Jordebogsregnskaber 1750-1759

”Allerunderdanigst Regnskab over Bornholms Jordebogs Indtegter og Udgifter pro Anno 1750”

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-15 Jordebogsregnskab 1750

Pag. 14, Det reserverede beløb på 57 rd 36 sk. til skarpretteren i regnskabet 1749 udgår, da der igen skarpretter var. I kontributionsregnskabet Pag. 9 er det annoteret, hvor udgifter i jordebogsregnskabet udgår.
Underskrevet 31. december 1750 af amtsskriver C. Schrøder

16-150 Bilag til Jordebogsregnskab 1750 – indtægter

Bilagene er angivet ved ”No”, med underliggende bilag betegnet med ”Litr.”
Pag. 17-20, No 1 ad Litr. A, Specifikation på gods der tilhørte kongen ifølge den seneste jordebog dateret 16. juli 1696, som nu ved auktion er bortsolgt, og hvad landgilde de giver ifølge madame Horns specifikation ved jordebogen fra 1736. Specifikationen omfatter ikke udmarken som er tillagt efter udmarkskommissionen i 1720 og før den aparte udmarkskommissionens jordebog fra 1729 er sammendraget.
Pag. 21-22, Litr. A ad No 1; Ordre og konditioner for en auktion, hvor Bolleris og Fougdedahlsengene i Klemensker skulle bortauktioneres til højstbydende mm. Og auktionens resultat blev at Amtsforvalter Christopher Schrøder for en afgift på 4 lispund.
Pag. 23, No 2,”Beregning over dette aars afgifter af de siden 1729 indtagne udmarksjorder som alt i den derover forfattede Jordebog af 28. december 1743 nu er inddragen og beregnede”.
Pag. 24-26, No 3, Specifikation over udmarksfæstere, der fik fæstebreve i 1750. Med fæstebrevs dato, navn, beliggenhed og indfæstningsbeløb.
Pag. 27-30, litr. A ad No 3, Kgl. Tilladelse til at indtage udmarksjord og flytning af udmarksgærde mod afgifter i alt 26 udstedte tilladelser.
Heraf punkt 16: ”Moens Nielsen, udbygger ved stranden på den såkaldet Bøedels Havns mark, at man til dyrkning indlægge et lidet stykke jord, beliggende syd-øst fra hans hus udenfor den 6. vornedgårds udgærde, hvilket stykke jord er ansat for ½ skæppe land sædsjord, samt årlig afgift 3 fjerdingkar havre”.
Punkt 24: ”Jens Pedersen Rug må overlades 1 stk jord ved stranden på den så kaldet Bødels Gade eller mark, udenfor den 28. selvejergårds udgærde i Østermarie sogn for derpå at opsætte et hus med kålhave mod at deraf årlig svares 1½ pund smør”
Pag. 31-32, Litr. B ad No 3, Kgl. Tilladelse til opbygning af ”Stampemølle” ved Vellingså på Arnager Lyng og indtagelse af jord dertil.
Pag. 33-34, No 4, Specifikation over kendelsespenge 1750 med oplysning om køb eller arv.
Pag. 35-36, No 5, Beregning over lejermålsbøder efter beviser og attester, litr. A-AA.
Pag. 37-41, Litr. A-E, Attester om lejermål fra sogne i Øster herred.
Pag. 42-49, Litr. F-N, Attester fra Søndre herreds sogne.
Pag. 50-54, Litr. M-S, Attester for sogne i Vester Herred.
Pag. 55-64, Litr. T-AA, Attester fra Nørre Herred.
Pag. 65-66, No 6, Rønne Købstads regnskab over lejermålsbøder
Pag. 67, No 7, Lejermålsbøder på Christiansø.
Pag. 68-74, No 8 og Litr. A,B,C,D, Ekstrakt af lejermål og andre punkter fra 1749, som skulle iagttages i 1750
Pag. 75-80, No 9 og Litr. A og B, Attester fra Rønne købstad
Pag. 81-94, No 10, Nexø og Aakirkebys købstæders uvisse indtægter med beviser Litr. A til H.
Pag. 95-103, No 11, Regnskab fra Svaneke by vedr. uvisse indtægter med beviser Litr. A til E.
Pag. 104-121, No 12, Hasle købstads og Allinge og Sandvigs uvisse indtægter. Flere strandingsauktioner. Med beviser litr. A-P.
Pag. 122-128, No 13-15, Amtmandens ordre om landgildebyg, der kunne sælges efter kapiteltaksten. Kapiteltaksterne,  samtauktionsmåde om konditioner, samt salg og købere
Pag. 129-132, No 16-18, Auktion over holstensk anker bjerget for flere år siden ud for Arnager.
Pag. 133-141, No 19-24, Auktion over en optagen gammel fiskerbåd opfisket en fjerding vej ud for kysten ved Melsted
Pag. 142, No 25, Pengerestancer for 1749.
Pag. 143-144, No 26, Amtskriverens henvendelse til amtmanden for at få hans attestation på diverse indtægter
Pag. 145-148, No 27-30, Rønne, Svaneke, Nexø og Hasles attester på 6. og 10. penge (Afgifter på arv, der blev ført til fremmede steder). Ingen havde noget at indberette.
Pag. 149-150, No 31, Specifikation på de 42 frivornedgårde der kun betaler det halve i ægt- penge.

151-170 Jordebogsregnskabet 1750 – Udgifter

Pag. 151, No 32, Hospitalslemmernes 3 tønder rugmel fra den 20. vornedgaard i Aaker.
Pag. 152-157, No 33, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager betaler reduceret landgilde, eller nu ved auktion er bortsolgt eller bevilget frihed for året 1750.
Pag. 158, No 34, Niels Christensen på den 30 sg. i Ibsker kvitterer for hjælp 8rd. til hans mange børns opdragelse.
Pag. 165-166, No 41-42, Ordre på levering af proviant til Christiansø og kvitteringer på leveringer til bespisning på Christiansø.
Pag. 167-168, No 43, Levering af rug til bagning til artilleriet på Bornholm.
Pag. 169-170, No 44, Beregning af svind i forrige års beholdning af rug, byg og havre beregnet til 2 – 3 ¼ % for hver sort.

”Allerunderdanigst Regnskab over Bornholms Jordebogs Indtægter og Udgifter pro Anno 1751”

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-14 Jordebogsregnskab 1751

Underskrevet 31. december 1751 af amtsskriver C. Schrøder

15-153 Bilag til Jordebogsregnskab 1751 – indtægter

Bilagene er angivet ved ”No”, med underliggende bilag betegnet med ”Litr.”

Pag. 16-19, No 1, Specifikation på gods der tilhørte kongen ifølge den seneste jordebog dateret 16. juli 1696, som nu ved auktion er bortsolgt, og hvad landgilde de giver ifølge madame Horns specifikation ved jordebogen fra 1736. Specifikationen omfatter ikke udmarken som er tillagt efter udmarkskommissionen i 1720 og før den aparte udmarkskommissionens jordebog fra 1729 er sammendraget.
Pag. 20-21, Litr. A ad No 1; Ordre og konditioner for en auktion, hvor Bolleris og Fougdedahlsengene i Klemensker skulle bortauktioneres til højstbydende mm. Og auktionens resultat blev at oberstløjtnant Schor for en afgift på 2½ lispund smør.
Pag. 22-23, No 2,”Beregning over dette aars afgifter af de siden 1729 indtagne udmarksjorder som alt i den derover forfattede Jordebog af 28. december 1743 nu er inddragen og beregnede”.
Pag. 24-25, No 3, Specifikation over udmarksfæstere, der fik fæstebreve i 1750. Med fæstebrevs dato, navn, beliggenhed og indfæstningsbeløb.
Pag. 26-27, No 4, Specifikation over kendelsespenge 1751 med oplysning om køb eller arv.
Pag. 28-29, No 5, Beregning over lejermålsbøder efter beviser og attester, litr. A-Ø.
Pag. 30-47, Litr. A-J, Attester om lejermål fra sogne i Øster herred. Tingsvidne ang. dragon Morten Nielsen sagsøges for 3. og 4. lejermål, sidste gang med Martha enke efter Herman Clausen. Han tilbød at ægte enken og slap med den halve bøde. Skifteforretning hos Lars Andersen fra Gudhjem, der i sit ægteskab havde begået lejermål.
Pag. 48-53, Litr. K-P, Attester fra Søndre herreds sogne.
Pag. 54-57, Litr. Q-T, Attester for sogne i Vester Herred.
Pag. 58-71, Litr. U-Ø, Attester fra Nørre Herred. Niels Pedersen, ægtemand på 17. selvejergård i Olsker, begik lejermål med Bente Hansdatter. Kopi af skifte op 17. sg. Lille Bakkegaard, Samt tingsvidne fra Nørre Herred om samme sag.
Pag. 72-81, No 6, Rønne Købstads regnskab over lejermålsbøder og forlovspenge med bilag 1- 5
Pag. 82-103, No 7, Nexø og Aakirkebys købstæders uvisse indtægter med beviser Litr. A til O. (lejermål, strandingsauktioner, førlovspenge, 6. og 10.penge) med beviser Litr. A til E. En gift mand Jørgen Pedersen Møeboes lejermålssag og vurdering af boet i Nexø. Bevis fra byens tjener, at Jørgen Møeboe sad 12 dage på vand og brød i byens arrest.
Pag. 104-107, No 8, Regnskab fra Svaneke by vedr. uvisse indtægter med bevise litr. A+B
Pag. 108-129, No 9, Hasle købstads og Allinge og Sandvigs uvisse indtægter. Flere strandingsauktioner. Med beviser litr. A-O.
Pag. 130-135, No 10-12, Amtmandens ordre om landgildebyg, der kunne sælges efter kapiteltaksten. Kapiteltaksterne, samt auktionsmåde om konditioner, samt salg og købere
Pag. 129-144, No 13-21, Attester og auktion over flere stykker træ (mastetræ) fundet 1 mil ud for Pedersker og Poulsker sogne.
Pag. 145, No 22, Pengerestancer for 1750.
Pag. 146-147, No 23, Amtskriverens henvendelse til amtmanden for at få hans attestation på diverse indtægter.
Pag. 148-151, No 24-27, Rønne, Svaneke, Nexø og Hasles attester på 6. og 10. penge (Afgifter på arv, der blev ført til fremmede steder). Ingen havde noget at indberette.
Pag. 152-153, No 28, Specifikation på de 42 frivornedgårde der kun betaler det halve i ægt- penge.

154-173 Jordebogsregnskabet 1751 – Udgifter

Pag. 154, No 29, Hospitalslemmernes 3 tønder rugmel fra den 20. vornedgaard i Aaker.
Pag. 155-160, No 30, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager betaler reduceret landgilde, eller nu ved auktion er bortsolgt eller bevilget frihed for året 1751.
Pag. 161, No 31, Niels Christensen på den 30 sg. i Ibsker kvitterer for hjælp 8rd. til hans mange børns opdragelse.
Pag. 162-167, No 32-37, Kvittering på levering af landgildekorn til Provianthuset i København
Pag. 168-169, No 38-39, Ordre proviant til Christiansø og kvitteringer på leveringer til bespisning på Christiansø.
Pag. 170-171, No 40, Levering af rug til bagning til artilleriet på Bornholm.
Pag. 172-173, No 41, Beregning af svind i forrige års beholdning af rug, byg og havre beregnet til 2 – 3 ¼ % for hver sort.

”Allerunderdanigst Regnskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtægter og Udgifter pro Anno 1752”

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-14 Jordebogsregnskab 1752

Underskrevet 15. Januar 1753 af Catharina Sl. Schrøders

15-213 Bilag til Jordebogsregnskab 1752 – indtægter

Bilagene er angivet ved ”No”, med underliggende bilag betegnet med ”Litr.”
Pag. 16-18, Specifikation over ”Nummererede og Literaerede Documenter” over jordebogsregnskaberne, contributions regnskabet og Ammunitions og Material regnskab.
Pag. 19-22, No 1 ad Litr. A, Specifikation på gods der tilhørte kongen ifølge den seneste jordebog dateret 16. juli 1696, som nu ved auktion er bortsolgt, og hvad landgilde de giver ifølge madame Horns specifikation ved jordebogen fra 1736. Specifikationen omfatter ikke udmarken som er tillagt efter udmarkskommissionen i 1720 og før den aparte udmarkskommissionens jordebog fra 1729 er sammendraget.
Pag. 23-24, Litr. A ad No 1; Ordre og konditioner for en auktion, hvor Bolleris og Fougdedahlsengene i Klemensker skulle bortauktioneres til højstbydende mm. Og auktionens resultat blev at oberstløjtnant Schor for en afgift på 3 lispund 13 pund smør.
Pag. 25-26, No 2,”Beregning over dette aars afgifter af de siden 1729 indtagne udmarksjorder som alt i den derover forfattede Jordebog af 28. december 1743 nu er inddragen og beregnede”.
Pag. 27-28, Litr. A ad No 1, Rentekammerordre efter amtmand Urnes forslag om at flytte gærde og indlæggelse af udmarksjord til bønder, udbyggere og andre.
Pag. 29-33, Litr. B+C ad No 2, Specifikation over 36 memorialer fra bønder og udbyggere, der i 1751 har fået tilladelse om at indtage en lille del af udmarksjorden og at flytte gærdet. Urnes korrektion på en enkelt post.
Pag. 34-41, No 3, Specifikation over indkomne fæstepenge for udmarks jorde i 1752.
Pag. 42-43, Specifikation over kendelsespenge 1752 med oplysning om køb eller arv.
Pag. 44-46, No 5, Beregning over lejermålsbøder efter beviser og attester, litr. A-OO.
Pag. 47-61, Litr. A-N, Attester om lejermål fra sogne i Øster herred. Tingsvidne Hans Jensen, 11. sg i Østermarie frikendtes for lejermål i sit ægteskab.
Pag. 62-72, Litr. O, tingsvidne vedr. Hans Poulsen på den 46. sg. grund i Vestermarie om lejermål i sit ægteskab incl. Skifte af bohave i Hans Poulsen Dams hus.
Pag. 73-75, Litr. P-R, Lejermål i Ibsker sogn
Pag. 76-81, Litr. S-X, Attester fra Søndre herreds sogne.
Pag. 82-93, Litr. Y-CC, Attester for sogne i Vester Herred. Jørgen Jørgensen boende på den 36. sg. i Vestermarie havde i sit ægteskab begået lejermål med Agnete Haagensdatter. Agnete havde født i dølgsmål.
Pag. 94-104, Litr. DD-OO, Attester fra Nørre Herred – flere ankom eller rejste til København.
Pag. 105-106, No 6, Attest for lejermål på Christiansø
Pag. 107-153, No 7, Regnskab for Rønne og Vester herreds uvisse indtægter med beviser litr. A-G. Heriblandt registrering af værdier i Hans Madvigs hus i Rønne fordi han i sit ægteskab havde begået lejermål med Anne Hansdatter. Han havde købt byens vejrmølle på auktion den 4. oktober 1752 efter afdøde generalmajor Niels West for 571 sld. Boets gæld oversteg formuen.
Pag. 126-150, Skiftebrev efter Birgitte Larsdatter Hammer sal. Bærndt Hardus Maltha 1737. (Maltha var tidl. Skifteskriver på Bornholm) Skiftebrevet lå som bevis for en arv, der nu blev ført til København, hvorfor det skulle betales afgifter (Førlov)
Pag. 154-167, No 8, Nexø og Aakirkebys købstæders uvisse indtægter med beviser Litr. A til J. (lejermål og strandingsauktion)
Pag. 168-171, No 9, Regnskab fra Svaneke by vedr. uvisse indtægter med beviser litr. A+B
Pag. 172-187, No 10, Hasle købstads og Allinge og Sandvigs uvisse indtægter. Flere strandingsauktioner. Med beviser litr. A-L.
Byens tjener Peder Pedersen havde tilstået lejermål med Ellen Pedersdatter fra Rønne. Da han var gift mistede han sin yderste formue. Han ejede meget lidt og boede i By- og herredsfogedens Eskelsens hus. Han blev dømt til 12 dages fængsel på vand og brød i ”landets vagt- og arresthus” i Rønne.
Haagen Møller og Hans Wig i Sandvig havde bjerget et lille anker, der blev solgt på auktion.
Pag. 188, No 11, Kapiteltaksten for 1751
Pag. 189-194, No 12-13, Amtmandens ordre om landgildebyg, der kunne sælges efter kapiteltaksten, samt auktionsmåde om konditioner, samt salg og købere.
Pag. 195-198, No 14-15, Fyrretræ fundet ud for Pedersker sogn – Attest og auktion.
Pag. 199-200, No 16-17, Auktion over strandingsgods på Saltuna strand i Østermarie.
Pag. 201-204, No 18-20, Henrik Hoby Røstad med flere havde fundet drivgods i søen og som nu skulle sælges på auktion. Auktionsbetingelser og salgsoversigt.
Pag. 205, No 21, Pengerestancer for 1751.
Pag. 206-207, No 22, Amtskriverens henvendelse til amtmanden for at få hans attestation på diverse indtægter.
Pag. 208-211, No 23-26, Rønne, Svaneke, Nexø og Hasles attester på 6. og 10. penge (Afgifter på arv, der blev ført til fremmede steder). Ingen havde noget at indberette.
Pag. 212-213, No 27, Specifikation på de 42 frivornedgårde der kun betaler det halve i ægt- penge.

214-233 Jordebogsregnskabet 1751 – Udgifter

Pag. 214, No 28, Hospitalslemmernes 3 tønder rugmel fra den 20. vornedgaard i Aaker.
Pag. 215-220, No 29, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager betaler reduceret landgilde, eller nu ved auktion er bortsolgt eller bevilget frihed for året 1752.
Pag. 221, No 30, Niels Christensen på den 30 sg. i Ibsker kvitterer for hjælp 8rd. til hans mange børns opdragelse.
Pag. 222-227, No 31-36, Kvittering på levering af landgildekorn til Provianthuset i København.
Pag. 228-229, No 37-38, Ordre proviant til Christiansø og kvitteringer på leveringer til bespisning på Christiansø.
Pag. 230-231, No 39, Levering af rug til bagning til artilleriet på Bornholm.
Pag. 232-233, No 40,”Indsvindingsberegning” – Beregning af svind i forrige års beholdning af rug, byg og havre beregnet til 2 – 3 ¼ % for hver sort.

”Allerunderdanigst Regnskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtægter og Udgifter pro Anno 1753”

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-15 Jordebogsregnskab 1753

Underskrevet 30. januar 1754 af C. Andresen

16- 126 Bilag til Jordebogsregnskab 1753

Pag. 17-18, Specifikation på nummererede og litraerede dokumentr og beviser for 1. Jordebogsregnskabet No 1- 36.
Pag. 19-22, No 1 ad Litr. A, Specifikation på landgilde der er kommet til siden den seneste jordebog dateret 16. juli 1696 og som er specificeret efter regnskabet for 1736. Specifikationen omfatter ikke udmarken som er tillagt efter udmarkskommissionen i 1720 og som er opført i de specielle jordebøger der kom i 1729 og 1743
Pag. 23-26, Litr. A-C ad No 1; Rentekammermeddelelse og auktionsforretning om at Habbedams enge var overladt Ole Jørgensen Sonne i ti år mod en årlig afgift på 29 pund smør.
Pag. 27-28, Litr. C ad No 1, Ordre og konditioner for en auktion, hvor Bolleris og Fougdedahlsengene i Klemensker skulle bortauktioneres til højstbydende mm. Og auktionens resultat blev at amtmand Urne fik arealerne for en afgift på 4 lispund 8 pund smør.
Pag. 29, No 2, I flg. Jordebogen dat. 4 okt. 1729 var angivet en udbygger på 12 sg i Nylars på en skæppe sæds jord var givet til en betler ved navn Mogens Pedersen på hans livstid, Han var nu død og jorden blev bortfæstet til Berrits Absalonsen
Pag. 30-31, No 3”Beregning over dette aars afgifter af de siden 1729 indtagne udmarksjorder som alt i den derover forfattede Jordebog af 28. december 1743 nu er inddragen og beregnede”.
Pag. 32-33, Litr. A ad No 3, Rentekammerordre efter amtmand Urnes forslag om at flytte gærde og indlæggelse af udmarksjord til bønder, udbyggere og andre.
Pag. 33-34, Litr. B ad No 3, Specifikation over 17 memorialer fra bønder og udbyggere, der i 1752 har fået tilladelse om at indtage en lille del af udmarksjorden og at flytte gærdet.
Pag. 35, Litr, D ad No 3, Rentekammerets tilladelse til at indhegne 2 læs hø ved Borre sø i Almindingen på grund af manglende jord. Stykket blev indfæstet for 1 rd og årlig landgilde for 1 lispund smør til holstførsten Kettelsen.
Pag. 36-38, No 4, Specifikation over indkomne fæstepenge for udmarks jorder i 1753.
Pag. 39-40, No 5, Specifikation over kendelsespenge 1753 med oplysning om køb eller arv.
Pag. 41-42, No 6, Beregning over lejermålsbøder efter beviser og attester, litr. A-AA.
Pag. 43-54, Litr. A-K, Attester om lejermål fra sogne i Øster herred. Tingsvidne vedr. lejermål mellem Birgitte Peder Jørgensdatter og en gift mand udbygger på Lyngen Østermarie Esber Nansen – som dømt som falsk anmeldelse.
Pag. 55-58, Litr. L-O, Attester fra Søndre herreds sogne.
Pag. 59-73, Litr. P-U, Attester for sogne i Vester Herred. Tingsvidne i lejermålssag mellem Bodil Larsdatter, som fik sit barn døbt i Vestermarie kirke, og en gift mand, udbygger Peder Jacobsen på den 33. og 34. gårds grund i Vestermarie – med vurdering af boet.
Pag. 74-81, Litr. V-AA, Attester fra Nørre Herred.
Pag. 82-83, No 7, Specifikation over førlovs-penge (Afgifter for arvemidler, der har ført ud af landet (Bornholm). De fleste arveparter blev ført til København.
Pag. 84, No 8, Bortsalg af et sejl, vurderet til 3 mark, og en mast, vurderet til 1 skilling. Fundet ved Arnager fiskerleje. Solgt for 4 mk 14 sk.
Pag. 85, No 9, auktion over bygningsstene, som blev opfiske af søen for 61 rd 2 mk 10 sk. Halvdelen gik til kongens kasse.
Pag. 86, No 10, Kapiteltaksten beregnet af værdien i 1752
Pag. 87-91, No 11-12, Amtmandens ordre om landgildebyg, der kunne sælges efter kapiteltaksten, samt auktionsmåde om konditioner, samt salg og købere.
Pag. 92-93, No 13, Rentekammerets skrivelse vedr. Bolleris i Klemensker. I 1742 blev en del af engen indhegnet for at opelske en skov. Af det indhegnede områdes trævækst blev 198½ læs solgt for 140 sld 54 skilling. Heraf fik holtsførster Kettelsen som decuer 40 rd. De plantede aske, espe og egetræer skulle om 3-4 år udtyndes for at fremme væksten. Hasselbuskene kunne hugges om 4 til 6 år til båndstager.
Pag. 94-96, No 14, Specifikation over indtægterne ved auktionen af træ fra Bolleris i Klemensker. Træet blev solgt i 103 portioner. Køberne købte ½-3 læs hver.
Pag. 97, No 15, Kettelsens kvittering for 40 rd og vurderingsmændenes kvittering for honorar.
Pag. 98-102, No 16-20, Attester på at der ingen 6.eller 10. penge var indkommet til convent eller børnehusene.
Pag. 103, No 21, Attest på at der kun var indkommet 39 skilling for fund i søen. Ellers ingen arveløs kapital eller andre uvisse indtægter.
Pag. 104-105, No 22, Specifikation på de 42 frivornedgårde der kun betaler det halve i ægt- penge.
Pag. 106, No 23, Hospitalslemmernes 3 tønder rugmel fra den 20. vornedgaard i Aaker
Pag. 107-112, No 24, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager betaler reduceret landgilde, eller nu ved auktion er bortsolgt eller bevilget frihed for året 1753.
Pag. 113, No 25, Niels Christensen på den 30 sg. i Ibsker kvitterer for hjælp 8 rd. til hans mange børns opdragelse.
Pag. 114, No 26. Vedr. det som for ”nogen tid siden” ødelagte hus kaldet ”Kaas” i Rutsker sogn, der forsvandt ved et bakkeskred. Ingen har endu fæstet stedet og derfor blev stedets landgilde på 4 mark ikke betalt.
Pag. 115-120, No 27-32, Kvittering på levering af landgildekorn til Provianthuset i København.
Pag. 121-122, No 33-34, Ordre proviant til Christiansø og kvitteringer på leveringer til bespisning på Christiansø.
Pag. 123-124, No 35, Levering af rug til bagning til artilleriet på Bornholm.
Pag. 125-126, No 36,”Indsvindingsberegning” – Beregning af svind i forrige års beholdning af rug, byg og havre beregnet til 2 – 3 ¼ % for hver sort.

” Jordebogs Regenskab for Aar 1754”

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-17 Jordebogsregnskab 1754

Underskrevet 26. februar 1755 af Andresen

18-163 Bilag til Jordebogsregnskab 1754

Pag. 20-25, Designation på nummererede og litraerede dokumentr og beviser for 1. Jordebogsregnskabet No 1- 44. 2. Contributions Regnskabet No 1-53 og 3. Amunitions og Material Regnskabet No 1-19. [heri kun Jordebogsregnskabet vedkommende]
Pag. 26-29, No 1 ad Litr. A, Specifikation på landgilde der er kommet til siden den seneste jordebog dateret 16. juli 1696 og som er specificeret efter regnskabet for 1736. Specifikationen omfatter ikke udmarken som er tillagt efter udmarkskommissionen i 1720 og som er opført i de specielle jordebøger, der kom i 1729 og 1743.
Pag. 30-33, Litr. B ad No 1; Auktion over to enge kaldet Bolderis og Fogeddalen i Klemensker som blev bortauktioneret til højstbydende den 14. juli 1753 til forpagtning på livstid. Oberstløjtnant Schor fik engene mod en indfæstning på 7 rd 2 mk og en årlig afgift på 4 lispund og 8 pund smør. Rentekammererklæring og auktionskonditionerne.
Pag. 34-36, No 2, ”Beregning over dette aars afgifter af de siden 1729 indtagne udmarksjorder som alt i den derover forfattede Jordebog af 28. december 1743 nu er inddragen og beregnede”.
Pag. 37, No 3 litr. A, Rentekammerordre efter amtmand Urnes forslag om at flytte gærde og indlæggelse af udmarksjord til bønder, udbyggere og andre.
Pag. 38-39, No 3 Litr. B ad, Specifikation over 38 tilladelser til bønder og udbyggere (og degnen Samuel Hertel), til at indtage en lille del af udmarksjorden og at flytte gærdet.
Pag. 40-45, No 3, Specifikation over indkomne fæstepenge for udmarks jorder i 1754 – Bl.a. Fæstebrev til Henrik Olsen, der fik en plads ovenfor Gudhjem til at opsætte en vejrmølle.
Pag. 46-49, No 4, Specifikation over kendelsespenge 1753 med oplysning om køb eller arv.
Pag. 50-52, No 5, Beregning over lejermålsbøder efter beviser og attester, litr. A-LL.
Pag. 53-60, Litr. A-G, Attester om lejermål fra sogne i Øster herred. Tingsvidne vedr. voldtægt begået af ukendt mand mod Karen Larsdatter i Østermarie.
Pag. 61-72 Litr. H-T, Attester fra Søndre herreds sogne.
Pag. 73-95, Litr. U-EE, Attester for sogne i Vester Herred. Tingsvidne-(77-84) i lejermålssag mellem Bente Jensdatter i Nylars og en gift mand udbygger Peder Jensen på 9 sg.s grund i Vestermarie. Bente Jensdatter blev amme for sognepræsten i Nylars. Udbyggeren nægtede at være barnefaderen, men dog havde haft noget med hende at gøre men ”ikke haft kød i kød”. Men han turde ikke afgive ed på sin påstand, hvorfor han blev dømt lejermålsbøde på 24 rd og miste sin yderste formue. Med synsforretning og vurdering af hans bo. En gift kvinde Annicha Thorkildsdatters lejermål med en soldat Jens Nielsen i Knudsker.
Pag. 96-102, Litr. FF-MM, Attester fra Nørre Herred.
Pag. 103-103, No 6, Specifikation over førlovs-penge (Afgifter for arvemidler, der har ført ud af landet (Bornholm). De fleste arveparter blev ført til København.
Pag. 105-109, No 7-8, Bortsalg af båd fundet af beboeren Hans Svendsen i Nyker strand vagtbod. Solgt for 2 rd 1 mk.
Pag. 110-113, No 9-10, Bjerget en båd ud for Arnager af Peder Pedersen Vejrmøller, Solgt for 3 rd 2 mk.
Pag. 114-115, No 11, Andet strandingsgods ud for Rø og Allinge.
Pag. 116, No 12, Kapiteltaksten beregnet af værdien i 1753
Pag. 117-122, No 13-14, Amtmandens ordre om landgildebyg, der kunne sælges efter kapiteltaksten, samt auktionsmåde om konditioner, samt salg og købere.
Pag. 123-124, No 15, Rentekammerets tilladelse til at Espen Haagensen i Rø måtte overtage den 8 vornedgaard, som hans far Haagen Løvingsen havde i fæste. Købssummen var 112 sld med fuld landgilde på 3 lispund 8 pund smør. Han fik tilladelse til at fæste det tillagte udmarksjord.
Pag. 125, No 16, Rentekammerets tilladelse tilat Jens Hellesen måtte købe den 30 sg, i Nylars som han havde i fæste for 188 sld
Pag. 126-130, No 17-21, Attester på at der ingen 6.eller 10. penge var indkommet til convent eller børnehusene.
Pag. 131, No 22, Betaling af slgasmålsbøde mellem Margrete Mogens Larsen og hendes noboerske Hans Sørensen Høegs på 31. sg. i Rutsker – 9 rd.
Pag. 132, No 23, Oversigt over uvisse indtægter (slagsmål og auktionsindtægter)
Pag. 133-134, No 24, Specifikation på de 42 frivornedgårde der kun betaler det halve i ægt- penge.
Pag. 135, No 25, Hospitalslemmernes 3 tønder rugmel fra den 20. vornedgaard i Aaker
Pag. 136-143, No 26, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager betaler reduceret landgilde, eller nu ved auktion er bortsolgt eller bevilget frihed for året 1754.
Pag. 144, No 27, Niels Christensen på den 30 sg. i Ibsker kvitterer for hjælp 8 rd. til hans mange børns opdragelse.
Pag. 145, No 28. Vedr. det som for ”nogen tid siden” ødelagte hus kaldet ”Kaas” i Rutsker sogn, der forsvandt ved et bakkeskred. Ingen har endnu fæstet stedet og derfor blev stedets landgilde på 4 mark ikke betalt.
Pag. 146-147, No 29-30. Ildebrand på 2. vg. Kobbegaard i Østerlars som beboes af David Madsen bevilges to års skattefrihed. David Madsens kvittering for skattefrihed i penge 10 rd 2 mk for 1754
Pag. 148-153, No 31-36, Kvittering på levering af landgildekorn til Provianthuset i København.
Pag. 154-159, No 37-42, Ordre proviant til Christiansø og kvitteringer på leveringer til bespisning på Christiansø.
Pag. 160-161, No 43, Levering af rug til bagning til artilleriet på Bornholm.
Pag. 162-163, No 44,”Indsvindingsberegning” – Beregning af svind i forrige års beholdning af rug, byg og havre beregnet til 2 – 3 ¼ % for hver sort.

” Jordebogs Regenskab for Aar 1755”

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-18 Jordebogsregnskab 1755

Underskrevet 28. februar 1756 af C. Andresen

19-200 Bilag til Jordebogsregnskab 1755

Pag. 20-25, Designation på nummererede og litraerede dokumentr og beviser for 1. Jordebogsregnskabet No 1- 35. 2. Contributions Regnskabet No 1-58 og 3. Amunitions og Material Regnskabet No 1-18. [heri kun Jordebogsregnskabet vedkommende]
Pag. 26-29, No 1, Specifikation på landgilde der er kommet til siden den seneste jordebog dateret 16. juli 1696 og som er specificeret efter regnskabet for 1736. Specifikationen omfatter ikke udmarken som er tillagt efter udmarkskommissionen i 1720 og som er opført i de specielle jordebøger, der kom i 1729 og 1743.
Pag. 30, No 2, ”Beregning over den samlede afgifter af udmarksjorder som alt i den derover forfattede Jordebog af 28. december 1743 nu er inddragen og beregnede”.
Pag. 31-36, No 3, Specifikation over indkomne fæstepenge for udmarks jorder i 1755
Pag. 37-40, No 4, Specifikation over kendelsespenge 1755 med oplysning om køb eller arv.
Pag. 41-44, No 5, Beregning over lejermålsbøder efter beviser og attester, litr. A-NN.
Pag. 45-57, Litr. A-J, Attester om lejermål fra sogne i Øster herred. Lejermål mellem Johanne Jensdatter med med sin hosbond på Kobbegaard David Madsen. Tingsvidne vedr. David Madsens lejermål og vurdering:. Gård og herlighed blev sat til 500 sdl, da der kun var to længer resten var nyligt brændt. Den tredje længe var oprejst. Samlet værdi 599 sdr. Gælden var opgjort til 1411 sdr.
Pag. 58-70 Litr. K-T, Attester fra Søndre herreds sogne. Tingsvidne (63-66) vedr udbygger Niels Pedersen i Sømarken i Pedersker for begået lejermål i sit ægteskab
Pag. 71-124, Litr. U-EE, Attester for sogne i Vester Herred.
(72-94) Lejermål mellem en ægte kone Birte Haagen Henrichsen og udbygger og ægtemand i Aaker Rasmus Pedersen og Margrete Andersdatter og en enkemand i Sose Jeppe Hansen i Vestermarie. Tingsvidne og registrering af udbygger Rasmus Pedersens bo i Aaker på 4. sg. grund, samt registrering af Birte Larsdatter gift med Haagen Hendrichsen på 9 vg. Bjergegaards grund i Vestermarie. Huset var ret forfaldet og hun boede ikke selv i det, men en gammel kone Karen Lars Berild skulle bo i det til hun døden. Til hjælp for reparation af huset havde hun haft Rasmus Pedersen til hjælp med at tække det. Da hendes mand var i København for at fare til søs, havde hun ladet sig besvangre (flere personoplysninger). Sagen blev prøvet ved landstinget. De blev idømt dobbelt lejermålsbøder. Amtmand Urne konverterede dommene til henh. 12 og 8 dages fængsel.
(102-108) Lejermål mellem ungkarl Jens Nielsen i Knudsker med Anniche Terchelsdatter, der var i ægteskab med Jens Christensen i Knudsker, men som opholdt sig andre steder i de sidste 4-5 år. Anniche opholdt sig hos sin fader, der var udbygger i Dynnegabet i Nylars. Der blev registreret hendes ejendele hos hendes fader i Dynnegabet værdi 1 sld. – Alt fandtes i et skrin uden nøgle og bestod af tøj.
(pag. 111-124) Tingsvidne og registrering bonden Thor Aridsen på den 6. sg. i Nyker for lejermål med Anna Madsdatter, som døbte en uægte dreng i Nyker kirke. Thor Aridsens bos værdi var 489 sdr 12 sk. Boets gæld var 510 sdr.
Pag. 125-134, Litr. FF-LL, Attester fra Nørre Herred.
Pag. 131-134, litr. MM, Byfoged Selmer i Rønne anmeldte lejermål mellem Bodil Gotfredsdatter tjenende hos købmand Rasmus Marker i Rønne og enkemand Niels Pedersen boende på 17 sg. Bakkegaarden i Olsker. Niels Pedersen afgav ed på, at han intet havde haft med Bodil Gotfredsdatter at gøre.
Pag. 135, No 6, Specifikation over førlovs-penge (Afgifter for arvemidler, der har ført ud af landet (Bornholm). Alle arveparter blev ført til København.
Pag. 136-159, No 7, Specifikation over adskilligt drivtømmer landet rundt som blev solgt på auktion. 16 alen lang fyrrebjælke ud for Rø, flere fyrrebjælker ud for Arnager og træstykker fundet ud for Pedersker sogn samt ud for Vang. Auktionskonditioner, kvitteringer og auktionsoversigt med købere. I alt 13 nummererede bilag.
Pag. 160, No 8, Rentekammeret ordre om landgildebyg, der kunne sælges efter kapiteltaksten, samt auktionsmåde om konditioner, samt salg og købere.
Pag. 161, No 9, Kapitels taksten beregnet af værdien i 1754
Pag. 162-166, No 10-14, attester for 6. og 10. penge. Eneste var udførsel arv til Christine Olsdatter i ægteskab med Enevol Jørgensen Kylling i Holsteen. Formynder var Peder Andersen på 59 sg. i Klemensker.
Pag. 167-172, No 15-16, Ang Niels Pedersen på den 17 sg. i Olsker, som blev anklaget for tyveri af Ana Margrete Bendt Jørgens på den 17. sg. og Rasmus Rasmusen fra Tejn. De blev idømt faldsmålsbøde på 10 rd. Sagen beskrevet af L. Birch. Bøden blev indkrævet ved udpantning, hvilket er beskrevet.
Pag. 173-174, No 17, Specifikation på de 42 frivornedgårde der kun betaler det halve i ægt- penge.
Pag. 175, No 18, Hospitalslemmernes 3 tønder rugmel fra den 20. vornedgaard i Aaker
Pag. 176-181, No 19, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager betaler reduceret landgilde, eller nu ved auktion er bortsolgt eller bevilget frihed for året 1755.
Pag. 182, No 20, Niels Christensen på den 30 sg. i Ibsker kvitterer for hjælp 8 rd. til hans mange børns opdragelse.
Pag. 183, No 21. Vedr. det ”undergangne hus” kaldet ”Kaas” i Rutsker sogn, der forsvandt ved et bakkeskred. Ingen har endnu fæstet stedet og derfor blev stedets landgilde på 4 mark ikke betalt.
Pag. 184-185, No 22-23. Ildebrand på 2. vg. Kobbegaard i Østerlars som beboes af David Madsen var bevilgte to års skattefrihed. David Madsens kvittering for skattefrihed i penge 10 rd 2 mk for 1755.
Pag. 186-187, No 24-25, Rentekammerets bevilling om skattefrihed i to år til den 43 sg. i Vestermarie, der ejedes af Hans Mauritsen. Ildebranden sket den 30 maj ved ”ulykkelig ildsvaade”. Kvittering ved Sidselle sal. Hans Mauritsen den 31. december 1755.
Pag. 188-194, No 26-31, Kvittering på levering af landgildekorn til Provianthuset i København.
Pag. 193-194 kopi af søforhør ved galioten Chatharina ført af Thønnes Bøyesen lå for anker fra den 21. oktober til den 6. november. De ankom først til København den 9. november. Hveden var blev varm og delvis ødelagt.
Pag. 195-196, No 32-33, Ordre proviant til Christiansø og kvitteringer på leveringer til bespisning på Christiansø.
Pag. 197-198, No 34, Levering af rug til bagning til artilleriet på Bornholm.
Pag. 199-200, No 35,”Indsvindingsberegning” – Beregning af svind i forrige års beholdning af rug, byg og havre.

” Jordebogs Regenskab for Aar 1756”

 Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-18 Jordebogsregnskab 1756

Underskrevet 10. marts 1757 af C. Andresen

19-139 Bilag til Jordebogsregnskab 1756

Pag. 20-25, Designation på nummererede og litraerede dokumentr og beviser for 1. Jordebogsregnskabet No 1- 40. 2. Contributions Regnskabet No 1-48 og 3. Amunitions og Material Regnskabet No 1-25. [heri kun Jordebogsregnskabet vedkommende]
Pag. 26-29, No 1, Specifikation på landgilde der er kommet til siden den seneste jordebog dateret 16. juli 1696 og som er specificeret efter regnskabet for 1736. Specifikationen omfatter ikke udmarken som er tillagt efter udmarkskommissionen i 1720 og som er opført i de specielle jordebøger, der kom i 1729 og 1743.
Pag. 30-31, No 2, ”Beregning over den samlede afgifter af udmarksjorder som alt i den derover forfattede Jordebog af 28. december 1743 nu er inddragen og beregnede”.
Pag. 32-35, litr. A+B, Rentekammerets accept af amtmand Urnes betænkning af 19. april på udmarksjord, der uden ”fornærmelse” kunne indtages mod landgilde. Specifikation på 27 dels på sædejord og dels til regulering af gærder.
Pag. 36-41, No 3, Specifikation over indkomne fæstepenge for udmarks jorder i 1756. Bl.a. til Jacob Bertelsen at sætte et hus og en vejrmølle på udmarksjord i Klemensker
Pag. 42-45, No 4, Specifikation over kendelsespenge 1756 med oplysning om køb eller arv.
Pag. 46-49, No 5, Beregning over lejermålsbøder efter beviser og attester, litr. A-DD.
Pag. 50-56, Litr. A-G, Attester om lejermål fra sogne i Øster herred.
Pag. 57-77, Litr. H-T, Attester fra Søndre herreds sogne.
Pag. 65-68, Aaker sogns præst Lars Hjort indberetning om Grete Pedersdatter var besvangret og at hun udlagde to ægtemænd som barnefadere, nemlig kaptajn Absalon Hansen, herredets bondekompagni og byfoged i Nexø Wilhelm Hansen. Begge blev beskyld for utugt og løsagtig omgængelse. Grete havde angivet at hun havde haft med Absalon Hansen at gøre otte dage efter mikkelsdag 1755. Imidlertid kom Grete til ham kort tid før pinsefesten og angav, at hun også havde haft noget med byfoged i Nexø at gøre i det for byen og sognet opbyggede skolehus i Aakirkeby fire til fem uger efter at hun havde været sammen med Absalon Hansen. Hun havde sagt det til præsten da hun fornemmede at hun ville gå over tiden og at det derfor ikke var sikkert, at det var Absalon, der var barnefaderen. Præsten fortæller om sine kvaler med at håndtere sagen. Grete fødte sit uægte barn den 30. juli om morgenen og lod det døbe den 1. august. Præsten nævnte, at Grete blev dømt tre år i Spindehuset på Sønder herredsting den 14. september.
Pag. 69-74, registrering af kaptajn Absalon Kofods bo på den 8 sg. i Aaker, Absalons brev dat. 17. april 1756 med tilbud om at betale 24 daler for at lade sigtelsen falde mod ham. Absalons brev fra 23. februar 1757 ang. byfoged Hansens frifindelse.
Pag. 75-77, litr. T, Kopi af dom fra søndre herred 14. september 1756, hvor byfoged Hansen blev frikendt og Birte blev dømt for falsk anklage 3 år i spindehuset i København samt betale sagens omkostninger
Pag. 78-83, Litr. U-Z, Attester for sogne i Vester Herred.
Pag. 84-89, Litr. Æ-DD, Attester fra Nørre Herred. Kirstine Andersdatter i Rutsker lejermål med en gift enkemand Hans Larsen Bidstrup på 43. sg. i Rutsker
Pag. 90-91, No 6, Specifikation over førlovs-penge (Afgifter for arvemidler, der har ført ud af landet (Bornholm). Alle arveparter blev ført til København.
Pag. 92-93, No 7, Rentekammeret ordre om landgildebyg, der kunne sælges efter kapiteltaksten, samt auktionsmåde om konditioner, samt salg og købere.
Pag. 94, No 8, Kapitels taksten beregnet af værdien i 1755
Pag. 95-98, No 9-11, natten mellem den 6. og 7. december 1741 strandede et fartøj ud for Poulsker ført af skipper Matthias Kyhn hjemmehørende i Lübeck. En del af lasten blev bjerget, men ikke en del møllestene. I 1756 blev 12 møllestene bjerget og skulle sælges på auktion. Køberne var Jens Knudsen (9 stk), Niels Birch (2) og Mads Birch (1). Kvittering for bjergeløn.
Pag. 99, No 12, vragdele blev opfisket ud for Tejn. De var af ringe værdi så de blev via kirkestævne tilbudt for højestbydende. Halvdelen gik til bjergerne.
Pag. 100-101, No 13, Rasmus Nielsen, tømmersvend, fik den 25. maj 1741 en arv på 163 sd 2 mk 10 sk. efter sin fader Niels Rasmussen på den 16. gård i Rø. Arven var anbragt hos morbroderen Jens Nielsen på 18 sg. i Rø. Rasmus Nielsen kom til landet og krævede sin arv udbetalt, men der var mistanke om, at han var flygtet fra landet sammen med sit søskendebarn, som var en gift kvinde. Mistanken var, at han opgav at bo i København, men han havde pas fra Lund i Skåne. Arven var efter 15 år hjemfalden til kongens kasse,
Pag. 102, No 14, En arv 1 sdr 2 mk tilhørende Anna Jørgensdatter, der har stået hos først Peder Jensen, 2. vg, i Ibsker og senere hos Hans Johansen på den 55. sg. i Vestermarie. Siden 1738 havde man søgt efter hende og det forlyder, at hun skulle tjene på Amager. Men ingen havde hørt fra hende. Arven tilfaldt nu kongens kasse.
Pag. 103-107, No 15-19, attester for 6. og 10. penge. Intet.
Pag. 108-109, No 20, Oversigt over uvisse indtægter som vrag og drivgods og arveløse kapitaler
Pag. 110-111, No 21, Specifikation på de 42 frivornedgårde der kun betaler det halve i ægt- penge.
Pag. 112, No 22, Aakirke hospital levering af 3 tønder rugmel fra den 20. vornedgaard i Aaker
Pag. 113-118, No 23, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager for eksempel var øde eller forringede, betaler reduceret landgilde for året 1756.
Pag. 119, No 24, Niels Christensen på den 30 sg. i Ibsker kvitterer for hjælp 8 rd. til hans mange børns opdragelse.
Pag. 120, No 25, Vedr. det ”undergangne hus” kaldet ”Kaas” i Rutsker sogn, der forsvandt ved et bakkeskred. Ingen har endnu fæstet stedet og derfor blev stedets landgilde på 4 mark ikke betalt.
Pag. 121, No 26, Rentekammerets bevilling om skattefrihed i to år til den 43 sg. i Vestermarie, der ejedes af Hans Mauritsen. Ildebranden sket den 30 maj ved ”ulykkelig ildsvaade”. Kvittering Poul Poulsen en 31. december 1756.
Pag. 122-126, No 27-29, Rentekammerets bevilling af to års skattefrihed til den 2. vg. I Nyker, som beboes af Hans Olsen, på grund af en ulykkelig ildebrand natten mellem 1. og 2. juni 1756. Indberetning med nøje beskrivelse af branden. Hans Olsens kvittering.
Pag. 127-133, No 30-36, Kvitteringer på levering af landgildekorn til Provianthuset i København.
Pag. 134-135, No 37-38, Ordre proviant til Christiansø og kvitteringer på leveringer til bespisning på Christiansø.
Pag. 136-137, No 39, Levering af rug til bagning til artilleriet på Bornholm.
Pag. 138-139, No 40,”Indsvindingsberegning” – Beregning af svind i forrige års beholdning af rug, byg og havre.

” Jordebogs Regenskab for Aar 1757”

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-20 Jordebogsregnskab 1757

Underskrevet 30. marts 1758 af C. Andresen

21-173 Bilag til Jordebogsregnskab 1757

Pag. 21-28, Designation over de dokumenter og beviser som Aar 1757: Allerunderdanigste afleggende Jordebogs- No 1- 38. 2. Contributions- No 1-55 og 3. Ammunitions og Material Regnskabet No 1-24. [heri kun de bilag der hører til Jordebogsregnskabet]
Pag. 29-32, No 1, Specifikation på landgilde der er kommet til siden den seneste jordebog dateret 16. juli 1696 og som er specificeret efter regnskabet for 1736. Specifikationen omfatter ikke udmarken som er tillagt efter udmarkskommissionen i 1720 og som er opført i de specielle jordebøger, der kom i 1729 og 1743.
Pag. 33-35, No 2, ”Beregning over den samlede afgifter af udmarksjorder som alt i den derover forfattede Jordebog af 28. december 1743 nu er inddragen og beregnede” med bilag litr. A+B
Pag. 32-35, litr. A, Rentekammerets accept af amtmand Urnes betænkning af 11. juni på udmarksjord, der uden ”fornærmelse” kunne indtages mod landgilde.
Pag. 36-38, Litr. B, Specifikation på 28 nummererede beskrivelser på indtaget udmarksjorde, regulering af gærder eller opsættelse af huse. Nla. Nr. 27 hvor Hans Jensen i Nyker får tilladelse til opsætning af 2 a 3 stolperums hus, kålhave og vandmølle uden for Blykoppegaards udgærde.
Pag. 39-42, No 3, Specifikation over indkomne fæstepenge af udmarks jorder i 1757.
Pag. 43-45, No 4, Specifikation over kendelsespenge 1757 med oplysning om køb eller arv.
Pag. 46-49, No 5, Beregning over lejermålsbøder efter 36 beviser og attester, litr. A-JJ.
Pag. 50-55, Litr. A-F, Attester om lejermål fra sogne i Øster herred.
Pag. 56-69 Litr. G-S, Attester fra Søndre herreds sogne.
Pag. 66-70, Tingsvidne fra Søndre herred udfærdiget af byfoged Wilhelm Hansen i Nexø ang. lejermål mellem den gifte udbygger Peder Christensen på Sortegaards grunden i Aaker og Ellen Hansdatter i Vestermarie
Pag. 71-76, Litr. U, Lejermål mellem enken Kirsten Ridders i Vestermarie og gifte udbygger Ole Berrildsen i Vestermarie. Tilståelsesbrev fra Berrildsen til amtsforvalteren. Med Registrering af hans bo. Attest på dom på fængsel på vand og brød fra den 2. til den 13. januar i Hovedvagten.
Pag. 77-83, Litr. V-Ø, Attester for sogne i Vester Herred.
Pag. 84-92, Litr. AA-JJ, Attester fra Nørre Herred. Kirstine Andersdatter i Rutsker lejermål med en gift enkemand Hans Larsen Bidstrup på 43. sg. i Rutsker
Pag. 90, Præsten i Rø attest om at Kirsten Olsdatters var voldtaget på Byvejen af Niels Monsen af Niels Monsen, som var angivet til General Auditøren
Pag. 93-94, No 6, Specifikation over førlovs-penge (Afgifter for arvemidler, der har ført ud af landet (Bornholm). Alle arveparter blev ført til København og Sjælland.
Pag. 95, No 7, Rentekammeret ordre om landgildebyg, der kunne sælges efter kapiteltaksten, samt auktionsmåde om konditioner, samt salg og købere.
Pag. 96, No 8, Kapitels taksten beregnet af værdien i 1756
Pag. 97-130, No 9, Specifikation over vrag og drivgods der er fundet af beboerne og som efter efterfølgende auktion er solgt. Med 19 bilag med auktionsforretninger og regnskaber
Pag. 131-132, No 10, En kvinde Ellen Nielsdatter fra Rø var rejst bort fra hendes ægtemand, Lars Nielsen på den 16. gård i Rø, medens han endnu levede. Manden døde og der var holdt skifte efter ham den 12. april 1741. Ægtefælde havde arvede 23 sld., samt at der var 10 sld. udestående hos gotfred Nielsen. Her var der kun indhentet 2 sld. Hendes værge var Jens Rasmussen på 26 sg. og det var ikke lykkedes at få penge ud af Gotfred Nielsens bo, da hans gæld var over 100 sld. Efter udgifterne blev betalte var der en arv tilbage på 17 sld 1 mk 10 sk., som havde stået i 15 år uden at kunne blive udbetalt, hvorfor arven tilfaldt kongens kasse.
Pag. 133-134, No 11, Rentekammerets resolution angående en arv efter Martha Jochumsdatter Ferslev i Rønne den 1. februar 1748 til Gudman Jensen og Kirsten Jensdatter. Arven var blevet stående hos faderen Jens Gudmansen. Nu var faderen død og arven tilfaldt nu kongens kasse, da de to søskende fra fraværende og altså ikke kunne findes..
Pag. 135-139, No 12-16, attester for 6. og 10. penge. Der var to: Arvemidler som havde stået hos Jens Andersen i Arnager, var udført til Anne Catrine Andersdatter i Lübeck. Arv tilhørende Andreas Rasmussen overført til Holland fra Allinge/Sandvig.
Pag. 140-, No 17, Kopi af vester herreds slagsmålsdom, der dømte bøde til Sivert Pedersen fordi han havde øvet vold mod Anders Espersens stedsøn Laurs Hansen den 3. august.
Pag. 142-144, No 18, Ekstrakt af faldsmålsdom af Sønder herreds tingbog. Sagen blev ført af kaptajn Mads Mortensen i Svaneke mod Karen Nielsdatter af Aaker sogn. To vidner til sagen, Rasmus Pedersen og Michel Hendrichsen, nægtede at aflægge ed på deres vidnesbyrd, da de som præstensmedhjælpere, havde afgivet ed på, at de havde tavshedspligt. Hvorfor de blev idømt bøder for at nægte at udtale sig i retten.
Pag. 145-146, No 19, Ekstrakt af faldsmålsdom på Nørre herred, Sagen var mellem Jens Jensen af den 15 gaard i Olsker mod Niels Pedersen. Vidnerne Christian Rasmussen fra Tejn og Seine Anders Jens af Habbedam i Olsker var ikke mødte
Pag. 147-148, No 20, Oversigt over uvisse indtægter nemlig Førlovspenge, arveløse kapitaler, for vrag og drivgods og sagefaldsbdøder
Pag. 149-150, No 21, Specifikation på de 42 frivornedgårde der kun betaler det halve i ægtpenge.
Pag. 151, No 22, Aakirke hospital levering af 3 tønder rugmel fra den 20. vornedgaard i Aaker
Pag. 152-157, No 23, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager for eksempel var øde eller forringede, betaler reduceret landgilde for året 1757.
Pag. 158, No 24, Niels Christensen på den 30 sg. i Ibsker kvitterer for hjælp 8 rd. til hans mange børns opdragelse.
Pag. 159, No 25, Vedr. det ”undergangne hus” kaldet ”Kaas” i Rutsker sogn, der forsvandt ved et bakkeskred. Ingen har endnu fæstet stedet og derfor blev stedets landgilde på 4 mark ikke betalt.
Pag. 160, No 26, Skattefrihed til den 2. vg. I Nyker, som beboes af Hans Olsen, på grund af en ulykkelig ildebrand natten mellem 1. og 2. juni 1756.
Pag. 161-162, No 27-28, Rentekammerets bevilling om skattefrihed i to år til den 20 sg. i Vestermarie, der beboes af Jørgen Nielsen. Ildebranden sket den 15. juli ved ”ulykkelig ildsvaade”. Samt Jørgen Nielsens kvittering
Pag. 163-168, No 29-34, Kvitteringer på levering af landgildekorn til Provianthuset i København.
Pag. 169-170, No 35-36, Ordre proviant til Christiansø og kvitteringer på leveringer til bespisning på Christiansø.
Pag. 171-172, No 37, Levering af rug til bagning til artilleriet på Bornholm.
Pag. 173-174, No 38,”Indsvindingsberegning” – Beregning af svind i forrige års beholdning af rug, byg og havre.

”Jordebogs Regenskab for Aar 1758”

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-21 Jordebogsregnskab 1758

Underskrevet 31. marts 1759 af C. Andresen (General auditør og Amtsforvalter)

22-155 Bilag til Jordebogsregnskab 1758

Pag. 22-28, Designation over de dokumenter og beviser som Aar 1758: Allerunderdanigste afleggende Jordebogs- No 1- 42. 2. Contributions- No 1-55 og 3. Ammunitions og Material Regnskabet No 1-22. [heri kun de bilag der hører til Jordebogsregnskabet]
Pag. 29-32, No 1, Specifikation på landgilde der er kommet til siden den seneste jordebog dateret 16. juli 1696 og som er specificeret efter regnskabet for 1736. Specifikationen omfatter ikke udmarken som er tillagt efter udmarkskommissionen i 1720 og som er opført i de specielle jordebøger, der kom i 1729 og 1743.
Pag. 33-34, No 2, ”Beregning over den samlede afgifter af udmarksjorder som alt i den derover forfattede Jordebog af 28. december 1743 nu er inddragen og beregnede” med bilag litr. A+B+C
Pag. 35-35, litr. A, Rentekammerets accept af amtmand Urnes betænkning af 29. juli på udmarksjord, der uden ”fornærmelse” kunne indtages mod landgilde.
Pag. 36-37, Litr. B, Specifikation på 13 nummererede beskrivelser på indtaget udmarksjorde, regulering af gærder eller opsættelse af huse. Nr. 13 Hans Svendsen (overstreget Jensen) for 2 spl. Sædsjord, boende i Nyker sogns vagthus ved stranden. (Sikkert den samme mand i regnskabet 1757 som fik tilladelse til opsætning af 2 a 3 stolperums hus, kålhave og vandmølle uden for Blykoppegaards udgærde)
Pag. 38-39, Litr. C, Rentekammerets skrivelse om Eftergivelse af straf (1 års fæstningsarbejde) og dom 28/10 1757 ved Nørre herred for at ulovligt at indtage jord udfor 34 sg. i Klemensker. I stedet blev det ham tilladt at fæste den indtagne jord for sædvanlig afgift.
Pag. 40-44, No 3, Specifikation over indkomne fæstepenge af udmarks jorder i 1758.
Pag. 45-48, No 4, Specifikation over kendelsespenge 1758 med oplysning om køb eller arv.
Pag. 49-51, No 5, Beregning over lejermålsbøder efter beviser og attester, litr. A-W.
Pag. 52-70, Litr. A-D, Attester om lejermål fra sogne i Øster herred.
Pag, 54-69, Kirsten Mads Jørgensdatter fra Østermarie havde begået lejermål med den gifte Søren Olsen på 34. sg. grund i Lyresby. Med tingsvidne hvori vidnesbyrd havde hørt hvordan Søren Olsen ville betale sig fri for anklagen mod 4 sld. og vinterfoder til Kirstens stedfader, samt betale noget af hendes bøder. Han nægtede at være barnefader, men kunne ikke befri sig for at have haft legemlig omgang med Kirsten. Han dømtes dobbelt lejermålsbøde (24 rd) og til at miste sin yderste formue (værdi 34 sld – gæld 117 sld. altså et fallitbo). Med fire attester på gæld.
Pag. 70-74, Litr. E-J, Attester fra Søndre herreds sogne.
Pag. 75-78, Litr. K-N, Attester for sogne i Vester Herred.
Pag. 79-87, Litr.O-V, Attester fra Nørre Herred. I Rø blev Ellen Hansdatters barn døbt. Hun var en fremmed kvinde, der ankom fra Christiansø og som sagde at hun var gift med en matros Christian Fromholdt og hun var derefter rejst fra landet. En undersøgelse i København viste, at matrosen var på påmønstret orlogsskibet Stormarn og at han havde været trolovet med sin kæreste i 14 dage, hvorefter hun var blevet borte, hvorfor han ikke kunne gifte sig med hende. Han nægtede at have haft noget med hende at gøre og for øvrigt troede han, at hun for længst var død. Et politiforhør i Hasle viste, at Ellen var kommet fra København og opholdt sig hos sin broder i Rø. Efter hun havde født, var hun rejst til København med en skipper. De afhørte mente at det var vist, at hun var ankommet til København.
Pag.88-89, No 6, Specifikation over førlovs-penge (Afgifter for arvemidler, der har ført ud af landet (Bornholm). Alle arveparter blev ført til København.
Pag. 90, No 7, Rentekammeret ordre om landgildebyg, der kunne sælges efter kapiteltaksten, samt auktionsmåde om konditioner.
Pag. 91, No 8, Kapitels taksten beregnet af værdien i 1757
Pag. 92-103, No 9, Specifikation over vrag og driv gods der er fundet af beboerne og som efter efterfølgende auktion er solgt. Med 6 bilag med auktionsforretninger og regnskaber. Bilag no, 1 Bertil Finde i Rutsker fandt drivtømmer langt ude på søen. Det samme havde Peder Olsen i Vang gjort.
Pag. 104-105, No 10, Arvekapital efter skiftet Jørgen Espersen på 1. vg i Nyker tilhørende broder Peder Jørgensen den 22. febr. 1743. Arvekapital efter Karen Anders Andersen d. 1. april 1741. Arvelodder efter Hans Urbnsen Dreyer på 5 sg. i Østermarie. Arv efter Peder Jacobsen på 25 sg i Olsker. Arvelodderne tilfaldt kongen, da arvingerne er bortrejste, hvorfor de ikke kunne udbetales.
Pag. 106-113, No 11-13, Rentekammerets resolution angående en arvekapital på 160 sld. som stod hos to borgere i Rønne Jens Hansen og Niels Nielsen tilhørende deres hustruers faster Catrine Michelsdatter der for omtrent 30 år siden var bortrejst fra lendet, samt 122 sld. hos Jørgen Jensen Piil og Mads Jensen der tilhørte Jens Detlefsen. Med bilag bla. Et brev fra Jens Detlefsen fra 12. maj 1747 fra København.
Pag. 114, No 14, Ang. arv til Gudmand Jensen efter hans mor Margrete Jochumsdatter Trasler i Rønne
Pag. 115-118, No 15-18, attester for 6. og 10. penge fra herrederne.
Pag. 119, No 19, Attest på 6 og 10 penge i alt 38 sld 3 mk 3 sk af Skarpretter Philip Jochum Møller I Husum for arv til hans hustru. Det var en arv efter skarpretter Asthausen på 155 sld 12 sk.
Pag. 120, No 20, Oversigt over uvisse indtægter nemlig Førlovspenge, arveløse kapitaler, for vrag og drivgods og sagefaldsbdøder
Pag. 121-122, No 21, Specifikation på de 42 frivornedgårde der kun betaler det halve i ægtpenge.
Pag. 123, No 22, Aakirke hospital levering af 3 tønder rugmel fra den 20. vornedgaard i Aaker
Pag. 124-129, No 23, Specifikation over øde og forringede gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1758.
Pag. 130, No 24, Niels Christensen på den 30 sg. i Ibsker kvitterer for hjælp 8 rd. til hans mange børns opdragelse.
Pag. 131, No 25, Vedr. det ”undergangne hus” kaldet ”Kaas” i Rutsker sogn, der forsvandt ved et bakkeskred. Ingen har endnu fæstet stedet og derfor blev stedets landgilde på 4 mark ikke betalt.
Pag. 132, No 26, kvittering for modtagelse af skattefrihed til den 20 sg. i Vestermarie for 1758 af Jørgen Nielsen.
Pag. 133-138, No 27-29, Rentekammerets bevilling af skattefrihed til den 13. vg. I Østerlars beboet af Jens Jensen i to år på grund af en ulykkelig ildebrand den 31. juli 1758. Tingsvidne på branden – lynnedslag. Jens Jensens kvittering.
Pag. 139-143, No 30-32, Rentekammerets bevilling af to års skattefrihed til 14. sg. i Østermarie hvor Mads Michelsen boede efter ildsvaade den 27. december 1757. Tingsvidne og Mads Michelsens kvittering
Pag. 144-149, No 33-38, Kvitteringer på levering af landgildekorn til Provianthuset i København.
Pag. 150-151, No 39-40, Ordre proviant til Christiansø og kvitteringer på leveringer til bespisning på Christiansø.
Pag. 152-153, No 41, Levering af rug til bagning til artilleriet på Bornholm.
Pag. 154-155, No 42,”Indsvindingsberegning” – Beregning af svind i forrige års beholdning af rug, byg og havre.

”Jordebogs Regenskab for Aar 1759”

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-21 Jordebogsregnskab 1759

Underskrevet 16. maj 1760 af C. Andresen

22-149 Bilag til Jordebogsregnskab 1759

Pag. 24-29, Designation over de dokumenter og beviser som Aar 1759: Allerunderdanigste afleggende Jordebogs- No 1- 39. 2. Contributions- No 1-54 og 3. Ammunitions og Material Regnskabet No 1-13. [heri kun de bilag der hører til Jordebogsregnskabet]
Pag. 30-33, No 1, Specifikation på landgilde der er kommet til siden den seneste jordebog dateret 16. juli 1696 og som er specificeret efter regnskabet for 1736. Specifikationen omfatter ikke udmarken som er tillagt efter udmarkskommissionen i 1720 og som er opført i de specielle jordebøger, der kom i 1729 og 1743.
Pag. 34, No 2, ”Beregning over den samlede afgifter af udmarksjorder som alt i den derover forfattede Jordebog af 28. december 1743 nu er inddragen og beregnede”
Pag. 35-38, No 3, Specifikation over indkomne fæstepenge af udmarks jorder i 1759.
Pag. 39-42, No 4, Specifikation over kendelsespenge 1759 med oplysning om køb eller arv.
Pag. 43-45, No 5, Beregning over lejermålsbøder efter beviser og attester, litr. A-GG.
Pag. 46-53, Litr. A-H, Attester om lejermål fra sogne i Øster herred.
Pag. 54-69, Litr. J-W, Attester fra Søndre herreds sogne.
Pag. 56-59, Seine Lars Mortensdatter i Snogebæk havde udlagt sit næstsøskendebarn Mons Hansen, også i Snogebæk, som barnefader til sit uægte barn. Efter loven skulle hun miste sin yderste formue, men da vurderingsmændene mødte på hendes bopæl, fik de at vide at hun kun ejede de klæder hun gik og stod i. Aller andre klæder var solgte for at kunne få føde i den ”knappe tid”. Hun blev dømt fængsel på vand og brød i 8 dage.
Pag. 70-83, Litr. X-AA, Attester for sogne i Vester Herred. Bodil enke efter Arrist Hansen i Nylars havde begået lejermål med udbygger Hans Hansen, der var gift og som boede ud for den 20 sg. grund i Nylars. Tingsvidne og dom over udbyggeren Hans Hansen. Han var 76 år gammel og havde i det sidste år giftet sig for tredje gang med en kvinde, der var nogle og tredive år gammel. Skifteforretningen viste at gælden oversteg værdien
Pag. 84-89, Litr. BB-GG, Attester fra Nørre Herred.
Pag. 90-91, No 6, Specifikation over førlovs-penge (Afgifter for arvemidler, der har ført ud af landet (Bornholm). Alle arveparter blev ført til København på nær én, som blev ført til Ringsted.
Pag. 92, No 7, Rentekammeret ordre om landgildebyg, der kunne sælges efter kapiteltaksten, samt auktionsmåde om konditioner.
Pag. 93, No 8, Kapitels taksten beregnet af værdien i 1758
Pag. 93-106, No 9, Specifikation over vrag og driv gods der er fundet af beboerne og som efter efterfølgende auktion er solgt. Med 6 bilag med auktionsforretninger og regnskaber. No. 3 var bjergning af en 11 jern kanoner og en metalkanon som havde ligge i havet i over 40 år og som Jep Pedersen og Hans Larsen i Poulsker havde bjerget over længere tid og opbevaret på den 22. sg. Metalkanonen var vurderet til 40 sld, men solgt for 120 sld til Jens Knudsen i Nexø, der også købte 4 jernkanoner vurderet til 20, men solgt for 60 sld. En kanon med stort hul i mundingen blev solgt til Lars Larsen på den 22 sg. i Poulsker, som også købte 6 små kononer med træ om samt krudtkamre for kun 2 sld 10 sk. Et gammel ”støkke” hjul (?) solgt for 8 sk. Til Jens Knudsen.
Pag. 107-108, No 10, Arvekapital der var hjemfaldet kongen fordi arvingen ikke kunne findes. Det var Anders Rasmussen Lind i Olsker, Anna Pedersdatter fra Østermarie, Poul Ipsen og hans søn Hans Poulsen fra Klemensker.
Pag. 109-112, No 11-13, Rentekammerets resolution angående en arvekapital på 160 sld. som stod hos to borgere i Rønne Jens Hansen og Niels Nielsen tilhørende deres hustruers faster Catrine Michelsdatter der for omtrent 30 år siden var bortrejst fra landet,
Pag. 113-116, No 14-17, attester for 6. og 10. penge fra herrederne. Overførsel og afgift for udførsel af 69 sld til Hans Mogensen i Amsterdam.
Pag. 117, No 18, Afgift på tvegæld til kongen for fåretyveri begået af Niels Pedersen på den 17 sg. i Olsker.
Pag. 118, No 19, Tingsvidne ang. Wilhelm Thiesen I Svanekes dom for slagsmål. 9 rd. tilfaldt kongens kasse.
Pag. 119-120, No 20, Oversigt over uvisse indtægter nemlig Førlovspenge, arveløse kapitaler, for vrag og drivgods og sagefaldsbøder
Pag. 121-122, No 21, Specifikation på de 42 frivornedgårde der kun betaler det halve i ægtpenge.
Pag. 123, No 22, Aakirke hospital levering af 3 tønder rugmel fra den 20. vornedgaard i Aaker
Pag. 124-129, No 23, Specifikation over øde og forringede gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1758.
Pag. 130, No 24, Niels Christensen på den 30 sg. i Ibsker kvitterer for hjælp 8 rd. til hans mange børns opdragelse.
Pag. 131, No 25, Vedr. det ”undergangne hus” kaldet ”Kaas” i Rutsker sogn, der forsvandt ved et bakkeskred. Ingen har endnu fæstet stedet og derfor blev stedets landgilde på 4 mark ikke betalt.
Pag. 132, No 26, Jens Jensens kvittering for modtagelse af skattefrihed til den 13 vg. i Østerlars.
Pag. 133, No 27, Kvittering for 14. sg. i Østermarie hvor Mads Michelsen boede efter ildsvaade den 27. december 1757.
Pag. 134-138, No 28-30, Rentekammerets attest på 2 års skattefrihed til 34. sg. i Østermarie, hvor Jens Jensen boede efter en ildebrand der var sket den 27. og 28. maj 1759. Med tingsvidne og kvittering af Jens Jensen.
Pag. 139-143, No 31-35, Kvitteringer på levering af landgildekorn til Provianthuset i København.
Pag. 144-145, No 36-37, Ordre proviant til Christiansø og kvitteringer på leveringer til bespisning på Christiansø.
Pag. 146-147, No 38, Levering af rug til bagning til artilleriet på Bornholm.
Pag. 148-149, No 39,”Indsvindingsberegning” – Beregning af svind i forrige års beholdning af rug, byg og havre.