Jordebogsregnskaber 1740-1749

”Allerunderdanigste Regenskab for Bornholms Lands Jordebogs Indtegter og Udgifter for Aar 1740”

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-14 Jordebogsregnskab 1740

Underskrevet af C. Schrøder

16-182 Bilag til Jordebogsregnskab 1740

Pag. 16-17, Specifikation over nummererede og litraherede beviser for Contributions-, Jordebogs og Ammunitionsregnskaber for 1740.
Pag. 18-20, No. 1, Specifikation over jord der er tilkommet kongen siden jordebogen den 16. juli 1696 på nær det der er kommet til siden udmarkskommissionen i 1720.
Pag. 21-24, No. 2, Rentekammerets problemformulerede spørgsmål og amtskriverens resolution over forskellige poster: 1. Manglende betaling af kendelsespenge, jfr. Forrige års specifikation. 2. Om fæstepenge af udmarksjord og om problemet med at unge mennesker må rejse fra landet. 3. Om gårde der er langt til betaling for civilbetjentene, 4. Om at bønderne sognevis i januar måned må møde på amtstuen for at få deres bøger efterset. 5. Om mangel på skoler. 6. Amtmandens aflønning.
Pag. 25-26, No. 3, Ekstrakt af fæstebogen over gårde og udmarksjorder fæstede 1737. Med fæstepengeangivelse. Ordnet i kronologisk orden.
Pag. 27-30, No. 4, Specifikation over kendelsespenge 1740.
Pag. 31-33, No. 5, Rentekammerets betænkning over Tygegaard, den 23. vornedgaard i Ibskers, salg og manglende betaling af kendelsespenge, samt andre gårde med samme problem.
Pag. 34-37, No. 6, Forklaring på restancer af manglende kendelsespenge-betaling på grund af pant, børnegods eller af enkerne.
Pag. 38-39, No. 7, Beregning over Lejermål og helligbrøde med 23 litraherede (litr. A- X) beviser
Pag. 40-93, Litr A-X, Indberetning fra sognepræsterne.
Pag. 49-65, Tingsvidner for Søndre herred om lejermålsdomme.
Pag. 76-78, Tingsvidner for lejermålsdomme i Nørre herred.
Pag. 79-85, Skifteforretning over Udbygger Jens Hansen hus på Dynnegaardsgrunden i Klemensker efter at han havde begået lejermål i sit ægteskab.
Pag. 89, Olskerpræsten Mahlers indberetning af udbygger Jens Skomagers juleleg og at han satte sin hat på spil om aftenen den 2 søndag efter helligtrekonger.
Pag. 94-99, No. 8, Rønne bys regnskab med beviser.
Pag. 100-106, No. 9, Nexø og Aakirkebys regnskab med beviser.
Pag. 107-116, No. 10, Svaneke Bys regnskab med bevise.
Pag. 113-116, Auktion over en bjælke der var fundet i søen ud for Svaneke, med kvittering for findeløn
Pag. 117-133, No. 11, Hasle, Allinge og Sandvig Byers regnskab med beviser.
Pag. 124-128, Mahlers attest på lejermål på Hammershus mellem Cronenbergs tjener, konstabel Ole Johansen Brygger og Catrine Hansdatter i Sandvig, samt dom
Pag. 134-138, No. 12, Specifikation over landgildesmør og udmarksjorde som er betalt med penge a 16 rd. tønden.
Pag. 139-140, No. 13, Auktion over drivtømmer, som blev fundet forskellige steder
Pag. 141-142, No. 14, Indkomne restancer for 1739
Pag. 143-144, No. 15, Specifikation over de 42 frivorneder under 8 tønder hartkort der kun skulle yde halve ægtepengeafgift.
Pag. 145-146, No 16, Den 20. vornedgård i Aakers levering af 3 tønder rugmel til hospitalet.
Pag. 147-152, No. 17, Specifikation over gårde der er øde eller er forarmede og som derfor yder mindre landgilde.
Pag. 153-166, No. 18-24, Kvitteringer for transport af landgilde til Københavns provianthus.
Pag. 167-168+173-180, No. 25+28-31, Levering af korn og smør til Christiansø.
Pag. 169-172+181-182, No. 26-27+32, Levering af korn til brød for militærets forplejning.
Pag. 183-184, No. 33, Beregning af svind i landgildekornet.
Pag. 185-189, No 34, Jordebogsrestancer for 1740.

”Allerunderdanigste Regenskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtegter og Udgifter for Aar 1741”

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-15 Jordebogsregnskab 1741

Underskrevet af C. Schrøder

16-225 Bilag til Jordebogsregnskab 1741

Pag. 17-18, Specifikation over nummererede og litraherede beviser for Contributions-, Jordebogs og Ammunitionsregnskaber for 1741.
Pag. 18-21, No. 1, Specifikation over jord der er tilkommet kongen siden jordebogen den 16. juli 1696 på nær det der er kommet til siden udmarkskommissionen i 1720.
Pag. 22-23, No. 2, Amtskriver C. Schrøders 4 poster til amtmand Urnes attestation.
Pag. 24-27, No. 3, Ekstrakt af fæstebogen over gårde og udmarksjorder fæstede 1740. Med fæstepengeangivelse. Ordnet i kronologisk orden.
Pag. 28-30, No. 4, Specifikation over kendelsespenge 1741.
Pag. 31, No. 5, Beregning for lejermål og helligdagbrøde for hele landet (Der mangler en eller to sider)
Pag. 32-63, Litr A-Æ, Indberetning fra sognepræsterne.
Pag. 33-38, Tingsvidne fra Vestre herred ang. lejermål mellem Karen Stolts Østerlars og Peder Ibsen på Ole Larsens grund i Vestermarie.
Pag. 64-78, No. 6, Rønne bys regnskab med beviser.
Pag. 70-71, Auktion i Rønne over skibsanker mm
Pag. 75-78, Designation over sædejord og eng i Rønne bys frihed, med angivelse af skatter. Opdelt i kvarterer
Pag. 79-95, No. 7, Nexø og Aakirkebys regnskab med beviser.
Pag. 88-92, Oversigt over beboerne i Nexøs 4 kvarter som har jord i byvangen og med angivelse af skatterne.
Pag. 93-95, Aakirkebys borgere, der har avlsjord som skulle beskattes
Pag. 96-100, No. 8, Svaneke Bys regnskab med bevise.
Pag. 101-120, No. 9, Hasle, Allinge og Sandvig Byers regnskab med beviser.
Pag. 114-116, Hasle bys beboere inddelt i fire kvarterer, med angivelse af jord i byvangen og som skal beskattes.
Pag. 117-120, Allinge og Sandvigs beboere, som har jord i byvangen, der er beskattet.
Pag. 121-124, No. 10, Specifikation over landgildesmør og udmarksjorde som er betalt med penge a 16 rd. tønden.
Pag. 125-127, No. 11-12, Auktion 5. april 1741 over strandet svensk skib i 1739 med porcelæn og som blev solgt på auktion i 1741 og indbragte 53 rd 18 sk. Underskrevet regnskab Hammershus 19. maj 1741 af Cronenberg.
Pag. 128-129, No. 13, Et strandet skib mellem Pedersker og Aaker sogn blev solgt på auktion. Indtægterne blev brugt til passagerernes begravelse og resten (7 rd 4 mk 8 sk.9 tilfaldt kongen, da ingen ejer gjorde krav på skibet.
Pag. 130-131, No. 14, Auktion over et skibsanker mm som blev bjerget ud for Sandvig med kvittering af bjergerne.
Pag. 132-136, No. 15-17, Auktion over en båd, der blev bjerget af Ole Lars Kaas i Olsker sogn.
Pag. 137-140, No. 18, Specifikation over udmarksjorde som siden 1738 og til 1740 var indtaget og ved dom pålagt mulkt. Dom over to udbyggere i Nylars som havde indtaget udmarksjord og opsat 6 stolperums hus 6 vornedgaards grund – gengivet i kopi.
Pag. 141-143, Tingsvidnesag over udbygger Svend Hansen (ud for den 26. gård) og Hans Larsen (ud for den 25. gård) i Klemensker. De havde begge indlagt udmarksjord, men havde nu forladt landet.
Pag. 144-148, Dom over udbyggere i Bodilsker Hans Madsen på lyngen og og Peder Ibsen på Balka mark.
Pag. 149-152, Tingsvidne og dom over Peder Ibsen, Balka og tre andre, der havde anket herredstingsdomme til landstinget.
Pag. 153-168, No. 19, Tingsvidne fra Nørre herred ang. to udbyggere, Jens Hansen snedker og Mads Pedersen i Klemensker på Dyngegaards grunde, der havde kørt tørv en søndag og derfor havde forbrudt sig med helligbrøde. Imidlertid var sagen også en sag der var tyveri af syv læs tørv, der skulle køres i Rønne for at sælges. Sagen var omfattende og førte til en dom.
Pag. 169-170, No. 20, Rentekammerets ordre ang. landgildet håndtering.
Pag. 171-174, No. 21, Restance for landgilde 1740
Pag. 175-176, No. 22, Kapitelstaksten for 1740
Pag. 177-184, No. 23-26, Attest for Rønne, Svaneke; Nexø og Aakirkeby, Hasle og Allinge og Sandvig om at der ikke var indtægter for 6. og 10. penge.
Pag. 185-186, No. 27, Specifikation på de 42 frivornedgårde, der var bevilget halv ægtepengeafgift.
Pag. 187-188, No. 28, Kvittering for at den 20. vornedgaard havde leveret 3 tønder rugmel til hospitalet i Aakirkeby.
Pag. 189-193, No. 29, Specifikation på øde og forarmede gårde der betalte mindre landgilde end der er fastsat i jordebogen.
Pag. 194-195, No. 30, Rentekammerets bevillig af 30 rd til den 24. vornedgaard opbygning i Aaker, samt kvittering for modtagelsen af pengene underskrevet af Lars Jacobsen.
Pag. 196-213, No. 31-39, kvitteringer for transport af landgilde til København.
Pag. 214-219, No. 40-42, Søetatens anvisning af levering af landgilderug og smør til Christiansø og til landetatens artilleri.
Pag. 220-221, No. 43, Beregning af svind i landgildekornet på grund af utøj.
Pag. 222-225, No. 44, Landgilderestance for året 1741.

”Allerunderdanigste Regenskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtægter og Udgifter for Aar 1742”

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-16 Jordebogsregnskaber 1742

Indtægter bilag No 1-35
Afgang mod forestaaende Indtægter – bilag No 36-40
Udgifter – bilag No 41-60
Underskrevet C. Schrøder

17-339 Bilag til Jordebogsregnskabet – indtægter og udgifter

Bilagene er angivet ved ”No”, med underliggende bilag betegnet med ”Litr.”

Pag. 18-21, No 1, Specifikation på gods tilfaldet kongen siden jordebogen 1696 dog ikke udmarken som er tillagt efter udmarkskommissionen i 1720 og før den aparte udmarkskommissionens jordebog fra 1729.
Pag. 22-25, Litr. A-B, Rentekammerordre om Bolleris og Fougdedahlsengene i Klemensker skulle bortauktioneres til højstbydende mm. Og auktionens resultat
Pag. 26-27, Litr. C, Bent Kjøllers fæste skal først kræves fra 1743
Pag. 28-35, No 2, Rentekammerordre med krav på tidligere års regnskabsindtægter. Antegnelser med ekstraherede poster med amtskriverens svar (litr. A-B).
Pag. 36-38, No 3, Specifikationer på indkomne fæstepenge 1742
Pag. 39-51, No 4, Specifikation om indkomne kendelsespenge 1742 Med bilag Litr. A den er rentekammerets ordre vedr. Kendelsespenge. Litr. B, Attest på kendelsespenge fr Tygegaard i Ibsker. Litr. C, Specifikation på gårde der ikke havde betalt kendelsespenge efter angivelse fra Horns enke.
Pag. 52-53, No 5, Beregning over lejermålsbøderne for hele Bornholm
Pag. 54-113, Litr. A-CC, Præsternes – og enkelte sandemænds – indberetninger om lejermål og helligbrøde.
Pag. 100-107, Tingsvidne fra Nørre herred ang. sagen mellem Martha Margrethe og Erik Pedersen på 18 dg. Bakkegaard i Olsker Hvor Marta Margrethe havde fået et barn med en sergent i København Carl Friderik –Se artikel: Arrangeret ægteskab og pantebrevsrytteri, 1738
Pag. 114-121, No 6, Rønne By regnskaber over Rønne Købstads jorde for 1741, Regnskaber for uvisse indtægter 1742. Bilag litr. A-D.
Pag. 122-137, No 7, Nexø By o Aakirkebys regnskab for de uvisse indtægter med bilag Litr. A- G.
Pag. 128-129, Lit C, Auktion over bjærget anker og tov.
Pag. 130-152, No 8, Svaneke Bys visse og uvisse indtægter for 1742 med bilag lit. A-F.
Pag. 140-142, Lit. A, Tingsvidne for Svaneke By, der beskriver byens jorde og skatterne, der blev pålagt byen.
Pag. 153-195, No 9, Hasle, Sandvig og Allinge Regnskaber for 1742 med flere u nummererede bilag:
Pag. 163-167, Registrering af Niels Ibsens bo i Hasle eftersom han i sit ægteskab havde begået lejermål med Seine Larsdatter.
Pag. 168-170, Hasle bys register over byens jorde – inddelt i byg-, havre- og sandjorde og hvem der ejer den. Inddelt i fire kvarterer.
Pag. 178-181, Liste over Allinge og Sandvig bys jorde med angivelse af ejer og jordenes størrelse i tønder land og skæppe land.
Pag. 182-191, Regnskab over helligbrøde i 1742 for Hasle, Allinge og Sandvig byer og Nørre herred. Et tingsvidne fra Hammershus birk angående helligdagsbrød, sager som var startet af præsten Hans Mahler, der som sognepræst for Allinge og Sandvig med hård hånd retsforfulgte sine sognebørn.
Pag. 192-195, Attest og tingsvidne ang. retsforfølgelse af Jep Marcusen og Henrich Pedersen for helligdagsbrøde i 1741 i Rø.
Pag. 196-198, No 10, Specifikation over landgilde- og udmarkssmør som efter ordre blev pålagt at betale for året 1740. Med navne og stedsangivelser.
Pag. 199-200, No 11, Rentekammerordre vedrørende korn, der kunne udlånes til indbyggerne eller sælges efter kapitelstaksten fra magasinet. Hvis kornet ikke kunne afsættes til taksten, skulle den sælges til den højestbydende ved auktion. Der blev også angivet hvor meget der skulle sendes til garnisonen på Christiansø.
Pag. 201-202, No 12, Kapitel-taksten der blev ansat på afgrøden i 1741.
Pag. 203-208, No 13-14, Rentekammerets anvisning på salget af landgildekornet, konditioner for auktionen og oversigt over salget. Indtægten beløb sig til 2602 rd 8 sk.
Pag. 209-214, No 15-17, Auktion over skibspumpe mm bjerget i Rø.
Pag. 215-218, No 18-19, ForlovsPenge af arv tilhørende Karen Hansdatter som stod i den 31 sg. i Klemensker. Samt arv tilhørende Anne Nielsdatter, der stod i den 7. vornedgaard i Østerlars.
Pag. 219-226, No 20-23, To tyve Caspar Pedersen og Hans Jensen udbyggere i Bodilsker ang. konfiskering af deres boslod og Kgl. Resolution angående denne.
Pag. 227-242, No 24-25, Tingsvidne fra Nørre herred vedr. den tyverisigtede udbygger i Rutsker Didrich Nielsen for tyveri den 22. og 23. december 1741.
Pag. 243-246, No 26-27, Lars Thorsens dom for skovhugst i Skov- og Jagt Sessionen på Bornholm den 21. dec. 1740.
Pag. 247-269, No 28-29, Kgl. Resolution vedr. Udmarksjords indtagelse i 1739 og tingsvidner, Flere sager blev prøvet ved landstinget.
Pag. 270-273, No 30, Jordebogsrestancer ultimo december 1741.
Pag. 274-275, No 31, Amtsforvalterens henvendelse til amtmanden om attestation på adskillige poster.
Pag. 276-283, No 32-35, Attester fra Rønne By, Nexø, Aakirkeby, Svaneke o og Hasle, Allinge og Sandvig ingen indtægt havde fra 6. eller 10. penge.
Pag. 284-285, No 36, Specifikation over de 42 frivornedgårde, der var fritaget for den halve ægt-penge.
Pag. 286-287, No 37, Den 20. vornedgaard i Aakers levering af 3 tønder rugmel til hospitalet.
Pag. 288-293, No 38, Specifikation over gårde der var bevilget nedslag i landgildeskatterne.
Pag. 294-295, No 38, Rentekammerets bevilling til den 25. gård i Rutsker om nedslag i landgilde på grund af den ringe tilstand.
Pag. 296-297, No 39, Rentekammerets bevilling af 2 års frihed for den 69. gård i Østermarie på grund af ildebrand i 1741.
Pag. 298-299, Samme bevilling for den 3 vornedgaard i Ibsker.
Pag. 300-327, No 41-54, Transportudgifter for levering af landgilde til provianthuset i København og til Citadellet i Frederikshavn, samt til Christiansø.
Pag. 328-329, No 55, Søetatens ordre på levering af brød til garnisonen på Christiansø
Pag. 330-331, No 56, Beregning på byg og havre der enten blev forbrugt til forskellige formål eller solgt.
Pag. 332-335, No 57-58, Rentekammerets bevilling af pengehjælp til Niels Christensen på den 30 gård i Ibsker til hans mange børns opdragelse 8 rd. Med Niels Christensens kvittering
Pag. 336-337, No 59, Restance for landgilde ultimo December 1742.
Pag. 338-339, No 60, Skarpretter Ismael Asthusens kvittering for løn på 60 rd. 56 sk. Penge der var pålagt hver gård (4 sk) og hvert hus (2 sk,) skulle betale.

”Allerunderdanigste Regenskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtægter og Udgifter for Aar 1743”

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-16 Jordebogsregnskab 1743

17-273 Bilag til Jordebogsregnskab 1743

Bilagene er angivet ved ”No”, med underliggende bilag betegnet med ”Litr.”

Pag. 18-21, No 1, Specifikation på gods tilfaldet kongen siden jordebogen 1696, hvornår det er sket og hvad landgildet var ansat til ifølge madame Horns specifikation fra 1736 i jordebogen, dog ikke udmarken som er tillagt efter udmarkskommissionen i 1720 og før den aparte udmarkskommissionens jordebog fra 1729 er sammendraget (Litr. A-D)
Pag. 22-25, Litr. A-B, Rentekammerordre om Bolleris og Fougdedahlsengene i Klemensker skulle bortauktioneres til højstbydende mm. Og auktionens resultat
Pag. 26-28, Litr. C-D, Auktion og konditioner. Engene tilfaldt udbygger Anders Gammelsen i Klemensker.
Pag. 29-44, No 2, Ekstrakt over flere poster fra tidligere regnskaber, der var blevet betalte. Rentekammerordre med krav på tidligere års regnskabsindtægter Med bilag Litr. A-E)
Pag. 45-46, No 3, Specifikationer på indkomne fæstepenge 1743.
Pag. 47-48, No 4, Specifikation om indkomne kendelsespenge 1743
Pag. 49-51, No 5, Beregning over lejermålsbøderne for hele Bornholm Med henvisninger til lejermålsbøder og helligdags brøde, med bilagene A-HH
Pag. 52-126, Litr. A-HH, Præsternes indberetning om lejermål og helligdagsbrøde ifølge kgl. Forordning om sabbattens helligholdelse. Flere attester om registreringer af bo i forbindelse medlejermål begået i ægteskab. Attester på manglende evne til at betale bøden.
Pag. 56-71, Lejermålssag: Hans Hansen Busck på den 24. sg. i Østermarie med Karen Larsdatter, med domme.
Pag. 77-80, Lejermål Morten Abrahamsen i Ibsker i sit ægteskab.
Pag. 113-122, Tingsvidne: Præsten Mahlers anklage mod flere for at have bedrevet horeri. Anna Lars Jensens dom.
Pag. 123-135, No 6, Regnskab for Rønne Købstads jorde, samt uvisse indtægter med bilag Litr. A-D.
Pag. 129-132, Litr. A, Købstandsjordes 4 kvarterers ejere og jordenes størrelse.
Pag. 136-147, No 7, Regnskab for Nexø og Aakirkebys regnskaber. De ordinære kontribution bestod af Jordebogsskatten, Sankt Hans dags skat, Martini dags skat, Natgæsteri og bådsmandspenge, samt Maltaccisse. Tingsvidner og attester.
Pag. 148-152, No 8, Svaneke Bys regnskab for byen visse og uvisse indtægter.
Pag. 153-178, No 9, Hasle bys og Allinge og Sandvigs regnskab for uvisse indkomster og skatter.
Pag. 154-156, Liste over byens jorde inddelt i 4 kvarterer med ejere og størrelse.
Pag. 160-161, Auktion over bjerget anker.
Pag. 162-165, Regnskab for Allinge og Sandvig med tingsvidne og fortegnelse over byens jorde med ejer og størrelse.
Pag. 172-176, Tingsvidne over sag hvor præsten anklagede folk for helligbrøde, da de under prædikenen bjergede et svensk skib mellem jul og nytår.
Pag. 179-180, No 10, Rentekammerordre om landgildekornets håndtering – slag ved auktion, levering til Christiansø mm.
Pag. 181-182, No 11, Kapiteltaksten for 1742.
Pag. 183-190, No 12-15, Tre mand fra Tejn, Jørgen Jørgensen, Peder Olsen og Hans Olsne havde bjerget et stk fyrretræ 14 alen lang fra Søen. Amtmanden forlangte at træet blev opbevaret tørt indtil det kunne aktioneres bort. Vurderet til 3 mark pr. alen, men solgt for 1 sld 3 mk 10 sk til præsten Hans Mahler.
Pag. 191-196, No 16-18, Møllesten og 346 blikplader blev bjerget af Jørgen Smed, Jep Pedersen, Peder Mortensen og Poul Hansen i Poulsker sogn – ingen ejermand havde henvendt sig, hvorfor det tilfaldt kongen efter at bjergerne blev betalt. Blev solgt på auktion. Blik (eller blok-)pladerne blev delt i lots a 20 stk. Møllesten blev solgt til Jens Hansen i Klemensker for 15 daler 1 mk 9 sk.
Pag. 197-219, No 19-21, Esper Jørgensen blev dømt til galgen for tyveri af kvie. Han var flygtet fra landet. Han opholdte sig hos udbygger Peder Andersen i Salene i Østerlars. Det skulle vurderes og deraf betale igæld og tvigæld. Resten tilfaldt kongen. Der var intet af værdi. Tingsvidne med dommen fra Østre Herredsting og tingsvidne fra landstingsretten.
Pag. 220-221, No 22, Urnes befaling om auktion af det bjergede gods i Poulsker.
Pag. 222-223, No 23. Morten Monsen på Lensgaard anmeldte at en udbygger i Salene havde bjerget et stykke træ. Sandsynligvis en rå fra et fartøj på størrelse af en lille husbjælke. Dog var der stjålet et stykke af den ene ende. Efter ordre fra amtmanden blev træet vurderet til 1 mk 8 sk. Bjergeren var Birte Bendtz som fik halvdelen af værdien.
Pag. 224-225, No 24, Restancer ultimo 1742.
Pag. 226-227, No 25, Amtskriver Schrøders anmodning til amtmanden og at attestere forskellige poster.
Pag. 228-235, No 26-29, Attester fra byfogederne om 6te og 10de-penge.
Pag. 236-237, No 30, Specifikation på 42 frivornedgårde der slap med at betale halv ægt-penge.
Pag. 238-239, No 31, Kvittering for levering af 3 tønder rugmel til de fattige i Aakirke hospital.
Pag. 240-245, No 32, Specifikation over gårde der på grund af ringhed slap med at betale al landgildet. Tidspunktet for fæstebrevet er angivet.
Pag. 246-247, No 33, Niels Christensen på den 30. selvejergaard i Ibsker kvitterer for 8 rd. som han modtog til sine mange børns opdragelse.
Pag. 249-263, No 34-41, Kvitteringer for transport af landgilde til Provianthuset i København.
Pag. 264-267, No 42-43, Rentekammerordre om levering af landgilde til Christiansø, til kongens vandbåd nr. 10, der førtes af kvartermester Willum Johansen.
Pag. 268-271, No 44-45, Landetatens ordre vedr. levering af rug til brødbagning, samt oversigt over brød til artilleriet.
Pag. 272-273, No 46, Skarpretter Ismael Asthausen kvittering for at modtage 60 rd. 56 sk.

”Allerunderdanigste Regnskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtægter og Udgifter for Aar 1744”

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-18 Jordebogsregnskab 1744

Underskrevet af amtsskriver C. Schrøder

19-367 Bilag til Jordebogsregnskab 1744 – indtægter

Bilagene er angivet ved ”No”, med underliggende bilag betegnet med ”Litr.”

Pag. 20-23, No 1, Specifikation på gods der tilhørte kongen ifølge den seneste jordebog dateret 16. juli 1696, som nu ved auktion er bortsolgt, og hvad landgilde de giver ifølge madame Horns specifikation ved jordebogen fra 1736. Specifikationen omfatter ikke udmarken som er tillagt efter udmarkskommissionen i 1720 og før den aparte udmarkskommissionens jordebog fra 1729 er sammendraget (Litr. A)
Pag. 24, Litr. A, Ordre om Bolleris og Fougdedahlsengene i Klemensker skulle bortauktioneres til højstbydende mm. Og auktionens resultat blev at skovridder Hans Piil for en afgift på 4 lispund og 3 pund smør.
Pag. 25-27, No 2, Amtmandens attestation af forskellige indtægter. 1.For den 48 udbygger(lod) på Sømarken i Pedersker som blev fæstet til Anders Joensen. Tidligere var den fæstet til Peder Pedersens enke på livstid. 2. Fundet træ i søen. 3. Førlovsindtægt. 4. Stempelpenge. 5. Arveløs kapital. 6. udmarksjord og 6. og 10. penge.
Pag. 28-35, No 3, Ekstrakt af Bornholms Lands contributions og jordebogsregnskabs indkomne restancer fra 1743, med bilag Litr. B-C, der er en specifikation over navngivne udbyggernes mulkter og jord.
Pag. 36-48, No 4, Specifikation indtaget udmarksjord 1729-1738 og de pålagte mulkter. [omfattende registrering med navn, sted og størrelse]
Pag. 49-65, No 5, Specifikation over gårde og udmarksjordes fæstere i 1744 med sted, fæstebreves dato, navn på nye og evt. tidligere fæstere, fæsteafgift. Indkomne fæsteafgifter på i alt 297 rd 87 sk.
Pag. 66-67, No 6, Specifikation over kendelsespenge 1744
Pag. 68-70, No 7, Beregning over lejermålsbøderne for hele Bornholm med henvisninger til lejermålsbøder og helligdags brøde, med henvisninger bilagene A-JJ
Pag. 71-162, Litr. A-JJ, Præsterne og herredsfogeders indberetning om lejermål og helligdagsbrøde ifølge kgl. Forordning om sabbattens helligholdelse. Flere attester om registreringer af bo i forbindelse med lejermål begået i ægteskab. Enkelte tingsvidner og attester, se herunder.
Pag. 73-88, Litr. B, Indberetning af lejermålsdom/tingsvidne fra Østre herred vedr. Hanna Michelsdatter og lejermål med Rasmus Ridder. Dom afskrevet.
Pag. 103-109, Litr. K, Søndre herreds tingsvidne ang. Ole Mogensen og Bodil sal. Ole Hans lejermål i Bodilsker.
Pag. 128-131, Litr. V, Tingsvidne fra vestre herred vedr. Lejermålssigtede Margrete Arrestdatter og den udlagt barnefader Laurs Olsen ridder, gift og udbygger på Kongens Mark i Vestermarie.
Pag. 161, Litr. JJ, Attest for 56. selvejergård i Klemensker Lars Andersens betaling af ”sin yderste formue” for lejermål i sit ægteskab. Restbetalin på i alt 4 rigsdaler og 29½ skilling. Tidligere havde han betalt 28 rd 7½ sk.
Pag. 162-175, No 8, Rønne Købstads regnskab. Specifikation og forklaring over Rønne Købstadsjorde, samt gårdes ”Ordinær contribution”, maltaccise, jordebogens smørskyld, samt ”3die tider om året skat”, som kaldes Nativitatis Christy, Studerings Skat og Bådsmandpenge. Oversigt over de uvisse indtægter. Bilag litr. B-G
Pag. 166-170, Litr. D, Tingsvidne Rønne by, Lejermålsdom: En gift mand Peder Hansen Staale og Anne Hansdatter Barfoed
Pag. 171-172, Litr. E, Kopi af skifte 9. december 1744 efter Peder Hansen Staale i sin lejevåning i Rønne
Pag. 173, Litr. F, Ekstrakt over auktionsforretning efter den henrettede Hans Hansen i Vestermarie sogn den 25. august 1744. Indtægt 129 sdr. Efter at omkostningerne til bla. skarpretteren, var der 14 sld.2 mk 13 sk. tilbage til kongen. (Se regnskabet pag. 163)
Pag. 176-272, No 9, Regnskab for Nexø og Aakirkebys uvisse indtægter med 27 stk beviser
Pag. 182-217, Tingsvidne fra Nexø Byting, Slagsmål i Nexø, Løjtnant Anders Birck og hans tre sønner mod skipper Lars Mognsen i kaptajn Claus Funk hus. Med dom.
Pag. 218-226+231-236, Litr. A-C+F, Offentlig auktion af anker og tov i Nexø. Amtmandens ordre og søforhør af engelske skipper og søfolk angående anker
Pag. 229-230+262-265, Litra. E+N, Poul Anker Kofoed betalte 12 rdr. for lejermål med sin tidligere tjenestepige Margrete Hansdatter. Beløbet bad han blive trukket af hans gage.
Pag. 238-255+269-272, Litr. G-K; Auktion over Engelsk skibsanker i Nexø. Tingsvidne
Pag. 273-280, No 10 Regnskab fra Svaneke by vedr. skatter og uvisse indtægter med beviser.
Pag. 281-314, No 11, Allinge og Sandvigs uvisse indkomster med 13 beviser
Pag. 288-301, Tingsvidne vedr. to værgemålssager. Peder Pedersen ved Stranden i Sandvig og Andris Knudsen.
Pag. 302-304, Allinge-Sandvig skattelister for Byernes vang.
Pag. 307-314, Udskrift fra tingbogen vedrørende last fra strandet skib i Sønebugten, samt attest vedr. auktion over fundet messing trådring, samt udskrift af tingbogen vedr. falsk vidnesbyrd.
Pag. 315-3, No 11 fortsat, Tingsvidne for uvisse indtægter i Hasle med bilag.
Pag. 319-321, Specifikation over Hasle Købstadsjorde for 1744 med ejerne.
Pag. 325, No 12, Rentekammerordre om beholdning af landgildebyg ultima 1743
Pag. 326-327, No 13, Kapiteltaksterne.
Pag. 328-331, No 14-16, Amtmandens attest på vurderingen af en strandet skibsbåd ved Aarsdale. Samt auktion og kvittering for modtagelse af bjergeløn
Pag. 332-337, No 17-18, Auktion over en funden fiskerbåd på stranden ved Eschegaard i Pedersker – solgt for 1 rdr 1 sk.
Pag. 338-339, No 19 Auktion over et stykke træ i søen, vurderet for 1 mk, fundet af Henrich Pedeersen Hobye og Hans Larsen. Solgt for 49 skilling.
Pag. 340-355, No 20, Tingsvidne over sag og dom, hvor udbygger Anders Jacobsen i Rutsker havde bygget 2 stolperum hus på udmark, som han ikke havde fæstebrev på.
Pag. 356-357, No 21, Jordebogs restancer til ultimo 1743.
Pag. 358-365, No 22-25, Attester på at ingen 6. og 10. penge var for Rønne, Nexø, Sveneke og Hasle, Allinge og Sandvig.
Pag. 366-367, No 25, Specifikation på de 42 frivornedgårde der kun betaler det halve i ægt-penge.

368-413 Bilag til jordebogsregnskabet, Udgifter

Pag. 368-369, No 27, Christian Pedersen Dams kvittering på 3 td. Rugmels levering til hospitalet i Aaker.
Pag. 370-375, No 28, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager betale landgilde, men nu ved auktion er bortsolgt eller bevilget frihed for året 1744.
Pag. 376-377, No 29, Niels Christensen på den 30 sg. i Ibsker kvitterer for hjælp 8rd. til hans mange børns opdragelse.
Pag. 378-401, No 30-41, 12 kvitteringer på levering af landgilde til Provianthuset i København.
Pag. 402-406, No 42-44, Ordre på levering af proviant til Christiansø og kvitteringer på leveringer til Christiansø.
Pag. 407-408, No 45, Beregning af svind i forrige års beholdning af rug, byg og havre beregnet til 1 ¾ – 3 % for hver sort. Beregninger for hver modtager
Pag. 409-410, No 46, Skarprettere Asthusens kvittering for løn 60 rdr. 46 skilling betalt af landet og købstæderne. 4 sk. Af hver gård og 2 sk for hvert hus.
Pag. 411-413, No 47-48, Rentekammerordre: Det i inventaret (pag. 18) nævnte 10 jern kakkelovnsplader udgik af inventaret og skulle efterfølgende indgå i inventarium for det af kommandant og oberst Kruses projekt for nye vagt og arresthus, når det blev færdigt. Der skulle bruges jernplader til 2 kakkelovne. De ti plader vejer i alt 2 skibpund og 19 pund.

”Allerunderdanigste Regnskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtægter og Udgifter for Aar 1745”

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-17 Jordebogsregnskab 1745

Underskrevet af amtsskriver C. Schrøder

18-248 Bilag til Jordebogsregnskab 1745 – indtægter

Bilagene er angivet ved ”No”, med underliggende bilag betegnet med ”Litr.” eller ”No”. Bilag No 1-4 mangler.

Pag. 19-20, No 5, Beregning over lejermålsbøderne for hele landet efter sognepræsternes attester med henvisninger til beviser A-GG.
Pag. 21-101, Litr. A-GG, Præsterne og andres indberetning om lejermål. Flere attester og tingsvidner, se herunder.
Pag. 34-35, Litr. H, Udskrift af tingbog fra Østre herred vedr. Karen Mads Jørgensen i Ibsker der i sit ægteskab havde begået lejermål med gevorben foed garder (?) Peder Pedersen i København. Hun dømtes til at betale dobbelt bøde (12 rdr) og miste sin 10.del af sin formue. Da hun ikke kunne stille kaution for de 10 rd., dømtes hun til at blive straffet på kroppen.
Pag. 48-59, Litr. P-Q, Tingsvidne fra søndre herred vedr. at en gift mand Hans Andersen Buch, Udbygger på Sortegaards grund i Aaker sogn (3. sg.s grund) havde bedrevet hor med Karen Andersdatter Calsers. Karen Andersdatter betalte 1 rd. i lejermålsbøde efter ”tingning”. Hans Andersen Buch burde dømmes til at miste sin yderste formue, men i stedet konverteredes de 36 rd. til fængsel på Vand og brød i 12 dage. Derudover skulle han betale dobbelt lejermålsbøde (24 rd.)
Pag. 78-88, Litr. Æ, Tingsvidne vedr. Svend Hansen på Bjergegaard i Klemensker (29. sg), der skulle havde besovet sin tjenestepige, Karen Nielsdatter. Hun var ikke gravid, men anklagede Svend Hansen fik ikke at lade hende være. Han frikendes og hun ”som har gjort sig selv til hore” og dømme 3 marksbøden (=Løgner) samt sagens omkostninger. Den 12. januar udpantes hende – attest vedlagt.
Pag. 99-101, Litr. FF-GG, Else Andersdatter kom fra Basnes Hovedgård i Tierebye til Rø sogn. Med sig havde hun en attest om hendes lejermål. Barnefaderen var forpagterens søn Peder Christensen.
Pag. 102-109, No 6, Rønne Købstads regnskab. Specifikation og forklaring over Rønne Købstadsjorde, samt gårdes ”Ordinær contribution”, maltaccise, jordebogens smørskyld, samt ”3die tider om året skat”, som kaldes Nativitatis Christy, Studerings Skat og Bådsmandpenge. Oversigt over de uvisse indtægter. Bilag litr. B-D
Pag. 106-107, Litr. C, Auktion ved stranden over fundet vraggods – med købernes navne.
Pag. 108-109, Litr. D, Tingsvidne om de uvisse indkomster.
Pag. 110-111, No 7, Regnskab for Nexø og Aakirkebys uvisse indtægter med 4 stk. beviser.
Pag. 112-117, No 1+3, Tingsvidne fra Nexø Byting og Aakirkeby om de uvisse indtægter.
Pag. 120-133, No 8, Regnskab fra Svaneke by vedr. skatter og uvisse indtægter med 6 nummererede beviser.
Pag. 134-140, No 9, Hasle købstads regnskab for uvisse indkomster med 2 bilag…
Pag. 141-175, No 9, Allinge og Sandvigs regnskab for skatter og uvisse indkomster med 6 bilag.
Pag. 151-173, Hans Knudsen Wolff i Bergen i Norge havde fået en arv (56 rd.) udbetalt. Sagen om arvens retmæssighed blev behandlet på Hammershus ting og senere i Landstinget – Tingsvidne udfærdiget og begge domme afskrevet. Sagen blev ført af Andris Knudsen i Sandvig som værge for Mikkel Knudsens arvinger i Norge. [mange personoplysninger]
Pag. 176-177, No 10, Rentekammerordre om beholdning af landgilde, der kunne sælges på
Pag. 178-179, No 11, Kapiteltaksterne.
Pag. 180-181, No 12, Amtmandens ordre på auktioner og deres registreringer.
Pag. 182-183, No 13, Auktion over 3 vindfælder (omblæste træer) syd for Almandshuset i Almindingen.
Pag. 184-191, No 14-17, Træ på bjælkestørrelse i søen ud for Bådstad i Rø, solgt på auktion
Pag. 192-197, No 18-20, Fund af båd med årer og 3-4 faune linier ud for Knudsker vurderet til 2 rd. Efter at have ”ligget år og dag” uden ejermand havde henvendt sig, blev den solgt på auktion til 6 rd 4 mk 2 sk, til Jens Mortensen
Pag. 198-227, No 21-26A, Amtmand Urnes ordre om at sikre kongens tildømte kapitaler på 56. sg. i Klemensker tilhørende Lars Andersen og den 24. sg. i Østermarie tilhørende Hans Hansen. Kongens part fik lov til at blive stående, så længe som de var sikre. Ekstrakt af skifte 27/11 1743 for Lars Andersen på den 56. sg. i Klemensker for begået lejermål. Tingsvidne ang. samme gårds kapitaler. Ekstrakt over begge gårdes konfiskationer på henh. 149 sld. og 140 sld. – Tinglysning af gælden og mulkt.
Pag. 228-230, No 26B, Jordebogs restancer til ultimo 1744.
Pag. 231-233, No 27, Ekstrakt af Bornholms lands contributions og jordebogsregnskaber for 1744 således det skulle tages i agt for 1745. Post 1. Beregning af det bortsolgte gods 24.946 rd og til skødernes bekostning 604 rd. Post 2. Kendelsespenge. Post 3 arveløse kapitaler, Post 4. Lejermålsbøder. Post 5.og 6. Konfiskationssager. Post 7 Inventariet (kakkelovnspladerne. Post 8. Ammunitions og Material-regnskabet.
Pag. 234-235, No 28, Ang. manglende kendelsespengebetaling 45 sg. i Østerlars.
Pag. 236-238, No 29, Amtsskriver Schrøders anmodning af amtmand Urnes attestation på flere regnskabsposter
Pag. 239-246, No 30-33, Attester på at ingen 6. og 10. penge var for Rønne, Nexø, Sveneke og Hasle, Allinge og Sandvig.
Pag. 247-248, No 34, Specifikation på de 42 frivornedgårde der kun betaler det halve i ægt- penge.

249-283 Jordebogsregnskabet 1745 – Udgifter

Pag. 250-251, No 35, Christian Pedersen Dams kvittering på 3 td. Rugmels levering til hospitalet i Aaker.
Pag. 252-256, No 36, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager betale reduceret landgilde, eller nu ved auktion er bortsolgt eller bevilget frihed for året 1745.
Pag. 257-258, No 37, Niels Christensen på den 30 sg. i Ibsker kvitterer for hjælp 8rd. til hans mange børns opdragelse.
Pag. 259-274, No 38-45, Kvitteringer på levering af landgilde til Provianthuset i København.
Pag. 274-277, No 46-47, Ordre på levering af proviant til Christiansø og kvitteringer på leveringer til bespisning på Christiansø.
Pag. 278-279, No 48, Levering af rug til bagning til artilleriet på Bornholm
Pag. 280-281, No 49, Beregning af svind i forrige års beholdning af rug, byg og havre beregnet til 2 – 3 % for hver sort. Beregninger efter kapitelstaksten
Pag. 282-283, No 50, Skarpretter Ismael Asthusens kvittering for løn 59 rdr. 50 skilling betalt af landet og købstæderne. 4 sk. Af hver gård og 2 sk for hvert hus.

”Allerunderdanigste Regnskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtægter og Udgifter for Aar 1746”

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-18 Jordebogsregnskab 1746

Underskrevet 31. december 1746 af amtsskriver C. Schrøder

Pag. 18, Ekstrakt af Bornholms kontribution, Jordebog og Ammunitionsregnskab 1746, som skal iagttages ved 1747-regnskabet. Rentekammerets bemærkninger med notits om hvad der skal huskes at konfereres.

19-167 Bilag til Jordebogsregnskab 1746 – indtægter

Bilagene er angivet ved ”No”, med underliggende bilag betegnet med ”Litr.”

Pag. 20-23, No 1, Specifikation på gods der tilhørte kongen ifølge den seneste jordebog dateret 16. juli 1696, som nu ved auktion er bortsolgt, og hvad landgilde de giver ifølge madame Horns specifikation ved jordebogen fra 1736. Specifikationen omfatter ikke udmarken som er tillagt efter udmarkskommissionen i 1720 og før den aparte udmarkskommissionens jordebog fra 1729 er sammendraget
Pag. 24, Litr. A ad No 1; Ordre og konditioner for en auktion, hvor Bolleris og Fougdedahlsengene i Klemensker skulle bortauktioneres til højstbydende mm. Og auktionens resultat blev at major Schor for en afgift på 3 lispund smør.
Pag. 25, No 2, Forklaring på indtaget udmarksjorde i 1746, som supplerer den jordebog der stammer fra 28. december 1733.
Pag. 26-27, No 3, Specifikation over udmarksfæstere der fik fæstebreve i 1746. Med fæstebrevs dato, navn, beliggenhed og indfæstningsbeløb.
Pag. 28-29, No 4. Specifikation over kendelsespenge 1746 med oplysning om køb eller arv.
Pag. 30-31, No 5, Beregning over lejermålsbøder og helligbrøde efter 31 beviser og attester litr. A-CC.
Pag. 32-76, Litr. A-CC, Præsterne og andres indberetning om lejermål. Flere attester og tingsvidner, se herunder.
Pag. 35, Litr. D, Lejermål i ægteskab: Dom over udbygger Esber Hansen i Østermarie, der i ægteskab havde begået lejermål med en enke Karen Michel Hansen. Han ejede intet hvorfor han døbtes til straf på kroppen for 36 sld, hvilket takseredes til 12 dages fængsel på vand og brød i landets hovedvagt fra den 23, nov. Til 5. december 1746.
Pag. 36-37, Litr. E, Ane Jens Hansens datter var blevet besvangret udenlands, men da hun var fattig og måtte betle for sig og sit barn i denne hårde vinters tid, så dømte amtmand Urne hende til at stå i gabestokken en times tid på Østermaries kirkegaard enten før eller efter tjenesten. Med byfoged Steenbechs attest på, at det var sket ved hjælp af Svaneke bys tjener.
Pag. 40-41, Litr. H, Karen Madts Jørgensen i Ibsker dømtes 29. nov. 1745 for lejermål i sit ægteskab med en gevorben fodgarder i København ved navn Peder Pedersen. Hun betalte 10 sld. og Urne lod det blive med det.
Pag. 48-53, Litr. P, Dom, Vester herred, over udbygger Niels Pedersen på den 15 sg. grund i Nyker, der skulle have bedrevet utugt i sit ægteskab og besvangret Karen Jørgensdatter i Vestermarie. Straffedes med sin yderste formue. Med registrering og vurdering af hans bo.
Pag. 54-60, Litr. R, Dom, Vester herred, over Anna Mogens Andersens på den 18. vornedgaards grund i Vestermarie, der havde ladet sig besvangre i sit ægteskab af en ungkarl Hans Hansen Munck, der var soldat ved livregimentet og som tjente hos løjtnant Johan Didrich Kofoed i Sose. Hun havde været borte fra grunden i 5 til 6 år. Med registrering af hendes bo. Krigsforhør over Hans Hansen Munck.
Pag. 62-68, Litr. V-W, Dom, Vester Herred, over udbygger Svend Olsen, som havde til huse hos 58 sg. udbygger Anders Nielsen på Tingsted, der havde i sit ægteskab bedrevet utugt med Kirstine Pedersdatter i Vestermarie. Svend Olsen straffes med hans yderste formue. Han arbejdede som landarbejder når han kunne få arbejde og han ejede intet og levede i armod. Han var gift med Kirsten Pedersdatter. Han blev arresteret og straffet med 12 dages fængsel på vand og brød. Med attest på at han var soldat.
Pag. 77-80, No 6, Lejermålsbøder fra Christiansø med udførlig beskrivelse med et bevis
Pag. 81-96, No 7, Rønne Købstads regnskab over uvisse indtægter med 5 stk beviser Litr. B-F.
Pag. 89-96, Litr. E-F, Tingsvidne vedr. anklage mod Kiøniche Jacobsdatter der havde malket provsten Jens Buchhaves køer, der stod på byens vang. Politiforhøret viste, at hendes fader var en bonde ved navn Jacob Ibsen, Torpegaard, i Klemensker. Mange oplysninger om hendes liv i Rønne. Hun burde dømmes til at miste sin hud, men dømmes i stedet til at betale 2 rd. og blive forvist af byen.
Pag. 97-105, No 8, Nexø og Aakirkebys købstæders uvisse indtægter med beviser no. 1-5
Pag. 106-110, No 9, Regnskab fra Svaneke by vedr. skatter og uvisse indtægter med tingsvidne og attest.
Pag. 111-141, No 10, Hasle købstads og Allinge og Sandvigs uvisse indtægter regnskab for uvisse indkomster med flere bilag.
Pag. 116-126, Tingsvidne fra Hasle by om dom over en ægtemand Hans Bendixsen, der havde begået lejermål med en skånsk kvinde ved navn Karen Rasmusdatter, der boede i Hasle Borgerskabs vagtbo. Han straffedes med sin yderste formue, stå åbenbart skrifte og betale sagens omkostninger på 2 sdr. Med registrering af bo bla. et 7 stolperum hus. Med attest på arrest i Hasle vagt. Præstens angivelse af Karen Rasmusdatter og hendes sag, beskrivelse af hendes skammelige levned og at hun dømmes fra landet. Urne tilsiger at dommen skulle være anbringelse i gabestokken en times tid, hvilket skete den 5. februar 1747.
Pag. 132-140, Registrering af Peder Kochs ejendele i et værelse hos Mikkel Jensen i Sandvig. Peder Koch havde druknet sig i Hammersøen. Auktionsforretning med vurdering og salgspris med køber. Peder Koch var snedker. Registrering og regnskab.
Pag. 142-144, No 11-12, Amtmandens ordre om landgilde, der kunne sælges efter kapiteltaksten, samt auktionsmåde om konditioner.
Pag. 145, No 13, Kapiteltaksterne.
Pag. 146-152, No 14-17, Auktion over vraggods i Hasle. Skindhuder fundet i Vang. Æske med bøger af fremmed sprog købt af amtmanden for 12 sk.. En mast, pæle, fyrretræ, båd årer lås og mm. Fundstederne strækker sig fra Hasle til Allinge.
Pag. 153, No 18, Bøder til 2 bønder i Vestermarie, der havde forbrudt sig mod lovens pag. 900 art 8 (slagsmål), hver 9 rd.
Pag. 154-155, No 19, Dom i markskelssag mellem den 12. og 13. gårde i Østerlars. Jørgen Esbersen dømmes til at betale 9 mark til kongen og processens omkostninger.
Pag. 156-157, No 20, Rentekammerets bevilling til to fiskere i Snogebæk at fæste et stk. sandjord til kålhave for afgift af 1 pund smør.
Pag. 158-159, No 21, Restancer ultimum december 1745
Pag. 160-161, No 22, Rentekammerets ekstrakt over kontributions og jordebogsregnskabet i 1745, der skal i agt tages i regnskabet 1746. I margin amtsskriverens kommentar.
Pag. 162-163, No 23, Amtsskriverens anmodning til amtmanden om hans kvitteringer på forskellige poster
Pag. 164-167, No 24-27, Rønne, Svaneke, Nexø og Hasles attester på 6. og 10. penge (Afgifter på arv, der blev ført til fremmede steder). Ingen havde noget at indberette.

168-191 Afgang mod forestående indtægter

Pag. 168-169, No 28, Specifikation på de 42 frivornedgårde der kun betaler det halve i ægt-penge.
Pag. 170, No 29, Hospitalslemmernes 3 tønder rugmel fra den 20 vornedgaard i Aaker
Pag. 171-176, No 30, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager betaler reduceret landgilde, eller nu ved auktion er bortsolgt eller bevilget frihed for året 1745.

177-191 Jordebogsregnskabet 1746 – Udgifter

Pag. 177, No 31, Niels Christensen på den 30 sg. i Ibsker kvitterer for hjælp 8rd. til hans mange børns opdragelse.
Pag. 178-184, No 32-38, Kvitteringer på levering af landgilde til Provianthuset i København.
Pag. 185-186, No 39-40, Ordre på levering af proviant til Christiansø og kvitteringer på leveringer til bespisning på Christiansø.
Pag. 187-188, No 41, Levering af rug til bagning til artilleriet på Bornholm.
Pag. 189-190, No 42, Beregning af svind i forrige års beholdning af rug, byg og havre beregnet til 2 – 3 % for hver sort. Beregninger efter kapitelstaksten.
Pag. 191, No 43, Skarpretter Ismael Asthusens kvittering for løn 58 rd. 94 skilling betalt af landet og købstæderne. 4 sk. Af hver gård og 2 sk for hvert hus.

”Allerunderdanigste Regnskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtegter og Udgifter for Aar 1747”

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-17 Jordebogsregnskab 1747

Underskrevet 31. december 1747 af amtsskriver C. Schrøder

18-186 Bilag til Jordebogsregnskab 1747 – indtægter

Bilagene er angivet ved ”No”, med underliggende bilag betegnet med ”Litr.”

Pag. 19-20, ”Specifikation over nummererede og litraerede dokumenter og beviser” for Jordebogsregnskabet, Kontributionsregnskabet (ikke med) og Ammunitions og Materiall Regnskabet (ikke med)
Pag. 21-24, No 1, Specifikation på gods der tilhørte kongen ifølge den seneste jordebog dateret 16. juli 1696, som nu ved auktion er bortsolgt, og hvad landgilde de giver ifølge madame Horns specifikation ved jordebogen fra 1736. Specifikationen omfatter ikke udmarken som er tillagt efter udmarkskommissionen i 1720 og før den aparte udmarkskommissionens jordebog fra 1729 er sammendraget
Pag. 25, Litr. A ad No 1; Ordre og konditioner for en auktion, hvor Bolleris og Fougdedahlsengene i Klemensker skulle bortauktioneres til højstbydende mm. Og auktionens resultat blev at major Schor for en afgift på 3 lispund og 3 pund smør.
Pag. 26-27, No 2, Specifikation over udmarksfæstere, der fik fæstebreve i 1747. Med fæstebrevs dato, navn, beliggenhed og indfæstningsbeløb.
Pag. 28-29, No 3. Specifikation over kendelsespenge 1746 med oplysning om køb eller arv.
Pag. 30-31, No 4, Beregning over lejermålsbøder og helligbrøde efter 32 beviser og attester litr. A-EE.
Pag. 32-70, Litr. A-EE, Præsterne og andres indberetning om lejermål. Flere attester fra amtmand Urne, der konverterer fængsel på vand og brød til 1 times gabestok eller en aftinget mindre bøde på grund af fattigdom.
Pag. 61-67, Litr. BB, Tingsvidne og dom over Bent Jørgensen, der boede hos sin broder på Magaard i Olsker, der som ægtemand havde begået lejermål med Anna Hansdatter
Pag. 71-91, No 5, Rønne Købstads regnskab over uvisse indtægter med 10 stk beviser
Pag. 74, Bevis på indkøb af en stor mængde papir
Pag. 92-102, No 6, Nexø og Aakirkebys købstæders uvisse indtægter med beviser no. 1-5
Pag. 103-109, No 7, Regnskab fra Svaneke by vedr. skatter og uvisse indtægter med 3 tingsvidne og attest.
Pag. 110-123, No 8, Hasle købstads og Allinge og Sandvigs uvisse indtægter regnskab for uvisse indkomster med flere bilag Litr A-K
Pag. 124-129, No 9-12, Amtmandens ordre om landgilde, der kunne sælges efter kapiteltaksten, Kapiteltaksterne, samt auktionsmåde om konditioner, samt salg og købere
Pag. 130-141, No 13, Tingsvidne, Nørre Herred, over slagsmål i Nørre herred. Peder Jørgensen på Langegaard i Rutsker imod Christian Pedersen i Rutsker. Dom afskrevet.
Pag. 142-146, No 14, Tingsvidne, Nørre Herred, Thor Larsen og Svend Hansen i Klemensker i Slagsmod med Berild Høg i Rutsker den 11. september 1746. Med dom.
Pag. 147-160, No 15-16, Tingsvidne fra Nørre Herred ang. udbygger Jørgen Pedersen tyveri, hvorved hans boslod tilfaldt kongen. Jørgen Pedersens stedsøn Peder Thomsen (Tommesen) blev anklaget ffor at have stjåelet kon på stedfaderens opfordring. Auktionsforretning over Jørgen Pedersens gods -han mistede sin hovedlod til kongen. . I en særskilt sag dømmes Peder Thomsen til galge og gren for tyveri af to køer. Dommen afskrevet. Begge domme blev ankelt til landstinget. Dom, skifte og auktionsforretning, der indbragte 76 sld.
Pag. 161-162, No 17-18, Kvitteringer for bjergeløn og auktion i Sandvig .
Pag. 163-165, No 19-20, Amtmand Urnes skrivelse vedr. ”nogle drivende træer ved Vang og Kaas”, der blev solgt på auktion. 2 Mark og 13 skilling tilfaldt kongen efter udbetaling af bjergeløn. Auktionsforretning over vraggods med kvitteringer.
Pag. 166, No 21, Rentekammerets ordre vedr. fuld af guldstykker på 10. vornedgaard i Ibsker. Guldet vejede 5 lod 1 qvint. Skulle indsendes til rentekammeret.
Pag. 167-168, No 22, Smør- og pengerestancer for 1746
Pag. 169-170, No 23 A,B, Ekstrakt af Kontributions- Jordebog og Ammunitionsregnskaberne i 1746 over poster, som rentekammeret havde bedt om nærmere undersøgelser i regnskabet 1747. Amtsskriverens har kommenteret i margin. Specielt spørges om fortifikationsarbejdet ved Rønne.
Pag. 172-173, No 24. Nørre herreds indberetning af 6. og 10. penge, samt andre ”aparte” indtægter. Peder Jørgensen for slagsmål, Svend Hansen og Thor Larsens slagsmål, Jørgen Pedersens hovedlod for tyveri, Strandingssag vedr. drivgods, Anthoni Holgersens arvekapital mm.
Pag. 174-177, 25-28, Rønne, Svaneke, Nexø og Hasles attester på 6. og 10. penge (Afgifter på arv, der blev ført til fremmede steder). Ingen havde noget at indberette.
Pag. 178-179, No 29, Specifikation på de 42 frivornedgårde der kun betaler det halve i ægt-penge.
Pag. 180, No 30, Hospitalslemmernes 3 tønder rugmel fra den 20. vornedgaard i Aaker.
Pag. 181-186, No 31, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager betaler reduceret landgilde, eller nu ved auktion er bortsolgt eller bevilget frihed for året 1745.

187-200 Jordebogsregnskabet 1747 – Udgifter

Pag. 187, No 32, Niels Christensen på den 30 sg. i Ibsker kvitterer for hjælp 8rd. til hans mange børns opdragelse.
Pag. 188-193, No 33-38, Kvitteringer på levering af landgilde til Provianthuset i København.
Pag. 194-195, No 39-40, Ordre på levering af proviant til Christiansø og kvitteringer på leveringer til bespisning på Christiansø.
Pag. 196-197, No 41, Levering af rug til bagning til artilleriet på Bornholm.
Pag. 198-199, No 42, Beregning af svind i forrige års beholdning af rug, byg og havre beregnet til 2 – 3 % for hver sort. Beregninger efter kapitelstaksten.
Pag. 200, No 43, Skarpretter Ismael Asthusens kvittering for løn 58 rd. 22 skilling betalt af landet og købstæderne. 4 sk. Af hver gård og 2 sk for hvert hus.

”Allerunderdanigste Regnskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtegter og Udgifter for Aar 1748”

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-17 Jordebogsregnskab 1748

Underskrevet 31. december 1748 af amtsskriver C. Schrøder

18-147 Bilag til Jordebogsregnskab 1748 – indtægter

Bilagene er angivet ved ”No”, med underliggende bilag betegnet med ”Litr.”

Pag. 19-21, ”Specifikation over nummererede og litraerede dokumenter og beviser” for Jordebogsregnskabet, Kontributionsregnskabet (ikke med) og Ammunitions og Materiall Regnskabet” (ikke med)
Pag. 22-25, No 1, Specifikation på gods der tilhørte kongen ifølge den seneste jordebog dateret 16. juli 1696, som nu ved auktion er bortsolgt, og hvad landgilde de giver ifølge madame Horns specifikation ved jordebogen fra 1736. Specifikationen omfatter ikke udmarken som er tillagt efter udmarkskommissionen i 1720 og før den aparte udmarkskommissionens jordebog fra 1729 er sammendraget
Pag. 26-27, Litr. A ad No 1; Ordre og konditioner for en auktion, hvor Bolleris og Fougdedahlsengene i Klemensker skulle bortauktioneres til højstbydende mm. Og auktionens resultat blev at major Schor for en afgift på 4 lispund og 2 pund smør.
Pag. 28, No 2, ”Beregning over dette aars afgifter af de siden 1729 indtagne udmarksjorder som alt i den derover forfattede Jordebog af 28. december 1743 nu er inddragen og beregnede”
Pag. 29-30, No 3, Specifikation over udmarksfæstere, der fik fæstebreve i 1748. Med fæstebrevs dato, navn, beliggenhed og indfæstningsbeløb.
Pag. 31-32, No 4, Specifikation over kendelsespenge 1748 med oplysning om køb eller arv.
Pag. 33-64, No 5, Beregning over lejermålsbøder og helligbrøde efter 32 beviser og attester og andre beviser litr. A-Y.
Pag. 36-41, Litr. B-C, Tingsvidne fra Østre herred vedr. Mette Larsdatter, der boede hos Jep Hansen på Buskegaard 26 sg. i Østerlars der i sit ægteskab havde begået horeri med Niels Bertelssens søn Morten Nielsen, der var soldat i kaptajn Poul Ancher Kofoeds kompagni. Med dom. Hun dømtes til at miste sin yderste formue
Pag. 51-54, Litr. N, Tingsvidne fra Søndre herred ang. udbygger Jep Svendsen på den 4 sg. grund i Aaker sogn, der havde i sit ægteskab begået hor med Else Mortensdatter.
Pag. 55-73, No 6, Rønne Købstads regnskab over uvisse indtægter med 5 stk beviser
Pag. 74-82, No 7, Nexø og Aakirkebys købstæders uvisse indtægter med beviser no. 1-5
Pag. 83-93, No 8, Regnskab fra Svaneke by vedr. skatter og uvisse indtægter med 2 tingsvidne og attester.
Pag. 94-103, No 9, Hasle købstads og Allinge og Sandvigs uvisse indtægter regnskab for uvisse indkomster med 7 beviser.
Pag. 104-105, No 10-11, Amtmandens ordre om landgilde, der kunne sælges efter kapiteltaksten. Kapiteltaksterne, samt auktionsmåde om konditioner, samt salg og købere
Pag. 106, No 12, Attest over slagsmål mellem Mikkel Monsen i Sandvig og Vefst Jensen på Slotsladegaarden, hvor Mikkel Monsen blev dømt 20. febr. 1747 dømtes til at betale 6 rd. på amtsstuen.
Pag. 107-109, No 13-14, Tingsvidne, Nørre Herred, omhandlende sagen mellem klemenskerdegnen Lund og sognepræsten Agerbeck om ulovlig græsning på præstens eng endte med at degnen skulle betale en bøde på 30 rd for såkaldt hærværk, selv om skaden blot var på 3 mark. 1/3 tilkom præsten og 2/3 ril kongen. Degnen nægtede at betale, hvorfor amtsskriveren konfiskerede værdier for 20 rd, som skulle tvangssældes på auktion. Liste over konfiskerede genstande. Hagen Beck på 17. gård tilbød sikkerhed for betaling i 4 uger.
Pag. 110, No 15, Tingsvidne om faldsmåls straf. Jens Larsen i Allinge udeblev som vidne. Dom 10 lod sølv
Pag. 111-116, No 16-19, Amtmand Urne ordre på auktion over forskellige bjergede skibsdele: mast, rå, træværk og 35 stykker kabeltov, novet bjerget ud for ”Bødels haun” i Østermarie – samt regnskab for auktion af tovværket og særskilt auktion i Ypnasted over mast mm.
Pag. 117-119, No 20-21, Urnes ordre og auktion af diverese bjergegos ud for ibsker (vandfad, skibsvinde, bjælker.
Pag. 120-121, No 22-24, Amtmand Urnes skrivelse vedr. 2 træstykker på 24 alen, der var fundet for år og dag siden i Poulsker, som skulle sælges på auktion. Auktionsforretning over vraggods og kvitteringer for bjergeløn.
Pag. 122-128, No 25-29, Amtmand Urnes ordre om at 44 stk stålringe på i alt 11 lispund, der var bjerget i søen ud for Poulsker skulle sælges på auktion. Bjergerne havde fået 22 ringe ”in Natura”.
Pag. 129-131, No 30-32, Auktion i Sandvig over fundet en gl. førebaad samt noget tømmer.
Pag. 132-133, no 33, Skrøders henvendelse til amtmanden om attester på diverse indtægter, der ikke var indkommet ved ordre eller pålæg: Slagsmålsbøder, auktioner, nyopbygninger efter ildebrand mm. Med Urnes kommentar i margin.
Pag. 134, No 34, Fyrre-skibsbjælker solgt for højestbydende i Melsted.
Pag. 135, No 35, En gl fiskerbåd fundet ud for Nyker sogn solgt på auktion til 17 skilling.
Pag. 136, No 36, Strafbøder for at have brudt jernstykker ud af Hammershus slot 1 rd 84 sk.
Pag. 137, No 37, Arveløs kapital Anthoni Holgersen på 40 sg. i Klemensker betalte 2 rd for arveløs kapital 18 rd. 6 sk.
Pag. 138-140, No 38-39, Niels Jensens hustru på 3. sg. i Knudsker, der havde en kapital tilhørende den 44-årige Anna Mortensdatter, der havde været borte fra landet i lang tid. Udtog af skifteforretningen.
Pag. 141-142, No 40, Pengerestancer for 1747
Pag. 143-145, No 41-43, Rønne, Nexø og Hasles attester på 6. og 10. penge (Afgifter på arv, der blev ført til fremmede steder). Ingen havde noget at indberette.
Pag. 146-147, No 44, Specifikation på de 42 frivornedgårde der kun betaler det halve i ægt- penge.

148-169 Jordebogsregnskabet 1748 – Udgifter

Pag. 148, No 45, Hospitalslemmernes 3 tønder rugmel fra den 20. vornedgaard i Aaker.
Pag. 149-154, No 46, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager betaler reduceret landgilde, eller nu ved auktion er bortsolgt eller bevilget frihed for året 1748.
Pag. 155, No 47, Niels Christensen på den 30 sg. i Ibsker kvitterer for hjælp 8rd. til hans mange børns opdragelse.
Pag. 156-162, No 48-54, Kvitteringer på levering af landgilde til Provianthuset i København.
Pag. 162-164, No 55-56, Ordre på levering af proviant til Christiansø og kvitteringer på leveringer til bespisning på Christiansø.
Pag. 165-166, No 57, Levering af rug til bagning til artilleriet på Bornholm.
Pag. 167-168, No 58, Beregning af svind i forrige års beholdning af rug, byg og havre beregnet til 2 – 3 % for hver sort. Beregninger efter kapitelstaksten.
Pag. 169, No 59, Skarpretter Ismael Asthusens kvittering for løn 57 rd. 56 skilling betalt af landet og købstæderne. 4 sk. Af hver gård og 2 sk for hvert hus.

”Allerunderdanigst Regnskab over Bornholms Jordebogs Indtegter og Udgifter for Anno 1749”

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-15 Jordebogsregnskab 1749

Pag. 14, Reserveredes 57 rd 36 sk. til skarpretteren om han kommer eller om de skal godtgøres i delinkvent-omkostningerne.

Underskrevet 31. december 1749 af amtsskriver C. Schrøder

16-136 Bilag til Jordebogsregnskab 1748 – indtægter

Bilagene er angivet ved ”No”, med underliggende bilag betegnet med ”Litr.”

Pag. 17-18, ”Specifikation over nummererede og litraerede dokumenter og beviser” for Jordebogsregnskabet (No 1-41), Kontributionsregnskabet (No 1-38, ikke med) og Ammunitions og Material Regnskabet” (No 1-8, ikke med)
Pag. 19-22, No 1 ad Litr. A, Specifikation på gods der tilhørte kongen ifølge den seneste jordebog dateret 16. juli 1696, som nu ved auktion er bortsolgt, og hvad landgilde de giver ifølge madame Horns specifikation ved jordebogen fra 1736. Specifikationen omfatter ikke udmarken som er tillagt efter udmarkskommissionen i 1720 og før den aparte udmarkskommissionens jordebog fra 1729 er sammendraget.
Pag. 23, Litr. A ad No 1; Ordre og konditioner for en auktion, hvor Bolleris og Fougdedahlsengene i Klemensker skulle bortauktioneres til højstbydende mm. Og auktionens resultat blev at oberstløjtnant Schor for en afgift på 4 lispund og 3 pund smør.
Pag. 24, No 2, ad Litr. A;B;C;D;E og F, ”Beregning over dette aars afgifter af de siden 1729 indtagne udmarksjorder som alt i den derover forfattede Jordebog af 28. december 1743 nu er inddragen og beregnede”.
Pag. 25-26, Litr. A ad No 2, Kgl. Tilladelse til at indtage små udmarksjorde. Lars Nielsen i Små- lyngen i Aaker, Christen Jørgensen på den 20. sg i Poulsker og udbygger Hans Jacobsen ud for 5. sg.’s udgærde .
Pag. 27-31, Litr. B,C,D,E ad No 2, Andre Kgl. Tilladelser til at indtage udmarksjord og forskellige tilladelse til at flytte eller indgærde huse.
Pag. 32-33, No 3, Specifikation over udmarksfæstere, der fik fæstebreve i 1749. Med fæstebrevs dato, navn, beliggenhed og indfæstningsbeløb.
Pag. 34-35, No 4, Specifikation over kendelsespenge 1749 med oplysning om køb eller arv.
Pag. 36-37, No 5, Beregning over lejermålsbøder efter beviser og attester, litr. A-CC.
Pag. 36-43, Litr. A-F, Attester om lejermål fra Østerlars.
Pag. 44-45, Litr. H-J, Attester for Ibsker sogn.
Pag. 46-53, Litr. K-R, Attester for Bodilsker, Pedersker og Aaker sogne.
Pag. 54-57, Litr. S-V, Attester for sogne i Vester Herred.
Pag. 58-59, Litr. W-X, Præsterne for Klemensker og Rutsker.
Pag. 60-72, Litr. Æ-BB, Olsker: Lejermålssagen mellem Ellen Gotfredsdatter og Peder Jacobsen med tingsvidne. Samt Peder Pedersens lejermål med Anna Margreta Bendt Jørgensens hustru i Rutsker.
Pag. 73, Litr. CC, Attest fra Rø.
Pag. 74-86, No 6, Rønne Købstads regnskab over uvisse indtægter med med beviser litr. A-J beviser Bla. Klammeri mellem borger Poul Hald og vangegjemmeren Peder Madsen. Poul Hald blev dømt at betale kongen 18 rd., hvilket han ikke kunne. Urne beordrede at pengebøden blev afsonet i hovedvagten 7 dage på vand og brød. (Se Pag. 82-84).
Pag. 87-97, No 7, Nexø og Aakirkebys købstæders uvisse indtægter med beviser no. 1-5.
Pag. 98-101, No 8, Regnskab fra Svaneke by vedr. skatter og uvisse indtægter med 2 attester.
Pag. 102-112, No 9, Hasle købstads og Allinge og Sandvigs uvisse indtægter regnskab for uvisse indkomster. Med beviser litr. A-G.
Pag. 113-114, No 10-11, Amtmandens ordre om landgilde, der kunne sælges efter kapiteltaksten. Kapiteltaksterne, samt auktionsmåde om konditioner, samt salg og købere
Pag. 115-119, No 12-13, Salg af landgildebyg fra kornmagasinet ved auktion – konditionerne og køberne. I alt 348 tønder korn.
Pag. 120-127, No 14-19, Auktion over standet rå mm ved for Arnager. Med kvitteringer.
Pag. 128, No 20, Pengerestancer for 1748.
Pag. 129-130, No 21, Amtskriverens henvendelse til amtmanden for at få hans attestation på diverse indtægter
Pag. 131-134, No 22-25, Rønne, Svaneke, Nexø og Hasles attester på 6. og 10. penge (Afgifter på arv, der blev ført til fremmede steder). Ingen havde noget at indberette.
Pag. 135-136, No 26, Specifikation på de 42 frivornedgårde der kun betaler det halve i ægt- penge.

137-158 Jordebogsregnskabet 1749 – Udgifter

Pag. 137, No 27, Hospitalslemmernes 3 tønder rugmel fra den 20. vornedgaard i Aaker.
Pag. 138-143, No 28, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager betaler reduceret landgilde, eller nu ved auktion er bortsolgt eller bevilget frihed for året 1749.
Pag. 144, No 29, Niels Christensen på den 30 sg. i Ibsker kvitterer for hjælp 8rd. til hans mange børns opdragelse.
Pag. 145-152, No 30-37, Kvitteringer på levering af landgilde til Provianthuset i København.
Pag. 153-154, No 38-39, Ordre på levering af proviant til Christiansø og kvitteringer på leveringer til bespisning på Christiansø.
Pag. 155-156, No 40, Levering af rug til bagning til artilleriet på Bornholm.
Pag. 157-158, No 41, Beregning af svind i forrige års beholdning af rug, byg og havre beregnet til 2 – 3 % for hver sort.