Jordebogsregnskaber 1690/91-1699/1700

Jordebogsregnskab 1690 – 1691 (1. del)

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse (første del)

4-43 Jordebogsregnskab 1690-1691

Underskrevet af Hans Hendringsen (Schor)

44-52 Ekstrakt af antegnelser til jordebogsregnskab 1690 og 1691 af ekstraherede (udvalgte) poster med decision.

Underskrevet rentekammeret 6. november 1694

53-68 Bilag til Ekstrakt til antegnelserne til jordebogsregnskab 1690-1691 (litr. A-H)

Pag. 54-55, Litr. A, Angående skomagersvend Anders Nielsen, som skulle være hos Anders Skomager i Klosterstrædet i København, som blev udlagt som barnefader af Regitze Svendsdatter i Aaker. Han fandtes ikke på den adresse.
Pag. 56-57, Litr. B, Tingsvidne fra Hasle by 1694 om visse indtægter for 1690-1691.
Pag. 58-59, Litr. C, Bevis for skibet Gachmeds proviantering mm.
Pag. 60-61, Litr. D, Tingsvidne fra Hasle og Nørre Herred ang. arv og gæld efter Henrik Johansen Pop og Jens Monsen på den 28. gård i Rutsker.
Pag. 62-64, Litr. E, Ekstrakt over lejermålsbøder i 1690-91
Pag. 65-66, Litr. F, Tingsvidne Hasle By vedr. afdøde Byfoged Pops evt. indtægter af uvisse indtægter for 1690-1691.
Pag. 67, Litr. G, Forklaring på transport af 95 tønder malt til Christiansø med den tokølede båd.
Pag. 68, Litr. H, Ang. den 22. gård i Pedersker sogn og sandflugten.

69-175 Bilag til jordebogsregnskab 1690, Indtægt (Litr. A-JJ)

Pag. 71-82, Litr. A, Specifikation over de anbefalede betalinger af egtpenge i stedet for at yde arbejde. (2 rd. hver)
Pag. 83-92, Litr. B, Specifikation over hver bondes betaling af knægtepenge. (1 mk. 11 sk)
Pag. 93-94, Litr. C, Jordebog over gårde hvis jordebogsskatter var lagt til kaptajn Jens Kofoed.
Pag. 95-96, litr. D, do tillagt vicekommandant Valdemar Blinch.
Pag. 97-100, Litr. E, Auktion over August Dechners heste, hopper, føl og kvæg den 29. august 1691.
Pag. 101-106, Litr. F-G, Rentekammerordre og Jordebog og beregning af August Dechners gårdes landgilde.
Pag. 107-108, Litr. H, Kapitelstakster for 1689 og 1690 (stigning på 33-50%)
Pag. 109-110, Litr. J, Forsendelse med Gachmed div. tønder, oksehoveder og salt til brug af 100 tønder kød.
Pag. 111-114, Litr. K, Amtskriverens anmodning til amtmand Wettberg om attestation af forskelligt.
Pag. 115-116. Litr. L, Tingsvidne fra Vester herred vedr. uvisse indtægter.
Pag. 117-118, Litr. M, Attest af boopgørelse efter Hans Jacobsen på 20. sg. grund i Aaker sogn, som havde begået lejermål med sin steddatter.
Pag. 119-122, Litr. N, Øster herreds tingsvidne ang. uvisse indtægter.
Pag. 123-126, Litr. O, Tingsvidne for Sønder Herred ang. uvisse indtægter
Pag. 127-129, Litr. P, Tingsvidne for Nørre herred ang. uvisse indtægter.
Pag. 130-159, Lit. Q-FF, Præsternes indberetning om lejermål
Pag. 144-145, Lit. Y, Tingsvidne Rønne ang. lejermål mellem Lars Pedersen og Anne Aagesdatter som tjente i Rønne.
Pag. 160-175, Lit. GG-JJ, Rønne, Hasle, Allinge og Sandvig bys indberetning om lejermål med kopier af domme.

176-329 Bilag til jordebogsregnskabet (No 1-86) [her til No 56]

Pag. 178-183, No 1-2, Oversigt og forklaring på transportudgifter til provianthuset i København.
Pag. 184-219, No 3-20, Kvitteringer på vogntransport, skibstransport, pramleje mm
Pag. 220-221, No 21, Transport til Christiansø.
Pag. 222-225, No 22-23, Voldemar Blinchs kvittering for kost mm (104 rd) til den arresterede Sofie Thott på Hammershus.
Pag. 226-227, No 24, Resterende gage til Anders Wogensen for arbejde i rentekammeret inden han måtte tage til Bornholm som amtskriver og overdraget sig arbejde til renteskriveren Mathias Rasmussen. (392. rd)
Pag. 228-229, No 25, Landstingsskriver Morten Jonsens kvittering for gage 20 rd.
Pag. 230-231, No. 26, Rektor Christian Schreils kvittering for 8 rd.
Pag. 232-233, No 27, Holtsførter Hans Christensens kvittering for gage 100 rd.
Pag. 234-235, No 28, Skovridder Hans Olsen Madvigs kvittering for gage 80 rd.
Pag. 236-237, No 29, Skovridder Erich Mogensens kvittering for gage 80 rd.
Pag. 238-239, No 30, Skarpretter Haagen Nielsens kvittering for 33 rd 2 mk.
Pag. 240-243, No 31, Rulle over Cavalleri-kompagniet 96 personer og deres gårde, der var fritaget for ægt-penge 1690
Pag. 244-246, No 32, Jordebog over Simblegaard, der på livstid var givet til ritmester Caspar Henrich Westervalt på livstid med kopi af kongens benådning og betingelser for vedligehold af gården.
Pag. 247-249, No 33, Jordebog over Kannikegaard, som Poul Ancher var benådet med kongens benådningsbrev og betingelser.
Pag. 250-253, No 34, Jordebog over den 17. gård i Rø, som var tildelt præsten Christen Lind med kongens benådningsbrev og betingelser.
Pag. 254-255, No 35, Jordebog over vornedgården (Kobbegaard) der var tildelt landstingsskriver Peder Lauritsen, hustru og børn med kongens benådningsbrev og betingelser.
Pag. 256-259, No 36, Jordebog over fire gårde hver over 10 td. Hartkorn hvis landgilde tildeles fire by- og herredsfogder.
Pag. 260-261, No 37, Jordebog over de tre gårde der var tildelt tingskriverne.
Pag. 262-269, No 38-39, Jordebog over de 15 gårde hvis landgilde var tildelt sandemændene. Med resolution ang. sandemandsgårdene
Pag. 270-289, No 40, Reglement over militæret (de tre kompagnier) på Bornholm, oversigt over den årlige løn til officerer og menige og jordebog over officersgårdene.
Pag. 290-295, No 41, Reglement over krigs-jordebogen – ”Det bornholmske kompagni til hest”s tildeling af jordebogsafgifter fra gårde.
Pag. 296-298, No 42, Jordebog over de fire gårde der var tildelt herredskaptajnerne.
Pag. 299-302, No 43, Jordebog over de to gårde der var tildelt de to piloter, Christian Christensen Storch og Rasmus Hald.
Pag. 303-306, No 44-45, Kvitteringer for udlevering af fortæring til skibsfolk – Gachmeds Peder Olsen Madvig.
Pag. 307-309, No 46, Ordre til levering af landgilde til Rønne garnison og til Christiansø, samt andre forhold.
Pag. 310-319, No 47-51 Kvitteringer fra håndværkere vedr. reparation af Hammershus og til Corps de Gardes fornødenheder.
Pag. 320-323, No 52-53 Smeden Didrich Nielsens specificerede regnskab over arbejder. Bla. Reparation af kornhuset i Rønne – mest arbejde med udfærdigelse af redskaber (omfattende).
Pag. 324-326, No 54, Kvittering på murarbejder på kornhusets reparation.
Pag. 327-329, No 55-56, Kvitteringer på levering af lys og brænde til Vagten i Rønne (Corps de Garde)
[fortsættes]

Jordebogsregnskabet 1690-1691 (2. del)

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-163 Bilag til jordebogsregnskabet – udgifter. [fortsat fra No 57 til 86]

Pag. 4-23, No 57, Regnskab for Rønne Tårns reparation i forbindelse med Rønnes fortifikation – med 9 bilag fra oktober 1689 til februar 1690.
Pag. 24-25, No 58, Indkøb af line til flaget på Rønne tårn.
Pag. 26-45, No 59-67, Kgl. Ordre om at eksekveringen af Karen Jørgensdatter, som er dømt for blodskam med sin sted fader Hans Jacobsen. Attest på udgift til hendes fængsling på Hammershus. Kvittering på fire læs tørv til Hammershus for opvarmning af kammer, hvor hun var indespærret, Kvittering for kost i 13 uger. Begravelse af Karen Jørgensdatters barn. Kvittering af Landstingsskriveren for domme over Karen Jørgensdatter og Inger Olsdatter, der ligeledes var dømt for blodskam. Skarpretteren Haagen Nielsen 4 rd. for hendes hoved fra kroppen at separere og siden brænde hende. Dobbelt brændeved til bålet.
Pag. 46-49, No 68, Specifikation på 5 dokumenter, der viste at August Dechner uretmæssigt havde oppebåret ifølge jordebogen 1689, samt regnskab for Maglegaard og den afgangene kaptajn Jens Kofoed. Med små kvitteringslapper.
Pag. 50-51, No 69, Skipper Peder Olsen Madvigs kvittering på 60 td. Malt til Christiansø.
Pag. 52-53, No 70, Leveringer til Provianthuset på Christiansø.
Pag. 54-68, No 71, Rulle over Christiansø soldater og officerer som fik leveret ”blødt Brød” [rugbrød]- i alt 2270 lispund.
Pag. 69, No 72, Galioten Gachmeds transport af 3 tønder af slags jord – rød, gul, sort og hvid – som findes på Bornholm. Meningen må være, at man i København skulle undersøge brugsværdien af forskellige slags lerjord.
Pag. 70-73, No 73-74, anvisning fra rentekammeret om hvor meget rugmel der gik til 1 lispund blødt brød. Samt vægt og angivelse af smør.
Pag. 74-76, No 75, Kopi af ansøgning fra Niels Nielsen i Olsker, vedr. arv, højesteretsdom og ødelæggelser efter en storm den 14. og 15. november 1689. Svar og resolution.
Pag. 77-132, No 76-83, Øster herred, Søndre herred, Vestre herred og Nørre herreds tingsvidner ang. Dechners restance som mangler indtil 1688, samt for samme i 1689 og 1690.
Pag. 133-155, No 84, Ekstrakt af ovenstående for hele landet.
Pag. 156-163, No 85-86, Jordebogsrestancer for ægt- og knægtepenge til den 1. maj 1691.

164-219 Antegnelser til jordebogsregnskabet 1690-1692 og decision

220-328 Dokumenter til Bornholms amts jordebogs antegnelser (litr. A til AAA)

Pag. 221-223, Litr. A, rentekammerordre ang. levering af kvæg fra gårde
Pag. 224-228, Litr. B, Jordebog over gårde til var tillagt August Decher.
Pag. 229-230, Litr. C, Kapiteltaksten for 1690.
Pag. 231-232, Litr. D, Oversigt over gårde som blev bortfæstede i 1690.
Pag. 233-241, Litr. C-H, Tingsvidne fra Søndre herred, Nørre herred, Østre herred og Vestre herred ang. lejermålsbøder.
Pag. 242-247, Litr. J, Kvitteringer og anvisninger af skibstransportermed fornødenheder til Christiansø.
Pag. 248-259, Litr. L-Q, Tingsvidne fra Rønne by, Nexø og Aakirkeby, Allinge og Sandvig ang. uvisse indtægter med flere præsteattester på lejermål.
Pag. 260-279, Litr. R-BB, Ritmester Westervalts kvittering for landgildeindtægter tilh. Simblegaard. Poul Kofoeds for Kannikegaard, Claus Krøger for Kobbegaard, Claus Kofoed for Elisabeth Ackeleje for Maglegaard, byfoged Christian Hansen Kall for den 15. gård i Ibsker, Mikkel Andersen Frøling for den 10. gård i Bodilsker, byfoged i Rønne Hans Olufsen Schou for den 7. gård i Knudsker, afdøde Henrik Johansen Pop i Hasle for 28. gård i Rutsker, herredsskriver Morten Henrichsen Koch for den 7. gård i Aaker, skriver Hans Povelsen Bush for 2 gårde.
Pag. 280-281, Litr. CC, Amtskriverens indberetning om af benådningsgårdene var forarmede.
Pag. 282-283, Litr. DD, Amtskriverens indberetning om landgildesmørret og dets saltning og holdbarhed.
Pag. 284-285, Litr. EE, Amtskriverens forklaring på de to karle pasning af magasinhuset og bagerskorstenen.
Pag. 286-289, Lit. FF-GG, Bager Jacob Hein i Rønne betaling for at bage 11472 skålpund brød til Christiansø + dito 2270 lispund.
Pag. 290-292, Litr. HH, Rentekammerets attest ved. Den 10. vornedgaard i Bodilsker som tidl. Lå til August Dechner.
Pag. 293, Litr. JJ, Kapitelstaksten for 1691
Pag. 294-295, Litr. KK, Ødehårde der blev bortfæstede i 1691.
Pag. 296-297, Litr. LL, Tingsvidne for Rønne by ang. uvisse indtægter for 1691.
Pag. 298-303, Litr. MM-NN, Rentekammerets ønske om undersøgelse af hvordan en soldat fra Fraases kompagni begik indbrud i Materialehuset, samt om skibet Gachmeds leveringer til Christiansø. Samt specifikation af Gachmeds leveringer til øen.
Pag. 304-305, Litr. OO, Claus Kofoed Hansens specifikation over Maglegaards og Ellehusets landgilde og kvittering.
Pag. 306-323, Litr. PP-YY, Kvitteringer for landgilde 1691:Caspar Westervalt kvittering for Simblegaard landgilde, Poul Ancher for Kannikegaard, Claus Krøger, Christian Hansen Kall, Mikkel Andersen Frøling, Hans Olufsen Schou, Morten Henrichsen, Mads Andersen Viborg, Hans Poulsen Busch.
Pag. 324-325, Liyt. ZZ,Tildeling af løn 12+7 daler til stensætter Peder Hansen for at sætte stengærde ved fortifikationen.
Pag. 326-327, Litr. AAA, Generalekstrakt over indtægter og udgifter 1689, 1690 og 1691, samt analyse af differencen år for år.

 

Jordebogsregnskaber 1. maj 1691 – 1. maj 1692 (1. del)

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

[Beskrivelsen er en transskribering af det i jordebogsregnskabet angivne indhold! Nummereringen følger bilagets angivelse]

4-41 Jordebogsregnskabet 1691-1692

42-43 Rentekammerets beregning over antegnelser 1690 og 1691 og Contributionerne 1692 og 1693

44-135 Bilag til Jordebogsregnskabet (Litr. A-GG)

Pag. 46-54 [Transskriberet:] ”Fortegnelse paa huis Documenter, ordre og Beviser som følger ved mit allerunderdanigste Jordebogs Regnskab, beregnet fra 1. maj Ao 1691 og til Aarsdagen 1. maj Ao 1692.

Pag. 55-56, Litr. A, General Commissariatets ordre af 5. Aug. 1690 at Indordre Biug af Bønderne, i steden for det biug Meel, som bageren Sigvert Pedersen hafde til dennem Udlaant og det til Indtægt beregnet.
Pag. 57-58, Litr. B, Søe Etatens General Commissariats ordre af 18. Juni 90. Anlangende 350 Td Roug, som med Galiothen Gachmed blef hidsendt og Employeret til brøde korn efter Hr. oberrentemester Petter Brandtis ordre,
Pag. 63-64, Litr. D, Kircheschriferen Henrich Brugmanns Attest om kirche Taxten eller Capitelskiøbet for 91
Pag. 59-62, Litr. C, En Jordebog under Amptskrifuers Haand med Hr. Oberst paa schrift ofuer hius forige Amptskr. Augustus Dechners Bønder skylder, nemlig for 1691.
Pag. 63-82,89-97,103-105, Litr. E-N,Q-X, Følger 15 stk Attester fra Sogneprester her paa Landet, Angaaende Lejermaales bøder.
Pag. 83-88, Litr. O-P, Ved Nylars kirche Sogneprestes Attest om Leyermaal, følger en herristings Dom udstod dend 25. Augusti 1692 – Angaaende Jens Pedersen paa Langisgaard hans boes lod, som og en Udskrift eller Extract af Schifte Protocolen under schifteschriferens haand, Angaaende forneftne Jens Pedersens bo og godsis Destributiom – 2 stk.
Pag. 97-102, Litr Y, Ved Rydsker kirches Prestes Attest, følger Nørreherristingsdom afsagt dend 8. Juli 92 ofuer Udbygger Hans Jensen paa 18. gaards grund ibdm. Og Megtel Olsdatter, som da opholde sig hos Bendt Lafouget, Nog Extract af Schifte Protokolen under Henrich Brugmans haand, Angaaende fornhnefte Hans Jensens boe og gods – 2 stk.
Pag. 106-115, Litr. Z-BB ,4re Herridstings vidner, udstædt af herristingen dend 30. Aug. 1, 5 og 9. Sept. 92 Angaaende af Sagefald og andre Uvisse Indkomster ey noget dette aar er falden – 4 stk
Pag. 116-127, Litr.CC, Byfougden udi Rønne Hans Ollufsen Shous Byfouges Regenshab for Aar 1691 med derhos fiire stk Bytingsdomme og en bevis fra fogedsvenden, er tilsammen 6 stk.
Pag. 128-129, Litr. DD, 1 Missive og Undskyldning fra Byfougden Hr. Michel Andersen Frøling i Nexø, Angaaende at hand for 91 og 92 paa en tid vil giøre Regenskab af dato 21. Juli 92 – 1 stk.
Pag. 130-132, Litr. EE, Copie af trende stk Missiver fra Amptschrifer til byfougden udi Svaniche Christian Hansen Kall, med 2de Mends paategnede Attest af 19 Septemb. 92 at ej noget Regenshab af hannem, huerken for forleden Aar eller i Aar har verret at bekomme – 1 stk.
Pag. 133-134, Litr. FF, It Bytings Vinde fra Hasle at ei noget Uvisse der af Byen for Ao 1691 er falden – 1 stk.
Pag. 135-136, Litr. GG, It bierketings Vinde fra Allinge og Sandvig, at ey noget Uvisse deraf Byen for Ao 91 er falden – 1 stk

137- 199 Jordebogsregnskab 1691- 1692 – udgifter [Nr. 1-83]

Pag. 139-140, No 1, Proviant forvalteren Jens Ellegaards fuldmegtig Hans Begis qvitering paa 33 Shippund, 8 lispund, 6 skaalpund Smør af dato 18. Aug. 91 – 1 stk
Pag. 141-142, No 2, Vognmanden Olluf Pedersens bevis, at samme for samme 50 td. Smør til Stranden at nedage er betalt 3 mark 2 sk. Af dato 12. aug. 1691 – 1 stk
Pag. 143-144, No 3, Skipper Claus Hartuigs bevis som hannem er betalt, for samme Smør til Shibberummet med sin Baad at udføre – 1 stk.
Pag. 145-146, No 4, Bødkeren Fredrich Tidsens bevis, at hannem for samme 50 td Smør at tilslaa, er betalt 1 rd. 4 sk. – 1 stk.
Pag. 147-148, No 5, Tuende høyedle og velb. Hr. Oberrentemester Brandts Ordre og en signation af 11. Decembr. 91 og 3. January 92 at til kongl. Mayts. Envoye Extraordinaire udi Sverrig [Stokholm], Velædle og Velb. Bolle Luxdorff shulle lefuerets af borringholms landgilde Smør 82 Tønder – 1 stk.
Pag. 149-150, No 6, Bødkeren Fredrich Tidsens Bevis for samme 82 td. Smør at tilsslaae, betalt 10 mark 4 sk. – 1 stk.
Pag. 151-152, No 7, Vognmanden Olluf Pedersens bevis, at hannem for samme 82 td. Smør at ned-age til Strande, er betalt 5 mark 2 sk. – 1 stk.
Pag. 153-154, No 8, Prammanden Olluf Truesens bevis, at ham er betalt for samme Smør til Shiberummet at udføre, Penge 5 mark 2 sk. – 1 stk.
Pag. 155-156, No 9, Velbaarne Hr. Ober Rentemester Brandtis Ordre og Hr. Præsident Claus Hartungsens qvitering paa 1350 td, Haure og 600 td Biug – 1 stk
Pag. 157-159, No 10, Søe Estatens General Commissariats Respective Ordre af 16 Augusti 90 Indeholder 6 Poster, huor iblandt dend 4re Post foremeldes at isteden for 2 td. Rug, som till Brødekorn udleveres, shulle igien Iind- og leveres 2 td. Smør – 1 stk.
Pag. 160-161, No 11, Maalernes bevis, at hannem for 344 td. 6 skæpper Roug at indmaale, er betalt 10 mark 4 sk. – 1 stk.
Pag. 162-163, No 12, Proviantforvalter Otte Hansens quitering og Landetatens Deputerede Ordre for 58 td. Aure, Quitteringen er Dateret 31. Decembr, Ao 91 og Ordren 16, febr. 92 – 1 stk.
Pag. 164-165, No 13, Maalerpange betalt til Kornmaaleren efter hans bevis Dat. 15. Decembr. 91 1 mark 12 sk, – 1 stk.
Pag. 166-167, No 14, Vognmanden Olluf Pedersens bevis af hannem for samme 58 td. Haure til Stranden den at nedage er betalt 3 mark 10 sk. – 1 stk
Pag. 168-169, No 15, Prammændene Olluf Truesen og Jens Nielsens bevis, at dennem for samme Haure med deris baad at udføre, er betalt 3 mark 10 sk. – 1 stk
Pag. 170-171, No 16, Proviantskriveren Otte Hansens quitering af 19. January 92 og derpaa ternet landt Militiens Commissariats Ordre af 16. Febr, 92 lydende paa 272 tønder Byg- 1 stk
Pag. 172-173, No 17, Maaleren Anders Jensens bevis, at hand for samme Biug at udmaale er betalt 8 mark 2 sk. – 1 stk
Pag. 174-175, No 18, Vognmanden Olluf Pedersens bevis at hannem for samme Biug til Stranden at nedage 2 rigsdaler 5 mark – 1 stk
Pag. 176-177, No 19, Prammændene Oluf Truesen og Jens Nielsens bevis, at dem for samme Biug at udføre til shiberummet, er betalt 17 mark 1 stk
Pag. 178-179, No 20, Proviantforvalter Lorents Aabroes Quittering paa 3 tønder 11 lispund 4 pund Smør af dato 4. augusti 91 – 1 stk
Pag. 180-181, No 22, Nog Proviantforvalter Lorents Abroes qvitering paa 13 shippund 3 lispund 4 pund Kiød, 6 shippund 11 lispund 10 pund smør 21 tønder 3 skp 12 OtingCar Biug oc Gryn, 117 tønder 3½ skp Malt og 8 lispund 6½ skaalpund tellig lius – samme qvitering er dateret 28. Novembr, 91 og 15. maj 92 – 1 stk
Pag. 182-183, No 21, Frederich Tidsens bevis paa 4 mark 8 skilling for 9 fade oxsekiød at sammenslaae og for 18 sk. For 9 tønder Smør – 1 stk
Pag. 184-185, No 23, Ditlef Jensens bevis for en del kiød, smør, malt og langhalm at udføre til 2 Kølede Baad, derfor betalt 4 mark 5 skilling – 1 stk
Pag. 186-187, No 24, Ølgaard Sibille Blinchs qvitering for Jomfru Thoyyes Kostpenge til 1. octobr. 92 Penge 78 Rd, dateret 4. Octobr, 92 – 1 stk
Pag. 188-189, No 25, Landstingsskrifueren Morten Jensens qvitering for 20 rd løn, beregnet til 1. octobr 1692 – 1 stk
Pag. 190-191, No 26, Rector Scholæ udi Rønne Christian Schreils qvitering paa 8 Rd Løn beregnet til 1. Maj 92 – 1 stk.
Pag. 192-193, No 27, Skouforsten Hans Christensens bevis paa 100 Rd læn, beregnet til 1. Octobr. 92 – 1 stk,
Pag. 194-195, No 28, Skou Ridderen Hans Olsen Madvigs qvitering paa 80 Rd læn beregnet til 1. October 1692 – 1 stk.
Pag. 196-197, No 29, Nog Skouf Ridderen Erich Mogensens bevis paa 80 Rd. Løn iligemaade beregnet til 1. octobr. 92 – 1 stk.
Pag. 198-199, No 30, Skarpretterens Haagen Nielsens Bevis paa 33 Rd. 2 mark beregnet til 1. Maj 92 – 1 stk.

[Fortsættes]

Jordebogsregnskabet 1691-1692. 2. del

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4- 197 Jordebogsregnskaber – udgifter (fortsat fra 1. del)

[Beskrivelsen er en transskribering af det i jordebogsregnskabet angivne indhold! Nummereringen følger bilagets angivelse]

Pag. 4-20, No 31-38, Sandemanden Hans Kofoeds qvitering for den 43. gaards landgilde i Østerlarsker sogn og den 39. i Østermarker Sogn, som hannem for Sandemandstjeneste var Assigneret, Rasmus Nielsens qvitering for 13. gaard i Ibsker sogn og 19. i Bolsker sogen. Sandemand Hans Jensens qvitering for 31. gaards landgilde i Poulsker Sogen og 7de i Pedersker sogen. Sandemands Hans Lougs qvitering for 34. gaards landgilde udi Aacher Sogen. Hans Jensen Bistrups qvitering for 6 Gaard i Vestermarker Sogen og 13. gaard i Nylars. Hans Nielsens qvitering for 18. gaard i Knudsker sogen og 6te i Nøcher sogen. Captain og Sandemand Jørgen Pedersens qvitering for 11. gaard i Clemenskersogen og 30. udi Olskersogen. Sandemand Jep Køllers qvitering for dend 2grd i Røe Sogen we til sammen 15 gaarde som forskrevne Sandemænd i Aar 91 har været Assigneret at oppeberge Landgilden af, efter bemelte qviteringer – 8 stk
Pag. 21, No 39, Afregningen beregnet fra 19. og 27. Novembr 91 til 26. April 92. er til Søe Etatens General Commissariat til Approbation indsendt.
Pag. 22-37, Én afregning beregnet fra 27. April 92 til 21. Octobr. Nest efter in Clussive med Hr. Capitain Fraasis og Proviant forvalters Lorentz Abroes paategnede Attester – 1 stk. (Rulle over Christiansø garnision)
Pag. 38-41, No 40, En Rulle ofuer Artiglerie Compagniet under Stök Capitain Haagen Michelsens haand med Velb. Hr. Oberster Wetberg paategned Attest, at hand samme Compagni dend 6. juli 92 ved Münstring hafde befunden Complet, huor efter Stöck Capitainens qviting og følger at vere betalt for de 92. haandlangere 92 rd. Er – 2 stk..
Pag. 44-45, No 42, Skipper Peder Olsen Madvigs qvitering paa ½ Maaneds Kost af 12. May 91 – huilke af de Deputerede ved Søe Estaten dend 24. Septembr nest efter er Approberet – 1 stk.
Pag. 42-49, No 41-44, Stöch Capitain Haagen Michelsens bevis ay hannem er betalt nog 125 Rd. 1 mark 4 Sk. Foruden 40 Rd hand tilforn har bekommet, som paa de 200 Rd til Artigleriet er ordineret, skal kortis – 1 stk og en løsseseddel, at regnskab skal følge med første – 1 stk.
Pag. 50-51, No 45, Hermand Bohns qvitering for 26 Rd som hand for 6½ tønder tære har bekommet, med derpaa tegnede Condecteur Otte Povelsens Attest og velb. Hr. Amptmandens Aprobation – 1 stk
Pag. 52-53, No 46, Morten Søfrensen og Morten Tommesens bevis for 1 mark 8 sk. Som dennem for 3 tønder tiære at bese og fylde er betalt – 1 stk.
Pag. 53-55, No 47, Søe Estatens ordre af 20. Juni 91 og 4re borgeris qvitering af Rønne med tolderen Mogens Pedersens Attest paa 26 Rd. 33 sk for it Ancher som dennem er betalt, som er hafde opbierget – 1 stk
Pag. 56-57, No 48, Kiøbmanden Villum Jacobsen bevis paa 16 Rd 4 mark som hannem for 5000 lættesøm [lofte søm? Til det nye tårn i Rønne]] er betalt med Condecteur Povelsens Attest og Obristens derpaa Approbation – 1 stk
Pag. 58-59, No 49, Henning Bohns qvitering for 15 Rd 9 sk. Som hannem for 4530 stk lættesøm er betalt med Condeucteurens Povelsens Attest og Obristens approbation – 1 stk.
Pag. 60-62, No 50, En afregning med en del Haandverchsfolk forfattet af Otte Povelsen med derpaa tegnet landt Militiens Commissariat Deputerede herres ordre og haaandtvercksfolchenis qvitering i aaret paa 71 Rd 5 mk 4 sk, – 1 stk [Det nye Tårn i Rønne]
Pag. 63- 64, No 51, Didrich [Nielsen] Smeds Memorial med obristens ordre paa 2 potter tran for 2 mark – 1 stk [+læder til ny blæsebælg til smedien ved kastellet]
Pag. 65-66, No 52, Een deel Søefolchis qvitering for 4 sld som dennem er betalt for Galioten Gachmed i en storm at fortøje, som og af Søe Estatens Commissariat er approberit – 1 stk
Pag. 67-68, No 53, Maurits Marchmans bevis for 8 mark som hannem for 43 faune toug til flagstangen paa taarnet er betalt – 1 stk.
Pag. 69-70, No 54, Skipper Peder Olsen Madvigs qvitering, og de ved Søe Estatens Deputerede deris paa tegnede ordre for en maaneds kost til hannem og hans underhavende 8 matroser – 1 stk
Pg. 71-72, No 55, Murermestere Anders Christensens bevis med Obristens Attest paa en Rigsdaler for trende holler at til mure udi Magasinhuset – 1 stk
Pag. 73-74, No 56, Obristens ordre og Capitain Fraasis paategnede qvitering for 4 Rd 2 mk 7 sk som til luis i hofved Vagten er Udgifuen – 1 stk
Pag. 75-76, No 57, Obristens ordre og Capitain Fraasis qvitering for 6 faune dobbelte brendeved som til hofued Vagten er udlefueret – 1 stk.
Pag. 77-78, No 58, Stock Capitainens forslaf og Specification med Obristens ordre og Attest om huis som til Artigleriets fornødenhed behøfuedes og bedrager som er indkiøbt 70 Rd – 1 stk
Pag. 79-80, No 59, Obristens ordre og Arist Ibsens qvitering for 7 sld som for 5 stolperum hus til Natmandens fornødenhed er udgifuet – 1 stk
Pag. 81-82, No 60, Støck Capitainens qvitering og Attest for adskillige Materialer som til Artigleriets fornødenhed er Indkøbt med Obristens paaskrift bedrager til 32 Rd 1 mk 5 sk, 1 stk
Pag. 83-84, No 61, Conducteur Otte Povelsens bevis med Obristens Attest om 1 Rd 1 mk som er udgifuet til 250 lættesøm – 1 stk.
Pag. 85-86, No 62, Bemelte Conducteur Memorial og Oberstens ordre paa 48 rd. som er udgifuen for 12 tønder tiære til Artigleriets fornødenhed – 1 stk
Pag. 87-88, No 63, Obristens ordre og Pouelsens qvitering paa 7 sld som til stensætteren Peder Hansen er betalt – 1 stk.
Pag. 89-90, No 64, Oberstens ordre og Povelsens Attest om 300 legtesømb, 72 støcker 6 tommer sømb og 9 mark til tømmermanden Peder Simmensen for Broen norden for Byen at Reparere – 1 stk
Pag. 91-94, No 65-66, Kiøbmanden Henning Bohns bevis paa 4 skippund lynebergersalt som med told og Accise bedrager til 25 rd 3 mk 4 sk – 1 stk og derhos tolderen Mogens Pedersens bevis at told og accise haver bedraget sig for de 2 skippund salt 5 rd 3 mk 4 sk. – 1 stk
Pag. 95-98, No 67, En brød roulle under Amptskrifuerens haand huilken og af Capitain Fraas og Lorents Abroe er Attestered beregnet for 19 og 27 Novembr 91 til 26 April 82 – 1 stk. Huad sig det andet brød angaaer fra 27. April 92 til 12. Octobr. nest efter, da findes der om forklaring i den afregning i den afregning som her udi No 46 mentioneres.
Pag. 99, No 68, Jacob Heyns bevis for 34 rd 1 mk 8 sk betaling for brød at bage som udi forbenft. 2de brødregninger indeholdis – 1 stk.
Pag. 100-104, No 69, Er et tings vinde om 100 tønder fordærvede Meel, huilket er passerit inden Rønne Byting den 18. October 92 og da 10 mand derom til Vidnesbyrd ført, mens tingsvidnet icke endnu af shriferen bekommet.
Pag. 105-169, No 70-74, Følger 4re tings vinder udsted af herredstingene den 30. augusti 1. 5. og 9. september 92 Angaaende ødegaarder forarmede bønder huilket alle at Amptmanden er paaskrefuen og Attestered. Saa følger og en Extract af fornefnte tingsvinde under Amptskrifuerens haand som summere forneftne tingsviddnes bedrag forklarer er 5 stk.
Pag. 170-171, No 75, Anders Castensens bevis at samme er gaatgivet, Landgilde og Contribution for Anno 169 af dend 12 vornedegaard i Clemmedsker sogen – 1 stk.
Pag. 172-173, No 76, Byfougden i Rønne og 2de Mands Attest om 6 tønder Roug og 10 tønder Buig som tuifagtige Mennisker har bortstjaalet af Magasinhuset huilket og Obersten er bevist efter hans fornefte Attest tegnede og schriffts videre Indhold – 1 stk
Pag. 174-179, No 77-79, Skipper Hans Nielsens paa tou køllede Baad hans bevis som af proviantforvalteren Abroe er Attesteret lyder paa 4 tønder 1½ skæppe Malts undermaal 1 stk.
Pag. 180-181, No 80, Copie af Christian Hansen Kall Herredsfougdes Dombslutning afsagt dend 1. Augusti 92 og følger Regenskabet formedelst hand har fridømt Gudiemboerne for dagsværkspenge 18 rd. 5 mk 12 sk. – 1 stk
Pag. 182-185, No 81, Copie af hr. Landsdommer Ancher Müllers dom under Selb (?) Madsen Byshrifuer i Nexø hans haand videmerit, huor udi dom den 22 gaard i Pedersjer sogen fri kiendes for Egtepenge – 1 stk.
Pag. 186-195, No 82, Restancer ofuer alt Amptes beregnet til 1. may 92 af kongl Mayts forbeholdne Gods bedrager 2493 rd. 4 mk 5 sk. – 1 stk.
Pag. 196-197, No 83, Nog en Restants ofuer huis Dechners bønder Rester til 1. may 1692 som er 144 rd, 3 mk 3 sk. – 1 stk.

Indhold i jordebogsregnskaber 1692 – 1693 1. del

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-33 Jordebogsregnskab 1692-1693

Regnskabet er omfattende på grund af kommissionen i 1691 reviderede jordebogen og de regnskabsmæssige problemer, der var opstået efter amtsskriver August Dechners forvaltning.

34-120 Dokumenter til jordebogsregnskab 1692, Indtægt (Litr. A-FF)

Pag. 36-42, Fortegnelse over dokumenter tilh. Jordebogsregnskabet
(Beskrivelserne af hvert bilag er anvendt herunder)

Pag. 4-33, Original Regenskabet udi sig selv-1 Støche
Pag. 43-44, Litr. A, En copie som er videmerit under hr Jens Morsingers Haand angaaende dend 27. Gaardtoft i Rutscher Sogen – 1
Pag. 45-48, Litr. B, En Copie Jordebog af dend gienpart som mig fra det Kongl. RenteCammer er ofuersendt af de Ao 1691 forordnede Commissarier deris ofuer Ambtets nye forfattede Jordebog – 1
Pag. 49-52, Litr. C, En Jordebog af Beregning ofuer Augustus Dechners Bønders Schyldende Landgl. For 1692, som af Hr. Ambtmand er Attestered den 21. Oct. 1693 – 1
Pag. 53-54, Litr. D, Capitels Taxten paa Roug, biug, haure oc Smør herpaa landet for Ao 1692:Under Schifte Schrifuerens Haand, oc Hr. Ambtmandens Attest den 21. Oct. 93 – 1
Pag. 55-56, Litr. E, Memoriall til Velbaaren Hr. Obesten om 5 gaardes bortfæstning, hvoraf er betalt til feste 19 rd: hafuer paategnede dend 22 maj 1693: at føsterne er hannem Saaledis bevist, ligesom i damme memoriall andrage – 1
Pag. 57-65, Litr. F-J, Fire Tingsvidner af herredstingene udsted, den 24. juli of 25 dito, saa er 14. Sept. Og 15. dito 1693 om sigte oc Sagefald 1692 – 4
Pag. 66-90, Litr. K-Y, Presternes Attester udi Sognene paa hvad lejermaalene som er passered 1692 – 15
Pag. 91-95, Litr. AA, Byefogederne Janus Ohlsens Regnskab udi Rønne for Ao 92: Uvise indkombster med hosfølgende fogde Svends, Søfren Michelsens quitering paa = 6 rd, item B tings erindres om lejermaalers bøder, forløfs Penge oc Arfuefalds Rettighed Ao 1690, 1691 oc 1692; disligeste en Memorial til Capitain Fraase om 2de Soldaters lejermaalle, er tilsammen – 6
Pag. 96-112 Litr. BB, Nexø oc Aakirchebyes Byefoged Michel Andersens Regenskab fra 1. Januari 1690 oc til 1. Januari 1693 oc hosføjede Documenter No fra 1 oc til 12 in Clusiue – 13
Pag. 113-116, Litr. CC-DD, Fra Hasle Byfoged Jens Andersen en Attest, under Hr. Poul Anchers Haand dat. 3. September 1683 paa lejermaall i byen 1692, saa oc et tingsvidne af byetinget udsted den 20. Januari 1693 om Slagsmaal oc anden u-vise indkomster, item en dom afuer et quindfolch, Judith Jørgensdatter for lejermaal -3
Pag. 117-120, Litr. EE, For Allinge oc Sandvig byes birkefouget Hans Jørgensen følger en Attest under sognepresten Hr. Søfren Schades Haand paa huis lejermaalere, som kunde vere passered, item tuende tingsvidner, om Sagefald, oc af tingning oc deslieg -3

121-285 Dokumenter til jordebogsregnskab 1692, II Udgift (No 1-59) [2 del til No 86]

Pag. 122-123, No 1, En Contract udi original af dato 6. Sept. 1692 med mons. Niels Møller sluttet om Landgilde. Smørret 1692. – 1
Pag. 124-125, No 2, Bødcher Samsing Samsingsens quitering paa 212 td. Smør at sammen slaa – 1
Pag. 126-127, No 3, Vognmand Olle Pedersens quitering for samme 212 td Smør at age til Stranden, at være betalt 2 rd 20 s. – 1
Pag. 128-129, No 4, Pram mend Ole Thiesen oc Hans Laursen for bemt. 212 td Smør til Schibberommet at udføre, betalt 2 rd 29 s, deris quitering af dato 29 Oct. 93 – 1
Pag. 130-131, No 5, Arbeidsmand Hans Hansen og Peder Jørgensens quitering som er betalt 4 mark danske hver for deris umage for samme Smør at paa og af Vognen laste. -1
Pag. 132-133, No 6, Hr Geheime Raad Plessens ordre in original af dato 24. April 1693 om Sæde Korn til Hans Mayst. Bønder 1693 Saa oc Landgilde Kornet at selge efter Kapitels Kiøbet – 1
Pag. 134-140, No 7, Specifikation paa hvis Laane Korn som Hans Kongl. Mayst. Bønder haufer bekommit til Sæden, af Ambtmanden attesteret den 21. Oct. 1693. – 1
Pag. 141-142, No 8, Hr. Geheime Raad Plessens ordre in originali af dato 11. April 1693 angaaende 9 mark danske som ugentligt Jomfru Todt tilfindes til Underholdning schal betalis. – 1
Pag. 143-144, No 9, Støck Capitain Haagen Michelsen qvittering på 65 rd 3 mark for et Aars forpleining af samme Jomfru Todt fra 1. Oct. 1692 til 14. maj 1693, -1
Pag. 145-146, No 10, Holdsførster Hans Christensen bevis for et Aars Løn 100 rd. Fra 1. oct. 1692 til 1. oct. 1693. – 1
Pag. 147-148, No 11, Schouf Rider Erich Mogensens quittering paa et Aars løn 80 rd. fra 1. Oct. 1692 til 1. Oct 1693. – 1
Pag. 149-150, No 12, Schouf Rider Hans Madvigs quittering paa 80 rd. Fra 1. Oct. 1692 til 1. Oct. 1693.-1
Pag. 151-152, No 13, Landtings Schrifuer Morten Jonsen (Klows) bevis paa annammede 20 rd. For et Aars Løn fra 1. Oct. 1692 til 1. Oct. 1693. – 1
Pag. 153-154, No 14, Rector Scholla Christian Schreils quittering for et Aars Deputat 8 rd. fra 1. Maj 1692 til 1. Maj 1693. – 1
Pag. 155-156, No 15, Scharp Retter Haagen Nielsens quittering for et Aars løn 33 rd. 32 skilling fra 1. maj 1692 til 1. maj 1693. – 1
Pag. 157-158, No 16, Jens Kieldsens quittering paa tre cvartaler beregnet fra 1. januar 1693 til 1. oct 1693. – 1
Pag. 159-163, No 17, Roulla paa Artigleriet for Ao. 1692 under Støck Captainens Haand oc Hr. Oberst Vetbergs paa schrift, Saa oc Støck Captainens quittrting for de 92 haandtlangeres aarlig enhver tillagde 1 rd. Gage. – 1
Pag. 164-167, No 18-19, Conductiur Otto Poulsen quittering af 12. Aug. 1692 paa 20 rd som paa hans gage er betalt, med derhos min Undernanigste Memorial til Land Militiens Commissariat udi Margin teigned af Mons. Wodras. Samme bemt. 20 rd. Ved afregning at Decurtere Conducteuren. – 2
Pag. 168-195, No 20-24, Hr. Geheime Raad Plessens ordre in Originali: dat. 7. December 1692 paa 2000 rd som er ordineret til dend Christiansøske Garnison, Saa oc en approberet afregning ved Søe Etatens Commissariat sat. 28. November 1693 angaaende bemt. Garnisons betaling fra 13. Oct. 1692 til 27. juli 1693. -2[med personlister over Chr.Ø.s garnison, samt attester]
Pag. 196-197, No 25, Claus Kofoeds quittering paa Maglegaard oc Ellshuse I Østermark Sogn, huilke hans Hustru er forundt Landgilde paa Lifstid. – 1
Pag. 198-199, No 26, Ritmester Westerwalts bevis på Simblegaards Landgilde som hans kongl. Mayts allernaadigst har ham forundt. – 1
Pag. 200-201, No 27, Hr. Poul Anchers quittering for Landgilde af Kannichegaardene i Aacher Sogn for 1692 som Kongl. Mayst. hammum oc har benaaed. – 1
Pag. 202-203, No 28, Noch dito bevis for Ao 1689. – 1
Pag. 204-205, No 29, Margrethe sal. Peder Laursens nuværende Mand Claus Krøyers quittering paa Kobbegaards Landgilde 1692, – 1
Pag. 206-213, No 30-33, Firre Herredfougder her paa Landet en huers quittering paa deris Gaardes Landgilde som de efter louen nyder. – 4
Pag. 214-219, No 34-36 Trende herreds schrifueres beviser ligesaa, – 3
Pag. 220-235, No 37-44, Item Sandemændenes Bevis en gaards Landgilde udi huer Sogn herpaa Landet. – 15 [her er kun 8 bilag, hvilket er dem, som er nævnt med henvisning i regnskabet]
Pag. 236-257, No 45, Specification oc beregning ouer Officer Godset pro Ao 1692. Andragende til Penge 1170 rd. 4 mark 2 skilling. – 1
Pag. 258-263, No 46-47, Støck Capitain Haagen Michelsen paa resten 34 rd 4 mark 12 sk af den ordinerede 200 rd til Artigleriets reparation saa føger oc Søe Etatens General Commissariats ordre in originali in dato 18 november 89 angaaende bemelt. 200 rd. – 2
Pag. 264-266, No 48-49, Søe Estatens Approbations Order af dato 20 november 1692 oc vedkommende quittering paa 7 mark 15 sk for 2 kjølede Baads Redning oc Beving (?). – 2
Pag. 268-270, No 50-51, Noch Søe Estatnes Commissariats ordre af 12 november 92 paa 2 rd paa en Raad til kong Mayst fløit Schib Huide Fortuna. – 1
Pag. 271-273, No 52, Item velbmt. Søe Estatens Commissariats ordre af dato dend 20. november 1692 for betalte 9 mark til Herman Bonne oc Ditløf Henrichsen der en del ballast jern støcher oc Anckre har nedaget til stranden. -1
Pag. 274-275, No 53, Prammænd Hans Laursen oc Hans Rasmussens qutering paa 2 rd 4 mark at føre Pram ballast steen at udskibe af Gallioten Gachmed, huorpaa er tegnet skipper Per Olsen Madvig Attest.
Pag. 276-277, No 54, Støk Capitain Haagen Michelsens Memoriall 1. Juli 1692 til Hr. Oberst Wetberg om 100 Søm til en Schyde Schive, huorpaa Hr Obersten har gifuen ordre dend 2. Juli om til hannem at være følgagtig, – 1
Pag. 278-279, No 55, Dito Capitains Attest af bemt. Hr. Ambtmand ratificeret dend 29. Juli 92 paa 4 rd 12 sk omkostning, som er anvendt paa 100 center Krud(t). – 1
Pag. 280-281, No 56, dito Capitainens Memoriall den 6. September 92 oc Hr. Oberstens paafølgende order om 100 Støcher Søm til et Kammers Reparation ved Materialgaarden. – 1
Pag. 282-283, No 57, foromrørte Hr. Oberstens ordre dend 1. november 1692 oc Capitein Frasses paateignede quitering paa 4 rd 4 mk 5 sk for Lius til Vagten. – 1
Pag. 284-285, No 58, dito order oc quitering af 10 november 1692 oc 12 April 1693 om 6 faufhe Ved til Corde Gardens Ildebrand. – 1

Jordebogsregnskaber 1692 – 1693 2. del

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-182 Dokumenter til jordebogsregnskab 1692, Udgift (No 59 til No 86]

Pag. 4-18, No 59-60, En Landstingsdomb in Originali ofuer Per Mortensen afsagt dend 29 Juni 1692 for et drab paa Gudbran Erichsen, tillige med en videmeret Copie af Schifte forretningen af Ambtmand attestered, dend derud inden anførte omkostninger 19 rd 62 sk.. 2
Pag. 19-20, No 61, Cammer Collegio ordre in orgenali af dato 18 marti 1693 angaaende Landsdommers aflagde domb, paa de anordnede 4 rd Egtepenge, til officeren her paa landet at ofuersende. – 1
Pag. 21-22, No 62, Landstings Schrifuers oc Landsdommers quitering paa 3 rd for Samme Domb at Schrifue oc forseigle. – 1
Pag. 23-62, No 63-72, Tvende ordres in originali af dato 23 April 1692 oc 6 August 1692, angaaende Aakirche Hospital, tillige med Specification, oc indsluttet 4re quiteringer paa 34 rd 52 sk omkostning, item Landsdommerens Domb in originali afsagt dend 3 febr. 92: Højeste Rettens Stefning dat. 15 Decemb. 92 oc en Attest af Renteschrifueren Hr. Hans Jostzer (?) oc Gregorius Clausenius udgifne dend 24 April 1693: Alle anlangende bmt Hospitall, som er til sammen – 10
Pag. 63-64, No 73, En videmerit Copie af Hr. Ober Jæger Hans Georg Seitz attesterede Specification, paa huis omkostning som er anvendt imidlertid dend kongl. Jagt herpaa Landet paastoed. – 1
Pag. 65-66, No 74, Kiøbmand Henning Bohnis quitering for 4 Skippund Salt = 20 rdr. – 1
Pag. 67-68, No 75, Memorial til Hr. Oberst Vetborg med hans paategnede attest dend 21 oct. 1693 om bemelt. 4 Schippund Salte at vere medgaaed til Landgilds Smøret 92.- 1
Pag. 69-70, No 76, dito angaaende tvende Karles aarlig Løn ved Korn Harpning saa oc Schoufles indkiøb et. – 1
Pag. 71-102, No 77-80, Fire tingsvidner af herredsfougderne udsted dend 24 og 25 Juli, 14 og 15 Sept 1693 angaaende kongl. Majst ødegaarde oc forarmede bønder Ao 1692. – 4
Pag. 103-137, No 81, En Extract ofuer Samme tingsvidner, huad forn. Øde oc forarmede gaarde sige udi Penge andrager. – 1
Pag. 138-165, No 82, Restantz ofuer Kongl. Majst. Bønder for Ao 1692 af Ambtmanden Attestered dend 21 Oct. 1693. – 1
Pag. 166-175, No 83, Noch Restantz til 1. Maj 1692. – 1
Pag. 176-178, No 84, Item Restantz ofuer forrige Ambtskrifuer Augustus Dechners bønder fra 1. maj 92 til 1 Maj 93. – 1
Pag. 179-180, No 85, dito for Ao 1690 oc 1691. – 1
Pag. 181-182, En Attest af dato [14. juni 1693] under de ved Dechners boes Registrering forordnede Commissarier hænder, angaaende 1 rd som 10 vornede Jens Hansen befindes efter afregning at hafue betalt til Augustus Dechner paa 1692 Aars Restantz. –

Summa Blade disse Documenter sig tilsammen som ved bemt. Ao 1692 Aars Regenschab hoslegges = 140 Støcker.
Rønne dend 21. Octob. 1692
Hans Henrich Schor

183-198 Antegnelser til jordebogsregnskab 1692-1693

199-201 Ekstrakt af antegnelser og Decision 1692-1693

202-290 Bilag til Antegnelser 1692-1693 (litr. A-NN)

Pag. 203-204, Litr. A, Kendelsespenge i 1692
Pag. 205-214, Litr. B-F, Om fogedernes ret til 6 rd af de uvisse indtægter og om lejermålsbøderne, Kommentarer og tingsvidner fra købstæderne og de fire herreder angående de visse og uvisse indtægter, særligt lejermålssagerne.
Pag. 215-222, Litr G, Svaneke Bys regnskab for visse og uvisse indtægter 1689,90 og 91.
Pag. 223-, Litr. H, Tingsvidne fra Hasle om de uvisse indtægter.
Pag. 225-226, Litr. J, Christen Lind, Rø sogns præst kvittering for landgilde for den 17. gård.
Pag. 227-228, Litr. L, Jordebog over de fire herredskaptajners gårde hvis landgilde de nyder.
Pag. 229-253, Litr. N-Z, Udgifter til reparation af artilleriets redskaber(træudgifter) på 200 rd. Sandsynligvis til lavetter
Pag. 254-261, Litr. AA-DD, Jacob Johansens kvittering for udfærdigelse af hjul til artilleriets kanoner.
Pag. 262-265, Litr. EE-FF, Didrich Nielsens kvittering til jernhjul til Kastellet og til Sandvig og Allinge Poster, samt øens øvrige poster – med beskrivelse af arbejdet
Pag. 266-275, Litr. GG-LL,NN, fortegnelse over tømmerarbejdet på batteriet og ammunitionskammer på Nexø, Hasle og andre post.
Pag. 276-286, Litr. MM-Plessens ordre 4/7 1693 og anvisning til oberjæger Hans Georg Seitz at begive sig til Bornholm og om muligt at fange hjorte. Flere dokumenter og beskrivelser.
Der blev stillet folk og vogne til rådighed. Samt regnskab over udgifter på ekspeditionen. Der blev fange 54 hjorte og ført til København på tre skibstransporter. En del af hjortene døde.
Pag. 287-290, Jordebog over gårdes landgilde, der var lagt til de to piloters underhold, samt til herredsskriverne i Østre og søndre herred, samt Vester og Nørre herred.

Jordebogsregnskaber 1. maj 1693 til 1. maj 1694

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

34-32 Jordebogsregnskab 1693-1694

Pag. 31, Inventarium med blandt andet vægte med lodder og fangejern bestående af 4 Bolter med to bøjler, 4 jernhandsker (håndjern) og 2 små hængelåse.

33-38 Ekstrakt over jordebogsregnskaber for 1692 og 1693, kontributionsregnskab 1694 såvel som Hammershus fæstnings Ammunition- og materielregnskab fra 1. oktober 1689 til den 31. december 1692 og Rønne fæstning og Tårns regnskab beregnet fra 1. januar 1692 til 1. januar 1694 (Chr. 5s ordre på..)

39-114 Dokumenter (bilag) vedrørende jordebogsregnskabet 1693-1694 (Litr. A til MM)

Pag. 41-43, Litr. A, Kopi af landstingsdom 30. august 1693 vedr. den 37. gård i Rutsker, som siden 1651 var givet til Adam von Krampens arvinger. Senere konverteret til den 10. vornedgaard i Vestermarie.
Pag, 44-45, Litr. C, Kapitelstaksten
Pag. 46-49, litr. D, Kongens gårde som er bortfæstet i 1693-1694.
Pag. 50-51, Litr. E, Svaneke og Østre herreds attest på uvisse indtægter.
Pag. 52-53, Litr. F, Nexø og Aakirkeby samt Søndre Herreds attest på uvisse indtægter
Pag. 54-55, Litr. G, Rønne og Vestre herred dito.
Pag. 56-57, Litr. H, Hasle og Nørre Herreds dito.
Pag. 58-65+67-91, Litr. I-L+N-AA, Sognepræsternes indberetning af lejermålssager.
Pag. 66, Litr. M, Liste over kvinder der ej kunne betale lejermålsbøder, hvorfor de i stedet måtte i Rønne Rødstue arrest.
Pag. 92-100, Litr. BB-EE, Rønnes lejermålssager.
Pag. 101-110, Litr. FF-KK, Nexø og Aakirkebys uvisse indtægter.
Pag. 111-114, Litr. LL-MM, Hasle og Allinge-Sandvigs uvisse indtægter.

115-406 Dokumenter (Bilag) til jordebogsregnskabet – Udgifter (No. 1-95)

Pag. 117-120, No 1-2, Ordre vedr. håndtering af Landgilder.
Pag. 121-133, No 3-8, Bødker Samsing Samsingsen fra Rønne for 200 tønder til landgildesmørret. Vognmand Detlef Jensen for at køre 200 tønder til stranden, og udgift til Hans Rasmussen for at bringe de 200 tønder fra strand til Galioten Gachmed, Til Niels Mortensen og Hans Jensen for at losse og laste de 200 tønder.
Pag. 133-142+154, No 9-10+16, Rentekammerets ordre og Specifikation over bøndernes lånekorn i 1694.
Pag. 143-162, No 11-15, kvitteringer på transport af landgilde til København.
Pag. 162-184, No 18-30. Kvitteringer for modtagelse af gager til civilbetjentene og andre –Pag. 181 skarpretteren Haagen Nielsen 33 rigsdaler 2 mark.
Pag. 185-189, No 31- 32, Rulle over artilleriets 92 håndlangere og officerer og konstabler.
Pag. 190-191, No 33, Søetatens anvisning til betaling af 2100 rd
Pag. 192-197+204-205, No 34-36+40, gager og lønninger til Christiansøs garnison.
Pag. 198-203+206-209, No 37-39+41-42, Rulle og gage til Christiansø kompagni der opholder sig i Rønne, samt udgifter til brød.
Pag. 210-211, No 43, Claus Kofoeds kvittering for modtagelse af landgilde tildelt Elisabeth Ackeleie enke efter kaptajn Jens Kofoed.
Pag. 212-214, No 44, Caspar Henrich Westervalt kvittering for Simlegaard landgilde og ægtpenge.
Pag. 215-216, No 45, Poul Anchers kvittering på landgilde og ægtpengefra Kannikegaard
Pag. 217-218, No 46, Sognepræsten Christian Lind kvitterer for landgilde fra den 17. gård i sognet formedelst sognes ringe indtægter.
Pag. 219-249, No 47-62, kvitteringer for pensioner, herredfogeder, kaptajner, sandemænd og enkebetalinger for modtagelse af gårdes landgilde som en del af gagen.
Pag. 250-260, No 63-64, Udgifter til den bornholmske milice. Gager 1691-1692.
Pag. 261-272, No 65-70, Specifikation over gårde, med beboernes navn, der var lagt til militsen, samt gårde til officererne.
Pag. 273-274, No 71, Kvittering på at amtskriverne havde betalt 200 rd til Zalkammeret i København.
Pag. 275-290,295-296, No 72-79+82, Specifikation over udgifter til håndværkere, der arbejdede på magasiner og på Corps de Gaarde på Hammershus og i Rønne, opsætning af plankeværker mm.
Pag. 291-292, No 80, Materialer til proviantforvalter Abro på Christiansø.
Pag. 297-298, No 83, amtskriverens ønske om ansættelse af to karle til at harpe kornet ved magazinhuset og amtmandens accept.
Pag. 299-300, No 84, Specifikation på lejermålsbøder der ej er betalt, men afsonet med fængsel i 4 uger i Rønne Rådhus kælder.
Pag. 301-340, No 85-89. Tingsvidne fra Østre, Søndre, Vestre og Nørre Herreder over landgilde mm som ikke har kunne lade sig inddrive.
Pag. 341-373, No 90, Ekstrakt over ødegårde og forarmede gårde og hvad der ikke kunne betales.
Pag. 374-397, No 91, Jordebogsrestancer for kongens bønder og vornedgårde fra 1. maj 1693 til 1. maj 1694.
Pag. 398-401, No 92, Jordebogsrestancer fra kongens bønder fra før 1. maj 1693.
Pag. 402-404, No 93-94, Restant på forrige amtskriver Augustus Dechners bønder 1693-1694. Og restant på samme indtil 1. maj 1693
Pag. 405-406, No 95, Samlet restance på jordebogsregnskabet 1692-1693.

408-420 Antegnelser til jordebogsregnskabet 1693-1694

421-442 Dokumenter vedr. antegnelserne (Litr. A-E)

Pag. 422-423, Litr. A, Tingsvidne fra Nørre Herred ang. restance på den 43. gård i Klemensker.
Pag. 424-425, Litr. B, Ang. restance for slagsmålsbøde som Peder Bohn blev idømt i 1693. Dateret Nexø 9. april 1695.
Pag. 426-427, Litr. C, Kvittering for levering af 300 td. Havre til provianthuset i København.
Pag. 428-432, Litr. E, bevist for betaling for brødbagning og levering af blødt brød mm
Pag. 433-434, Litr. D, Bevis for levering af forplejning til Christiansø og til frikompagniet i Rønne.
Pag. 435-442, E?, No 1-4, Specifikation over Christiansøs garnisons mandskab som var udstationeret i Rønne og deres tildelte lønninger.

Jordebogsregnskaber 1. maj 1694 til 1. maj 1695

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-40 Jordebogsregnskab

41-99 Dokumenter til jordebogsregnskabet 1694-1695, Indtægt (Litr. A-X)

Pag. 43-45, Litr. A, Beregning på hvad forrige amtskriver August Dechner s bønder skylder i landgilde.
Pag. 46-47, Litr. B, Kapiteltaksten.
Pag. 48, Litr. C, Ordre om at sælge et bjerget jernanker i Nexø.
Pag. 49-50, Litr. D, Specifikation over kongens gårde, der er bortfæstet i perioden 21. maj 1694 til 23. marts 1695.
Pag. 51-79, Litr. E-T, Præsternes indberetning om lejermålssager.
Pag. 66, Ekstrakt af skifte efter Boel Ibsdatter på 19. vornedgaard i Aaker
Pag. 80-83, Litr. U, Uvisse sager i Rønne
Pag. 84-91, Litr. X, Uvisse indtægter i Nexø og Aakirkeby og Søndre herred

92-111 Antegnelser til jordebogsregnskaber 1694-1695

Pag. 93, Bemærkning til punkt 1: Med dette regnskab følger den nye jordebog, som blev forfattet i samarbejde med kommissærerne i 1691.
106-114 Ekstrakt af antegnelser til jordebogsregnskab 1694-1695 og kontributionsregnskabet 1695.
115-149 Dokumenter til Antegnelserne for året 1694 (litr. A til Q)
Pag. 116-117, Litr. A, Differencen mellem Kommissærernes jordebog fra 1691 og det som de deputerede i Kammerkollegiet anbefalede.
Pag. 118-119, Litr. B, Svaneke og Østre Herreds regnskab over uvisse indtægter.
Pag. 120-121+124, Litr. C+E-J, Nexø og Aakirkeby, samt Søndre Herreds indberetning.
Pag. 122-123, Litr. D, Rønne og Vester herred
Pag. 129-131, Litr. G Præsternes indberetninger
Pag. 135-139, Litr. M, Transport af landgilde
Pag. 140-143, Litr. N, Rulle over artilleriet på Bornholm
Pag. 144-149, Litr. O-Q, Lejeaftaler vedr. landgilde opbevaring og transport. For årlig 10 rigsdaler aftales leje af Morten Jensens gård på 12 stolperum i Rønne til oplagring af landgilde byg og havre. Leje af sejldugs sække.

150-358 Bilag til jordebogsregnskabet 1694-1695. Udgifter (No. 1-73)

Pag. 151-184, No 1-17, Forpligtelsen til at føre landgilde smør mm til Christiansø og aftaler om transport mm.
Pag. 185-217, No 18-33, Gager og pensioner til de civile betjente – efterfølgende kvitteringer (ex. Jens Kjeldsen og skarpretter Haagen Nielsen).
Pag. 218-234, No 34-38, Gager mm til Garnisionen på Christiansø, samt til frikompagniet, og til brød mm
Pag. 235-244, Litr. 39-43, Kvitteringer: Claus Kofoed kvitterer fra jordebogspenge fra Maglegaard til enken Ackeleje, Caspar Westervalt for Simlegaard, Poul Ancher for Kannikegaard, Christen Lind for den 17. gård i Rø og Margrete for afdøde landstingsskriver Peder Larsen.
Pag. 245-273, No 44-46, Udgifter gager mm til artilleriet og til landmilitæret. Hvilke landgildeydelser der blev afkortet til militæret.
Pag. 274-291, No 47-54, Udgifter til håndværkere og til transporter, udgifter foranlediget af utøj og orme, udgifter til lys og brænde for Carps de Guarden i Rønne og meget andet.
Pag. 292-293+304-305, No 55+61+63, Udgifter til Rønne tårns bygning. Udgifter til Corps de Guades reparation.
Pag. 294-297, No 56-57, Refusion til skarpretteren som har benyttet egen økse til henrettelser, men nu besluttet at indkøbe sværd til formålet.
Pag. 314-315, No 66, Betalt for to nye vinduer og glasruder i Hammershus fangekammer i forbindelse med Hans Nielsen indespærring (Brodermorderen) – 2 rigsdaler
Pag. 316-317, No 67, Udgifter til landstinget skrivere for at skrive domme 1691-1693.
Pag. 318-321, No 68-69, Rentekammerordre og attest på en hest tilh. August Dechner, som var opstaldet hos Tobias Dechner og som nu var solgt på auktion.
Pag. 322-331, No 70, Specifikation over ødegårde og gårde der kun kunne betale halvdelen, tredjedel eller kvart landgilde mm
Pag. 332-358, No 71-73, Landgilderestanter 1694-1695

Jordebogsregnskab 1. maj 1695 – 1. maj 1696

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-32 Jordebogsregnskab 1695-1696

Pag. 25 – Amtskriver Hans Henrich Schor havde i København købt et skarprettersværd til 16 rigsdaler (henvisning til kvittering 40+41) Som udgift for 1684 var anført 6 rigsdaler til skarpretteren som udgift, men som nu skulle fratrækkes i hans gage (Se pag. 41).

33-45 Antegnelser til jordebogsregnskab 1695-1696

Pag. 35, Gotfred Nielsen havde begået lejermål med Anna Ibsdatter i Gudhjem. Ved en attest fra Jacob Sode (Lit. O) oplyste, at han var kommet til penge ved giftermål i Rø sogn, hvorfor han burde kunne betale sin bøde på 12. rigsdaler. Til denne post bemærkedes, at han var en fattig soldat i det andet nationale kompagni, hvilket bevidnes med herredsfogedens attest (Lit. B)

46-62 Dokumenter til antegnelserne 1695-1696 (Lit. A-H)

Pag. 47-48, Lit. A, Difference mellem Kommissærernes forfattede jordebog fra 1691. Pag. 49-50, Lit. B, Attest på at Gotfred Nielsen og Jens Mortensen, der boede i Rø, var fattige soldater, der ikke kunne tjene til lejermålsbøderne, da de skulle passe deres vagter. Dateret 23. marts 1697.
Pag. 51-52, Lit. C, Lejermål i Østermarie Sogn
Pag. 53-56, Lit. D-E, Svaneke bys uvisse indkomster
Pag. 57-62, Lit. F-H, Kvittering for pensioner til: sal. Henrik Thotts datter Sophia Thott, Jens Kofoeds enke Elisabet Acheleie.

63-247 Dokumenter til jordebogsregnskab 1695-1696, Indtægt (Lit. A – RRR)

Pag. 65-67, Lit. A, Forrige amtskriver August Dechners bønders restancer.
Pag. 68-69, Lit. B, Kapiteltaksten for 1695.
Pag. 70-71, Lit. C, Rentekammerets ordre pr. 23. juni 1696 bl.a. om afdøde Hans Marchmands gæld til August Dechner.
Pag. 72-73, Lit. D, Bortfæstede vorneder og kirkebo som tilhørte kongen i 1695 i perioden 2. juli 95 til 18. april 96
Pag. 74-75, Lit. E, Østre herreds indberetning om uvisse indtægter.
Pag. 76-77, Lit. F, Tingsvidne fra Søndre herreds uvisse indtægter
Pag. 78-79, Lit. G. Tingsvidne fra Vester herreds indberetning
Pag. 80-81, Lit. H, Tingsvidne fra Nørre herred.
Pag. 82, Lit. J, Sag mod Poul Hansen i Melsted – uddrag af landstingsdom fra 8. april 1696. Om athans båd var blevet brugt af morderen Hans Hansen til flugt.
Pag. 83-112, Lit. K. Ifølge landstingsdom over Jens Hansen på den 28. gård i Olsker for at have, sammen med Hans Nielsen, hjulpet Hans Hansen ud af sin arrest på Hammershus. Tingsvidner fra Hammershus Birk, Nørre og Østre Herreds ting. fortæller indgående om Brodermordet: Hans Nielsen drab på Henrik Nielsen. Han dømtes til at arbejde i jern på Bremerholm på livstid og miste sin boslod
Beregning på Amtsskriver August Dechners beslaglagte bøndergods – udgift for 1695.
Pag. 113-114, Lit. L, Samme forbrydelse og sag. Hans Svendsen blev frikendt.
Pag. 115-116, Lit. M; Kongens benådningsbrev for dem, der havde været med til at udbryde Hans Hansen fra Hammershus arrest, dat. 30. juni 1696. De beholdt deres boslod mod blot udstå 3 måneders arrest på Hammershus.
Pag. 117-118, Lit. N, Kopi af dom i sag om en forsvunden hoppe tilh. Jørgen Andersen i Vestermarie. Da han fandt hoppen hos Laurids Andersen i Klemensker, hhavde han forsømt at arrestere ham for tyveri
Pag. 119-120, Lit. O, Lejermålssager i Østerlars (I Gudhjem: Gotfred Nielsen og Ane Ipsdatter. Han var senere blevet gift i Røe Sogn, og der opholder sig, har og ved giftermålet fået nogle midler. Hun er i Gudhjem hos sin fader Jep Byrresen, og er ganske fattig)
Pag. 121-130+137-146 , Lit. P-T, X-BB, Præsternes indberetning om lejermål
Pag. 131-132+146-155, Lit. U, Specifikation over lejermålsmøder som ikke blev betalt, men som blev straffet med fængsel i Rønnes rådhuskælder.
Pag. 133-136, Lit. V, Skifte og likvidation over Hans Jacobsen på den 55. gård i Aaker sogn efter at han havde begået lejermål i sit ægteskab.
Pag. 147-148, Lit. CC, Lejermålssag mod Oluf Pedersen og Kirstine Olufsdatter fra Klemensker.
Pag. 149-156, Lit. DD-GG, Lejermålssager i Hasle og Rutsker, Olsker, Rø med sag om at et par ”havde søgt seng sammen” før ægteskab.
Pag. 157-159, Lit. HH, Lejermålssager i Rønne
Pag. 160-161, Lit. JJ, Svaneke og Østre herred
Pag. 162-173, Lit. KK-OO, Rønne og Vestre herred
Pag. 174-182, Lit PP, Nexø og Aakirkeby samt søndre herred.
Pag. 183-184, Lit. UU-VV, Hasle, Allinge-Sandvig og Nørre herred
Pag. 185-194, Lit. XX, Svaneke købstads regnskaber for uvisse indtægter
Pag. 195-196, Lit. YY, Hans Dominicis meget præcise indberetning om lejermål og skriftemål.
Pag. 197-247, Lit. ZZ-RRR, Svaneke bys regnskab for uvisse indtægter (Lejermål fra 1. maj 1689). Adskillige domme, tingsvidner og skifteforretninger.

248-417 Bilag til jordebogsregnskab 1695-1696, Udgift (No. 1-54)

Pag. 250-251, No 1, Rentekammerordre om håndteringen af landgilde
Pag. 252-273, No 2-12; Kvitteringer for pramdragere, vognmænd etc for transport og levering af landgilde til provianthuset i København.
Pag. 274-278, No 13, Specifikation over bønder der har fået sædekorn 1696.
Pag. 279-300, No. 14-24, Gager til civilbetjentene og. pensioner til Aaker Hospital, Jomfru Thott og Jens Kjeldsen m.fl. – bl.a. pag. 317; skarpretter Haagen Nielsen.
Pag. 301-304, No 25 Rulle over artilleri kompagniet officerer og 92 håndlangere på Bornholm 1695
Pag. 305-309, 331-333 ,No 26-27+29, Gager mm til Christiansø garnision
Pag. 310-330, No 28, Sygejournal, fortegnelse på legemlige skader på Christiansøs soldater, der arbejdede ved Rønne fæstning. Samme fortegnelse med udgifter til de norske soldater samme sted. Udfærdiget af feltskærer Simon Holst.
Pag. 334-337, No 30, Udgifter til brødbagning og traktement til soldaterne.
Pag. 338-340, No 31, Gager og lønninger til garnisionen på Christiansø
Pag. 341-350+358, No 32-36+39, Kvitteringer for modtagelse af landgilde fra de tildelte gårde – Amtmandens klage over tildeling af gårde til andre grupper.
Pag. 351-356, No. 37+38, Ekstrakt over den ”Bornholmske Militie” og indberetning.
Pag. 359-360, No 40, Ordre om at anskaffe et skarprettersværd – aktuelt fordi Hans Nielsen var blevet dømt ved højesteret at miste sit liv ved sværdet.
Pag. 361-362, No. 41, kvittering for sværdet
Pag. 363-368, No 42-44, Specifikation over den omkostning Corps de Guarde vagt og lysepenge.
Pag. 369-372, No 45-46, Divers kvittering for køb hos Henning Bohn.
Pag. 373-374, No 47, Fortegnelse over personer, der ikke kunne betale lejermålsbøder, hvorfor de måtte side bøden var i Rønne Rådstues kælder.
Pag. 375-376, No 48, Gårde som er tilgået kongen ved mageskifte i Søndre herred.
Pag. 377-386, No 49, Fortegnelse over gårde som har fået nedsat landgilde, ægte- og knægtepenge, 1695.
Pag. 387-407, No 50, Gårde med restancer af landgilde, ægt- og knægtpenge 1695- 1696.
Pag. 408-409, No 51, Rapport over et indbrud i landgildemagasinet i Rønne, hvor der blev stjålet havre og byg.
Pag. 410-416, No 52, Gårde med restancer fra de foregående år, som endnu består som udestående.
Pag. 417, No 53?, Amtmand Boefckes kvittering på gage for januar 1697 63 rd 3 mk 10 sk.
No 54 mangler.

Jordebogsregnskab 1. maj 1696 til 1. maj 1697

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-40 Jordebogsregnskab 1696-1697

Pag. 40. Amtets inventarium med ”Fangejern”, der bestod af ”4 bolter med Bøyler, 4 Jernhandsker, tou smaa hengelaase og et Skarp Rætter suærd hans kongelil. May. Tilhørende, som Skarp Rætter Mester Haagen Nielsen har i forvaring”

41-52 Ekstrakt over jordebogsregnskaberne

1. Jordebogsregnskaber fra 1. maj 1694 til 1. maj 1697,
2. Kontributions regnskab 1. januar 1695 til 1. januar 1697,
3. Hammershus regnskab 1. januar 1693 til 1. januar 1697
4. Rønne taarns ammunitions- og materiel regnskab 1. januar 1694 til 1. januar 1697

53-66 Antegnelser til jordebogsregnskab 1696-1697 og decision

67-95 Dokumenter til antegnelser til jordebogsregnskab 1696-1697 (Lit. A til M)

Pag. 68-69, Lit. A, Attest fra Hans Dominic ang. lejermål i Svaneke.
Pag. 70-71, Lit. B, Attest fra Christen Lind ang. 2 svenskeres lejermål i Rø.
Pag. 72-74, Lit. C, Svaneke og Østre herreds oversigt over lejermål
Pag. 75-78, Lit. D, Amtets udgifter til Christiansøs garnison mht. gager og brød
Pag. 79-80 , Lit. E, Kvittering for gage til Hans Olsen Madvig.
Pag. 81-82, Lit. F, Ekstrakt (?) over jordebogs ændringer indtil ny jordebogs udfærdigelse.
Pag. 83-85+89-93, Lit. G+K+L, Rønne by om gamle lejrmålssager
Pag. 86, Lit. H, Aakirkeby om gamle lejermålssager
Pag. 87-88, Lit. J, Svanekes lejermålssag Laurs Ødbersen og Kirstine Jensdatter i Østermarie.
Pag. 94-95, Lit. M, Ekstrakt over diverse korrektioner af søetatens leveringer.

96-199 Dokumenter til jordebogsregnskab 1696-1697, Indtægt (Lit. A-TT)

Pag. 98-100, Lit. A, Jordebog over tidl. August Dechners gårde, der nu er tillagt kongen.
Pag. 101-102, Lit. B, Kapitelstaksten for 1696.
Pag. 103-104, Lit. C, Jordebog over tidl. Amtskriver August Dechners to gårde, der er under proces
Pag. 105-111, Lit. D, Ekstrakt og beregning over jordebogsrestancer fra 1. maj 1688 (1684) til 1. maj 1689 over gårde, der tidligere var lagt under August Dechner, samt over andre selvejergaarde.
Pag. 112-113, Lit. E, Rentekammeranvisning af sædekorns udlevering og regler for tilbagebetaling.
Pag. 114-115, Lit. F, Ekstrakt over fæstebreve fra 1. maj 1696 til 1. maj 1697 (bemærk: Gotfred Nielsen den 11. juli 1696 af den 2. vornedgaard i Rø)
Pag. 116-117+130-139, Lit. G+M+N, Svaneke by og østre herreds uvisse indtægter med domme og skifteforretning.
Pag. 118-119, Lit. H, Nexø og Aakirkeby samt søndre herreds uvisse indtægter
Pag. 120-121, Lit. J, Rønne og Vestre Herreds uvisse indtægter
Pag. 122-129, Lit. K+L, Hasle, Allinge-Sandvig og Nørre herreds uvisse indtægter.
Pag. 140-142, Lit. O, Skifte efter tyven Jacob Ibsen tidl. 12. vornedgaard i Ibsker.
Pag. 143-149, Lit. P-Q, Landstingsdom og skifte – udbygger på 19. gårds grund Hans Mogensen i Klemensker, der blev dømt til galgen for tyveri. Skarpretteren fik 5 daler for at ophænge ham.
Pag. 150-153+156-178, Lit. R-S+U-GG, præsternes indberetninger om lejermålssager
Pag. 154-155, Lit. T, Liste over lejermålsdømte der, i stedet for at betale bøden, blev straffede med tre uger i Rønne arrest.
Pag. 179-186, Lit. HH-LL, Lejermålssager i Rønne By.
Pag. 187-191, Lit. MM-OO, Sager fra Svaneke
Pag. 192-196, Lit. PP-RR, Sager fra Nexø og Aakirkeby
Pag. 197-199, Lit. SS-TT, Sager fra Hammershus Birk, Hasle og Nørre herred

200-385 Bilag til jordebogsregnskab 1696-1697, Udgift (No. 1-56)

Pag. 201-216+232-236, No. 1-8,14, Transportudgifter og kvitteringer
Pag. 217-231+251-253, No 9-13,16-17, Udgifter til gager mm for Christiansø
Pag. 236-238, No 15, Specifikation over Hans Hjorts omkostninger på rejse til København. Han var rejst den 6. oktober 1694 med galioten Grønne Jæger, der havde landgildesmør med, men som strandede udfor Ystad. Han blev sat i land – under stor livsfare, og rejste gennem Skåne via Helsingør og til København. Rejsen er dokumenteret med udførlig beskrivelse. Skibet blev frigivet og kom til København. Hjort rejste tilbage over Skåne og blev sejlet fra Simrishavn tilbage til Bornholm den 23. december 1694. Rejseomkostninger 62 rd 10 sk.
Pag. 239-240, Thomas Hansens regnskab på rejse med Galioten Gachmed til København med landgildesmør den 24. oktober til 6. december 1695 med udførlig specifikation. Han leverede breve til København.
Pag. 241-247, Thomas Hansens regnskab (og udførlig rejseberetning) for rejse til København 24. september 1696 via Christiansø og retur via skåne til Bornholm, hvor han ankom den 22. januar 1697. 85 rd 8 sk.
Pag. 248-250, Rentekammerets tilladelse og bemyndigelse til henh Hans Hjort og Thomas Hansen til at rejse uhindret med kongens både til København og til at lade sig transportere gennem Skåne tilbage til Bornholm.
Pag. 254-274, No 18-27, Gager til civilbetjentene og til pensioner på Bornholm og andre bl.a. Aakirkeby hospital og skarpretter Haagen Nielsen. Med kvitteringer.
Pag. 275-279, No 28-29, Rulle over artillerikompagniet og de 92 håndlangere 1696.
Pag. 280-289, No 30-34 Kvitteringer fra Claus Kofoed Hansen for Maglegaard og Ellishusets landgilde, Poul Ancher for Kannikegaard, Margrete sal. Claus Kofoed for Kobbegaard, Christen Lind for den 17. gård i Rø, Caspar Westervalt for Simlegaard.
Pag. 290-297, No 35-38, Kgl. Bevilling til Mette Elisabeth Macabæi om at måtte nyde landgilde fra flere gårde, dateret 14 juli 1696 med rentekammerets attest og jordebog over godset. Med Mette Elisabet Maccabeus kvittering
Pag. 298-299, No 39, Rentekammerets ordre om bevilling af gårdes landgilde til forskellige.
Pag. 300-301, No 40, kvittering for transport af 3 modeller af laveter og otte center krudt og kugler, 25. juni 1696.
Pag. 302-317, No 41, Bønder der har modtaget sædekorn.
Pag. 318-319, No 42, Udgifter til lys for Corps de Guarde i Rønne, der bevogtede 2 krybskytter i arresten inden de blev sendt til København.
Pag. 320-321, No 43, Rentekammerets ordre til opbygning af skovløberhus ved Koldekilde midt i skoven.
Pag. 322-323, No 44, Rentekammerets ordre om hvordan landgildet kunne anvendes til lokale formål – bla. brødbagning
Pag. 324-325, No 45, Specifikation over 13 personer der har begået lejermål 1696-1697, som blev straffet på kroppen i stedet for at betale lejermålsbøder.
Pag. 326-329, No 46+47, Udgifter ved arrestation af tyven og afstraffelse af Ole Pedersen fra Rutsker (2 rigsdaler og 2 mark til skarpretterens kagstrygning og brændemærkning i panden). Dommen i afskrift.
Pag. 330-331, No 48, Kvittering for lastning af Gachmed med landgildesmør.
Pag. 332-333, No 49, Kvittering af Ole Vrimp for overførsel til Blekinge
Pag. 334-335, No 50, Rentekammerordre vedr. udgifter i forbindelse med August Dechners højesteretsdom.
Pag. 336-337, No 51, Attest vedr. Slagsmålsdom i Nexø – Erland Nielsen.
Pag. 338-341, No 52-53, Tingsvidne vedr. manglende betaling for uvisse indtægter i Hasle 1688.
Pag. 342-353, No 54, Oversigt over gårde der nyder halv-, en tredjedel af landgilde, ægte og knægtepenge. Nogle er ganske øde og kan intet betale.
Pag. 354-377, No 55, Restancer landgilde fra selvejere og vorneder i perioden 1. maj 1696 til 1. maj 1697.
Pag. 378-385, No 56, Gamle restancer den 1. maj 1696.

Jordebogsregnskaber 1. maj 1697 til 1. maj 1698

Se kilde i pdf

1-3 indholdsfortegnelse

4-42 Jordebogsregnskab 1697-1698

Pag. 42 – under inventarium: Fangejern: 4 Bolter med Bøjler, 4 jernhandsker og 2 Små hængelåse, nok 1 SkarpRetter Sværd, hans kgl. Majestæt tilhørende, som skarpretter Mester Haagen Nielsen er leveret, at skal holde i hævd og svare til.

42-47 Ekstrakt over Bornholms Lands Contributions Regnskaber 1697 og 1698

48-56 Antegnelser til jordebogsregnskab 1697-1698

57-91 Bilag til antegnelser til jordebogsregnskab 1697-1698 (Lit A-G)

Pag. 57-69, Lit. A Regnskab for Svaneke over uvisse indtægter 1697-1698. Liste over borgere der rester landgildesmør for 1694. Hans Dominic indberetning om lejermål, samt tingsvidne fra Svaneke Byråd
Pag. 70-81, Lit. B, Regnskab for Nexø og Aakirkeby over uvisse indtægter.
Pag. 82-91, Lit. C-G, Claus Kofoeds kvittering for Maglegaards landgilde. Afdøde Poul Ancher for Kannikegaard, Margrete Claus Krøger for Kobbegaard, Caspar Westervalt for Simlegaard, Hans Christensen for ?

92-143 Dokumenter til jordebogsregnskab 1697-1698, Indtægt (Lit. A-AA)

Pag. 94-121, Lit. B-P, Præsterne indberetning om lejermålssager.
Pag. 122-127, Lit. Q-R, Dom over Anna Esper Larsens for tyveri af to lam, Hans Kjøllers grund i Klemensker.
Pag. 128-129, Lit. S, Extrakt af fæstebogen 1. maj 1697 til 1. maj 1698
Pag. 130-131, Lit T, Regnskab over betalte lejermålsbøder i Rønne fra 1. maj 1697 til 1. maj 1698.
Pag. 132-135, Lit. U, Lejermål i Rønne
Pag. 136-143, Lit. X-AA, Lejermål i Hasle og Allinge-Sandvig,

144-445 Bilag til jordebogsregnskab 1697-1698, Udgift (No. 1-98)

Pag. 145-164, No 1-9, Transport af landgilde, indskibning, målerpenge mm.
Pag. 165-171+174-175+179-182, No 10-12+14+16-17, Beregning af gager til garnisonen og betjentene på Christiansø.
Pag. 172-173, No 13, Udgifter til kongens galiot ”Grønne Jæger”s forlis ud for Rønne den 19. april
Pag. 176-178, Lit. 15, Udgifter til gage til forstærkning af mandskab på Christiansø i anledning af en mindre svensk eskadre i to måneder havde patruljeret.
Pag. 183-196, No 18-24, Gager til civilbetjentene og kvitteringer
Pag. 197-204, No 25-28, Pensioner og honorarer: Sophia Tot Henriksdatter kvitterer for et års kostpenge (78 rdl), Rønne 16. august 1698. Friskytte Jens Kjeldsen, Rektor Christian Schrich. Skarpretter Haagen Nielsen
Pag. 205-211, No 29-30, Gager til artilleri og rulle over kompagniet med kaptajn Haagen Michelsen, officerer og 92 håndlangere.
Pag. 212-217, No 31-32, Christen Linds kvittering for landgilde fra den 17. gård i Rø. Samt Mette Elisabeth Macabäus tildelte jordebogsafgift.
Pag. 218-227, No 34-37. Ekstrakt af det kgl. Danske militær Reglement pro anno 1697 (regnskab for mandskabet)
Pag. 228-229, No 38, Rentekammerordre om Daniel Bachs dom, som blev underkendt.
Pag. 230-251, No 39-49, Leveringer til provianthuset, prampenge, målerpenge mm.
Pag. 252-253, No 50, Kongens bevilling og rentekammerets ordre vedr. sædekorn.
Pag. 254-265, No. 51, Specifikation over det sædekorn Kongen har bevilget bønderne 1698.
Pag. 266-310, No 52-70, Ekstrakt over indbetalte restancer fra o. 1685-1688, der havde stået i gårdene, samt tilbagebetaling af August Dechners uretmæssige opkrævninger. Kvitteringer.
Pag. 311-312, No 71, Hammershus fangetårns vinduer var udblæste og blev reparerede. Magister Ole Bjørn blev indsat der efter kongens ordre.
Pag. 313-314, No 72, Bødker Niels Samsingsen fra Rønne leverede 73 center til opbevaring af krudt.
Pag. 315-318+321-322, No 73-74+76, Udgifter til materialer og arbejdsløn til krudtkammeret på Hammershus og plankeværks reparation.
Pag. 319-320, No 75, Levering af lys og brænde til Corps de Guarde i Rønne.
Pag. 323-324, No 77, Rentekammerordre vedr. restance fra Allinge og Sandvig
Pag. 325-326, No 78, Betalt sækkeleje til købmand Henning Bohn
Pag. 327-328, No 79, C. Tuxens attestation rigtigheden for uddeling af landgildet de forskellige, som skulle have det som løn.
Pag. 329-332, No 80-81, Niels Nielsens kvittering for løn for at losse landgildet, arbejdskarl Hans Andersen for at harpe landgildesæden i Magasinerne,
Pag. 333-334, No 82, Specifikation over omkostningerne ved udbygger Esber Larsen og hustru Anna fra Klemensker i forbindelse med deres tyveri.
Pag. 335-336, No 83, Kvittering for at føre tre pramme med ballast til skibet Gachmed.
Pag. 337-338, No 84, Specifikation over udgifter (112 rd 4 sk.) til det nyopførte skovløberhus i Almindingen.
Pag. 339-340, No 85, Rentekammerets anvisning af lånekorn.
Pag. 341-344, No 86-87, Kvittering fra Hans Christensen for arbejdet med engen Eskeviskes drænings færdiggørelse.
Pag. 345-346, No 88, Beregning af undermål af kornleverancerne til Provianthuset.
Pag. 347-348, No 89, Hans Hjorts rejseregnskab fra 8. november til 18. december 1697 til København og tilbage over skåne for 29 rd 5 mk 10 sk.
Pag. 349-350, No 90, Rentekammerets ordre ang. de bornholmske frivorneder skulle betale 1 rd i ægt-penge.
Pag. 351-353, No 91, Restance for ægtepengebetalinger for frivorneder 1693-1696
Pag. 354-355, No 92, Frivornede gårdes som skulle betale halv ægtpenge.
Pag. 356-376, No 93, Ekstrakt over øde- og forarmede bønder – Restancelister
Pag. 377-388, No 94, Tingsvidne fra Øster herred over forarmede bønder
Pag. 389-399, No 95, do, Søndre herred
Pag. 400-409, No 96, do, Vestre herred
Pag. 410-420, No 97, do, Nørre herred
Pag. 421-445, No 98 Jordebogs restancer, gamle og nye pr 1.5.1698

Jordebogsregnskaber 1. maj 1698 til 1. maj 1699

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-37 Jordebogsregnskab 1698-1699

38-46 Antegnelser til jordebogsregnskab 1698-1699

47-57 Dokumenter til antegnelser til jordebogsregnskab 1698-1699

Pag. 48-49, Lit. A, Amtmand Boefke kvittering for gage.
Pag. 50-51, Lit. B, Tue Larssøn kvittering for gage 60 rd og 3 td toldmel.
Pag. 52-53, Lit. C, Mette Elisabeth Macobæi kvittering for ægt- og knægtepenge fra tre gårde.
Pag. 54-55, Lit. D, Betaling for tre arbejdsmænd for harpning og kaste landgildesæden.
Pag. 56-57, Lit. E, Niels Nielsens kvittering for loftsleje for byg og havre

58- Bilag til jordebogsregnskaber 1698-1699, Indtægt (Lit. A-CC)

Pag. 60-61, Lit. A, Rentekammerordre vedr. Svensk skibs stranding og auktion
Pag. 62-65, Lit. B-C, Auktion over et svensk skibsvrags jernvarer.
Pag. 66-67, Lit. D, Rentekammerordre om høst og betaling af landgilde og om lånekornet.
Pag. 68-69, Lit. E, Kapiteltaksten for 1698
Pag. 70-73, Lit. F, Ekstrakt over bortfæstede gårde fra 1. maj 1698 til 1. maj 1699
Pag. 74-101+110-111, Lit. G-U Præsternes indberetning om lejermålssager
Pag. 102-109, Lit. V, Landstingsdommeren indberetning om tyveri og Vester herreds dom over Peder Pedersen, tidl. Møller i Vestermarie.
Pag. 112-134, Lit. X, Sag mod Jacob Mathiasen fisker og hans families tyveri. Hus ovenfor Vang – skifte og omfattende materiale om huset og familien.
Pag. 135-144, Lit. Z, Rønne bytings lejermålssager
Pag. 145-149, Lit.AA, Svaneke uvisse bytings sager
Pag. 150-153, Lit. BB, Hasle bys uvisse indtægter
Pag. 154-157, Lit. CC Allinge-Sandvigs sager

158-313 Dokumenter til jordebogsregnskaber 1698-1699, Udgift (No. 1-53).

Pag. 160-163, No 1-2, Udgifterne til Søetaten
Pag. 164-167, No 3-4, Betalt kostpenge på skibet Gachmed
Pag. 168-183, No 5-12, Kvitteringer på levering af landgilde til provianthuset
Pag. 184-189, No 13-14, Beregning af Christiansøs garnison og fæstningsbetjentene, samt til brød og mølleren. Kalkslagerens arbejde i 62 søgnedage.
Pag. 190-193, No 15-16, Rentekammerordrer om landgildebeholdninger
Pag. 194-198, No 17, Udgifterne til reparation af Hammershus krudt og fangekammer med tre kvitteringer.
Pag. 199-211, No 18. Udgifter til Rønne tårns batteris forhøjelse – med 10 kvitteringer fra håndværkere, lønning og fortæring, samt rentekammerordre
Pag. 212-243, No. 19-34, Gager mm til civilbetjentene, pensioner og benådninger (p. 223 – skarpretter Hagen Nielsen)
Pag. 244-248, No 35, Specifikation over det sædekorn Kongen har bevilget bønderne 1699.
Pag. 249-256, No 36-39, Ordre om håndtering ad August Dechners bo, Resolution 14. november 1696 mm.
Pag. 257-260, No 40-41, Ekstrakt på udgifter til indhegning af Eskeviske engen til ”dyrenes conservation”
Pag. 261-262, No 42, Udgifter til Peder Pedersen Møller i Vestermaries eksekution.
Pag. 263-268, No 43-45, Rentekammeret om salærer efter August Dechners højesteretsdom, med kvitteringer.
Pag. 269-274, No 46-49, Kvitteringer for fragt til København, lys til Corps de Garde, tre pramme ballast til Gachmed.
Pag. 275, No 49, Noget om overdragelsesforretning mellem August Dechner og Anders Wognesen.
Pag. 276-277, No 50, Indberetning om tyveri og hvordan det blev undersøgt og lyst fra prædikestolen.
Pag. 278, No 51, Strucks regning på modtagelse af 36 rd i rejseudgifter i forbindelse med levering af landgilde
Pag. 279-289, No 52, Specifikation på gårde der var tildelt halvdel, tredjedel eller fjerdedel af landgildet, på grund af den ringe tilstand.
Pag. 290-313, No. 53, Jordebogsrestancer

314- 401 Protokol med 174 sider med afskrift af alle fæstebreve i perioden 1689-1699

Pag. 375, Gotfred Nielsens fæstebrev på 2. vornedgaard i Rø, 11. juli 1796
Pag. 390, Fæste på skovløberhuset, som blev opbygget 1698 til Lars Pedersen
Pag. 396, Fæstet på 2. vornedgaard blev afstået til Mons Jørgensen af Gotfred Nielsen på grund af armod, 7. oktober 1698

Jordebogsregnskaber 1699 – 1700

Se kilde i pdf

1-2 Indholdsfortegnelse

3-31 Jordebogsregnskab 1699-1700

32-107 Bilag til jordebogsregnskab 1699-1700, Indtægt (Lit A-MM)

Pag. 34-36, lit. A-C, Lars Rasmussen og Hans Jørgensen havde bjerget en mast og tovværk ud for Arnager – indtægt til konge 1 rd 3 mk. Ud for Pedersker bjergedes tre træer fra søen, som blev solgt.
Pag. 37-38, Lit. D, Ekstrakt over indfæstningspenge 16. juli 1699 til 10. juni 1700
Pag. 39-66, Lit. E-S Præsternes indberetning om lejermålssager
Pag. 67-70, Lit. T, Henrik Brugmans attest over landstingsdomme – Eskil Svendsen, forh. Brygger på Christiansø, for tyveri dømt til galgen og hans hustru Sohia Børgisdatter til kagstrygning. Gælden oversteg boets værdi.
Pag. 71-75+78-79, Lit. V+X, Rønne Bytings tingsvidne domme.
Pag. 76-77, Lit. U, Christen Lind fra Rø s indberetning om lejermål,
Pag. 80-83, Lit. Y+Z, Henric Hiorths indberetning om lejermål i Rønne og Rønne Bytings tingsvidne om uvisse indtægter.
Pag. 84-91+94-95, Lit. AA-DD+FF, Regnskab for de uvisse indtægter for Svaneke By med domme og attester.
Pag. 92-93, Lit. EE, Kapitelstaksten for 1697
Pag. 96-107, Lit. GG-MM, Allinge-Sandvig og Hasles regnskab for uvisse indkomster og domme.

108 Rester af omslag for Contributionsregnskabet januar 1701 årsdagen efter – intet regnskab følger.

109-295 Bilag til jordebogsregnskab 1699-1700, Udgift (No 1-74)

Pag. 110-123, No 1-7, Kvitteringer for landgilde til provianthuset i København eller til Christiansø.
Pag. 124-131, No 8-11, Kvitteringer for landgildets transport til stranden, pramdragning mm.
Pag. 132-133, No 12, Ordre vedr. bjergeløn for orlogsskibet C5s båd, samt kostpenge til skipper Peder Olsen Madvig og matroser og soldater, Samt oplysninger om en hollandsk smaks bjergede skibsredskaber.
Pag. 134-139, No 13-15, Vedr. C5s båd: Kvittering for løn til sergent Poul Albertsen og to soldaters ophold i København. Peder Olsen Madvigs kvittering for kost og reparation af båden.
Pag. 140-151, No 16-21, Kvittering for gager 1699: Hans Christensen, Erich Mogensen, Hans Olsen Madvig, skarpretter Haagen Nielsen, rektor Christian Schreil, pension til Jens Kieldsen.
Pag. 152-153, No 22, Stuckkaptajn Andreas Dilleben kvittering for løn til 92 håndlangere.
Pag. 154-167, No 23-29, Gage til Bornholms civilbetjente 1700 med kvittering; Haagen Michelsens enke, Hans Christensen, Erich Mogensen, Hans Olsen Madvig, rektor Christian Schreil, pension til Jens Kieldsen.
Pag. 168-173, No 30-32, Kvitteringer på at have fået tildelt jordebogsafgifter: Kofod Maglegaard, Kobbegaard, Christen Lind.
Pag. 174-177, No 33-34, Kongens brev om tildeling af landgilde fra den 10. gård i Nyker til afdøde støkkaptajn Haagen Michelsens enke og rentekammerets ordre.
Pag. 178-179, No 35, Kvittering på penge til arbejdsfolk, der arbejdede på Eskeviske i Almindingen.
Pag. 180-181, No 36, Kvittering for materialer -½ tylt deller.
Pag. 182-183, No 37, Specifikation på udgifter til afstraffelse af Peder Anders Møen, som ved hjælp at to soldater fra Christiansø havde stjålet et studnød i Knudsker.
Pag. 184-185, No 38, Kvittering for 8 stk deller til ligkiste til afdød soldat på Christiansø.
Pag. 186-191, No 39-41, Arbejdsløn og materialer til reparation af taget på magasinhuset i Rønne. Tagsten og kalk til samme.
Pag. 192-193, No 42, Nicholaus Jacobsen for skibstransport af 120 Musketter og 631 håndgranater, granat P?, kugler til København.
Pag. 194-195, No 43, Rentekammerordre vedr. den strandede hollandske smakke ud for Hasle.
Pag. 196-211, No 44-51 Peter Jansen Svane solgte sin strandede smak kaldet Håbet til kongens tjeneste for 300 rdl. (Strandet den 14. november ved Hasle) Efterfølgende salg af skibets last til forskellige.
Pag. 212-229, No 52-59, Specifikation af udgifter til jomfru Sofia Thotts (Tottis) begravelse i Rønne og for oversendelse af hendes ejendele til København.
Pag. 230-233, No 60-61, reparation af magasinhuset i Rønne efter en stærk storm.
Pag. 234-235, No 62, Løn til folk der mejede og høstede engen kaldet Eskeviske i år 1700
Pag. 236-241, No 63, Specifikation over de gårde der har lånt byg og havre til sædekorn 1700.
Pag. 242-243, No 64, Transportudgift for havre fra København til Bornholm.
Pag. 244-245, No 65, Arbejdsløn til at kaste og harpe landgildekornet
Pag. 246-256, No 66, Specifikation over øde og forarmede gårde
Pag. 257-261, No 67, Udgifter til Christiansøs garnison, som var udstationeret i Rønne. Ordre.
Pag. 262-271, No 68-72, Kvitteringer for løn; landsdommer Mathias Rasch, Tue Larssen, Daniel Barch.
Pag. 272-273, No 73, Specifikation over de personer, der er blevet straffede med fængsel, da de ikke har kunnet betale bøderne 1699
Pag. 274-295, No 74, Gamle og nye jordebogsrestancer til 1. maj 1700