Jordebogsregnskaber 1700/01-1709

Jordebogsregnskab 1. maj 1700 til 1. maj 1701

Se kilde i pdf

1-2 Indholdsfortegnelse

3-25 Jordebogsregnskab 1700-1701

29-37 Antegnelser til jordebogsregnskaberne 1699-1700

38-80 Dokumenter til antegnelser til jordebogsregnskab 1699-1701 (Lit. A-Q)

Pag. 39-45, Lit. A, Niels Hartvig fra Rutskers retssag mod Kirsten Esbersdatter fra Rø for uretmæssig beskyldning for lejermål. Hun havde ført en lignende sag i København.
Pag. 46-47, Lit. B, Ekstrakt over forrige byfoged Christian Hansen Kalles regnskab fra 1689-1695.
Pag. 48-49+52-53, Lit. C+E- Kvitteringer for løn: Amtmand Boefcke, Westervalt for landgilde
Pag. 50-51, Lit. D, Kvittering fra Henne Hiorth for opvartning af afdøde jomfru Sophia Toth
Pag. 54-62, Lit. F-J Lejermålssager fra Klemensker og Rønne.
Pag. 63-68, Lit. K-M, Regnskab for Svaneke 1700-1701
Pag. 69-70, Lit. N. Attest fra Krigshospitalet i København (?)
Pag. 71-72, Lit. O, Udgifter til reparation af pram og forlis af samme i stærk storm.
Pag. 73-74, Lit. P, Opsætning af flagstang på Rønne tårn, dateret 27. maj 1700
Pag. 75-76, Lit. Q, svar på adskilligt.
Pag. 77-79, Tingsvidne fra Søndre herred om lejermålsdømte intet ejede

81-175 Dokumenter til jordebogsregnskab 1700-1701, Indtægt (Lit. A-UU)

Pag. 84-85, Lit. A, Auktion over hø ved det nyopbyggede skovløberhus.
Pag. 86-87, Lit. B, Rentekammerordre om auktion af strandingsgods.
Pag. 88-89, Lit. C, Kapiteltaksten ansat at provsten Jens Morsing.
Pag. 90-91, Lit. D, Ekstrakt over vornedgårde der var blevet bortfæstet i perioden 30. juli 1700 til 2. april 1701.
Pag. 92-119, Lit. E-S, Lejermålssager
Pag. 120-153 Lit. T-LL, Regnskab og kvitteringer for uvisse indtægter i Nexø pg Aakirkeby 1698, 1699, 1700 og 1701
Pag. 154-175, Lit. MM-UU, Uvisse indtægter i Hasle, Allinge og Sandvig 1700-1701 med domme.
Pag. 160-167, Vurdering af Anders Hartvig i Allinge efter begået lejermål i sit ægteskab med Valdborg Gifuersdatter i Løsebæk.

176-275 Bilag til jordebogsregnskab 1700-1701, Udgift (No. 1 – 32)

Pag. 177-190, No 1-7, Transportudgifter af landgilde mm til fartøjer på Reden til København og til Christiansø.
Pag. 191-194, No 8-9, bjergning af 1200 stk jernkugler
Pag. 195-197, No 10, Rentekammerordre
Pag. 198-200, No 11-12, Ordre og kvittering for gage til vicekommandant major Bruno fra 7 september 1699
Pag. 201-204, No 13-14, Bevilling til jomfru Rosenkrantz til underholdning
Pag. 205-208, No 15-16, Kgl. Udnævnelse af Daniel Barch til byfoged i Rønne, dat. 6. april 1700, samt kvittering af gage.
Pag. 209-210, No 17, Andreas Dilleben kvittering for løn til de 92 håndlangere.
Pag. 211-212, No 18, Resolution på forrige ritmester Westervaldt må nyde landgilde fra Simlegaard på livstid.
Pag. 213-218, No 19-20, Rentekammerordre om at Mette Elisabeth Jacobi må nyde landgilde på livstid. Samme ordre om Haagen Michelsens enke måtte nyde en benådningsgård på livstid.
Pag. 219-222, No 21-23, Udgifter til sort klæde til poser mm
Pag. 223-224, No 24, Holtsførster Hans Christensens kvittering for 6 rd til brug for Eskeviske forbedring.
Pag. 225-226, No 25, Betaling for kastning og harpning af landgildekornet 12 rd
Pag. 227-228, No 26, Betaling for reparation af pram fra C5s båd.
Pag. 229-230, No 27, Betalt for flagets indrettelse på Rønne tårn.
Pag. 231-232, No 28, Niels Nielsens kvittering for modtagelse af lej af hans 16 fag hus til oplagring af landgildekorn.
Pag. 233-234, No 29, Kvittering for 4 pramme ballast til Gackmed
Pag. 235-236, No 30, Specifikation over de personer, der er blevet straffede med fængsel, da de Ikke har kunnet betale bøderne 1700
Pag. 237-247, No 31 Specifikation over øde gårde, samt de gårde der har været øde, men nu er antagen til bebyggelse og dyrkning
Pag. 248-271, No 32, Gamle og nye jordebogsrestancer til 1. maj 1701
Pag. 273-275, 2 oversigter over landgildetilførsler mrk No 32 og No 66

Jordebogsregnskaber 1. maj 1701 – 1. maj 1702

Se kilde i pdf

1-2 Indholdsfortegnelse

3-35 Jordebogsregnskab 1. maj 1701 til 1. maj 1702

36-42 Ekstrakt over Kontributions- og jordebogsregnskaber 1699-1701, Hammershus Rustkammer og fæstningsregnskaber fra 1697-1701 og Rønne Taarn og fæstningsregnskaber 1697-1699.

43-55 Antegnelser til jordebogsregnskab 1701-1702

56-91 ”Erklæring paa antegnelser” til jordebogsregnskab 1701-1702 (Lit. A-P)

Pag. 57-59, Lit. A, Amtskriverens forklaring på forskellige poster
Pag. 60-61, Lit. B, Kongelige gårde som er bortfæstede 1701 (Gotfred Nielsen får fæstebrev på 44. gård i Østerlars den 22. september 1701).
Pag. 62-64, Lit. C, Skifte efter Oluf Jensen, Pedersker, efter dom for lejermål i sit ægteskab.
Pag. 65-66, Lit. D, Dom i lejermålsag, hvor Bente Nielsdatter havde udlagt Mads Hansen i Knudsker som barnefader, der beviste at ingen af dem havde midler til at betale bøder.
Pag. 67-68, Lit. E, Tingsvidne fra Nørre herred om en lejermålssag mellem Mads Nielsen i Olsker og Ellen Ibsdatter.
Pag. 69-70, Amtskriverens suppl. Oplysninger om kvinder der blev straffet på kroppen.
Pag. 71-77, Lit. H, Salg af 2700 tagsten og leveret til Bremerholm, hvilket skulle føres til indtægt. Salg af to små kakkelovne, som ligeledes blev ført til Bremerholm. Desuden blev solgt fyretræstømmer, norske deller, tømmer, lægter, som blev ført til Holmer
Pag. 78-81 , Lit. K. Fortegnelse over gårde lagt til artilleri betjentene og Ritmestrene ved kavaleriet.
Pag. 82-85, Lit L-M, Levering af landgildesmør til Proviantgården i København
Pag. 86-91, Lit. N-P, 2 Jernankre og tovværk leveret til Bremerholm

92-156 Bilag til Jordebogsregnskab 1701-1702, Indtægt (Lit. A-X)

Pag. 94-95, Lit. A, Rentekammerordre om at overføre jernankre og at sælge landgildekorn til kapitelstaksten.
Pag. 96, Lit. B, Fastsættelse af kapitelstaksten 1701
Pag. 97-98, Lit. C, Kendelsespenge fra 56. sg. i Østermarie.
Pag. 99-118+128-129, Lit. D-S, Præsternes indberetninger om lejermålssager.
Pag. 119-125, Rønne Bys tingsvidne ang. Seigne Ibsdatter, der har kommet fra København, hvor hun blev gravid og som angav at barnefaderen var visitørens søn i Stubbekøbing Christian Jacobsen. Barnet blev døbt Jacob.
Pag. 126-127, Rønne Bys tingsvidne ang. byens uvisse indtægter.
Pag. 130-141, Lit. U, Nexø og Aakirkebys tingsvidne ang. uvisse indtægter med 5 bilag. Sag om anker og ankertov.
Pag. 142-147, Lit. V, Svaneke Bys tingsvidne ang. uvisse indtægter med to bilag.
Pag. 148-156, Lit. X, Regnskab for Hasle og Hammershus ting med bilag vedr. uvisse indtægter

157-331 Bilag til Jordebogsregnskab 1701-1702, Udgift (No. 1-68)

Pag. 158-159, No 1, Udgift til jernkugler afhentet på Tøjhuset – vægt 20 skippund 6 lispund.
Pag. 160-161, No 2, Udbetaling af bjergeløn for ”kuller” (kugler?) i havet i Pedersker sogn
Pag. 162-164+171-173,No 3+5, Gager til Christiansøs betjente og garnison
Pag. 165-170, No 4, Transport af ballast, landgilde, reparationer af skibsbåd mv
Pag. 174-176, No 6 Transport af 192 favne brændeved fra Lübech til Christiansø.
Pag. 177-178, No 7-9, Ordre og Proviantforvalter Lorents Abroes kvitteringer
Pag. 182, Ekstrakt på søetatens bestemmelse at de udkommanderede 16 mand til Hammershus skulle have 1 skilling pr. dag og nat.
Pag. 183-187, No 10, Rulle over Christiansøs frie Kompagni 1701 der var udkommanderet til vagt på Hammershus og udgifter herved.
Pag. 188-189, No 11, Kongens og Søetatens ordre på reparation af barak og at der skulle opbygges to nye barakker på Christiansø på Amtets bekostning (133 rd).
Pag. 190-207, No 12-20, Levering af landgildesmør til søetaten og transportudgifter
Pag. 208-209, No 21, Udgifter i forbindelse med orlogsskibet Christian 5s båds bjergning og reparation efter forlis.
Pag. 210-212, No 22-23, Kvittering på betaling af 800 rd efter Søetatens ordre.
Pag. 213, No 24, Ordre om gage til Oberst Reedtz 800 rd.
Pag. 214-248, No 25-41, Afregning af Bornholms amts-betjente, samt kvitteringer for løn og pensioner. Bla.Pag. 219 til Skarpretter Haagen Nielsen,Pag. 221 til Landsdommer Ancher Müller for 194 dage,Pag. 235 til Rosencrantz,Pag. 245 til Karen sal. Haagen Michelsen,Pag 247 Mette Elisabeth Maccabæus.
Pag. 249-251, No 43-44, Røpræsten Christen Linds kvittering for den 17. gårds landgilde og arbejdspenge, som han havde fået tillagt siden 1682.
Pag. 252-255, No. 45-45, Kgl. Bevilling ”for tro tjeneste” landgilde fra Kobbegaard i Østerlars til landstingsskriver Peder Lauritsen, hustru og børn på livstid, samt en årlig bevilling på 60 rd. Dateret 10. august 1659. Den årlige bevilling på 60 rd. ophørte ved hans død, hvilket blev konfirmeret af Frd. 4 den 4. december 1700. Margrete sal. Claus Krøgers kvittering for Kobbegaards landgilde.
Pag. 256-258, No 47-48, Jens Kofoeds enken Elisabeth Ackelejes benådning af Maglegaards landgilde.
Pag. 259-262, No 49, Gager til den bornholmske milits.
Pag. 263-264, No 50, Amtskriver Hans Henrich Schor kvitterer for 2 års rente (5%) af en obligation på 300 rd, som blev ham bevilget den 11. juni 1700.
Pag. 265-266, No 51, Landsdommer Ancher Müller var bevilget rente (5%) af en obligation på 500 rd, som blev bevilget fra 11. juni 1700.
Pag. 267-268, No 52, Hans Rasmussen betales for ballast til orlogsskibet Chr. 5s båd.
Pag. 269-270, No 53, Købmand Poul Hansen for levering af træplanker 4 og 5 tomme søm, brænde og stenkul, dat. 16. oktober 1699.
Pag. 271-272, No 54, For transporter af landgilde til København
Pag. 273-276, No 55-56, Betaling til holtsførster Hans Christensen for indhøstning af engen kaldet Eskeviske.
Pag. 277-279, No 57-58, Levering af en skydeskive til artilleriet.
Pag. 280-281, No 59, Levering af en tylt 9 alen deller til en skive til artilleriet.
Pag. 282-283, No 60, Betaling af rejseudgifter til Tobias Castensen for rejse til København på Reedtz’ ordre.
Pag. 284-287, No 61, Afdøde Echsteens bondegaards beboer Anders Jensens søn Jens Andersen havde begået lejermål. Ordre om at Echsteens enke (Lisbeth Bohne) ikke blev afkortet i sine privilegier. Dom om lejermålet som vedr. den 10. vornedgaard i Pedersker som tilhørte Lisbeth Bohne.
Pag. 288-289, No 62, Ang. et anker, der blev opfiske udfor Ibsker sogn.
Pag. 290-293, No 63-64, Udgifter til landgildekornets håndtering – kastning og harpning, leje af rum.
Pag. 294-295, No 65, Specifikation over personer der ikke kan betale bøderne for lejermål og
derfor har fået fængselsstraf.
Pag. 296-297, No 66, Jens Madsen Trelborg for at tørre vraggods klæde
Pag. 298-306, No.67, Specifikation over øde og forarmede hans Kongl. Majest: bøndergods
samt øde gårde der er antaget til bebyggelse
Pag. 307-331, No 68, Jordebogsrestancer 1701

Jordebogsregnskab 1. maj 1702 til 1. maj 1703

Se kilde i pdf

1-2 indhold

3-31 Jordebogsregnskab 1702-1703

Pag. 31, Inventarium, med bl.a. skarprettersværd, som skarpretter Haagen Nielsen bruger

32-48 Antegnelser til jordebogsregnskab 1702-1703

49-148 Dokumenter til antegnelser til jordebogsregnskab 1702-1703 (Lit. A-KK)

Pag. 50-51, Lit. A, Tingsvidne fra Østre Herred ang. uvisse indtægter
Pag. 52-53, Lit. B, Specifikation over personer straffet med fængsel, da de ikke har kunnet betale bøderne.
Pag. 54-59, Lit. C, Skifte efter Oluf Andersen, der boede i en vandmølle på Østerlars kirkes grund, som i sit ægteskab havde begået lejermål med Karen Monsdatter.
Pag. 60-61, Lit. D, Lejermålsdom over Peder Jørgensen i Østermarie og Kirstine Madsdatter.
Pag. 62-64, Lit. E, Lejermålsdom Anders Pedersen i Østermarie og Karen Pedersdatter.
Pag. 65-66, Lit. F, Tingsvidne fra Vester herred ang. lejermålsdomme.
Pag. 67-69, Lit. G, Tingsvidne Vester Herred ang. lejermålssag mellem Henning Lassen på Almegaard og Inger Amme, der havde været i tjeneste på Almegaard
Pag. 70, Lit. H, Lejermålssag i Nylars.
Pag. 71-76, Lit. J-K, Tingsvidne om lejermål i Nørre herred
Pag. 77-79, Lit. M, Skifteforretning Laurits Gartner i Rutsker, som havde begået lejermål i sit ægteskab.
Pag. 80-85, Litr. N, Lejermålssag og dom over Peder Christensen på den 15. gård i Rutsker i sit ægteskab.
Pag. 86-87, Lit. O, Lejermålsdom imod Mogens Jørgensen, der i sit ægteskab havde besvangret Anna Hansdatter i Rø
Pag. 88, Lit. P, Tingsvidne fra Rønne By ang. lejermål.
Pag. 89-90, Lit. Q, Amtskriverens forklaring på forskellige lejermålssager.
Pag. 91-92, Lit. R, Lejermål i Svaneke
Pag. 93-94, Lit. S, Gager til Christiansø Garnisions mandskab
Pag. 95-96, Lit. T, Afregning for brød til Christiansøs soldater på Hammershus.
Pag. 97, Lit. U, afdrag i gage mod indbetaling til Søqvesthuset.
Pag. 98, Lit. V, Ancher Müllers kvittering for gage.
Pag. 99-100, Lit. X, Specifikation på tre gårde der tidl. Var tillagt August Dechners enke og søn Prebiørn Clausen på livstid.
Pag. 101-104, Lit. Y-Z, Mette Elisabeth Macabeus kvittering og Christen Linds kvittering
Pag. 105-122, Lit. AA, Specifikation over det gårde, der er til lagt den bornholmske milits
Pag. 123-126, Lit. BB, Ekstrakt over Milits Reglementet 1702 i form af penge og gårde
Pag. 127-130, Lit. CC, Gårde der var tillagt oberst Voldemar Reetz
Pag. 131-140, Lit. DD ,Specifikation over gårde tillagt rettens betjente (Herredsfogeder, skrivere, sandemænd og kaptajner)
Pag. 141-142, Lit. FF, Kontrakt med skipper Lars Hald om transport af landgilde til København.
Pag. 143-145, Lit. GG-HH, Attest på udgift i forbindelse med Karen Lennesdatters fødsel i dølgsmål ved landsdommer Ancher Müller.
Pag. 146-147, Lit. JJ, Lejermålsdømt i Nexø, som havde forladt landet.
Pag. 148, Lit. KK, Ang. Rasmus Hansen på den 24. gård i Aaker for restance 1699

149-248 Dokumenter til jordebogsregnskab 1702-1703, Indtægt (Litr. A-SS)

Pag. 151, Lit. A, Rentekammerordre om at al landgildesæden skal vurderes i penge.
Pag. 152-153, Lit. B, Kapiteltaksten for 1702
Pag. 154-155, Lit. C, Høsten fra engen Eskeviske blev solgt for 3 rd 2 mk
Pag. 156-157, Lir. D, Gårde der er fæstede fra 22. april 1702 til 16. februar 1703. Bl.a. Simlegaard for 200 rigsdaler af Michel Mogensen.
Pag. 158-193, Lit. E-P+R-U, Præsternes indberetning om lejermål
Pag. 180-185, Lit. Q, Likvidation over ægtemanden Esper Madsens (Vestre Bedegadegaard, 10. gård i Klemensker) formue pga. lejermål med Gertrud Nielsdatter.
Pag. 194, Lit. V, Lejermålsdom Mogens Jørgensen, Spellingegaard i Rø og Anna Hansdatter.
Pag. 195-199, Lit. X-Y, Lejermålsdom Esber Pedersen fra Nylars og Ellen Pedersdatter.
Pag. 200-201, Lit. Z, Tingsvidne ang. lejermål i Rønne mellem Ellen pedersdatter og ungkarl i artilleriet Esbern Persen.
Pag. 202-203, Lit AA, Tingsvidne fra Rønne By ang. uvisse indtægter.
Pag. 204-208, Lit. BB-CC, Lejermål i Nexø
Pag. 209-211, Lit. DD-EE, Lejermål i Aakirkeby
Pag. 212-217, Lit. FF-GG, Regnskab for uvisse indtægter og Lejermål i Svaneke.
Pag. 218-220, Lit. HH, Lejermålssag mod Margrethe Jacobsdatter i Svaneke, som var forrykt i sindet og hvor hendes barn mistrivedes.
Pag. 221-226, Lit. JJ, Lejermålssag mod Lisbeth Hansdatter Sorte i Svaneke
Pag. 227-231, Lit. LL-MM, Lejermålssag i Svaneke mod Kirsten Hansdatter Suorte i Svaneke og Oluf Hansen i Østermarie.
Pag. 232-234, Lit. NN, Skifte efter Carl Andersen i Svaneke, som havde begået tyveri og dømt ved landstinget.
Pag. 235-236, Lit. OO, Tingsvidne fra Svaneke By ang. de uvisse indtægter.
Pag. 237-239, Lit. PP, Skifte efter den bortrømte tyv Johan Johansen i Svaneke.
Pag. 240-241, Lit. QQ, Skifte efter Hans Jensen, som var arresteret i Svaneke for tyveri.
Pag. 244-246, Lit. RR, Lejermålsdom i Svaneke:Morgens Andersen, tjener hos landsdommeren og tjenestepige samme sted Johanne Pedersdatter.
Pag. 247-248, Lit. SS, Lejermålsdom i Svaneke: Dorrthe Mogensdatter og en løjtnant fra Danzig von Carl.

249-388 Bilag til jordebogsregnskab 1702-1703, Udgift (No. 1-61)

Pag. 250-261+285-286, No 1-5+21, Ordre og beregning over gager til Christiansø betjente og garnison, samt kvitteringer herpå.
Pag. 262-273+313-318+328-337, No 6-13+35-37+43-47, Levering og håndtering af landgilde til Provianthuset i København og til Christiansø.
Pag. 274-277, No 14-15, køb af 15 stk 3-4 tommer egeplanker 36 fod lange til Christiansøs batterier.
Pag. 278-284, No 16-20, Levering af proviant til Christiansø
Pag. 287-312, No 22-34, Afregning af gager til Civil etaten og kvitteringer
Pag. 319-323, No 38-40, Udgifter til reparation af kgl. Magasin i Rønne
Pag. 324-324, No 41-42, Bjergning af anker og tov udfor Nexø
Pag. 338-339, No 48, Specifikation over personer der ikke kan betale bøderne for lejermål og derfor har fået fængselsstraf.
Pag. 340-343, No 49-50, Benådningsbrev på Kobbegaard i Østerlars til Margrete sal Peder Lauritsen.
Pag. 344-345, No 51, Kgl. Brev om jagt på levende hjorte til overførsel, dat. 8. maj 1703
Pag. 346-349, No 52-54, Rulle over kongelige jagt betjente der er beordret til Bornholm og udgifterne hermed.
Pag. 350-366, No 55-60, Specifikation over øde og forarmede hans Kongl. Majest: bøndergods samt øde gårde der er antaget til bebyggelse, samt Herredstingenes indberetning om forarmede gårde.
Pag. 367-388, No 61, Gamle og nye jordebogsrestancer pr. maj 1703.

Jordebogsregnskaber 1. maj 1703 – 1. maj 1704

Se kilde i pdf

1-2 Indholdsfortegnelse

3-28 Jordebogsregnskab 1. maj 1703 til 1. maj 1704

29-172 Dokumenter til jordebogsregnskab 1703-1704, Indtægt (Litr. A – BBB)

Pag. 31-32, Litr. A, Kendelsespenge fra den 25. gård i Nyker og den 27. i Olsker
Pag. 33-72, Litr. B-D+F-Q, Præsternes indberetning om lejermål
Pag. 39-50, litr. E, Lejermålssag mellem Thomas Hansen på 12. sig. i Ibsker – en gift bondemand og Inger Ibsdatter – Skifte den 19. nov. 1703. (se også Landstingsdom pag. 124-141).
Pag. 73-74, litr. R, Christen Linds indberetning for Rø. En soldat ved navn Rasmus Jeger havde besovet to kvinder Boel Simensdatter og Karen Esbersdatter, der begge var i præstens tjeneste.
Pag. 75-82, Litr. S-W, Rønne Bys regnskab over uvisse indtægter med bilag.
Pag. 83-92, Litr. R-BB, Nexø og Aakirkebys regnskaber for uvisse indtægter med bilag
Pag. 93-99, Litr. CC-, Svaneke Bys regnskab over uvisse indtægter med bilag
Pag. 100-110, Litr. EE+FF, Slagsmålsdom i Svaneke mellem Mogens Andersen og Tröyels Møller og Albert Møller.
Pag. 111-113, Litr. GG, Tingsvidne Østre Herred: Mads Joensen Beck i Gudhjems lejermål i Svaneke med Gertrud Joensdatter i Frigaardshuse i Østermarie.
Pag. 114-121, Litr. HH+JJ, Lejermålssag med en gift mand Mikkel Mergel Skrædder, Svaneke og Christina Christensdatter i Aakirkeby – Skifte 28. juni 1703.
Pag. 122-123, Litr. KK, Lejermålssag i Svaneke mod Povl Persen og Elle Monsdatter.
Pag. 124-141, Litr. LL, Landsdommer Ancher Müllers Tingsvidne om dom udstedt ved Svaneke By, som blev anket til Landstinget. En kvinde Inger Ibsdatter i Svaneke havde beskyldt Tommes Hansen i Ibsker som barnefader. Bytinget havde frikendt Tommes Hansen og dømt Inger Ibsdatter til spindehuset for at have udbredt falske påstande. Landstinget stadfæstede ikke bytinget dom.
Pag. 142-160, Litr. MM-WW, Hasle og Allinge Sandvigs regnskaber for uvisse indkomster med bilag. Bla. To domme hvor parterne havde giftet sig efterfølgende, men som ikke slap for lejermålsbøderne
Pag. 161-172, Litr. XX-BBB, 9 Lejermålsdomme fra 1702-1704 i Allinge-Sandvig, Hammershus Birk – Bl.a. Hans Lauritzen og en skånsk kvinde Sophia.

173-250 Bilag til jordebogsregnskab 1703-1704, Udgift (No 1-38)

Pag. 174-175, No 1, Rentekammerets ordre til betaling af Christiansøs garnisons gager
Pag. 176-195, No. 2-10, Udgifter (Gager, kostpenge, proviant, transporter) til Christiansøs garnisons mandskab (rulle)
Pag. 196-202, No 11-14, Bødkerregning, pramdragning. losning
Pag. 203-206, No. 15-16, Ellen afg. Poul Hansen krævede husleje af et kammer til opbevaring af krudt og kugler til Melsted posts stykker fra 1. januar 1697 m til 1703.
Pag. 207-208, No 17, Til tran at brænde til Corp de Gardes på Hammershus, samt til en tømmerplads.
Pag. 209-238, No. 18-32, Gager til landets betjente, samt kvitteringer for løn bl.a. Haagen Nielsen, skarpretter. Og til pensioner og benådninger.
Pag. 239-240, No 33, Rentekammerets ordre om 2 års skattefrihed efter ildebrande. Bevilget Hans Pedersen (intet oplysning om gård)
Pag. 241-242, No 34, Eftergivelse af gæld 42 rd 4 mk 10 sk. På grund af fattigdom (intet navn)
Pag. 243-244, No 35, Udgifter til en båd til København 24 rd.
Pag. 245-246, Pag. 36, Tingsvidne fra Rønne By om en lejermålssag hvor en bornholmer Jacob Willumsen farversvend, der nu opholder sig hos sin fader Willum Jacobsen i Rønne havde besovet Else Pedersdatter som boede hos Christen Christensen Kusk i Reinegade i København.
Pag. 247-248, No 37, Mads Wolsens rejseudgifter fra 28 maj 1703 til København (for Amtsskriveren?)
Pag. 249-250, No 38, Specifikation over de personer, der er blevet straffet med fængsel fordi de ikke har kunnet betale bøden.

Jordebogsregnskaber 1. maj 1704 til 1. maj 1705

Se kilde i pdf

1-2 Indholdsfortegnelse

3-26 Jordebogsregnskab 1. maj 1704 til 1. maj 1705

27-111 Dokumenter til jordebogsregnskab 1704-1705, Indtægt (litr. A-AA)

Pag. 29-30, Lit. A, Rentekammerordre med krav til Byfogederne regnskaber og landgilde. Tolder Brügmann var død og der var problemer med enkens afleveringsforretning mm.
Pag. 31-32, Lit. B, Kapitelstaksten for 1704
Pag. 33-34, Lit. C, Extrakt af fæstebogen over de af kongen gårde, der i 1704 er bortfæstet.
Pag. 35-36, Lit. D, Kendelsespenge fra den 6. gård i Bodilsker
Pag. 37-40+43-71, Lit. E-F+H-U, Præsternes indberetning af Lejermålssager
Pag. 41-42,Lit. G, Specifikation over personer, som intet havde til at betale lejermålsbøder for, som i stedet blev straffet på kroppen.
Pag. 65-67, Lit. T, Lejermålsdom: Thor Jensen fra Rutsker og Anna Hansdatter.
Pag. 72-75, Lit. X, Rønne Bys regnskab for uvisse indtægter med et bilag.
Pag. 76-89, Lit. Y, Regnskaber for Nexø og Aakirkebys uvisse indtægter med 6 bilag.
Pag. 90-98, Lit. Z, Svaneke Bys regnskab for uvisse indtægter med tre bilag.
Pag. 99-111, Lit. AA, Hasle, Allinge og Sandvigs regnskab for uvisse indtægter med 6 bilag. Bla. 3 marksbøde som Berild Clausens måtte betale, som han blev idømt af Højesteret 24. december 1703.

112-227 Dokumenter til jordebogsregnskab 1704-1705, Udgift (No. 1-31)

Pag. 114-133, No 1-9, Udgifter til gager, forplejning på Christiansø, samt transporter til Provianthuset i København.
Pag. 134-167, No 10-26, Gager til civilbetjentene oversigt og kvitteringer for modtagelse af gager, pensioner og benådninger. (Bemærk Jens Kjeldsen, leder for friskytterne i Skåne var død og i stedet blev de 40 daler givet til Ole J. Vrip og Jens Pedersen i hans sted)
Pag. 168-187, No 27-29, Udgifter vedr. landgildets håndtering og transporter
Pag. 188-197, No 30, Øde og forarmede gårde og øde gårde som til bebyggelse er tagen og henfæstet 1. maj 1704 til 1. maj 1705.
Pag. 198-227, No 31, Gammel og ny jordebogs restancer 1705.

Jordebogsregnskaber 1. maj 1705 til 1. maj 1706

Se kilde i pdf

1-2 Indholdsfortegnelse

3-31 Jordebogsregnskab 1705-1706

Bagerst i regnskabet Inventarium som er i amtets ejendom: Et skarprettersværd, som skarpretter Haagen Nielsen bruger.

32-134 Bilag til jordebogsregnskab 1705-1706, Indtægt (lit. A-DD)

Pag. 33-34, Lit. A, Rentekammerordre der fordre indbetaling af skyldige poster fra 1702-1703.
Pag. 35-36, Lit. B, Rentekammerordre vedr. afdøde tolder Daniel Brügman regnskaber mm. Ønsker om nærmere oplysninger om det strandede engelske skib (Taler om ugentlig postforsendelse om lørdagen)
Pag. 37-38, Lit. C, Rentekammerordre vedr. stempelpapirindtægter, der ikke var bogførte, nemlig: De bornholmske indbyggeres frihed – kgl. bevilling fra 9 oktober 1680 og Oberstløjtnant Brunos bestalling fra 10. april 1694 – i alt 24 rd.
Pag. 39-40, Lit. D, Rentekammerordre om at maltaccisen var bortforpagtet i købstæderne og at landgildekornet kunne sælges til kapiteltaksten som sædvanligt og at rentekammeret forventede en ekstrakt over salget.
Pag. 41-42, Lit. E, Kapiteltaksten, dat. 12. maj 1706.
Pag. 43-44, Lit. F, Ekstrakt af fæsteprotokollen med gårde der er fæstet 28. februar 1705 til 1. marts 1706.
Pag. 45-46, Lit. G, Nylarspræstens indberetning af lejermål
Pag. 47-48, Lit. H, Specifikation over de personer, der er blevet straffet med fængsel i Rønne Rådhuskælder fordi de ikke har kunnet betale bøden, 1706
Pag. 49-75, Lit. J-Y, Præsternes indberetning om lejermålssager.
Præsternes indberetning af lejermål.
Pag. 72+76-77, Lit. Z, Kgl. Benådning, således at Esber Madsen på den 55. gård i Klemensker for begået lejermål i sit ægteskab, kun skulle arbejde tre måneder i jern på Hammershus. Han måtte dog betale 36 daler 1 mk 11 sk. af sit bo til kongen.
Pag. 78-88, Lit. AA, Rønne Bys regnskab over uvisse indtægter med 3 bilag
Pag. 82-86, For lejermål i sit ægteskab – Skiftebrev efter Tobias Castensøn i Rønnes 7. okt. 1705.
Pag. 99-98, Lit. BB, Regnskab for Nexø og Aakirkebys uvisse indkomster med 4 bilag
Pag. 104-111, Lit. CC, Regnskab for Svaneke bys uvisse indtægter og med tingsvidne og skifte.
Pag. 112-134, Lit. DD, Regnskab for uvisse indtægter Allinge-Sandvig, Hasle og Nørre Herred, med ti bilag
Pag. 117-119, Dom i ægteskab begået lejermål og skifte efter Jens Nielsen, som boede i et lille hus i Sorthat, som var Klemensker Vagtbod. Jens Nielsens gift med Sophia Clausdatter.

135-237 Bilag til jordebogsregnskab 1705-1706, Udgift. (No 1-30)

Pag. 136-137, No 1, Rentekammerordre om at betaale Christiansøs gager
Pag. 138-145, No. 2-5, Udgifter til Christiansø Gager mm
Pag. 146-153, No. 6-9, udgifter til levering af proviant, landgilde mm til Christiansø
Pag. 154-183, No. 10-24, Udgifter til gage til civilbetjentene og andre. samt pensioner og benådninger ed kvitteringer.
Pag. 184-185, No 25, Rentekammerordre vedr. levering af landgilde
Pag. 186-189, No 26-27, Rentekammerordre vedr. gammel jordebog og contributionsgæld.
Pag. 190-191, No 28, Eftergivelse af gæld fra den 19. gård i Knudsker
Pag. 192-203, No. 29, Øde og forarmede gårde og øde gårde som til bebyggelse er tagen og henfæstet halv-, tredjedel- eller en kvart landgilde.
Pag. 204-237, No. 30, Gammel og ny jordebogs restancer pr. 1. maj 1706

Jordebogsregnskaber 1. maj 1706 – 1. maj 1707

Se kilde i pdf

1-2 Indholdsfortegnelse

3-33 Jordebogsregnskab 1. maj 1706- 1. maj 1707

34-42 Antegnelser til jordebogsregnskab 1706-1707

43-59 Bilag til antegnelser til jordebogs regnskab 1706-1707 (litr. A-K)

Pag. 44, Lit. A, Lejermålsdom: Peder Mortensen og Kirsten Larsdatter, Bodilsker. I antegnelserne står, at han ikke kunne betale sin bøde og derfor blev straffet på kroppen
Pag. 45, Lit. B, Lejermål Lars Thomsen og Anne Margrethe. Lars rejste fra Bornholm og kunne ikke findes.
Pag. 46-47, lit. C, Lejermålsdom over Hans Madsen på 42. sg. og Karen Knudsdatter på 42. sg. grund i Klemensker.
Pag. 48-57, Lit. D-H, Tingsvidner fra 1711 angående lejermålssager og sagefald i året 1706- 1707 som ej var blevet inddrevet.
Pag. 58, Lit. J, Kvittering fra Rosencrants for stempelpapir
Pag. 59, lit. K, Udgifter til Hammershus 17 mands store mandskab med underofficerer

60-147 Bilag til jordebogsregnskab 1706- 1707, Indtægt

Pag. 62-64, Lit. A+B, Rentekammerordre vedr. 11. frivornedgaard i Aaker, tilh. Afd. Albrecht Hartvig – manglende betaling af sjette – og tiende penge.
Pag. 65-66, Lit. C, Kapitelstaksten for 1706.
Pag. 67-69, Lit. D. Ekstrakt af fæsteprotokollen med gårde der er fæstet 16. marts 1706 til 28. februar 1707.
Pag. 70-100, Lit. E-U, Præsternes indberetning om lejermål
Pag. 74-75, Lit. G, Specifikation over de personer, der har bedrevet lejermål, men ikke kan betale bøden, og derfor straffet med fængsel 1706
Pag. 101-113, Lit. V-Z, Regnskab fra Rønne By ang uviss indtægter – her nævnes Dom over Sophia Hendrich Brugmands datter, der havde begået lejermål og født i dølgsmål et dødfødt barn og hvor moderen selv døde. Barnefaderen var en ”hører ved Rønne Skole” student Hans Tage, som havde rømt landet efterfølgende. Skifte efter Sophia.
Pag. 114-124, Lit. AA-FF, Regnskaber for Nexø og Aakirkeby med bilag
Pag. 125-136, Lit. GG-KK, Regnskab for Svanekes uvisse indtægter med domme efter lejermål.
Pag. 137-147, Lit. LL-PP, Regnskab for uvisse indtægter for Hasle og Allinge-Sandvig. Flere lejermålssager.

148-256 Bilag til jordebogsregnskab 1706-1707, Udgift (No. 1-32,34)

Pag. 149-150, No 1, Rentekammerets ordre om at betale 3956 rd 6 sk. til Christiansøs gager.
Pag. 151-161, No. 2-7, Regnskab for garnisonen på Christiansø i 2 kvartaler 29. november 1705 til 29. maj 1706 med bilag.
Pag. 162-175, No. 8-14, Regnskab for civilbetjentenes løn med efterfølgende kvitteringer
Pag. 176-177, No 15, Kvittering for rektortjenesten underskrevet Niels Friderich Hiorth.
Pag. 178-189, No 16-21, Kvitteringer for løn/gager, pensioner og for benådninger.
Pag. 190-199, No. 22, Specifikation over omkostninger ved levering af landgilde mm med bilag.
Pag. 200-203, No 23-24, Rentekammerordre om afkortning af landgilde.
Pag. 204-207, No 25-26, Udgift til lys til brug for corps de garde på Hammershus, bestående af folk fra Christiansø.
Pag. 208, No 27, Sag hvor Anders Andersen fra Arnager, som var udlagt som barnefader til Anna Sørensdatters barn.
Pag. 209-218, No 28, Specifikation over ringe gårde, der nu er bortfæstet med halv- tredjedel og en fjerdedel af landgilde 1706-1707
Pag. 219-246, No 29, Gammel og ny jordebogsrestancer pr. 1. maj 1707.
Pag. 247, No 30, Rentekammerordre ang. den afdøde tolder Mogens Pedersens enkes overlevering. Den tidligere afdøde tolder Brügmanns regnskaber var endnu ikke afsluttet.
Pag. 248-255, No. 31-32, Ekstrakter over Jordebogsindtægter 1707.
Pag. 256, No 34, Rentekammerkonstatering om at der siden 1694 var blevet leveret landgildesmør til undervægt. Amtskriveren blev pålagt at erstatte det mistede landgildesmør.

Jordebogsregnskaber 1. maj 1707 – 1. januar 1708

Se kilde i pdf

1-2 Indholdsfortegnelse

3- 19 Jordebogsregnskab 1. maj 1707- 1. januar 1708

20-29 Antegnelser til jordebogsregnskab 1. maj 1707 til 31. december 1707

30-47 Dokumenter til antegnelser til jordebogsregnskab 1707 (Lit. A-J)

Flere dokumenter er tingsvidner, der er udstedt i 1711 som vidnesbyrd for domme udstedt i 1707
Pag. 31-32, Lit. A, Tingsvidne 1711 fra Øster Herred ang. lejermål i 1707: Dom over Peder Rasmussen Hoemand fra Gudhjem, der havde begået lejermål med Kirsten Christensdatter
Pag. 33-34, Lit. B, En af de strandede svenske fanger Johan Pollark (En polak ved navn Johan) havde begået lejermål med Bente fra Østermarie, som blev straffet på kroppen, da hun intet havde at betale bøde med. Han var afsendt og der kunne ikke forventes noget indbetaling af bøder fra ham. (se også antegnelse Pag. 22-23) [Se Bornholmske Samlinger 2014, side 193ff. Artikel af Håkan Henriksson, När store nordiska kriget kom till Bornholm]
Pag. 35-36, Lit. C, Tingsvidne fra Vester herred ang. en gift mand Niels Ibsen fra Nylars lejermål i 1707.
Pag. 36-37, Lit. D, Tingsvidne fra Nørre herred ang. lejermål: Anders Jeger var død og ingen bøde blev betalt.
Pag. 38-39, Lit. E, Tingsvidne fra Nørre herred ang lejermålsdom: Peder Monsen fra Rutsker
Pag. 40-41, Lit. F, Dom udstedt 19/11 1706 hvor udbygger Hans Svendsen i Rø benægtede lejermål med Anne Jensdatter (se også pag. 99-100).
Pag. 42-43, Lit. G, Tingsvidne fra Rønne ang. lejermål begået af Niels Jørgensen med Elsebet Henningsdatter. Niels Jørgensen var bortrejst.
Pag. 44-45, Lit. H, Ekstrakt over flere poster ang. lejermål i Svaneke, bla. En gift kone Bodil Johan Dinesen havde fået tvillinger og manden på gården ikke ville vedkende sig faderskabet.
Pag. 46-47, Lit. J, Zahlkammerets ordre om betaling af restance fra 1704-1705

48-162 Bilag til jordebogsregnskab 1707, Indtægt (Lit. A-HH)

Pag. 50-51, Lit. A, Ekstrakt fra fæsteprotokol over de gårde, der er bortfæstet fra 28. feb. 1707 til 31. dec. 1707
Pag. 52-53, Præsten fra Østerlars indberetning om Peder Rasmussen Hermands lejermål
Pag. 54-55, Lit. C, Specifikation over de personer, der har bedrevet lejermål, men ikke kan betale bøden, og derfor straffet med fængsel 1707.
Pag. 56, Lit. D, Østermariepræstens indberetning, bla, lejermål af en Polak Johan og Bente Esbersdatter (sePag. 22-23 og 33-34).
Pag. 57, Lit. E, Tingsvidne ang. Gertrud Larsdatters lejermål i Ibsker.
Pag. 58-83, Lit. F-T, Præsternes indberetning fortsat
Pag. 69-75, Skifte efter en gift mand, Niels Ibsen i Nylars, der havde begået lejermål med Gertrud Andersdatter
Pag. 84-88, Lit. U+X, Regnskab for Rønne by ang. uvisse indtægter. Flere Lejermålssager i Rønne
Pag. 89- 97, Lit. Y, Regnskab over uvisse indtægter fra Nexø og Aakirkeby med 4 bilag.
Pag. 98-102, Lit. Z, Svaneke byting regnskab for uvisse indtægters sager med 2 bilag.
Pag. 103-109, Lit. AA , Regnskab for uvisse indtægter fra Hasle, Allinge-Sandvig med 3 bilag.
Pag. 110-117, Lit. BB-FF, Kvitteringer for løn, pensioner og benådninger.
Pag. 118-128, Lit. GG. Specifikation over øde gårde, der er bortfæstet med halv eller mindre landgilde fra 1. maj 1707 til 31. dec. 1707
Pag. 129-162, Lit. HH, Gamle og nye jordebogsrestancer til 1. maj 1708

163-175 Bilag til Jordebogsregnskab 1707, Udgift (no. 1-7)

Pag. 164-165+170, No 1+4, Rentekammerordre på betaling til Christiansø 3956 rd. 6 sk., samt regulering.
Pag. 166-167, No 2, Rentekammerordre på at betale 1768 rd 70 sk til Christiansø 2 kvartaler.
Pag. 168-169, No 3, Rentekammerets ordre til Christiansø om hvordan pengene skulle anvendes på 1. kvartal.
Pag. 171, No 5, Rentekammerordre om hvordan Zahlkammeret fordring skulle betales for 1705.
Pag. 172-175, No 6-7, Rentekammeranvisning på landgildes transport og kvittering på samme.

Jordebogsregnskaber 1. januar til 31. december 1708

Se kilde i pdf

1-2 Indholdsfortegnels

3-21 Jordebogsregnskab 1. januar til 31. december 1708

Antegnelser og bilag til antegnelse til 1709 findes sammen med antegnelser for 1709, se denne.

22-161 Bilag til Jordebogsregnskab 1708, Indtægt (Litr. A-UU)

Pag. 23, Litr. A, Kapiteltaksten for 1707.
Pag. 24-25, Litr. B, Rentekammerordre ang. det strandende lybske skibs 2 sække med vine (?) og blik, samt hvordan landgildekornet kunne sælges til kapiteltaksten
Pag. 26, Litr. C, Kapiteltaksten for 1708.
Pag. 27, Litr. D. Ekstrakt af fæstebogen paa de gaarde som er fæstet fra den 26. januar og til den 24. december 1708.
Pag. 28, Litr. E, Kaptajn Claus Koefoed var avanceret til National Kompagniet og i hans sted som herredskaptajn i Østre herred var antaget Eskil Hartvig.
Pag. 29, Litr. F, Fæstekontrakt på Eskeviske engen i Almindingen
Pag. 30, Litr. G, Kendelsespenge for 10 frivorned i Nyker.
Pag. 31-32, Litr. H, Østerlars præsten indberetning om lejermål.
Pag. 33-34, Litr. J, Specifikation over personer, der har sig ved lejermål haver forset, og som ikke kunne betale bøderne, men måtte lide på kroppen.
Pag. 35-61, Litr. K-Z, Sognepræsternes indberetning af lejermålssager.
Pag. 62-68, Litr. AA, Regnskab for uvisse indkomster Rønne Byting med 3 bilag.
Pag. 69-84, Litr. BB, Regnskab for uvisse indkomster fra Nexø, Aakirkeby og 7 bilag.
Pag. 71-72, bilag 2, Tingsvidne Nexø Byting om voldssag i Nexø Jørgen Vinchelmand og Jens Esbersen.
Pag. 81-84, bilag 7, Tingsvidner: Lejermålssag mod Boel Ibsdatter, der født i dølgsmål et dødfødt barn og udlagt barnefader Jacob bagersvend i Hellig Kors Stræde i København fra 1705.
Pag. 85-90, Litr. CC, Regnskaber for uvisse indtægter i Svaneke med 2 bilag.
Pag. 91-100, Litr. DD, Lejermålssager, Hasle, Allinge, Sandvig med 6 bilag.
Pag. 101-110, Litr. EE-JJ, Kvittering for gage og pensioner: D. Barch, Mette Elisabeth Maccabäus, Christen Lind, Margrete sal. Peder Laursen, Claus Koefoed.
Pag. 111-118, Litr. KK. Specifikation over øde gårde, der er bortfæstet med halv eller mindre landgilde 1708.
Pag. 119-148, Litr. LL, Gamle og nye jordebogsrestancer t il 1. Jan. 1709.
Pag. 149-152, Litr. MM-OO, Rentekammerordre om 2 års frihed for skat til den 41. gård i Vestermarie på grund af ildebrand, samt jordebogsangivelse.
Pag. 153-156, Litr. PP-RR, Rentekammerordre om 2 års skattefrihed på grund af Ildebrand på den 49. gård i Vestermarie i 1708
Pag. 157-161, Litr. SS-UU, Rentekammerordre om 2 års skattefrihed på grund af ildebrand på den 40. Gård i Rutsker i 1708

162-167 Bilag til jordebogsregnskab 1708, Udgift (No. 1-4)

Pag. 164-165, No 1-2, Rentekammerordre om kgl. Skib Qvartus transport af landgilde.
Pag. 166-167, No 3-4, Rentekammerordre om betaling af civilbetjentene mm.

Jordebogsregnskaber 1. januar til 31. december 1709

Se kilde i pdf

1-2 Indholdsfortegnelse

3-22 Jordebogsregnskab 1709

I inventariet ses at det nu er skarpretter Niels Haagensen, der har skarprettersværdet i forvaring.

23-33 Antegnelser, skrevet i 1712, til jordebogsregnskaber 1708 og 1709

1709 fra Pag. 28 (fra Litr. J)

34-66 Bilag til antegnelser til jordebogsregnskaber 1708 og 1709 (litr. A-Q)

Pag. 35-36, Litr. A, Rentekammerets anvisning på regnskabsføring og hvordan regnskabet gennemgås i Zahlkammeret ved en kasserer.
Pag. 37-39, Litr. B, Tingsvidne fra Østre herred. Ang. en gift mand Rasmuse Nielsen, der boede på den 2. gård i Østermarie og som havde begået lejermål med Anne Pedersdatter på den 8. gårds grund i Østermarie.
Pag. 40-41, Litr. C, Tingsvidne fra Østre herred ang. lejermål: Jep Hansen og Boel Perdatter begge fra den 17. gård i Ibsker.
Pag. 42-43, Litr. D, Tingsvidne fra Søndre herred ang. lejermål mellem Arist Madsen med Karen Hansdatter fra Bodilsker
Pag. 44-45, Litr. E, Tingsvidne fra Vester herred ang. lejermål mellem Karen Hansdatter i Vestermarie og Arist Madsen, som var rejst fra landet.
Pag. 46-47, Litr. F, Tingsvidne fra Nørre herred ang. lejermål mellem Didrich Mortensen fra Olsker og Maria Madsdatter.
Pag. 48-53, Litr. G-H, Forklaring på flere poster for regnskaberne 1708, 1709 og 1710
Pag. 54-56, Litr. J, Tingsvidne fra Sønder herred. Lejermål mellem Anne Pedersdatter og Mogens Esbersen fra Bodilsker.
Pag. 57-58, Litr. K, Tingsvidne fra Sændre herred. Lejermål mellem Jens Hansen fra Tornegaardene i Bodilsker og Karen Nielsdatter.
Pag. 59-60, Lit. L. Tingsvidne fra Nørre herred ang. lejermål mellem en gift mand i Klemensker Jens Nielsen og Ingefred Clemmensdatter i Nexø.
Pag. 61-62, Lit. M, Kopi af dom fra Vester herred d. 10. juli 1710. Jens Jensen på den 11. vornedgaard i Vestermarie havde begået lejermål i Bodilsker med Kirstine Johansdatter.
Pag. 63, Lit. N, afdøde byfoged Anders Pedersen Fyns enke krævede omkostninger dækket ved en lejermålsdom i Svaneke.
Pag. 64-65, Litr. O-P, Daniel Barks kvittering for løn i 1709 og Mette Elisabeth Macabäus for landgilde og knægtepenge.
Pag. 66, Lit. Q, Herman Hansen Sodes attest på betalinger af lejermålsbøder for Boel Ibsdatter der tjente på Wellingsgaard i Nyker.

67-200 Bilag til jordebogsregnskab 1709, Indtægt (Litr. A-LL)

Pag. 68-69, Litr. A, Ekstrakt fra fæstebog over Kongens gårde, der er fæstet 1709.
Pag. 70-71, Litr. B, Specifikation over personer, der har betalt kendelsespenge fra 27.apr. til 20. okt. 1709
Pag. 72-77+79-109, Litr. C-E+G-T, Præsternes indberetning af lejermål fra sted til sted.
Pag. 78, Litr. F, Specifikation over lejermålsbøder, der ikke blev betalte, men som straffedes på kroppen.
Pag. 86, Niels Nielsens kvittering for at føre Marie Anders Steffensens datter fra Svaneke til Rønne i jern og fængsel, men hun måtte ikke komme med skelemund (?), som han kørte hende tilbage.
Pag. 88, Kvittering af skipper Jørgen Hansen Grøberg for at levere Maren Andersdatter til børnehuset på Christianshavn.
Pag. 110-116, Litr. U, Regnskab for Rønne Bys uvisse indkomster med 3 bilag.
Pag. 117-126, Litr. V, Regnskab for Nexø og Aakirkebys uvisse indkomster med 4 bilag.
Pag. 127-146, Litr. X, Svanekes oversigt over indtægter fra Lejermål, sagefald. Med skifter og udgifter for transporter af domfældte til Rønne og København. I alt 10 bilag
Pag. 133-135, bilag 2, Skiftevurdering af Magnus Nordmands hus i Svaneke efter at han havde begået lejermål i sit ægteskab.
Pag. 147-148, Litr. Y, Indberetning fra Allinge-Sandvig og Hasle.
Pag. 149-151, Litr. Z-BB, Kvitteringer for benådninger
Pag. 152-161, Litr. CC, Specifikation over de gårde, der pga. ringhed skal betale mindre i landgilde 1709
Pag. 162-191, Litr. DD, Gamle og nye restancer indt il 1. jan. 1710.
Pag. 192-200, Litr EE-LL, Rentekammerordre om 3 gårdes landgilde der skal refunderes, hvilket var den 21. gård i Vestermarie og den 40. gård i Rutsker og den 49. gård i Vestermarie

201-209 Bilag til jordebogsregnskab 1709, Udgift (No. 1-4)

Pag. 202-208, No 1-3, Rentekammerets ordre til at betale forskelligt til Zahlkammeret.
Pag. 209, No 4, Kvittering for levering af landgildehavre til provianthuset i København