Kontributionsregnskaber 1830-1839

Kontributionsregnskab 1830

Se den originale kilde her

1-2 Indholdsfortegnelse

3-8 Summarisk Ekstrakt af Bornholms Lands Kontributions og jordebogsregnskaber for året 1830

9-16 Regnskab over kontributions indtægter og udgifter 1830, underskrevet 9. juni 1831 af Christian Ludvig Sehestedt.

17-29 Erindringsposter for kontribution og jordebogsregnskabet 1829

30-31 Designation over Kontributionsregnskabet og jordebogsregnskabets bilag.

32-302 Bilag til kontributionsregnskabet

Pag. 32, Følgebrev til overlevering af regnskab 9. juni 1831
Pag. 33, No 1, Forklaring på afdrag på brandhæftelses rente af Rutsker præstetiende 1812-1821 efter pastor Olsens død.
Pag. 34-51, No 2-18, Beregning med bilag over Landskatten for 1830
Pag. 52, No 19, Beregning over Ekstrapåbuddet efter forordningen af 12. januar 1827
Pag. 53-64, No 20-31, Stempelpapir salg
Pag. 65, No 32 (-40), Beregning over indbetalinger (bøder efter domme) til justitskassen.
Pag. 66-67, No 41-42, Attest på konstitueret landfysikus Grove og regimentskirurg Goos ej havde svende eller drenge ansat og dermed slap for at betale til amphiteater.
Pag. 68, No 43(-44), Beregning over ekstrapåbuddet af embedsindkomster
Pag. 69, No 45 (-57 bilag mangler), Beregning med bilag over indbetalte told-intrade.
Pag. 70-106, No 58-80, Beregning over de afgifter af arv, der, efter de fra samtlige Skiftejurisdictioner i Bornholms amt indkomne og hermed følgende anmeldelser er faldne i Aaret 1830. Det var førlovspenge, 6. og 10. penge, arveløse midler, efter forordning af 13. januar 1792, forordningen af 12. september 1792 og forordningen 8. februar 1810 og efter sportlerreglementet 22. marts 1814. Med bilag (forklaringer) over anmeldte dødsfald. Med også navne over dem der intet ejede.
Pag. 107-108, No 81-82, Forordning om rangskat af dato 12. decbr. 1795. Rentekammerets promemoria om rangskat og præsternes indberetning om at der var ingen personer i landdistrikter på Bornholm, der skulle betale rangskat.
Pag. 109, No 83, Specifikation over sogne udenfor købstæderne
Pag. 110-115, No 84-89, Rangskat indbetalt af Købstæderne
Pag. 116-118, No 90-92, Indtægter fra udstedte bevillinger
Pag. 119-134, No 93-108, Regnskab for bygningsafgiften 1830. Fortegnelse over landbygninger på Bornholm, + Regnskab for bygningsafgift på land og købstad efter forordningen af 1. oktober 1802 og 17. april 1816.
Pag. 135, No 109(-143, som mangler), Beregning over sportler til justitskassen – bilagene mangler.
Pag. 136-169, No 144-243 (156-242 mangler), Beregning med bilag over indbetalte ½-procentafgiften af tinglæste skøder etc. Flere lister med tinglyste skøder, mageskifter og fæstebreve
Pag. 170-175, No 244-249, Order om at beregne til indtægt forskellige fra Zahlkammeret hidsendte summer.
Pag. 176-177, No 250-251, Ordre om at modtage renter af en oberstløjtnant v. Rømer af den ekstraordinære lånte kapital.
Pag. 178, No 252-256, Bidrag til enkekassen, Gage til Havne- og fyrinspektørene. Bilag til honorar til sandflugtskommissæren år 1828, mangler.
Pag. 179, No 257, Sandflugtskommissionen anmeldelse over indtægter ved Sandflugten i året 1830.
Pag. 180, No 258, gebyret for højesteretssager og overretsstævninger
Pag. 181-184, No 259-261, Christiansøs andel af bortsolgt drivgods
Pag. 185, No 262, Fortegnelse over gamle restancer fra præsten Bierregaard i Østermarie
Pag. 186-201, No 263 (-622 – de fleste bilag mangler), Regnskab med bilag over Amts repartitions Fondets indtægter og udgifter for 1828 (sandflugt, jordemoder, veje, broer, arresthuse,sygevæsen, apotek, retsvæsen).
Pag. 202-228, No 623-650, Fortegnelse med bilag over de deponerede brandhjælpspenge. Flere bilag mangler.
Pag. 229-231, No 651, Liste over bevilgede nedlagte bøndergårde.
Pag. 232-301, No 652-710, erindringsposter efter ordre fra rentekammeret af dato 21. november 1829 vedr. regnskabet for 1829. Alle bilag findes – mange detaljer om arveforhold.
(No 711-755, Zahlkammerets kvitteringer – mangler)
Pag. 302, No 756, fortegnelser over ikke approberede udgifter til årets udgang 1830

Kontributionsregnskab 1831

Se den originale kilde her

1-2 Indholdsfortegnelse

3-8 Summarisk Ekstrakt af Bornholms Lands Kontributions og jordebogsregnskaber for året 1831

9-16 Regnskab over kontributions indtægter og udgifter 1831, underskrevet 18. juni 1832 af Christian Ludvig Sehestedt.

17-31 Erindringsposter for kontribution og jordebogsregnskabet 1831

32-33 Designation over Kontributionsregnskabet og jordebogsregnskabets bilag.

34-251 Bilag til kontributionsregnskabet

Pag. 34-50, No 1-16, Beregning med bilag over Landskatten for 1831
Pag. 51, No 17, Beregning over Ekstrapåbuddet efter forordningen af 12. januar 1827
Pag. 52-59, No 18-25, Stempelpapir salg
Pag. 60, No 26 (-32 mangler), Beregning over indbetalinger (bøder efter domme) til justitskassen.
Pag. 61-62, No 33-34, Attest på konstitueret landfysikus Grove og regimentskirurg Goos ej havde svende eller drenge ansat og dermed slap for at betale til amphiteater.
Pag. 63, No 35 (-36 mangler), Beregning over ekstrapåbuddet af embedsindkomster
Pag. 64, No 37 (-49 bilag mangler), Beregning med bilag over indbetalte told-intrade.
Pag. 65-100, No 50-76, Beregning over de afgifter af arv, der, efter de fra samtlige Skiftejurisdictioner i Bornholms amt indkomne og hermed følgende anmeldelser er faldne i Aaret 1831. Det var førlovspenge, 6. og 10. penge, arveløse midler, efter forordning af 13. januar 1792, forordningen af 12. september 1792 og forordningen 8. februar 1810 og efter sportlerreglementet 22. marts 1814. Med bilag (med forklaringer) over anmeldte dødsfald. Men også navne over dem der intet ejede.
Pag. 101-102, No 77-78, Forordning om rangskat af dato 12. decbr. 1795. Rentekammerets promemoria om rangskat og præsternes indberetning om at der var ingen personer i landdistrikter på Bornholm, der skulle betale rangskat.
Pag. 103, No 79, Specifikation over sogne udenfor købstæderne
Pag. 104-107, No 80-83, Rangskat indbetalt af Købstæderne
Pag. 108-110, No 84-86, Indtægter fra udstedte bevillinger
Pag. 111-121, No 87-97, Regnskab for bygningsafgiften 1831. Fortegnelse over landbygninger på Bornholm, + Regnskab for bygningsafgift på land og købstad efter forordningen af 1. oktober 1802 og 17. april 1816.
Pag. 122, No 98(-127, som mangler), Beregning over sportler til justitskassen – bilagene mangler.
Pag. 123-132, No 128,139, 365 (-442 mangler), Beregning med bilag over indbetalte ½-procentafgiften af tinglæste skøder etc. Flere lister med tinglyste skøder, mageskifter og fæstebreve
Pag. 133-137, No 443-447, Order om at beregne til indtægt forskellige fra Zahlkammeret hidsendte summer.
Pag. 138-139, No 448-449, Ordre om at modtage renter af en oberstløjtnant v. Rømer af den ekstraordinære lånte kapital.
Pag. 140, No 450(-453), Bidrag til enkekassen, Gage til Havne- og fyrinspektørene.
Pag. 141, No 454, Sandflugtskommissionen anmeldelse over indtægter ved Sandflugten i året 1830.
Pag. 142-143, No 455-456, gebyret for højesteretssager og overretsstævninger
Pag. 144, No 457, Ordre om at modtage umyndiges midler af Svaneke købstads overformynderi
Pag. 145, No 458, Ordre om at modtage stenhuggermester ved Frederiks stenbrud Løppelmans bevilgede gage
Pag. 146-147, No 459, Ordre om at betale 50 rd til landvæsenskommissær Høyers dødbo i Stubbekøbing
Pag. 148-163, No 460 (-718 – de fleste bilag mangler), Regnskab med bilag over Amts repartitions Fondets indtægter og udgifter for 1831 (sandflugt, jordemoder, veje, broer, arresthuse, sygevæsen, apotek, retsvæsen).
Pag. 164-188, No 719-745, Fortegnelse med bilag over de deponerede brandhjælpspenge. Flere bilag mangler.
Pag. 189-190, No 746, Liste over bevilgede nedlagte bøndergårde.
Pag. 191-250, No 747-792, erindringsposter efter ordre fra rentekammeret af dato 21. januar 1832 vedr. regnskabet for 1830. Alle bilag findes – mange detaljer om arveforhold.
(No 793-838, Zahlkammerets kvitteringer – mangler)
Pag. 251, No 839, fortegnelser over ikke approberede udgifter til årets udgang 1831