant til Christiansø og kvitteringer på leveringer til bespisning på Christiansø.
Pag. 126-127, No 36, Levering af rug til bagning til artilleriet på Bornholm
Pag. 128-129, No 37,”Indsvindingsberegning” – Beregning af svind i forrige års beholdning af rug, byg og havre.
Pag. 130, No 38, Restance for betaling af Oberst Bülows landgilde af Habbedams jorde og enge – 28 lispund smør.

”Jordebogs Regenskab for Aar 1764”

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-17 Jordebogsregnskab 1764

Underskrevet 29. marts 1765 af C. Andresen

18-118 Bilag til Jordebogsregnskab 1764

Pag. 18-24, Designation over de dokumenter og beviser som Aar 1764: Jordebogsregnskabet No 1- 35, 2. Ammunitions og Material Regnskabet No 1-20 og 3. Contributionsregnskabet No 1-68 [heri kun de bilag der hører til Jordebogsregnskabet]
Pag. 25-28, No 1, Specifikation på landgilde der er kommet til siden den seneste jordebog dateret 16. juli 1696 og som er specificeret efter regnskabet for 1736. Specifikationen omfatter ikke udmarken som er tillagt efter udmarkskommissionen i 1720 og som er opført i de specielle jordebøger, der kom i 1729 og 1743.
Pag. 29, No 2, ”Beregning over 1764 afgifter af de siden 1729 indtagne udmarksjorde som alt i den derover forfattede Jordebog af 28. december 1743 nu er inddragen og beregned”
Pag. 30-32, No 3, Specifikation over indkomne fæstepenge af udmarks jorder i 1764.
Pag. 33-35, No 4, Specifikation over kendelsespenge 1764 med oplysning om køb eller arv.
Pag. 36-38, No 5, Beregning over lejermålsbøder efter beviser og attester, litr. A-FF.
Pag. 39-47, Litr. A-E, Attester om lejermål fra sogne i Øster herred.
Pag. 43-47, Lejermål mellem Seine Hans Pedersdatter i Rønne og en gift mand, udbygger Mads Hansen Barfod på den 10 vg. fortov i Østermarie. Tingsvidne og attest på at de dobbelte lejermålsbøder skulle konverteres til 12 dages fængsel på vand og brød. Registrering af hans bo: 7 stolperums hus for 10 sld. og øvrig værdi til sammen 11 sld. 3 mk 8 sk. Hans gæld var 45 sld
Pag. 48-64, Litr. F-T, Attester fra Søndre herreds sogne.
Pag. 50, Amtsforvalterens ordre til sandemand Jep Larsen om manglende inddrivelse af lejermålsbøde hos Mogens Svendsen. Jep Larsens svar.
Pag. 52-53, Seigne Larsdatter i Poulskers lejermål med Nicolaus Hammer. Hun var rejst til København og født på ”det frie jordemoderhus i København” og derfor anså sig fri for lejermålsbøde. Hun havde forladt landet efterfølgende.
Pag. 57-59, Dom i lejermålssagen. Ellen Hansdatter havde udlagt Asser Larsen på 8. sg. i Aaker som barnefader. Han nægtede. Imidlertid kunne et at vidnerne berette, at hun også havde haft omgang med Asser Larsens tjenestedreng og at han havde tilbudt at gifte sig med hende. Atter andre vidner berettede at Ellen havde sagt at hun var blevet voldtaget ved kilden i Almindingen. Asser Larsen nægtede at have haft omgang med Ellen. Hun blev dømt for falsk angivelse med dom på 1 års arbejde i Spindehuset.
Pag. 61-64, Anna Christensdatter fra Vestermarie havde angivet en gift mand Hans Clausen Kofoed 9. sg, i Bodilsker som barnefader. Hans midler blev vurderet og registreret. Hans ejendom og løsøre havde en værdi af 418 daler og gælden var 396 daler. Yderste formue var 22 sld 1 mk 2 sk. Når hans hustru fik halvdelen og omkostningerne betalt var der 2 sld 14 3/5 sld. til kongen.
Pag. 65-74, Litr. T-X, Attester fra Vestre herred
Pag. 68-72, Kgl benådningsbrev, efter at Niels Pedersens hustru Elisabeth på den 15. vg. grund i Nyker (Kalleløkken på Wallensgaards grund) havde skrevet til kongen om fritagelse for at hendes mand Niels Pedersen at rømme landet, efter at have begået lejermål i sit ægteskab for anden gang. (ifølge lovens 6 bog 13 kapitel 24 artikel). Hun var gammel og sengeliggende så hun har behov for tilsyn og pleje. Kongen bevilgede, at han i stedet for landsforvisning skulle arbejde på fæstningen i tre måneder. Han havde begået lejermål for 18 år siden. Attest på at Niels Pedersen havde været indsat i Slaveriet i tre måneder og at han den 27. september 1764 blev sat fri og kunne rejse hvorhen han ville.
Pag. 73-74, Niels Pedersen (ovennævnte) havde begået lejermål med Anna Hansdatter som var ægtekone af Jacob Nielsen Marcher. Hun havde nu ophold hos Hans Hansen Kjøllers enke i Nyker. Anna havde ladet sig besvangre af Niels Pedersen medens hendes mand Jacob Marcher sad i Rønne arresthus. Synsmændene havde undersøgt Annas ejendele hos Hans Hansens enke i Nyker. De fandt intet af værdi, hvorfor den dobbelte lejermålsbøde blev konverteret til 8 dages fængsel på vand og brød. Den 30. april 1765 havde hun afsonet sin straf.
Pag. 75-80, Litr.Ø-EE, Attester fra Nørre Herred.
Pag. 78-79, Lejermål mellem Sidselle Henrichsdatter i Olsker og udbygger Hans Hansen. Hun slap med 5 marks bøde. Hans Hansen var gift og hans bo blev registreret af sandemand Nicolaj Pedersen. Det bestod af 2 stolperums hus. Gælden oversteg værdierne. De dobbelte lejermålsbøder blev konverteret til 12 dages fængsel på vand og brød, hvilket blev afsonet fra 22 april til 3. maj
Pag. 81-82, No 6, Specifikation over førlovs-penge (Afgifter for arvemidler, der har ført ud af landet (Bornholm). Fem arveparter blev ført til København og en til Amager.
Pag. 83, No 7, Rentekammeret ordre om landgildebyg, der kunne sælges efter kapiteltaksten.
Pag. 84, No 8, Kapitels taksten beregnet af værdien i 1763
Pag. 85, No 9, Kammerkollegiet brev til generalauditøren og amtsforvalter Andreasen, at der indestod multer for i alt 117 rd 12 sk for manglende betaling af indtagelse af udmarksjord og kendelsespenge, hvorfor de skulle regnskabsførers som indtægt for dette år.
Pag. 86-90, No 10-14, Herredsattester for 6. og 10. penge. Rønne by indbetalte 3 sld 3 mk 12 sk for Margrethe Christensdatter som var gift i Amsterdam – penge hun havde arvet efter sin broder John Nielsen den 22. oktober.
Pag. 91-92, No 15-16, 1 skibsankretov fundet ud for Aarsdale noget småt (lægter, mast træer og andet drivtømmer) solgt.
Pag. 93, No 17, Faldsmålsbøde fra østre herred.
Pag. 94, No 18, Oversigt over uvisse bøder, hvilket var Førlovspenge og sagefaldsbøder.
Pag. 95-96, No 19, Specifikation på de 42 frivornedgårde der kun betaler det halve i ægtpenge.
Pag. 96, No 20, Aakirke hospital levering af 3 tønder rugmel fra den 20. vornedgaard i Aaker
Pag. 97-103, No 21, Specifikation over øde og forringede gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1764.
Pag. 104, No 22, Kvittering for fritagelse for landgilde til Hans Pedersen, hvis gård den 20. sg. i Østermarie nedbrændte i 1764.
Pag. 105-111, No 23-29, Kvitteringer på levering af landgildekorn til Provianthuset i København.
Pag. 112-113, No 30-31, Ordre proviant til Christiansø og kvitteringer på leveringer til bespisning på Christiansø.
Pag. 114, No 32, Levering af rug til bagning til artilleriet på Bornholm
Pag. 115, No 33, Forklaring over den årlige landgilde der leveredes på magasinet og som igen udskibes eller udleveres.
Pag. 116, No 34, Attest på at havrelandgilde fra udmarksjorde blev leverede i nettomål til en pris af de sædvanlige 1½ rd pr. tønde.
Pag. 117-118, No 35,”Indsvindingsberegning” – Beregning af svind i forrige års beholdning af rug, byg og havre.

”Jordebogs Regenskab for Aar 1765”

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-19 Jordebogsregnskab 1765

Pag. 8, noteseddel om at lejermålsbøden til Mogens Svendsen ikke er inddrevet da han var rejst fra landet
Underskrevet 28. marts 1766 af C. Andresen

20- 117 Bilag til Jordebogsregnskab 1765

Pag. 20-25, Designation over de dokumenter og beviser som Aar 1765: Jordebogsregnskabet No 1-35, 2. Contributionsregnskabet No 1-65, 3. Ammunitions og Material Regnskabet No 1-9 [heri kun de bilag der hører til Jordebogsregnskabet]
Pag. 26-29, No 1, Specifikation på landgilde der er kommet til siden den seneste jordebog dateret 16. juli 1696 og som er specificeret efter regnskabet for 1736. Specifikationen omfatter ikke udmarken som er tillagt efter udmarkskommissionen i 1720 og som er opført i de specielle jordebøger, der kom i 1729 og 1743.
Pag. 30, No 2, ”Beregning over 1764 afgifter af de siden 1729 indtagne udmarksjorde som alt i den derover forfattede Jordebog af 28. december 1743 nu er inddragen og beregned”
Pag. 31-34, No 3, Specifikation over indkomne fæstepenge af udmarks jorder i 1765.
Pag. 35-38, No 4, Specifikation over kendelsespenge 1765 med oplysning om køb eller arv.
Pag. 39-41, No 5, Beregning over lejermålsbøder efter beviser og attester, litr. A-AA.
Pag. 42-46, Litr. A-E, Attester om lejermål fra sogne i Øster herred.
Pag. 44-45, Inger Jens Claus datter blev besvangret i sin tjeneste hos Hr. Witte i Aakirkeby af præstebonden Ole Jensen. Steenbech, præst i Østermarie, kunne ikke lade være med at anmelde dette, selv om at bøderne skulle gå i den gejstlige kasse. Præsten nævnte at byfoged Jespersen mente at bøderne skulle på i byens kasse. Ingers bøde blev aftinget til 4 mark.
Pag. 47-51, Litr. F-K, Attester fra Søndre herreds sogne.
Pag. 52-60, Litr. L-Q, Attester fra Vestre herred
Pag. 54-58, Kirstine Michelsdatter fra Nylars havde begået lejermål med udbygger Hans Mortensen i Sose i Vestermarie, som var gift. Hans Mortensen nægtede. Kirstine kunne ikke bevise, at de havde været sammen dagen før sankt Hans på den nordre Arnager mølle i 1764. Hans Mortensen afgav ed og tiltalen blev frafaldt.
Pag. 61-72, Litr. R-, Attester fra Nørre Herred.
Pag. 66-68, Lejermål Karen Andersdatter af Rutsker og gift mand i Vang Thor Pedersen i Vang. Bønskrift fra Thor Pedersen, der beklagede sig over sin fattigdom. Han var ramt af ”ildsvåde”, hvor han mistede sin formue så han ikke kunne ernære ham og hans gamle kone. Registreringen af hans formue. Pantebrev i hans hus og plads i Vang lød på 37 sld 1 mk 6 sk. Og med han øvrige gæld beløb det sig til 95 sld 2 mk 6 sk. Hans formue bestod af et hus og plads for 40 sld, en båd til 4 sld, halvpart i en anden båd 3 sld og sammen med andre værdi blev formue vurderet til 59 sld. 3 mk 6 sk. Hans dobbelte lejermålsbøde på 24 rd blev konverteret til 12 dages fængsling på vand og brød.
Pag. 70-71, Bent Jørgensen på 1. vg. i Olsker blev dømt for lejermål for anden gang og straffet med at miste sin yderste formue og at ”rømme landet”. Hans kone var død, men han blev benådet af kongen for at miste sin yderste formue og for landsforvisning, da han var en skikkelig person.
Pag. 73, No 6, Specifikation over førlovs-penge (Afgifter for arvemidler, der har ført ud af landet (Bornholm). To arveparter blev ført til København.
Pag. 74, No 7, Rentekammeret ordre om landgildebyg, der kunne sælges efter kapiteltaksten.
Pag. 75, No 8, Kapitels taksten beregnet af værdien i 1764
Pag. 76, No 9, Lars Pedersens arv på 26 sld 2 mk 12 sk, skulle betale 6 sld 2 mk 14 sk. I 6. og 10. penge
Pag. 77-82, No 10, Herredsattester for 6. og 10. penge.
Pag. 83-90, No 11-15, Bjerget et anker og tov ud for Aarsdale, som skulle have tilhørt en Hamborger skipper, som ikke havde henvendt sig, skulle sælges på auktion. Solgt til kaptajn Alexander Kofod og en bøje blev solgt til byfoged Madvig i Svaneke.
Pag. 91, No 16, En arv på 2 mk 2 sk, tilh. Kirsten Hansdatter efter sin far udbygger Hans Jerimisen som døde på 21 vg. i Østermarie. Arven skulle indbetales amtsstuen da Kirsten var draget bort og ikke kunne findes.
Pag. 92, No 17, En arv tilhørende Hans Hansen, som han havde arvet efter sin far Hans Jørgensen Myhre i Gudhjem den 25. oktober 1750. Hans Hansen farede til søs fra Holland og han havde ikke svaret på breve angående arven, hvorfor den efter 15 år var tilfalden kongen.
Pag. 93, No 18, Slagsmålsbøde til Jens Espersen på 68 sg. i Østermarie som har været i slagsmål med Hans Hansen Lund på 68 sg.
Pag. 94-96, No 19, Faldsmålsbøde til Mette Erich Hansen Splitzgaard i Klemensker. Landstingsdom efter en sag og domsafgivelse på Herredstinget, hvor holtsførster Kettelsen sagsøgte Erik Hansen for at have faldbudt Splitsgaard til en højere pris end som den senre blev solgt til. Familien blev derfor snydt for muligheden at overtage gården. Erik Hansen solgte gården og hans hustru Mette var udeblevet som vidne i sagen, hvorfor hun blev dømt til at betale til kongens kasse. Erik Hansen døde under sagen, Sagen er nøje beskrevet.
Pag. 97, No 20, Faldsmålsbøde til Henrik Pedersen på 12 vg. i Østerlars på 10 rd. for ikke at møde som vidne.
Pag. 98, No 21, Oversigt over uvisse bøder, hvilket var Førlovspenge, arveløse kapitaler og sagefaldsbøder.
Pag. 99- 100, No 22, Specifikation på de 42 frivornedgårde der kun betaler det halve i ægtpenge.
Pag. 101, No 23, Aakirke hospital levering af 3 tønder rugmel fra den 20. vornedgaard i Aaker
Pag. 102-107, No 24, Specifikation over øde og forringede gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1765.
Pag. 108-112, No 25-29, Kvitteringer på levering af landgildekorn til Provianthuset i København.
Pag. 113-115, No 30-32, Ordre proviant til Christiansø og kvitteringer på leveringer til bespisning på Christiansø.
Pag. 116-117, No 33,”Indsvindingsberegning” – Beregning af svind i forrige års beholdning af rug, byg og havre.

”Jordebogs Regenskab for Aar 1766”

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-18 Jordebogsregnskab 1766

Underskrevet 26. marts 1767 af C. Andresen

19-140 Bilag til Jordebogsregnskab 1766

Pag. 20-24, Designation over de dokumenter og beviser som Aar 1766: Jordebogsregnskabet No 1-41, 2. Contributionsregnskabet No 1-61, 3. Ammunitions og Material Regnskabet No 1-19 [heri kun de bilag der hører til Jordebogsregnskabet]
Pag. 25, Observationer til regnskabet
Pag. 26-29, No 1, Specifikation på landgilde der er kommet til siden den seneste jordebog dateret 16. juli 1696 og som er specificeret efter regnskabet for 1736. Specifikationen omfatter ikke udmarken som er tillagt efter udmarkskommissionen i 1720 og som er opført i de specielle jordebøger, der kom i 1729 og 1743.
Pag. 30, No 2, ”Beregning over 1766 afgifter af de siden 1729 indtagne udmarksjorde som alt i den derover forfattede Jordebog af 28. december 1743 nu er inddragen og beregned”
Pag. 31-35, No 3, Specifikation over indkomne fæstepenge af udmarks jorder i 1766.
Pag. 36-39, No 4, Specifikation over kendelsespenge 1766 med oplysning om køb eller arv.
Pag. 40-42, No 5, Beregning over lejermålsbøder efter beviser og attester, litr. A-Z
Pag. 42-58, Litr. A-E, Attester om lejermål fra sogne i Øster herred.
Pag. 44-57, Mette Ipsdatter fra Østermarie og en gift mand på 39 sg. Kjøllergaard, Jens Ipsen, i Østermarie. Registrering af hans formue på i alt 1815 sld. Gælden på 1785. Jens Ibsen egenhændige brev. Præstens attest på Mette Jep Pedersdatter, der boede hos udbygger Rasmus Stange på Stampergaards grunden. Amtsskriver Andresens ordre om vurderingsforretningen.
Pag. 59-64, Litr. F-L, Attester fra Søndre herreds sogne.
Pag. 65-73, Litr. M-U, Attester fra Vestre herred
Pag. 70-73, Lejermål mellem Ane Svendsdatter Østermarie og Wefst Torkelsen på den 26. sg. i Nyker. Han var håndlanger og at lejermålet var sket i ”hans enlige stand”, slap han for bøder og at stå offentlig skrifte.
Pag. 74-77, Litr. W-Z, Attester fra Nørre Herred – ingen lejermål.
Pag. 78, No 6, Specifikation over førlovs-penge (Afgifter for arvemidler, der har ført ud af landet (Bornholm). To arveparter blev ført til København.
Pag. 79, No 7, Rentekammeret ordre om 798 tønder landgildebyg, der kunne sælges efter kapiteltaksten.
Pag. 80, No 8, Kapitels taksten beregnet af værdien i 1765
Pag. 81-82, No 9-10, To egetræer solgt på auktion i Almindingen for 4 rd 49 sk til Tønnes Tønnesen Rask i Rønne.
Pag. 84-85, No 11, Rentekammerskrivelse ang. at 8 tønderland sædesjord i Udmarken var solgt for 160 sld. til Kaptajn Sode mod årlige afgifter. Kendelsespenge var ikke krævet.
Pag. 86-90, No 12-16, Urnes attest på at ingen 6. og 10. penge var blevet indkrævet for 1766. Herredsattester på 6. og 10. penge.
Pag. 91-106, No 17-19, Specifikation over bortauktioneret vragdele og anker, Samt bilag. Bla. et svensk anker, bøje og torv og tov ud for Aarsdale. Kvittering for udbetalt bjærgeløn. Fyrrebjælker bjærget ud for Røstad, som skulle have tilhørt den hollandske båd der strandede ud for Gudhjem i 1765. Skibsbåds bøje med tov fundet ud for ”Black” i Aaker sogn.
Pag. 107-110, No 20-21, En skifteforretning var stævnet til Landstinget. Peder Jørgensen havde solgt sin gård – den 21. selvejergaard i Knudsker for 1850 sld til Poul Lesler Kofod og hans trolovede Kirsten Jensdatter. Imidlertid var Kirsten Jensdatter død og ved skifteforretningen blev fremlagt et købebrev på 1790 sld. Skørgsmålet er nu, hvad der var blevet af de 60 sld. De 20 sld var kvitteret for som en ”skødegave”. Skøder var udfærdiget på forkert stemplet papir, så hele købesummen på 1850 sld. var blevet konfiskeret af kongen. Sagen var nu stillet i bero indtil landstinget havde afgivet sin dom.
Pag. 111, No 22, Oversigt over uvisse bøder, hvilket var Førlovspenge, arveløse kapitaler og sagefaldsbøder, samt vrag og drivgods.
Pag. 112- 113, No 23, Specifikation på de 42 frivornedgårde der kun betaler det halve i ægtpenge.
Pag. 114, No 24, Aakirke hospital levering af 3 tønder rugmel fra den 20. vornedgaard i Aaker
Pag. 115-120, No 25, Specifikation over øde og forringede gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1766
Pag. 121-124. No 26-28, Rentekammeret bevilling af to års skattefrihed til enken efter Peder Kure, Elisabeth, på grund af ildebrand den 28. juli på 11. vornedgaard i Klemensker. Tingsvidne og kvittering. Alle fire længer brændte.
Pag. 125-129, No 29-31, Rentekammerets bevilling af to års skattefrihed efter ildebrand den 9. september på 78. sg. i Østermarie, som beboedes af Jep Nielsen. Tingsvidne. Stuehus på 15 stolperum og ladehuse på 34 stolperum og avlsredskaber. Kun lidt havre og byg blev reddet. Jep Nielsens kvittering
Pag. 130-135, No 32-37, Kvitteringer på levering af landgildekorn til Provianthuset i København.
Pag. 136-138, No 38-40, Ordre proviant til Christiansø og kvitteringer på leveringer til bespisning på Christiansø.
Pag. 139-140, No 41,”Indsvindingsberegning” – Beregning af svind i forrige års beholdning af rug, byg og havre.

”Jordebogs Regenskab for Aar 1767”

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-17 Jordebogsregnskab 1767

Underskrevet 28. marts 1768 af C. Andresen

18-123 Bilag til Jordebogsregnskab 1767

Pag. 20-24, Designation over de dokumenter og beviser som Aar 1767: Jordebogsregnskabet No 1-33, 2. Contributionsregnskabet No 1-64, 3. Ammunitions og Material Regnskabet No 1- 19 [heri kun de bilag der hører til Jordebogsregnskabet]
Pag. 25-28, No 1, Specifikation på landgilde der er kommet til siden den seneste jordebog dateret 16. juli 1696 og som er specificeret efter regnskabet for 1736. Specifikationen omfatter ikke udmarken som er tillagt efter udmarkskommissionen i 1720 og som er opført i de specielle jordebøger, der kom i 1729 og 1743.
Pag. 29, No 2, ”Beregning over 1767 afgifter af de siden 1729 indtagne udmarksjorde som alt i den derover forfattede Jordebog af 28. december 1743 nu er inddragen og beregned”
Pag. 30-33, No 3, Specifikation over indkomne fæstepenge af udmarks jorder i 1767.
Pag. 34-36, No 4, Specifikation over kendelsespenge 1767 med oplysning om køb eller arv.
Pag. 37-40, No 5, Beregning over lejermålsbøder efter beviser og attester, litr. A-Ø
Pag. 39-40, (Note til ovenstående) Ved forordning af 8. juni 1767 blev den åbenbare skriftemål erstattet med legemlig straf. Men amtsforvalteren havde endnu ikke fået ændret proceduren da præsterne ikke var underrettede og formedelst vinterens kulde. Det skete først ved årets udgang. Amtsforvalteren var i vildrede med om man kunne sætte kvinder i arresten, hvis de var i tjeneste som ammer eller havde børn de skulle passe. Han vidste heller ikke hvor forvaringen skulle ske; om det var i det almindelige arresthus i Rønne eller andre steder. Og hvem skulle betale for de fattige folk, der ikke kunne betale de 4 skilling dagligt for opholdet, hvilket ville beløbe sig til 2 mark Og hvad med ægterne og forplejningen?
Pag. 41-43, Litr. A, Ombragt dokument hvor øens 15 præster har redegjort for sognets lejermål. Startende 4. januar med nr. 1 Østermarie til 22. januar med nr. 15 Østerlars. Heri ses at præsterne har kendt til den nye forordning, men at flere af kvinderne havde stået offentligt skrifte.
Pag. 44-64, Litr. B-M, Sager fra Østre herre
Pag. 49-53,Pag. G-J, Lejermål Boel Hans Andersens hustru og enkemand Mads Hansen Barfod. Brev fra Boel til Amtsforvalteren om hendes forhold. Hun var gift med en ”meget aldrende vanfør mand og lever i kummerlige omstændigher og yderlig armod, og har et lidet barn i ægteskab avlet med sin mand, har været saa vandfldig liderlig og daarlig, at jeg som overhænget lokket og overtalt af Mads Hansen Barfoed i bemelte sogen har avlet et uægte barn” og hendes mand betler sit brød. Brevet er dateret den 6. april 1767 i Østermarie. I brevet er tilføjet: Amtmandens ordre til sandemand og to uvildige mænd til at undersøge hendes bo. Sandemanden bekræfter hendes armod. Hun ejede intet og der var intet hus (?). Amtmand Urne konverterede de dobbelt lejermålsbøder til 8 dages fængsel. Adjudant H. E. Sonne bekræfter at Boel afsonede sin fængselsstraf fra den 26. oktober til den 2. november 1767.
Mads Hansen Barfoed blev aftinget lejermålsbøden til 4 sld. for hans fattigdoms skyld.
Pag. 54-62, Litr. K-L, Lejermål mellem Karen Olsdatter af Østermarie og udbygger Iser Hansen fra Østermarie. Karen blev aftinget en bøde på tre mark af Urne. Udbygger Iser Hansen bo blev registreret i hans 8 stolperums hus på den 78. sg. grund. Værdi af hans gods var 74 sld. og hans gæld på 100 sld. Urne konverterede hans bøde til 12 dages fængsel på vand og brød. Iser Hansens brev til Amtsforvalteren hvori han erkender sin synd, men beder om nådig straf, dateret 11. juni 1767
Pag. 66-72, Litr. O-R, Attester fra Søndre herreds sogne.
Pag. 66-70, Kirsten Monsdatter fra Snogebæk havde udlagt Jacob Michelsen til barnefaderen for hendes uægte barn. Han havde først tilstået og senere nægtet det for præsten og påstod, at han var lokket til at sige, at han var barnefaderen. Dom fra søndre herred, hvor han afgiver ed og bliver frikendt.
Pag. 72, litr. R, Bodil Olsdatter fra Aaker sogn havde overfor sognepræsten udlagt sin stedfar, udbygger Peder Christensen, som barnefader. Ingen sag
Pag. 73-76, Litr. S-V, Attester fra Vestre herred
Pag. 77-85, Litr. W-Z, Attester fra Nørre Herred.
Pag. 78-82, litr. X-Ø, Karen Mikkelsdatter fra Klemensker sogn, nu tjenende som amme hos Jochum Thiesen i Svaneke, udlagde Mogens Gotfredsen, som var på undentag hos sønnen Anders Mogensen på 5. sg. i Klemensker. Han var gift. Tingsvidne, hvor han nægter at haft legemlig omgang med Karen. Afgiver korporlig ed og bliver frikendt.
Pag. 86, No 6, Specifikation over førlovs-penge (Afgifter for arvemidler, der har ført ud af landet (Bornholm). Tre arveparter blev ført til København.
Pag. 87, No 7, Rentekammeret ordre om 798 tønder landgildebyg, der kunne sælges efter kapiteltaksten.
Pag. 88, No 8, Kapitels taksten beregnet af værdien i 1766
Pag. 89-93, No 9-13, Amtsforvalterens attest på at ingen 6. og 10. penge var blevet indkrævet for 1767. Købstædernes sattester på 6. og 10. penge.
Pag. 94-95, No 14, Oversigt over bortauktioneret træ, som er solgt på auktion, Samt bilag for s olgte bjælker ud for Arnager.
Pag. 96, No 15, Arveløs kapital 8 sld 3 mark, som var stående hos afdøde udbygger Ole Pedersen Bohn på 7 vg.s grund i Rø tilhørende hans datter Seigne Olsdatter. Efter at hun var blevet efterlyst i ”Adresse Contoirets Efterretninger” i 1766 og ingen henvendte sig, så tilfaldt arven kongens kasse på nær udgiften til proklamationen i Efterretningerne 1 sld. 8 sk. [Annonceringen skete 11. og 16. april 1766 – se Mediestream]
Pag. 97, No 16, Oversigt over uvisse bøder, hvilket var Førlovspenge, arveløse kapitaler og sagefaldsbøder, samt vrag og drivgods.
Pag. 98-99, No 17, Specifikation på de 42 frivornedgårde der kun betaler det halve i ægtpenge.
Pag. 100, No 18, Aakirke hospital levering af 3 tønder rugmel fra den 20. vornedgaard i Aaker
Pag. 101-106, No 19, Specifikation over øde og forringede gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1767. Et hus i Helligpeder og et i Kaas hver med en afgift på 4 skilling.
Pag. 107, No 20, Enken efter Peder Kure, Elisabeth, kvitterer for fritagelse af skatter på grund af ildebrand den 28. juli 1766 på 11. vornedgaard i Klemensker.
Pag. 108, No 21, Jep Nielsens kvittering for skattefrihed efter ildebrand den 9. september på 78. sg. i Østermarie.
Pag. 109-113, No 22-24, Renttekammerets bevilling af to års skattefrihed til den 29. sg. i Nylars, som beboes af Morten Hansen Kjøller på grund af ildebrand den 31. oktober. Tingsvidne fra Vester Herred, som oplyste at Morten Hansen Kjøller var blevet gift med enken på gården. Morten Kjøllers kvittering.
Pag. 114-118, No 25-29, Kvitteringer på levering af landgildekorn til Provianthuset i København.
Pag. 119-121, No 30-32, Ordre proviant til Christiansø og kvitteringer på leveringer til bespisning på Christiansø.
Pag. 122-123, No 41,”Indsvindingsberegning” – Beregning af svind i forrige års beholdning af rug, byg og havre.

”Jordebogs Regenskab for Aar 1768”

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-18 Jordebogsregnskab 1768

Observationer i regnskabet 1768 findes ved kontributionsregnskabet i 1769 bilag 1.
Underskrevet 30. marts 1769 af C. Andresen

19-138 Bilag til Jordebogsregnskab 1768

Pag. 20-24, Designation over de dokumenter og beviser som Aar 1767: Jordebogsregnskabet No 1-26, 2. Contributionsregnskabet No 1-63, 3. Ammunitions og Material Regnskabet No 1- 16 [heri kun de bilag der hører til Jordebogsregnskabet]
Pag. 25-28, No 1, Specifikation på landgilde der er kommet til siden den seneste jordebog dateret 16. juli 1696 og som er specificeret efter regnskabet for 1736. Specifikationen omfatter ikke udmarken som er tillagt efter udmarkskommissionen i 1720 og som er opført i de specielle jordebøger, der kom i 1729 og 1743.
Pag. 29-31, No 2, (Specifikation) ”Beregning over 1768 afgifter af de siden 1729 indtagne udmarksjorde som alt i den derover forfattede Jordebog af 28. december 1743 nu er inddragen og beregned”
Pag. 32-38, Litr. A-B, Rentekammerets tilladelse til at indtage udmarksjorde efter ansøgning (Memorarier 1- 31) – Specifikation på hver enkelt ansøgning og til hvilken afgift.
Pag. 39-45, No 3, Specifikation over indkomne fæstepenge af udmarks jorder i 1768. Til slut er tilføjet de nyindtagne udmarksjordes fæstepenge.
Pag. 46-47, No 4, Specifikation over kendelsespenge 1768 med oplysning om køb eller arv.
Pag. 48-50, No 5, Beregning over lejermålsbøder efter de 15 sognepræsters oplysninger med henvisning til Litr. A-Æ.
Pag. 51-53, Litr. A-C, Sager fra Østre herre.
Pag. 51, Østerlars præst Lydtze indberettede at Mads Mortensen skomager holdt bryllup med sin hustru den 7. oktober og havde barnet til dåb den 13. november, men ikke at det var et lejermål.
Pag. 54-78, Litr. D-O, Attester fra Søndre herreds sogne.
Pag. 54-63, Ingeborg Jensdatter Gad i Bodilsker udlagde en gift mand som barnefader, nemlig Rasmus Nielsen på den 19. sg. i Bodilsker, som hun havde tjent. Registrering af hans bo. Et skifte fra 1761 satte gården til en værdi af 600 sld. I alt værdi til 796 sld og gæld 733 sld. Rasmus Nielsen brev til Amtsforvalteren, hvor han erkender faderskabet. Tingsvidne fra Søndre Herred.
Pag. 68-76, Eric Jensen på den 50 sg. i Aaker lejermål med Karen Jens Hjorthis datter i Nyby. Vurderingsforretning af Eric Jensens bo på den 50 sg. Værdier 589 sld 1 mk 6 sk – Gæld 578 sld. 7 sk. Tingsvidne af retssagen. Eric Jensens brev til Amtsforvalteren. Præstens indberetning. N. Jespersen indlæg om yderligere gæld således at der intet var til kongens kasse ud over den dobbelte lejermålsbøde. Hvis han ikke kunne skaffe pengene kun han i stedet sidde 12 dage i fængsel på vand og brød.
Pag. 79-91, Litr. P-V, Attester fra Vestre herred
Vestermariepræsten Hans Jørgen Lund skrev: Ingen lejermål ”uden enckequinden Stine Magns Staales, som trængede sig her ind fra Aakirche sogn, og omsider frembragte et misfoster, hvor til hun udlagte en Svensk, der logerede i Rønne og var Skrædder af sit Haandværck, ved nafn Peter, som fosterfader, der drucknede paa en over reyse til Sverrig længe før hendes Svangerskab blev bekiendt og hun der efter aborterede.”
Pag. 82-90, Sabine Samuels datter af Knudsker for lejermål med udbygger Ole Hansen af Nylars, som var gift. Boregistrering inkl. 5 stolperum hus til 6 sld. Værdi af boet i alt 47 sld minus gæld på 29 sld, hvoraf hustruen Sidselle Mogensdatter fik halvdelen og til kongens kasse i alt 6 sld 1 mk 6 sk. Bøden blev afsonet med 16 dages fængsel på vand og brød. Ole Hansens brev til amtsforvalteren.
Pag. 92-97, Litr. W-Æ, Attester fra Nørre Herred.
Pag. 94-96, En skånsk kvinde Ellen, der var kommet til Olsker for 3-4 år siden og som boede ”til huse” hos Jens Mikkelsen på Peder Mogensens grund udlagde en ”hidrømt” skånsk mand ved navn Hans Nielsen Hilstrøm [skrevet: Jilstrøm] som barnefader til sit uægte barn. Hun indrømmede, at hun var gift med en gammel mand i Skåne. På ordre fra Andresen blev sandemand Nicolai Pedersen sendt til hende for at registrere hendes bo og for at se om hun kunne betale dobbelt lejermålsbøder. Han fandt intet af værdi. Hun fik 8 dages fængsel på vand og brød.
Pag. 98, No 6, Specifikation over førlovs-penge (Afgifter for arvemidler, der har ført ud af landet (Bornholm). Kun en enkelt arveparter, som blev ført til København.
Pag. 99, No 7, Rentekammeret ordre om 798 tønder landgildebyg, der kunne sælges efter kapiteltaksten.
Pag. 100, No 8, Kapitels taksten beregnet af værdien i 1767
Pag. 101-113, No 9, Specifikation på vrag og drivgods i 1768, som landets beboere havde fundet og bjærget. 16 stk bjælker fra Poulsker og Pedersker 20-21 alen lange. Fra Sose strand et egetræ ca. 10 alen lang og et tilsvarende egetræ 12 alen lang. Auktionsbetingelser og attester med bl.a. Oplysninger hvem køberne var. I alt 7 bilag.
Pag. 114, No 10, En arvekapital på 15 sld 14 sk. Tilhørende Mogens Jensen, som var rejst fra landet for mange år siden, var ikke fundet trods annonce i Berlingske Adviser No 60 i 1762. Kapitalen stod hos Peder Jensen på 12 sg. i Aaker.
Pag. 115, No 11, Arv tilhørende Michael Jørgensen på 4 sld efterJens Larsens hustru i Tingsted tilfaldt kongens kasse.
Pag. 116, No 12a, Afsigt og sagefaldsbøder for året 1768 (slagsmålsbøder og Tvegæld)
Pag. 117, No 12b, Oversigt over uvisse bøder, hvilket var Førlovspenge, arveløse kapitaler og sagefaldsbøder, samt vrag og drivgods.
Pag. 118-119, No 13, Specifikation på de 42 frivornedgårde der kun betaler det halve i ægtpenge.
Pag. 120, No 14, Aakirke hospital levering af 3 tønder rugmel fra den 20. vornedgaard i Aaker
Pag. 121-126, No 15, Specifikation over øde og forringede gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1768.
Pag. 127, No 16, Morten Hansen Kjøllers, på den 29. sg. i Nylars, kvittering for fritsgrlsr af skatter på grund af brand.
Pag. 128-133, No 17-22, Kvitteringer på levering af landgildekorn til Provianthuset i København.
Pag. 134-136, No 23-25, Ordre proviant til Christiansø og kvitteringer på leveringer til bespisning på Christiansø.
Pag. 137-138, No 26,”Indsvindingsberegning” – Beregning af svind i forrige års beholdning af rug, byg og havre.

”Jordebogs Regenskab for Aar 1769”

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-19 Jordebogsregnskab 1769

Observationer i regnskabet 1769 findes ved kontributionsregnskabet i 1770, bilag Nr. 1.
Underskrevet 31. marts 1770 af C. Andresen

20-136 Bilag til Jordebogsregnskab 1769

Pag. 21-25, Designation over de dokumenter og beviser som Aar 1769: Jordebogsregnskabet No 1-34, 2. Ammunitions og Material Regnskabet No 1- 10 og 3. Contributionsregnskabet No 1-87. [heri kun de bilag der hører til Jordebogsregnskabet]
Pag. 26-29, No 1, Specifikation på landgilde der er kommet til siden den seneste jordebog dateret 16. juli 1696 og som er specificeret efter regnskabet for 1736. Specifikationen omfatter ikke udmarken som er tillagt efter udmarkskommissionen i 1720 og som er opført i de specielle jordebøger, der kom i 1729 og 1743.
Pag. 30-31, No 2, ”Beregning over 1769 afgifter af de siden 1729 indtagne udmarksjorde som alt i den derover forfattede Jordebog af 28. december 1743 nu er inddragen og beregned” Samt bilag A+B
Pag. 31-32, Litr. A-B, Rentekammerets tilladelse til at indtage Enes Gaden i Udmarken mellem Vestermarie og Nylars, samt o mindre udmarkstykker i udmarken ml. Rø og Klemensker.
Pag. 35-37, No 3, Fæstepenge fra udmarksfæsterne i 1769.
Pag. 38-39, No 4, Specifikation over kendelsespenge 1769 med oplysning om køb eller arv.
Pag. 40-42, No 5, Beregning over lejermålsbøder efter de 15 sognepræsters oplysninger med henvisning til Litr. A-KK.
Pag. 43-49, Litr. A-G, Sager fra Østre herre.
Pag. 46-47, Enken Kirsten Jørgen Hansen i Listed og Troels (Trøyel) Hansen. Hun fødte efter at hun var kommet i ægteskab med Hans Jacobsen. Hun var fattig og der blev ”aftinget” en bøde på 2 mark.
Pag. 50-61, Litr. H-Q, Attester fra Søndre herreds sogne.
Pag. 53-57. Margrethe Pedersdatter nu i Nexø (tidligere Poulsker) og udbygger Hans Ridder i Bodilsker, der var gift. Sandemand Sander Andersen i Bodilskers registrering af udbygger Hans Christiansen Ridders bolig på Kongens Mark i Bodilsker. Hus på 9 stolperum med stue og lade, som var meget faldefærdigt 10 sld. Værdier i alt for 22 sld og gæld 24 sld. Tingsvidne og Hans Ridders bønskrift.
Pag. 62-67, Litr. R-W, Attester fra Vestre herred
Pag. 68, Litr. X-KK, Attester fra Nørre Herred.
Pag. 72-74, Karen Jørgen Jensens datter fra Rutsker for lejermål med Anders Mogensen på ”Gothende Gaard” – Gothegaard i Klemensker. Hun fødte et drengebarn. Hun blev aftinget en bøde på fire mark, og han for ”hans tilstands omstændigheder” en bøde på seks rigsdaler. [intet yderligere forklaring. Anders Mogensens far, Mogens Gotfredsen, var dømt for horeri to år tidligere. I Rutsker kirkebog læses at i juni begravedes Karen Jørgensdatters uægte dødfødte søn, fader Anders Mogensen ”Gothagaard”]
Pag. 80-90, Kirsten Olsdatter i Rø udlagde to mænd: Friderich Hansen på 11. sg. og Hans Hansen på den 4. vg. i Rø, Dom mellem Kirsten Olsdatter og Frederik Hansen, som frikendte ham. Hun havde beskyldt har for at være barnefader før hun barslede og havde trukket det tilbage. Hans Hansen på 4 vg. i Rø blev dømt som barnefader. Registrering af hans bo. Gælden oversteg hans gods. Hans Hansens brev hvor han vedkender sig fadderskabet og beder om nådig dom.
Pag. 91, No 6, Specifikation over førlovs-penge (Afgifter for arvemidler, der har ført ud af landet (Bornholm). I alt tre arveparter, som blev ført til København.
Pag. 92-93, No 7, Rentekammeret ordre om 694 tønder landgildebyg, der kunne sælges efter kapiteltaksten.
Pag. 94, No 8, Kapitels taksten beregnet af værdien i 1768
Pag. 95-96, No 9, Auktion over 102 tønder landgildebyg den 30. marts efter ”bekiendtgørelse på Kirkestævner, samt ved Trommeslag” på amtstuen i Rønne. Købernes navn og kvantum samt pris.
Pag. 97, No 10, Specifikation på vrag og drivgods i 1769. Der var intet.
Pag. 98-99, No 11, Sigt- og sagefaldsbøder i 1769. Vester herredstings dom i sagne af 28. september 1769 mellem Thor Thorsen og Hermand Sode Pedersen i Nylars. Voldsbøder til flere involverede – i alt 310 rigsdaler. Dom i sagen mellem Thor Thorsen og Peder Hansen Kjøller. Den sidste mistede sin boslod til kongenSamt efter landstingsdom mellem Christian Mahler og kaptajn Sode i Nyker 20 rigsdaler.
Pag. 100-101, No 12, Specifikation på de 42 frivornedgårde, der kun betaler det halve i ægtpenge.
Pag. 102, No 13, Aakirke hospital kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel til fattiglemmerne fra den 20. vornedgaard i Aaker
Pag. 103-108, No 14, Specifikation over øde og forringede gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1769.
Pag. 109-113,Pag. 15-17, Rentekammerets bevilling til to års skattefrihed på grund af ildebrand på Heslegaard – 2. vg. – i Olsker, som ødelagde 2/3 del af gårdens huse. Tingsvidne fra 26. februar 1768 hvor Peder Hansen på Heslegaard i Olsker beviste at 2 ladelænger samt avlsredskaber til hans gård var brændt. Gården bestod af tre længer (altså stuelængen blev ikke ødelagt). Peder Hansens kvittering for at han slap med at betale 2/3 af landgildet.
Pag. 114-118, No 18-20, Rentekammerets bevilling for 2 års skattefrihed til Hans Hansen Sort på den 21. sg. i Ibsker, der blev totalt afbrændt. Tingsvidne for Østre herred den 15. oktober 1768 som bevis for at alle fire længer samt avl undtagen lidt boskabsvarer og lidt redskaber. Hans Hansen Sorts kvittering.
Pag. 119-121, No 21-22, Rentekammerets bevilling i 2 år for kun betale 1/3 del af landgilde i to års skattefrihed til den 13. sg. i Knudsker. Gården beboedes af Mogens Hansen Rottensteen.
Pag. 122-126, No 23-25, Rentekammerets bevilling af to års skattefrihed på grund af ildebrand på den 13. sg. i Ibsker. Tingsvidne fra Østre Herredsting den 7. august 1769. Gården beboedes af Hans Hansen (Møller) og ildebranden skete den 15. juli 1769. Alt, dvs ”4 fuldkomne længer og en noget mindre”, blev lagt i aske – i alt 67 fag.
Pag. 127-131, No 26-30, Kvitteringer på levering af landgildekorn til Provianthuset i København.
Pag. 132-134, No 31-33, Ordre proviant til Christiansø og kvitteringer på leveringer til bespisning på Christiansø.
Pag. 135-136, No 26,”Indsvindingsberegning” – Beregning af svind i forrige års beholdning af rug, byg og havre.