Kontributionsregnskaber 1800-1809

Allerunderdanigst Contributions Regnskab for Bornholms Lands Indtægter og Udgivter for Aar 1800.

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-14 Regnskab, underskrevet 1. juni 1801 af Skierbeck (Stempel)

15-19 Summarisk ekstrakt af Bornholms Lands Kontributions, Jordebogs, Ammunitions og Material- Regnskaber for Aaret 1800

20-169 Bilag med nummerhenvisning til regnskabet

Pag. 21-23, Designation over de tre regnskaber (som under Jordebogsregnskabet. Her er Kontributionsregnskabet vedkommende
Pag. 24, Følgebrev fra Skierbeck ved oversendelse af regnskaberne.
Pag. 25, No 1, Rentekammerets ordre om ”erindringsposter” fra regnskabet 1799.
(mangler) No. 2. Erindringsposternes bilag litr. A til H
Pag. 26, No. 3, Attesteret beregning over udbyggere, gadehusmænd og strandsiddernes hjælpeskatter for 1800.
Pag. 27, No. 4, Kassekommissionen på Christiansø ang. lods og havnepenge og toldrettigheder
Pag. 28-39, No. 5-16, Byfogders anmeldelser over indbetalinger i amtstuen for året 1800. No. 10 er præsten Transes anmeldelse af lejermålsbøder for 1799 i Rønne
Pag. 40, No 17, kopi af rentekammerets skrivelse af 17. aug. 1799 vedr. præsten Johan Christian Melbyes jagtafgift på 100 rd. i 3 år. (Hele Bornholm)
Pag. 41-46, No. 18, Beregning over skovindtægterne med bilag A+B. Auktion over træ og købernes navne
Pag. 47-60, No. 19, Designation over hvad justitskassen havde af indtægter med bilag A til L. Her fortegnelser over skifter med afdødes navne, stempelpapir og afgifter. Svaneke, Nexø, Vester herred, Bornholms Landsting (stævninger og domme), Svaneke, Rønne, Hasle, Allinge og Sandvig, Præsterne på Bornholm
Pag. 61, No. 20, Amtmand Heibergs attest over Sjette og tiendepenge.
Pag. 62, No. 21, Kommendant og oberst Ammons attest over den beskikkede regimentsfeltskærs udgifter til svende og drenge.
Pag. 63, No. 22, Specifikation over apoteker Dircks skarpretterpenge.
Pag. 64, No. 23, Landsprovst Thances attest over sognepræsten i Aakirkes menighed indbetaling til enkekassen.
Pag. 65, No. 24, Inspektør Egedes anmeldelse af embedsskatten for året 1800 (Frederiks stenbrud i Nexø).
Pag. 66, No. 25, Rentekammerskrivelse ang. embedsskatten fra by- og herredskriverne Espersen og Madvig
Pag. 67-70, No. 26-27, By- og herredsskrivernes anmeldelse embedsskatten.
Pag. 71-80, No. 28, Ekstrakt og beregning, med bilag A til E, over 1/8 procentskatter skatten for 1. termin 1800. Udlånte kapitaler (panteobligationer) til udbygger og husmænd. Værdien bestod pr. 11. december 1799 i alt 27.740 rigsdaler 24 skilling. Her afgående kapitaler og tilgang af årets lånte kapitaler. Bilagene er udskrifter af panteprotokollerne med beskrivelse af alle panteobligationer i Østre herred, Søndre herred, Vestre og Nørre herred
Pag. 81-92, No. 29, Sammes beregning bilag A til F for 2. termin
Pag. 93-103, No. 30, Beregning over Toldindtægterne med bilag A til K. 1800: månedlige ekstrakter.
Pag. 104-106, No. 31, Amtmand Heiberg attest over deponerede arvemidler i amtstuen. Med 2 bilag (A+B) for tilgåede umyndiges midler.
Pag. 107, No. 32, Genpart af rentekammerets ordre af 24. april 1790 ang. Landkirugens løns indfordring og udbetaling. Med reference til befalet ansættelse af land kirurgen Johan Andreas Hausmann den 21. november 1788 med løn på 170 rd.
Pag. 108, No 33, Amtmand Heibergs repartition ang. Land kirurgens indtægter. Bornholm var inddelt i 150 partsbetalinger, hvoraf købstæderne betalte ¼ og landet ¾-del.
Pag. 109, No. 34., Rentekammerordre om modtagelse af betaling for bevillinger i flg. Forordningen 23. maj 1800.
Pag. 110-111, No. 35-36, Designation over 3. og 4. kvartals indkomster fra bevillinger etc. (Stempelpapir og gebyrer for uskiftet bo mm)
Pag. 112, No. 37. Kopi af kgl. Finanskasse-direktions ordre af 16. febr, 1798 vedr. økonomiinspektør Egedes forskud på gage af 300 rd.
Pag. 113, No. 38., Direktionsordre af 17. maj 1800 om at modtage omtrent 100 rd af landsprovst Trance af de umyndiges midler.
Pag. 114-117, No. 39-42., Amtmand Heibergs skrivelser angående de mulkter der var tildelt Egede for regnskabernes udeblivelse.
Pag. 118-127, No. 43, fortegnelse over indbetalinger i Amtstuen i 1800, litr. A-K. i følge forordningen af 13. januar 1792. Skiftegebyrer med navne på afdøde og skiftedatoer
Pag. 128-133, No. 44., Fortegnelser over indbetalinger til amtstuen litr. A-G, ifølge forordningen af 13. september 1792. Skiftegebyrer med navne på afdøde og skiftedatoer – her også militæret og gejstlige personer.
Pag. 134-136, No. 45-47, Byfogderne Heiberg, Jespersen og Wiborgs anmeldelser angående brandhjælps penge af Svaneke, Nexø, Aakirkeby og Rønne.
Pag. 137, No 48, Amtmandens beregning over brandhjælpspenge af de brandforsikrede landbygninger for året 1800. Kun præstegårde og 4 selvejergårde
Pag. 138, No. 49, kgl. Generallandøkonomi og Commerce kollegies skrivelse af 4. oktober 1800 angående udbetalt Brandhjælps penge. (ingen)
Pag. 139-144, No. 50-52, Fortegnelse af de ekstraordinærer brandkontigent fra byfogderne i Svaneke, Nexø og Aakirkeby. Svaneke er komplet angivelse af ejere, taxationssummer og afgifter.
Pag. 145-146, No. 53-54, kgl. Generallandøkonomi og Commerce kollegies skrivelse af 27. september 1800 angående udbetalt Brandhjælps penge 25 rd (Løn).
Pag. 147-149, No. 55-57, kgl. Generallandøkonomi og Commerce kollegies skrivelse af 6. december 1800 angående udbetalt Brandhjælps penge 754 rd. Rø præstegaard.
Pag. 150-151, No. 58-59, kgl. Generallandøkonomi og Commerce kollegies skrivelse af 30. december 1800 angående udbetalt Brandhjælps penge 25 rd. (Løn)
Pag. 152-153, No. 60-61, Byfogderne Jespersen og Gads anmeldelse af brandhjælpspenge fra Nexø, Aakirkeby, Hasle, Allinge og Sandvig for året 1799.
Pag. 154-155, No. 62-63, kgl. Generallandøkonomi og Commerce kollegies skrivelse af 28. marts 1801 angående udbetalt Brandhjælps penge 25 rd.
Pag. 156, No. 64, genpart af rentekammerets skrivelse af 12. december 1795 angående rangskat.
Pag. 157-160, No. 65-66, Sognepræsternes attest for 1800, angående de på Bornholm opholdende civile personers rangskat. Der var igen civile rangspersoner, der opholdte sig på Bornholm.
Pag. 161, No. 67, Specifikation over samtlige sogne udenfor købstæderne
Pag. 162-169, No. 68-98, Zahlkammerets kvitteringer (no. 79-95 findes ikke)

Allerunderdanigst Contributions Regnskab for Bornholms Lands Indtægter og Udgivter for Aar 1801.

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-14 Regnskab, underskrevet 31. maj 1802 af Skierbeck (Stempel)

15-19 Summarisk ekstrakt af Bornholms Lands Kontributions, Jordebogs, Ammunitions og Materiel- Regnskaber for Aaret 1801

1801 kontributionsregnskabet 1. del

20-111 Bilag med nummerhenvisning til regnskabet

Pag. 20, No 1, Rentekammerets ordre om ”erindringsposter” fra regnskabet 1800.
Pag. 21-29, No. 2. Erindringsposternes bilag litr. A til D (A: Hasle tinghus forventedes først opført i sommeren 1802)
Pag. 30-32, No. 3-5, Attesteret beregning over udbyggere, gadehusmænd og strandsiddernes hjælpeskatter for 1801.
Pag. 33, No. 6, Kassekommissionen på Christiansø ang. lods og havnepenge og toldrettigheder.
Pag. 34-38, No. 7-11, Erindringspost vedr. 1/8 procentskatten for 1799-1800 fra Svaneke
Pag. 39-46, No. 12-19, Byfogders anmeldelser over indbetalinger i amtstuen for året 1801.
Pag. 47-50, No. 20, Beregning over skovindtægterne med bilag A+B. Auktion over træ og købernes navne
Pag. 51-68, No. 21, Designation over hvad justitskassen havde af indtægter med bilag A til R. Her fortegnelser over skifter med afdødes navne, stempelpapir og afgifter. Svaneke, Nexø, Vester herred, Bornholms Landsting (stævninger og domme), Svaneke, Rønne, Hasle, Allinge og Sandvig.
Pag. 69-72, No. 22-25, Attester over Sjette og tiendepenge.
Pag. 73, No. 26, Interimskommandanten H. Müllers attest over den beskikkede regimentsfeltskærs udgifter til svende og drenge. Feltskæreren havde ikke holdt svend eller dreng i 1801.
Pag. 74, No. 27, Specifikation over apoteker Dircks skarpretterpenge.
Pag. 75, No. 28, Landsprovst Thanses attest over sognepræsten i Aakirkes menighed indbetaling til enkekassen.
Pag. 76-77, No. 29, Mandix skrivelse til Rentekammeret om at han ikke kunne angive uvisse indtægterne, da der ikke fandtes noget register, men at indkomsterne fra skifter var 260 rd og papir 50 rd.
Pag. 78, No. 30, Egede fra Frederichs stenbrud kvitterer for gage på 243 rd 2 mk.
Pag. 79-88, No. 31, Ekstrakt og beregning, med bilag A til D, over 1/8 procentskatter skatten for 1. termin 1801. Udlånte kapitaler (panteobligationer) til udbygger og husmænd. Her afgående kapitaler og tilgang af årets lånte kapitaler. Bilagene er udskrifter af panteprotokollerne med beskrivelse af alle panteobligationer i Østre herred, Søndre herred, Vestre og Nørre herred
Pag. 89-98, No. 32, Sammes beregning bilag A til D for 2. termin
Pag. 99-111, No. 33, Beregning over Toldindtægterne med bilag A til M. 1801: månedlige ekstrakter.

1801 kontributionsregnskabet 2. del

Se kilde i pdf

Pag. 1-19, No. 34-35, Amtmand Heibergs, som overformynder, attest over deponerede arvemidler (Fondet ad usus publicos) i amtstuen. Med bilag litr. A- P) for tilgåede umyndiges midler.
Pag. 20, Bilag 36 mangler
Pag. 21, No. 37, Pro Memoria rentekammerets ordre af 24. april 1790 ang. Landkirugens løns indfordring og udbetaling. Med reference til befalet ansættelse af land kirurgen Johan Andreas Hausmann den 21. november 1788 med løn på 170 rd.
Pag. 22, No 38, Mandix repartition ang. Land kirurgens indtægter. Bornholm var inddelt i 150 partsbetalinger, hvoraf købstæderne betalte ¼ og landet ¾-del.
Pag. 23-24, No. 39-40, Rentekammerordre om modtagelse af betaling for bevillinger i flg. Forordningen 23. maj 1800.
Pag. 25-26, No. 41-42, Designation over 3. og 4. kvartals indkomster fra bevillinger etc. (Stempelpapir og gebyrer for uskiftet bo mm)
Pag. 27, No. 43. Ordre af 16. febr. 1798 vedr. økonomiinspektør Egedes forskud på gage af 300 rd.
Pag. 28-29, No. 44-45, Pro Memoria kgl. Finanskasse-direktions bevilling om udbetaling af 2000 rd. samt 3000 rd til betaling af udgifter.
Pag. 30-31, No. 46-47, Bevilling fra Rentekammeret den 25. november 1800 850 rd. til opførelse af tinghuset i Svaneke.
Pag. 32, No. 48, Mulkt til byfoged Gad for udeblivelse af regnskab for 1/8 skatten af Allinge og Sandvig.
Pag. 33-43, No. 49, fortegnelse over indbetalinger i Amtstuen i 1800, litr. A-J. i følge forordningen af 13. januar 1792. Skiftegebyrer med navne på afdøde og skiftedatoer
Pag. 44-46, No. 50, Fortegnelser over indbetalinger til amtstuen litr. A-C, ifølge forordningen af 13. september 1792. Skiftegebyrer med navne på afdøde og skiftedatoer – her også militæret og gejstlige personer.
Pag. 47-51, No. 51-55, Byfogderne Heiberg, Jespersen og Wiborgs anmeldelser angående brandhjælps penge af Svaneke, Nexø, Aakirkeby og Rønne. Beregnet til 10 skilling for hver 100 rd. i vurderingen. Kvittering for 25 rd. i løn
Pag. 52-53, No. 56, Amtmandens beregning over brandhjælpspenge af de brandforsikrede landbygninger for året 1801. Kun præstegårde og 3 selvejergårde.
Pag. 54, No 57, General-land Økonomi og Commerce kollegiets bevilling på 25 rd i løn til regimentskvartermesteren som brandinspektør 25 rd.
Pag. 55, No. 58, Andreas Raschs kvittering for modtagelse af løn som branddirektør 25 rd.
Pag. 56-62, No. 59-65, Fortegnelse af de ekstraordinærer brandkontigent fra byfogderne i Rønne, Svaneke, Nexø og Aakirkeby, Hasle, Allinge og Sandvig.
Pag. 63, No. 66, genpart af rentekammerets skrivelse af 12. december 1795 angående rangskat.
Pag. 64-67, No. 67-68, Sognepræsternes attest for 1801, angående de på Bornholm opholdende civile personers rangskat. Der var igen civile rangspersoner, der opholdt sig på Bornholm.
Pag. 68, No. 69, Specifikation over samtlige sogne udenfor købstæderne
Pag. 69-73, No. 105-109, Skatkammerets kvitteringer (no. 70-104 findes ikke)

Allerunderdanigst Contributions Regnskab for Bornholms Lands Indtægter og Udgivter for Aar 1802.

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-14 Regnskab, underskrevet 28. maj 1803 af Skierbeck (Stempel)

15-17 Designation over dokumenter og beviser som medfølger Bornholms Lands Kontributions-, Jordebogs-, Ammunitions og Materiel- Regnskaber for Aaret 1802

1802 kontributionsregnskabet 1. del

18-108 Bilag med nummerhenvisning til regnskabet

Pag. 18, No 1, Rentekammerets ordre om ”erindringsposter” fra regnskabet 1801.
Pag. 19-34, No. 2. Erindringsposterne med 9 poster og bilag litr. A til H. Her tingsvidner for horerisager: Michel Jacobsen på Kongens Mark i Østermarie, samt registrering af hans bo
Pag. 35, No. 3, Attesteret beregning over udbyggere og gadehusmænds hjælpeskatter for 1802 for hvert sogn.
Pag. 36, No 4, Kassekommissionen på Christiansø ang. lods og havnepenge og toldrettigheder i alt 1532 rd 65 sk.
Pag. 37-39, No 5-7, Indbetalinger for procentskatterne 1802 og erindringspost vedr. 1/8 procentskatten for 1801 fra Svaneke.
Pag. 40, No 8, Indbetaling for lejermålsbøder for Nexø
Pag. 41-42, No 9-10, 1/8 procentskatter 11. dec. 1801-11. juni 1802 for Nexø og Aakirkeby.
Pag. 43-46, No. 11-14, Diverse indtægter fra Rønne købstad, bla. Købmand Mathias Schloepcke fra Lübeck for betalte lejermål med Anna Cathrine Davidsdatter af Rønne, 12 rd. Lejermålsbøde til Kirstine Jens Jens 1800 – erindringspost for Rønne, 1/8 procentskatten for Rønne første og anden termin af 1802.
Pag. 47-49, No 15-17, Halse, Allinge og Sandvigs indbetaling af 1/8 procentskatterne lejermålsbøder.
Pag. 50, No. 18, Beregning over skovindtægterne.
Pag. 51-64, No. 19, Designation over hvad justitskassen havde af indtægter med bilag A til L. Her fortegnelser over skifter med afdødes navne, stempelpapir og afgifter. Svaneke, Nexø, Vester herred, Bornholms Landsting (stævninger og domme), Svaneke, Rønne, Hasle, Allinge og Sandvig.
Pag. 65-68, No. 20-23, Attester over sjette og tiendepenge (Ingen)
Pag. 69, No. 24, Skierbecks attest over den beskikkede regimentsfeltskær Bencke udgifter til svende og drenge. Feltskæreren havde ikke holdt svend eller dreng i 1802.
Pag. 70, No. 25, Specifikation over apoteker Dircks skarpretterpenge 1802.4 skilling for hver gård 2 sk. for hvert hus.
Pag. 71, No. 26, Landsprovst Thranses attest over sognepræsten i Aakirkes menighed indbetaling til enkekassen.
Pag. 72, No. 27, Egede fra Frederichs stenbrud kvitterer for gage på 243 rd 2 mk.
Pag. 73-74, No. 28-29, Rentekammerets skrivelse vedr. branddirektøren og regimentskvartermester Raschs regnskab.
Pag. 75-85,No 30, Ekstrakt og beregning, med bilag A til D, over 1/8 procentskatter skatten for 1. termin 1802. Udlånte kapitaler (panteobligationer) til udbygger og husmænd. Her afgående kapitaler og tilgang af årets lånte kapitaler. Bilagene er udskrifter af panteprotokollerne med beskrivelse af alle panteobligationer i Østre herred, Søndre herred, Vestre og Nørre herred.
Pag. 86-94, No. 31, Sammes beregning bilag A til D for 2. termin
Pag. 96-108, No. 32, Beregning over Toldindtægterne med bilag A til L. 1802: månedlige ekstrakter.

1802 kontributionsregnskabet 2. del

1-82 Bilag med nummerhenvisning til regnskabet

Se kilde i pdf

Pag. 1-6, No. 33-35, Antegnelse om det som til Usus publicos i 1802 er deponeret med bilag
Pag. 7, Bilag 36, Pro Memoria rentekammerets ordre af 24. april 1790 ang. Landkirugens løns indfordring og udbetaling. Med reference til befalet ansættelse af land kirurgen Johan Andreas Hausmann den 21. november 1788 med løn på 170 rd.
Pag. 8, No 37, Mandix repartition ang. Land kirurgens indtægter. Bornholm var inddelt i 150 partsbetalinger, hvoraf købstæderne betalte ¼ og landet ¾-del.
Pag. 9-14, No. 38-43, Indtægter for vielsesbreve, bevilling til at sidde i uskiftet bo, testamenter og andre bevillinger i flg. Forordningen 23. maj 1800.
Pag. 15-16, No. 44, Pro Memoria vedr. renter og afdrag fra sognepræst Balle i Aaker på lån
Pag. 17, No. 45. Mult til inspektør Egede, Frederiks stenbrug i Nexø for udeblivelse af regnskab
Pag. 18-33, No. 46, fortegnelse over indbetalinger i Amtstuen i 1802, litr. A-O. i følge forordningen af 13. januar 1792. Skiftegebyrer med navne på afdøde og skiftedatoer
Pag. 34-44, No. 47, Fortegnelser over indbetalinger til amtstuen litr. A-K, ifølge forordningen af 13. september 1792. Skiftegebyrer med navne på afdøde og skiftedatoer – her også militæret og gejstlige personer.
Pag. 45-48, No. 48-51, Brandhjælps penge af Svaneke, Nexø, Aakirkeby, Rønne og Hasl, Allinge og Sandvig. Beregnet til 10 skilling for hver 100 rd. i vurderingen.
Pag. 49-50, No. 52, Amtmandens beregning over brandhjælpspenge af de brandforsikrede landbygninger for året 1802. Kun præstegårde og 5 selvejergårde.
Pag. 51-60, No 53-61, General-land Økonomi og Commerce kollegiets pro memoria ang. brandhjælps kassen administration, samt løn til regimentskvartermester Rasch.
Pag. 61-63, No 62-64, Udbetalt af brandhjælpskassen til genopbygning af Rø præstegaard i alt 618 rd.
Pag. 64, No 65, Brand kontigenterne for 1801 fot Hasle, Allinge og sandvig
Pag. 65-68, No. 65-69, Bevilling af løn 25 rd pr. kvartal til branddirektøren regimentskvartermester Rasch for modtagelse af løn som branddirektør 25 rd.
Pag. 69, No. 70, Konstitueret amtsforvalter Sehesteds kvittering for brandkontigent fra 1797 til 1802, som blev overdraget fra Skierbeck.
Pag. 70, No. 71, Rentekammerets skrivelse af 12. december 1795 angående rangskat.
Pag. 71-74, No. 72-73, Sognepræsternes attest for 1802, angående de på Bornholm opholdende civile personers rangskat. Der var igen civile rangspersoner, der opholdt sig på Bornholm.
Pag. 75, No. 74, Specifikation over samtlige sogne udenfor købstæderne.
Pag. 76, No. 75, Frivillige bidrag fra Vestermarie sogn indvånere i anl. af Christiansborgs slots brand 84 rd. 72 sk.
Pag. 77-78, No. 76, Kvitteringer for indbetaling til Zahlkammeret.
Skatkammerets kvitteringer (no. 79-118 findes ikke)
Pag. 79-82, No. 119-121, Angående pengetransporterne til København Skipperne modtog pengene indpakket i brunt papir med påskrift eller i en forseglet fustage. Transporten blev betalt med ½ procent

Kontributionsregnskab for 1. kvartal 1803

Se kilde i pdf

1-2 Indholdsfortegnelse

3-6 Summarisk Extract af Bornholms Lands Contribution-, Jordebogs- Ammunitions og Material Regnskaber fra 1ste Januari til 31te Martii 1803. Underskrevet af forhen konstituerede Amtsforvalter Christian Ludvig Sehestedt.

7-13 Antegnelser til 1. kvartals kontributions, Jordebogs og Ammunitionsregnskaber, samt decision.

14-45 Bilag til antegnelserne, litr. A-DD

46-50 Summarisk Extract af Bornholms Lands Contributions-, Jordebogs-Ammunitions og Material Regnskaber.

51-67 Erindringsposter (antegnelser) for April, juli og oktober kvartaler 1803 til amtsforvalter Due.

68-75 Kontributionsregnskabet for 1. kvartal 1803. Underskrevet 8. juni 1803 af Sehestedt.

Pag. 76-77, Designation for kontributions, Jordebogs-, Ammunition og Materialregnskabet 1. kvartal.

76-102 Bilag til kontributionsregnskaber i januar kvartal 1803.

Pag. 78, No 1, Attesteret oversigt over udbyggere, Gadehusmænd og strandsidderes hjælpeskatter for januar kvartal 1803
Pag. 79-82, No 2-5, Attester ang. sjette og tiendepenge.
Pag. 83, No 6, Herredsprovst Trances attest for enkepension.
Pag. 84-88, No 7-9, Ekstrakt over Toldindtægter i januar kvartal.
Pag. 89-90, No 10, Byfogdernes attester over deponerede arvemidler til fonden ad usus publicer.
Pag. 91-92, No 11-12, Amtets beregning over betalinger i janaur kvartal 1803 i flg. forordning af 23. maj 1800.
Pag. 93, No 13, Hvad sognepræst Balle efter ordre havde betalt i amtstuen.
Pag. 94-95, No 14-15, Genpart af amtets ordre vedr. betaling for jorde i Allinge og Sandvig.
Pag. 96-97, No 16, Kaptajn Sonnes betaling til amtstuen til Pupil (?) kontoret. Pengene stammede fra enke Margrete Margretha sal. Inspektør Birch for proprietærretighed over 2. selvejergård i Poulsker.
Pag. 98, No 17, Byfoged Wiborgs afdrag og renter til enkekassen 101 rd 90 sk.
Pag. 99-103, No 18-21, Brandhjælpspenge og overdragelse af kassen til amtsforvalter Due 14.721 rd 83 sk.

Kontributionsregnskab 1. april til 31. december 1803

Se kilde i pdf

1-2 Indholdsfortegnelse 1. del

3-14 Kontributionsregnskabet for 2-4. kvartal 1803. Underskrevet 24. august 1804 af Due.

Pag. 5, note om kgl. Resolution om fritagelse af ekstraskatter 1764 og de senere ændringer. Pag. 13-14, Designation for kontributions, Jordebogs-, Ammunition og Materialregnskabet 2.- 4. kvartaler.

14-111 Bilag til kontributionsregnskaber 2-4 kvartal 1803.

Pag. 15, No 1, Attesteret oversigt over udbyggere, Gadehusmænd og strandsidderes hjælpeskatter for 2-4 kvartal 1803.

Pag. 16, No 2, Anmeldelse fra kommissionen på Christiansø vedr. havne- og toldrettighederne.
Pag. 17-37, No 3-23, Byfogedernes anmeldelse af procentskattens betaling, samt uvisse indtægter så som aftingede lejermålsbøder til amtstuen for hele året.
Pag. 38, No 24, Rentekammerets ordre af 4. juni 1803 indbetaling af salg af vindfælder i Almindingen (træer, der er blæst omkuld eller grene, der er faldet ned)
Pag. 39-49, No 25, Auktion over samme med angivelse af art, pris og køber. I alt 201 poster
Pag. 50, No. 26, Indbetaling af indtægter fra skovene i alt 690 rd. 33 sk.
Pag. 51-71, No 27-28, 2 auktioner over vindfælder. 363+17 poster
Pag. 72-84, No. 29, Designation over penge tilfalden justitskassen med bilag litr. A-W. Oversigt over udstedte skiftebreve med stempelpenge og afgifter.
Pag. 85, No 30, Attester ang. sjette og tiendepenge.
Pag. 86, No 31, Oberstløjtnant Funchs attest på at regimentsfeltskæreren ingen svende eller drenge havde i tjeneste.
Pag. 87, No 32, Ordre om at skarpretterpengene ikke længere skulle inddrives efter at apoteker Dirchs død.
Pag. 88, No 33, Provst Transes attest om at pastor Balle endnu skylder for indbetaling til enkekassen.
Pag. 89, No 34, Inspektør Egedes angivelse af embedsskat.
Pag. 90-111, No 35-36, Beregning af 1/8-del procentskat fra 1. kvartal med bilag A til D, samt for 2-4 kvartal med bilag A til D. Skatten blev pålignet alle lånesager. Her findes alle udfærdigede lån, samt angivelse af lån, der i årets løb var blevet indfriet.

2. del af Kontributionskatten 1803

Se kilde i pdf

Pag. 1-11, No 37, Ekstrakt over Toldindtægter i januar kvartal.
Pag. 12-20, No 38, Byfogdernes attester over deponerede arvemidler til fonden ad usus publicer. Med bilag
Pag. 21-22, No 39-40, Pro Memoria fra Rentekammeret 24. april 1972om ansættelse og aflønning af land-kirurg Johan Andreas Hausmann. Løn 170 rd som finansieredes med ¼ fra købstæderne og ¾ fra landdistrikterne.
Pag. 23-28, No 41-46, Indtægter for udstedelse af gebyrer for uskiftet bo, testamenter og vielsesbreve.
Pag. 29-30, No 47-48, Overførsel af 2000 rd til amtsforvalter Due til amtstuens udgifter.
Pag. 31-32, No 49, Pro Memoria fra Rentekammeret om at amtsforvalter Due skyldte 54 rd 19½ sk. i sin forvaltning af Finmarkens Fogderi for 1799. Beløbet skulle indbetales Bornholms amtsstue, der således skulle føre det til indtægt.
Pag. 33-34, No 50-51, Sognepræst Peder Thomsen Balles, efter ordre, at betale til kreditkassen 2x 14 rd 44 sk.
Pag. 35, No 52, Byfoged Wiborg I Rønne og sognepræst Jørgen Fogh i Østerlars indbetalinger til enkekassen.
Pag. 36-58, No 53-54, Designation over hoved revisionskontorets indtægter for skifterne fra købstæderne og amtet. Med bilag med navne på de afdøde, dato for skiftet og beløb.
Pag. 59-60, No 55-56, Oversigt over brandkassens indbetalinger i årene 1797-1802.
Pag. 61-62, No 57, Liste over forsikrede huse i de fire herreder og ders forsikringssummer. Nu med 10 selvejergårde og fyrpasserboligen i dagen mellem Stejle-og Ørnebjerget. De øvrige var præstegårdene.
Pag. 63-75, No 58-64, Indbetaling af brandkontigenter fra købstæderne, samt udgifter til brand lidte, samt løn til branddirektøren Rasch
Pag. 76-81, No 65-68, Pro Memoria ang. Rangskatte I flg. Forordningen 1764. Præsternes indberetning om at der var ingen personer på Bornholm, der skulle betale rangskat.
Pag. 82, No 69, Liste over de 15 sogne.
Pag. 83-96, No 70, Fortegnelser over bygningsafgifter af købstæderne i flg. forordning af 1. oktober 1802, med bilag litr. A-N
Pag. 97-102, No 71, 74, 76, 100-101, Indbetalinger til Zahlkammeret.

Kontributionsregnskab 1804

1804 Kontributionsregnskab 1 del

1804 Kontributionsregnskab 2 del

1-3 Indholdsfortegnelse (1.+2. del)

4-8 Summarisk ekstrakt over kontributions-, jordebogs og ammunitionsregnskaberne

9-39 Erindringsposter for alle tre regnskaber i årene 1801-1804 – i alt 65 poster

40-50 Kontributionsregnskabet 1804

51-53 Designation over dokumenter og beviser som følger jordebogsregnskabet og kontributionsregnskaber

54-127 Bilag til kontributionsregnskaber 1. del 1804

Pag. 54-72, No 1-2, Rentekammerets ordre vedr. erindringsposterne for de sidste tre kvartaler i 1803. Bilag A til R –Pag. 55 omregningstabel for gammel og ny kornmål.Pag. 66 vedr. Svaneke Tinghus opførsel i år 1800 for i alt 1022 rd 24 sk.
Pag. 73, No 3, Attesteret oversigt over udbyggere, Gadehusmænd og strandsidderes hjælpeskatter for 1804
Pag. 74, litr. M, No 3; Adolf Nielsen nægtede at være barnefader til Ingeborgs Svendsdatter i Rutsker. (Fejlplaceret)
Pag. 75, No 4, Afgifter som betales i lods- eller havnepenge, toldrettigheder, afgifter til skatkammerfondet og fyrafgift til Christiansø
Pag. 76-86, No 5-15, Byfogedernes anmeldelse af procentskattens betaling, samt uvisse indtægter så som aftingede lejermålsbøder til amtstuen for hele året.
Pag. 87-91, No 16-17 (18 mangler), Rentekammerets ordre indbetaling af salg af vindfælder i Almindingen (træer, der er blæst omkuld eller grene, der er faldet ned)
Pag. 92-102, No. 19, Fortegnelse over penge tilfalden justitskassen med bilag litr. A-M. Oversigt over udstedte skiftebreve med stempelpenge og afgifter.
Pag. 103, No 20, Oberstløjtnant Funchs attest på at regimentsfeltskærer ingen svende eller drenge havde i tjeneste.
Pag. 104, No 21, Provst Transes attest om at pastor Balle indbetaling til enkekassen
Pag. 105, No 22, Inspektør Egedes angivelse af stenværkets produktion, hans gage og hvilke afgifter han skulle betale.
Pag. 105-127, No 23-24, Beregning af 1/8-del procentskat der blev pålignet alle lånesager. Her findes alle udfærdigede lån, samt angivelse af lån, der i årets løb var blevet indfriet.

1-119 Kontributionskatten 2. del 1804

Pag. 1-25, No 25, Ekstrakt over Toldindtægter samlet og for hver måned.
Pag. 26-31, No 26, Byfogdernes attester over deponerede arvemidler til fonden ad usus publicus. Med bilag A-D.
Pag. 32-33, No 27a-27b, Pro Memoria fra Rentekammeret 24. April 1790 vedr. aflønning af land-kirurg Johan Andreas Hausmann. Løn 170 rd som finansieredes med ¼ fra købstæderne og ¾ fra landdistrikterne.
Pag. 34-41, No 28a-33, Indtægter for udstedelse af gebyrer for uskiftet bo, testamenter og vielsesbreve.
Pag. 42, No 34, Overførsel af 180 rd. tilhørende Østerlars kirke til finanskassen amtsforvalter Due til amtstuens udgifter.
Pag. 43-44, No 35-36, Sognepræst Peder Thomsen Balle betale til kreditkassen 13 rd 91 sk for terminen 11. juni og 11. december.
Pag. 45-46, No 37, Promemoria fra rentekammeret om at Mogens Andersen Lind på den 34 sg. i Olsker kunne for 20 rd købe den del af udmarksjorden, som han tidligere havde fæstet.
Pag. 47-50, No 38-40, Promemoria om at indbetale til enkekassen det resterende beløb 476 rd til sognepræst Jørgen Fogh i Østerlars enke indbetalinger til enkekassen. Endvidere et PM om at indfrie en obligation på 505 rd 85 sk.
Pag. 51-54, No 41, Ordre fra Rentekammeret om at indbetale de 2017 rd. som kommissionen i 1801 idømte en række militære personen at betale. Med bilag A-C.
Pag. 55-64, No 42-43, Fortegnelse over hoved revisionskontorets indtægter for skifterne fra købstæderne og amtet. Med bilag litr. A-M med navne på de afdøde, dato for skiftet og beløb.
Pag. 65-67, No 44-45, Ekstrakt over brandkassens restancer fra årene 1797-1802.
Pag. 68-69, No 46, Liste over forsikrede huse i de fire herreder og deres forsikringssummer. Nu med 12 selvejergårde, et hus, en degnegaard og fyrpasserboligen i dagen mellem Stejle- og Ørnebjerget. De øvrige var præstegårdene.
Pag. 70-87, No 47-56, Indbetaling af brandkontigenter fra købstæderne, samt udgifter til brand lidte, bla. ny opbygget hus i Hasle, samt løn til branddirektøren Rasch
Pag. 88-93, No 57-60, Pro Memoria ang. Rangskatte I flg. Forordningen 1764. Præsternes indberetning om at der var ingen personer på Bornholm, der skulle betale rangskat.
Pag. 94, No 61, Liste over de 15 sogne.
Pag. 95-108, No 63, Fortegnelser over bygnings og mølleafgifter (Kvadratskatten) af købstæderne i flg. forordning af 1. oktober 1802, med bilag litr. A-M
Pag. 109-119, No 64, 66, 71-72, 74, 76, 79, 84-85, 87 Indbetalinger til Zahlkammeret.

Kontributionsregnskab 1805

1805 Kontributionsregnskab 1 del R

1805 Kontributionsregnskab 2 del R

1-3 Indholdsfortegnelse (1.+2. del)

4-8 Summarisk ekstrakt over kontributions-, jordebogs og ammunitionsregnskaberne 1805

9-23 Erindringsposter for alle tre regnskaber i årene 1805 – i alt 19 poster

24-27 General extrakt over kontributions oppebørsel 1805

28-35 Kontributionsregnskabet 1805, med fyldige noter i margin.

36-38 Designation over dokumenter og beviser som følger jordebogsregnskabet og kontributionsregnskaber.

39-125 Bilag til kontributionsregnskaber 1. del 1805

39-65, Rentekammeret erindringsposterne for 1804 (65 poster). Med bilag. Rentekammerets ordre påPag. 64.

Pag. 66, No 3, Beregning over hvad sædejord og kløvgang udbyggere i Aaret 1805 haver i Brug, samt den deraf gaaende hjælpeskat.
Pag. 67, No 4, Afgifter som betales i lods- eller havnepenge, toldrettigheder, afgifter til skatkammer og fyrafgift til Christiansø
Pag. 68-84, No 5-20, Byfogedernes anmeldelse af procentskattens betaling, samt uvisse indtægter så som aftingede lejermålsbøder til amtstuen for hele året.
Pag. 85-97, No. 21, Fortegnelse over penge tilfalden justitskassen med bilag (usorterede). Oversigt over udstedte skiftebreve med stempelpenge og afgifter.
Pag. 98-101, No 22-25, Amtmand Thaarups attest på at der ikke var opkrævet sjette og tiendepenge, samt forlovspenge
Pag. 102-103, No 26-27, Amtmanden og oberstløjtnant Funchs attest på at regimentsfeltskærer ingen svende eller drenge havde i tjeneste.
Pag. 104, No 28, Provst Transes attest om at pastor Balle indbetaling til enkekassen
Pag. 105, No 29, Inspektør Egedes angivelse af stenværkets produktion, hans gage og hvilke afgifter han skulle betale.
Pag. 106-125, No 30-31, Beregning af 1/8-del procentskat der blev pålignet alle lånesager. Her findes alle udfærdigede lån, samt angivelse af lån, der i årets løb var blevet indfriet.

1-102 Kontributionsregnskabets bilag 2. del 1805

Pag. 1-24, No 32, Ekstrakt over Toldindtægter samlet og for hver måned.
Pag. 25-27, No 33-35, Byfogdernes attester over deponerede arvemidler til fonden ad usus publicus.
Pag. 28-29, No 36-37, Pro Memoria fra Rentekammeret 24. April 1790 vedr. aflønning af land-kirurg Johan Andreas Hausmann. Løn 170 rd som finansieredes med ¼ fra købstæderne og ¾ fra landdistrikterne.
Pag. 30-37, No 38-45, Indtægter for udstedelse af gebyrer for uskiftet bo, testamenter og vielsesbreve.
Pag. 38, No 46, Amtsforvalter Due modtager 4000 rd af justitskassen til drift.
Pag. 39, No 47, Enkekassen modtog 575 rd 92 sk, som forstrækning. Kapitalen tilhørte Michelle Georgine Kirstine Hjorth.
Pag. 40-41, No 48-49, Sognepræst Peder Thomsen Balle betale til kreditkassen 13 rd 44 sk for terminen 11. juni og 11. december.
Pag. 42-43, No 50-51, Promemoria vedr. byfoged Wiborgs renter og afdrag på 24 rd. på en udstedt indskudsobligation til enkekassen, samt byfoged Heiberg afdrag og renter på 31 rd 33 sk.
Pag. 44, No 52, Fyrinspektør Carl Andreas Christian Petersen skulle Ifølge udstedt indskudsobligation på 100 rd. til enkekassen.
Pag. 45-46, No 53, 300 rd af deponerede penge for salg af Allinge og Sandvig jorde blev udbetalt til Jacob J. Grønbek, som et forskud til opførelse af Tinghuset i Sandvig. Med kvittering.
Pag. 47-58, No 54-55, Fortegnelse over hoved revisionskontorets indtægter for skifterne fra købstæderne og amtet. Afgift på en 1/3-del procent af boets midler. Med bilag litr. A-M med navne på de afdøde, dato for skiftet og beløb. Med bilag A-G.
Pag. 59-72, No 56. Rentekammerets PM vedr. forordning af 25. januar 1805 om forhøjelse af 12½ % på sportler og gebyrer, som var tillagt embedsmændene ved underretterne. Indberetningerne fra underretterne. Indberetningerne beskriver domme og auktioner.
Pag. 73, No 57, kvittering for restance til brandkassen 1799.
Pag. 74-75, No 58, Liste over forsikrede huse i de fire herreder og deres forsikringssummer. Nu med 15 selvejergårde og fyrpasserboligen i dagen mellem Stejle- og Ørnebjerget. De øvrige var præstegårdene.
Pag. 76-93, No 59-68 (no 69 mgl), Indbetaling af brandkontigenter fra købstæderne, samt udgifter til brand lidte, bla. ny opbygget hus i Hasle, samt løn til branddirektøren Rasch
Pag. 79-83, Fuldstændig liste over Svaneke Bygninger med ejernavne, vurdering og kontribution.
Pag. 94-97, No 70-71, Præsternes indberetning om at der var ingen personer på Bornholm, der skulle betale rangskat.
Pag. 98, No 72, Liste over de 15 sogne.
Pag. 99-102, No 73a, Promemoria fra Rentekammeret om ønsket om beregning og forklaring over omkostningerne til opbygning af tinghuset i Svaneke. Amtmand Thaarups indberetning og fuldstændige regnskab. Omkostninger 1077 rd 44 sk. Tinghuset betalte ved at påligne skat for hvert sogn og i købstad i Østre herred.

Kontributionsregnskab 1806

1806 kontributionsregnskab 1 del R

1806 kontributionsregnskab 2 del R

1-3 Indholdsfortegnelse (1.+2. del)

4-8 Summarisk ekstrakt over kontributions-, jordebogs og ammunitionsregnskaberne 1806

9-11 General extrakt over kontributions oppebørsel 1806

12-20 Kontributionsregnskabet 1806, med fyldige noter i margin.

21-23 Erindringsposter i amtsforvalter Dues kontribution-, Jordebogs- og ammunitions og Materialregnskaber for 1806 – 7 poster.

24-25 Designation over dokumenter og beviser som følger jordebogsregnskabet og kontributionsregnskaber.

26-92 Bilag til kontributionsregnskaber 1. del 1806

Pag. 26. No 1, Oversigt over udbyggernes og gadehusmænds hjælpeskat i 1806 sat og lignet efter den jord der er i brug.
Pag. 27, No 2, Pro Memoria fra rentekammeret. Hvad der er betalt i lods- eller havnepenge, toldrettigheder, afgifter til skatkammer og fyrafgift på Christiansø,
Pag. 28-41, No 3-15, Byfogedernes anmeldelse af 1/8-procentskattens betaling, samt uvisse indtægter så som aftingede lejermålsbøder til amtstuen for hele året.
Pag. 42-64, No. 16, Designation over hvad der var blevet betalt til amtstuen. Fortegnelse over penge tilfalden justitskassen med bilag (usorterede). Oversigt over udstedte skiftebreve med dato, stempelpenge og afgifter. Bilag A-O.
Pag. 65-68, No 17-20, Amtmand Thaarups attesterer på herredernes indberetning om, at der ikke var opkrævet sjette og tiendepenge, samt forlovspenge
Pag. 69-70, No 21-22, Amtmanden og oberstløjtnant Funchs attest på at regimentsfeltskærer ingen svende eller drenge havde i tjeneste.
Pag. 71-72, No 23, Beregning over godtgørelse til embedsmænd, betjente og andres embedsskat, afgift for beneficerede jorder eller tiende mm. Med navne på sognepræster, degne og kapellaner som modtagere.
Pag. 73, No 24, Konstitueret provst Jensens attest om at pastor Balle indbetaling til enkekassen
Pag. 74, No 25, Inspektør Egedes angivelse af stenværkets produktion, hans gage og hvilke afgifter han skulle betale.
Pag. 75-92, No 26-27, Beregning af 1/8-del procentskat der blev pålignet alle lånesager (Tinglyste obligationer). Her findes alle udfærdigede lån, samt angivelse af lån, der i årets løb var blevet indfriet. Med bilag A-D.

1-109  Bilag til kontributionskatten 2. del 1806

Pag. 1-26, No 28, Ekstrakt over toldindtægter samlet og for hver måned.
Pag. 27-31, No 29-33, Byfogdernes attester over deponerede arvemidler til fonden ad usus publicus.
Pag. 32-33, No 34-35, Pro Memoria fra Rentekammeret 24. April 1790 vedr. aflønning af land-kirurg Johan Andreas Hausmann. Løn 170 rd som finansieredes med ¼ fra købstæderne og ¾ fra landdistrikterne.
Pag. 34-41, No 38-43, Indtægter for udstedelse af gebyrer for uskiftet bo, testamenter og vielsesbreve.
Pag. 42+44, No 44+46, Promemoria vedr. byfoged Wiborgs renter og afdrag på 24 rd. på en udstedt indskudsobligation til enkekassen, samt byfoged Heiberg afdrag og renter på 31 rd 33 sk.
Pag. 43, No 45, Sognepræst Peder Thomsen Balle betalte til kreditkassen 12 rd 94 sk for terminen 11. juni og 11. december.
Pag. 47-49, No 47-50, Promemoria. Amtmand Thaarup havde lånt 800 rd af justitskassen til drift- Beløbet skulle forrente med 12 rd, og blev trukket af amtmandens gage.
Pag. 50, No 51, 360 rd. var udbetalt til entreprænør Jacob Jørgen Grønbek for opførelse af Sandvig Tinghus. De resterende 60 rd. blev anvist til udbetaling
Pag. 51-52, No 52-53, Inspektør Egede, Frederiks Stenbrud, blev idømt 1 måneds mulkt for udeblivelse af regnskabet for stenbruddet i 1805. Kvittering for 2 måneders mulkt for regnskabets udeblivelse.
Pag. 53-62, No 54, Fortegnelse over indbetalinger af afgifter for skifteforretningerne, bilag A til J med navne for afdøde.
Pag. 62, No 54, Kammerherre Stiboldt havde nægtet at indbetale afgift efter skifte efter afdøde kammerherreinde Wolfsens stervbo. Skiftet var administreret uden herredets jurisdiktion.
Pag. 63-67, No 55, Fortegnelse over arv, der tilfaldt andre end livsarvinger, hvorfor der betaltes særskilt afgift. Bilag A-G.
Pag. 68-76, No 56, Fortegnelse over hoved revisionskontorets indtægter for skifterne og andre forretninger fra købstæderne og amtet ifølge forordning af 25. januar 1805. Embedsmændene skulle betale 12½ % af indtægterne til amtstuen. Indberetningerne fra underretterne. Indberetningerne beskriver domme og auktioner. Med bilag.
Pag. 77, No 57, Økonomi- og commercekollegiet havde meddelt amtmanden, at på grund af de betydelige brandskader skulle der indkræves ekstraordinære brandhjælp på 20 sk. pr. 100 rd. forsikringssum.
Pag. 78-79, No 58, Liste over forsikrede huse i de fire herreder og deres forsikringssummer. Nu flere selvejergårde. I Olsker sogn forsikredes General Toldkammeret, fyrpasserboligen i dalen mellem Stejle- og Ørnebjerget, Kullehuset i Seenebugten og et kullehus på Thilebjerget.
Pag. 80-90, No 59-69, Indbetaling af brandkontigenter fra købstæderne’
Pag. 90-95, No 70-74, Brandskader i Rønne by – bla. Professor Andresens gård på nr. 324
Pag. 96-103, No 75-82, Brandinspektør Raschs honorar og kvitteringer for modtagelse
Pag. 104-108, No 83-85, Rentekammerets promemoria om rangskat og præsternes indberetning om at der var ingen personer på Bornholm, der skulle betale rangskat.
Pag. 109, No 86, Liste over de 15 sogne.

Kontributionsregnskab 1807

1807 Kontributionsregnskabet 1 del R

1807 Kontributionsregnskabet 2 del R

1-3 Indholdsfortegnelse (1.+2. del)

4-8 Summarisk ekstrakt over kontributions-, jordebogs og ammunitionsregnskaberne 1807

8- 18 kontributionsregnskabet 1807, med fyldige noter i margin.

19-137 Bilag til kontributionsregnskaber 1. del 1807

Pag. 19-21, No 1, Designation over dokumenter og beviser for kontributionsregnskaber, regnskabet efter forordningen 1. oktober 1802, ammunitionsregnskabet og jordebogsregnskabet
Pag. 22-39, No 2, Erindringsposter for kontributionsregnskabet 1806
Pag. 40-70, Bilag til erindringsposterne 1804-1806 – flere lejermåls og horerisager
Pag. 40, litr. A, Magrethe Hans Matthiasens datter døde i et borgehjem i Rønne efter hun var kommet fra Forbredringshuset på Christianshavn.
Pag. 41, Dom over Peter Jensen Drejer i Melsted for anden gangs hor.
Pag. 71. No 3, Oversigt over udbyggernes og gadehusmænds hjælpeskat i 1807 sat og lignet efter den jord der er i brug.
Pag. 72, No 4, Pro Memoria fra rentekammeret. Hvad der er betalt i lods- eller havnepenge, toldrettigheder, afgifter til skatkammer og fyrafgift på Christiansø,
Pag. 73-83+87, No 5-13+15, Byfogedernes anmeldelse af 1/8-procentskattens betaling, samt uvisse indtægter så som aftingede lejermålsbøder til amtstuen for hele året.
Pag. 84-86, No 14, Auktion over 24 td. landgilde rug og 308 td. Landgildebyg , med konditioner og købernavne
Pag. 88-104, No. 16, Designation over hvad der var blevet betalt til amtstuen. Fortegnelse over penge tilfalden justitskassen med bilag (usorterede). Oversigt over udstedte skiftebreve med dato, stempelpenge og afgifter. Bilag A-H.
Pag. 105-108, No 17-20, herredernes indberetning om, at der ikke var opkrævet sjette og tiendepenge, samt forlovspenge.
Pag. 109-110, No 21-22, Major Rømers og amtmandens attest på at regimentsfeltskærer ingen svende eller drenge havde i tjeneste.
Pag. 111-112, No 23, Beregning over godtgørelse til embedsmænd, betjente og andres embedsskat, afgift for beneficerede jorder eller tiende mm. Med navne på sognepræster, degne og kapellaner som modtagere.
Pag. 113, No 24, Amtsprovst Jensens attest om at pastor Balle indbetaling til enkekassen til formandens enke.
Pag. 114-115, No 25-26, Inspektør Egedes gage og hvilke afgifter han skulle betale.
Pag. 116-137, No 27-28, Beregning af 1/8-del procentskat der blev pålignet alle lånesager (Tinglyste obligationer). Her findes alle udfærdigede lån, samt angivelse af lån, der i årets løb var blevet indfriet. Med bilag A-D.

1-121 Kontributionskatten 2. del 1807

Pag. 1-25, No 29, Beregning over toldindtægter samlet og for hver måned.
Pag. 27-31, No 30-34, Byfogdernes attester over deponerede arvemidler til fonden ad usus publicus.
Pag. 32-33, No 35-36, Pro Memoria fra Rentekammeret 24. April 1790 vedr. aflønning af land-kirurg Johan Andreas Hausmann. Løn 170 rd som finansieredes med ¼ fra købstæderne og ¾ fra landdistrikterne.
Pag. 34-41, No 37-44, Indtægter for udstedelse af gebyrer for uskiftet bo, testamenter og vielsesbreve.
Pag. 42+45, No 45+48, Sognepræst Peder Thomsen Balle betalte til kreditkassen 13 rd 42 sk for terminen 11. juni og 48 rd 72 sk den 11. december.
Pag. 43-44+46, No 46-47+49, Promemoria vedr. byfoged Wiborgs renter og afdrag på 24 rd. på en udstedt indskudsobligation til enkekassen, samt byfoged Heiberg afdrag og renter på 62 rd 18 sk.
Pag. 47, No 50, Finanskassens direktion om at der til Søkvæsthuset og til Assistenshuset skulle betale 1 procent af salg af prisedømte skibe og ladninger.
Pag. 48-50, No 51-53, Salg af prisedømte ”The Million” for 39450 rd og ”The Humber of Hall” for 37064 rd. m.fl.
Pag. 51-52, No 54, Inventarium over de ifølge forordning af 9. september 1807 paa Bornholm anholdte Engelske Penge og vare. Flere oplysninger bla. at der var givet tilladelse til udlån af kanoner til kaperfartøjer.
Pag. 53-57, No 55-57, Attester på solgt engelsk ejendom.
Pag. 58-74, No 58-59, Fortegnelse over indbetalinger af afgifter for skifteforretningerne, bilag med navne for afdøde.
Pag. 75-87, No 60-61, Fortegnelse over hoved revisionskontorets indtægter for skifterne og andre forretninger fra købstæderne og amtet ifølge forordning af 25. januar 1805. Embedsmændene skulle betale 12½ % af indtægterne til amtstuen. Indberetningerne fra underretterne. Indberetningerne beskriver domme og auktioner. Med bilag.
Pag. 88-108, No 62-82, Herrederne og købstædernes indbetaling af afdrag på den ekstraordinære brandskat ifølge reskript af 28. marts 1807. På grund af de betydelige brandskader skulle der indkræves ekstraordinære brandhjælp på 20 sk. pr. 100 rd. forsikringssum.
Pag. 109-116, No 83-90, Ordre og kvittering på udbetaling af honorar til branddirektøren kvartermester Rasch.
Pag. 117-119, No 91-93, Forordning om rangskat. Rentekammerets promemoria om rangskat og præsternes indberetning om at der var ingen personer på Bornholm, der skulle betale rangskat.
Pag. 120, Liste over de 15 sogne.
Pag. 121, Haagen Hansen Mørcks kvittering fra 14. juli 1808 for at oversætte løjtnant Beok (Beck ?) af Artilleriet til Bornholm, samt udgifter på rejsen til hans underholdning. 25 rd.

Kontributionsregnskab 1808

1808 kontributionsregnskaber 1 del R

1808 kontributionsregnskaber 2 del R

1-3 Indholdsfortegnelse til 1. og 2. del

4-6 General Ekstrakt over kontributions og jordebogs indtægter og udgifter 1808

7-11 Summarisk ekstrakt over kontributions- jordebogs, ammunitions og material regnskabet for 1808 aflagt af amtsforvalter Peter Severin Due

12-20 Kontributionsregnskabet 1808, underskrevet 29. marts 1809 af Due.

21-25 Erindringsposter for regnskaberne 1807 og 1808. Underskrevet af rentekammeret 28. marts 1810 – posterne er ikke kommenterede og er sandsynligvis en kladde.

26-145 Bilag til kontributionsregnskaber 1808. 1. del

Pag. 26-28, Designation over dokumenter og beviser for kontributionsregnskaber, regnskabet efter forordningen 1. oktober 1802, ammunitionsregnskabet og jordebogsregnskabet.
Pag. 29, No 1, Beregning over Udbyggernes og gadehusmænds hjælpeskatter for 1808– sognevis – i alt indtægter 104 rd 33 sk.
Pag. 30, Pro Memoria fra rentekammeret. Hvad der er betalt i lods- eller havnepenge, toldrettigheder, afgifter til skatkammer og fyrafgift på Christiansø
Pag. 31-41, No 2-13, Byfogedernes anmeldelse af 1/8-procentskattens betaling til amtstuen for de to terminer.
Pag. 42-43, No 14-15, Kvitteringer for indbetaling af lejermålsbøder.
Pag. 44, No 16, Liste over de højestbydende på jagtrettighederne i 10 års periode – sognevis og de forskellige købstadsjorde. Indtægter i alt pr. år 189 rd 24 sk. På nør tre gik jagtrettighederne til embedsmænd og en enkelt præst.
Pag. 45-65, No 17, Designation over justitskassens indtægter 1808, med kvitteringer (litr. A- S) fra hvert enkelt jurisdiktion over skifter med navn, dato og beløb.
Pag. 66-69, No 18-21, Attester for at der ikke var nogen 6. eller 10. penge-indtægter.
Pag. 70-71, No 22-23, Amtskriver Dues og amtmandens attest på at regimentsfeltskærer ingen svende eller drenge havde i tjeneste.
Pag. 72, No 24, Beregning over godtgørelse til embedsmænd, betjente og andres embedsskat, afgift for beneficerede jorder eller tiende mm. Med navne på sognepræster, degne og kapellaner som modtagere.
Pag. 73, No 25, Amtsprovst Jensens attest om at pastor Balle indbetaling til enkekassen til formandens enke.
Pag. 74, No 26-27, Konstitueret Inspektør Grams gage (243 rd 32 sk.) og hvilke afgifter (2 rd 41 3/5 sk kvartalet) han skulle betale for Frederiks stenbrud.

Pag. 75-92, No 28-29, Beregning af 1/8-del procentskat der blev pålignet alle lånesager (Tinglyste obligationer). Her findes alle udfærdigede lån, samt angivelse af lån, der i årets løb var blevet indfriet. Med bilag A-D.
Pag. 93, No 30, Beregning over toldindtægter samlet og for hver måned. (Ingen bilag)
Pag. 94-100, No 31, Byfogdernes attester over deponerede arvemidler til fonden ad usus publicus. Bilag A-F. Arvemidler tilfalden Hans Pedersen Kina (China) efter hans afdøde fader Peder Kina med bilag. Hans Pedersen Kina var fraværende og hans arvedel blev indsat i fonden.
Pag. 101-102, No 32-33, Pro Memoria fra Rentekammeret 24. April 1790 vedr. aflønning af land-kirurg. Løn 170 rd som finansieredes med ¼ fra købstæderne og ¾ fra landdistrikterne.
Pag. 103-110, No 34-41, Indtægter for udstedelse af gebyrer for uskiftet bo, testamenter og vielsesbreve.
Pag. 111, No 44, Gebyr til Søkvæsthuset for bjergning af galeasen Fortuna.
Pag. 112, Amtmand Thorup tilstiller amtsforvalteren 3000 rd for engelsk gods, som var beregnet (Ingen forklaring).
Pag. 113, No 45, Gebyr til søkvæsthuset på 1% indkommet ved auktion af opbragt galease Minerva, der blev solgt for 24.559 rd.
Pag. 114, No 46, Samme ved salg af skibet ”The Humber of Hull, solgt for 3111 rd.
Pag. 115, Solgt tømmermandsregnskaber tilhørende 3 bortrømte engelske matroser
Pag. 116, No 49, I Snogebæk solgt træ, der var engelsk ejendom for 2000 rd.

1-29 Bilag til kontributionsregnskabet 1808 2 del

Pag. 1-4, No 50-51, Fortegnelse over hoved revisionskontorets indtægter for skifterne og andre forretninger fra købstæderne og amtet ifølge forordning af 25. januar 1805. Embedsmændene skulle betale 12½ % af indtægterne til amtstuen. Indberetningerne fra underretterne. Indberetningerne beskriver domme og auktioner. Med bilag.
Pag. 5, Beregning over brandhjælpen beregnet af præstegaarde og andre gårde på Bornholm. Med forsikringsværdi og afgifter.
Pag. 6-15, No 54-62, Herrederne og købstædernes indbetaling af afdrag på den ekstraordinære brandskat ifølge reskript af 28. marts 1807. På grund af de betydelige brandskader skulle der indkræves ekstraordinære brandhjælp på 20 sk. pr. 100 rd. forsikringssum.
Pag. 16-25, No 63-72, Ordre og kvittering på udbetaling af honorar til branddirektøren kvartermester Rasch, samt udbetaling af brandskadehjælp (Henrik Nielsen i Hasle)
Pag. 26-28, No 73, Forordning om rangskat. Rentekammerets promemoria om rangskat og præsternes indberetning om at der var ingen personer på Bornholm, der skulle betale rangskat.
Pag. 29, No 76, Liste over de 15 sogne.

Kontributionsregnskab 1809

1809 Kontributionsregnskabet 1 del R

1809 Kontributionsregnskabet 2 del R

1-3 Indholdsfortegnelse til 1. og 2. del

4-8 Summarisk ekstrakt over kontributions- jordebogs, ammunitions og material regnskabet for 1809 aflagt ved forrige amtsforvalter Peter Severin Due

9-17 Kontributionsregnskabet 1809, underskrevet 30. april 1810 af Due.

18-29 Antegnelser til kontributionsregnskabet 1809. Med rentekammerets påskrivning den 26. marts 1814 og med svar Rønne 23. september 1815 og decision 7. august 1816. Kladde til antegnelser.

30-114 Bilag til kontributionsregnskaber 1809. 1. del

Pag. 30-35, Designation over dokumenter og beviser som vedhører og følge de af mig for Bornholms Land allerunderdanigst aflagte Regnskaber for Aaret 1809. 2 eksemplarer.
Pag. 36-40, No 2, Erindringsposter til regnskaberne 1806 med tilhørende besvarelser og tingsvidner, bla. efterlysning af sejlingskarl Jeppe Hansen fra Gudhjem, som var udlagt til fader til Ellen, Jens Mortensens barn.
Pag. 41-52, No 3, Erindringsposter til regnskaberne 1807 og 1808 med bilag A-G
Bilag F, Rømers skrift angående engen ved Borresø i Almindingen, som han fik overdraget efter Bidstrups død.
Pag. 53, No 4, Beregning over Udbyggernes og gadehusmænds hjælpeskatter for 1809– sognevis – i alt indtægter 103 rd 51 sk.
Pag. 54-55, No 5-6, Pro Memoria fra rentekammeret. Hvad der er betalt i lods- eller havnepenge, toldrettigheder, afgifter til skatkammer og fyrafgift på Christiansø
Pag. 56-64, No 7-15, Byfogedernes anmeldelse af 1/8-procentskattens betaling til amtstuen for de to terminer.
Pag. 65-66, No 16-17, Kvitteringer for indbetaling af lejermålsbøder.
Pag. 67-89, No 18, Designation over justitskassens indtægter 1808, med kvitteringer (litr. A- R) fra hver enkelt jurisdiktion over skifter med navn, dato og beløb.
Pag. 90-93, No 20-22, Attester for at der ikke var nogen 6. eller 10. penge-indtægter.
Pag. 94-104, No 23-33, Attester på afgift til søkvæsthuset efter salg af prisedømte engelske skibe (Hector, Haabet, Minervas ladning, Helena, William, admiral Kannikoff, Aurora (?), Georg Ludvig, Anna Elisabeth, Pinden(?), Admiral Kanickofs ladning, Venclids ladning)
Pag. 105-106, No 34-35, Amtskriver Dues og amtmandens attest på at regimentsfeltskærer ingen svende eller drenge havde i tjeneste.
Pag. 107, No 36, Beregning over godtgørelse til embedsmænd, betjente og andres embedsskat, afgift for beneficerede jorder eller tiende mm. Med navne på sognepræster, degne og kapellaner som modtagere.
Pag. 108, No 37, Amtsprovst Jensens attest om at pastor Balle indbetaling til enkekassen til formandens enke.
Pag. 109, No 38, Inspektør Grams kvittering for gage (243 rd 32 sk.) og hvilke afgifter (9 rd 70 1/4 sk kvartalet) han skulle betale for Frederiks stenbrud
Pag. 110-114, No 39a-b, Beregning af 1/8-del procentskat der blev pålignet alle lånesager (Tinglyste obligationer). Her findes alle udfærdigede lån, samt angivelse af lån, der i årets løb var blevet indfriet. Med bilag A-D.

1-124 2. del af bilag til kontributionsregnskabet 1809

Pag. 1-3, No 39c-d, Beregning af 1/8-del procentskat der blev pålignet alle lånesager (Tinglyste obligationer). Her findes alle udfærdigede lån, samt angivelse af lån, der i årets løb var blevet indfriet.
Pag. 4, Beregning over toldindtægter samlet og for hver måned. (Ingen bilag)
Pag. 5, Promemoria over ubetalte 1/8 procent skat, som ikke kunne inddrives på grund af dødfald og uformuede udbyggere i perioden 1803-1808
Pag. 6-23, No 42-44, Byfogdernes attester over deponerede arvemidler til fonden ad usus publicus. Bilag A-J. bla. Arvemidler tilfalden Hans Pedersen Kina (China) efter hans afdøde broder Peder Kina med bilag. Hans Pedersen Kina var fraværende og hans arvedel blev indsat i fonden.
Pag. 24-25, No 45-46, Pro Memoria fra Rentekammeret 24. April 1790 vedr. aflønning af landkirurg. Løn 170 rd som finansieredes med ¼ fra købstæderne og ¾ fra landdistrikterne.
Pag. 26-34, No 47-55, Indtægter for udstedelse af gebyrer for uskiftet bo, testamenter og vielsesbreve.
Pag. 35-37, No 56 ”Allernaadigst Regnskab for den ved forordningen af 1. oktober 1802 paa budne Afgivt af besiddelser, Nyette og brug af faste ejendomme paa Bornholm, saa og for den forordning af 21. oktober 1803, 6. juni 1806 og d. 8. april 1808” anordnede aarlige forhøjelse i oven meldte Afgivt for Aaret 1809.
Pag. 38-42, Erindringsposter for for jordafgiften 1805-1808
Pag. 43-64, Litr. A-B, ad 1-21, Attester for indbetalinger af jordafgiften fra købstæderne og herrederne
Pag. 65-71, No 57-64, Promemoria vedr. terminindbetaling fra sognepræsten Peter Thomsen Balle i Aaker, herredsfoged Heiberg og byfoged Wiborg
Pag. 72, No 65, attest for pengebeholdning tilhørende Jonas Peter Lindberg efter stranding i 1807 af en svensk chalup.
Pag. 73, No 66. Attest på engelske penge fra det strandende skib Henry Charler” i 1806 i alt 4664 rd
Pag. 74, No 67, Attest for skibet Sara Classine der strandende ud for Listed i december 1808, der på auktion indbragte 12400 rd.
Pag. 75-77, litr. A-b No 68Pro Memoria på manglende gæstgiverafgift på 1 rd, som Fredrik Møller i Finnmarken, som han havde betalt til amtskriveren, da han var amtskriver i Finmarken.
Pag. 78-79, No 69-70, Undentagsmand Hans Pedersen i Vestermarie fik en mulkt på 20x det rette stemplede papir. Mulkt til Frederiks stenbrud.
Pag. 80, Promemoria om afsendelse af 500 rigsdaler i 12 og 8 skillings sedler til amtstuen.
Pag. 81, Promemoria om at amtsforvalteren til at modtage de gejstlige brandsocietets indkomne summer.
Pag. 82-83, Promemoria fra Rentekammeret om at dømme 8 udbyggere af Nørremark, som uden tilladelse havde indtaget kongelig udmark.
Pag. 84, No 74, Beregning over indtægter fra skifteforvalternes indsendelse af attester og fortegnelser, som de skulle betale 1/3 procent i 1809 af til revisionskontoret. Efter forordning af 13. januar 1792.
Pag. 85-89, No 75, Fortegnelse over arv til tilfaldt andre end ægtefolk, livsarvinger, forældre betalte en arveafgift i flg. forordningen af 12. september 1792. Med bilag A-G
Pag. 90, No 76, Fortegnelse over hoved revisionskontorets indtægter for skifterne og andre forretninger fra købstæderne og amtet ifølge forordning af 25. januar 1805. Embedsmændene skulle betale 12½ % af indtægterne til amtstuen.
Pag. 91-93, No 77-79, Forordning om rangskat. Rentekammerets promemoria om rangskat og præsternes indberetning om at der var ingen personer på Bornholm, der skulle betale rangskat.
Pag. 94, No 80, Liste over de 15 sogne.
Pag. 95, Konstitueret amtmand Jespersen accept af 1 procent afgiften af kapitaler fra år 1810.
Pag. 96, No 82, Kvittering for modtagelse af 2006 rd fra amtsforvalter Schestedt for mulkter
Pag. 97, Beregning over brandhjælpen beregnet af præstegaarde og andre gårde på Bornholm. Med forsikringsværdi og afgifter.
Pag. 98-107, No 84-93, Herrederne og købstædernes indbetaling af afdrag på den ekstraordinære brandskat ifølge reskript af 28. marts 1807. På grund af de betydelige brandskader skulle der indkræves ekstraordinære brandhjælp på 20 sk. pr. 100 rd. forsikringssum.
Pag. 108-112, No 94-98, Ordre og kvittering på udbetaling af honorar til branddirektøren kvartermester Rasch.
Pag. 113-114, No 99-100, Regnskab for de forsikrede landbygninger siden 1806. I alt 72 rd, 5 mk 14 sk. med kvitteringer.
Pag. 115-117, No 101-103, Oversigt over modtagne og udslidte overskårne banknoter (pengesedler), men som blev smidt overbord på vej til København. I alt for 1450 rd. Sedlerne skulle være kommet ind til brændselshjælp.
Pag. 118, No 104, Attester for købstæders bygninger 1806-1810 og landbygningers brandhjælpepenge 1809-1810
Pag. 119-120, No 105-106, Gouvernementets Qvarter i Rønne den 15/10 1809 skriver til amtforvalter Due. Med kongens tilladelse er det opbragte skib Industrie, med skipper Darmer af Wolgast, solgt på auktion for 4671 rd 40 sk. og opbragt af kaperfører Hans Kofoed. Skibet Dorothea opbragt af samme kaperfører, solgt for 7315 rd 71½ sk. Skibet die Krone opbragt af kaperfører Hans Bøcker, solgt fpr 3901 rd 33 ¾ sk. Skibet Aurora, opbragt af kaperfører Broder Nansen for 6516 rd 43 sk. Skibet die Hoffnung opbragt af kaperfører P.A.Grønbech for 883 rd 58 sk. Skibet Bellone opbragt af kaperfører Broder Nansen for 3706 rd 81 sk . Skiber Christina opbragt af samme kaperfører for 3629 rd 31 sk.
Pag. 121-122, Amtmand anmodning am finansiering af løn til en dyrlæge, der kunne ansættes når tiderne blev bedre. Der var samlet 187 rd 24 sk ind og håber var at få nogle af delinkventindtægterne til denne post.
Pag. 123-124, Sehestedts modtagelse af amtsforvalter Dues kontributionsregnskab og for modtagelse af 32.428 rd 4½ sk,, samt hvordan indtægterne igen blev udbetalte i 1810. (Pengene blev ikke afregnet i København, sandsynligvis fordi pengene kunne forsvinde på vej over Østersøen)