Kontributionsregnskaber 1840-1848

Kontributionsregnskab 1840

se original kilde i pdf

1-2 Indholdsfortegnelse

3-10 Regnskab over kontributions indtægter og udgifter 1840, underskrevet 5. juni 1841 af Christian Ludvig Sehestedt.

11-19 Antegnelser for jordebogs og kontributionsregnskabet 1840, samt revisions erklæring til antegnelserne og til slut Decision. Underskrevet Generaldecisoratet for Rentekammerets danske Regnskabsvæsen den 30. oktober 1841

20-306 Bilag til kontributionsregnskabet

Pag. 20, No 1, Designation over kontributionsregnskabets og jordebogsregnskabets poster og bilag
Pag. 21-26, No. 2-5; ”Beregning over den Godtgjørelse som vedkommende jord og tiendeejere i Bornholms amtsdistrikt, haver at erlægge i renter af hæftelser til nationalbanken for året 1. oktober 1839 til 30. september 1840”. Beregning med bilag over Landskatten for 1840
Pag. 27, No 6, Beregning over Ekstrapåbuddet efter forordningen af 12. januar 1827
Pag. 28-29, No 7-8, Anmeldelse over indbetalte stempelpapirs intrader
Pag. 30-31, No 9-10, Anmeldelser over indbetalte afgifter til justitskassen
Pag. 32-34, No 11-12 Beregning med bilag over ekstrapåbuddet af embeds-indtægter
Pag. 35, No 13(-25 underbilag mangler), Beregning med bilag over indbetalte told-intrade.
Pag. 36-42, No 26-31, Beregning over de afgifter af arv, der, efter de fra samtlige Skiftejurisdictioner i Bornholms amt indkomne og hermed følgende anmeldelser er faldne i Aaret 1840. Med bilag (med forklaringer) over anmeldte dødsfald herredsvis og hver af købstæderne.
Pag. 43-44, No 32-33, Forordning om rangskat af dato 12. decbr. 1795. Rentekammerets promemoria om rangskat og præsternes indberetning om at der var ingen personer i landdistrikter på Bornholm, der skulle betale rangskat.
Pag. 45, Mo 34 Specifikation over sognene
Pag. 46, No 35, Anmeldelse for indbetalt rangskat for Nexø
Pag. 47-50, No 36-39, Indtægter fra udstedte bevillinger
Pag. 51-63, No 40-51, Regnskab for bygningsafgiften 1840
Pag. 64, No 52(-85), Beregning over sportler til justitskassen – bilagene mangler.
Pag. 65-139, 86-170, Beregning med bilag over indbetalte ½-procentafgiften af tinglæste skøder etc. Lister med tinglyste skøder, mageskifter og fæstebreve. Bilag 218 er liste over tinglæste fæstebreve og arvefæstebreve i 1840
Pag. 140, No 171, Anmeldelse over indbetalt Stænderafgift af Rønne Købstad efter plakaten af 14. august 1839 (Efter stænderforsamlingen i 1838)
mangler – No 172-177, Order om at beregne til indtægt forskellige fra Zahlkammeret hidsendte summer.
Pag.141-142, No 178-181, Ordre om at modtage rente og afdrag til den kgl. Kasse med flere.
mangler – No 182-183, ordre om at modtage indskud og renter til den alm. Enkekasse
Pag. 143, No 184, gebyret for højesteretssager og overrets-stævninger
Pag. 144, No 185, Anmeldelse over indbetalt gebyrer for de udfærdigede jagt koncessioner.
Pag. 145 , No 186, Fortegnelse over sandflugtskassen indbetalinger i 1840
mangler – No 187-434, Regnskab over bilag over amtsrepartitionsfondens indtægter og udgifter(sandflugt, jordemoder, veje, broer, arresthuse, sygevæsen, apotek, retsvæsen). Her er en del regninger vedr. fangers indsættelser. En del reparationsarbejder på Rådstuen i Rønne, Nexø og Svaneke
Pag. 146-195, No 435-493, Fortegnelse over bilag over de deponerede brandhjælpspenge. I regnskabet findes bilag til forsikringsudbetalinger ved brand.
Pag. 196-198, No. 494, Liste over bevilgede nedlagte bøndergårde.
Pag. 199-231, No 495-518, Erindringsposter over regnskabet 1838 med bilag
Pag. 232-282, No 519-558, Erindringsposter over regnskabet 1839 med bilag
mangler – No 559-601, Zahlkammerets kvitteringer for betalte og lignede summer
Pag. 283, No 602, Fortegnelse over de uapproberede udgifter til årets udgang 1840
Pag. 284-304, No 603+underbilag, Udestående restancer til årets udgang 1840 +
Pag. 305-306, No 23 antegnelser til regnskabet 1840. Auktion over Habedams parcel nr 15, som smed Anders Jensen Prath fik rådighed over efter auktion.

Kontributionsregnskab 1841

Se original kilde i pdf

1-2 Indholdsfortegnelse

3-10 Regnskab over kontributions indtægter og udgifter 1841, underskrevet 1. juni 1842 af Christian Ludvig Sehestedt.

11-19 Antegnelser for jordebogs og kontributionsregnskabet 1841, samt revisions erklæring til antegnelserne og til slut Decision. Underskrevet Generaldecisoratet for Rentekammerets danske Regnskabsvæsen den 11. november 1842

20-54 Bilag til antegnelserne før 1842

Pag. 20-24, No 1-6, Attest fra Svaneke og østre herreds på, at intet var ifølge plakaten af 20. april 1825 faldet til den kongelige kasse. Do fra Aakirkeby ting, søndre herred, Rønne og vestre herred, Hasle, Hammershus birketing og Nordre herred.
Pag. 25-26, No 7, Meddelelse om, at jagten efter udskiftningen overgår til lodsejerne. Undtaget er dog Nylars og en del af Klemensker sogn, der er under udskiftning. Afgiften var 18 rdl om året. Det samme skulle ske med købstadsjordene.
Pag. 27-31, No 8, 9, 12-14, Pålagt arvingerne efter afdøde Mogens Christensen Kofoed i Ipsker at møde på amtstuen med de fornødne anmeldelser. Lignende pålæg til sømand Jørgen Hansen Jørgensen i Ipsker og arvinger efter Karen Kirstine Jens Bjørnsens enke, arvinger efter afdøde Ole Hansen på Lensgård i Østerlars, arvinger efter udbygger Hans Munch i Bodilsker.
Pag. 32-38, No 15-21, Attester på arv: Jens Jensen fra Bodilsker, Didrich Henrichsen i Poulsker (udgifter til sygepleje), Niels Koefoed i Pedersker, Ane Marie Jensdatter – Knud Holgersens enke i Bodilsker. Brødrene Peder og Andris Rasmussen fra Klemensker. Jens Hansen Lund i Tejn. Anne Kirstine Enke efter kapt. Kure i Knudsker
Pag. 39-48, No 22-33, Attester til antegnelser, uskiftet bo, skifter i byerne.
Pag. 49-50, no 34, anmeldelse over afslttede skifter i 1840 i Rønne
Pag. 51-54, No 35-36, Deverse skifter

55-259 Bilag til kontributionsregnskabet

Pag. 55 Designation til kontribution- og jordebogsregnskabet 1841
Pag. 57-66, No. 1-10; Beregning med bilag over Landskatten for 1841 inkl. Købstæderne.
Pag. 67, No 11, Beregning over Ekstrapåbuddet efter forordningen af 12. januar 1827
Pag. 68-69, No 12-23 Anmeldelse over indbetalte stempelpapirs intrader
Pag. 70-93 , No 24-36, Beregning med bilag over jagtafgiften
Pag. 94-97, No 37-40, Anmeldelser over indbetalte afgifter til justitskassen
Pag. 98, No 41(-42), Beregning med bilag over ekstrapåbuddet af embeds-indtægter
Pag. 99, No 43(-48 underbilag mangler), Beregning med bilag over indbetalte told-intrade.
Pag. 100-150, No 49-90, Beregning over de afgifter af arv, der, efter de fra samtlige Skiftejurisdictioner i Bornholms amt indkomne og hermed følgende anmeldelser er faldne i Aaret 1841. Med bilag (med forklaringer) over anmeldte dødsfald herredsvis og hver af købstæderne.
Pag. 151-152, No 91-92, Forordning om rangskat af dato 12. decbr. 1795. Rentekammerets promemoria om rangskat og præsternes indberetning om at der var ingen personer i landdistrikter på Bornholm, der skulle betale rangskat.
Pag. 153, No 93 Specifikation over sognene
Pag. 154-157, No 94-97, Anmeldelse for indbetalt rangskat for købstæderne
Pag. 158-161, No 98-101, Indtægter fra udstedte bevillinger
Pag. 162-174, No 102-113, Regnskab for bygningsafgiften 1841
Pag. 175, No 114(-146), Beregning over sportler til justitskassen – bilagene mangler.
Pag. 176-182, 147-153, Indbetalt afgift af købstæderne i anledning af stænderforsamlingen i Roskilde 1840
Pag.183-188, No 154, 165, 256, Beregning med bilag over indbetalte ½-procentafgiften af tinglæste skøder etc. Lister med tinglyste skøder, mageskifter og fæstebreve. Bilag 165 er liste over tinglæste skøder i 1841
Pag. 189-196, No 257-264, Order om at beregne til indtægt forskellige fra Zahlkammeret hidsendte summer.
Pag. 197-199, 265-168 (269 mgl.), Ordre om at modtage rente og afdrag til den kgl. Kasse med flere.
Mangler: No 270-274, ordre om at modtage indskud og renter til den alm. Enkekasse
Pag. 200, No 275, Amtets anmeldelse over de modtagne gebyrer og omkostninger i forbindelse med højesteretssager og overrets-stævninger
Pag. 201, No 276, fortegnelse over det sandflugtskassen er tilfalden i Aaret 1841
Pag. 202, No 277, ordre om at modtage indlæsningsgebyrer for et kgl. Skøde på udmarken.
Pag. 203, No 278, Anmeldelse over indbetalte Uvisse indtægter for Rønne købstad
Pag. 204, No. 279, ordre om at modtage amtrepartitionsfonden af omkostninger i sag mod købmand Samuel Cohn m.fl. i Ringkøbing købstad
Pag. 205-210, No 280-286, ordre om at modtage forskellige umyndigedes midler
Mangler: No 287-500, Regnskab over bilag over amtsrepartitionsfondens indtægter og udgifter(sandflugt, jordemoder, veje, broer, arresthuse, sygevæsen, apotek, retsvæsen). Her er en del regninger vedr. fangers indsættelser. En del reparationsarbejder på Rådstuen i Rønne, Nexø og Svaneke
Pag. 211-252, No 501-549, Fortegnelse over bilag over de deponerede brandhjælpspenge. I regnskabet findes bilag til forsikringsudbetalinger ved brand.
Pag. 253-256, No. 550, Liste over bevilgede nedlagte bøndergårde.
Pag. 257, No 551, afskrift over 1840 decision til antegnelser
Mangler: No 552-605, Zahlkammerets kvitteringer for betalte og lignede summer
Pag. 258, No 606, Fortegnelse over de uapproberede udgifter til årets udgang 1841
Pag. 259, No 607, Udestående restancer til årets udgang 1841

Kontributionsregnskab 1842

Se den originale kilde i pdf

1-2 Indholdsfortegnelse

3-10 Regnskab over kontributions indtægter og udgifter 1842, underskrevet 17. maj 1843 af Christian Ludvig Sehestedt.

11-16 Antegnelser for jordebogs og kontributionsregnskabet 1842, samt revisions erklæring til antegnelserne og til slut Decision. Underskrevet Generaldecisoratet for Rentekammerets danske Regnskabsvæsen den 1. februar 1844

17-19 unummererede bilag til antegnelserne:
Rentekammerets meddelelse til amtsforvalteren at den officielle Opmaal” af udmarksjord pr. tønde land var 1½ fjerdingkar havre – ligesom den gamle jordebog fra 30. april 1764 havde angivet som ”opmaal”.
Kopi af rentekammererbrev fra 1764 om amtsforvalterens gagetillæg var på 100 rd, samt et opmål på 1½ fjerdingkar af hver tønde landgilderug eller -byg. (1 fjerdingkar var godt 4 liter)
Niels Hansen Beck i Vestermarie degnegård får tillagt 13 tdl. Udmarksjord

20 Designation på kontributions- og jordebogsbilag

21-144 Bilag til kontributionsregnskabet

Pag. 21-28, no. 1-7, Beregning med bilag over Landskatten for 1842 inkl. Købstæderne.
Pag. 29, No 8, Beregning over Ekstrapåbuddet efter forordningen af 12. januar 1827
Pag. 30-33, No 9-12, Anmeldelse over indbetalte stempelpapirs intrader
Pag. 34-35, No 13-14, Anmeldelser over indbetalte afgifter til justitskassen
Pag. 36-37, No 15-16, Beregning med bilag over ekstrapåbuddet af embeds-indtægter
Mangler: No 17(-24 underbilag mangler), Beregning med bilag over indbetalte told-intrade.
Pag. 38-71, No 25-49, Beregning over de afgifter af arv, der, efter de fra samtlige Skiftejurisdictioner i Bornholms amt indkomne og hermed følgende anmeldelser er faldne i Aaret 1842.
Pag. 72-73, No 50-51, Forordning om rangskat af dato 12. decbr. 1795. Rentekammerets promemoria om rangskat og præsternes indberetning om at der var ingen personer i landdistrikter på Bornholm, der skulle betale rangskat.
Pag. 74, No 52 Specifikation over sognene
Pag. 75-79, No 53-57, Anmeldelse for indbetalt rangskat for købstæderne
Pag. 80-83, No 58-61, Indtægter fra udstedte bevillinger
Pag. 84-94, No 62-72, Regnskab for bygningsafgiften 1842
Pag. 95-96, No 73(-110), Beregning med bilag over indbetalte ½-procentafgiften af tinglæste skøder etc. Lister med tinglyste skøder, mageskifter og fæstebreve. (bilag mangler)
Pag. 97-98, No 111-112, Indbetalt afgift af købstæderne, Hasle og Svaneke, i anledning af stænderforsamlingen.
Mangler, No 113-119, Order om at beregne til indtægt forskellige fra Zahlkammeret hidsendte summer.
Pag. 99-100, No 120, 122(121, 123-124 mangler), Ordre om at modtage rente og afdrag til den kgl. Kasse med flere.
Pag. 101, No 125, Fortegnelse til tilgåede midler til sandflugtskassen 1842
Mangler: No 126-127, ordre om at modtage indskud og renter til den alm. Enkekasse
Pag. 102, No 128, Ordre om at modtage en sum fra grosserer Mogens Ipsens bo.
Pag. 103-139, No 129-172, Fortegnelse over bilag over de deponerede brandhjælpspenge. I regnskabet findes bilag til forsikringsudbetalinger ved brand. (bilag 142-149 mangler)
Mangler: No 173, Liste over bevilgede nedlagte bøndergårde.
Pag. 140, No 174, afskrift over 1841 decision til antegnelser
Pag. 141-142, No 175-176, Forklaring og attester angående den af regnskabsførerens stillede kaution, hans bestallings tinglæsning og hans faste ejendomme.
Mangler: No 177-223, Zahlkammerets kvitteringer for betalte og lignede summer
Pag. 143, No 224, Fortegnelse over de uapproberede udgifter til årets udgang 1842
Pag.144, No 225, Udestående restancer til årets udgang 1842

Kontributionsregnskab 1843

Se den originale kilde i pdf

1-2 Indholdsfortegnelse

3-10 Regnskab over kontributions indtægter og udgifter 1843, underskrevet 28. maj 1844 af Christian Ludvig Sehestedt.

11-12 To breve til rentekammeret, hvor amtskriver Lerche fraskriver sig poster i Landskatten fra sin forgænger Sehestedt

13-14 Designation på kontributions- og jordebogsbilag

15-16 Antegnelser for jordebogs- og kontributionsregnskabet 1843, samt revisions erklæring til antegnelserne og til slut Decision. Underskrevet Generaldecisoratet for Rentekammerets danske Regnskabsvæsen. Underskrevet af Sehestedt den 17/9 1844

17-174 Bilag til kontributionsregnskabet

Pag. 17-24, no. 1-7, Beregning med bilag over Landskatten for 1843 inkl. Købstæderne.
Pag. 25, No 8, Beregning over Ekstrapåbuddet efter forordningen af 12. januar 1827
Pag. 26-27, No 9-10, Anmeldelse over indbetalte stempelpapirs intrader
Pag. 28, No 11(-18 mangler), Anmeldelser over indbetalte afgifter til justitskassen
Pag. 29, No 19(-20 mangler), Beregning med bilag over ekstrapåbuddet af embeds-indtægter
Pag. 30, No 21(-24 underbilag mangler), Beregning med bilag over indbetalte told-intrade.
Pag. 31-89, No 25-73, Beregning over de afgifter af arv, der, efter de fra samtlige Skiftejurisdictioner i Bornholms amt indkomne og hermed følgende anmeldelser er faldne i Aaret 1843. Med bilag (med forklaringer) over anmeldte dødsfald herredsvis og hver af købstæderne.
Pag. 90-91, No 74-75, Forordning om rangskat af dato 12. decbr. 1795. Rentekammerets promemoria om rangskat og præsternes indberetning om at der var ingen personer i landdistrikter på Bornholm, der skulle betale rangskat.
Pag. 92, No 76 Specifikation over sognene
Pag. 93-97, No 77-81, Anmeldelse for indbetalt rangskat for købstæderne
Pag. 98-101, No 82-85, Indtægter fra udstedte bevillinger
Pag. 102-112, No 86-96, Regnskab for bygningsafgiften 1843
Pag. 113-114, No 97(-140 bilag mangler), Beregning med bilag over indbetalte ½-procentafgiften af tinglæste skøder etc. Lister med tinglyste skøder, mageskifter og fæstebreve.
Pag. 115-119, No 141-145, Indbetalt afgift af købstæderne i anledning af stænderforsamlingen
Mangler: No 146-151, Order om at beregne til indtægt forskellige fra Zahlkammeret hidsendte summer.
Pag. 120-122, No 152-158 (flere mangler), Ordre om at modtage rente og afdrag til statsgældskasse med flere.
Pag. 123-124, No 159-160 mangler, Fortegnelse til tilgåede midler til sandflugtskassen 1843
Mangler: No 161-162, ordre om at modtage indskud og renter til den alm. Enkekasse
Pag. 125-126, No 163-164, Amtets anmeldelse over de modtagne gebyrer og omkostninger i forbindelse med højesteretssager og overrets-stævninger i 1842 og 1843
Pag. 127-128, No 165, Liste over bevilgede nedlagte bøndergårde.
Pag. 129, No 166, afskrift over 1842 decision til antegnelser
Pag. 130-131, No 167-168, Forklaring og attester angående den af regnskabsførerens stillede kaution, hans bestallings tinglæsning og hans faste ejendomme.
Pag. 132-169, No 169-213 Fortegnelse over bilag over de deponerede brandhjælpspenge. Beholdningen var 2351 rd 17½ sk.
Pag. 170, No 214, Kammerjunker og amtsforvalter Lerches kvittering for modtagelse af brandhjælpskassens beholdning.
Pag. 171-173, No 215-217, Beregning med bilag for udbetalt godtgørelser for fourage i tidsrummet 26/10 til 1/12 1843
Mangler: No 218-261, Zahlkammerets kvitteringer for betalte og lignede summer
Mangler: No 262, Fortegnelse over restancer af de 5/6 dele af renterne til banken af hæftelser i præstetiende for aarene 1818, 1819, 1820 og 1821 med kammerjunker Lerches påtegnede attest at have modtaget en ligelydende fortegnelse.
Pag. 174, No 263, Kammerjunker Lerches kvittering for modtagelse fa den kontante beholdning 2529 rd 65 sk i rede sølv.

Kontributionsregnskab 1844

Se den originale kilde i pdf

1-2 Indholdsfortegnelse

3-9 Regnskab over kontributions indtægter og udgifter 1844, underskrevet 28. juni 1845 af Christian Ludvig Sehestedt.

10-15 Antegnelser for jordebogs og kontributionsregnskabet 1844, samt revisions erklæring til antegnelserne og til slut Decision. Underskrevet Generaldecisoratet for Rentekammerets danske Regnskabsvæsen den 23. marts 1846. unummererede bilag til antegnelserne: Note om auktionsudgiften

16-18 Designation på kontributions- og jordebogsbilag

19-187 Bilag til kontributionsregnskabet

Pag. 19-27, no. 1+7 underbilag, Beregning med bilag over Landskatten for 1843 inkl. Købstæderne.
Pag. 28, No 2, Beregning over Ekstrapåbuddet efter forordningen af 12. januar 1827
Mangler: No 3-7, Ordre om at tage til indtægt de forskellige summer fra Zahlkammeret
Pag.29-30, No 8, Ordre for at modtage købesummen for Øle-engene
Pag. 31-32 , No 9-14, Ordre om at modtage rente og afdrag til statsgældskasse med flere.
Pag. 33 , No 15, Ordre om at modtage fra købmands Bergs stervbo
Mangler: No 16-17, ordre om at modtage indskud og renter til den alm. Enkekasse
Pag. 34-51, No 18-36, Ordre fra Statsgjelds direktionen og Anmeldelser fra Direktionen for den Bornholmske Sparekasse angaaende modtagelse af Summer fra bemeldte Sparekasse.
Pag. 52-54, No 37-39, Indbetalt afgift af købstæderne i anledning af stænderforsamlingen
Pag. 55-58, No 40-43, Indtægter fra udstedte bevillinger
Pag. 59, No 44(underbilag mangler), Beregning med bilag over indbetalte told-intrade.
Pag. 60, No 45, Fortegnelse til tilgåede midler til sandflugtskassen 1844
Pag. 61-63, No 46-48, Anmeldelse over indbetalte stempelpapirs intrader
Pag. 64, No 49, , Beregning med bilag over ekstrapåbuddet af embeds-indtægter
Pag. 65-72, No 50-57, Ordre og anmeldelse m.v. angaaende Rangsskatten
Pag. 73-84, No 58 + 10 underbilag, Regnskab for bygningsafgiften 1844
Pag. 85-86, No 59(+39 underbilag, som mangler), Beregning med bilag over indbetalte ½-procentafgiften af tinglæste skøder etc. Lister med tinglyste skøder, mageskifter og fæstebreve.
Pag. 87-145, No 60 (med 53 underbilag) , Fortegnelser over afgifter af arv i Aaret 1844. Med bilag (med forklaringer) over anmeldte dødsfald herredsvis og hver af købstæderne.

Pag. 146, No 61, Anmeldelser over indbetalte afgifter til justitskassen
Pag. 147-151, No 62, Liste over bevilgede nedlagte bøndergårde.
Pag. 152. No 63, Forklaring of attester angaaende den af Regnskabsføreren stillede kaution mm
Pag. 153-182, Desuden regnskab over modtagne og udbetalte brandhjælpspenge med bilag 1-11 over indtægter og no 1-14 over udgifterne. Købstands brandkontigenter bilag 1-12 og udgifterne bilag no 1 til 13
Pag. 183, Udgifter i kontor. No 1 Udbetalte godtgørelse for fouraage for året 1844
Mangler: Zahlkammerkvitteringer for betalte og likviderede summer
Pag. 187, No 67, Generaltoldkammeretts kvitteringer for indbetalte renter af kulværkinteressenterne på Klemensker strandmark (Et lån på 3000 rd af afgangne etatsrådinde Koefoeds leget)

Kontributionsregnskab 1845

Se den originale kilde i pdf

1-2 Indholdsfortegnelse

3-9 Regnskab over kontributions indtægter og udgifter 1845, underskrevet 20. juni 1846 af Lerche.

10-13 Antegnelser for jordebogs og kontributionsregnskabet 1845, samt revisions erklæring til antegnelserne og til slut Decision. Underskrevet Generaldecisoratet for Rentekammerets danske Regnskabsvæsen den 23. marts 1846. unummererede bilag til antegnelserne: Note om auktionsudgiften

14-15 Designation på kontributions- og jordebogsbilag

16-93 Bilag til kontributionsregnskabet

Pag. 16-20, no. 1+underbilag, Beregning med bilag over Landskatten for 1845 inkl. Købstæderne.
Pag. 21, No 2, Beregning over Ekstrapåbuddet efter forordningen af 12. januar 1827
Pag. 22, No 3, Beregning over Stænderafgiften af hartkornet, ifølge plakat 15/10 1845
mangler , No 4-8, Ordre om at tage til indtægt de forskellige summer fra Zahlkammeret
Pag 23, No 9, Ordre med bilag, hvorefter er modtaget renter og afdrag til Statsgældskassen.
Pag. 24, No 12, Ordrer om at modtage indskud og renter til den almindelige enkekasse
Pag. 25-28, No 18-21, Ordre fra Statsgælds direktionen og Anmeldelser fra Direktionen for den Bornholmske Sparekasse angaaende modtagelse af Summer fra bemeldte Sparekasse.
Pag. 29-32, No 22-25, Indtægter fra udstedte bevillinger
Pag. 33, No 26, Gebyrer vedr. overretsstævninger
Pag. 34, No 27, Fortegnelse over det som er tilfaldet sandflugtskassen
Pag. 35-42, No 28-35, Anmeldelse over indbetalte stempelpapirs intrader
Pag. 43, No 36, Beregning med bilag (mgl) over indbetalte told-intrade.
Pag. 44-48, No 37-41, Ordre og anmeldelse m.v. angaaende Rangsskatten
Pag. 49, No 42 (mangler 10 underbilag) Regnskab for bygningsafgiften på landet i 1845
Pag. 50, No 43, Regnskabafgiften for byerne
Pag. , No 44(+ underbilag, som mangler), Beregning med bilag over indbetalte ½-procentafgiften af tinglæste skøder etc. Lister med tinglyste skøder, mageskifter og fæstebreve.
Pag. 45-70, No 45 (med underbilag) , Fortegnelser over afgifter af arv i Aaret 1845. Med bilag (med forklaringer) over anmeldte dødsfald herredsvis og hver af købstæderne.
Pag. 71-74, No 46, Liste over bevilgede nedlagte bøndergårde.
Pag. 75-86, No 47, Fortegnelser over skatterestancer den 31/3 1846
Pag. 87. No 48, genpart af decisionen til antagelser i regnskaberne
Pag. 88, No 49,Oplysning angående de i generaldirektiratets circulaire af 16. oktober 1842 anførte poster.
Udgifter:
Pag. 89, No 1 (bilag mgl), Beregning for fouragen til kaptajn Klubein for 1845
Pg. 90, No 2, anvisning for oberstløjtnant Schønnings i penge i stedet for naturalier.
Mangler no 3-62, Zahlkammerkvitteringer for betalte og likviderede summer
Pag. 91, No 63, Generaltoldkammerets kvittering for modtagelse for renter af kulværkets imteressenter på Klemensker Strandmark
Pag. 92-93, No 64, Fra herredsfogeden i Østre herred for regnskabet i 1844

Kontributionsregnskab 1846

Se den originale kilde i pdf

1-2 Indholdsfortegnelse

3-9 Regnskab over kontributions indtægter og udgifter 1846, underskrevet 19. juni 1847 af Lerche.

10-13 Antegnelser for jordebogs og kontributionsregnskabet 1846, samt revisions erklæring til antegnelserne og til slut Decision. Underskrevet Revisionskontoret ved Bruun den 26. oktober 1847.

14-15 Designation på kontributions- og jordebogsbilag

16-78 Bilag til kontributionsregnskabet

Pag. 16-18, no. 1+underbilag, Beregning med bilag over Landskatten for 1846 inkl. Købstæderne.
Pag. 19-21, No 2, Beregning over Ekstrapåbuddet efter forordningen af 12. januar 1827
Pag. 22-23, No 3-4, Ordre om og beregning af kgl. Skatter for den 50. selvejergård i Klemensker 1846. (Det var Mads Stenders gård, der var brændt)
mangler , No 5, Ordre om at tage til indtægt de forskellige summer fra Zahlkammeret
Pag 24+26, No 6-(11 mangler), Ordre med bilag, hvorefter er modtaget renter og afdrag til Statsgældskassen.
mangler , No 12-14, Ordrer om at modtage indskud og renter til den almindelige enkekasse
Pag. 27, No 15, Ordre om at modtage halvdelen af købssummen for den ved auktion solgte Slotslyng.
Pag. 25+28 , No 16-17, Ordre fra Statsgælds direktionen til den Bornholmske Sparekasse med ordre om at modtage 1200 Rbd.
Pag. 29-32, No 18-21, Indtægter fra udstedte bevillinger
Pag. 33-34, No 22-23, Gebyrer vedr. overretsstævninger
Pag. 35-36, No 24-25, Fortegnelse over det som er tilfaldet sandflugtskassen
Pag. 37-39, No 26-28, Anmeldelse om mulkter til justitskassen
Pag. 40-45, No 29-34, Anmeldelse over indbetalte stempelpapirs intrader
Pag. 46, No 35, Beregning med bilag (mgl) over indbetalte told-intrade.
Pag. 47-48, No 36-37, Ordre og anmeldelse m.v. angaaende Rangsskatten
Pag. 49-50, No 38 (mangler 10 underbilag) Regnskab for bygningsafgiften på landet i 1846
Pag. 51, No 39, (med bilag) Regnskabafgiften for byerne
Pag. 51, No 40 (+ underbilag, som mangler), Beregning med bilag over indbetalte ½-procentafgiften af tinglæste skøder etc. Lister med tinglyste skøder, mageskifter og fæstebreve.
Pag. 52-67, No 41 (med underbilag) , Fortegnelser over afgifter af arv i Aaret 1845. Med bilag (med forklaringer) over anmeldte dødsfald herredsvis og hver af købstæderne.
Pag. 68-71, No 42, Liste over bevilgede nedlagte bøndergårde.
Pag. 72, No 43, Fortegnelser over skatterestancer den 31/3 1847
Pag. 73, No 44, genpart af decisionen til antagelser i regnskaberne
Pag. 74 , No 45, Forklaring angaaende den af Amtsforvalterens stillede caution, hans bestallings tinglæsning m.v.
Udgifter:
Pag. 75, No 1 (underbilag mgl), Beregning for fouragen til kaptajn Klubein for 1846
Pag. 76, No 2, anvisning for oberstløjtnant Schønnings i penge i stedet for naturalier.
Pag. 77-78, No 63-64, Generaltoldkammerets kvittering for modtagelse for renter af kulværkets imteressenter på Klemensker Strandmark

Kontributionsregnskab 1847

Se den originale kilde i pdf

1-2 Indholdsfortegnelse

3-6 Summarisk extract af Regnskabet over de Kongelige Contributions og Jordebogs Indtægter af Bornholms Land for Aaret 1847. Med Moltkes kvittering.

7-14 Regnskab over kontributions indtægter og udgifter 1847, underskrevet 23. juni 1848 af Lerche.

15-19 Antegnelser for jordebogs og kontributionsregnskabet 1847, samt revisions erklæring til antegnelserne og til slut Decision. Underskrevet Revisionskontoret ved Bruun den 4. november 1848.

20-21 Designation på kontributions- og jordebogsbilag

22-104 Bilag til kontributionsregnskabet

Pag. 22-24, no. 1+underbilag, Beregning med bilag over Landskatten for 1847
Pag. 25, No 2, Beregning over Ekstrapåbuddet efter forordningen af 12. januar 1827
Pag. 26, No 3, Beregning over stænderafgiften
mangler No 4-7, Ordre om at tage til indtægt de forskellige summer fra Zahlkammeret
Pag. 27-28, No 8-9, Ordre om at modtage halvdelen af købssummen for den ved auktion solgte Slotslyng.
Pag. 29, No 10, Indtægter på gebyrer fra salget af Øle-enge i Østermarie
Pag. 30, No 11, Statsgældsdirektionens ordre for at modtage 8.000 rd af Rønne Havnekasses beholdning
Pag. 31-33, No 12-18 (4 bilag mangler), Ordre med bilag, hvorefter er modtaget renter og afdrag til Statsgældskassen.
mangler, No 19-20, Ordrer om at modtage indskud og renter til den almindelige enkekasse
Pag. 34-38, No 21-26, Ordre fra Statsgælds direktionen til den Bornholmske Sparekasse med ordre om at modtage forskellige summer.
Pag. 39, No 27, Beregning med bilag (mgl) over indbetalte told-intrade.
Pag. 40-41, No 28-29, Indtægter fra udstedte bevillinger
Pag. 42-43, No 30-31, Rangsskatten angående
Pag. 44-53, No 32 (+underbilag) Regnskab for bygningsafgiften på landbygninger i 1847
Pag. 54-63, No 33-42, Anmeldelse over indbetalte stempelpapirs intrader
Pag. 64, No 43, (underbilag mangler) indbetalte skatter for byerne
Pag. 65, No 44 (underbilag mangler), Beregning med bilag over indbetalte ½-procentafgiften af tinglæste skøder etc. Lister med tinglyste skøder, mageskifter og fæstebreve.
Pag. 66-68, No 45-47, Anmeldelse om mulkter til justitskassen
Pag. 69-84, No 48 (med 15 underbilag) , Fortegnelser over afgifter af arv i Aaret 1847. Med bilag (med forklaringer) over anmeldte dødsfald herredsvis og hver af købstæderne.
Pag. 85-86, No 49-50, Fortegnelse over det som er tilfaldet sandflugtskassen (10 personer fra Pedersker)
Pag. 87-91, No 51, Liste over bevilgede nedlagte bøndergårde.
Pag. 92, No 52, Fortegnelser over skatterestancer den 31/3 1848
Pag. 93, uden nr., Ejer af parcel 1 på 11. slg. i Aaker sogn Hans Henrdrik Piil havde forsømt sin pligt at bebygge grunden. I stedet havde han bebygget parcel nr. 7, hvorfor gebyret var tilbagebetalt.
Pag. 94, No 53, genpart af decisionen til antagelser i regnskaberne 1846
Pag. 95, No 54, Forklaring angaaende den af Amtsforvalterens stillede caution, hans bestallings tinglæsning m.v.
Udgifter:
Pag. 96-101, No 1-3, Godtgørelse i penge i stedet for naturalier for militære personer
mangler , No 4-7, Zahlkammerets kvitteringer for indbetalinger
Pag. 102-104, No 7, Generaltoldkammerets kvittering for modtagelse for renter af kulværkets imteressenter på Klemensker Strandmark.

Kontributionsregnskab 1848

Se den originale kilde i pdf

1-2 Indholdsfortegnelse

3-6 Summarisk extract af Regnskabet over de Kongelige Contributions og Jordebogs Indtægter af Bornholms Land for Aaret 1848. Med Sponnecks kvittering.

7-13 Regnskab over kontributions indtægter og udgifter 1848, underskrevet 27. juni 1849 af Lerche.

14-17 Antegnelser for jordebogs og kontributionsregnskabet 1848, samt revisions erklæring til antegnelserne og til slut Decision. Underskrevet Revisionskontoret ved Bruun den 4. november 1848.

18-19 Designation over de dokumenter som findes i jordebogs og contributionsregnskaberne

20-113 Bilag til kontributionsregnskabet

Pag. 20-21, no. 1+underbilag, Beregning med bilag over Landskatten for 1848
Pag. 22, No 2, Beregning over afgiften efter forordningen af 11. september 1822
Pag. 23, No 3, Beregning over 3/6 bankrente efter samme forordning.
Pag. 24, No 4, Beregning over ekstrapaabuddet
Pag. 25-49, No. 5 med underbilag 1-7, ”Beregning over den Deel af den ved Forordningen af 5te Juni 1848 paabudne Krigsskat af Bornholms Amtsdistrikt som forfalder October Termin 1848”. Skat pålignet hartkorn og bygninger på i alt 10.033 rd 31 sk.
Pag. 50-56, No 6 med underbilag 1-5, Beregning over de ved Forordn. 1ste Oktober 1802 og 17de April 1816 paatænkte Afgift af Bygninger paa Landet for Aaret 1848.
Pag. 57-58, No 7-8, Forordningen om Rangskat. Attest på, at der kun fandtes en rangsperson, nemlig kammerherre Jespersen på Kannikegaard.
Pag. 59, No 9(-18), Indberetning om de indkomne bidrag til Fædrelandets forsvar – i alt 1480 rd 87 sk. (Underbilag mangler)
Pag. 60-62, No 19 + underbilag, Fortegnelse over de i Regnskabsaaret 1848, ifølge nedenanførte Ordrer, indbetalte Renter og Afdrag til Statsgældskassen.
Pag. 63, No 20, Fortegnelse over de i Regnskabsaaret 1848, ifølge nedenanførte Ordrer, indbetalte Renter og Afdrag til den almindelige Enkekasse
Pag. 64, No 21, Fortegnelse over de beløb i Regnskabaaret 1848 er indbetalte for kopikort og afskrifter af Matrikel-beregninger.
Pag. 65, No 22, Indtægter fra salget af en del af amtsforvaltergårdens grund til havnevæsenet
Pag. 66-69, No 23-26, Ordre fra Statsgælds direktionen til den Bornholmske Sparekasse med ordre om at modtage forskellige summer.
Pag. 70, No 27, Beregning med bilag (mgl) over indbetalte told-intrade.
Pag. 71-74, No 28-31, Indtægter fra udstedte bevillinger
Pag. 75, No 32, Amtets anmeldelser om autoriserede overretsstævninger
Pag. 76, No 33, Anmeldelse over indbetalte stempelpapirs intrader
Pag. 77, No 34, (underbilag mangler) indbetalte skatter for byerne
Pag. 78, No 35, Beregning over indbetalte summer fra Rets- og Skiftejurisdictionerne (40 underbilag mangler)
Pag. 79-103, No 36, Fortegnelser over afgifter af arv (med 24 underbilag)
Pag. 104, No 37, Mulkter til sandflugtskassen
Pag. 105-108, No 38, Forklaring over de med allernaadigst bevilling nedlagte bøndergaarde på Bornholm
Udgifter:
mangler, No 1, Godtgørelse i penge i stedet for naturalier for militære personer
mangler, No 2-84, Zahlkammerets kvitteringer for indbetalinger
Pag. 109-111, No 85-87, Kvitteringer for renter og afdrag af lån af Fru Koefoeds Legat.
Pag. 112, No 88, Fortegnelse over skatterestancer for 1848
Pag. 113, No 89, Forklaringer angående de af amtsforvalteren stillede kautioner