Kontributionsregnskaber 1820-1829

Kontributionsregnskab 1820

1820 kontributionsregnskab 1 del R

1820 kontributionsregnskab 2 del R

1-2 Indholdsfortegnelse 1. og 2. del

3-9 Summarisk Ekstrakt af Bornholms Lands Kontributions og jordebogsregnskaber for året 1820

10-16 Regnskab over kontributions indtægter og udgifter 1820, underskrevet 31. marts af Sehestedt.

17-28 Erindringsposter til kontributions- og jordebogsregnskaberne 1820.

Underskrevet rentekammeret 6. november 1821, B. (Bentzen)

29-115 Bilag til kontributionsregnskabet 1. del

Pag. 29, Designation over Kontributionsregnskabet (346 bilag)og jordebogsregnskabets bilag (68 bilag).
Pag. 30-71 , No 1-25, Erindringsposter til regnskabet 1818 – 1819, med bilag
Pag. 72-74, No 26-27, Beregning med bilag over Landskatten for 1820
Pag. 75-76, No 28-29, Stempelpapir salg
Pag. 77-79, No 30+43-44, Beregning med bilag over indbetalinger til justitskassen
(mangler) Attest på regimentsfeldskærer Panum og landkirurg Knauer ikke havde svende eller drenge ansat og dermed slap for at betale til amphiteater.
Pag. 80, No 45(-46), Beregning over ekstrapåbuddet af embedsindkomster efter forordningerne af 19. maj 1768 og 12. juni 1770.
Pag. 81, No 47 (48-55 mangler), Beregning med bilag over indbetalte told-intrade.
Pag. 82, No 56, Rentekammerskrivelse af 24. april 1790 vedr. landkirugens løn.
Pag. 83-111, No 57-75, Beregning over de afgifter af arv, der, efter de fra samtlige Skiftejurisdictioner i Bornholms amt indkomne og hermed følgende anmeldelser er faldne i Aaret 1820. Det var førlovspenge, 6. og 10. penge, arveløse midler, efter forordning af 13. januar 1792, forordningen af 12. september 1792 og forordningen 8. februar 1810. Med bilag (forklaringer) over anmeldte dødsfald. Med navne også over dem der intet ejede.
Pag. 112-114, No 76-78, Forordning om rangskat. Rentekammerets promemoria om rangskat og præsternes indberetning om at der var ingen personer i landdistrikter på Bornholm, der skulle betale rangskat.
Pag. 115, No 79, Liste over de 15 sogne.
1-98 Bilag til kontributionsregnskabet 2. del
Pag. 1-4, No 80-83, Rangskat fra købstæderne Rønne, Nexø og Hasle
Pag. 5-8, No 84-87, Indtægter for udlevering af kongelige bevillinger (for uskiftet bo, testamenter og vielsesbreve)
Pag. 9-20, No 88-98, Bygningsafgift 1829. Fortegnelse over landbygninger på Bornholm, + Regnskab for bygningsafgift på land og købstad efter forordningen af 1. oktober 1802. Landbygningerne som er ansatte til afgift med ved taksationen i aaret 1818 over 200 rbd sølv.
Pag. 21, No 99 (100-124 mangler), Beregning med bilag over afgiften til justitskassen – Nationalbankens brev om værdiansættelse af møller, samt fortegnelse af afgift på vandmøller
Pag. 22 , No 125(126-135 mangler, Beregning med bilag over indbetalte ½-procentafgiften af tinglæste skøder etc.
Pag. 23 , No 136 (137-138 mangler), Liste over afgiften på fæste og arvefæstebreve
Pag. 23-26, No 139-141, Order om at beregne til indtægt forskellige fra Zahlkammeret hidsendte summer.
Pag. 27-28, No 142-143 Ordre om at imodtage renter af en oberstløjtnant v. Rømer af den ekstraordinære lånte kapital.
Pag.29, No 144, Ordre om at modtage indtægt på 534 rbd 37 sk for en bortsolgt kornladning.
Pag. 30-31, No 145-146, Pålæg om udbetaling af gage til havne- og fyrmester Henne for år 1820
Pag. 32, No 147, Amtets anmeldelse over de faldne gebyrer for udstedte overrets stævninger.
Pag. 33-53, No 148-251(151-188+202-251 mangler), Regnskab med bilag over amtsrepartitions fondets indtægter og udgifter
Pag. 54-89,No 252-292, Forklaring med bilag på de i amtstuekassens deponerede summer – herunder brandhjælpspenge (No 276-281 mangler)
Pag. 90, No 293, Forklaring over de nedlagte Bøndergaarde paa Bornholm –12 vg. Halsegaard i Østermarie og fra den 17. maj 1817 24 sg. i Knudsker (Sejersgaard) samt 15. og 16. selvejergaad i Nyker tilh. Oberstløjtnant Rømer fra den 4. marts 1820
Pag. 91-95, No 294-298, Kvsrtalsskatter fra Rønne, Nexø, Aakirkeby, Svaneke og Hasle
Pag. 96, No 299 (300-345 mangler), Zahlkammerets kvitteringer
Pag. 97-98, No 346, fortegnelser over uapproberede udgifter til årets udgang 1820.

Kontributionsregnskab 1821

1821 konstributionsregnskab 1 del R

1821 konstributionsregnskab 2 del R

1-2 Indholdsfortegnelse 1. og 2. del

3-9 Summarisk Ekstrakt af Bornholms Lands Kontributions og jordebogsregnskaber for året 1821

10-16 Regnskab over kontributions indtægter og udgifter 1821, underskrevet 31. marts 1822 af Sehestedt.

17-130 Bilag til kontributionsregnskabet 1. del

Pag. 17, Designation over Kontributionsregnskabet (523 bilag)og jordebogsregnskabets bilag (80 bilag).
Pag. 18-48, No 1-16, Erindringsposter til kontribitionsregnskabet 1820, med bilag (no. 17. mangler)
Pag. 49- 57, No 18-25, Beregning med bilag over Landskatten for 1821
Pag. 58-60, No 26-28, Stempelpapir salg
Pag. 61, No 29 (30-37 mangler), Beregning med bilag over indbetalinger (bøder efter domme)til justitskassen.
Pag. 62-63, No 38-39, Attest på regimentsfeldskærer Panum og landkirurg Knauer ikke havde svende eller drenge ansat og dermed slap for at betale til amphiteater.
Pag. 64-65, No 40-42, Beregning over ekstrapåbuddet af embedsindkomster efter forordningerne af 19. maj 1768 og 12. juni 1770.
Pag. 66, No 43 (44-57 mangler), Beregning med bilag over indbetalte told-intrade.
Pag. 67, No 58, Rentekammerskrivelse af 24. april 1790 vedr. landkirugens løn.
Pag. 68-130, No 59-109, Beregning over de afgifter af arv, der, efter de fra samtlige Skiftejurisdictioner i Bornholms amt indkomne og hermed følgende anmeldelser er faldne i Aaret 1820. Det var førlovspenge, 6. og 10. penge, arveløse midler, efter forordning af 13. januar 1792, forordningen af 12. september 1792 og forordningen 8. februar 1810 og efter sportlerreglementet 22. marts 1814. Med bilag (forklaringer) over anmeldte dødsfald. Med navne også over dem der intet ejede.

1-119 Bilag til kontributionsregnskabet 2. del

Pag. 1-3, No 110-112, Forordning om rangskat. Rentekammerets promemoria om rangskat og præsternes indberetning om at der var ingen personer i landdistrikter på Bornholm, der skulle betale rangskat.
Pag. 4, No 113, Liste over de 15 sogne.
Pag. 5-9, No 114-118, Rangskat fra købstæderne Rønne, Nexø og Hasle
Pag. 10-13, No 119-122, Indtægter for udlevering af kongelige bevillinger (for uskiftet bo, testamenter og vielsesbreve)
Pag. 14-19, No 123-127, Regnskab for bygningsafgiften 1821. Fortegnelse over landbygninger på Bornholm, + Regnskab for bygningsafgift på land og købstad efter forordningen af 1. oktober 1802 og 17. april 1816.
Pag. 20, No 128 (129-152 mangler), Beregning med bilag over sportler til justitskassen –
Pag. 21 , No 153 (154-230 mangler), Beregning med bilag over indbetalte ½-procentafgiften af tinglæste skøder etc.
Pag. 22, No 231 (232-233 mangler), Liste over afgiften på fæste og arvefæstebreve
Pag. 23-28, No 234-239, Order om at beregne til indtægt forskellige fra Zahlkammeret hidsendte summer.
Pag. 29-30, No 240-241, Ordre om at modtage renter af en oberstløjtnant v. Rømer af den ekstraordinære lånte kapital.
Pag. 31-33, No 242-243, Pålæg om udbetaling af gage til havne- og fyrmester Henne for år 1821
Pag. 34, No 246, Præst Bolbros indbetaling af 30 rbr som erstatning for ulovlig skovhugst.
Pag. 35, No 247, Amtets anmeldelse over de faldne gebyrer for udstedte overrets stævninger.
Pag. 36-79, No 248-433, Regnskab med bilag over amts Repartitions Fondets Indtægter (249-253) og Udgifter (254-292 og 373-433 mangler) for Aaret 1821. Indtægter fra afgifter pålagt købstæderne og landet, samt mulkter. Udgifterne var til håndhævelse af lov og orden inkl. sagsudgifter. Og udgifter til arrestanters underholdning
Pag. 44-57, No 292-305, Politibetjentenes løn (i Rønne M. Jacobsen, I Nexø Anders Lund, I svaneke Hans Jensen Liingaard og i Hasle Sander Rasmussen.
Pag. 80-115, No 434-472, Forklaring med bilag på de i amtstuekassens deponerede summer – herunder brandhjælpspenge (No 4??-471 mangler) Sidste bilag 472 er en opgørelse af manglende værdier efter tyveriet i 1810 på amtsgården- kun den kontante beholdning på 999 rd mangler at være refunderet.
Pag. 116-118, No 474-522 ( en del mangler), Zahlkammerets kvitteringer
Pag. 119, No 523, fortegnelser over ikke approberede udgifter til årets udgang 1821.