Jordebogsregnskaber 1730-1739

”Allerunderdanigste Regenskab for Bornholms Lands Jordebogs Indkomster fra 1te Januari 1730 til Aarsdagen 1731”

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-14 Jordebogsregnskabet

15-28 Antegnelser til ”Kontribution, Jordebog og Material” Regnskab 1730

Udfærdiget af Rentekammerets fuldmægtig J. Paters og kommenteret af amtskriver C. Horn. Bagerst Rentekammerets decision 8. marts 1732.
Pag. 17, Det fremgår af kontributionsregnskabet at Bornholms indbyggere havde frivillig gave på 186 rd. til Københavns brandstyr foruden 835rd 2 sk som var beordret betalt. I margin læses at de først blev betalt i 1731.

29-47 4 Bilag til antegnelserne

Pag. 29-30, No 1, Proviantudgift til galioten West Vieland.
Pag. 31-33, No 2. 2, Vedr. Lejermålsdømt i Bodilsker Kirsten Olufsdatter og barnefader Jens Nielsen, der boede i Meriansgade i Nyboder, der var deserteret.
Pag. 34-37, No 3, C. Horns antegnelser til antegnelserne om diverse. Ekspl. Lejermålsindtægter og de manglende betalinger og (pag. 35) om Jernfangen Niels Albretsen, som boede i et hus han selv havde bygget på Hammershus grund. Der var tvivl om fæstepenge. Tvivl om bilag Litr. Q, som omhandlede arvingen Reinholt Rasmussen i skiftet efter Berild Rasmussen, Arnager.
Pag. 38-40, No. 4, Vedr. delinkventen håndlanger Niels Albretsen, Ole Olsen og Peder Olsen, soldat i deres indbrud i ”pulverkammeret” på Hammershus og tyveri af ammunition. Krigsretten dømte dem til galgen, dog Peder Olsen til løbe spidsrod igennem 300 mand i alt 6 gange.
Pag. 40-41, No. 5, Registrering af Niels Albretsens gods og boskabsvarer (værdi 83. sdr 3 mk 10 sk)
Pag. 42-45, No 6-7, Ang. skiftet efter Rasmus Berildsen i Arnager.
Pag. 46-47, No. 8, Ang. bagerregning til Hammershus Artilleri

48-163 Bilag til Jordebogsregnskabet 1730

Pag. 49-51, Litr. A, Specifikation af gods der var hjemfalden til kongen siden 1696 undtagen det gods der ifølge udmarkskommissionen i 1720 tilfaldt kongen. Udmarksjordene er nævnt særskilt i jordebogen fra den 4. oktober 1729.
Pag. 52-58, Litr. B-D, Rentekammerets ordre og anvisning vedr. udmarksjordenes beskatning, samt at de i 1730 skulle indkræves fuldt ud og der skulle angives stempelindtægter. For at ”disse ufredelige Bønder stillet til freds, og for videre klagemaal og besværniger det angaaende bliver befried…. Stilles til Moderation 116 td 1 174 skæppe havre og 21 lispund smør og 72 rd. 35 sk.”
Pag. 59-73, Litr. E, Beregning over havre, smør-afgifter, samt fæstepenge, som blev lignet på udmarksjordene i flg. Jordebogen 4. oktober 1727 i mod den forrige jordebog fra 14. maj 1727 – Enkelte gårde fik reguleret afgifterne op siden 1727 – dette angives ved en særskilt specifikation.
Pag. 74-75, Litr. F, Ekstrakt af fæstebogen for 1730.
Pag. 76-77, Litr. G, Rentekammerets anvisning af korn til brødbagning, samt kapitelskøb af korn og auktions forretning.
Pag. 78-89, Litr. H, Specifikation over dem der ikke leverede landgilde in natura.
Pag. 90-92, Litr. J, Kopi af amtmandens og amtskriverens indbydelse til offentlig auktion over 643 tønder landgildekorn, samt liste over dem der købte.
Pag. 92-125, mrk. No. 1-17, Præsternes indberetning af lejermål og ”helligdagsbrøde”
Pag. 126-128, Litr. K, Beregning og oversigt over lejermålsbøder med henvisning til præsternes attester. Heriblandt Bodilskersagen med en beskrivelse af Kirstine Olsdatter som kom frugtsommelig fra København.
Pag. 129-136, Litr. L-M, Rentekammerordre ifølge antegnelser, samt C. Horns anvisning om hvordan de forskellige blev behandlede og hvilke merindtægter der skulle bogføres.
Pag. 137-138, Litr. N, Kvittering for 230 rd. som blev indbetalt som følge af Litr. M.
Pag. 139-140, Litr. O, Rentekammerets ordre om afkortning af brødkorn og bagerløn for 1729 til arkellimesteren og de 16 konstabler på Hammershus.
Pag. 141-144, Litr. P, Auktion med vurdering og salgspris over Niels Albretsens hus og indbo den 27. juni 1730. Regnskab for auktionens afholdelse. Med oplysninger om slægtsforhold.
Pag. 145-150, Litr. Q, Skifte efter Berild Rasmussen i Nylars
Pag. 151-152, Litr. R, C. Horns anmodning til amtmanden om attestation på adskillige indtægter og mangel på betalinger.
Pag. 153-154, Litr. S, Specifikation på frivårneder under 8 td. Hartkorn og deres ret til halv ægt-penge.
Pag. 155-157, Litr. T, Den 20. vornedgaard Niels Rasmussen på ydelse af tre tønder rugmel til Aaker sogns hospital.
Pag. 158-163, Litr. U, Specifikation på øde og forarmede gårde det intet kunne yde af landgilde eller kun delvis landgilde.

164-184 Bilag til Jordebogsregnskabet – udgifter

Pag. 165-178, No 1-7, Udgifter til transport af landgilde til København.
Pag. 179-180, No. 8, Beregning af svind i korn.
Pag. 181-184, No 9, Jordebogsrestancer i årene 1727-1730

”Allerunderdanigste Regenskab for Bornholms Lands Jordebogs Indkomster fra 1te Januari 1731 til Aarsdagen 1732”

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-14 Jordebogsregnskabet 1731

Pag. 14, Under inventarium læses af Skarprettersværdet var i skarpretter August Anthon Leddels forvaring.

16-105 Bilag til jordebogsregnskabet 1731 – indtægter

Pag. 17-19, Lit. A, Specifikation over gårde, der var hjemfaldet til kongen siden jordebogen fra 1696. på nær udmarksjorde der siden 1720, som er medtaget i den aparte indrettede jordebog 1729.
Pag. 20-21, Lit. B, Rentekammerets ordre vedr. udmarksjorde.
Pag. 22-25, Lit. C, C. Horns indberetning til amtmanden og dennes attestation om forskelligt. Bla. Om ubetalte lejermålsbøder.
Pag. 26-27, Lit. D, Amtmandens tilladelse til at leje Habedams enge i en treårig periode.
Pag. 28-29, Lit. E, Ekstrakt over bortfæstede gårde i 1731.
(Friderich Gotfredsen fæstede 1. td. 4 skp sædejord og 1 td. land kløvgang ved den 13. gård i Rø. Han giftede sig med Mads Hans enke)
Pag. 30-31, Lit. F, Rentekammerordre til amtmanden om at intet landgildekornet skal oplægges i Magasinet. Overskudskorn kan sælges ved auktion mm.
Pag. 32-43, Lit. G, Specifikation over landgilde, der ikke blev betalt in natura, men som skulle betales efter kapitelstaksterne.
Pag. 44-46, Lit. H, 620 td. Korn solgt ved auktion – specifikation over køberne.
Pag. 47-48, Lit. J, ekstrakt over auktionen over kornet den 14. november 1731 – indtægt 382 rd 1 mk 11 sk.
Pag. 51-54, Lit. L, Ekstraktet regnskabsposter. Amtsskriverens svar på rentekammerets poster som er nævnt i antegnelserne.
Pag. 55-62, Lit. M-P, Ang. afdøde Jens Jensen i Snogebæk, der døde i 1726, og som efterlod sig to brødre. Jens Jensen havde kapital stående efter deres fader Jens Haagensen, som døde 1713. Da de to brødre ikke var fundet efter 3 års søgen, var arveparterne tilfaldet kongen. Kopi af skiftet efter Jens Jensen, samt rentekammerets ordre.
Pag. 63-65, Lit. Q, Oversigt over lejermålsbøder efter sognepræsternes indberetninger (no 1- 15
Pag. 66-93, No 1- 15, Præsternes indberetning af lejermål.
Pag. 94-95, Lit. R, Specifikation over de 42 frivorneder der var fritaget for at betale halv ægt- penge.
Pag. 96-97, Lit. S, Kvittering for at Den 20. vorneds gård i Aaker havde leveret 3 td. Rugmel til hospitalet i Aaker.
Pag. 98-105, Lit. T, Specifikation over øde eller forarmede gårde, som ikke kunne betale hel landgilde. Med to lapper papir med regnskabsnoter.

106-124 Bilag til jordebogsregnskabet – udgifter.

Pag. 106-119, No 1-7, Kvitteringer for transport af landgilde.
Pag. 120-121, No 8, Beregning over landgildekornets indsvinding og fortæring (af skadedyr)
Pag. 122-123, No 9, Specifikation over jordebogsrestancer i 1731

Note: Antegnelser for 1731 findes som kopi i 1732 regnskabet som bilag Pag. 85-91

”Allerunderdanigste Regenskab for Bornholms Lands Jordebogs Indkomster fra 1te Januari 1732 til Aarsdagen 1733”

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-14 Jordebogsregnskabet 1732

Pag. 14, Under inventarium læses af Skarprettersværdet var i skarpretter August Anthon Leddels forvaring.

16-103 Bilag til jordebogsregnskabet 1732 – indtægter

Pag. 17-19, Lit. A, Specifikation over gårde, der var hjemfaldet til kongen siden jordebogen fra 1696. på nær udmarksjorde der siden 1720, som er medtaget i den aparte indrettede jordebog 1729.
Pag. 20-21, Lit. B, Ekstrakt over bortfæstede gårde i 1732. Bemærk at kongens gård nr. 37 i Klemensker blev bortfæstet på auktion til Hans Davidsen– indfæstningspenge 94 rd 32 sk. Den 16. december 1732 fæstede Gotfred Nielsen den 19. gård i Rø. 4 rd. og Hans Lauridsen fæstede den 2. vornedgård i Rø efter Gotfred Nielsen.
Pag. 22-32, Lit. C, Specifikation over gårde der ikke betalte landgilde in natura i 1732.
Pag. 33-34, Lit. D, Rentekammerordre om at landgilde der ikke leveredes in natura, skulle betale i penge.
Pag. 34-36, Lit. E, Annoncering af auktionen over landgildekornet og specifikation af køberne.
Pag. 37-40, Lit. F, Beregning over lejermålsbøderne og opremsning af præsternes indberetninger – flere lejermålsdomme blev nøje beskrevne og kommenterede. Dem der blev straffede på kroppen fordi de ikke kunne betale, er nævnt og hvad de blev straffede med. Bla.a kagstrygning ved skarpretteren (pris 5 rd)
Pag. 41-78, No. 1-19, Sognepræsternes indberetning om lejermål. Pag. 61, Kopi af Dom over Kirsten Kneps lejermål i Vestermarie.
Pag. 79- 82, Lit. G, Amtskriver C. Horns skrivelse til amtmanden om attestation på den i antegnelserne til Rentekammerets poster, som ikke var fyldestgørende dokumenteret. Pag. 80, Angående Kirstine Hansdatter Kneps tredje lejermål.
Pag. 83-84, Lit. H, Rentekammerets ordre til Rønne byfoged Caspat Lorentz Barsøe skal betale 28 rd til amtskriveren.
Pag. 85-91, Lit. J-K, Beregning og ekstrakt over indtægter som følge af rentekammerets decision 1731 (Kopi af de manglende antagelser for 1731-regnskab)
Pag. 92-93, Lit. L, Ordre fra generaldirektoratet over kgl. Finanser ang. landgilde.
Pag. 94-95, Lit. M, Specifikation over de 42 frivornedgårde der betalte halv ægt-penge.
Pag. 96-97, Lit. N, Kvittering for levering af 3 tønder mel til Aakirke hospital.
Pag. 98-103, Lit. O, Specifikation over øde og forarmede gårde der ikke betalte fuld landgilde.

104-122 Bilag til jordebogsregnskabet for 1732, Udgifter.

Pag. 104-117, No 1-7, Kvitteringer for transport af landgilde til provianthuset i København.
Pag. 118-119, No 8, Beregning af indsvinding og fortæring af landgildekornet.
Pag. 120-122, No 9, Jordebogsrestancer for 1732

”Allerunderdanigste Regenskab for Bornholms Lands Jordebogs Indkomster fra 1te Januari 1733 til Aarsdagen 1734”

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-14 Jordebogsregnskabet 1733

16-111 Bilag til jordebogsregnskabet 1733 – indtægter

Pag. 17-19, Lit. A, Specifikation over gårde der siden 1696 var hjemfalden til kongen.
Pag. 20-21, Lit. B, Kammerkollegiets ordre om auktion om fæste af kgl. ejendom i Østermarie (Slotsboet ved præstegården), Vestermarie (Kong Stubbe ved Tingsted ved den 49. gård og Klemensker (Bolderis der ligger mellem præstegården og Bjørnegaard)
Pag. 22-23, Lit. C, Ekstrakt over bortfæstede gårde i 1733.
Pag. 24-25, Lit. D, Rentekammerordre vedr. landgildebetaling in natura og restancer.
Pag. 26-27, Lit. E, Ordre til amtmanden om levering af landgildekorn og smør og hvad der kunne leveres til brødbagning of opmagasinering, samt hvad der måtte sælges på auktion.
Pag. 28-38, Lit. F, Specifikation over landgilde der ikke blev leveret in natura og som skulle betales.
Pag. 39-44, Lit. G, Amtskriverens henvendelse til amtmanden om attestationer på forskelligt, som ikke kunne dokumenteres.
Pag. 45-48, Lit. H, Beregning og beskrivelse af samtlige lejermål i 1733 med henvisning til præsternes indberetninger.
Pag. 48, skarpretteren fik 5 rd. for kagstrygning af Sidsel Hansdatter Kaldet Piber Sidsele i Østerlars for sit 4. lejermål.
Pag. 49-90, No. 1-21, Præsternes indberetning om lejermål
Pag. 70, Indberetning fra Rentekammeret om at de havde modtaget rapport fra klokkeren ved Trinitatis Kirke (Søren Mathiesen) om at Kirstine Pederdatter havde fået et uægte barn døbt i København og udlagt barnefader var Peder Pedersen, karl fra Vestermarie.
Pag. 92-93, Lit. J, Bjergning af et anker ud for Allinge. Auktionsforretning – hvor Amtskriveren bød højest – 21 rd. for ankeret. Jesper Hansen fik ankertovet til 6 rd.
Pag. 94-99, Lit. K-L, Rentekammerordre som følge af decision efter regnskabet i 1731 og amtskriverens opfølgning og efterbetaling.
Pag. 100-101, Lit. M, Specifikation over de 42 frivornedgårde under 8 td. Hartkort og deres fritagelse for halv ægt-penge.
Pag. 102-103, Lit. N, Kvittering på 3 tønder rugmel til hospitalet i Aakirkeby.
Pag. 104-109, Lit. O, Specifikation og øde og forarmede gårde med nedslag i landgilde.
Pag. 110-111. Lit. P, Rentekammerordre om nedslag af landgilde for den 4. vornedgård i Bodilsker på grund af ildebrand.

112-127 Bilag til jordebogsregnskabet 1733, udgifter

Pag. 112-123, No 1-6, Kvitteringer for transport af landgilde til provianthuset i København
Pag. 124-125, No 7, Beregning af indsvinding og fortæring af kornet
Pag. 126-127, No 8, Specifikation over jordebogsrestancerne i 1733

”Allerunderdanigste Regenskab for Bornholms Lands Jordebogs Indkomster fra 1te Januari 1734 til Aarsdagen 1735”

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-16 Jordebogsregnskabet 1734

18-143 Bilag til jordebogsregnskabet 1734 – indtægter

Pag. 19-20, Specifikation på nummererede og litraherede beviser som tilhører Bornholms ”Contributions, Jordebogs samt Ammunition og Material” regnskaber.’ [Jordebogen har henvisninger til bilag med No. 1-23]
Pag. 21-23, Lit. A, Specifikation over jorde/gårde der ikke er nævnt i jordebogen 1696, men som senere var kommet til kongens ejendom, hvorfor der kan tilskrives jordebogsskatter for disse. Fæste tid og fæster er nævnt. De jorde som blev lignet af kommissionen fra 1720 er ikke medtaget.
Pag. 24-25, Lit. B, Ekstrakt over gårde der var bortfæstet i 1734 med angivelse af tid, fæster og fæstepenge. Desuden listes indkomne fæstepenge fra udmarksjordene.
Pag. 26-31, Lit. C, Specifikation på u indkommet landgilde- og udmarks-smør som ikke blev leveret in natura. Udbyggerne er nævnt ved navne] Med rentekammerets ordre.
Pag. 32-33, Lit. D, Attesteret memorial om hvad der må udtages af landgildekornet til ex. brødbagning til konstablerne ved Rønne Tårn og hvad der skulle sælges på auktion.
Pag. 34-39, Lit. F, Amtskriverens anmodning til amtmanden om hans attestation af forskellige indtægter og udgifter. Bemærk at der er problemer med at få bønderne til at betale kendelsespenge. Post 9 omhandler mordet på Signe afgange Arid Persens ovenfor fiskerlejet Arnager.
Pag. 40- 43, Lit. G, Beregning over lejermålene for 1734 med henvisning til præsternes indberetninger (24 stk).
Pag. 44-95, No 1-24, Sognepræsternes indberetninger om lejermål.
Pag. 62-65; Tingsvidne ang. sag mod Anders Hansen på 3. gårds grund i Aaker i sit ægteskab begåede lejermål med Signe Pedersdatter fra Nylars, Anders Hansen var tidligere (1708) anklaget for horeri og igen i 1721 i sit første ægteskab. I 1729 var han anklaget for tyveri, men blev forliget med anklageren. Anden gang for tyveri i 1733 og så nu for lejermål for anden gang.
Pag. 82-91, Margrethe Jørgensdatter havde født et uægte barn i Rø, hvortil hun var flyttet for at bo hos sin fader Jørgen Larsen. Hun havde først udlagt Peder Rasmussen fra Rønne og derefter Jens Ipsen fra Aakirkeby. Tingsvidne fra Rønne og tingsvidne fra Aaker i sag mod Jens Ipsen på Soldatergaards grunden. Jens Ipsen var gift og dømt til at miste sin yderste formue.
Pag. 92-93, No 2), Brev til amtsforvalteren ang. en lejermålssag mellem matros Sveder Envoldsen og Sidsele Hansdatter begået på Christiansø. Hun var ført til København og dømt ved Holmen. Hun var højgravid og frigivet for at finde et logement i byen indtil hun havde født. Det viste sig, at hun var taget til Bornholm, hvorfor det blev pålagt amtskriveren at sørge for at dommen blev eksekveret. Dommen er vedlagt i kopi. Hun blev dømt til at stå to timer i halsjern – en time om formiddagen og en time om eftermiddagen, men først når hun var blevet frisk efter barslen. I dommen er noteret at Sidsele var eftersøgt hos matros Baltzer Johansen i Nyboder i Enhjørninggade nr. 29 på den mørke side. Da har hun for længst taget til Bornholm. Sidsel Hansdatter blev gift med Jacob Nicolaisen i Rønne.
Pag. 96-97, Lit. H, Tingsvidne fra Svaneke byfoged fra den 25. januar 1734 vedr. auktion på et anker der blev bjerget i 1732.
Pag. 98-116, Lit. J, Registrering og skifteforretning den 15. september 1734 af hus på Lyngen og indbo tilhørende Jens Jensen i Vestermarie, som havde druknet sig i Borresø i Almindingen. Hans enke arvede halvdelen og kongen den anden halvdel. Jens Jensen havde tidligere haft den 11. frivornedgård i Vestermarie. Boet blev tilført to lærredsposer med i alt 253 daler. Den 22. september blev boet solgt på auktion – oversigt med hvem der købte. Med oplysninger om arvinger – enken var Margrete Jensdatter.
Pag. 118-131, Lit. K, Skifteforretning efter den myrdede Seigne Ared Peders som blev myrdet natten mellem den 8. og 9. juli 1734 i hendes hus i Nylars. Mistænkt for drabet var Rasmus Johansen, men han blev frikendt. Mons Madsen Møller blev kendt skyldig i falsk angivelse. Der blev dømt, at hun selv havde taget sit eget liv. Hun efterlod sig tre børn. Den halve boeslod tilfaldt kongen.
Pag. 132-133, Lit. L, Specifikation over de 42. frivornedgaarde som kun betalt halv ægtepenge.
Pag. 134-135, Lit. M, Kvittering for 3 tønder rugmel til Aakirke hospital.
Pag. 136-141, Lit. N, Specifikation over øde og fattige gårde der kun betalte delvist landgilde i 1734.
Pag. 142-144, Lit. O, Rentekammerets ordre om at den 14. vorned i Østerlars var på grund af ildebrand bevilget 2 års skattefrihed.

144-161 Bilag til jordebogsregnskabet – udgifter.

Pag. 144-157, No 1-7, Kvitteringer på transport af landgilde til København
Pag. 158-159, No. 8, Beregning over svind og fortæring af landgildekornet
Pag. 160-161, No. 9, Specifikation over restancer 1734.

”Allerunderdanigste Regenskab for Bornholms Lands Jordebogs Indkomster for Aar 1735”

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-20 Jordebogsregnskab 1735

Jordebogsregnskabet er underskrevet af Anna Magdalene sal. Amtskriver Horns enke.

21-22 Rentekammerets attestation om at afdøde amtskriver Horn ikke havde gæld i nogen distrikters tegnebøger.

23-280 Bilag til Jordebogsregnskab 1735

[Bilagsnumrene er ikke konsekvente, muligvis fordi enkelte bilag stammer fra tidligere regnskaber. Horns død bevirkede at ældre udgifter og indtægter er medtaget!]

Pag. 24-27, No 1: Litr. B, Specifikation over gods, der ikke er nævnt i jordebogen 1696, men som senere var kommet til kongens ejendom, hvorfor der kan tilskrives jordebogsskatter for disse. Fæste tid og fæster er nævnt. De jorde som blev lignet af kommissionen fra 1720 er ikke medtaget.
Pag. 28-30, Litr. A, No 1, Kopi af skiftebrev og efterretning oprettet efter afg. Diderich Michelsen Aakirkeby den 7. maj 1711. [Det er uvist hvorfor dette skifte findes i jordebogsregnskabet for 1735 – der er intet i selve regnskabet om dette]
Pag. 31, No 2, Ekstrakt over gårde der var bortfæstet i 1735 med angivelse af tid, fæster og fæstepenge. Desuden listes indkomne fæstepenge fra udmarksjordene.
Pag. 32-35, No 3, Rentekammerets ordre om at kendelsepengene skulle betales og problemerne med at mange bønder ikke kunne bevise, at de havde betalt. Rentekammeret oplyste at kun de gårde der i 1650 nød privilegiet at være fri.
Pag. 36, Notits om at No 4- 10 mangler
Pag. 37-38, No 11, Specifikation over betalte- og endnu manglende betalinger – af kendelsespenge.
Pag. 39-49, No 12-13, Specifikation på landgilde smør, rug, byg og havre og så udmarkssmør og havre, som ikke er betalt in natura. Og rentekammerets ordre herom.
Pag. 50-51, No 14, Kopi af kammerkollegiets ordre til amtmand West om landgildekornet kan bruges og leveres, samt hvad der skal sælges på auktion.
Pag. 52-57, No 15, Amtskriverenkens anmodning til amtmanden om attestationer på diverse. Bl.a. lejermålsdomme, straf på kroppen og udgifter til arrestanter.
Pag. 58-62, No 16, Beregning over lejermålene og henvisninger til præsternes indberetninger (litr. A-JJ). Beskrivelse af dommene.
Pag. 63-171, Litr. A-JJ, Sognepræsternes indberetning om lejermålene:
Pag. 64-74, Tingsvidne af sag og dom: Ægtemanden Jens Laursen på den 19. vornedgaard i Østerlars og Anne Hans Henrichsdatter og Anna Hans Hiortsdatter.
Pag. 88-95, Kirsten Hans datter Knep uægte pigebarn døbt 19. marts – barnefader var en tjenestekarl Peder Christensen på Sjørringegård på Falster. Med attest fra Nykøbing.
Pag. 86-89+171, Dom over Kirsten Knep i Vestermarie for 3. gangs lejermål. Straffes i gabestokken for ikke at betale sine bøder. Da hun var var undviget og atter fanget, så skulle hun efter lovensPag. 160, art. 16 straffes på sin hals. Men da der ikke findes en skarpretter på Bornholm, dømmes hun til at hensættes i spindehuset på livstid. Samt Rentekammerets accept af at betale skipper Niels Nielsen Gommeløs transportudgift til Børnehuset i København.
Pag. 94-95, Dom over Rasmus Hansen på den 8. gård i Knudsker for horeri i sit ægteskab med Bodil Hansdatter.
Pag. 98-102, Boel Aristdatter fødte et uægtebarn i København og udlagde Mikkel Hansen fra Ibsker. Fødselsattest fra Hellig Gejst kirke den 18. marts 1735 – barnet døbtes Morten Arestsen. En anden attest oplyste, at hun var født i Nyker på Hallegaard (6. sg.) og hendes far hed Arrest Hansen og Mikkel Hansen havde været høstarbejder hos hendes far.
Pag. 106-168, Attest, tingsvidne fra Nørre herred og fra Hammershus birk og Nørre herreds dom over Weidich Haagensen – selvejerbonde på den 19. gård i Olsker for lejermål med Catharine Sørensdatter i Allinge. Desuden tingsvidne fra København, der oplyste at Catrine Sørensdatter havde født i København 1734 og at undersøgelsen viste at de intet kunne finde om barnedåb, men kun at hun havde logeret i Studiestræde hos en rebslager. Politikammerbetjente i København havde eksamineret rebslagermester Eiler Weissenduck, som intet kendte til Cathrine. Undersøgelserne i København gav intet resultat, der kunne bevise hendes påstande om dåb i København. Catrine var også anklaget for at have begået lejermål med Jens Hyldebrand.
Pag. 172-175, Litr KK-LL, Regnskab for Svaneke Byfogeds visse og uvisse indtægter. Viser kvartalsskat, bådsmandsskat, Malt accises og smørskat. Desuden en lejermålsbøde til Anna Catrine Stub, der var kommet fra København, der havde udlagt en ridefoged på Ryegaard på Lolland ved navn Peder Jensen, Samt et andet lejermål: Catrine Marie Christiansdatter fra Kalundborg med barnefader fra Broager snedker Jørgen Larsen. Hun var blevet lovet ægteskab af en matros Søren Hansen, som nu var gift med en anden. Hun opholder sig nu i Nexø.
Pag. 176-177, litr. MM, Tingsvidne fra Svaneke Byfoged om Uvisse indtægter i Svaneke.
Pag. 178-179, Litr. NN-OO, Regnskab for Hasle by og præstens attest
Pag. 180-181+187-188, Litr. PP+TT, Tingsvidne fra Hasle byfoged om de uvisse indtægter. Zahlkammerets påmindelse om en restance.
Pag. 182-184, Litr. QQ, Regnskab for Allinge og Sandvig- Et lejermål: Bente Gudmandsdatter og Jacob Andersen, som nu var rejst til København.
Pag. 184-186, Litr. RR-SS, Tingsvidne fra Allinge og Sandvig
Pag. 189-196, No 7-8, Rentekammerordre (29. januar 1735) vedr. de beregnede og extraherede poster fra 1734. I alt 11 poster: Bla.en restance på 19 rd. 70 sk. vedr. lejermålsbøde mellem Anna Marie Jensdatter og Anders Andersen rytter i Allinge.
Pag. 197-198, No 19, Attest af C. Horns betaling af løn til byfoged Giendtzmer 1727-1731.
Pag. 199-200, No 20, Horns enkes forklaring på post 2 og 3 i antegnelserne for 1735 og amtmandens attestation.
Pag. 201-205, No 21-22, Beregning og extraherede poste i antegnelser og decisioner for 1733.
Pag. 206-207, No 23, Attest og auktion over et bjerget svensk anker ud for Allinge.
Pag. 208-224, No 24, Tingsvidne fra søndre herred ang. to bønder, den 29. sg. Peder Laursen og den 16. sg. Peder Andersen Munch slagsmål og knivstikkeri mod udbygger Peder Hansen i Pedersker.
Pag. 225-228, No 25-26, Tingsvidne fra Vester Herred ang. ulovlig skovhugst udøvet af Tor Jørgensen på den 5. vornedgård i Nylars. Samt dom over hæler udbygger Jacob Jensen som har købt træ af Tor Jørgensen.
Pag. 229-230, No 27 Ekstrakt af skiftebrev efter Ole Mikkelsens afdøde hustru på den 18. vornedgaard i Østermarie den 24. maj 1735. Det drejer sig om en arvelod i boet tilhørende Hans Holgersen.
Pag. 231-234, No 28, Specifikation over frivornede gårde under 8 tønder hartkorn, der var fritaget for at betale halv ægte-penge. Samt notits.
Pag. 235-236, No 29, Kvittering for at Claus Olsen på den 20. vorned i Aaker havde leveret 3 tønder rugmel til hospitalet.
Pag. 237-242, No 30, Specifikation over gårde der pga. deres ringhed har nedsat landgilde 1735.
Pag. 243-244, No 31, Den 22. vornedgaard i Aaker blev tilkendt skattefrihed i et år på grund af ildebrand.
Pag. 245-246, No 32, Den 1. vorned i Nylars blev tilkendt et års skattefrihed på grund af ildebrand.
Pag. 247-248, No 33, Den 17. selvejergaard i Knudsker nedbrændte totalt den 30. oktober bevilges 2 års skattefrihed og eftergivelse af manglende kendelsespenge på 5 rd.
Pag. 249-274, No 34-46, Kvitteringer på betalt transport af landgilde til København.
Pag. 275-276, No 47, Levering af 38 tønder 6 skæpper rug som svarede til 9307½ pund til brødbagning til artilleriets folk.
Pag. 277-278, No 48, Beregning af svind og fortæring af utøj på landgildekornet under transporten til provianthuset i København.
Pag. 279-280, No 49, Specifikation over jordebogsrestancer 1735.

”Allerunderdanigste Regenskab for Bornholms Lands Jordebogs Ind Komster og Udgifter for aar 1736”

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-16 Jordebogsregnskab 1736

Underskrevet af C. Schrøder

17-194 Bilag til Jordebogsregnskab 1736

Pag. 18-19, Specifikation af nummererede og litraherede beviser: Af Contributions regnskabet (ikke med), Jordebogsregnskabet (alle findes) og Ammunitions og Material Regnskabet (ikke med)
Pag. 22-25, No. 1, Specifikation over jorde der er kommet med siden jordebogen 16. juli 1696.
Pag. 26-27, No. 2, Specifikation på udmarksjordebogens nedslag på 9 td havre og 1 lispund og 14 pund smør.
Pag. 28-29, No. 3, Ekstrakt af fæstebogen vedr. gårde og udmark som har betalt fæstepenge i løbet af året.
Pag. 30, No. 4, Specifikation på kendelsespenge 1736.
Pag. 31-33, No. 5, Specifikation på ikke betalte landgildesmør in natura – i alt 6 td 1 lispund 1 pund.
Pag. 34-35, No. 6, Rentekammerets ordre om hvordan landgildekorn kunne anvendes og sælges.
Pag. 36-37, No. 7, Landets kapitaltakst.
Pag. 38-40, No. 8, Amtskriver Schrøders henvendelse til amtmanden om hans attestation af forskelligt.
Pag. 41-43, No. 9, Lejermåls og helligbrøde beregning på 25 rd. 24 sk. For hele landet hvilende på 25 litr. bilag fra præsterne. For første gang indberetter præsterne om kirkegangs forsømmelse.
Pag. 44-90, Litr. A-Ø, Præsternes indberetning
Pag. 65-67, En I Vestermarie, Ellen Christophersdatter angav en murermestersvend Oluf Jensen i København, skulle være barnefader til 2 af hendes uægte sønner. Besøg i laugshuset i København bevidner, at der ikke fandtes en svend med dette navn i København.
Pag. 73-79+82, Dom over Hedevig Pedersdatters lejermål med en ægtemand Peder Svendsen i Aaby i Nyker. Undersøgelser og domme.
Pag. 81, Hans Ancher indberetter om forsømmelse i kirkegangen, men begrunder sygdom og at nogen måtte blive hjemme for at vogte mod ildebrand og tyveri.
Pag. 91-107, No. 10, Rønne Bys regnskab med 7 bilag – domme over lejermål
Pag. 108-115, No. 11+12, Hasle, Allinge og Sandvig byers regnskaber med 4 bilag.
Pag. 116-120, No. 13, Svaneke Bys regnskab med 2 bilag.
Pag. 121-132, No. 14, Tingsvidne om lejermål og sagefald i Nexø og Aakirke med tre bilag.
Pag. 133-134, No. 14, ekstrakt af afdøde skifteskriver Maltas skifte på en arveløs kapital.
Pag. 135-136, No. 15, Et originalt brev fra 3. november 1734, som Jens Holgersen hos Anders Brygger i Rotterdam, skriver til sin fader Holger Antonsen på Smålyngen i Pedersker. Fortæller om sin broder der var i skibstømmerlære i Grefsvald. Hører til sagen om den arveløse kapital.
Pag. 138-141, No. 16, Et skifteekstrakt fra skifteskriver Maltha om en arveløs kapital fra Vævergaard i Olsker
Pag. 142-143, No. 18, Auktionsforretning på arven på Vævergaard.
Pag. 144-145, No. 19, Register over restancer
Pag. 146-152, No. 20-21, Register over indkomne restancer- kendelsespengerestancer på 245 rd.
Pag. 153-156, No. 23, Register over indbetalte kendelsespenge i 1736
Pag. 157-158, No. 24, Kammerkollegiets ordre om at Claus Kofoed skal have skattefrihed for den 5. og 15. gård i Østermarie (Gift med Jens Pedersen Kofoeds enke)
Pag. 159-164, No. 25-27, Do frihed for Prebiørn Langsteds enkes frihed for den halve afgift, samt en specifikation over hvilke gårde det drejede sig om.
Pag. 165-166, No. 85, Specifikation over de 42 frivornedgårde som nyder halv ægte- pengefrihed.
Pag. 167-168, No. 29, Kvittering for 3 td. Rugmel til hospitalet i Aakirke.
Pag. 169-174, No. 30, Specifikation over ødegårde og andre, der som følge af deres ringhed havde nedsat landgilde.
Pag. 175-189, No. 31-37, Kvitteringer på transport af landgilde til Provianthuset i København.
Pag. 189-190, No. 38, Levering af landgilderug til artilleriets folk til brød.
Pag. 191-192, No. 39, Beregning på svind og fortæring af utøj på lasterne.
Pag. 193-194, No. 40, Restance på udestående jordebogsrestancer for 1736 – i alt 43 rd 66½ sk.
Pag. 195 (overflyttet fra 1737-regnskabets bilag) Bagside af attest vedr. Bodil Mattisdatters lejermålsbøde, som hun ikke kunne betale – Fra Rønne.

”Allerunderdanigste Regenschab for Bornholms Lands Jordebogs Indtægter og Udgifter for aar 1737”

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-14 Jordebogsregnskab 1737

Underskrevet af C. Schrøder

16-287 Bilag til Jordebogsregnskab 1737

Pag. 17-19, No. 1, Specifikation over jord der er tilkommet kongen siden jordebogen den 16. juli 1696 på nær det der er kommet til siden udmarkskommissionen i 1720.
Pag. 20-35, No. 2, Ekstrakt af fæstebogen over gårde og udmarksjorder fæstede 1737. Med fæstepengeangivelse. Ordnet i kronologisk orden.
Pag. 36-37, No.3, Specifikation over nye forfaldne kendelsespenge 1737.
Pag. 38-39, No. 4, Specifikation over bønder og udbyggeres havre- og smørgæld som ikke er betalt in natura med skal betales med penge 1737.
Pag. 40-41, No. 5, Amtmandens fastsættelse af kapiteltaksten (1 tønde byg kostede 1 sdr 2 mk fra Magasinet)
Pag. 42-44, No. 6, Beregning over hele landets lejermål og forklaring, samt med henvisning til bilag og præsternes indberetninger. Helligdagsbrøde angivet særskilt.
Pag. 45-111, Litr. A-DD, Præsternes indberetninger om lejermål og bilag for domme og andet.
Pag. 50-55, Dom mod Jørgen Hansen Skrob.
Pag. 57-67, Dom over ægtemand i Listed Niels Andersen sammen med sin trolovede Karen Hansdatter. Lejermålet skete medens Niels Andersen var i sit første ægteskab.
Pag. 73-76, Litr. M, Kopi af tingsvidne på tysk skrevet af Vieregg i København ang. lejermål mellem soldat Johan Johansen fra det fynske regimente og Margrete Andersdatter. Med oversigt.
Pag. 79-85, Lejermål Mogens Jørgensen, Østerlars (arresteret) med Kiersten Rasmusdatter i Aaker sogn.
Pag. 87-95, Præsten Gerlach indberetter 2. og 3. gangs lejermål, voldssag mod forældre og vold mellem to personer, som var forliget med pengebøder. Dom i voldssagen mod forældre begået af Lars Bærildsen, Vestermarie. Dom over slagsmål mellem Niels Jørgensen og Anders Poulsen i Vestermarie.
Pag. 102-106, Tingsvidne vedr. Hans Wefstsen og udbygger i Klemensker Jørgen Hansen Skrub.
Pag. 111, Fr. Monrad i Rø havde ingen indberetninger om lejermål eller helligdagsbrøde, men besværger sig over 2 sommergilder holdt i Lindeskoven, som fra gammel tid skulle have ligget under Hammershus. Præsten var tydeligt generet af dette ”ukristelige levned” og hans modstand mod oldermanden og brødrene.
Pag. 112-124, No. 7, Rønne Bytings regnskab over uvisse indtægter med oversigt over lejermål mm i Rønne, med 7 bilag af domme og Hans Anchers indberetning.
Pag. 125-128, No. 8, Hasle bytings regnskab over uvisse indtægter.
Pag. 129-132, No. 9, Allinge og Sandvigs regnskab over uvisse indtægter og tingsvidne.
Pag. 133-137, No. 10, Svaneke regnskab, med præstens attest og tingsvidne fra byrådet.
Pag. 138-140, Auktion over et skibsvrag afholdt hos Henning Rask den 14. aug. 1737. Vraget blev opfisket af en del svanekebo den 19. juni. Køberne er nævnt.
Pag. 141- 151, No. 11, Tingsvidne og regnskab for Nexø Købstad og for Aakirkeby Jordebogsrestancer 1737
Pag. 144-145, Kopi af dom den 29. august 1737 vedr slagsmål mellem Karen Frederik Larsen og den slagne Marne, Peder Jørgens hustru i Nexø.
Pag. 148, Offentlig auktion over et gammelt ubrugeligt anker
Pag, 152-152, No. 12, Specifikation over indkomne kendelsespenge, efter fra enke efter C. Horns tid (1734 og tidligere)
Pag. 153-155, No. 13, Specifikation over skyldige kendelsespenge tilbage fra C. Horns tid.
Pag. 156-157, No. 14, Specifikation over jordebogsrestancer fra 1736.
Pag. 158-163, No. 15-17, Kopi af kammerkollegiets ordre om auktion over to skibsankre fundet ud for Sene og Sandvig og selve auktionsforretningerne.
Pag. 164-167. Bjergernes to kvitteringer for modtagelse af deres løn-andel.
Pag. 168-186, No. 18, Dom over skomager Jep Esbersen i Klemensker, der havde stjålet to får. Han mistede sin hud og skulle betale 3 rd og sagens omkostninger og have sin hovedlod forbrudt til sit herskab.
Pag. 189-194, No. 19, Skifte og vurdering af skomager Jep Esbersens bo.
Pag. 195-196, No. 20, Major Kofoed gift med Elisabeth Acheleje, enke efter Jens Kofoed bevilges landgilde for Maglegang i hans livstid.
Pag. 197-198, No. 21, Specifikation over frivornede gårde under 8 tønder hartkorn.
Pag. 199-200, No. 22, Kvittering for 3 td. Rugmel til hospitalet.
Pag. 201-206, No. 23, Specifikation over gårde, der pga. deres ringhed har nedsat landgilde 1737.
Pag. 207-226, No. 24-33, Kvittering for transport af landgilde til København.
Pag. 227-230, No. 34, Ordre til levering af smør og rug til Christiansøs forbrug. Kvittering for leveringen til Christiansø med ”madskibet”, Hans Jørgen Halsen kvitterer for smør og brød til de 12 matroser og underofficer på Christiansø, samt mad til de ti jernfanger.
Pag. 231-232, No. 35, Ordre til rug og brødbagning til artillerifolket.
Pag. 233-234, No 36, Beregning af svind og skadedyrangreb på landgildekorn.
Pag. 235-236, No 37, Specifikation over jordebogsrestancer 1737
Pag. 237- 240, No. 38, Beregning og ekstrakt på kammerkollegiets decision vedr. kontributionsregnskabet, jordebogsregnskabet og ammunitionsregnskabet for 1736. Christopher Schrøders handlinger på Rentekammerets antegnelser og beslutninger.
Pag. 241-252, No. 39a, Specifikation over alle gårde på Bornholm 1737 og deres ejere og beboere. Der nævnes hvem jorddrotten er. Der er angivet hvilke der er kongens gårde.
Pag. 253-256, No 39 b, Indberetning til rentekammeret vedr. den 44. gård i Østermarie og den 17. gård i Ibsker.
Pag. 257-279, No 40, Ekstrakt af antegnelser på kammerkollegiets decision vedr. kontributionsregnskabet, jordebogsregnskabet og ammunitionsregnskabet for 1735 af Paters fra Rentekammeret. Amtmand West svarer på spørgsmålene og påPag. 258 ses at det foranledigede en fortegnelse omhandler beboerne i fiskerlejerne og deres skatteligninger.
Pag. 280-281, No. 43, Kopi af åbent brev fra 1630 om at gården i Olsker, der tilhørte Boel Esbersdatter, blev overdraget til Rønne Kirke og Rønne bys hospital.
Pag. 282-283, No. 42, Kopi af gavebrev, hvor Lene Tott giver en skattegaard i Aaker sogn til de fattiges hospital i Rønne i 1586.
Pag. 284-287, No. 44, Specifikation over beboerne i fiskerlejerne Gudhjem, Melsted, Listed, Aarsdale, Snogebeck og Tejn, samt med angivelse af hvem der har byg- og havrejord. Dateret Rønne 30. oktober 1737.
Pag. 288-289, Specifikation over nummererede og litraherede beviser til kontributions-, Jordebogs- og Ammunitionsregnskabet.

”Allerunderdanigste Regenskab for Bornholms Lands Jordebogs Indtægter og Udgifter for aar 1738”

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-14 Jordebogsregnskab 1738

Underskrevet af C. Schrøder

16-173 Bilag til Jordebogsregnskab 1738

Pag. 18-20, No. 1, Specifikation over nummererede og litraherede beviser for Contributions-, Jordebogs og Ammunitionsregnskaber for 1738.
Pag. 21-22, No. 2, Specifikation over nye jorde som ikke tidligere har været med i jordebogen.
Pag. 23-24, No. 3, Ekstrakt af fæstebogen over gårde og udmarksjorder fæstede 1738. Med fæstepengeangivelse. Ordnet i kronologisk orden.
Pag. 25-26, No. 4, Specifikation over kendelsespenge 1738.
Pag. 27-29, No. 5, Specifikation på uindkomne landgildesmør, som ikke er leveret in natura, men skal afregnes med 16 rd pr. tønde
Pag. 30-32, No. 6, Beregning over Lejermål og helligbrøde med 22 litraherede beviser
Pag. 33-63, Indberetning fra sognepræsterne.
Pag. 64-78, No. 7, Rønne bys regnskab med 6 stk beviser (litr. A-F). Lejermålsdomme for Lisbeth Nielsdatter og Bente Larsdatter.
Pag. 79-88, No. 8, Hasle og Allinge og Sandvigs byers regnskab med 6 stk. beviser
Pag. 89-94, No. 9, Svaneke Bys regnskab med 3 stk beviser
Pag. 95-106, No. 10, Nexø og Aakirkebys regnskab med 8 stk beviser.
Pag. 107-108, No. 11, Kvittering for brandforsikring 3 rd 92 sk. – 6. og 10.de penge.
Pag. 109-110, No. 12, Indkomne restancer for 1737- 69 rd 66 sk.
Pag. 111-112, No. 13, Auktionsforretning for bjerget skibsanker i Hasle.
Pag. 113-127, No. 14, Tingsvidne fra Nørre herreds ang. slagsmål mellem to bønder, Anthoni Holgersen og Hans Danielsen, begge fra Klemensker og deres bøder på 3 rd. Flere attester bla. Af præsten Opdal i Klemensker.
Pag. 128-129, No. 15, Specifikation over de 42 frivornedbønder.
Pag. 130-131, No. 16, Kvittering for de 3 tønder rugmel til Aakirke Hospital
Pag. 132-137, No. 17, Specifikation over en del af de bønder m. fl. Som på grund af deres ringhed betaler mindre landgilde end jordebogen pålægger dem.
Pag. 138-157, No. 18-27, Kvitteringer på transport af landgilde til proviantgården i København.
Pag. 158-159, No. 28, Søetatens approbation på 21 td rug til Christiansø
Pag. 160-161, No. 29, do levering af 88 tønder rug til Christiansø
Pag. 162-163, No. 30, do levering af 29 tønder smør til Christiansø.
Pag. 164-165, No. 31, do levering af 9 tønder smør til Christiansø.
Pag. 166-167, No. 32, do levering af 20 tønder smør.
Pag. 168-169, No. 33, Landetatens approbation for levering af rug til artilleriet.
Pag. 170-171, No. 34, Beregning af svind over sædevarerne
Pag. 172-173, No. 35, Jordebogsrestancer for 1738.

”Allerunderdanigste Regenskab for Bornholms Lands Jordebogs Indtægter og Udgifter for Anno 1739”

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-14 Jordebogsregnskab 1739

Underskrevet af C. Schrøder

16-149 Bilag til Jordebogsregnskab 1739

Pag. 16-17, , Specifikation over nummererede og litraherede beviser for Contributions-, Jordebogs og Ammunitionsregnskaber for 1739.
Pag. 18-20, No. 1, Specifikation over jord der er tilkommet kongen siden jordebogen den 16. juli 1696 på nær det der er kommet til siden udmarkskommissionen i 1720.
Pag. 21-22, No. 2, Ekstrakt af fæstebogen over gårde og udmarksjorder fæstede 1737. Med fæstepengeangivelse. Ordnet i kronologisk orden.
Pag. 23, No.3, Specifikation over kendelsespenge 1739.
Pag. 24-26, No. 4, Beregning over Lejermål og helligbrøde med 23 litraherede (litr. A- Y) beviser
Pag. 27-55, Litr A-Y, Indberetning fra sognepræsterne.
Pag. 45, Christen Opdal indberettede at Peder Barndt, som boede ved kirken dømt for drukkenskab samme dag han kommunikerede i kriken.
Pag. 51, Olskerpræsten Mahler indberettede helligdags brøde: For at skyde en sælhund 2. påskedag ved Sandkås, for druk og dans i Tejn den 2. påskedag mm
Pag. 56-61, No. 5, Rønne bys regnskab med beviser (litr. A-F). Lejermålsdomme
Pag. 62-70, No. 6, Nexø og Aakirkebys regnskab med beviser.
Pag. 71-76, No. 7, Svaneke Bys regnskab med bevise.
Pag. 77-80, No. 8, Hasle Bys regnskab med beviser
Pag. 81-92, No 9, Allinge og Sandvigs byers regnskab, herunder udtog af to sager, hvor Mahler anklagede sine sognebørn i Allinge Kirke for fylderi og helligbrøde.
Pag. 93-94, No. 10, Kapitelstaksten for 1738
Pag. 95-96, No. 11, Kapitelstaksten for 1739
Pag. 97-98, No. 12, Specifikation over landgildesmør og udmarksjorde som er betalt med penge a 16 rd. tønden.
Pag. 99-100, No. 13a, Indkomne restancer for 1738
Pag. 101-102, No. 13b, Regning over det smør som efter ordre fra Rentekammeret som skulle leveres til Christiansø– værdi 815 rd. 94 sk.
Pag. 103-104, No. 14, Specifikation over de 42 frivorneder under 8 tønder hartkort der kun skulle yde halve ægtepengeafgift.
Pag. 105-106, No 15, Den 20. vornedgård i Aakers levering af 3 tønder rugmel til hospitalet.
Pag. 107-112, No. 16, Specifikation over gårde der er øde eller er forarmede og som derfor yder mindre landgilde.
Pag. 113-134, No. 17-27, Kvitteringer for transport af landgilde til Københavns provianthus.
Pag. 135-136, No. 28, Levering af korn og smør til Christiansø, herunder til bager og bryggeren Hans Jørgen Eschildsen.
Pag. 137-138, No. 29, Levering af korn til brød for militærets forplejning.
Pag. 139-140, No. 30, Beregning af svind i landgildekornet.
Pag. 141-142, No 31, Jordebogsrestancer for 1739
Pag. 144-145, No 33, Ekstrakt over antegnelserne for 1738.
Pag. 146-149, No. 34, Forklaring på restancer af manglende kendelsespenge-betaling på grund af pant, børnegods eller af enkerne.