Jordebogsregnskaber 1680/81-1689/90

Jordebogsregnskab 1. maj 1680 til 1. maj 1681

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-26 Jordebogsregnskab 1680-1681

27-64 Beviser til jordebogsregnskabet, indtægter (Lit. B-E)

[Lit. A, Jordebogen – Findes som separat fil]

Pag. 28-54, Lit. B, Angående Tiender paa Bornholm. Penge eller Smør og korn til kirken og rug, byg, havre lam og gæs til præsten. Listen er udfærdiget af Rentekammeret.

Pag. 57-58, Lit. D, Byfoged i Allinge og Sandvig Hans Jørgensen ansøgning til August Dechner om at byerne kunne beholde deres skattefrihed, som de nød tidligere på grund at deres opgave at holde en færge, der bragte breve og gods til København via Skåne. Privilegiebrevene brændte sammen med byen (Sandvig) for omkring 70 år siden. De havde efter Skåne blev svensk måtte holde færgen fra Rønne til København vedlige. De ønskede at blive fri for den skat på 16 rd. Som siden 1671 blev pålagt byerne I stedet for færgeforbindelsen. Byfogeden henviste til et dokument udstedt af rigsrådet den 30. maj 1578, hvor Sandvig blev kaldt for købstad på Bornholm.

Pag. 59-61, Lit. C, Opgørelse af landgildegæld for den 43. gård i Klemensker, der beboes af Thor Hansen – gælden blev opgjort for perioden 1651-1680 til i alt 144 rd 5 mk 15 sk., som blev beregnet som indløsningssum.

Pag. 62- 64, Landstingsdom vedrørende den 43. gård i Klemensker. Gården var tildelt sal. Kaptajn Jacob Andersen i 1651 og til soldaterne. Gårdens landgilde var i stedet gået til amtskriveren, hvorfor at der var pålagt gården den del af landgilde skulle gå til Kaptajn Westerwalt, førend gården kunne indløses.

65-133 Beviser til jordebogsregnskabet, udgifter (No 1-29, 30 C, 31D, 32E og 33 F)

Pag. 65-72, No 1-4, Kvitteringer for transport af landgilde

Pag. 73-78, No 5-8, Kgl. Ordre til kgl. Jæger Hans Jørgen Seitz om jagten på Bornholm og at han skal hjælpes i sit ærinde med jagten. Amtmand Geddes ordre til at assistere kongens jægere. Og endelig Seitz kvittering, der dokumentere at i alt 10 jægere deltog og at de i perioden 21 juni til 14 september havde modtaget 230 rigsdaler i underhold, samt haft adskillige andre udgifter for i alt 327 rigsdaler. Meget detaljeret afregning.

Pag. 79-86, No 9, Visitats ang. Aakirkebys hospital. Den 4. januar 1681 blev der i Rønne afholdt et møde hvor fundatser og dokumenter på hospitalet skulle fremlægges – de er afskrevet i dokumentet, bla. jordebog over de vorneder i Aaker og Vestermarie som skulle levere landgilde til Hospitalet. Hospitalet eller almissehuset ved Spidlegaard havde ifølge gamle menneskers udsagn, haft 4 lemmer, som nu led nød. Bønderne som leverede naturalier til lemmerne, var også tilsagt til at holde husene vedlige. Dokumentet har afskrevet dokumenter og attester tilbage til 1658 og udsagn fra disse dokumenter beretter om at hospitalet allerede i 1624 eksisterede, som det stadig gjorde (1681). Attester fra adskillige, bla. Et fra Spidlegaards mølle der i 1664 havde malet mel i 40 år til hospitalet.

Pag. 87-88, No 10, Amtmand Christian Geddes kvittering for de 500 rd, han modtog i gage.

Pag. 89-90, No 11, Skovridder Erich Mogensens kvittering for 80 rd i gage.

Pag. 91-92, No 11, Anna Pedersdatters kvittering for hendes sal. mand skovridder Jens Pedersen for ½ års gage 40 rd.

Pag. 93-96, No 13-14, Amtmand Geddes anvisning til Landsdommer Mathias Gedde om udbetaling af 78 rd. For levering af foder og opstaldning af 15 heste, der strandende. Ordre befaling den 7. dec. 1678. Kvittering der viste at der også blev indrettet stald på Köningsmark (?)

Pag. 97-98, NO 15, Kvittering for modtagelse af 2 rd, som skipper på kgl galiot Kong David. Penge som blev brugt på kongens mandskab underhold.

Pag. 99-100, No 16, Ekstrakt på Jens Morsings landgilde på de gårde som han forpagtede af Jochum Graabes enke i Nylars.

Pag. 101, No 17, kopi af Chr. 5’s konfirmation dat. 29. oktober 1670 af Frd. 3’s bevilling fra 11. dec, 1659 privilegier til Poul Ancher på livstid.

Pag. 103-108, No 26, Nørre herreds tingsvidne ang. øde og forarmede gårde.
Pag. 109-130, No 27, Jordebog over øde og forarmede gårde i Bornholms amt.

Jordebogsregnskab 1. maj 1681 til 1. maj 1682

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-33 Jordebogsregnskab 1681-1682

35-90 Beviser til jordebogsregnskab 1681-1682, indtægter (litra AA- BB og C-P)

Pag. 37-52, Lit. A, Restancebog efter forrige Amtsskriver og ridefoged Sal. Hans Christensen til maj 1679.
Pag. 57-59, Lit. B, Indtægt af sal. Hans Christensen – indbetalt inden 1. maj 1682
Pag. 60-61, Lit. D, Tingsvidne over dom som borgmester Christen Gregersen i Aakirkeby dømte to tjenestefolk, der ulovligt havde hentet brænde i almindingen
Pag. 62-63, Lit. E, Salg af konfiskerede svin.
Pag. 64-68, Lit. F, Skiftebrev efter den til Bremerholm dømte Carsten Rasmussen Hund, Gyldensgaard i Østermarie. Dømt til Bremerholm ved landstinget 28. april 1680.
Pag. 70-73, Lit. G, Tingsvidne om Rønne Bys uvisse indtægter 1. maj 1680 til 1. maj 1681, samt udgifter i samme periode. Tingsvidne over regnskab for indtægter og udgifter i året 1. maj 1681 til 1. maj 1682.
Pag. 74-77, Lit. H+J, Regnskab for Nexø, dat. 2. maj 1682, Tingsvidne om samme.
Pag. 78-82, Lit. H, Tingsvidne fra Svaneke. Ingen uvisse indtægter. + Attester.
Pag. 83-84, Lit. O, Tingsvidne fra Aakirkeby vedr. dom fra 14. juli 1682 over Oluf Didrichsen, der blev dømt for lejermål og idømt bøde på 18 daler og 1 rd i fogedpenge.
Pag. 85-86, Lit. R, Aakirke bytings tingsvidne om uvisse indtægter 1680 og 1681.
Pag. 88-90, Lit. P, Rådstuevidne fra Hasle om regnskaber om indtægter og udgifter 1679, 80 og 81.

91-295 Beviser til jordebogsregnskab 1681-1682, udgifter (No 1-94 og 95 E og 96 F)

Pag. 91-96, No 1-3, Kvitteringer for modtagelse af landgilde i København.
Pag. 97-140, No 4-25, Kvitteringer for transporten af landgilde
Pag. 141-142, No 26, Indkøb af ny kornharpe
Pag. 143-144, No 27, ny balancejern til vægtskålene.
Pag. 145-147, No 28, udgifter til stenhuggerarbejde
Pag. 146 fejlanbragt – tilhører jordebog for Pedersker [er indsat i jordebogen 1680- 1681]
Pag. 148-151, No 29-30; Kvittering af amtskriverens betaling af restancer.
Pag. 152-155, No 31-32, Specifikation af bjergede redskaber og materialer fra en stranding der skete mellem den 29. og 30. december 1679. Indtægter og udgifter ved bjergningen.
Pag. 154-155, No 33, Transport af bryggerpande fra Hammershus til Rønne for reparation hos kobbersmeden.
Pag. 159-160, No 34, Kvittering Amtmand Geddes honorar 500 rd.
Pag. 161-162, No 35, Rektor Baltzer Olufsen Bechs honorarkvittering 8 rd.
Pag. 163-164, No 36, kopi af Skarpretter Oluf Jensens ansættelse som skarpretter og Mestermand fra den 1. maj 1681.
Pag. 165-240, No 37-74, To lister over Løn til 17+27 Bådsmændene som ankom til øen med orlogsskibet under admiral Jens Rodsteds esqvadre. Løn for perioden 28. april 1679 og fem måneder frem. Årslønnen var 21 rd. Separat 27 kvitteringer bådsmandstjenesten med oplysning om hvor de boede.
Pag. 202: Haagen Nielsen kvitterer for en del af sin gage og på kvitteringen ses, at han boede i Bølshavn i Østermarie sogn.
Pag. 241-244, No 75, Kopi af supplik fra tidl. Landsdommer Peder Olsen (olufsen) om pension på 50 rd, for krigstjeneste til vands og lands i sidste krigstid. Kvittering for gage og pension.
Pag. 245-249, No 77, Jordebog og forklaring på de gårde og gods som by- og herredsfogeder, herredsskrivere og Sandemændene nu som i forrige åringer for deres tjenester er forundte.
Pag. 250-251, No 79. Ekstrakt pkt 16 udstedt af kommissærerne i 1650 angående Hammershus slotsskrivers kornskæppe fra 15 bønder eller 4 skilling af hver. (?)
Pag. 251-252, No 80, Amtmand Geddes kvittering for gage 500 rd.
Pag. 253-255, No 82, Skovridder Erik Mogensens afregning for tjeneste 1675-1679 og kvittering.
Pag. 257-262, No 86, Tingsvidne fra Nørreherred vedr. fattige bønder og ødegårde, som ej kunne betale landgilde og skatter. Med beskrivelse af deres tilstande.
Pag. 263-277, No 87, Jordebog over øde og forarmede gårde på Bornholm 1682.
Pag. 278-279, No 91, Transport af en stor bryggerpande med to jernringe vægt 2 skippund og 11 lispund. Var opført i Kongens Byghus inventarium og nu tilgået Hammershus.
Pag. 280-281, No 92, Kvittering for kost til mandskabet på kgl. jagt Venus.
Pag. 282-287, No 93, Tingsvidne fra Rønne Byting om indtægter bla. Om skibsvrag, hvor borgmester Christen Christensen havde afregnet. I samme dokument landstingsdom.
Pag. 288-292, No 94-95, Kvitteringer for lån anker og ankertov, 1679 af Inventarskriver Hans Svendsen, Liste over udlevering af tov, segl mm til jagten Dania.
Pag. 293-294, No 96, Kvittering for et års traktement og knægtepenge 1. maj 1681 til 1. maj 1682 som er i alt 33 rd 2 mark. Oluf Jensen /skarpretter.

296-304 Antegnelser til jordebogsregnskab 1680-1681

305-314 Antegnelser til jordebogsregnskab 1681-1682

315-319 Decisionsposter 1679-1682.

Pag. 323-327, Lit. B, Dom mellem August Dechner og sognepræst i Nylars Jens Mossing. Præsten havde forpagtet en del bøndergårde som tilhørte Anna Steensen sal. Jochums Grabow til Sørupgaard. Sagen drejede sig om landgildebetaling.
Pag. 329-330, Lit. A, Rektor i Rønne Laurits Thomsens kvittering for 1680 knægtepenge 8 rd.

Jordebogsregnskab 1. maj 1682 til 1. maj 1683

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-51 Jordebogsregnskab 1682-1683

Pag. 13, Bemærk huslejeindtægt 1679-1683 for to huse på slottets grund hvor Engelbret Gundersen og Bent Andersen boede.

53-105 Bilag til jordebogsregnskab 1682, indtægter (lit. A til Litra H)

Pag. 55-71, Lit. A, Specifikation over Egte eller Aufflspenge som Bornholms indbyggere dette år 1682, bekomme kan.
Pag. 72-78, Lit. B, Specifikation over det kvæg som var i restancer er
Taget fra bønderne til Kgl. tieneste og slagtet.
Pag. 81-84, Lit. C, Bådsmænd som er udskrevet til Kgl. May orlogsskibe 23. oktober 1678 under admiral Marqvor Rudstehns Esqvadre og deres tillagte gage fra 23. maj til 23. oktober 1678. På sidste siden ses udbetaling den 6. december 1682.
Bemærk nr. 15 er Haagen Nielsen, som senere bliver skarpretter på Bornholm. På bagsiden bekræfter han løn med sin underskriver i 1682.
Pag. 86-90, lit. D, Regnskab for Rønne by indtægter og udgifter. Bemærk at den gamle byfoged Christen Christensen blev suspenderet og virkede til 12. juni 1682, hvorefter Oluf Svendsen blev konstitueret som borgmester. Med to tingsvidner og to kvitteringer.
Pag. 93-95, Lit. E, Regnskab for Nexø – indtægter og udgifter. Og tingsvidne
Pag. 96, Lit. F, Tingsvidne fra Svaneke om at intet uvisse indtægter var og derfor heller ikke et regnskab.
Pag. 99-100, Lit. G, Regnskab for Aakirkebys indtægter og udgifter, samt med Tingsvidne.
Pag. 104-105, Lit. H , Tingsvidne fra Hasle by om at der ingen sagefald var at føre regnskab over.

106-306 Bilag til jordebogsregnskab 1682, udgifter (No 1-59, 60A, 61B, 62C, 63D, 64E, 65F, 66G og 67)

Pag. 107-117, No 1-6, Leveringer til Søetaten – forsyninger til kgl. Skibe; Jagten Venus, Den forgyldte Ribs (?), Jagten Dania, jagten Flyvefisken, fregatten Svanen,
Pag. 118-139, No 7-17, Kvitteringer for at levere landgilde til Provianthuset i København.
Pag, 140-141, No 18, Kvittering fra reder Maurits Marckman for jagten der føres af skipper Rasmus Hansen af Rønne, for transport fra Frederikshavn.
Pag. 142-171, No 19-31, Kvitteringer for transport af landgilde fra Bornholm til København.
Pag. 172-173, No 32, Kvittering for div udgifter i forbindelse med proces mod forrige byfoged Christen Christensen i Rønne.
Pag. 174-176, No 33, Rentekammeret ordre til August Dechner om at betale 200 rd til forhenværende landsdommer Exsteins enke Anna Maria Villes for honorar for 1680, dat. 17 oktober 1681.
Pag. 177-182, No 34-36, Bevilling af pension til forrige landsdommer Peder Olsen så længe han lever 50 rd. Årligt. Og kvittering med Peder Olsens underskrift. Samt atter en attest fra Peder Olsens søn løjtnant Jens Pedersen i Hasle at hans fader havde modtaget pension i sit sidste leveår, dat. 17. april 1683.
Pag. 183-184, No 37, Kvittering fra beordret landsdommer Matthias Rasch for løn.
150 rd.
Pag. 185-186, No 38, Kvittering for løn til Rektor for Rønne Skole Baltzer Oluffsen 8 rd.
Pag. 187-188, No 39, Skarpretter Olluf Jensen for løn taget af knægtepengene 33 rd. 2 mk. , dat. 2. maj 1683.
Pag. 190, No 40, Kvitteringer for løn 1679 til bådsmænd Anders Hansen, 7 rd 4 mk 8 sk.
Pag. 191-194, No 42+43, Betalt afgift fra den 45. gård i Vestermarie til løjtnant August Viol i stedet for afgift af den 2. vorned gård.
Pag. 195-196, No 44, Rentekammerets ordre om tildeling af landgilde fra den 17. gård i Rø sogn til præsten Christen Lind.
Pag. 197-200, No 45-46, Den forrige ritmester Caspar Henrich Westerwalt havde tidligere oppebåret løn fra 6 bøndergårde, men da han fra 1. maj 1680 havde fået Simlegaard, skal der reguleres løn, hvilket beløb sig til 107 rd. – Samt Westerwalts kvittering.
Pag. 201-207, No 47, Jordebog og forklaring på de gårde som heredsfogeder og Herredsskrivere og Sandemændene nyder i honorar.
Pag. 208-213, No 48-49, Byfoged Christen Christens I Rønnes kvittering af afgifter fra tre gårde, samt erklæring at det var blevet frataget ham under sin suspension.
Pag. 214-235, No 50-53, Tingsvidne fra de fire herreder over øde og forarmede gårde i 1680 – med forklaringer og beskrivelser.
Pag. 237-258, No 54, Ekstrakt over øde og forarmede gårde 1. maj 1682 til 1. maj 1683.
Pag. 260-268, No 55, Specifikation over hvis Knegtepenge som ej er muligt for dette år 1682.
Pag. 269-284, No 58-59, Ekstrakt over amtsskriver Sal. Hans Christensens restanser fra enkelte gårde tilbage til 1672, som ikke kunne inddrives på grund af fattigdom eller dødsfald. Tingsvidner fra Vester Herred og Nørre herred.
Pag. 285-286, No 60 A, Rentekammer skrivelse om fedevarer skatter konvertering til pengeskatter og om transport af dem der betalte i naturalier.
Pag. 287-288, No 61B, Borgmester Poul Kofoed i Svaneke om køb af Landgildehavre for 309 rd.
Pag. 290-292, No 62 C-63 D, Kvittering for transport af landgildehavre til København.
Pag. 293-294, No 64 E, Caspar Henr. Westerwalt kvittering af den del af landgilde som han var tillagt.
Pag. 295, No 64 H, Rentekammerordre om at forrige amtsforvalters betaling af de udkommanderede bådsmænds løn for 1679, i alt 272 rd 4 mk 8 sk., skulle føres til udgift.
Pag. 297-298, No 65 F, Kvittering fra skipper i Lübeck for 220 ”Better” (?) , dateret 6 april 1682.
Pag. 299-300, No 66 G, Rentekammerfets ordre til Obersten at forfølge den suspenderede byfoged Christen Christensens ved proces, til afskrækkelse for andre der ikke viste troskab mod kongen, dat. 27. september 1682.
Pag. 301-305, No 67. Ordre fra amtmanden til amtskriveren at få bådsmændene aflønnet med de resterende bådsmandspenge (jfr, No 64 H). Herefter listen for betaling i fem måneder til den 23. oktober 1678 (samme som Pag. 81-84). Efterfulgt af udbetalingen den 6. december 1682 til den 3 januar 1683 – med underskrifter.

307- 315 Antegnelser til jordebogsregnskab 1682-1683

 

Besigtigelse af Bornholm 1683

Se kilde i pdf

1 Indholdsfortegnelse

2-30 Bornholms Amts besigtigelse og levering 1683

Amtmand Christian Gedde var flyttet til anden opgave og oberst Benedix von Hatten  blev udnævnt til ny oberkommandant og amtmand for Bornholm, hvorfor der var syn  af forvaltningen. Hammershus slot og kongens gårde. Kongens ordre fra 13. juli 1682.  Beskrivelsen er underskrevet Matthias Rask og Christian Maccabæus.

Pag. 5-10, Liste over Kgl. Befalinger og missiver vedr. Bornholm 1677-1682.

Pag. 11-12, Synsforretning af Hammershus slots brøstfældighed.

Pag. 12, Slottets skoves tilstand.

Pag. 13, Inventarium i kirken – og liste over ”hvad der endnu findes på Hammershus”

Pag. 13-16, Ammunition og gevær på Hammershus, Sandvig, Melsted, Øster herreds  kompagni, Svaneke, Nexø, Sønder Herred, Vester herred, Rønne, Hasle og Nørre herred.

Pag. 16-25, Besigtigelse og beskrivelse af indbyggernes gårde og skove – sognevis.

Pag. 25-26, Købstædernes beskrivelse

Pag. 27-28 Christian Maccabæus overlevering at rapporten og hans ønske om  betaling for arbejdet.

Jordebogsregnskab 1. maj 1683 til 1. maj 1684

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-54 Jordebog 1. maj 1683 til 1. maj 1684

Pag. 54, Ekstrakt over jordebogsregnskabet

55-62 Antegnelser til regnskabet 1683-1684

63-232 Documenter vedr jordebogsregnskab 1683-1684 (Lit. A-ZZZ)

Pag. 65-85, Lit A, Specifikation på ægte penge fra 1. januar 1683 til 1. januar 1684.
Pag. 86-89, Lit. C+D Attest fra Østerlars om at Claus Olsen var rømt fra Landet og ikke kunne opkræves lejermålsbøde efter dom i 1680. Desuden attest på at Seigne Jesper Pibers ikke kunne betale sin lejermålsbøde.
Pag. 90-91, Lit. E, Attest fra Østerlars om at Hans Jensen fra Østerlars, som havde begået lejermål, havde forladt landet. Anna Jensdatter, som han havde besvanget i 1682, var fattig og kunne ikke betale sin bøde.
Pag. 92-99, Lit. F+G+H+J, Østre herreds attester på lejermålsdom i 1682 Lenart N., som er bortrejst og Gertrud Urbansdatter, som ikke kunne betale. Østerlars attest på lejermålsdom mod Troels Jørgensen og Kierstine Ibsdatter i 1681. Det tredje var dom over Peder Nielsen, skovridderens tjener og Sidsel Trueds for lejermål i Østerlars i 1682. I Østermarie mod Esber Hansen og Karen Nielsdatter.
Pag. 100-101, Lit. K, Oversigt over lejermål i Østerlars og Gudhjem 1679-1683 udfærdiget af præsten Jørgen Jensen fra Østerlars.
Pag. 102-105, Lit. L+M, Attester på lejermålsdom i 1679 1. mod Niels Jyde og Seigne Svendsdatter, Østermarie. Han kunne bevise at han havde betalt 24 lod sølv. Samt 2. Mons Hansen boende på 29. gård i Østermarie og Anna Jacobsdatter.
Pag. 106-107, Lit. N, Attest fra Byfogden i Nexø på lejermålsdom mod Maren Hansdatter og Hans Sandersen i Østermarie 1679. Begge skulle have rømt fra landet.
Pag. 108-109, Lit. O, Attest på lejermålsdom fra 1681 mod Frende Jacobsen og Sidsel Olsdatter i Østerlars i 1681.
Pag. 110-111, Lit. P, Liste fra sognepræsten i Østermarie over lejermål i sognet fra 1679 til 1683.
Pag. 112-117, Lit. Q-S, Attester på lejermålsdomme: 1. Ibsker Anna Olsdatter og Joen Joensen i 1678, 2. Ibsker Jens Lauridsen og Anna Jens Bardramsdatter i året 1679. 3. Jens Rag fra Listed, som i sit ægteskab havde begået lejermål med Kirstine Michelsdatter i 1683.
Pag. 118-119, Lit T, Liste fra sognepræsten Dominic over Lejermål i Ibsker 1678-1683.
Pag. 120, Lit. U, Præsten Laurits Svendsen fra Aakirke om lejermål i sognet 1679-1683.
Pag. 121-122, Lit. V, Attest på Lejermålsdom i Bodilsker i 1681 mod unge Christian Macabæus som er borte fra landet og Karin.
Pag. 123-229, Lit. Z-ZZZ, Præsternes indberetning og lister over lejermål i 1679-1683, samt herrederne og byfogdernes tingsvidner.
Pag. 230-232., Lit ÆÆÆ, Regnskaber for Nexø uvisse indtægter og udgifter.

233-354 Bilag til Jordebogsregnskaber, Udgifter (No 1-34 + 35)

Pag. 234, No 1, Kvitteringer for levering af landgilde korn og smør til provianthuset i København.
Pag. 235-264, No 2-16, Levering af smør, kød og andet til Kongens skibe: Nordishe Løve, Svanen, Chur Princen, Marsi, Charlotte Amalie, Dragen, Dragon, SværdFisken, Christianus Qvintus, Prins Georg, Christianus Quartus, Neptunus, Mercurius, Barquelon Makrellen, Prince Georg.
Pag. 265-278, No 17-23, Kvitteringer for levering af landgilde til Bryggen i København eller til Provianthuset i København.
Pag. 279-280, No 24, Styrmand Niels Olsen Ternø på orlogsskibet Christian QQvintur havde lånt 2 rigsdaler af August Dechner, hvilken gæld han skulle afkortes for i hans hyre af Admiralitetet.
Pag. 281-282, No 25, Levering af kost til 61 mand på jagten Venus. Månedlig kost ration nævnes.
Pag. 283, No 26, Matthias Rashs kvittering for løn 150 rigsdaler for 1683.
Pag. 285-286, No 27, Oversigt over kaptajn Jens Kofoed honorarer fra 1671-1679, samt 1683.
Pag. 287-288, No 28, Løn til rektor Baltzer Olufsen Beck, 8 rigsdaler.
Pag. 289-290, No 29, Skarpretter Oluf Jensen et års løn af knegtepengene 33 rigsdaler 2 mark.
Pag. 291-292, No 30, Løjtnant Augustus Viol ved kavaleriet løn i form af landgilde fra 2. vornedgaard i Aaker.
Pag. 293-297, No 31, Jordebog over gårde hvis landgilde og ægtepenge er tillagt som honorarer til Sandemændene, byfogeder, herredsfogeder og Herredsskrivere.
Pag. 298-312, No 32, Forrige amtmand Bendix von Hattens inqvisition (undersøgelse) af ødegårdene på Bornholm
Pag. 313-334, No 33, Ekstrakt over øde og forarmede gårde 1683-1684.
Pag. 335-346, No 34, Specifikation over knegtepenge 1683 som ej var muligt at inddrive.
Pag. 347-354, No 35, Specifikation over knegtepenge, der ikke kunne inddrives – med beskrivelse. [Stammer fra et andet regnskab, da nummeret ikke står nævnt på forsiden]

355-381 Sag og dom mod Regitse Grubbe 1684, samt fire formodentlig til denne sag tilhørende tingsvidner.

Pag. 356-373, No 29, Tingsvidne over Regitse Gruppes tillagte pension fra 1680 – Landgilde fra mange gårde i mange sogne.
Pag. 374-375, No 30, Tingsvidne fra Nørre Herred over uvisse indtægter i årene 1679- 1682 der var tillagt Regitze Grubbe.
Pag. 376-377, No 31, Lit. D, Tingsvidne om uvisse indtægter for 1679-1683 der var tillagt Regitze Grubbe.
Pag. 378-379, No 32, Lit. E, Samme fra søndre herred.
Pag. 389-390, No 33, Lit. F, Samme for Vester Herred.

Jordebogsregnskab 1. maj 1684 1. maj 1685

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-49 Jordebog 1684-1685

52-143 Dokumenter til jordebogsregnskab 1684, indtægter (Lit. A-DD)

Pag. 55-67, Lit. A, Specifikation over ”echte eller Hammershus Aufls penge”
Pag. 69-70, Lit. B, Tingsvidne fra Søndre Herred, Om at ingen ville antage ørredfiskeriet i Bagge Aaen i Klemensker som landsdommer Mathias Rasch havde indtil 1682.
Pag. 71-76, Lit. C-E, Samme tingsvidne fra Nørre herred, Øster herred og Vester herred. Ingen ville antage fiskeriet.
Pag. 77-78, Lit. F, Beregning over de to gårde hvis landgilde var til lagt kaptajn Jens Kofoed.
Pag. 79-106, Lit. G-V, Attester fra præsterne om lejermål i deres sogne.
Pag. 107-108, Lit. Z, Tingsvidne fra 1686 om sagefald i 1683-1684 i Nørre herred. (intet)
Pag. 109-114, Lit. Y, X,V, Tingsvidne 1686 om sagefald i Vestre herred 1681-1684. Søndre herred for 1683-1684, Østre herred 1683-1684.
Pag. 115-117, Lit. Ø, Nexø regnskab for 1684-1685, samt Østre herred 1684-1685
Pag. 118-123, Lit. AA, Regnskab for Svaneke
Pag. 124-139, Lit. BB, Regnskab for Hasle med lejermålsbøder for 1683-1684. Domme for alle lejermål i Hasle frem til 1686.
Pag. 140-141, Lit. CC, Jordebog for den 4. gård i Klemensker og gæld fra 1682-1685.
Pag. 142-143, Lit. DD, Ekstrakt vedr. Landsdommer Matthias Rask for huder til Christiansø, dateret 26. august 1685.

144-241 Dokumenter til jordebogsregnskab 1684, Udgifter ( No 1-45)

Pag. 144-147, No 1-2, Kvitteringer for transport af landgilde til Provianthuset i København.
Pag. 148-155, No 3-6, Kvittering for levering af proviant til Christiansø, dat 26. november 1684, Samt 23. marts 1685, Rug og byg til Ertholmen til bagning, 11. oktober 1684, proviant til Ertholmen 4. september 1684.

Pag. 156-162, No 7-8; Hans Jensen Bistrup fra Vestermarie, Michel Hartvig og Laurits Rasmussen fra Knudsker og Hans Kofoed Hansen fra Nylars leverede 39 stk kvæg til slagteren Anders Jensen den 15-18. november 1683. Pris 237 slettedaler. Desuden levering af 96 stykker kvæg fra forskellige bønder i hele landet. Med angivelse hvilken bonde (med sted) de havde købt hvert enkelt kvæg af -534 slettedaler, dateret 20. december 1684.

Pag. 164-173, No 9-12, Kgl. Bestilling af 100 hjorte, der frit skulle transporteret på bøndervogne, dateret 10. september 1684, Tønder, salt og enebær til leveringen af vildtet. Beretning om jagten på vildtet fra den 17. september til den 8. oktober 1684 og udgifterne herved., dateret 10. november. Udgifter til spansk salt til vildtet.
Pag. 174-175, No 13, Ordre til levering af slagtet nød til Garnisonen på Christiansø, dat. 12 maj 1685.

Pag. 176-177, No 14, Vallentin Decher, byfoged I Nexø udstedte et tingsvidne om udvælgelse at to vurderingsmænd, der skal vurdere det slagtekvæg inden de blev ført til Gudhjem af arbejdsfolk for senere at sejles til Christiansø.
Pag. 178-179, No 15, Vurderingsmændene i Gudhjem Hans Rymand og Olluf Hansens vurdering af øksne/stude.
Pag. 180-189, No 16-20, Kvittering for modtagelse af levende slagtekvæg, dat 6. december 1684 – 20. april 1685.
Pag. 190-191, No 21, Skipper Mads Jørgensen fra Nexø for to rejser fra Svaneke til Christiansø med brændeved, som var i det strandede kongelige skib Sancta Joris. Dat. 12. marts 1685.
Pag. 192-194, No 22, Overslag på opførelse af et nyt kornlager (Magasinhus i Rønne) til 1031 rd 2 mk 8 sk., Dateret 22. febr. 1684 – Underskrevet Stennuinchel.
Pag. 195-196, No 23, Kontrakt med murmestrene Jonas Christophersen og Jacob Hansen i Rønne på opførelsen af et 30 fag i Rønne med en arbejdsløn på 50 rigsdaler.
Pag. 197-201, No 24-25, Kvitteringer på kalkslagerarbejdet til kornhusets opførelse og arbejdsfolk til at forsyne murersvendene.
Pag. 202, No 26, Regnskab til indretning af kornborde, vinduer mm i de forskellige rum.
Pag. 203-204, No 27, Kleinsmedearbejde bla. Taskelåse til kornmagasinet.
Pag. 205-208, No 28-29, glas og blyarbejde til 6 vinduer i kornmagasinet, samt vinduer og 7 lemme.
Pag. 209-214, No 30-32, Løn til Landsdommeren 150 rd, Rektor Baltzer Oelsen Bech 8 rd, Skarpretter Haagen Nielsen 50 slettedaler.
Pag. 215-216, No 33, August Viol, løjtnant ved kavaleriet løn i form af landgilde fra 2. vornedgaard i Aaker, som ulykkeligvis var nedbrændt. Pengene 15 rd 4 mk 10 sk. Blev udbetalt kontant.
Pag. 217-218, No 34, Margrete sal. Peder Lauridsen nyder afgiften af Kobbegaard på livstid.
Pag. 219-228, No 35-39, Levering af 700 båndstager til Christiansø og 5000 tøndebånd og 2000 s? bånd. 3000 småbånds stager og 150 stk dobbeltkløvede klapholt, 5000 store og 3000 små tøndebånd mm, bøgebrænde.
Pag. 229-230, No 40, Levering af 3 staldøksne for 30 rd til Christansø.
Pag. 231-233, No 41, Ekstrakt over restanter pr. 1. maj 1685.

No 42 er gengivet separat: Se kilde i pdf . Kommissionsforretning fra 1685, som er en specifikation over samtlige bønder der ikke har betalt skatter den 1. maj 1685 og hvor meget de kunne betale. Alle bønder er nævnt – også dem der var ”ved magt” og intet skyldte. Hæftet hører til Hiort og Worms undersøgelse af Bornholms tilstand fra 1685, men ligger sammen med regnskabet 1684-1685.

Pag. 234-239, No 43-44, Ekstrakt af restancer pr. 1. maj 1685 (duplo)
Pag. 240-241, No 45, Kvittering for levering af landgilde til Provianthuset i København, dat. 18. juni 1784

Antegnelser til jordebøgerne 1. maj 1684 til 1. maj 1687

Se kilde i pdf

1 Indholdsfortegnelse

2-23 Antegnelser til jordebogsregnskabet 1684-1686

Pag. 3-6, Antegnelser til 1684
Pag. 6-11, Antegnelser til 1685
Pag. 11-12, Antegnelser til 1686

Pag. 12-22, Beslutninger til regnskabet 1684-1687, dateret 21. maj 1687

24-69 Bilag til Antegnelser og jordebogsregnskab 1684-1687

Pag. 26-27, Litr. A, Jens Madsen Bødkers attest på 111 stk halvtønder, der ikke er brugelige længere., dat. 12 februar 1685.
Pag. 28-29, Litr. B, Eftersyn af 12 dyrekister fra 1680, som Hans Georg Seitz havde efterladt på Bornholm.
Pag. 30-32, Litr. C, Attest fra Hans Olsen Madvig og Erich Mortensen havde fragtet 50 favne brænde fra skovene til Gudhjem for at blive fragtede til Christiansø, dat. 28. december 1684.
Pag. 33-53, Litr. D, Jordebog over frivornedgårde.
Pag. 55-61, Litr. E, Ekstrakt af Jordebogen og specifikation af vorneder, som kaldes kirkeboliger, der ikke skal betale ægtepenge.
Pag. 64-65, Litr. F, Tingsvidne fra Vestreherred om sagefaldsindtægter i 1684 og 1685. Tingbøgerne viste intet bortset fra 2 tyve fra Nylars, hvoraf den ene boede på den 30. gård Kildegården.
Pag. 66-67, Litr. G, Tingsvidne fra Nørre Herred om sagefald i 1684 og 1685. Intet.

Jordebogsregnskab 1. maj 1685 til 1. maj 1686

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-44 Jordebogsregnskab 1685-1686

Pag. 41, Ekstrakt over jordebogsregnskabet

45-96 Beregninger over hvad enhver på landet behøver til livsophold og lånekorn, Januar 1685 – opdelt i sædekorn og brødkorn. Samtlige bønder er nævnt ved navn også dem der intet behøvede og ødegårdene, som ikke var beboede. Dateret Rønne 17. januar 1685.

99-190 Beviser til jordebogsregnskabet, indtægter (Litr. A-Z)

Pag. 101-117, Litr. A, Specifikation over “Auls eller Egtepenge”, som behøves for Hammershus avl. Samtlige bønder er nævnte.
Pag. 120-121, Litr. B, 500 tønder sædekorn til bøndernes fornødenhed ankom fra Nyborg, dat 13. april 1685.
Pag. 122-124, Litr. C, Generalkommissariatets ordre til amtskriver Dechner at lade højbådsmand Anders Sørensen på jagtgallioten transporten saltet dyrekød og fragte landgildesmør til Christiansø, hvorefter han skal transportere anker, tjære og andet. Derefter modtaget brødkornet og fordele det, samt inddrive lånekornet så snart det var muligt. Derefter andre opgaver. Dateret 28. august 1685.
Pag. 126-127, Litr. D, Transport af brødkorn til de aller fattigste og lånekorn til såning blev transporteret på ”Den hvide Fortun”. Sognefogederne (sandemændene) skulle med de bedste mænd i hvert sogn sørge for at kornet kommer i jorden og at brødkornet blev fordelt til de fattigste. Ritmester Westervalt skulle også modtage 2 tønder sædekorn. Dateret 1. maj 1685.
Pag. 128-129, Litr. E, Tingsvidne Nørre herred om at ingen havde forpagtet ørredfiskeriet i Bagå i Klemensker, som har ligget øde nogle år.
Pag. 130-133, Litr. F, Jens Munck fra 37. gård (Hoppegaard) i Østermarie, der havde boet på gården i 10 år, indbetalte en gammel gæld til forrige amtskriver Hans Christensen – 4 dokumenter, heraf kopi af regnskab tilbage til 1671, da Hans Hansen boede på gården.
Pag. 134-135, Litr. G, Tingsvidne ang. salg af tre konfiskerede svin.
Pag. 136-159, Litr. H-T, Præsternes indberetning om lejermål.
Pag. 160-162, Litr. U, Aakirkebys regnskab for uvisse sagefald. Tingsvidne der bla. Forklarer om slagsmål som Mickel Møllere betalte bøde for.
Pag. 163-166, Litr. V, Rønne bys regnskab over uvisse indtægter 1683, samt tingsvidne om tre lejermålsdomme.
Pag. 167-169, Rønne bys regnskab over uvisse indtægter 1684.
Pag. 171-172, Rønne bys regnskab over uvisse indtægter 1685.
Pag. 173-176, Rønne bys regnskab for visse og uvisse indtægter 1683 til 1686, samt udgifter for fangerne i rådhuskælderen (Jørgen Pedersen, Laurits Skovløber for krybskytteri).
Pag. 177-181, Udskrift fra Rønne Bytingsprotokol med dommene fra 1685/86
Pag. 183-184, Byfogden Christen Christensen beretning om udestående bøder, samt om byens tilstand 1683-1686 om byens fattigdom, dateret 9. august 1686. Inventarium nævner: 2 haandskrue jern med lænke og laas, 1 Bolte med 2 bøjler og laas, 1 laas for Rådhuskælderens dør.
Pag. 185-186, Litr. X, Tingsvidne fra Svaneke By om visse og uvisse bøder.
Pag. 187, Litr. Y, Nexø bys tingsvidne ang. Uvisse indtægter.
Pag. 188, Tingsvidne om Erland Nielsen som blev dømt bøder for vold
Pag. 190, Litr. Z, Tingsvidne for Aakirkeby

191-299 Beviser til jordebogsregnskabet, udgifter (No 1-63)

Pag. 191-192, No 1, Ordre til amtsskriveren om transporter til Christiansø og om at befordre breve fra oberst Coucheron.
Pag. 193-204+237+271-282, No 2-7+24+56-61, Kvitteringer på levering af proviant til Christiansø
Pag. 205-236+243-245, No 8-23+27-28, Transporter af landgilde.
Pag. 246, No 29, Levering af to stude til Christiansø.
Pag. 247-248, No 30, Rentekammerets ordre til at modtage, give logement og traktement til den kommission, der ankommer og skal undersøge indbyggernes klagemål. Udgifterne skulle blive godtgjort.
Pag. 249-250, No 31. Udgifter til assessor Claus Lym (Lum?) og Peter Hjort og assessor Johann Vorm og deres tjeneres ophold øl, lys og seng. Den tredje assessor Claus Lyn blev syg og afgik ved døden. Udgifter 200 slettedaler. Brev ved Claus Hartvig 30. august 1685. Claus Hartvig var assessorernes vært under deres ophold på Bornholm.
Pag. 252-253, Arrangement med at transportere assessor Claus Lyms lig tilbage til København efter ønske fra hans frue Maria Hegdemarch dat. 24. juli 1685.
Pag. 254, No 33, Worm og Hjorts anmodning om 20 rd til hjemtransport, dat. 31. juli 1685.
Pag. 255, No 41, Murermateriale til Christiansø.
Pag. 257, No 42, Bådsmand Ole Hansen, Nexø fik ved hjælp af kommissærerne refunderet sine udgifter til (?)
Pag. 260, No 48, Betaling for leje af 14 stolperum hus i Rønne til landgildeopbevaring.
Pag. 262, No 49, Kvittering fra rektor Baltzer Olufsen Bech for 8 rigsdaler årligt fra han overtog stillingen i 1682.
Pag. 264, No 50, Skarpretter Haagen Nielsens kvittering for honorar 50 slettedaler
Pag. 265-266, No 51, Casper Hendrich Westervalts honorar og landgilde fra Simblegaard.
Pag. 267-270, No 55, Rulle over kongens bønder der er indrulleret i kavaleriets – i alt 226 på 56 gårde.
Pag. 283, No 62, 2150 tønder korn af den bornholmske landgilde var sendt til København
Pag. 284-292, Tingsvidner fra Søndre Herred 9. februar 1686 angående kvaliteten af den høst der var kommet fra det tilsendte lånekorn, der ankom til landet den 13. maj 1685. Der beskrives hvordan kornet blev uddelt efter en plan – nogle en, andre to eller tre tønder byg alt efter behov. Den 17. maj uddeltes kornet, der så ”smukt” ud. Da det blev sået og voksede blev det ramt af dårligt vejr og megen regn. Da kornet var ved at være modent, kom stormene ”vel i 14 dages tid”. Kornet var i ringe stand. Leveringen af landgilde startede den 4. november, selv om det meste var ”grønt og småt”, hvorfor meget blev fordærvet. De henviste til amtsskriverens forsømmelse.
Et næsten enslydende tingsvidne fra 8. februar 1686 fra Østre Herred. Et tilsvarende tingsvidne fra 5 februar 1686 fra Nørre herred og Vester herred fra den 1. februar.
Pag. 292-294, Ekstrakt ud af Søestatens protokol ved generalkommissariatet den 16. oktober 1686. Oversigt og beskrivelse af landgildekornet, der blev afsendt til København indtil den 14. december 1685. I alt 2190 tønder korn.
Pag. 296-297, No 63, Kvittering for betaling af transporten af landgildekornet.

Jordebogsregnskab 1. maj 1686 til 1. maj 1687

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-92 Jordebogsregnskab 1686-1687

Pag. 36, Oversigt over jordebogsregnskabet
Pag. 38-46+65-68, Contributionsregnskab 1684-1686
Pag. 48-60, Kladder til jordebogsregnskabet 1683-1686
Pag. 62+75, Ekstrakt over Toldregnskabet
Pag. 63+77-87, Christiansøs ammunitions- og materiel-Regnskab 1684 – Kladde
Pag. 69+88- Ekstrakt over jordebogsregnskabet 1683-1687 – Samlet
Pag. 76, Ekstrakt over regnskabet for Christiansø 22. maj til 13. december 1684
Pag. 89, Kort ekstrakt over jordebogsregnskabet

95-171 Bilag til jordebogsregnskab 1686-1687, indtægter (Litr. A-BB)

Pag. 97-100, Litr. A-B, Meddelelse om at Birgit Skeel, enke efter Niels Rosenkrantz havde overdraget sit bøndergods til kongen, hvorfor Jordebøgerne skulle revideres. Det var den 3. gård i Nyker, den 14. gård og 1 vornedegaard og den 5. gård. I Poulsker var det den 3. gård og den 4. vornedgaard i Rø kaldet Helligdommen, hvor Jeppe Madsen boede. Jordebog over de 6 gårde.
Pag. 101-102 Litr. C, Jordebog over de gårde som oberstløjtnant og vice kommandant Voldemar Blinch nyder landgilde af.
Pag. 103-104, Litr. D, Ordre på at 100 tønder godt sædekorn sende fra Møen til Bornholm (lånekorn).
Pag. 105-108, Litr. E-F, Tingsvidne fra Søndre og Østre herred om at ingen ville fæste ørredfiskeriet i Bagaa i Klemensker.
Pag. 109-110. Litr. G, Tingsvidne fra Søndre herredom visse og uvisse indtægter. Nævner tyven Ole Esbersen udbygger fra Pedersker, som aftingede bøden. Jens Olsen, udbygger på Myregaards grund i Aaker.
Pag. 111-112, Litr. H, Tingsvidne fra Østre Herred om visse og uvisse indtægter. De mente ikke, at der havde været nogen sagefald i herredet.
Pag. 113-114, Litr. J, Tingsvidne for Vestre Herred om samme. De mente ikke, at der var indført sagefald, såsom slagsmål eller tyveri.
Pag. 115-116+145-148, Litr. H., Tingsvidne fra Nørre Herred om samme. Ingen sagefald. Desuden bekræftede sognevidnerne, at ingen ville antage fiskeriet i Bagaa i Klemensker.
Pag. 118-140, Litr. L-Y, Sognepræsternes indberetning om lejermål.
Pag. 141-142, Litr. Z, Tingsvidne fra Aakirke Byting angående sagefald – Ingen!
Pag. 143-144+149-150, Litr. T, Tingsvidne fra Nexø ang. Sagefald. Enn: Erland Nielsen som har benyttet hårgreb (slagsmål). Regnskab.
Pag. 151-154, Litr. Ø, Regnskab for uviise indtægter Hasle By – ingen ej hellere lejermålsbøder.
Pag. 156-163, Litr AA, Skifte efter sal Tolder Laurids Michelsen afdøde hustru Dorte Grail, der døde på Lille Kannikegaard. Kvinden havde været gift anden gang med Claus Hartung.
Pag. 164-165, Litr. BB, Svaneke bys regnskab for visse og uvisse indtægter. Her nævnes Jochum Henrichsen Schuldt, som havde stjålet fra kirkens blok. Henrettet den 25. april 1687. Tingsvidnet er dateret 29. april 1687.
Pag. 166-167, Tingsvidne om samme fra Svanekeby.
Pag. 168-169, Attest fra præsten i Ibsker om lejermål.
Pag. 170-171, Litr. X, Attest fra præsten i Olsker Jacob Jensøn

172-265 Bilag til jordebogsregnskab 1686-1687, udgifter

Pag. 172-173, No 1, Kvitteringer for transport af landgilde
Pag. 174-176, No 2, Ordre om hvad der skal betales af den bornholmske landgilde af transporter og til bådsmænd mm på Christiansø.
Pag. 178-182+207-221, No 3-5+18-42, Kvitteringer Lorents Abroe på Christiansø for modtagelse af proviant mm
Pag. 183-206, No 6-17, Kvitteringer og transport af landgilde til provianthuset i København.
Pag. 223-225, No 43, 16 Navngivne rønnebo søgte om 36 rd. I bjergeløn et stort ”jernstykke” og ankertov. De fik 24 rigsdaler.
Pag. 226-227, No 44, skarpretter Haagen Nielsen kvittering for 50 slettedaler i løn.
Pag. 228-233, No 45, Jordebog over gårde som herredsfogeder, herredsskrivere og sandemænd og skovløbere nyder landgilde af. Med ekstrakt over hvor meget det var tilsammen.
Pag. 236-237, No 46, Ansøgning fra Casper Henrich Westervald om tre års frihed for hans gård Bolbygaard, 16 sg. i Klemensker. (på tysk)
Pag. 238-256, No 48, Inkvisition og specifikation over forarmede bønder frigårde og kirkeboliger, der ikke kan betale skatterne.
PG. 259-262, No 52-53, Kvittering for overførsel af 500 bådstager fra Gudhjem til Christiansø, samt kvittering af 200 koste(?)
Pag. 263-264, No 54, Kvittering for et års løn på 8 rigsdaler til rektor Christian Schreil.

Jordebogsregnskab 1. maj 1687 til 1. maj 1688

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

5-46 Jordebogsregnskabet 1687-1688

Pag. 15-18, Bemærk at kendelsespenge er indført for hver gård.

51-139 Bilag til jordebogsregnskab 1687-1688 (Litr. B-Z og AA-FF)

Pag. 54-55, Litr. B+C, Enke efter Bendix von Hatten Maria Lillienschiold om afvikling af Bornholmsk jordegods – Synsforretning på Leensgaard i Østerlars foranlediget af Maria Lillienschiold. .
Pag. 56-62, Litr. D, Auktion over Lensgaards løsøregods med angivelse af køberne. Angivelse af hvad der ikke blev solgt, samt de ting som var forsvundet!
Pag. 64-65, Litr. E, Tingsvidne udstedt af Svaneke by og øster herred ang. visse og uvisse indtægter. På Tinget havde August Dechner opbudt fiskeriet i Baggeåen i Klemensker sogn for 4 sld, som ingen ville antage.
Pag. 66-67, Litr. F, Tingsvidne fra Rønne og Vester Herred om visse og uvisse indtægter.
Pag. 68-69, Litr. G, Tingsvidne fra Nexø og Aakirkeby samt søndre herred om indtægter, samt at ingen ville antage fiskeriet i Baggeåen. [Bagå]
Pag. 70-71, Litr. H, Tingsvidne fra Hasle, Nørre herred om indtægter i løbet af året. Også her afgav tinget en erklæring om ingen havde villet antage fiskeriet i Baggeåen, som ellers i forrige tider var eftertragtet.
Pag. 72-80, Litr. J, Skiftebrev efter Jacob Jacobsen 1. sg. i Vestermarie, der var dømt til galgen for tyveri. (Som udgift til at opføre en ny galge i stedet for den gamle, som var gammel og udygtig 10 sld 2 mk)
Pag. 83-84, Litr. K, Bjergning og salg af to ankre fra strandet skib tilh. Mikkel Jensen Samsøe ved Rønne.
Pag. 85-86, Litr L, Kopi af Skøde og attest på salg af vejrmølle, der stod på Laurits Henrichsens grund i Poulsker. Jørgen Graabow solgte møllen til Ingeborg sal. Herman Bohn i 1625 med krav om årlig betaling på 1 rigsdaler, så længe møllen var i brug.
Pag. 87-88, Litr. M, Forpagtningsbrev på 2 kvartalers ”Confiscationsforpagter” for 20 rigsdaler til Jens Jensen Aalborg.
Pag. 89-118, Litr. N-AA, Attester på lejermål udstedt af præsterne – Poulsker og Klemensker har statistiske oplysninger om fødte, døde og viede.
Pag. 119-121, Litr. BB, Svaneke Bys regnskab med inventarium indtægter og udgifter. Inventarium oplyser at bolten var blevet fremstillet til fangen Jochum, som havde stjålet fra Kirken og som blev rettet ”her for byen”. Med attest fra præsten.
Pag. 122-124, Litr CC, Nexø bys regnskab med attest fra byens præst og fra byfogeden.
Pag. 125-126, Litr. DD, Regnskab for Aakirkeby og tingsvidne.
Pag. 127-130, Litr. EE, Regnskab for Hasle og tingsvidne ang. lejermålsdom.
Pag. 133-139, Litr. FF, Rønne bys regnskab. Udgift bl.a. til håndskrue lås til fange i Svaneke, som havde bestjålet kirken og blev halshugget. Med flere bilag.

140-335 Dokumenter til Jordebogsregnskab 1687-1688 (No 1-24, 29-30, 32, 36-39, 41-46, 48- 55)

Pag. 140-147+158-167+226, No 1-4+10-14+50, Kvitteringer for transport af landgilde
Pag. 148-157+168-175+185-, No 5-9+15-18+22B, Leveringsordre på varer fra Bornholm til Christiansø de første 13 måneder. Herefter kvitteringer fra Arbroe i Provianthuset på Christiansø og skipper Peder Olsen Madvigs transportudgifter til øen.
Pag. 176-180, No 19-20, Tysk kvittering på transportør fra Travemünde vedr. 514 tønder byg til København.
Pag. 181-184, No 21-22A, transport af landgilde på dansk fregat og losning.
Pag. 189-190, No 24, Forplejningsudgifter til hoffets ophold på Bornholm, dateret 14. maj og udfærdiget af køkkenskriver Peter Carstensen.
Pag. 193-195+197-198, No 29-30, Kgl. Ordre om Niels Mortensen på Christiansø bliver overført til Bornholm og stillet for krigsretten for hans begåede sodomani og straks skulle blive straffet, dat. 16. september 1687 – krigsret afholdt 19. oktober – dommen findes her i afskrift. Skarpretter Haagen Nielsen fuldbyrdede dommen ved brænde synderen på bålet den 24. oktober tillige med koen. Præsten i Rønne Christen Schottvings kvittering for ”med fornøjelse” at have modtaget 4 rigsdaler for at have fulgt fangen til retterstedet.
Pag. 199-200, No 32, Levering af forskellige bygningsmaterialer til Christiansø.
Pag. 202, No 36, Arkelimester Niels Jørgensen fik leveret træ til Allinge-Sandvig artilleriet fornødenheder.
Pag. 203-208, No 37-39, Gotfred Ludvig Bruno skriver fra Kastellet Frederikshavn om 100 rd, som han ikke havde fået for sit hus og plads i Rønne, som han havde afstået efter at han var blevet forflyttet. To Skøder på huset er vedlagt. [Det er samme sted hvor det nye kongelig Magasin blev opbygget?]
Pag. 209, No 41, Indkøb at 50 sække af hollandsk dug.
Pag. 211-220, No 42-46, Kvittering for modtaget løn: landstingsskriver Morten Joensen Klow, Rektor Christian Schreill, skovridder Erik Mogensen, skarpretter Haagen Nielsen.
Pag. 221-222, No 48, Jens Kofoed og hustru Elisabet Ackeleie brev på Maglegaard og huset på grunden og den afkortning i jordebogsregnskaberne med hensyn til ægte og knægtepenge og landgilde. Samt gage på 200 rigsdaler efter reglementet.
Pag. 223, No 49, Ritmester Casper Henrich Vestervalt benådning af Simlegaard på livstid uden landgilde mod han forsvarligt holder gården vedligeholder, dateret 3. april 1686.
Pag. 227-260, No 51, Bornholms jordebogs restancer 1685, 1686, 1687
Pag. 261-290, No 52 (Litr A), Tingsvidne for Nexø, Aakirkeby og Søndre herred. Arest Olsen i Pederskers blev anklaget for lejermål begået i 1685 med Karen Andersdatter. Domsforhandlingerne strakte sig over årene 1686-1687 og den endelige dom fastlagde, at Arest Olsen blot havde haft omgang med hende en gang. I stedet blev en bådsmand ved navn Berild Hansen udlagt til barnefader. Karen blev dømt som løgnerske og dømt til spindehuset. Arest Olsen blev frikendt.
Pag. 292-295, No 53 (Litr. B). Tingsvidne fra Svaneke og østre herred. Omhandlende at Inger Haagensdatter havde angivet Michel Hansen, Aaker sogn, som barnefader til hendes barn. Det var det tredje uægte barn, som hun fødte. Alle tre børn er døde. Michel Hansen afgav ed på at han ikke havde haft noget med Inger Haagensdatter at gøre, hvorfor han blev frikendt.
Pag. 296-308, No 54 (Litr. C). Tingsvidne fra højesteret. Niels Christensen Frost i Rønne havde stævnet August Dechner i en ”confiskationssag”. Frost beskyldte August Dechner, at have taget en smørtønde med mere fra et skib på reden ud for Rønne. Højesteret fandt at der intet bevis var.
Pag. 309-335, No 55 (sammen med Litr. C), Landstingsvidne ang. en dom afgivet i Øster Herred af Christian Hansen Kalle, byfoged i Svaneke. Dommen omhandlede en frivornedgård Slettegaard.

336-343 Antegnelser til jordebogsregnskab 1. maj 1687 til 1. maj 1688

Antegnelsernes punkt 4 og punkt 8 blev underbygget af tingsvidner (No 52, 53 og 54) I alt 76 sider – læs dem her.

Underskrevet Rentekammeret 26. maj 1690.

 

Jordebogsregnskabet 1. maj 1688 til 1. maj 1689

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-61 Jordebogsregnskab 1688-1689

63-137 Dokumenter til jordbogsregnskabet 1688-1689 (Litr. A til CC)
Pag. 66-76, Om de norske marineres ankomst til Rønne under oberst Frandtz Juels regimente den 2. maj 1688 bestående af 205 mand. Det første kompagni blev afløst af 2. og 3 kompagni i løbet af året. Mange oplysninger om løn og fortæring. Rulle over løjtnant Gerhard Macony compagni, gemene fra nr. 141-202. Af kaptain Schienckels kompagni, gemene nr. 1-197. Kaptajn Christopher Budes kompagni, gemene nr 141-193. Alt i alt 255 mand.
Pag. 77-58, Højesterettens afgørelse i sagen mellem Jens Morsing og August Dechner d. 12. oktober 1689.
Pag. 79-84, Litr F+G, Resolution vedr den forrige amtskriver Jens Christensens gæld, som uvildige mænd havde bedømt som uinddriveligt. Vedlagt tingsvidne og registrering af Jens Christensens bo på Almegaard, Knudsker. Værdi af boet 148 sld og 15 skilling.
Pag. 84-107+ 110-117, Litr. H-V+ W-Z, Præsternes indberetning om lejermålssager . (pag. 105 oplyste Knudsker præsten tal på døbte, døde mm og samlet størrelse på menigheden på 283 personer).
Pag. 108, Litr D, vedkommende Jens Lauritsen Risoms gård.
Pag. 118-123, Litr. AA, Tingsvidne og regnskab vedr uvisse indtægter for Nexø og Aakirkeby med 4 bilag.
Pag. 124-129, Litr. BB, Regnskab vedr. uvisse og visse indtægter og udgifterfor Svaneke [bemærk: inventarium med fangeblok og to jern bolte med bøjler. Desuden afgifter for at opsætte huse]
Pag. 130-137, Litr. CC, Regnskab vedr. uvisse og visse indtægter og udgifter for Hasle, med præsten Poul Anchers attest og tingsvidner.

138-218 Udgifter til Jordebogsregnskabet 1688-1689 (No 1-39)

Pag. 138-163, No.2-15, kvitteringer for transport af landgilde til København og for transporter til Christiansø.
Pag. 164-180, No 16-23, Indkøb af kabel, leveringer til Christiansø, indkøb af 2 stude til Christiansø, diverse indkøb til støkkaptajn Haagen Michelsen.
Pag. 181-185, No 24-25, Ansøgning om højere gage fra støkløjtnant Michel Aderpol, 12. marts 1687. Tildelt landgilde fra den 39. gård i Aaker. Efterfølges af Jochum Conrath i 1689. Og Haagen Michelsens attest.
Pag. 187, No 26, Leveringer af langhalm til Christiansø
Pag. 188-191, No 27-28, Bestallingsbrev 1688 til Holtsførster Hans Christensen til en løn af 100 rd med kvittering fra Hans Christensen.
Pag. 192-199, No 29-32, Kvitteringer for modtagelse af gage: Christian Schreil, Hans Olsen Madvig, Erich Mogensen, skarpretter Haagen Nielsen.
Pag. 200-201, No 33, Oberst løjtnant Buggenhagen fritagelse af afgift af Myregaard i Aaker i seks år, medens han opbyggede gården.
Pag. 202-205, No 34, Poul Anchers bekræftelse på Kannikegaards landgildes tildeling på livstid og tilbagekaldelse på August Dechners fratagelse af samme.
Pag. 206-210, No 35-36, Michel Brandt i Nexø får tildelt to øde pladser (no. 24-25) i Ibsker sogn. Var blevet lovet støtte da kongen var på Bornholm i 1687. Med supplikken og kvittering.
Pag. 211-213, No 37, Jens Kofoed (og Albert Hartvigsens) ansøgning om fritagelse for kendelsespenge og arbejdspenge for de 7 fri vorneder, som de havde indtægter fra.
Pag. 215-218, No 38-39, Jordebog på Vellingsgaard med de syv små frivornedgaarde.

219-267 Antegnelser til jordebogsregnskab 1688-1689

Pag. 259, Litr. A, Forklaring til antagelser.

I 1688-1689 regnskabet lå antagelser, der er tilbageført til 1687-1688 under antagelser. Det er:
Antegnelser til jordebogsregnskab 1687 – Regnskabsdokumenter No 52, No 53 og No 54.

 

Jordebogsregnskab 1. maj til 11. oktober 1689

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-23 Jordebogsregnskab 1. maj til ”ungefær” 11. oktober 1689

Pag. 19-23, Fortegnelse over overleverede dokumenter fra August Dechner til Anders Wogensen.

24-50 Ekstrakter over kontributions- jordebogsregnskab 1687-1689, Toldregnskaber Januar 1687 til 1. maj 1687, Rønne Fortifikations Proviant og penge regnskab fra 7. november 1687 til 1. januar 1689.

Pag. 30-33, Litr. A, beregninger over antegnelserne.
Pag. 33-35, Regnskabet for Penge og Proviant ved Rønne Fortifikation fra 7. november 1687 til 1. januar 1689.
Pag. 35-36, Jordebogsregnskaber 1. maj 1687 til 1. maj 1688.
Pag. 36-39, Rønne Fortifikations materielregnskab 24. marts til 24. december 1689 og (Litr. B) ekstrakt over tegnebøgerne
Pag. 40-46, Litr C, Beregning over ammunitions beholdning.
Pag. 49-50, Totalopg. Over August Dechners regnskaber og efterfølgende resolution.

52-142 Dokumenter og Beviser over Jordebogs Regnskabet for 1. maj til 11. oktober 1689

Pag. 55-70, Litr. A, Specifikation over landgildesmør
Pag. 74-76, Litr. B, Specifikation over bønder der havde leveret landgildesmør, høns, Lam, landgildehø og knegtepenge.
Pag. 78-82, Litr. C, Liste over det bornholmske kompagni til hest og den tilhørende Krigsjordebog.
Pag. 86-94, Litr. D, Liste over hvilke soldater der bliver forplejet på de enkelte gårde.
Pag. 96, Litr. E, jævnførelsesliste over gamle og nye mål
Pag. 97-105, Ruller over mandskab som fra Christiansø overføres til Bornholm til forplejning. Den 14. marts 1688 var første gruppe til forplejning på Bornholm. =Kaptajn Fraases kompagni.
Pag. 109-112, Rulle over den del af Christiansøs garnison der overførtes fra øen den 21. juni til Bornholm til logis og forplejning. Suppleret af ændringer.
Pag. 117-122, Afregningsrulle for kaptajn Fraases kompagni, dat. 10. november 1688 for 1. januar til den 21. juni 1689.
Pag. 124-134+138, en række kvitteringer der beviste forskellige udbetalinger beordret af Aug. Dechner, bl.a. Haagen Nielsen skarpretter.
Pag. 135-136, Oversigt over de nye vægtlodder og måletønder og skåle. Alle skulle føres til inventarium.
Pag. 140, Inventarium pr. 5. december 1689.
Pag. 142, Leverance til bageren i Rønne.

144-156 Antegnelser til Jordebogsregnskabet 1/5- 11/10 1689

Jordebogsregnskab 1. maj 1689 til 1. maj 1690

Se kilde i pdf 

[bemærk at det er i denne periode, at August Dechner bliver suspenderet og Anders Wognsen fra rentekammeret bliver beordret til Bornholm for at overtage hvervet. Se Antegnelser til Jordebogsregnskabet herunder]

1-4 Indholdsfortegnelse

6-40 Jordebogsregnskab 1689-1690

42-216 Bilag til jordebogsregnskab 1689-1690, indtægt (litr. A-GG)

Pag. 45-108, Litr. A, Vice landsdommer Ancher Møller, Amptskriver Anders Wognsen og tolderen Mogens holdte eksamen over restancerne for 85, 86, 87 og 88, samt restancer pr. 1. maj 1689. (Et hæfte med 126 påskrevne sider)
Pag. 109-127, Litr. B, Ægtpenge 1689
Pag. 128-137, Litr. C, Specifikation over Knegtepenge.
Pag. 138, Litr. D, Kopi af ordre om penge, der skal tilføres Christiansø
Pag. 140-141+144-, Litr. E-F, Bøndergods som Birgit Scheel (enke efter Niels Rosenkrands) afstod til kongen.
Pag. 142+146-147, Litr. G-H, Jordebog over gårde som oberst Mathias Nummesen har mageskiftet med Kongen, 1687.
Pag. 148-149, Litr. J, Regnskab over køb af seks heste til arbejdet ved Rønne Fortifikation.
Pag.151, Litr. K, Byfogden i Rønnes gæld for sagefald i 1686-87
Pag. 152-153, Litr. L, ansøgning om fritagelse for lejermålsbøder for to soldater.
Pag. 154-187, Litr. M-CC, Præsternes indberetning om lejermål – For Bodilsker, Poulsker og Pedersker, Klemensker, Olsker sogne findes en fuld fortegnelse over alle udbyggere og husmænd. Hvilke oplysninger amtmanden havde udbedt sig med angivelse af deres tilstand.
Pag. 188-, Litr. DD, Rønne fogedsvends indberetning om lejermål, samt Rønnes regnskab for sagefald/uvisse indtægter.
Pag. 192-201, Litr. EE, Aakirkeby og Nexø regnskab for uvisse indtægter med 4 bilag.Pag. 202-213, Litr. FF, Hasle Bys indberetning om lejermål med Tingsvidner, heraf:
Ingefred Clemensdatter, der udlagde Augustus Dechner til barnefader til hendes barn, hvilken han ved ed havde nægtet. Dom gengivet i Tingsvidne – se side 206+211.
Pag. 214-216, Litr. GG, Christian Hansen Kall indberetter, at der ikke er lejermålssager i Svaneke og er således fri for indkrævning af lejermålsbøder fra ”stakkels fattige”.

217-429 Bilag til jordebogsregnskab 1689-1690, Udgift (no 1-78)

Pag. 219-233, No 1, Forrige amtskriver Dechners smørregister
Pag. 235-237, No 2, Seddel fra August Dechner om restancer på smør, høns, ,lam, landgilde mv.
Pag. 238-256, No 3- 8, Kornmåler, transport til stranden, pramudgifter, leverancer af korn, mel, gryn, malt, mm til Christiansø.
Pag. 257-268, No 9-14, Landgildeleverancer i form af havre til København, målerpenge, transport på navngivne skibe.
Pag. 269-272, No 15-16, Leverance fra København til Rønne af rug til mel, som ikke var meget bevendt. Leverancen skete i 1688 og tog 4 uger. Kornet var blevet ”varmt” så det klumpede sammen og måtte kasseres.
Pag. 273-277, No 17-18, Løn til arbejdsmænd til ind og udlosning af skibe 1687-1689.
Pag. 278-285, No 19-22, Indkøb af varer til besætningen på den to kølede skib, der sejlede på Christiansø.
Pag. 286-290, No 23, Kongens befaling til amtmanden om at betale for forsyningstjenesten til Christiansø, samt de to piloter, der betjener skibene (Christian Christensen Storck og Rasmus Halle). Vettbergs resolution på tysk.
Pag. 291-310, No 24-33, Ordre og resolution, samt anvisning af træer til reparationer af Nexø og Nyker poster (nye lavetter?) Udvisning og aftingning af træer i Nyker (Mørkelunden) til reparationsarbejdet.
Pag. 311-327, No 34-40, Reparationsarbejder på tårnet i Rønne, Afregning for smedearbejdet ved Rønne Fortifikation. Smed Didrich Nielsen beskrivelse af arbejdet og hvilke smedesvende han havde i sit brød. Tømmermand Peder Simmensen, arbejde på det ny opbyggede tårn, Snedker Hans Jensens arbejde, Snedker Lars Andersen, 3500+300+1800 søm
Pag. 328-331, No 41-42, Vinduer isat Corp de Garde vagtstue i Rønne + levering af lys til samme.
Pag. 332-339, No 43-46, Omkostninger for amtsforvalter Anders Wogensens 3 bornholmerrejser og hans overflyttelse til Bornholm med i alt 24 læs bohave. Udførligt beskrevet.
Pag. 340-, No 47, omkostninger ved Sofia Thots ophold på Hammershus.
Pag. 342-345, No 48-49, Kgl. Udnævnelse og bestallingsbrev til renteskriver Anders Wogensen om at overtage amtsforvalterstillingen efter August Dechner for en løn på 500 rigsdaler. Kgl. bevilling at han må tage sin dattermand Hans Henrich Schor som fuldmægtig og at han må blive hans efterfølger.
Pag, 346-357, No 50-55, honorarkvitteringer til landstingsskriver Morten Joensen, rektor Christian Schridl, holstførster Hans Christensen, skovridder Erich Mogensen, skovridder Hans Olsen Madvig, mester (skarpretter) Haagen Nielsen.
Pag. 358-364, No 56-58, Kgl. Pålæg om at samlige bønder skulle betale 2 rdl i ægtepenge til håndlangernes. Hvilke gårde der var lagt til cavaleriets underhold, Rulle over 83 gårdejere over hvilke gårde de boede på.
Pag. 365-366, No 59, Kaptajn Jens Kofoed og hustru på Maglegaard og deres friheder (1687)
Pag. 367-371, No 60, Jordebog over gårde til var tillagt navngivne herredsfogederne, tingskriverne, sandemændene og skovløberne.
Pag. 372-382, No 61, Specifikation over øde og forarmede gårde.
Pag. 383-389, No 62, Jordebogsrestanter for 1689.
Pag. 390-396, No 63, Specifikation over øde gårde, der var tilkendt halv jordebogsskatter, samt gårde hvor beboerne var bortløbne.
Pag. 398-399, No 64, Anders Hops kvittering på skibsbefordring af byg fra Svaneke til Christiansø.
Pag. 400-401, No 65, Smed Didrich Nielsens smederegning på forfærdigelse af fangejern: 4 bolter med 8 bøjler, 4 Haand Kløfuer og 4 kæder, 4 fængselsjern, 4 haandklefue, nye skruer, 2 nye laase og en kæde 2 alen lang.
Pag. 402-417, No 66-73, diverse arbejdeløn, skur over bagerovnen, hesteleje til materialer, foderløn af samme.
Pag. 418-421, No 74-75, Pramdragning af diverse til skibene på reden.
Pag. 422-423, No 76, Attest over forrige byfoged og afdøde Christian Christensens eftergivelse af skyldige beløb på grund af hans fattige stervbo.
Pag. 424, No 77, tømmermand Ditlef Jensen for at genopsætte et plankeværk omkring kongens vedhave (?), som var blæst omkuld i en storm.
Pag. 426-428, No 78, Oversigt over herredfogedernes løn af naturalier

 

Antegnelser til jordebogsregnskabet 1689-1690

Se kilde i pdf

1-2 Indholdsfortegnelse

3-20 Antegnelser til jordebogsregnskaberne 1689-1690

21-152 Dokumenter til Antegnelser til jordebogen 1689-1690 (litr. A-RR)

Pag. 23-26, Litr. B-C, Jordebog over gårde tillagt forrige Kaptain Jens Kofoed Pedersen 1687-1690. Jordebog over gods tillagt Valdemar Blinck.
Pag. 27-30, Litr. D-E, Rentekammerordrer om leveringer til Christiansø mm
Pag. 31-32 , Litr. F, Liste over gårde der var bortfæstet 1689-1690
Pag. 33-34, Litr. G, Tingsvidne i Nørre herred ang. lejermålsdom over Mogens Svendsen, på den 2.vornedgaard i Olsker og Bodil Madsdatter.
Pag. 35-36, Litr. H, Støckkaptajnen attest på at hans haandlanger Anders Nielsen ikke kunne betale bøder for lejermål, selv om han havde part i gård. Havde hustru og børn.
Pag. 37-47, Litr. J-N, Tingsvidne fra Rønne By ang. at der ingen sagefaldsbøder var tilfaldet byens kasse. Tingsvidne fra Nexø og Aakirkeby om samme (her var der indtægter)
Pag. 48-49, Litr. O, tingsvidne Hasle om sagefaldsregnskabet
Pag. 50-55, Litr. P-Q, Tingsvidne fra Rønne om hvad det kan koste at male en tønde mel, drøfte, og bage. Samt at male en tønde gryn.
Pag. 56-60, R-T, Ang. levering til Christiansø
Pag. 61-62, Litr. U, Kongl. 5 Ordre om handling på forskellige områder. Punkt 4 om de to sager, hvor stedfaderen havde avligt barn med steddatteren. Punkt 5 vedrørende dom over den tyverisigtede Weust Pedersen .
Pag. 63-68, Litr. V, Arbejdsopgave og beskrivelse tilegnet snedkeren Hans Jensen på det nye tårn i Rønne. Samt samme arbejdssted og arbejdsbeskrivelse for tømmermand Peder Simmensen.
Pag. 69-70, Litr. Z, Kgl. Ordre til renteskriver Anders Wogensen om at inden fire dage at begive sig til Bornholm for at erstatte den suspenderede August Dechner, dat. 31. august 1689. Med opgavebeskrivelse.
Pag. 71-74, Litr. AA, Præsten i Rø Christen Lind søger kongen om økonomisk støtte til hans ringe kald. Får tillagt landgilde fra 17. gård.
Pag. 75-78, litr. No BB, 2. vornedgaard Kobbegaard i Østerlars afgifter som ”benådning” – løn/pension. 1659 til forrige landstingsskriver Peder Lauritsen, hustru og børn. Og fra 1684 til Claus Krøyer.
Pag. 79-94, Litr. CC-FF, Jordebog over gårde, der var tillagt herredsfogederne, sandemændene.
Pag. 95-96, Litr. GG, Ang. jordebogsrestancer 1690.
Pag. 97-118, Litr. HH, Ekstrakt over gårde til er tillagt militæret, samt jordebog over gårdene.
Pag. 119-135, Litr. JJ-MM, Jordebøger over tillagde gårde til officerer til hest, herredskaptajnerne, de to piloter – og kommentarer hertil.
Pag. 136-152, Litr. NN, Specifikation over egtepenge, samt hvor mange af disse der var tildelt militæret og hvor mange penge, der skulle komme fra ødegårde.

153-168 Bilag uden signatur til jordebogsregnskab 1689-1690

Fortegnelse over dokumenter som er overgået fra August Dechner til Anders Wogensen, samt inventarium – in dublo