Kontributionsregnskaber 1810-1819

Kontributionsregnskab 1810

1810 kontributionsregnskabet 1 del R

1810 kontributionsregnskabet 2 del R

1-3 Indholdsfortegnelse til 1. og 2. del

4-8 Summarisk ekstrakt over kontributions- jordebogs, ammunitions og material regnskabet for 1810 aflagt ved krigskancellisekretær og amtsforvalter Christian Ludvig Sehestedt

9-19 Kontributionsregnskabet 1810, underskrevet 31. marts 1811 af Sehestedt.

20-22 Antegnelser til kontributionsregnskabet 1810. Kladde til antegnelser.

23-122 Bilag til kontributionsregnskaber 1810. 1. del

Pag. 23-24, Designation over dokumenter og beviser for Kontributionsregnskabet, jordebogsregnskabet og ammunitionsregnskabet.
Pag. 25, Beregning over hvad til Justitskassen har indbetalt i året 1810
Pag. 26-27, No 1, Fortegnelse over hvad kontributionsragnskabet havde som udgifter i 1809 – i alt 32.428 rd 4½ sk.
Pag. 28, No 2, Beregning over Udbyggernes og gadehusmænds hjælpeskatter for 18010– sognevis – i alt indtægter 103 rd 59 sk.
Pag. 29-32, No 4-7, Attester for at der ikke var nogen 6. eller 10. penge-indtægter.
Pag. 33-34, No 8-9, Attest på at regimentsfeltskærer Olivarius ingen svende eller drenge havde ansat.
Pag. 35, No 10, Amtsprovst Jensens attest om at pastor Balle indbetaling til enkepension til enkefrue madame Mahler.
Pag. 36, (No 11), Beregning over godtgørelse til embedsmænd, betjente og andres embedsskat, afgift for beneficerede jorder eller tiende mm. Med navne på sognepræster, degne og kapellaner som modtagere.
Pag. 37, No 12, Inspektør Petersens kvittering for gage (243 rd 32 sk.) og hvilke afgifter (9 rd 70 1/4 sk kvartalet) han skulle betale for Frederiks stenbrud
Pag. 38, (No 13), Beregning over toldindtægter fra november 1809 til november 1810 for hver måned. (Ingen bilag)
Pag. 39-42, No 14-17, Attester på deponerede fremmede arvemidler ad ursus publicos (intet)
Pag. 43-44, No 18-19, Pro Memoria fra Rentekammeret 24. April 1790 vedr. aflønning af landkirurg. Løn 170 rd som finansieredes med ¼ fra købstæderne og ¾ fra landdistrikterne.
Pag. 45, No 20, Beregning over indtægter fra skifteforvalternes indsendelse af attester og fortegnelser, som de skulle betale 1/3 procent i 1810 af til revisionskontoret. Efter forordning af 13. januar 1792.
Pag. 46-54, No 21, Fortegnelse over arv til tilfaldt andre end ægtefolk, livsarvinger, forældre betalte en arveafgift i flg. forordningen af 12. september 1792. Afgift 4%. Med bilag A-H
Pag. 55-57, No 22-24, Forordning om rangskat. Rentekammerets promemoria om rangskat og præsternes indberetning om at der var ingen personer i landdistrikter på Bornholm, der skulle betale rangskat.
Pag. 58, No 25, Liste over de 15 sogne.
Pag. 59, No 26, Rangskat fra købstæderne, Aakirkeby og Nexø 24 rd.
Pag. 60-67, No 27-34, Indtægter for udstedelse af gebyrer for uskiftet bo, testamenter og vielsesbreve.
Pag. 68-92, No 35, ”Allernaadigst Regnskab for den ved forordningen af 1. oktober 1802 paa budne Afgivt af besiddelser, Nyette og brug af faste ejendomme paa Bornholm, saa og for den forordning af 21. oktober 1803, 6. juni 1806 og d. 8. april 1808” anordnede aarlige forhøjelse i oven meldte Afgivt for Aaret 1810. Med bilag 1-21. Bemærk: No 21 liste over dem som var undtaget afgiften (vand- og vindmøller)
Pag. 93, No 36, Fortegnelse over hoved revisionskontorets indtægter for skifterne og andre forretninger fra købstæderne og amtet ifølge forordning af 25. januar 1805. Embedsmændene skulle betale 12½ % af indtægterne til amtstuen.
Pag. 94-122, No 38, i flg. forordning af 4. september 1809 1 procent afgiften for udestående kapitaler for år 1810. Dokument over i alt 1814 kreditorer, der i alt skulle betale 3.122 rd 57 sk i afgift.
1-124 Bilag til kontributionsregnskaber 1810. 2. del
Pag. 1-5, No 39-43, Kvitteringer og attester for indbetalte 1 procent afgift for købstæderne.
Pag. 6-10, No 44-45, I flg. forordning af 8. februar 1810 påbud for ½ procentafgift af faste ejendommes værdi og af arv med videre for 1810. 178 poster. Med rentekammerets anvisninger på inddrivelse af skatterne hvilende på mandtaller og skattebøger.
Pag. 11-37, No 46, Beregning over indkomstskatten for året 1809 for købstæderne og landdistrikter. Med navne, skattens størrelse og stedsangivelse. Med henvisning til skattebøgerne.
Pag. 38-39, No 47-48, Jens Josephsen 24 sg. i Bodilskers mulkt for ikke indbetalt indkomstskat for 1810 med selvangivelse.
Pag. 40-41, No 49-50, Pålæg om inddrivelse af indkomsstskatter på Christiansø. Oversigt over Christiansøs 16 skattebetalende indbyggere med indkomstangivelse.
Pag. 43-44, No 51-52, Rothes angivelse af de skattepligtige officerer
Pag. 45-47, No 53-56, Kvitteringer for indbetalt indkomstskat for købstæder
Pag. 48, No 57, Pro Memoria fra rentekammeret. Hvad der er betalt i lods- eller havnepenge, toldrettigheder, afgifter til skatkammer og fyrafgift på Christiansø
Pag. 49-51, No 58-60, Kvitteringer for indbetaling af lejermålsbøder.
Pag. 52-59, No 61+ bilag A-G, Beregning på afgift til søkvæsthuset efter salg af prisedømte engelske skibe (Hofnung (12.561 rd), Narces (33578 rd), Hercules (123.505 rd), die Hofnung (12.067 rd), Alexander (168.760 rd), Tvei Elisas (201 rd), Constantia (940 rd)og Vrouv Marta (21.310 rd))
Pag. 60-61, No 62-63, Vestindisk-Guinesisk rentekammer og generaltoldkammers tilladelse til at 2% tillægsafgiften måtte indbetales til amtstuen.
Pag. 62, Havnekommissionens indbetaling af renter af 2860 rd føres til indtægt i amtstuen
Pag. 63-66, No ?-71. Meddelelse om forstrækning af overformynderiet i Nexø var kommet i ”fjendtlig vold”- Attest på udbetalingen med navne på de umyndige i Nexø.
Pag. 67, Finanskassens indbetaling af 500 rd til Amtstuen til strandingskommissionen.
Pag. 68, No 73, Kirkekommissionens modtog forstrækning på 13.985 rd fra finanskassen.
Pag. 69, No 74, Betaling for brødbagning til militæret 434 rd.
Pag. 70-73, No 75-78, Rentekammerets anvisning på at indtægtsføre de kapitaler, der indkom som følge af 2 promille afgiften på vurderingssummen af priser (Beslaglagte skibe og ladninger).
Pag. 74-75, No 79-80, Amtmandens anvisning af udgifter til Tinghuset i Hasle – opførelse, kakkelovn. (Det var udgifter fra 1803-1804).
Pag. 76, No 81, Indtægter for udstedelse af Søpas i flg. forordning af 9. april 1810
Pag. 77-121, No 82, Beregning og forklaring over de i Bornholms Amtstue til aarets udgang 1810 deponerede summer med videre, med forklaring hvad deraf bortgik med Amtstuekassen som blev bortstiaalet Natten imellem den 29de og 30. September 1810, hvad deraf igien er refundederet, hvad der altsaa igien er i Behold, og hvorledes samme beregnes til Indtægt med videre. (I alt blev stjålet 41.351 rd 94 sk.) med bilag A-NN, der indbefatter oversigt over indbetalte brandhjælp mv.
Pag. 122, No 83, Kopi af Rentekammerets skrivelse 13. maj 1811, der forklarer at af de 41.351 rd 94 sk, var 29.081 rd fundet hos den arresterede sadelmager Petersen. Hermed også ordre om hvad de fundne penge skulle erstatte.
Pag. 123-124, Promemoria fra rentekammeret om det solgte strandede tjære fra 1809 fra det strandede skib ud for Snogebæk.

Se Bornholmske Samlinger 13 bd, 1920: M.K.Zahrtmann skriver i artiklen ”Det gamle Rønne” side 62-63:
Det mærkeligste Blad i Amtsforvaltergaardens senere Historie turde være det, som skreves Natten mellem 29. og 30. September 1810 i Amtsforvalter Christian Ludvig Sehestedts Tid, da dristige Indbrudstyve bortstjal hele Amtstuekassen, hvis Indhold var 41351 Rigsdaler 94 Skilling. Heldigvis blev Tyvene paagrebne inden Aar og Dag. Den mindst skyldige var Guldsmed Carl Emanuel Kjerling paa 17de Selvejergaards Grund i Klemmedsker, han døde under Sagens Forfølgelse, og hele hans Bo indbragte kun 566 Rd. til Erstatning. Hovedmanden var Sadelmager Jakob Peter Petersen, Fæster af en Udmarkslod i Aaker; han dømtes af Højesteret til to Aars Arbejde i Københavns Forbedringshus, og hos ham fandtes 32630 Rd. 84 Sk. Endnu i Slutningen af 1829 fandt Hans Peter Ridter gemt i Straataget paa sit Hus, tidligere Petersens Ejendom, 799 Rd., som han indsendte til Amtstuen. Men Resten maatte afskrives som tabt.

Kontributionsregnskab 1811

1811 Kontributionsregnskabet 1 del R

1811 Kontributionsregnskabet 2 del R

1-3 Indholdsfortegnelse til 1. og 2. del

4-9 Summarisk ekstrakt over kontributions- og jordebogs regnskab for 1811 aflagt ved krigskancellisekretær og amtsforvalter Christian Ludvig Sehestedt

10-21 Kontributionsregnskabet 1811, underskrevet 31. marts 1812 af Sehestedt.

22-23 Antegnelser til kontributionsregnskabet 1811. Kladde til antegnelser.

24-117 Bilag til kontributionsregnskaber 1811. 1. del

Pag. 24-27, Designation over dokumenter og beviser for Kontributionsregnskabet og jordebogsregnskabet 1811. (2 eksemplarer)
Pag. 28, No 1, Beregning over Udbyggernes og gadehusmænds hjælpeskatter for 1811– sognevis – i alt indtægter 104 rd 65 sk.
Pag. 29-39, No 2 + bilag A-J, Beregning over hvad til Justitskassen har indbetalt i året 1811, med bilag for hver jurisdiktion, der viser stempelpapir (antal ark), justitskassens andel og navne på hvem der køber.
Pag. 40, No 3, Attest på at regimentsfeltskærer Olivarius ingen svende eller drenge havde ansat og dermed ikke pligtig at betale til det kirurgiske amphiteater.
Pag. 41, No 4, Attest på at den beskikkede landskirurg Knauer ingen svende eller drenge havde ansat og dermed slipper for at betale til amphiteateret.
Pag. 42, No 5, Amtsprovst Jensens attest på at pastor Balle endnu udreder enkepension (til enkefrue madame Mahler).
Pag. 43, No 6, Beregning over godtgørelse til embedsmænd, betjente og andres embedsskat, afgift for beneficerede jorder eller tiende mm. Med navne på sognepræster, degne og kapellaner.
Pag. 29-32, No 4-7, Attester for at der ikke var nogen 6. eller 10. penge-indtægter.
Pag. 44, No 7, Inspektør Petersens kvittering for gage (243 rd 32 sk.) og hvilke afgifter (9 rd 70 1/4 sk kvartalet) han skulle betale for Frederiks stenbrud
Pag. 45, No 8, Beregning over toldindtægter for 1811 for hver måned. I alt 100.635 rd 29½ sk samt tillægsafgift på 27.539 rd 56 sk (Ingen bilag)
Pag. 46-75, No 9, Beregning over indtægter ført over skifteforvalternes indsendelse af attester og fortegnelser. Førlovspenge, 6. og 10. penge, arveløse midler, efter forordning af 13. januar 1792, forordningen af 12. september 1792 og forordningen 8. februar 1810. Med bilag A-U over anmeldelserne. Med navne.
Pag. 76-79, No 11-14, Attest på deponerede fremmede arvemidler ad ursus publicos. Indbetalt 250 rd fra værge til Jens Mortensen, som ikke var fundet i fire år. Arven stammede fra arv 10. januar 1798. Morten Larsen på 5 sg. i Poulsker var værge for Jens Mortensen. Morten Matthias Lytzes og Poul Ancher Lytzes arv efter moderen Kirstine Madsdatter Smith. Peter Nicolays arv efter Morten Ankers afdøde enke Margrethe Monsdatter. Jørgen Søren Schous arv.
Pag. 80-81, No 15-16, Pro Memoria fra Rentekammeret 24. April 1790 vedr. aflønning af landkirurg. Løn 170 rd som finansieredes med ¼ fra købstæderne og ¾ fra landdistrikterne.
Pag. 82-84, No 17-19, Forordning om rangskat. Rentekammerets promemoria om rangskat og præsternes indberetning om at der var ingen personer i landdistrikter på Bornholm, der skulle betale rangskat.
Pag. 85, No 20, Liste over de 15 sogne.
Pag. 86-88, No 21-23, Rangskat fra købstæderne, Rønne 49 rd 80 sk. (Barcley, Jespersen, Sehestedt og Jørgensen) Nexø 24 rd. og 15 rd. fra Hasle
Pag. 89-96, No 24-31, Indtægter for udstedelse af gebyrer for uskiftet bo, testamenter og vielsesbreve.
Pag. 97-117, No 32, ”Allernaadigst Regnskab for den ved forordningen af 1. oktober 1802 paa budne Afgivt af besiddelser, Nyette og brug af faste ejendomme paa Bornholm, saa og for den forordning af 21. oktober 1803, 6. juni 1806, d. 8. april 1808, 4. september 1809 og 6. juni 1811 samt placaten af sidstmeldte anordnede aarlige forhøjelse i oven meldte Afgivt for Aaret 1811”. (Kaldet jord- og tiende afgift) Med bilag A-S.

1-112 Bilag til kontributionsregnskaber 1811. 2. del

Pag. 1, No 33, Fortegnelse over hoved revisionskontorets indtægter for skifterne og andre forretninger fra købstæderne og amtet ifølge forordning af 25. januar 1805. Embedsmændene skulle betale 12½ % af indtægterne til amtstuen.
Pag. 2, No 34, Liste over læste skøder, gavebreve, mageskifter eller andet over faste ejendommes overdragelse. Samlet sum for hvert herred og købstæder.
Pag. 3, No 35, Liste over indkomne anmeldelse over fæstebreve og arvefæstebreve for hvert herred.
Pag. 4, No 36, Kvittering på 2637 rd 10½ sk for den samlede indbetaling af indkomsskat af Rønne by efter forordningen 8. februar 1810.
Pag. 5-6, No 37-38, Kvittering for fæstningen Christiansøs pålagte ekstraskat i 1810 på 169 rd 55 sk
Pag. 7-13, No 39-45, Rothes kvittering for indbetaling af 173 rd 11 sk fra officererne for den pålagte indkomstskat fra de skattepligtige officerer i 1810 med beregning for de enkelte officerer. Med angivelse af indkomst og skattens størrelse. Særskilt indberetning for officerer i Dronningens livregiment 1. og 2. bataljon.
Pag. 14-17, No 46-49, Beregning af indkomstskat i flg forordning af 24/4 1810 på 4% af fortjeneste ved salg af prisedømt skib Die Vrau Marta med ladning salgspris på 12.317 rd 4 mk 8½ sk. Samt for skibet Fortune med ladning værdi 7091 rd 17½ sk. Priseskibet Maria Elisabeth, Emilie og Frau Catharina.
Pag. 18, No 50, Pro Memoria fra rentekammeret. Om hvad der er betalt i lods- eller havnepenge, toldrettigheder, afgifter til skatkammer og fyrafgift på Christiansø.
Pag. 19-26, No 51-57, Kvittering for indbetaling af lejermålsbøde for Rønne, Nexø, Svaneke, Sandvig
Pag. 26-31, No 58-63, Indbetaling af 390 rd til søkvæsthuset i København hvilket var 1% af det som kaperfører Hans Jensen Juul opbragte og prisedømte skib Aurora i 1810. Og 154 rd 1 mk 3 sk for det af kaperfører M. Bidstrup af Nexø opbragte smakskib Fortuna. 20 rd 3 mk 12 sk for det af kaperfører Herman Ph. Sonne opbragte jagt Charlotts Augusta. 241 rd 5 mk 2½ sk. for det af kaperfører Wallerius Schou opbragte skib Marie Elisabeth. 621 rd 14 sk ofr det af kaperfører Herman Boss opbragte skib Emilie. 209 rd 5 mk for det af kaperfører Peder Hansen Rønne opbragte skib kaldet Frau Catharina.
Pag. 32, Ekstra indbetaling efter generaltoldkammerets ordre på 50 rd 82 ¼ sk
Pag. 33, No 64, Promemoria om Rønne havnekommissions indbetaling af afdrag og renter 180 rd
Pag. 34-36+38-39, No 65-68+70-71, Indbetaling fra herredsfoged Kofoed, Østre herred, på 200 rd af de umyndiges midler. Indbetaling på 2960 rd fra overformynderiet i Nexø, 200 rd fra Svaneke.
Pag. 37, No 69, Kirkekommissionens indbetaling af 7037 rd 31 sk. til finanskassen.
Pag. 40, Et Kaperselskab gav 496 rd 76 sk til oprettelse af et arbejdshus i Rønne.
Pag. 41-52, Forskellige kapitaler blev indbetalt til kongens kasse til forstærkning så længe krigen varede. 5814 rd 39½ sk fra Amtsprovsten og den konstituerede amtmand Jespersen, 800 rd fra Nyker kirke, som bla stammede fra skolekassen. 3000 rd som kom fra priserne efter salget af skibet Marta. 500 rd stammende fra salget af smakken Fortuna. Prisen for salget avskibet Charlotte 1100 rd, Salget af Frau Christina gav prisepenge på 800 rd, som blev indbetalt den kongelige kasse. 16500 rd fra bortsalget af skibet Emelio. 5600 rd blev indkudt den kongelige kasse, penger der stammede fra salget af priseskibet Maria ELISABETH. Alle disse indbetalinger blev betragtede som kongelig lån, der skulle forrentes på 4% pa.
Pag. 53, Guvernementets ordre om, at landgilderug gives til brødbagning for i alt 308 rd 67 sk.
Pag. 54-61, Rentekammerets anvisning på at indtægtsføre de kapitaler, der indkom som følge af 2 promille afgiften på vurderingssummen af priser (Beslaglagte skibe og ladninger).
Pag. 62-63, No 97, Rentekammerets ordre om at inddrive gebyrer for jagtrettighederne. Kun fire jagtgebyrer var betalte.
Pag. 64-65, Ordre om at det Vestindisk-Guinesisk rentekammer og generaltoldkammers andels af de prisedømte skibes auktionssum (2%) skulle indbetales til amtstuen, for senere at kunne udbetales, Det var skibene Prudentia (758 rd), Patriot Post (1218 rd), Die Hoffnung (170 rd), Aurora (56 rd), Frau Cathrine (9 rd) Skipper Rolf de Boer (742 rd),skipper Didrich Christopher (65 rd), John, Mich. Bynger (172 rd) og Skibet Hercules (599 rd). Særskilt forlangtes priseandel af Fortune (390 rd).
Pag. 66-112, No 98, Beregning og forklaring over de i Bornholms Amtstue til aarets udgang 1811 deponerede summer med videre, med forklaring hvad deraf bortgik med Amtstuekassen som blev bortstiaalet Natten imellem den 29. og 30. september 1810, hvad deraf igien er refunderet, hvad der altsaa igien er i Behold.
Bilag litr. A-QQ med anmodning om udbetaling, bekræftigelser eller korrektionsbilag vedr. fejl i de deponerede penge, eller bilag der var glemt ved tidligere opgørelse og altså skulle korrigeres i det endelige regnskab.
Pag. 69-78, Litr. A-K, Prisedømte skibes regnskaber
Pag. 80, 187 rd. 24 skilling var deponeret til Veterinære skoles reparation, hvorfor det skulle tillægges amtstuens udgifter.
Pag. 84, Litr, Q, Regnskab over kirurgen Curdts regnskab over medikamenter til nogle ilandreddede polakker den 9. april til 2. maj 1809.
Pag. 98-99, litr. CC, beregning over brandhjælpen for landet – præstegårde og andre bygninger.
Pag. 100-103, Erstatninger efter brand, bl.a. Anders Jørgensens huse der brændte den 23. december 1809.
Pag. 104-111, litr. LL-PP, Bådfører Andreas Isberg var blevet taget af fjenden og havde mistet breve til Amtstuen, hvoriblandt var påbud for at betale brandhjælp. Udgifter der hørte til 1809 og 1810. Flere dokumenter der dokumenterede brandhjælpskassen.
Pag. 112, Litr. QQ, Forklaring på og status på endnu ikke var udbetalt.

Kontributionsregnskab 1812

1812 Kontributionsregnskab 1 del R

1812 Kontributionsregnskab 2 del R

1-3 Indholdsfortegnelse til 1. og 2. del

4-8 Summarisk ekstrakt over kontributions- og jordebogs regnskab for 1812 aflagt ved krigskancellisekretær og amtsforvalter Christian Ludvig Sehestedt

9-21 Kontributionsregnskabet 1812, underskrevet 31. marts 1813 af Sehestedt.

22 Antegnelser til kontributionsregnskabet 1812. Kladde til antegnelser.

23-109 Bilag til kontributionsregnskaber 1812. 1. del

Pag. 23-24, Designation over dokumenter og beviser for Kontributionsregnskabet og jordebogsregnskabet 1812.
Pag. 25-27, No 1-2, Promemoria fra Rentekammeret vedr. regnskaberne for 1810 og deres erindringsposter. Erindringsposter og forklaringer.
Pag. 28, No 3, Beregning over Udbyggernes og gadehusmænds hjælpeskatter for 1812– sognevis – i alt indtægter 100 rd 83 sk.
Pag. 29-39, No 4 + bilag A-J, Beregning over hvad til Justitskassen har indbetalt i året 1812, med bilag for hver jurisdiktion, der viser stempelpapir (antal ark), justitskassens andel og navne på hvem der køber.
Pag. 40, No 5, Attest på at regimentsfeltskærer Olivarius ingen svende eller drenge havde ansat og dermed ikke pligtig at betale til det kirurgiske amphiteater.
Pag. 41, No 6, Attest på at den beskikkede landskirurg Knauer ingen svende eller drenge havde ansat og dermed slipper for at betale til amphiteater.
Pag. 42, No 7, Amtsprovst Jensens attest på at pastor Balle endnu udreder enkepension (til enkefrue madame Mahler).
Pag. 43, No 8, Beregning over godtgørelse til embedsmænd, betjente og andres embedsskat, afgift for beneficerede jorder eller tiende mm. Med navne på sognepræster, degne og kapellaner.
Pag. 44, No 9, Inspektør Petersens kvittering for gage (243 rd 32 sk.) og hvilke afgifter (9 rd 70 1/4 sk kvartalet) han skulle betale for Frederiks stenbrud.
Pag. 45, No 10, Beregning over toldindtægter for 1812 for hver måned. I alt 30.134 rd 35 sk . Ca en tredjedel stammede fra afgifter på sukker og tobak.
Pag. 46-74, No 9, Beregning over indtægter ført over skifteforvalternes indsendelse af attester og fortegnelser. Førlovspenge, 6. og 10. penge, arveløse midler, efter forordning af 13. januar 1792, forordningen af 12. september 1792 og forordningen 8. februar 1810. Med bilag A-T over anmeldte dødsfald. Med navne også over dem der intet ejede.
Pag. 75-76, No 11-13, Attest på deponerede fremmede arvemidler ad ursus publicos. Skifte efter Bendt Rasmussen Kjøller i Bodilsker. I Rønne Efter Hans Nielsen Walthers hustru, Borgerkaptajn Peder Manners hustru, Peter Schous hustru og Bertel Jacobsen Færøe.
Pag. 77-78, No 14-15, Pro Memoria fra Rentekammeret 24. April 1790 vedr. aflønning af landkirurg. Løn 170 rd som finansieredes med ¼ fra købstæderne og ¾ fra landdistrikterne.
Pag. 79-81, No 16-18, Forordning om rangskat. Rentekammerets promemoria om rangskat og præsternes indberetning om at der var ingen personer i landdistrikter på Bornholm, der skulle betale rangskat.
Pag. 82, No 19, Liste over de 15 sogne.
Pag. 83, No 20, Rangskat fra købstæderne, Rønne 42 rd. (Barcley, Jespersen, Sehestedt og Jørgensen)
Pag. 84-91, No 21-28, Indtægter for udstedelse af gebyrer for uskiftet bo, testamenter og vielsesbreve.
Pag. 92-109, No 29, ”Allernaadigst Regnskab for den ved forordningen af 1. oktober 1802 paa budne Afgivt af besiddelser, Nyette og brug af faste ejendomme paa Bornholm, saa og for den forordning af 21. oktober 1803, 6. juni 1806, d. 8. april 1808, 4. september 1809 samt placaten af 6. maj 1812 med paabudne forhøjelse i ovenmeldte Afgift”. (Kaldet jord- og tiende afgift) Med bilag A-N, samt undtagelser af mølle.

1-92 Bilag til kontributionsregnskaber 1812. 2. del

Pag. 1, No 30, Fortegnelse over hoved revisionskontorets indtægter for skifterne og andre forretninger fra købstæderne og amtet ifølge forordning af 25. januar 1805 og 7. april 1812. Embedsmændene skulle betale 12½ % af indtægterne til amtstuen.
Pag. 2, No 31, Resten af den 1% afgift ifølge forordningen af 4. september 1809 i alt 2 rd 24 sk.
Pag. 3, 32, Liste over læste skøder, gavebreve, mageskifter eller andet over faste ejendommes overdragelse. Samlet sum for hvert herred og købstæder – i alt 3014 rd 51 sk.
Pag. 4-5, No 33, Liste over indkomne anmeldelse over fæstebreve og arvefæstebreve for hvert herred tillige med den afgift som deraf følger af forordningen af 8. febr. 1810.
Pag. 6-12, No 34, Beregning over indkomstskatten af indkomsterne i året 1810 for amtet og købstæderne. Skattens størrelse med navn på hver yder samt sted. Fiskerlejerne er med
Pag. 4, No 35, Kvittering på 1779 rd 2 mk 9 sk for den samlede indbetaling af indkomsskat af Rønne by for 1811
Pag. 5-17. No 36-39, Indkomstskattekvittering for Nexø, Aakirkeby, Svaneke for årene 1809-1811
Pag. 18-19, No 40-41, Kvittering for fæstningen Christiansøs pålagte ekstraskat i 1811 på 293 rd 31 sk
Pag. 20-23, No 42-45, Rothes kvittering for indbetaling af 265 rd 78 sk fra officererne for den pålagte indkomstskat fra de skattepligtige officerer i 1811-1812 med beregning for de enkelte officerer. Med angivelse af indkomst og skattens størrelse. Særskilt indberetning for officerer i Dronningens livregiment 1. og 2. bataljon.
Pag. 24, No 46, Promemorie vedr. adjunkt Myhre ved Realskolen på Bornholm, der slag for indkomstskat, da han var flyttet til Frederiksborgs Amtstue, hvor han havde betalt skat i 1811
Pag. 25, No 47, Beregning af indkomstskat i flg forordning af 24. april 1811 indbetalt af kaperfører Hans R. Brandt for skibet Ettje Buss.
Pag. 26, No 48, Pro Memoria fra rentekammeret. Om hvad der er betalt i lods- eller havnepenge, toldrettigheder, afgifter til skatkammer og fyrafgift på Christiansø.
Pag. 27, No 49, Kvittering for indbetaling af lejermålsbøde for Rønne.
Pag. 28-29, No 50-51, Indbetaling af 363 rd 3 mk 12 sk til søkvæsthuset i København hvilket var 1% af det kondemnerede skib Anna Cathrine blev solgt for. 1275 rd 4 mk 7 sk for det opbragte skib Ettje Buss
Pag. 30, No 52, Ekstra indbetaling efter generaltoldkammerets ordre på 81 rd 38 sk
Pag. 31, No 53, Promemoria om Rønne havnekommissions indbetaling af afdrag og renter 180 rd
Pag. 32-38, No 54-60, Indbetaling af de umyndiges midler. Hans Jacob Tranbergs arvelod på 344 rd, Gertrud atrine Kjøllers lod på 233 rd 32 sk. Kierstine Margrethe Jensdatters arv på 2196 rd. Jens Jensen af Pedersker på 4392 rd
Pag. 39-46, No 61-67, Forskellige kapitaler blev indbetalt til kongens kasse mod renter. Offentlige stiftelse i alt 4274 rd 32 sk. + 4028 rd 76 sk med liste over stiftelserne. 8000 rd fra købmand Jørgen Stenders enke Michelle Christiane i Rønne, Kperfører Hans Juuls indbetaling af 6200 rd for skibet Auroras salg. Kaperfører Hans R. Brandts indbetalte 42.100 rd for skibet Ettje Buss.
Pag. 46, No 68, Guvernementets ordre om, at landgilderug gives til brødbagning for i alt 125 rd 27 sk.
Pag. 47-51, No 69-73, Rentekammerets ordre om at inddrive forskellige gebyrer (jagtrettigheder ?)
Pag. 52, No 74, Afgifter 164 rd for udstedelse af kaperbreve
Pag. 53-55, 75-78, Ordre om at det Vestindisk-Guinesisk rentekammer og generaltoldkammers andels af de prisedømte skibes auktionssum (2%) skulle indbetales til amtstuen, Det var skibene Skibet Johan Georg (843 rd), E. Buss (764 rd),
Pag 56-59, No 78-81, Rentekammerets ordre om at beløb over 10.000 rd, skulle indbetales kongens kasse. Skipper Anders Pedersen Røeboe indbetalte 350 rd til amtstuen. Det prisedømte skib Wolgart (43,213 rd), Etjebus Ladning Hamp og skibet auktion (101.043 rd)
Pag. 60-61, No 82-83, Afgift i flg. forordning af 15. november 1811 på rettens betjentes salær på auktion af prisedømte fartøjer enten ¾ af salæret eller 3% af salgssummen. Salget af Wolgasts ladning til 33.213 rd gav amtstuen i alt 124 rd. 3 mk 5 sk
Pag. 62-92, No 84, ”Beregning og forklaring over de i Bornholms Amtstue til aarets udgang 1812 deponerede summer med videre, med forklaring hvad deraf bortgik med Amtstuekassen som blev bortstiaalet Natten imellem den 29. og 30. september 1810, hvad deraf igien er refunderet, hvad der altsaa igien er i Behold”
Bilag litr. A-BB med attester på udbetaling, bekræftigelser eller korrektionsbilag vedr. fejl i de deponerede penge, eller bilag der var glemt ved tidligere opgørelse og altså skulle korrigeres i det endelige regnskab. Flest om brandforsikring
Pag. 70-71, litr. G, beregning over brandhjælpen for landet – præstegårde og andre bygninger fra 30. juni 1811-30 juni 1812.
Pag. 91, Litr. AA, Beholdning af Carl Emanuel Kjerlings og hustru Margrethe Marie Hansdatters bo efter skiftebehandling af 17. oktober 1812 var 566 rd. I flg højesteretsdom blev disse penge tilført som erstatning i amtstuen.
Pag. 92, Litr. BB, Forklaring på hvad der var stjålet, blevet refunderet og status på det der endnu ikke var refunderet (8721 rd 10 sk.)

Kontributionsregnskab 1813

1813 Kontributionsregnskab 1 del R

1813 Kontributionsregnskab 2 del R

1-3 Indholdsfortegnelse til 1. og 2. del

4-16 Kontributionsregnskabet 1813, underskrevet 31. marts 1814 af Sehestedt.

Pag. 17-18, Designation over dokumenter og beviser for Kontributionsregnskabet og jordebogsregnskabet 1813.

17-91 Bilag til kontributionsregnskaber 1813. 1. del

Pag. 19-22, No 1-2, Promemoria fra Rentekammeret vedr. regnskaberne for 1811 og deres erindringsposter. Erindringsposter og forklaringer.
Pag. 23, No 3, Beregning over Udbyggernes og gadehusmænds hjælpeskatter for 1813– sognevis – i alt indtægter 112 rd 3 mk 14 sk.
Pag. 24, No 4, Jagtforpagtningen angående
Pag. 25-34, No 5 + bilag A-H, Beregning over hvad til Justitskassen har indbetalt i året 1813, med bilag for hver jurisdiktion, der viser stempelpapir (antal ark), justitskassens andel og navne på hvem der køber.
Pag. 35, No 6, Attest på at regimentsfeltskærer Olivarius ingen svende eller drenge havde ansat og dermed ikke pligtig at betale til det kirurgiske amphiteater.
Pag. 36, No 7, Attest på at den beskikkede landskirurg Knauer ingen svende eller drenge havde ansat og dermed slipper for at betale til amphiteater.
Pag. 37-38, No 8, Beregning over godtgørelse til embedsmænd, betjente og andres embedsskat, afgift for beneficerede jorder eller tiende mm. Med navne på sognepræster, degne og kapellaner.
Pag. 39, No 9, Beregning over toldindtrader for 1813 for hver måned.
Pag. 40-59, No 10, Beregning over indtægter ført over skifteforvalternes indsendelse af attester og fortegnelser. Førlovspenge, 6. og 10. penge, arveløse midler, efter forordning af 13. januar 1792, forordningen af 12. september 1792 og forordningen 8. februar 1810. Med bilag A-T over anmeldte dødsfald. Med navne også over dem der intet ejede.
Pag. 60, No 11, Attest på deponerede fremmede arvemidler ad ursus publicos.
Pag. 61-62, No 12-13, Pro Memoria fra Rentekammeret 24. April 1790 vedr. aflønning af landkirurg. Løn 170 rd som finansieredes med ¼ fra købstæderne og ¾ fra landdistrikterne.
Pag. 63-65, No 14-16, Forordning om rangskat. Rentekammerets promemoria om rangskat og præsternes indberetning om at der var ingen personer i landdistrikter på Bornholm, der skulle betale rangskat.
Pag. 66, No 17, Liste over de 15 sogne.
Pag. 67, No 18-21, Rangskat fra købstæderne, Rønne 57 rd 1 mk 14 sk. (Barcley, Jespersen, Sehestedt og Jørgensen) Nexø 24 rd, Arboe 15 rd.
Pag. 68-76, No 22-27, Indtægter for udlevering af kongelige bevillinger (for uskiftet bo, testamenter og vielsesbreve)
Pag. 77-91, No 28, ”Allernaadigst Regnskab for den ved forordningen af 1. oktober 1802 paa budne Afgivt af besiddelser, Nyette og brug af faste ejendomme paa Bornholm, nærmere beskrevet ved plakaten af 9. juli 1813. Med bilag A-N.

1-120 Bilag til kontributionsregnskaber 1813. 2. del

Pag. 1-39, No 29 med bilag V-PP, Beregninger over procentskatten af Embedsmænds sportler og gebyrer ved underretterne efter forordning af 25. januar 1805 og 7. april 1812. (Embedsmændene skulle betale 12½ % af indtægterne til amtstuen)
Pag. 40, 30, Liste over læste skøder, gavebreve, mageskifter eller andet over faste ejendommes overdragelse. Samlet sum for hvert herred og købstæder – i alt 554 rd 15 2/3 sk.
Pag. 41, No 31, Liste over indkomne anmeldelse over fæstebreve og arvefæstebreve for hvert herred tillige med den afgift som deraf følger af forordningen af 8. febr. 1810.
Pag. 42-49, No 32, Beregning over indkomstskatten af indkomsterne i året 1811 for amtet og købstæderne. Skattens størrelse med navn på hver yder samt sted. Fiskerlejerne er med. 184 rd 2 mk 11 2/3 sk.
Pag. 50-51, No 33-34, Kvittering på 2170 rd 2 mk 4 sk eller 361 rigsbanksdaler 4 mk 6 sk – for den samlede indbetaling af indkomstskat af Rønne by for 1811. Dateret 23. maj 1814. Rønne bys indbetaling for året 1812 i alt 2 rigsbanksdaler 7 sk., dateret 31. maj 1814.
Pag. 52-56. No 35-39, Indkomstskattekvittering for Nexø, Aakirkeby, Svaneke for årene 1810-1812
Pag. 57-62, No 40-44, Rothes attest vedr. indbetaling af indkomstskat fra officererne fra de skattepligtige officerer i 1812 med beregning for de enkelte officerer. Med angivelse af indkomst og skattens størrelse. Særskilt indberetning for officerer i Dronningens livregiment 1. og 2. bataljon.
Pag. 63+65, No 45+47-48, Kvittering for fæstningen Christiansøs indkomstskatter i 1812 og fra fra Teller i 1810
Pag. 64, No 46, Indkomstskatter af de i september 1812 konfiskerede varer i Tejn og i Sandvig– 4% af værdien – i alt 27 rigsbanksdaler (Rbd) 38 2/3 rigsbankskilling.
Pag. 66-69,71- No 49-52,54-55, Indkomstskatter af de solgte prisedømte fartøjer i 1811-1812 Kaperførerne Jacob M. Stamberg, Svend Holm, Jørgen Ancher, Jens A. Dahl, Niels N. Holm, Christopher K. Kloker)
Pag. 70-72, No 53, Pro Memoria fra rentekammeret. Om hvad der er betalt i lods- eller havnepenge, toldrettigheder, afgifter til skatkammer og fyrafgift på Christiansø.
Pag. 73-75, No 56-58, Indbetaling til søkvæsthuset i København hvilket var 1% af værdier af prisedømte skibe (junge Harriet, Elisabeth, Maria Sohia)
Pag. 76, No 59, Promemoria om Rønne havnekommissions indbetaling af afdrag og renter.
Pag. 77-79, No 60-62, De offentlige stiftelsers kapitaler som stod i kongens kasse, blev konverteret til Rigsbankdaler – i alt 540 rbd. 53 1/3 sk. + 200 rbd.
Pag. 80, No 63, Indbetaling af de umyndiges midler fra Nexø.
Pag. 81, No 64, Guvernementets ordre om, at landgilderug gives til brødbagning for i alt 603 rbd 37 sk.
Pag. 82-85, No 65-68, kvitteringer for modtagelse af gebyrer fra købstæderne. Rønne indbetalte 1443 rbd NV (navne værdi) eller 770 rbd SW (sølvværdi)
Pag. 86-90, No 69-73, Afgifter for udstedelse af Søpas eller kaperbreve
Pag. 91-96, 74-80, Ordre om at det Vestindisk-Guinesisk rentekammer og generaltoldkammers andels af de prisedømte skibes auktionssum (8% skulle indbetales til amtstuen)
Pag. 97-98, No 81-82, Indtægter for solgte stemplet papir, som var kasserede (12 rbd 62 sk NV)
Pag. 99-120, No 83, ”Beregning og forklaring over de i Bornholms Amtstue til aarets udgang 1813 deponerede summer med videre, med forklaring hvad deraf bortgik med Amtstuekassen som blev bortstiaalet Natten imellem den 29. og 30. september 1810, hvad deraf igien er refunderet, hvad der altsaa igien er i Behold” – Nu omregnet til rbd.
Bilag litr. A-BB med attester på udbetaling, bekræftelser deponerede penge, eller bilag der var glemt ved tidligere opgørelse og altså skulle korrigeres i det endelige regnskab. Flest om brandforsikring.
Pag. 101, litr. A, Betalt professor Viborg ved veterinærskolen i København 50 rbd for oversendt lærling.
Pag. 109-110, litr. J, beregning over brandhjælpen for landet – præstegårde og andre bygninger fra 30. juni 1811-30 juni 1812. Forsikringssummer i Rbd sølvværdi
Pag. 120, Litr. S, Forklaring på hvad der var stjålet, blevet refunderet og status på det der endnu ikke var refunderet (1356 rbd 89 2/3 sk.)

Kontributionsregnskab 1814

1814 kontributionsregnskab 1 del R

1814 kontributionsregnskab 2 del R

1-3 Intributionsregnskabet 1814, underskrevet 31. marts 1815 af Sehestedt.

18-20 Annoteringer til Regnskabet 1813

21-26 Erindringsposter for kontributions- og Jordebogsregnskabet 1814

27- 103 Bilag til kontributionsregnskaber 1814. 1. del

Pag. 27-28, Designation over dokumenter og beviser for Kontributionsregnskabet og jordebogsregnskabet 1814.
Pag. 29-30, No 1-2, Promemoria fra Rentekammeret vedr. regnskaberne for 1812 og deres erindringsposter.
Pag. 31-36, No 3-4, Promemoria fra Rentekammeret vedr. regnskaberne for 1812, samt Erindringsposter for 1813. med to bilag.
Pag. 37-39, No 5, Beregning over Udbyggernes og gadehusmænds hjælpeskatter for 1814.
Pag. 38-39, No 6-7, Beregning over hvad til Justitskassen har indbetalt i året 1814. Bilag A-F mangler.
Pag. 40, No 8, Attest på at regimentsfeltskærer Olivarius ingen svende eller drenge havde ansat og dermed ikke pligtig at betale til det kirurgiske amphiteater.
Pag. 41, No 9, Attest på at den beskikkede landskirurg Knauer ingen svende eller drenge havde ansat og dermed slipper for at betale til amphiteater.
Pag. 42-43, No 10, Beregning over ekstrapåbuddet af embedsindkomster efter forordningerne af 19. maj 1768 og 12. juni 1770.
Pag. 44-45, No 11-12, Beregning over toldindtrader for 1813 fra 1. juli og fra 1. januar 1814.
Pag. 46-48, No 13-15, Indkomne toldafgifter fa Christiansø 1813-1814
Pag. 49-67, No 16, Beregning over de afgifter af arv, der, efter de fra samtlige Skiftejurisdictioner i Bornholms amt indkomne og hermed følgende anmeldelser er faldne i Aaret 1814. Det var førlovspenge, 6. og 10. penge, arveløse midler, efter forordning af 13. januar 1792, forordningen af 12. september 1792 og forordningen 8. februar 1810. Med bilag (forklaringer) A-S over anmeldte dødsfald. Med navne også over dem der intet ejede.
Pag. 68-69, No 17-18, Attest på deponerede fremmede arvemidler ad ursus publicos.
Pag. 70-71, No 19-20, Pro Memoria fra Rentekammeret 24. April 1790 vedr. aflønning af landkirurg. Løn 170 rd som finansieredes med ¼ fra købstæderne og ¾ fra landdistrikterne.
Pag. 72-74, No 21-23, Forordning om rangskat. Rentekammerets promemoria om rangskat og præsternes indberetning om at der var ingen personer i landdistrikter på Bornholm, der skulle betale rangskat.
Pag. 75, No 24, Liste over de 15 sogne.
Pag. 76-78, No 25-27, Rangskat fra købstæderne, Rønne 92 rd 4 mk 14 sk. (Barcley, Jespersen, Lohmann, Sehestedt og Jørgensen) Nexø (byfoged Jespersen) 34 rd 48 sk.
Pag. 79-86, No 28-35, Indtægter for udlevering af kongelige bevillinger (for uskiftet bo, testamenter og vielsesbreve)
Pag. 87-98, No 36, ”Allernaadigst Regnskab for den ved forordningen af 1. oktober 1802 paa budne Afgivt af besiddelser, Nytte og brug af faste ejendomme paa Bornholm, nærmere beskrevet ved plakaten af 29. juli 1814. Med bilag A-I.
Pag. 99, No 37, Beregning om dengodtgiørelse som vedkommende jord og tiendeejere i Bronholms Amtstuedistrict, ifølge forordningen af 9 Juli 1813 § 10 tilkommer af de erlagte renter af hæftelser tik Rigsbanken for 1 ¾ aar fra 1. januar 1813 til 30. september 1814
Pag. 100-102, No 38-40, Beregninger over procentskatten af Embedsmænds sportler og gebyrer ved underretterne efter forordning af 25. januar 1805 og 7. april 1812. (Embedsmændene skulle betale 12½ % af indtægterne til amtstuen)

1-129 Bilag til kontributionsregnskaber 1814. 2. del

Pag. 1-20, No 41-53, Beregning over indkomstskatten af indkomsterne i året 1812 for amtet og købstæderne. Skattens størrelse med navn på hver yder samt sted. Fiskerlejerne er med. 142 rd 4 mk 11 82/3 sk. med
Pag. 21-23, No 54, beregning for hendes majestæts Dronningens Livregiments 2. bataillon officerers indkomstskat.
Pag. 24-28, No 55-59, Indkomstskat fra officerer der 8 år tilbage i tiden var stationeret på Bornholm. Heriblandt 3. jyske infanteriregiment.
Pag. 29-40, No 60-71, Indkomstskat af fortjenesten ved prisedømte skibes salg. 4% af auktionsbuddet.
Pag. 41, No 72, Beregning over afgiften efter plakaten 1. ste august 1814 til de i hertugdømmet Holsteen liggende russiske troppers forsyning. (7624 rbd)
Pag. 42-43, No 75-76, Pro Memoria fra rentekammeret. Om hvad der er betalt i lods- eller havnepenge, toldrettigheder, afgifter til skatkammer og fyrafgift på Christiansø.
Pag. 44-56, No 77-89, Indbetaling til søkvæsthuset i København hvilket var 1% af værdier af prisedømte skibe.
Pag. 57, Kvittering for indbetalte havne og lodspenge fra Christiansø.
Pag. 58, No 90, Promemoria om Rønne havnekommissions indbetaling af afdrag og renter.
Pag. 59-66, No 92-, kvitteringer for modtagelse af gebyrer fra købstæderne.
Pag. 63, No 95, Beholdning af det beløb, der var indkommet som brødpenge
Pag. 67-80, No 99-109, Ordre om at det Vestindisk-Guinesisk rentekammer og generaltoldkammers andels af de prisedømte skibes auktionssum (8% skulle indbetales til amtstuen) med bilag
Pag. 81, Rentekammerets promemoria vedr. erstatning efter forordningen af 6. april 1812 indførte kobberskillingsmønt og den derfor opståede difference.
Pag, 82-93, No 119, 115-125. Indbetaling af et priseskibes ladningers salg i rede sølv, hvoraf 3/5 skulle indbetales.
Pag. 94-97, No ?-128, Salg af byg for 8 rbd 32 sk., som blev tilovers efter at brændevinsbrænden igen blev ulovligt. Indtægter for stempler til brændevinshøkerne (?), samt indbetaling af brændevinsafgift.
Pag. 98, No 130, udgift til stangjern og stål til Christiansø.
Pag. 99-126, No 131-132, bilag A-X Forklaring på diverse indtægter – mest om brandhjælpskassens indtægter, men også om mulkter flere år tilbage. Beregning over brandhjælpen for landet – præstegårde og andre bygninger for 1813. Forsikringssummer i Rbd sølvværdi.
Pag. 127, No 133, Bevilling til nedlæggelse af bøndergaard: 12 vornedgaard i Østermarie (Halsegaard)
Pag. 128-129, No 134-135, Beregning for behæftelse af udmarksjorde og 6½ % rente heraf.

Kontributionsregnskab 1815

1815 kontributionsregnskab 1 del R

1815 kontributionsregnskab 2 del R

1-3 Indholdsfortegnelse til 1. og 2. del

4-15 Kontributionsregnskabet 1815, underskrevet 31. marts 1816 af Sehestedt.

Pag. 16-17, Designation over dokumenter og beviser for Kontributionsregnskabet og jordebogsregnskabet 1815.

18-20 Erindringsposter for kontributions- og Jordebogsregnskabet 1815

21-102 Bilag til kontributionsregnskaber 1815. 1. del

Pag. 21-25, No 1-2, Promemoria fra Rentekammeret vedr. regnskaberne for 1814 og deres erindringsposter.
Pag. 31-36, No 11, Kofoed i Svanekes svar på erindringsposter for 1814 med flere bilag til oplysninger- Bl.a. liste over prisedømte fartøjer i 1813 og 1814.
Pag. 37, No 12, Beregning over Udbyggernes og gadehusmænds hjælpeskatter for 1815.
Pag. 38-40, No 13-15, 3 Strandede skipperes stemplings gebyrer, i alt 66 rbd
Pag. 41, No 16, Beregning over hvad til Justitskassen har indbetalt i året 1815. bilag 17-21 mangler
Pag. 42, No 22, Attest på at regimentsfeltskærer Olivarius ingen svende eller drenge havde ansat og dermed ikke pligtig at betale til det kirurgiske amphiteater.
Pag. 43, No 23, Attest på at den beskikkede landskirurg Knauer ingen svende eller drenge havde ansat og dermed slipper for at betale til amphiteater.
Pag. 44-45, No 24, Beregning over ekstrapåbuddet af embedsindkomster efter forordningerne af 19. maj 1768 og 12. juni 1770.
Pag. 46, No 27, Beregning over toldindtrader fra 1. juli 1813 indtil december 1815. Bilag 28-47 mangler
Pag. 47-70, No 48-67, Beregning over de afgifter af arv, der, efter de fra samtlige Skiftejurisdictioner i Bornholms amt indkomne og hermed følgende anmeldelser er faldne i Aaret 1815. Det var førlovspenge, 6. og 10. penge, arveløse midler, efter forordning af 13. januar 1792, forordningen af 12. september 1792 og forordningen 8. februar 1810. Med bilag (forklaringer) No 49-67 over anmeldte dødsfald. Med navne også over dem der intet ejede.
Pag. 71-72, No 68-69, Attest på deponerede fremmede arvemidler ad ursus publicos.
Pag. 73, No 70, Pro Memoria fra Rentekammeret 24. April 1790 vedr. aflønning af landkirurg. Løn 170 rbd som finansieredes med ¼ fra købstæderne og ¾ fra landdistrikterne.
Pag. 74-76, No 71-73, Forordning om rangskat. Rentekammerets promemoria om rangskat og præsternes indberetning om at der var ingen personer i landdistrikter på Bornholm, der skulle betale rangskat.
Pag. 77, No 74, Liste over de 15 sogne.
Pag. 78-81, No 75-78, Rangskat fra købstæderne, Rønne 102 rbd 1 mk 2 sk. (kancellirådene Barcley, Jespersen, Lohmann, Sehestedt og kancellisekretær Jørgensen) Nexø (byfoged Jespersen) og Hasle kancelliråd Arboe.
Pag. 82-85, No 79-83, Indtægter for udlevering af kongelige bevillinger (for uskiftet bo, testamenter og vielsesbreve)
Pag. 86-98, No 84-94, ”Allernaadigst Regnskab for den ved forordningen af 1. oktober 1802 paa budne Afgivt af besiddelser, Nytte og brug af faste ejendomme paa Bornholm, nærmere beskrevet ved plakaten af 29. juli 1814. Med bilag.
Pag. 99, No 95, Beregning om den godtgiørelse som vedkommende jord og tiendeejere i Bronholms Amtstuedistrict, ifølge forordningen af 9 Juli 1813 § 10 tilkommer af de erlagte renter af hæftelser tik Rigsbanken for åaaret fra 1. oktober 1814 til 30. september 1815
Pag. 100-102, No 96, Beregninger over procentskatten af Embedsmænds sportler og gebyrer ved underretterne efter forordning af 25. januar 1805 og 7. april 1812 for aaret 1815 (Embedsmændene skulle betale 12½ % af indtægterne til amtstuen) Med to lister. (Bilag no 97-135, som er underbilag til 96, mangler)

1-51 Bilag til kontributionsregnskaber 1815. 2. del

Pag. 1, No 136, Kvitteringer for indbetalinger af indkomstskatten 1814 fra Rønne
Pag. 2-4, No 137-139, Indbetaling af prisedømte skibes auktion fra 1810-13.
Pag. 5-6, No 140-141, Indbetaling af ildstedsskatter af Rønne, Nexø og Aakirkeby
Pag. 7-9, No 142-144 Indbetaling til Søkvæsthuset fra priseskibe og ladninger.
Pag. 10, No 145, Rentekammerets promemoria til Rønne havnekommissions påkrav om betaling af renter
Pag. 11, No 146, Indbetaling af indkomne afgift for søpas
Pag. 12-13, No 147-148, Indbetaling af procentafgiften i flg. forordning 14. oktober 1813
Pag. 14-17, No 149-152, Afgifter for tilladelse til at brænde brændevin og salg af byg
Pag. 18, No 153 Ordre om at modtage 500 rd fra zahlkammeret i kobber-rigsbanktegn
Pag. 19, No 154, Indbetaling af uvisse indkomster af Hasle, Allinge og Sandvig
Pag. 20-21, No 155-156, Indbetaling af indløsningsgebyr for en bevilling
Pag. 22, No 157, Indbetaling af mobilie-skat af Nexø købstad (?)
Pag. 23, No 158 Indbetaling af procentafgift af kapitaler af Svaneke
Pag. 24-25, No 159-160, Indbetaling af gage til den ansatte havne og fyrinspektør Henne (I Rønne)
Pag. 26-48, No 161-180, Forklaring af solgte kornladninger, brandkontigent og andre indbetalinger til amtskassen
Pag. 39-40, No 172, Brandforsikringsindbetalinger for landbygninger
Pag. 49, No 181, Forklaring på de værdier, der blev stjålet fra amtstuen natten mellem den 29. og 30. september 1810. Der resterede værdier bestod nu blot af 1016 rd af amtstuens kontante beholdning.
Pag. 50, No 182, Forklaring over de bevillinger den blev givet til at nedlægge bøndergaarde. Østermaries 12. vornedgaard.
Pag. 51, No 234, Attest angående delinkvent og anden offentlig udgift.

Kontributionsregnskab 1816

1816 Kontributionsregnskab R

1816 Kontributionsregnskab 2 del

1-2 Indholdsfortegnelse

3-11 Kontributionsregnskabet 1816, underskrevet 31. marts 1817 af Sehestedt.

Pag. 12-13, Ekstrakt af Bornholms Kopibog for Aaret 1816 og Journalen for 1816 for amtmanden og for amtsforvalteren

14-18 Erindringsposter for kontributions- og Jordebogsregnskabet 1816

Pag. 19-Designation over dokumenter og beviser for Kontributionsregnskabet og jordebogsregnskabet 1815.

20-138 Bilag til kontributionsregnskaber 1816

Pag. 20, No 1, Beregning over Udbyggernes og gadehusmænds hjælpeskatter for 1816.
Pag. 21-26, No 2-6, anmeldelser af indbetalte stempelpapirs instrader
Pag. 27-29, No 7-9, Beregning over hvad til Justitskassen blev indbetalt i året 1816.
Pag. 30-31, No 10-11, Attest på at afdøde regimentsfeltskærer Olivarius og nuværende regimentsfeldskærer Panum og landkirug Knauer ikke havde svende eller drenge ansat og dermed slap for at betale til amphiteater.
Pag. 31-35, No 12-14, Beregning over ekstrapåbuddet af embedsindkomster efter forordningerne af 19. maj 1768 og 12. juni 1770.
Pag. 36-38, No 15-17, Beregning over toldindtrader
Pag. 39-40, No 18-19, Rentekammerskrivelse af 24. april 1790 vedr. landkirugens løn og indtægtsoversigt
Pag. 41-66, No 20-41, Beregning over de afgifter af arv, der, efter de fra samtlige Skiftejurisdictioner i Bornholms amt indkomne og hermed følgende anmeldelser er faldne i Aaret 1815. Det var førlovspenge, 6. og 10. penge, arveløse midler, efter forordning af 13. januar 1792, forordningen af 12. september 1792 og forordningen 8. februar 1810. Med bilag (forklaringer) No 49-67 over anmeldte dødsfald. Med navne også over dem der intet ejede.
Pag. 67-69, No 43-45, Forordning om rangskat. Rentekammerets promemoria om rangskat og præsternes indberetning om at der var ingen personer i landdistrikter på Bornholm, der skulle betale rangskat.
Pag. 70, No 46, Liste over de 15 sogne.
Pag. 71-74, No 47-49, Rangskat fra købstæderne, Rønne 78 rbd 4 mk 8 sk. (kancellirådene Jespersen, Lohmann, Sehestedt og kancellisekretær Jørgensen) Nexø (byfoged Jespersen) og Hasle kancelliråd Arboe.
Pag. 74-77, No 50-53, Indtægter for udlevering af kongelige bevillinger (for uskiftet bo, testamenter og vielsesbreve)
Pag. 78-92, No 54-67, ”Allernaadigst Regnskab for den ved forordningen af 1. oktober 1802 paa budne Afgivt af besiddelser, Nytte og brug af faste ejendomme paa Bornholm. Med bilag.
Pag. 93, No 68, Beregning om den godtgiørelse som vedkommende jord og tiendeejere i Bronholms Amtstuedistrict, ifølge forordningen af 9 Juli 1813 § 10 tilkommer af de erlagte renter af hæftelser tik Rigsbanken for åaaret fra 1. oktober 1815 til 30. september 1816
Pag. 94-97, No 69, Beregninger over procentskatten af Embedsmænds sportler og gebyrer ved underretterne efter forordning af 25. januar 1805 og 7. april 1812 for aaret 1815 (Embedsmændene skulle betale 12½ % af indtægterne til amtstuen) Med to lister. (Bilag no 70-117, som er underbilag til 96, mangler)
Pag. 98, No 118, Kvittering for indbetalinger af indkomstskatten 1813 fra Sandvig for fyrinspektør Petersen
Pag. 99, No 119, Indbetaling af prisedømte skib auktion fra 1814.
Pag. 100-101, No 120-121, Rentekammerets promemoria til Rønne havnekommissions påkrav om betaling af renter. Beregning.
Pag. 102-103, No 122-123 Ordre om at modtage 600 rbd fra zahlkammeret i kobber-rigsbanktegn. Samme ordre om 400 rbd.
Pag. 104, No 124, Afgiftsbetaling for et på Christiansø strandet skib Aurora
Pag. 105-108, No 125-126, Mulkter på tørvegravning på kongens ejendomme
Pag. 109, No 127, Indtægt for bjerget mast på Christiansø
Pag. 110-137, No 128-153, Forklaring med bilag på de i amtstuekassens deponerede summer
Pag. 122-123, No 139, Brandforsikringern af landbygninger
Pag. 138, No 154, Forklaring over de med bevilling nedlagte bøndergaarde,
Mangler No 155-194 Zahlkammerets kvitteringer for betalte likviderede summer

2. del af regnskabsbilag 1816

Pag. 1-3, No 195-196 Fortegnelse over de approberede udgifter (de ikke godkendte udgifter fra 1809- 1816) .

Kontributionsregnskab 1817

1817 Kontributionsregnskab 1 del R

1817 Kontributionsregnskab 2 del R

1-2 Indholdsfortegnelse 1. og 2. del

3-9 Kontributionsregnskabet 1817, underskrevet 31. marts 1818 af Sehestedt.

10-100 Bilag til kontributionsregnskaber 1817 1. del

Pag. 10-24, No 1-9, Promemoria fra Rentekammeret om erindringsposter. Erindringsposter 1815, bla. om Kværkebye fæstejord, der ikke blev overdraget Niels Jensen, da han var rejst tilbage til Sjælland. Erindringsposter for 1816, med bla. tingsvidne fra Vestre Herred om salg af træer i 1815 fra Almindingen med oversigt over 98 køberne.
Pag. 25, No 10, Beregning over Udbyggernes og gadehusmænds hjælpeskatter for 1817.
Pag. 26, No 11, Beregning over hvad til Justitskassen blev indbetalt i året 1817. Bilag 12-19 mangler.
Pag. 27-28, No 20-21, Attest på regimentsfeldskærer Panum og landkirug Knauer ikke havde svende eller drenge ansat og dermed slap for at betale til amphiteater.
Pag. 29-31, No 22, Beregning over ekstrapåbuddet af embedsindkomster efter forordningerne af 19. maj 1768 og 12. juni 1770. No 23-25 mangler.
Pag. 31, No 26, Rentekammerskrivelse af 24. april 1790 vedr. landkirugens løn.
Pag. 32-56, No 20-48, Beregning over de afgifter af arv, der, efter de fra samtlige Skiftejurisdictioner i Bornholms amt indkomne og hermed følgende anmeldelser er faldne i Aaret 1817. Det var førlovspenge, 6. og 10. penge, arveløse midler, efter forordning af 13. januar 1792, forordningen af 12. september 1792 og forordningen 8. februar 1810. Med bilag (forklaringer) No 27-48 over anmeldte dødsfald. Med navne også over dem der intet ejede.
Pag. 57-59, No 49-51, Forordning om rangskat. Rentekammerets promemoria om rangskat og præsternes indberetning om at der var ingen personer i landdistrikter på Bornholm, der skulle betale rangskat.
Pag. 60, No 52, Liste over de 15 sogne.
Pag. 61-63, No 53-55, Rangskat fra købstæderne, Rønne (kancellirådene Jespersen, Lohmann, Sehestedt og kancellisekretær Jørgensen) Nexø (byfoged Jespersen) 103 rb og Hasle kancelliråd Arboe (28 rb).
Pag. 64-67, No 56-59, Indtægter for udlevering af kongelige bevillinger (for uskiftet bo, testamenter og vielsesbreve)
Pag. 68-87, No 60-75, ”Allernaadigst Regnskab for den ved forordningen af 1. oktober 1802 paa budne Afgivt af besiddelser, Nytte og brug af faste ejendomme paa Bornholm. Med bilag No 61-75.
Pag. 88, No 76, Beregning om den godtgiørelse som vedkommende jord og tiendeejere i Bronholms Amtstuedistrict, ifølge forordningen af 9 Juli 1813 § 10 tilkommer af de erlagte renter af hæftelser til Rigsbanken for aaret fra 1. oktober 1816 til 30. september 1817.
Pag. 89-92, No 77, Beregninger over procentskatten af Embedsmænds sportler og gebyrer ved underretterne efter regl. 22 marts 1814 for aaret 1817 (Embedsmændene skulle betale 12½ % af indtægterne til amtstuen) Med to lister. (Bilag no 78-123, som er underbilag til 96, mangler på nær 110 og 111)
Pag. 93, No 124, Rentekammerets promemoria om at der henstod 189 rd 56 sk i Christiansøs kasse, der stammede fra et strandet skib i året 1810
Pag. 94-96, No 125-127, Rentekammeret meddelte, at der i afdøde Økonomi-Inspektør Egedes skifte af 6. juni 1815 stod, at han skyldte 56 rbd 15½ sk til kongen.
Pag. 95, No 128, Efter anmodning fra sekretæren var første del, 5.000, af 10.000 rb NV afsendt med skipper Schrøder. Pengene var indpakket i kardus og forseglet. Fragt 20 rd NV
Pag. 96-99, No 129-130, Pålæg om udbetaling af gage til havne- og fyrmester Henne 41 rd nv.
Pag. 100, No 131, Honorar til amtskontoret for udfærdigelse af stævninger til kgl. Hof og stadsret – 64 rd 78 sk.

1-32 2. del af regnskabsbilag

Pag. 1-27, No 132-157, Forklaring med bilag på de i amtstuekassens deponerede summer
Pag. 12-13, No 142, Brandforsikringern af landbygninger
Pag. 28, Forklaring over de deponerede og andre summer, som bortkom under tyveriet natten mellem den 29. og 30. september 1810. Der savnedes stadig 1016 rd 35 sk i kontanter
Pag. 29, No 158, Forklaring over de nedlagte Bøndergaarde paa Bornholm –12 vg. Halsegaard i Østermarie og fra den 17. maj 1817 24 sg. i Knudsker (Sejersgaard)
Pag. 30-31, No 192, Fortegnelse over de approberede udgifter (de ikke godkendte udgifter fra 1809- 1817).
Pag. 32, No 193, Udgifter efter delinqventregnskabet og andre offentlige udgifter for året 1817 efter erindringspost fra 1814.

Kontributionsregnskab 1818

1818 kontributionsregnskab del 1

1818 kontributionsregnskab del 2 R

1-2 Indholdsfortegnelse 1. og 2. del

3-6 Summarisk ekstrakt af regnskabet over Oplaget af de bornholmske stene fra 9. april til 31. december 1811, udfærdiget af forvalter Johan Stephan Carlsen.
7-10 Summarisk Ekstrakt af regnskab over bornholmske Stene 1813
11-12 Summarisk Ekstrakt af regnskab over bornholmske Stene 1816
13-14 Summarisk Ekstrakt af regnskab over bornholmske Stene 1817
15-16 Summarisk Ekstrakt af regnskab over bornholmske Stene 1818
Oplaget findes i København og omfattede stene som kom fra Nexø Sandstensbrug ”Frederiks Stenbrud”. Med oplysninger om salg til faste priser, auktion og til brug til Slottet og Vor Frue kirke.
Rawert og Garliebs bog ”Rejsen til Bornholm” fra 1819 har på side 42 indgående beskrevet disse stene: Stenene bliver ved bruddet inddelte i Gulvfliser 2” tykke, Astrakstene 3”-5” tykke, Strakstene 6”-8” tykke, Blokstene 9”-16” tykke, Møllestene ikke under 7” tykke og Ligstene, ikke under 72” lange, 36” brede og 4” tykke.”
17-21 Summarisk Ekstrakt af Bornholms Lands Kontributions og jordebogsregnskaber for året 1813
22-26 Summarisk Ekstrakt af Bornholms Lands Kontributions og jordebogsregnskaber for året 1816
27-31 Summarisk Ekstrakt af Bornholms Lands Kontributions og jordebogsregnskaber for året 1817
32-36 Summarisk Ekstrakt af Bornholms Lands Kontributions og jordebogsregnskaber for året 1818

Kontributionsregnskaber 1818 2. del

1-6 ”Allerunderdanigts Regnskab over Contributions Indtægt og Udgifter ved Bornholms Amtstue for Aaret 1818” Underskrevet af Sehestedt den 31. marts 1819.

7-114 Bilag til kontributionsregnskabet

Pag. 7, Designation over Kontributionsregnskabet og jordebogsregnskabets bilag
Pag. 8-9, No 1-2, Beregning med bilag over Landskatten for 1818
Pag. 10, No 3, Beregning over Udbyggernes, gadehusmænds og strandsiddernes hjælpeskatter for 1818.
Pag. 11-12, No 4-5, Anmeldelser over indbetalte Stemplet papirs indtrader
Pag. 13, No 6, Beregning over Justitskassen indtægter i året 1818. De tilhørende bilag No 7-22 mangler.
Pag. 14-15 , No 23-24, Attest på regimentsfeldskærer Panum og landkirurg Knauer ikke havde svende eller drenge ansat og dermed slap for at betale til amphiteater.
Pag. 16-17, No 25, Beregning over ekstrapåbuddet af embedsindkomster efter forordningerne af 19. maj 1768 og 12. juni 1770. No 26 mangler.
Pag. 18, No 27, Rentekammerskrivelse af 24. april 1790 vedr. landkirugens løn.
Pag. 19-42, No 28-45, Beregning over de afgifter af arv, der, efter de fra samtlige Skiftejurisdictioner i Bornholms amt indkomne og hermed følgende anmeldelser er faldne i Aaret 1818. Det var førlovspenge, 6. og 10. penge, arveløse midler, efter forordning af 13. januar 1792, forordningen af 12. september 1792 og forordningen 8. februar 1810. Med bilag (forklaringer) over anmeldte dødsfald. Med navne også over dem der intet ejede.
Pag. 43-45, No 46-48, Forordning om rangskat. Rentekammerets promemoria om rangskat og præsternes indberetning om at der var ingen personer i landdistrikter på Bornholm, der skulle betale rangskat.
Pag. 46, No 49, Liste over de 15 sogne.
Pag. 47-50, No 50-53, Rangskat fra købstæderne Rønne, Nexø og Hasle
Pag. 51-54, No 54-57, Indtægter for udlevering af kongelige bevillinger (for uskiftet bo, testamenter og vielsesbreve)
Pag. 55-65, No 58-67, ”Allernaadigst Regnskab for den ved forordningen af 1. oktober 1802, april 1816 paa budne Afgivt af besiddelser, Nytte og brug af faste ejendomme paa Bornholm i 1818”.
Pag. 66, No 68, Beregning med bilag (no. 69-97 – som mangler) over procentsafgiften af embedsmændenes sportler og gebyrer
Pag. 68, No 98, Liste med over ½-procentafgiften af tinglæste skøder etc. (Bilag hertil No 99-108 mangler)
Pag. 69, No 109-111, Liste over afgiften på fæste og arvefæstebreve (bilag No 110-111 hertil mangler)
Pag. 70-75, No 112-117, Order om at beregne til indtægt forskellige fra Zahlkammeret hidsendte summer
Pag. 76-77, No 118-120, Pålæg om udbetaling af gage til havne- og fyrmester Henne for år 1817
Pag. 78, No 121, Amtets anmeldelse over de faldne gebyrer for udstedte overrets stævninger.
Pag. 79-110, No 122-156, Forklaring med bilag på de i amtstuekassens deponerede summer – herunder brandforsikringssummerne
Pag. 111, No 157, Forklaring over de nedlagte Bøndergaarde paa Bornholm –12 vg. Halsegaard i Østermarie og fra den 17. maj 1817 24 sg. i Knudsker (Sejersgaard)
(No 158-198, Zahlkammerets kvitteringer for indbetalinger, mangler)
Pag. 112-114, No 199-200, Fortegnelser med bilag over de uapproberede udgifter til årets udgang 1818 (Altså uafsluttede udgifter siden 1809)

Kontributionsregnskab 1819

1819 Kontributionsregnskab 1 del R

1819 Kontributionsregnskab 2 del R

1-2 Indholdsfortegnelse 1. og 2. del

3-9 Kontributionsregnskabet med fyldige revisionsnoter i margin. Titelbladet oplyser fejlagtigt: Summarisk Ekstrakt af Bornholms Lands Kontributions og jordebogsregnskaber for året 1819

10-13 Anmærkninger (kladde) til regnskabet (skrevet på genbrugspapir fra Frederiks Lens fæstningsregnskab fra 1807)

14-20 ”Allerunderdanigts Regnskab over Contributions Indtægt og Udgifter ved Bornholms Amtstue for Aaret 1819”
Underskrevet af Sehestedt den 31. marts 1820.

23-34 Erindringsposter til regnskabet 1819 i alt 21 poster

35-110 Bilag til kontributionsregnskabet 1. del

Pag. 35-37, Designation over Kontributionsregnskabet og jordebogsregnskabets bilag
Pag. 38-43, No 1-5, Erindringsposter til regnskabet 1817 med bilag
Pag. 44-46, No 6-7, Beregning med bilag over Landskatten for 1819
Pag. 47, No 8, Anmeldelse af gæld på 1007 rbd 8 sk som fremkom efter boopgøreselse efter kaptajn Jacob Peter Munks bo. Han havde været stempelpapirsforhandler i Hasle og havde ikke afregnet med stempelpapirsforvalter etatsråd Hjorth i København.
Pag. 48-49, No 9-10, Stempelpapir solgt i forbindelse bjergningskontrakt med strandede skibe
Pag. 50, No 11, Betaling af en mulkt på 1 rigsbankdaler i sag mellem Ancher Anthoni West og Peder Hansen Rønne.
Pag. 51-52 , No 12-13, Attest på regimentsfeldskærer Panum og landkirurg Knauer ikke havde svende eller drenge ansat og dermed slap for at betale til amphiteater.
Pag. 53-54, No 14, Beregning over ekstrapåbuddet af embedsindkomster efter forordningerne af 19. maj 1768 og 12. juni 1770. No 15 mangler.
Pag. 55, No 16, Rentekammerskrivelse af 24. april 1790 vedr. landkirugens løn.
Pag. 56-84, No 17-35, Beregning over de afgifter af arv, der, efter de fra samtlige Skiftejurisdictioner i Bornholms amt indkomne og hermed følgende anmeldelser er faldne i Aaret 1819. Det var førlovspenge, 6. og 10. penge, arveløse midler, efter forordning af 13. januar 1792, forordningen af 12. september 1792 og forordningen 8. februar 1810. Med bilag (forklaringer) over anmeldte dødsfald. Med navne også over dem der intet ejede.
Pag. 85-87, No 36-38, Forordning om rangskat. Rentekammerets promemoria om rangskat og præsternes indberetning om at der var ingen personer i landdistrikter på Bornholm, der skulle betale rangskat.
Pag. 88, No 39, Liste over de 15 sogne.
Pag. 89-91, No 40-42, Rangskat fra købstæderne Rønne, Nexø og Hasle
Pag. 92-95, No 43-46, Indtægter for udlevering af kongelige bevillinger (for uskiftet bo, testamenter og vielsesbreve)
Pag. 96-110, No 47-60, ”Allernaadigst Regnskab for den ved forordningen af 1. oktober 1802, 17. april 1816 paa budne Afgivt af besiddelser, Nytte og brug af faste ejendomme paa Bornholm i 1819”.

1-64 Bilag til kontributionsregnskabet 2. del

Pag. 1-2, No 61-63, Nationalbankens brev om værdiansættelse af møller, samt fortegnelse af afgift på vandmøller
Pag. 3, No 64, Beregning med bilag (no. 64-91 – som mangler) over procentsafgiften af embedsmændenes sportler og gebyrer
Pag. 4, No 92, Liste med over ½-procentafgiften af tinglæste skøder etc. (Bilag hertil No 93-102 mangler)
Pag. 5, No 104, Liste over afgiften på fæste og arvefæstebreve (bilag No 110-111 hertil mangler)
Pag. 6-, No 105-110, Order om at beregne til indtægt forskellige fra Zahlkammeret hidsendte summer
Pag. 10, No. 111, Afregning fra Tolddistriktet i Nexø
Pag. 11-12, No 112-113, To breve fra fuldmægtig Bentsen om udbetaling af i alt 226 rbd 84 sk. til adskillige officerer for deltagelse i arbejdet med landevejene
Pag. 13-14, No 114-115, Pålæg om udbetaling af gage til havne- og fyrmester Henne for år 1819
Pag. 15, No 116, Ordre om at modtage rente fra oberstløjtnant Rømer for lånt kapital fra lånekassen (panteobligation på 3100 rbd)
Pag. 16, No 117, Amtets anmeldelse over de faldne gebyrer for udstedte overrets stævninger.
Pag. 17-59, No 118-163, Forklaring med bilag på de i amtstuekassens deponerede summer – herunder brandhjælpspenge No 119-143, Af landbygninger No. 144-148, Løn til Branddirektøren No 150-156, brandhjælp (erstatninger) No 157-163. (No 144-148 mangler)
Pag. 60, No 164, Forklaring på de summer som blev stjålet på amtsstuen den 29. og 30. september 1810 og hvad der endnu ikke er refunderede – der manglede i alt 999 rbd 67 2/3 skilling afden kontante beholdning.
Pag. 61, No 165, Forklaring over de nedlagte Bøndergaarde paa Bornholm –12 vg. Halsegaard i Østermarie og fra den 17. maj 1817 24 sg. i Knudsker (Sejersgaard)
Pag. 62-63, No 205, Fortegnelser med bilag over de uapproberede udgifter til årets udgang 1819 (Altså uafsluttede udgifter siden 1810)
Pag. 64, No 206, I flg erindringsposten no 8 fra 1814, oversigt over delinkvent og andre offentlige udgifter.

[NB. der blev ikke opkrævet Udbyggeres, gadehusmænds og strandsidderes hjælpeskatter]