Jordebogsregnskaber 1720-1729

Indhold i jordebogsregnskaber 1. januar til 31. december 1720

Se kilde i pdf

1-2 Indholdsfortegnelse

3-15 Jordebogsregnskab 1720

18-75 Dokumenter til jordebogsregnskab 1720, Indtægter (litr. A-W)

Pag. 19-20, Amtskriver Christopher Horns introduktion til regnskabet, dat. 31. maj 1721
Pag. 21-22, Specifikation over nummererede beviser for Contributionsregnskabet (findes ikke) og beviser til Jordebogsregnskabet (nummererede fra 1-35 – findes, men numrene 1-11)
Pag. 23-24, Litr. A, Extrakt af fæsteprotokollen over de af kongens gårde, der er fæstede i 1720.
Pag. 25-34, Litr. B, Specifikation over gårde som for 1720 ikke har lev. landgilde og lånekorn i naturalier
Pag. 35-38, Litr. C, Specifikation over tildeling af lånekorn foråret 1720
Pag. 39-41, Litr. D, Sogneoversigt over betalte lejermålsdomme med 15 stk attester, 3 domme og med henvisning til bilag nr. 5 til nr. 22. Forklaring på hvorfor de ubetalte domme ej er blevet betalte.
Pag. 42-43, Ole Togsværd, Østerlars præstegaards indberetning (nr. 5)
Pag. 44-45. Litr. F, Østermarie sogns indberetning (nr. 6)
Pag. 46-71, Litr. G-T, Præsternes indberetning om lejermål i Ibsker (7), Bodilsker (8) Poulsker (9), Pedersker (10), Aaker (11), Vestermarie (12), Nylars (13), Rønne (14), Nyker (15), Klemensker (16), Rutsker (17), Olsker (18) og Rø (19)
Pag. 72-73, Litr. U, Attest på at kongens gårde som var bortfæstede for mindre landgilde er de samme som i 1719, hvorfor de ikke er specificerede
Pag. 74-75, Litr. V, Landgilderestancer for Poulsker og Pedersker pr. 1. jan. 1721

76-98 Dokumenter til jordebogsregnskab 1720, udgifter (No 1-11)

Pag. 76-78+80+83, No 1+4-6, transport og kvitteringer vedr. landgildesmør
Pag. 79+81, No 2+3, Kvittering for indbetaling af landgilde
Pag. 88-93, No 7-9, Levering af landgildesmør til Christiansø
Pag. 94-95, No 10, Levering ved skipper Poul Kofoed 31 tønder og 3 skæpper landgilde byg til København.
Pag. 96-97, No 11, Levering ved skipper Poul Kofoed 353 tønder havre til København

Jordebogsregnskaber 1. januar til 31. december 1721

Se kilde i pdf

1-2 Indholdsfortegnelse

3-12 Jordebogsregnskab 1721

16-67 Dokumenter til jordebogsregnskab 1721, Indtægter (litr. A-X)

Pag. 17-18, Specifikation over bilag. Bilag 1-22 til kontributionsregnskabet findes ikke. Bilag til jordebogsregnskabet 1-32 findes men med ny nummerering.

Pag. 19-20, Litr. A, Ekstrakt fra fæsteprotokollen over de af kongens gårde, der er fæste i 1721.
Pag. 21-27, Litr. B, Specifikation over gårde som for 1721 ikke har lev. landgilde i naturalier, men i penge.
Pag. 28-29, Litr. C, oversigt over samtlige lejermål i 1721
Pag. 30-61, Litr. D-T, Præsternes indberetning af lejermål
Pag. 63, Litr. U (no 20) Attest på 2 års skattefrihed for 7. vornedgaard i Ibsker på grund af ildebrand.
Pag. 64-65, Litr. V, Attest på skattefrihed i 2 år for den 7. gård i Klemensker på grund af ildebrand.
Pag. 66-67, Litr. X, Attest på skattefrihed i 2 år for Sander Hansen 54 sg. i Østermarie på grund af ildebrand.

68-90 Dokumenter til jordebogsregnskab 1721, udgifter (no 1-11)

Pag. 68-87, No 1-10, Kvitteringer for levering af landgildesmør og kornvarer (nr. 23-32)
Pag. 88-, No 11, Kvitteringer på levering af landgildesmør til Christiansø (33)

Jordebogsregnskaber 1. januar til 31. december 1722

Se kilde i pdf

1-2 Indholdsfortegnelse

3-13 Jordebogsregnskab 1722

16-78 Dokumenter til jordebogsregnskab 1722, indtægter

Pag. 17-18, Specifikation over bilag til contributationsregnskabet nr. 1-19 (findes ikke) og til jordebogsregnskabet nr. 1-36
Pag. 19-20, Litr. A, Auktion over landgildebyg og havre, samt Habedams enge, som blev tilslået amtmand West i tre år for 16 lispund smør
Pag. 21-22, Litr. B, Ekstrakt over indkomne fæstepenge fra gårde der i 1722 blev bortfæstede (2)
Pag. 23-30, Litr. C+D, Ekstrakt over indkomne kendelsespenge, samt kvittering for den 28. gård i Bodilsker (3-4)
Pag. 31, Litr. E, Attest på det landgilde smør og korn som ikke blev leveret in natura med betalt med penge (4)
Pag. 32, Kopi af indtægterne der er indkommet ved auktion over 314 tønder landgildebyg (5)
Pag. 33-34, Litr. F, Oversigt over inddrivelse af afgifter der var tillagt amtskiver Schors enke og byfogederne. (6)
Pag. 35-40, Litr. G-I, Beviser på 37 rd 77½ skilling for Svaneke bjergede ankre og ankertov (7-9)
Pag. 41-42, Litr. K, Beregning over de begåede lejermål (10)
Pag. 43-72, Litr. L-Æ, Præsternes indberetning af lejermål (11-25)
Pag. 73-74, Litr. Ø, Attest om at der ikke er sket ændringer i reduktion af landgilde (26)
Pag. 75-76, Litr. AA, Attest om skattefrihed i 2 år på grund af ildebrand, 54 gård i Østermarie, (27)
Pag. 77-78, Litr. BB, Plakat (kopi) vedr. skatternes levering in natura eller penge

79-100 Dokumenter til jordebogsregnskab 1722, udgifter (No 1-10)

Pag. 80-88, No 1-5, Kvitteringer for levering af landgilde byg og smør (28-32)
Pag. 89-92, No 6-7, Ordre og kvitteringer af smør til Christiansø (33-34)
Pag. 93-95, No 8, Approbation for levering af 20 tønder rug til Christiansø (35)
Pag. 96-100, No 9-10, Levering af 40 td 6 skp rug til konstablernes brød på Hammershus og Christiansø.

Jordebogsregnskaber 1. januar – 31. december 1723

Se kilde i pdf

1-2 Indholdsfortegnelse

3-13 Jordebogsregnskab 1723

16-88 Dokumenter til jordebogsregnskab 1723, Indtægter (Litr. A-AA)

[bag hver post er angivet Nr. der findes i bag hver post i regnskabet]

Pag. 17-18, Litr. A, Extrakt fra fæsteprotokollen over de af kongens gårde, der er fæstet i 1723. (1)
Pag. 19-20, Litr. B, Attest på kendelsespenge fra den 34 gård i Østerlars. (2)
Pag. 21-22, Litr. C, Konditioner for auktioner af landgildebyg, samt liste over hvem d er bød og fik byggen på auktion. 259 tønder blev solgt. (4)
Pag. 23-28, Litr. D, Specifikation over gårde som for 1723 ikke har leveret landgilde i naturalier. (3)
Pag. 29-30, Litr. E, Kopi af dommen afsagt over Gotfred Nielsen, der beskyldtes for at have harvet med naboens heste. Gotfred dømmes til at betale 40 lod sølv. (5)
Pag. 31-32, Litr. F, Udmarkskommissionens pålagte fæstepenge og skatter, som ikke kunne lade sig inddrive. (6)
Pag. 33-44, Litr. G-M, Præsternes indberetninger om lejermålssager (8-13)
Pag. 45-58, Litr. N., Tingsvidne i lejermålssag Oluf Jensen i Pedersker og Bodel Olufsdatter. (14)
Pag. 59-78, Litr. O-X, Præsternes indberetninger om lejermålssager (15-24)
Pag. 79-80, Litr. Y, Samtlige lejermålssager samt beregning af bøderne. (7)
Pag. 81-82, Litr. Z, Beregning over formindskelse af landgilde på grund af ringe udbytte. Tilvækst 15 vg. I Ibsker og 22. i Rø. (25)
Pag. 83-86, Litr. Æ-Ø, 2 års fritagelse af landgilde på grund af ildebrand: Vallegaard i Nyker og 3. sg i Rutsker. (26-27)
Pag. 87-88, Litr. AA, Sandemand Mikkel Monsen fik leveret erstatningslandgilde i stedet for det der var ham tillagt fra den 3 sg., som var afbrændt og fritaget for landgilde. (28)

89- 105 Dokumenter til jordebogsregnskab 1723, Udgifter

Pag. 89-104, No 1-8, Transport af landgildesmør og havre til provianthuset i København (29-36)

Jordebogsregnskaber 1. januar til 31. december 1724

Se kilde i pdf

1-2 Indholdsfortegnelse

3-17 Jordebogsregnskab 1724

20-203 Bilag til jordebogsregnskab 1724, Indtægter

Pag. 21-25, Litr. A, Ekstrakt over landgilde, der var pålagt gårdene efter sidste indrettede jordebog fra 16. juli 1696. Forklaring på hver gård der blev regulerede år for år. Specielt udmarken, der blev bortfæstet er nævnt. (1)
Pag. 26-27, Litr. B, Ekstrakt fra fæsteprotokollen over de af kongens gårde, der er fæste i 1724. (2)
Pag. 28-29, Litr. C, Liste over kendelsespenge (3)
Pag. 30-35, Litr. D, Specifikation over gårde som for 1724 ikke har lev. landgilde i naturalier. (4)
Pag. 36-37, Litr. E, beregning af manglende betaling for indtaget udmarksjord (5)
Pag. 38-39, Litr. F, Auktionsforretning over 300 tønder landgildebyg. (6)
Pag. 40-47, Litr. G-K, 3. gangs beregning af manglende landgildepenge og smør i årene 1719, 1720 og 1723 (7-10)
Pag. 48-56, Litr. L-N, Manglende betaling af stemplet papir til en højesteretsdom 21. februar 1722 anlagt af Christopher Jensen og Hans Nielsen vedr. den 51. gård i Klemensker. Dommene fra herredstinget og højesteret er gengivet i kopi. (11-12)
Pag. 57-58, Litr. O, Forklaring om et i Rutsker sogn strandet skib natten mellem den 15. og 16. oktober 1718, hvor ingen levende søfolk blev bjergede. Skipperen var Evon Direchsen, men ejeren af skibet blev ikke fundet. 10 lig blev bjergede og begravede. Afregning af strandingsgods, der blev solgt på auktion i Rønne, var ikke leveret. (14)
Pag. 59-60, Litr P, Ovennævnte skibsladning regnskab efter auktion. Med købernes navn. (15)
Pag. 61-62, Litr. Q, Forklaring på et strandet skib i Poulsker natten mellem den 19 og 20. januar 1719, hvor ingen ejer havde meldt sig og hvor der var 10 ilanddrevne lig, som blev begravede på Poulsker kirkegård (16)
Pag. 63-68, Litr. R-T, Tingsvidne fra 1723 Søndre herred ang. strandingen i Poulsker natten mellem den 19. og 20. januar 1719. Samt oversigt og ekstraordinær auktion af det tiloversblevne gods. (17-19)
Pag. 69-70, Litr U, Bjergning og salg af to ankre solgt på auktion. (20)
Pag. 71-74, Litr. W, Oversigt over landets lejermålssager. Beskrivelse og henvisninger til 27 attester (21)
Pag. 75-99+114+131-14, no 1-12+15-19+21-27, Præsternes indberetninger. (21- 33+36-41-48)
Pag. 100-105, No 13, Tingsvidne fra Søndre herred Udbygger Hans Pedersen fra Pedersker sogn, der havde begået lejermål i sit ægteskab med Margrethe Pedersdatter fra Aakirkeby.(34)
Pag. 106-113, No 14, skifteforretning vedr. lejermålssag, hvor en gift mand udbygger Hans Larsen og Margrete Pedersdatter. (35)
Pag. 125-130, No 24, Tingsvidne med dom over en gift kvinde Lisabeth Truedsdatter boende på Svend Nielsens bopæl i Nylars, som havde begået lejermål med Jens Jørgensen.
Pag. 145-156, Litr. X, Tingsvidne fra søndre herred i sag mod udbyggerne Rasmus Bastian og Hans Jacobsen om tyveri af brædder fra Jep Ibsen fra Aaker sogn. Forvist af landet. (49)
Pag. 157-168, Skifter efter de to tyve, der blev landsforvist (50-51)
Pag. 169-172, Litr Æ-Ø, Om Rasmus Bastian i Rønne vagt – godtgørelse af brødet. (52- 53)
Pag. 173-182, Litr. AA, Specifikation over de gårde, hvis landgilde er udlagt til herredskaptajner, retsbetjente og sandemænd. (54)
Pag. 183-184, Litr. BB, Den 20. vornedgaard i Aaker betaling til hospitalet (55)
Pag. 185-193, Litr. CC, Specifikation over de gårde, der pga. deres ringhed har fået nedsat landgilde, 1724 (56)
Pag. 194-195, Litr. DD Tingsvidne vedr. forlig mellem landstingsskriver Jens Lesler og Peder Munck om en kontrakt indgået i 1694 mellem provst Morsing og Peder Munck. (56)
Pag. 197, Litr. EE, Sandemandens kompensation for manglende landgilde fra den 3. gård i Rutsker. (57)
Pag. 198-201, Litr. GG, Attest på 2 års frihed for landgilde som følge af brand på den 1. gård i Pedersker sogn, samt tingsvidne på samme brand (59-60)
Pag. 203, attest på 1 års frihed for den 4. vornedgaard i Rutsker.

205-230 Bilag til jordebogsregnskab 1724, udgifter

Pag. 205-221, No 1-9, kvitteringer for transport af landgilde til provianthuset i København (61-69)
Pag. 222-229, No 9B-11, Leveringer til Christiansø af smør og brød og rug.

Jordebogsregnskaber 1. januar til 31. december 1725

Se kilde i pdf

1-2 Indholdsfortegnelse

3-18 Jordebogsregnskab 1725

22-133 Bilag til jordebogsregnskab 1725. (Litr. A-W)

Efter hver post er tilføjet (nr), som følger jordebogsregnskabet oprindelige nummerering.

Pag. 24-27, Litr. A, Specifikation over jordebogsindtægter som er forøgede siden jordebogen fra 1696, samt de ændringer og tilføjelser som blev fastsatte efter udmarkskommissionens beslutninger 1720. (1)
Pag. 29, Litr. B, Habedams engs fæsteaftale fra 1725-1728 (2)
Pag. 30-31, Litr. C, Ekstrakt fra fæsteprotokollen over de af kongens gårde, der er bortfæstet i 1725. (3)
Pag. 32-33, Litr. D, Kendelsespenge fra to gårde i 1725. (4)
Pag. 34-41, Litr. E, Specifikation over gårde som for 1725 ikke har lev. landgilde i naturalier, men i penge. (5)
Pag. 42-44, Litr. F, Amtmand West attest på jordebogsafgifter og andre skatter og afgifter, som ikke kan inddreves, samt attestationer på manglende betalinger for det indfæstede udmarksjord. (6)
Pag. 45-46, Litr. G, Auktionsforretning over 300 tønder landgildebyg. (7)
Pag. 47-61, Litr. H-M, Efterberegninger på skyldige kontributioner og jordebogsafgifter 1722, 1723 og 1724 og oversigt over det der er inddrevet. (8,11,9,10)
Pag. 62-67, Litr. N, Beregning og ekstrakt over forandringer for regnskabet 1724 (13)
Pag. 70-73, Litr. O-P, Ordre til at sælge materialer fra det gamle nedbrudte Magasinhus på auktion. Auktionen over det gamle materiel og navn på køberne (14,15)
Pag. 74-77, Litr. Q, Oversigt over landets lejermål- sogn for sogn. (16)
Pag. 78-119, Præsternes indberetning af lejermål i sognene. (17-37)
Bemærk at to af kvinderne måtte straffes med arrest og gabestokken, da de ikke kunne betale bøderne.
Pag. 120-121, Litr. R, Christens Mortensen fra Kyndegaard i Nyker får 4 rigsdaler til en egetræskiste til sin afdøde fader kaptajn Morten Mogensen, dat. 26. febr. 1725. (38)
Pag. 122-123, Litr. S, Kopi af kgl. Bevilling til Mette Elisabeth Maccabæi og hendes søn Præbiørn Clausen Landsted måtte nyde landgildet fra kongens 43. gård i Klemensker, hvor Laur Hansen bor, i deres livstid, dat. 14. juli 1696. Konfirmeret af Frd. 4, den 26. oktober 1700. Nu (1626) nydes af pensionæren Prebjørn Langsted. (39).
Pag. 124-125, Litr. T, Kvittering for levering af 3 tønder rugmel til Aakirkes hospital. (40)
Pag. 126-131, Litr. U, Specifikation over de gårde, der pga. deres ringhed har fået nedsat landgilde, 1725. (41)
Pag. 132-133, Litr. W, Attest på landgildefrihed i et år til den 17. selvejergård i Olsker på grund af ildebrand den 16. november. (42)

134-147 Udgiftsbilag til jordebogsregnskabet 1725

Pag. 135-146, No 1-6, Leveringskvitteringer af landgilde til provianthuset i København. (43-48)

Jordebogsregnskaber 1. januar til 31. december 1726

Se kilde i pdf

1-2 Indholdsfortegnelse

3-16 Jordebogsregnskab 1726

18-114 Bilag til jordebogsregnskab 1726, Indtægt

Pag. 19-23, Litr. A, Specifikation over kongen gods, der med ændringer siden 1696 er hjemfalden og ved udmarkskommissionen 1720 pålagt. (1)
Pag. 24-25, Litr. B, Extrakt fra fæsteprotokollen over de af kongens gårde, der er fæste i 1726. (2)
Pag. 27-28, Litr. C, Indkomne kendelsespenge 1726 (en gård 43 sg. Aaker) (3)
Pag. 28-35, Litr. D, Specifikation over gårde som for 1726 ikke har lev. landgilde i naturalier. (4)
Pag. 36-38, Litr. E, forklaring til amtmanden om manglende inddrivelse af fæste af udmarksjordene, som var blevet pålagt ved den første udmarkskommission (i 1720) og forklaring andre sagefaldsbøder, tyveri, mm samt på de gårde, der var tillagt dem der var i kongens tjeneste. (5)
Pag. 39-40, Litr. F, Auktion over de 300 tønder landgildebyg. (6)
Pag. 41-46, Litr. G, Beregning og ekstrakt over de forfaldne kontributions- og jordebogsindtægter, samt lejermålsbøder mm som var forfalden i 1725. Med revisionens antegnelser.Pag. 46 står anskaffelse i 1725 af to ny fodbøjle med haand kløver og lænke til arrestanterne. (7)
Pag. 47-48, Litr. H, Arnagers indbyggere havde bjerget ”jernstøcker 6 pundigere”som blev solgt på auktion. (8)
Pag. 49-50, Litr. J, Auktionsoversigt over ovennævnte bjergede jernstykker. Ingen bød, hvorfor bjergerne beholdt stykkerne. (9)
Pag. 51-54, Litr. K, Beregning og oversigt over landets lejermål. (10)
Pag. 55-99, Præsternes indberetning af lejermålene. (Litr A-Z)
Pag. 61, Tingsvidne over ægtemand Niels Esbersen på den 65. gårds grund i Kjelseby Østermarie for begået lejermål.
Pag. 70. Poulsker kirkes præsts indberetning om Gertrud Jørgensdatter fra Østermarie som var blevet voldtaget ved kilden i Almindingen Sankt hans aften 1725.
Pag. 82, Tingsvidne Jørgen Jørgensen på Limensgade i Aaker for lejermål med Else Jacobsdatter fra Arnager.
Pag. 100-101, Litr. L, Pålæg til byfogeden i Nexø at betale en rigsdaler og 78 skilling for uvisse indtægter for årene 1718-1724. (11)
Pag. 102-103, Litr. M, Specifikation over de 42. frivornede gårde med afslag til betaling af halv ægtepenge. (12)
Pag. 104-105, Litr. N, Kvittering for at den 20. vornedgaard havde leveret 3 tønder rugmel til Aakirkes hospital. (13)
Pag. 106-111, Litr. O, Specifikation over de gårde, der pga. deres ringhed har fået nedsat landgilde, 1726. (14)
Pag. 112-113, Litr. P, Attest på skattefrihed i 2 år for den 3. selvejergaard i Bodilsker sogn for ildebrand den 30. maj. (15)

115-134 Bilag til jordebogsregnskab 1726, Udgift

Pag. 116-130, No 1-7, 7 kvitteringer for levering af landgilde til provianthuset i København. (16-22)
Pag. 130-131, No 8, Kopi af udførlig regning for rug til 16 konstabler og underofficer ved artilleriet på landet og ”commisbrød”. Maling af mel og bagerudgift mm. Udstedt af bageren Johan Jørgen og testeret af artillerikaptajn Robert Colnet. (23)
Pag. 132-133, No 9, Levering af malt og gryn til Christiansøs Proviantering.

Jordebogsregnskaber 1. januar til 31. december 1727

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

3-20 Jordebogsregnskab 1727

21-304 Bilag til jordebogsregnskab 1727, Indtægt

Pag. 22-27, A, Specifikation over kongen gods, der siden 1696 er hjemfalden, dog ikke de landgildeafgifter der blev pålagte af udmarkskommissionen fra 1720.
Pag. 28-29, Lit. B, Forskellige bønder og andre, der havde været til eksamination hos amtmanden vedr. landgilde: 21 vg i Ibsker, Hus i Helligpeder, de syv mænd i Vang måtte nøjes med at betale de 4 mark, som de altid havde betalt, den 6. og den 27. gård i Rø.
Pag. 30-34, Lit. C, Angående indtaget udmarksjord, som kongen gjorde krav på i Nørre herred og som de skal fæste, betale fæstepenge og landgilde for.
Pag. 35-37, Lit. D, Om hvordan udmarksjordene skal medtages i jordebogsregnskabet og hvordan der skal reguleret for de fæstebreve, der blev udstedt efter den første kommission i 1720 og den 2. udmarkskommission af dato 8. august 1726.
Pag. 38-39, Lit. E, Oversigt over hvor mange originale fæstebrevet, der blev udstedt for udmarksjorde sogn for sogn – i alt 743 stk.
Pag. 40-50, lit. F, Specifikation over fæstepenge og skat fra 1720-1725, som skal tilbagebetales.
Pag. 51-52, Lit G, Ekstrakt af fæstebogen begyndt 1719 på de af kongens gårde og til 15. december 1727.
Pag. 53-54, Lit. H, Rentekammerets anvisning om hvordan lånekornet skal forvaltes.
Pag. 55-82, Lit. J, Specifikation af gårdenes Jordebogsrestancer for 1727, samt hvor meget lånekorn de skyldte for. Angivet ved gårdnummer, og udbyggere ved navne.
Pag. 83-85, Lit. K, Rentekammeret regler for udlevering af lånekornet fra Bornholms magasin i Rønne, samt ved betaling og tilbagelevering.
Pag. 86-88, Lit. L, Specifikation over rug og byg som i 1727 er udlånt til gårdene. Med navne. I alt 59 tønder 3 skæpper rug og 232 tønder byg.
Pag. 89-98, Lit. M-P, Rentekammerets meddelelse 18. april 1727 om yderligere indkøb af 600 tønder byg til udlån. Samt værdien og kontrakt på indkøbet hos Hans Jensen Møller i København, samt kvittering.
Pag. 99-101, Lit. Q, Rentekammeret anvisning af nyt lånekorn, dat. 22. november 1727.
Pag. 102-109, Lit. R-T, Specifikation og antegnelser om leverance af lånekorn til hver enkelt med angivelse af pris på korn og omkostninger og hvad der ydes i natura. Med rentekammeret anvisning.
Pag. 110-113, Lit. U-V, Om rentekammerets imødekommelse for levering ag 2×100 tønder rug som brødkorn.
Pag. 114-119, Lit X, Specifikation af udlån til gårdene af 200 tønder rug pr 16. maj 1727.
Pag. 121-125, Lit. Y, Specifikation over udlån til gårdene af 200 tønder rug pr 26. juni 1727.
Pag. 126-133, Lit. Z-AA, Kammerkollegieordre og inddrivelse af gamle domme samt indtægter der stammer fra ammunition- og materielregnskabet.
Pag. 134-136, AA, Tingsvidne over flere tyveridomme på Landstinget på Rasmus Bastian, Kirstine Pedersdatter, Ole Bendtsen Stubbe og hans kvinde Boel Ole Lunds og deres søn Bent Olsen og Bent Svendsen Stubbe.
Pag. 137-167, AA, Skifte efter Bodil Oluf Bendts og Oluf Bentsen Stubbe i Nylars. Oluf Stubbe. De blev dømt som hælere og deres bo. Boet blev solgt på auktion.
Pag. 168-175, AA; Skifte efter den tyveridømte Bendt Svendsen Stubbe, der boede i Boderne i Aaker sogne.
Pag. 176-179, AA. Tingsvidner over Svend Andersen, Kirstine Pedersdatter, samt Rasmus Bastion. Ewert Olsen Stubbe blev frikendt for tyveri.
Pag. 180-184, Lit BB-CC, Ordre fra kammerkollegiet, at 400 tønder korn skulle sælges på auktion, samt specifikation over hvem der købte og hvor meget. (I alt indtægt 717 rd 3 mk 1 sk)
Pag. 185-190, Lit DD, Amtskriver Horns memorial til Amtmand West ang. adskillige poster til regnskabet, samt oplysninger om regnskabets udfærdigelse.
Pag. 191-194, Lit EE, Beregning og register over lejermålene – med henvisning til 19 bilag. Bagerst en opremsning af lejermål der blev straffet på kroppen.
Pag. 195-23, no. 1-19, Attester fra præsterne om lejermål i sognet med flere domme og skifter.
Pag. 205-226, Skifte på Mikkel Madsens 7. sg i Poulsker efter lejermål i ægteskab.
Pag. 254-276, Lit. FF-GG, Indtægter som følge af at en udbygger Mogens Jørgensen i Klemensker var deserteret fra en dom på 1 år til Bremerholm. Dom beskrevet.
Pag. 277-280, Lit. HH, C. Horns beskrivelse af sag fra 1719 ang. kaptajn og sandemand Jørgen Olsen Sonne på Leensgaard i Østerlars. Det drejede sig om at Horn ikke kunne få inddrevet 6. og 10. pengene og han kunde ikke sine beføjelser hertil.
Pag. 281-282, Lit. JJ, Specifikation på de 42 frigårde, der var under 8 td. Hartkorn og som var tildelt kun at betale den halve ægtepenge.
Pag. 283-284, Lit. KK, Ang. Aakirkes hospitals fattige lemmers tildeling af 3 td. Rugmel.
Pag. 285-291, Lit. LL, Specifikation over øde gårde og gårde der var tildelt mindre landgilde mm.
Pag. 292-293, Lit. MM, Rentekammerets svar på Bøndernes supplik til kongen om at måtte slippe for at betale landgilde af udmarksjordene på grund at misvækst i året 1726.
Pag. 294-295, Lit. NN, Den 30. gård i Rutsker var brændt ned og rentekammeret bevilgede 2 års landgildefrihed.
Pag. 296-297, Lit. OO, Den 7. vorned i Ibsker bevilgedes 1 års skattefrihed som følge at en ildebrand.
Pag. 298-299, Lit. PP, Rentekammerets bevillig af et års frihed for skatter og landgilde som følge af ildebrand på den 2. vornedgaard i R. (Gotfred Nielsens Spællingegaard).
Pag. 300-304, Lit. QQ, Specifikation over jordebogsrestancer 1727.

305-330 Bilag til jordebogsregnskab 1727, Udgift

Pag. 306-321, No 1-8, Kvittering for transport af landgilde
Pag. 322-328, No 9, Specifikation over fordeling af 600 tønder byg.
Pag. 329-330, No 10, Transport af 200 tønder rug.

Jordebogsregnskaber 1728

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-14 Jordebogsregnskab 1728

16-122 Bilag til jordebogsregnskab 1728, Indtægt

Pag. 17-20, Lit. A, Specifikation over kongens gods, der siden 1696 er hjemfalden.
Pag. 21-22, Lit. B, Habbedams enge som Amtmand West havde fået tildelt i en treårig periode efter auktion.
Pag. 23-24, Lit. C, Ekstrakt over indfæstningspenge for 1728.
Pag. 25-26, Lit. D, Specifikation over fæstepenge og skat af udmarksjorden 1728.
Pag. 27-39, Lit. E, Specifikation over gårde som for 1728 ikke har lev. landgilde i naturalier.
Pag. 40-41, Lit. F, Bortauktioneret landgilde rug og byg – og specifikation ovr køberne.
Pag. 42-49, Lit. H, Tingsvidne med domme vedr. lejermål i Østre Herred
Pag. 50-69, Lit. I-G, Præsternes indberetninger
Pag. 70-72, Lit H, Specifikation over Lejermålsdomme og indtægter for hele Bornholm.
Pag. 72-74, Amtskrivers indberetning med forklaringer og attestationer til og fra amtmand West.
Pag. 76-77, Lit. J, Rentekammerets ordre til amtskriveren om at attestere forskellige skatteligninger. (Lit. K)
Pag. 78-91, Lit. K, Rentekammerets kommentarer til regnskabet og C. Horns svar (Antegnelser)
Pag. 92-106, fortsat Lit. G, Præsternes indberetning af lejermål.
Pag. 106-107, Fortsat lit. K, Rentekammerets ønske om dokumentation om noget fundet jernskrå – som skulle være ubrugeligt.
Pag. 108-109, Amtskriver C. Horns og West’esforklaringer på dem i antegnelserne (Lit. K) anmærkede. Handler om Huset i Helligpeder, hvem der har boet der, hvornår opbygget og nuværende beboer.
Pag. 110-111, Lit. L, Specifikation over de 42 frivornede gårde under 8 tønder hartkorn og som kun skulle betale halvdelen af ægt-penge.
Pag. 112-113, Lit. M, Den 20. vornedgårds afgift på 3 tønder rugmel til Aakirke hospital.
Pag. 114-119, Lit. N, Specifikation over gårde, der pga . deres ringhed har nedsat landgilde 1728.
Pag. 120-122, Lit. O, Rentekammeret vedr. ildebrand på den 11. vornedgaard i Østermarie og 2 års skattefrihed.

123-146 Bilag til jordebogsregnskab 1728, Udgift

Pag. 124-137, No 1-7, Kvitteringer på transport af landgilde til København.
Pag. 138-141, No. 8, Beregninger om udleveret lånekorn og hvad der er returneret og resterer.
Pag. 142-143, No 9, Amtskriver Horn til sandemand Jørgen Olsen Sonne på Leensgaard om ordre til at Østerlars landgilde skal leveres den 25. oktober.
Pag. 144-146, No 10, Specifikation over jordebogsrestancer 1727 og 1728 herunder også skyldige fæstepenge for udmarksjorde.

Jordebogsregnskaber 1729

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-13 Jordebogsregnskab 1729.

Med revisionens påtegnelser og forklaringer.

14-344 Bilag til jordebogsregnskab 1729, Indtægt

Pag. 15-18, Lit. A, Specifikation over kongens gods, der siden 1696 er hjemfalden.
Pag. 19-20, Lit. B, Ekstrakt fra fæsteprotokollen over de af kongens gårde, der er fæstede i 1729.
Pag. 21-22, Lit. C, Rentekammerordre om landgildets håndtering.
Pag. 23-34, Lit. D, Specifikation over gårde som for 1729 ikke har lev. landgilde i naturalier. Bemærk at udbyggere og fiskerlejernes beboere ofte er nævnt ved navn.
Pag. 35-36, Lit. E, Amtmanden og Amtskriverens annoncering af auktion over landgilde rug og byg, samt specifikation over køberne. Der blev solgt for 693 d 4 mk 9 sk.
Pag. 37-68, Præsternes indberetninger af lejermål
Pag. 69-70, Lit. F, Oversigt over samtlige lejermål med henvisning til præsternes indberetning, samt beregning af bøderne.
Pag. 72-78, Lit. G, Rentekammerets samlede krav til amtskriveren, samt beskrivelse af posterne i jordebogsregnskabet, samt Ammunition- og Materialregnskabet. Med et bilag (no 1)
Pag. 79-84, Lit. H-K, Rentekammeret ordre om afgifter, stempelpenge mm i flg. Dom ved underrets- og højesteretssager. Med specifikation.
Pag. 81-166, Lit. L, Tingsvidne om jord og dam-sag. Striden omfatter jord (Rådmandsstykket) der enten tilhørte borgerskabet i Aakirkeby/Præstegaarden eller enken efter den gamle præst Peder And, der var død i 1727. Peder Madsen Katkier i Poulsker sogn var gift med enken og det var en strid om hvem der var ansvarlig for præstegården. Sagen er meget omfattende. Hovedsagen blev ført i 1723-1724 og det er refereret i den nye sag. Der inddrages dokumenter der går helt tilbage til 1620’erne. Sagen ender i højesteret.
Pag. 167-322, Lit. M, Tingsvidne fra Landstinget om samme strid.
Pag. 326-328, Ekstrakt over stemplet papir der er brugt til ovenstående domme, hvilket er årsagen til at tingsvidnerne ender i Jordebogsregnskaberne.
Pag. 329-330, Lit. P, Værgesag fra Snogebæk, hvor værgen Jens Jensen var død og arveparterne tilhørte sønnerne Peder Jensen og Haagen Jensen. Arvingerne var bortrejst og arven tilfaldt kongen.
Pag. 331-333, Lit. Q, Amtskriver Horn indberetning til amtmand West om forskellige indtægter, som ikke kunne inddrives og forklaringer derpå.
Pag. 324-325, Lit. R, Specifikation over frivornede gårde under 8 tønder hartkorn og som kun betaler halv ægt-penge.
Pag. 326-327, Lit. S, Om de tre tønder rugmel til hospitalet i Aakirkeby.
Pag. 328-344, Lit. T, Specifikation over gårde, der pga. deres ringhed har nedsat landgilde. Bemærk at der for hver vornedgård er angivet dato for fæstebrev og beboernavne

345-371 Bilag til Jordebogsregnskab 1729, Udgift

Pag. 346-363 No 1-9, Kvitteringer på transport af landgilde til København.
Pag. 364-365, No 10, Specifikation og forklaring på landgildekornets indsvinding (3%) hvilket gav et svind på 16-17 tønder korn.
Pag. 366-370, No 11, Specifikation over jordebogsrestancer 1727, 1728 og 1729