Jordebogsregnskaber 1670/71-1679/80

Jordebogsregnskab fra philip jacobi dag 1670 til årsdagen 1671 (1. maj)

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-43 Jordebogsregnskab 1670-1671

Pag. 8, Indtægter Stedsmål og sagefald
Pag. 10, Udgifter
Pag. 11, Udgifter til rejser og fortæring for den kgl. Kommission Henrik Rantzau og Erik Rodsteen og deres tjenere. Ophold hos Oluf Svendsen i Rønne og transport fra Bornholm til Simrishamn ved færgemand Niels Jørgensen i Allinge.
Pag. 12, Kaptajn Onne Nansen transport af Kommission, Thomas Finche og Christen Sheel Jørgensen kom til Rønne, dat. 22. august.
Pag. 12, Udgifter til hofjægermester Hans Arendfeld Mogensen for at fange et parti levende hjorte og levere dem til København, dat. 9. august 1670.
Pag. 14-17, ”Kortes oc Omdrages udi Adtschiellige maader”, Jordebogsskatter der er tillagt forskellige personer: Landsdommer Peder Olufsen, Byfoged Rasmus Nielsen i Rønne, fire herredsfogeder, to herredskrivere, otte sandemænd og to skovriddere.
Pag. 17, Gårde i Poulsker der lider under flyvesandet
Pag. 18-30, Øde og forarmede gårde.
Pag. 31-33, Samlede tal for afkortninger af landgilde fra gårde, der er tillagt personer ifølge kongens pantegæld, samt gårde der er tillagt Regetze Grubbe, og Karen Andersdatter og Kiøn Jochum Graaboe og hans hustru.
Pag. 33-37, Officersgårdene
Pag. 37-38, Benådningsgårdene
Pag. 40, Inventarium

44-122 Bilag til jordebogsregnskab 1670-1671

Pag. 47-48, Taxten [Naturalier omregnet til penge]
Pag. 49-50, Byfoged Poul Hartvigs rådstuevidne for Svaneke ang. uvisse indtægter.
Pag. 51-54, Regnskab for Nexøs uvisse indtægter og udgifter + tingsvidne fra rådstuen.
Pag. 55-56, Aakirkebys tingsvidne om uvisse indtægter.
Pag. 57-58, Tingsvidne fra Rønne om de uvisse indtægter.
Pag. 59-60, Tingsvidne fra Hasle om de uvisse indtægter.
Pag. 61-74, Kvittering for gager mm: Skovridder Erik Mogensen 80 rd, skovridder Marcus Nielsen 80 rd, de fattiges forstander Lasse Brand 60 rd og 3 tønder mel, Bendix Wichmand for kornhusleje 30 rd, amtmand Hans von Løvenheilm 1000 rd, Landstingsskriver Peder Lauridtsen 60 rd, Kaptajn Jens Kofoed 200 rd.
Pag. 75-76, kopi af bestallingsbrev for kaptajn Jens Kofoed, dateret 15. december 1660.
Pag. 77-80, kopi af kgl. bestallingsbrev til løjtnant Albert (Gilhart ?) Nicolay at han skal løjtnant under oberstløjtnant Fischers kompagni, men en månedlig gage på 2 rd, dat. 27. september 1670, samt kvittering for at have modtage 22 rd for 11 måneder.
Pag. 81-82, Hofkøkkenskriver Johan Jensen Mavors kvittering for 32 tønder landgildesmør.
Pag. 83, Kaptajn Onne Nannis kvittering for at have modtaget et lispund lys for 10 mark modtaget da kommissærerne Henrik Rantzau og Erik Rodtsteen var på Bornholm, dat. Rønne 10 november 1670.
Pag. 85-86, Oluf Svendsens kvittering for Henrich Rantzaus og Erich Rodtsteens ophold i tre uger fra den 24. oktober 1670.
Pag. 87-88, Niels Jørgensens kvittering af transport af Rantzau og Rodtsteen til Simrishamn – 13 rd. 32 sk., Dateret 17. november 1670.
Pag. 89-90, Hofjægermester Hans Arenfeld Mogensens kvittering for 148 rd. 2 mk 2 sk. Proviant for 11 personer fra 20. maj til 9. august 1671, samt udgifter til adsk. andet hø, dyrekister smeden m.fl.
Pag. 91-92, Kaptajn Onne Nantes kvittering på 10 rd 16 sk. For levering af 217 td rug og 215 td. Malt til Rønne, samt at losning af ballast igen.
Pag. 93-94, Varer til Hammershus reparation.
Pag. 95-109, Tingsvidne over øde og forarmede gårde i Øster, Sønder, Vester og Nørre Herred.
Pag. 110-117, Specifikation over landgilde som officererne på landet nyder som indtægter, dateret Hammershus 12. november 1670, samt speciel afregning for perioden 1. maj til 1. august i alt 92 dage
Pag. 118-119, Oberstløjtnant Fischers benådningsbrev for at nyde to gårdes landgilde, dat 8. september 1670.
Pag. 120-121, Landsdommer Peder Olufsens benådning af to gårdes landgilde, dat. 10. november 1670.

123-129 Antegnelser til Ridefogdens regnskab over leveret havre 14/4 1670- 8/5 1671.

Regnskabet manglede dokumentation for 365 tønder havre.

Jordebogsregnskab ”Philip Jacobi dag 1671 til Aarsdage igen 1672” (1. maj)

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-47 Jordebogsregnskab 1671-1672

Pag. 8-9, Indtægter Skudsmål, Lejermål og sagefald. Forpagtninger og afgifter.
Pag. 10, Inventarium
Pag. 10-11, Udgifter
Aakirke Hospital, landets høje officerer og civilbetjente, transport og håndtering af landgilde.
Pag. 12, Udgifter til kgl. Kommissarier fra 18. august til 6 september 1671: Christenl Jørgensen med tre tjenere, Thomas Finche med to tjenere og renteskriver Jens Sørensen med en tjener, der logerede hos Clemed Sørensen i Rønne. Niels Jørgensen og Allinge søfarende transporterede kommissionen til Simrishamn.
Pag. 13, Hammershus vedligeholdelse
Pag. 14-17, ”Kortes og ondrages udi Adskillige”
Landgilde fra gårde til: forrige landsdommer Peder Olufsen, byfogden i Rønne Rasmus Nielsen, fire herredsfogeder, to herredsskrivere, ni sandemænd.
Pag. 17-18, Gårde i Poulsker, som fik afskrevet landgilde på grund af flyvesand. Det var gårdene nr. 22, 23, 24, 25, 26,27 og 28.
Pag. 18-29, gårde der var øde og uden dyrkning, hvilket skyldtes flere års misvækst. Afkortning i helt eller delvis jordebogsskat – hver gård med beskrivelse og navn.
Pag. 30, Gårde, hvis jordebogsskatter er tillagt adskillige personer, som er udførligt nævnt i hordebogsregnskabet for 1669. – her en samlet opgørelse.
Pag. 30-31, Gårde hvis jordebogsskatter var tillagt Regitze Grubbe efter kgl. Brev af 10. febr. 1665, samlet opgørelse som er det samme som i 1669. Det samme som kgl. Brev af 11. september 1666.
Pag. 31-32. Gårde hvis landgilde var tillagt Karen Andersdatter.
Pag. 32, Gårde der var lagt til Kiøn Johum Graabo som i 1669, samlet opgørelse,
Pag. 32-41, Officersgårdene.
Pag. 42-43, Benådningsgårde hvis landgilde var lagt til enkelte officere og landstingsskriver, Skipper Hans Lauridsen i Rønne og Bent Joensen sognepræst i Ibsker og Willum Clausen.
Pag. 45, Inventarium

48-63 Supplerende dokumenter til jordebogsregnskabet

Pag. 48-49, Jordebogstaxten 1761 (værdi af hver enkelt naturalie)
Pag. 51-59, Regnskab hvor det samlede jordebogsskatter blev omregnet til penge efter taxten [der mangler de første par sider]. Det må også være et supplerende regnskab til selve jordebogsregnskabet, da der nævnes indtægter, der ikke er nævnt i hovedregnskabet

64-80 Bilag til Regnskabet

[her er tilføjet bilag, der lå sammen med 1673-regnskabet]

Pag. 68-71, Flere kvittering i forbindelse med kommissionens besøg på Bornholm.
Bla. på 20 rd til skibsbehov, et lispund Lys og pilotpenge udbetalt til Wime Nandsen den 21. august 1671. Udgift i forbindelse med Kommissionens besøg på Bornholm. Wime (?) Nansen var kaptajn på kongens skib der kaldtes Den flyvende hjort (fregat), som sandsynligvis var den der bragte kommissionen til Bornholm. Christen Schel og Thomas Fincke var udsendt af højesteret. Lysene skulle sikkert bruges af skriveren.
Pag. 72-73, Kostpenge til skipper på kgl. Skib Cæsar Augustus, dat 2. juli 1671
Pag. 74-75, Proviant til kgl. Skib kaldet Jonsberg, skipper Oluf Lauridsen.
Pag. 76-77, Kopi af benådningsbrev af to gårde til Oberstløjtnant Fischer.
Pag. 78-79, Kgl. Ordre til mere proviant til de 50 soldater, der var stationeret på Hammershus, samt at der fra 1. august 1672 blev betalt 130 rd. til ritmester Westerwaldt i stedet for 150, men til gengæld tillagt 4 gårdes skatter., Dat 18. maj 1672.

81-121 Memorialer og bilag

Pag. 81-88, Memorialer til skattekammer kollegiet til kongen – ansøgning til ændringer til benådningsansøgninger – skrevet af amtskriver og ridefoged Hans Christensen.
Pag. 90-91. Amtmand Hans von Løvenheilms benådning på 550 rd, dat 18. december 1671
Pag. 92-93, Amtmand Hans von Løvenheilms bestallingsbrev dat 21. december 1671.
Pag. 94-101, Befalingsbreve fra krigskollegiet ang. oberstløtnant Fischers og ritmester Westerwald salær og benådning af bøndergods, Samt Bevilligsbrev til støkhaubmand Niels Erichsen. Ritmester Westerwald på Simblegaard i Klemensker på livstid.
Pag. 102-105, Kgl. Benådningsbrev til kaptajn Jens Koefod Pedersen, samt pligter, dateret 25. august 1670. Bestallingsbrev af dato 28. september 1670 at Jens Kofoed skal være kaptajn og frihed for skatter af Maglegaard.
Pag. 106-107, Bestallingsbrev til landsdommer Matthias Echstein, dat. 13. september 1671.
Pag. 108-109, Benådningsbrev til landstingsskriver Peder Lauritsen 60 rd, samt Kobbegaard i Østerlars. Dat. 19. august 1670.
Pag. 110-111, Benådningsbrev til forrige landsdommer Peder Olufsen som fælge af hans tjeneste under sidste fejde bevilges nådepenge 200 rd på livstid., dat. 2. april 1672.
Pag. 112-114, Memorial til skattemestrene, dateret 9. oktober 1672 af Hans Christensen, samt hans noter hertil.
Pag. 115, Oversigt over landets amter (også i Norske) og hvor mange rd. der blev tilgået dem (Opgørelse over udgifter til salær mm?)
Pag. 116-119, Hans Christensen memorial over Bornholms Amt at Bornholms betjenes aflønning, der i alt beløb sig til 3300 rd (Hvilket var det fjerde dyreste amt)

Jordebogsregnskab ”Philip Jacobi dag 1672 til Aarsdage igen 1673”

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-70 Jordebogsregnskab 1672-1673

Underskrevet af Hans Christensen

Pag. 8-, Stedsmål, kendelses og andre indtægter
Pag. 10, inventarium
Pag. 10-, Udgifter, Udgifter til Aakirkeby Hospital
Pag. 11, Gager til de militæriske betjente, Amtmand Hans von Lövenhielm 1000 rd med flere, og de høje landets betjente, som landsdommeren og tingskriveren.
Pag. 12, Udgifter til Hammershus vedligeholdelse.
Pag. 13-16, afkortninger af landgilde som følge af pantsatte og ødegårde
Benådninger af landgilde til: Byfogeden i Rønne, fire herredsfogeder, 2 herredsskrivere, Sandemændene.
Pag. 17, Afskrivning af landgilde til gårde i Poulsker for flyvesand.
Pag. 18-25, Afskrivning af jordebogsskatter på gårde der stod øde eller fordi bønderne var fattige og de ikke kunne betale alt eller dele af skatterne.
Pag. 26-32, Afkortning fra korte, der var tildelt som pant for kgl. Lån. Med angivelse hvem der var tildelt landgildet – ex: Sal. Malte Juels arvinger, Sal. Otto Marsvins arvinger, Oberst Michael Echsteen, kaptajn Jacob Andersen, Adam Krampes efterlever, Kaptajn Casper Gannder, kaptajn Jens Bruns arvinger, Karen sal. Rasmus Jensens, Kaptajn Schentz, Hans Jensen på Christianshavn, Sal. Anders Hansens arvinger i Malmø, Jacob Grubbe, Oberst Rauchhaubts efterleverske, Henrich Randtzau og Svend Olufsens forrige løjtnant, Bjørn Uldfeldt, Fru Margret Holch sal. Jens Høeg, Laurits Paawisch, Arendt Simonsen af Holland, Fru Mette Roesenkranndts.
Pag. 33-46, Gårde der var tildelt Regitze Grubbe sal. Hans Gyldenløve den 10. februar 1665. I alt 176 gårde samt 4 fattige udbyggere, 2 fra Gudhjem og 1 i Melsted, samt Nexø og Snogebæk.
Pag. 46-51, Landgilde der den 11. september 1660 blev tildelt Birgitte Gruppe endnu 69 gårdes landgilde, samt bådsmandskatten fra Rønne.
Pag. 52-53, Landgilde der var tildelt Karin Andersdatters gods i København – 8 gårde.
Pag. 53-55, 21 Gårdes landgilde der var tillagt Kiøne Jochum Graabo og hans hustru på livstid.
Pag. 55-65, Officersgårdene
Pag. 65-66, Landgilde der var benådet enkelte officerer: Obersløjtnant Julius Erich Fischer, Ritmester Caspar Hindrich Westerwaldt, Løjtnant Iver Christophersen, Kaptajn Jens Kofoed, Kaptajn Peder Kofoed, Landstingsskriver Peder Lauritsen, Villum Clausen i Rønne, sognepræst Bendt Joensøn i Ibsker.

Pag. 65, Liste over gårde som kongen havde givet bort til evig ejendom: hofjægermesters datter Aarsløef Christophersdatter, Støckhaubtmand Niels Erichsen, Peder Olufsens forrige landsdommer og Mads Olufsen Borringholm.
Pag. 66-67, Endnu afkortes ”som hans ærværdighed Erchebischopen Aarlige tilkommer och lade annamme Catedractium af Presterne paa Borringholm.
Kaptajn Esbern Jørgensen for tro tjeneste bevilges frihed for landgilde af hans 22. gård i Knudsker. Sum af alle afkortninger.
Pag. 67, Inventarium.

71-119 Bilag til jordebogsregnskab 1672-1673

Pag. 75, Taxten for 1672 på alle landgildevarer.
Pag. 76-77, Den 22. gård i Pedersker, som var udlagt til Poul Benefeldt
Pag. 78, Rådstuevidne for Hasles uvisse indtægter
Pag. 80-90, Tingsvidne over øde og forarmede gårde i Vester-, Nørre-, Øster- og Sønder herred.
Pag. 91-93, Specifikation over Officersgårde 1672.
Pag. 95-96, Specifikation over benådningsgårdene 1672
Pag. 97-116, Kvitteringer på modtagelse af gage: Amtmanden 2000 rd, Ritmester Westerwaldt for traktementer 97½ rd + 130 rd, Jens Kofoed 200 rd, Landsdommer Peder Olufsen 200 rd., Landsdommer Mathias Echstsen 189 rd, Landstingsskriver Peder Lauridsen 60 rd, (in dubilagblo!), oberstløjtnant Julius Fischer 120 rd, Niels Erichsen 100 rd.
Pag. 117-118, Varer til Hammershus fornødenheder, 23 rd

120-128 (overført fra Regnskabet 1671-1672)

Pag. 120-121, Vedr. løjtnant Fischers gage og ritmester Westerwald ifølge krigskollegiets afslag på højere gage.
Pag. 123-128, Skovregnskabet 12/9 1672-12/3 1673

Jordebogsregnskab 1. maj 1673 til 1. maj 1674

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-71 Jordebogsregnskabet 1673-1674

Pag. 8-9, Indtægt – Stedsmål, kendelsespenge og andet – her også fæsteåenge på kongens gårde.
Pag. 10, Inventarium
Pag. 10-13, Udgifter imod forskrevne indtægter
Aakirke Hospital, Kongens betjentes løn og militærpersoner, Skippere for transporter af proviant til soldaterne, samt transport af landgilde. Reparationer på Hammershus.
Pag. 13-16, afkortninger af landgilde som følge af pantsatte og ødegårde
Benådninger af landgilde til: Byfogeden i Rønne, fire herredsfogeder, 2 herredsskrivere, Sandemændene.
Pag. 17, Afskrivning af landgilde til gårde i Poulsker for flyvesand.
Pag. 18-25, Afskrivning af jordebogsskatter på gårde der stod øde eller fordi bønderne var fattige og de ikke kunne betale alt eller dele af skatterne.
Pag. 26-32, Afkortning fra korte, der var tildelt som pant for kgl. Lån. Med angivelse hvem der var tildelt landgildet – ex: Sal. Malte Juels arvinger, Sal. Otto Marsvins arvinger, Oberst Michael Echsteen, kaptajn Jacob Andersen, Adam Krampes efterlever, Kaptajn Casper Gannder, kaptajn Jens Bruns arvinger, Karen sal. Rasmus Jensens, Kaptajn Schentz, Hans Jensen på Christianshavn, Sal. Anders Hansens arvinger i Malmø, Jacob Grubbe, Oberst Rauchhaubts efterleverske, Henrich Randtzau og Svend Olufsens forrige løjtnant, Bjørn Uldfeldt, Fru Margret Holch sal. Jens Høeg, Laurits Paawisch, Arendt Simonsen af Holland, Fru Mette Roesenkranndts.
Pag. 33-46, Gårde der var tildelt Regitze Grubbe sal. Hans Gyldenløve den 10. februar 1665. I alt 176 gårde samt 4 fattige udbyggere, 2 fra Gudhjem og 1 i Melsted, samt Nexø og Snogebæk.
Pag. 46-51, Landgilde der den 11. september 1666 blev tildelt Birgitte Gruppe endnu 69 gårdes landgilde, samt bådsmandskatten fra Rønne.
Pag. 52-53, Landgilde der var tildelt Karin Andersdatters gods i København – 8 gårde.
Pag. 54-55, 21 Gårdes landgilde der var tillagt Kiøne Jochum Graabo og hans hustru på livstid.
Pag. 55-63, Officersgårdene
Pag. 64-65, Landgilde der var benådet enkelte officerer: Obersløjtnant Julius Erich Fischer, Ritmester Caspar Hindrich Westerwaldt, Løjtnant Iver Christophersen, Kaptajn Jens Kofoed, Kaptajn Peder Kofoed, Landstingsskriver Peder Lauritsen, Villum Clausen i Rønne, sognepræst Bendt Joensøn i Ibsker.
Pag. 65, Liste over gårde som kongen havde givet bort til evig ejendom: hofjægermesters datter Aarsløef Christophersdatter, Støckhaubtmand Niels Erichsen, Peder Olufsens forrige landsdommer og Mads Olufsen Borringholm.
Pag. 66-67, Endnu afkortes ”som hans ærværdighed Erchebischopen Aarlige tilkommer och lade annamme Catedractium af Presterne paa Borringholm.
Kaptajn Esbern Jørgensen for tro tjeneste bevilges frihed for landgilde af hans 22. gård i Knudsker. Sum af alle afkortninger.
Pag. 68, Inventarium.

72-151 Bilag til Jordebogsregnskabet 1673-1674

Pag. 73, henvisning til reskript af 11/10 1673 om kaptajn Esben Jørgensen tildeling
Pag. 75-79, Amtmand Hans von Løvenhielms bestallingsbrev 21. december 1671, samt kongens honorarskrivelse til amtmanden på 500 rd, samt amtmandens kvittering.
Pag. 80, Kvittering for reparationsarbejder på Hammershus (jern, stenkul, kalk, glas murmester- og glarmester arbejde.
Pag. 81-82, Kvitteringer for gage, Ritmester Caspar Westerwaldt 130 rd,
Pag. 83-84, Specifikation på laandgilde fra gårde tillagt Oberstløjtnant Julius Fischer, ritmester Westerwaldt, løjtnant Christophersen, kaptajnerne Jens Kofoed og Peder Kofoed, Landstingsskriver Peder Lauritsen, skipper Kams Lauridsen i Rønne, Villum Clausen; Bent Jensen sognepræst, Aarsløff Christopher i Nyker, Støchhaubtmand Niels Erichsen.
Pag. 85-87, Specifikation på officersgårdene
Pag. 89-100, Tingsvidne over øde og forarmede gårde i Øster-, Nørre-, Sønder- og Vester herred.
Pag. 102-106, Regnskab for Rønne 1672 og 1673, bla. Udgifter i 1672 til fangen Nicolaus Poulsen og fragten til Bremerholm. I 1673 til den udvigde tyv Johan Tobiasen, Lejermål mellem Anna Nielsdatter, der fik barn med en kaptajns tjener. Tjeneren rejste uden tilladelse til Holland. Anna døde i barselsseng efter fødsel af tvillinger, der levede et stykke tid.
Pag. 108-110, Byfoged i Svanekes regnskab over uvisse indtægter og udgifter. Karen Jensdatter blev ”besovet” af en lübsk købmand ved navn Hans Sachrisen, som var bortrejst.
Pag. 112-113, Kvitteringer for fragt.
Pag. 115, Beregning af landgilde af den 22 gård i Pedersen som var tilslaget oberst Poul Benefelt.
Pag. 116-117, Taxten på alle landgildevarer også ex høs, får, kul, limsten…
Pag. 118-119, Kommandant Hans von Løvenhielm til Nyrup, dateret Hammershus 6. december 1673 for gage og solarium i alt 1254 rd. 4 mk 12 sk.
Pag. 120-121, Rådstuevidne fra Hasle om at der ikke var nogen uvisse indtægter.
Pag, 122-123, Rådstuevidne for Aakirkeby om sagefald i 1673
Pag. 124, Rådstuevidne for Nexø vedr. uvisse indtægter
Pag. 125, Rådstuevidne for Svaneke vedr. uvisse indtægter.
Pag. 127-136, Kvitteringer for gager: Landstingsskriver Peder Lauritsens kvittering for gage 60 rd., Kaptajn Jens Kofoed 200 rd, Støkhauptmand Niels Erichsen 100 rd, oberstløjtnant Julius Erich Fischer 120 rd, fattigforstander Peder Lauridsen 60 rd. Og tre tønder mel.
Pag. 137-140. Kopi af oberst Morten Bartalsen kgl. betallingsbrev til at være kommandant på Bornholm. Kongens udnævnelse den 1. oktober 1673. Kongens tildelte han 500 rd. i gage.
Pag, 141-144, Byfoged Christen Thomsens regnskab for Nexø.
Pag. 145-146, Landsdommer Matthias Echsteins kvittering på 180 rd.
Pag. 147-148 Landsdommer Peder Olufsens kvittering på 200 rd.
Pag. 149-150, Skovregnskab med angivelse af hvem der modtog brænde og bygningstømmer.

Jordebogsregnskab 1674 – 1675

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-74 Jordebogsregnskab 1674-1675

Underskrevet Hans Christensen

Pag. 8, Stedsmål, kendelse og andet – her også fæste på vornedgårde.
Pag. 9, Sagefald fra købstæderne – og adskillige indtægter bla. Forpagtning af slottets avl, Bromme mølles jord i Rø, Ørredfiskeri (Bagaa i Klemensker) og fiskerlejernes skat af tørrede torsk.
Pag. 12, Inventarium
Pag. 12-13, Udgifter
Aakirke Hospital, Kongens betjentes løn og solarier, fragt af landgilde til København.
Pag. 14-15, Udgifter til kongens jagt fra 30. marts -20. juni 1675, bla. Overførsel af levende dyr, Ekstraordinære udgifter til beredskab og reparation af udstyr til forsvar mod svenskerne, udgifter til træning af landets 50 dygtigste personer (konstabler), kost mm, Forsyninger til kongens skibe og reparation, udgifter til håndtering af landgildesmørret, til Hammershus reparation.
Pag. 16-18, Benådninger af landgilde til: Byfogeden i Rønne, fire herredsfogeder, 2 herredsskrivere, Sandemændene.
Pag. 19, Afskrivning af landgilde til gårde i Poulsker for flyvesand.
Pag. 20-28, Afskrivning af jordebogsskatter på gårde der stod øde eller fordi bønderne var fattige og de ikke kunne betale alt eller dele af skatterne.
Pag. 29-35, Afkortning fra korte, der var tildelt som pant for kgl. Lån. Med angivelse hvem der var tildelt landgildet – ex: Sal. Malte Juels arvinger, Sal. Otto Marsvins arvinger, Oberst Michael Echsteen, kaptajn Jacob Andersen, Oberst Poul Beenefeldt, Adam Krampes efterlever, Kaptajn Casper Gannder, kaptajn Jens Bruns arvinger, Karen sal. Rasmus Jensens, Kaptajn Schentz, Hans Jensen på Christianshavn, Sal. Anders Hansens arvinger i Malmø, Jacob Grubbe, Oberst Rauchhaubts efterleverske, Henrich Randtzau og Svend Olufsens forrige løjtnant, Bjørn Uldfeldt, Fru Margret Holch sal. Jens Høeg, Laurits Paawisch, Arendt Simonsen af Holland, Fru Mette Roesenkranndts.
Pag. 35-49, Landgilde fra to gårde der var tildelt Peder Jensen Graae i Helsingør.
Gårde der var tildelt Regitze Grubbe sal. Hans Gyldenløve den 10. februar 1665. I alt 164 gårde samt 4 udbyggere, 2 fra Gudhjem og 1 i Melsted, samt Nexø og Snogebæk.
Pag. 49-54, Landgilde der den 11. september 1666 blev tildelt Birgitte Gruppe endnu 70 gårdes landgilde.
Pag. 55-56, Landgilde der var tildelt Karin Andersdatters gods i København – 8 gårde.
Pag. 56-58, 21 Gårdes landgilde der var tillagt Kiøne Jochum Graabo og hans hustru på livstid.
Pag. 58-66, Officersgårdene
Pag. 67-68, Landgilde der var benådet enkelte officerer: Obersløjtnant Julius Erich Fischer, Ritmester Caspar Hindrich Westerwaldt, Løjtnant Iver Christophersen, Kaptajn Jens Kofoed, Kaptajn Peder Kofoed, Landstingsskriver Peder Lauritsen, Villum Clausen i Rønne, sognepræst Bendt Joensøn i Ibsker.
Pag. 68-69, Liste over gårde som kongen havde givet bort til evig ejendom: hofjægermesters datter Aarsløef Christophersdatter, Støckhaubtmand Niels Erichsen, Peder Olufsens forrige landsdommer og Mads Olufsen Borringholm.
Pag. 69-70, Endnu afkortes ”som hans ærværdighed Erchebischopen Aarlige tilkommer och lade annamme Catedractium af Presterne paa Borringholm. Tilsammen som udi Jordeboegernes Summarum medt er indreggnet beløbber Penge 8 rd og 8 ort.”
Kaptajn Esbern Jørgensen for tro tjeneste bevilges frihed for landgilde af hans 22. gård i Knudsker. Sum af alle afkortninger.
Pag. 71, Inventarium.

75-137 Beviser til Bornholms regnskab 1674-1675

Pag. 78, Texten for 1674 (ansættelse af landgilde smør, rug, byg og havres værdi) Det var Svanekes rådstue, der fastsatte prisen.
Pag. 81, Tingsvidne fra Svaneke rådstue om uvisse indtægter (intet)
Pag. 82-85, Regnskab for Nexø lejermål, slagsmål, samt forrige byfoged Christian Thomsens tingsvidne.
Pag. 86-89, Regnskab for Rønne 1674-75 og regnskab for 1673-1674
Pag. 90-91, Jordebogudskrift vedr. afståelse af afgangne kaptajn Jacob Andersens gods på Bornholm til Laurits Broersen i Jylland.
Pag. 93, Udregning af kongens landgilde af den 22. gård i Pedersker, som var afgivet til oberst Poul Beenefeld i 1674.
Pag. 94-95, Skovregnskab for brænde og bygningstømmer for perioden 11. september 1674 til 12. marts 1675
Pag. 96-105, Tingsvidne over øde og forarmede gårde i Øster-, Sønder-, Vester- og Nørre herred.
Pag. 106, Aakirkeby rådstues tingsvidne vedr. uvisse indtægter 1674 indtil 1676.
Pag. 108, Støkhaubtmand Niels Erichsens kvittering på 100 rd. [tekstside mangler]
Pag. 110, Oberstløjtnant Julius Erich Fichers kvittering 420 rd.
Pag. 111, Fattigforstander Peder Lauritsens kvittering.
Pag. 113-, Kvitteringer for gage: Ritmester Caspar Hinrich Westerwaldt, Kaptajn Jens Kofoed, forrige landsdommer Peder Olufsen, landstingsskriver Peder Lauritsen
Pag. 121-122, Hofmarschal Winterfeldt tildeling af 407 td (korn?), hvoraf de 30 sendes med skib til England – på tysk.
Pag. 123-124, Udgifter på fragt af landgilde til København.
Pag. 125-126, Hofjægermester Kurfyrst von Witzleben kvittering på 359 rd 12 sk. For jagt på Bornholm fra den 30. marts til 20. juni 1675. Kost til 10 personer og de to skovriddere. Minutiøs regning til smede, bødkere, snedkere foder til heste, jern til 10 kister mm. Desuden transportudgift til galioten Dallebom.
Pag. 127-128, Pottemager Jocum Bøye fra Rønne opsætter efter ordre en ovn i det nye Kapel på Hammershus – 3 rd 3 mk 12 sk.
Pag. 129-130, Støchhaubtmand Niels Erichsen kvitterer for 200 rd. For udgifter til artilleriets brug af smede og tømmermænd til vogne og , lærred til carduser, deller, planker mm
Pag. 131-132, de to skovridderes landgildetillæg og de to beskrivelser om hvor svært det var at få landgilde udbetalt.
Pag. 133-134, Byfogden i Hasle Jens Pedersens regnskab på uvisse indtægter 1674, 1675 og 1676.
Pag. 135-136, Enke efter tidl. landsdommer Mattias Echsteens salær på 180 rd.

Jordebogsregnskab 1. maj 1675 til 1. maj 1676

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-71 Jordebogsregnskab 1675-1676

Der er ingen henvisninger til bilag.
Pag. 8, Stedsmål, kendelse og andre indtægter.
For 6 rd overtager Jep Andersenet ringe vorned kaldet Spedlinge, som Joen Monsen på grund af fattigdom forlod.
Pag. 9-10, Sagefald af købstæderne og adskillige indtægter.
Pag. 11, Inventarium
Pag. 11, Udgifter. Aakirke Hospital, Udgifter til militære og krigsbetjente.
Pag. 12, Udgifter til kongens betjente. Bla. Udgifter til at føre folk og materiel fra den ene ende af landet til den anden under allarm dag og nat. Materiel gik i stykker og måtte repareres. Udgifter til hjælp på flåden – ex styrmand Morten Mortensen som i 6 uger måtte bistå på Kgl skib Vloiten Foris, Udgift til to personer, der måtte tage til Simrishamn for at rekognoscere. Løn til fire karle som advarede den danske flåde, der lå vesten for Bornholm om, at den svenske flåde- med 60 sejl – lå østen for Bornholm.
To gårde 1. gård i Olsker og 19. i Bodilsker blev udlagt til skovridderne Jens Pedersen og Erik Mogensen.
Udgifter til støkhaupmand Niels Erichsen for at eksercere de 50 dygtigste konstabler, som var blevet udvalgt til at forsvare landet.
Pag. 14-16, udgifter til landgildets håndtering og transport. Reparationsopgaver på Hammershus.
Pag. 16-20, (Af)kortes og omdrages i adskillige maader. Landgilde som forrige landsdommer Peder Olufsen var tildelt så længe han lever, Hvad Byfogden i Rønne blev tildelt, såvel som herredsfogederne, sandemændene. Gårde i Poulsker der var ramt af sandflugt.
Pag. 21-28, Øde og forarmede gårde, der ikke kunne betale landgilde.
Pag. 29-34, Afkortning fra korte, der var tildelt som pant for kgl. Lån. Med angivelse hvem der var tildelt landgildet – ex: Sal. Malte Juels arvinger, Sal. Otto Marsvins arvinger, Oberst Michael Echsteen, Adam Krampes efterlever, Kaptajn Casper Gannder, kaptajn Jens Bruns arvinger, Karen sal. Rasmus Jensens, Kaptajn Schentz, Lorents Petersen Bendix Hermand, Hans Jensen på Christianshavn, Sal. Anders Hansens arvinger i Malmø, Jacob Grubbe, Oberst Rauchhaubts efterleverske, Henrich Randtzau og Svend Olufsens forrige løjtnant, Bjørn Uldfeldt, Fru Margret Holch sal. Jens Høeg, Laurits Paawisch, Arendt Simonsen af Holland, Fru Mette Roesenkranndts og Kaptajn Jacob Anderssen 10 gårde, som Laurits Broersen i Tysland havde afstået til kongen undtagen den 43. gård i Klemensker.
Pag. 35-48, Landgilde fra to gårde der var tildelt Peder Jensen Graae i Helsingør.
Gårde der var tildelt Regitze Grubbe sal. Hans Gyldenløve den 10. februar 1665. I alt 164 gårde samt 4 udbyggere, 2 fra Gudhjem og 1 i Melsted, samt Nexø og Snogebæk.
Pag. 49-54, Landgilde der den 11. september 1666 blev tildelt Birgitte Gruppe endnu 70 gårdes landgilde, samt Rønnes bådmandspenge.
Pag. 55-56, Landgilde der var tildelt Karin Andersdatters gods i København – 8 gårde.
Pag. 56-58, 21 Gårdes landgilde der var tillagt Kiøne Jochum Graabo og hans hustru på livstid.
Pag. 58-66, Officersgårdene
Pag. 67-68, Landgilde der var benådet enkelte officerer: Løjtnant Julius Eric Rischer, Ritmester Caspar Hindrich Westerwaldt, Løjtnant Iver Christophersen, Kaptajn Jens Kofoed, Kaptajn Peder Kofoed, Landstingsskriver Peder Lauritsen, Villum Clausen i Rønne, sognepræst Bendt Joensøn i Ibsker.
Pag. 68-69, Liste over gårde som kongen havde givet bort til evig ejendom: Christopher Meysener, hofjægermesters datter Aarsløef Christophersdatter, Støckhaubtmand Niels Erichsen, Peder Olufsens forrige landsdommer og Mads Olufsen Borringholm, Prins Georg Sølfpop.
Pag. 69-70, Endnu afkortes ”som hans ærværdighed Erchebischopen Aarlige tilkommer och lade annamme Catedractium af Presterne paa Borringholm. Tilsammen som udi Jordeboegernes Summarum medt er indreggnet beløbber Penge 8 rd og 8 ort.”
Kaptajn Esbern Jørgensen for tro tjeneste bevilges frihed for landgilde af hans 22. gård i Knudsker. Sum af alle afkortninger.
Pag. 71, Inventarium.

75-77 Kort ekstrakt over Hammershus Lens regnskaber 1675. Overskud på 449 rd.

79-142 Beviser til Bornholms regnskab

Pag. 82-83, Korntaxten for 1675 (Kapitelstaksten)
Pag. 84-85+92-94, Rådstuevidne af Nexø på Uvisse indtægt for 1675+ regnskab.
Pag. 86-87, Kopi af Aakirkeby rådstuevidne på uvisse indtægter
Pag. 88-89, Svaneke rådstue vidne om uvisse indtægter
Pag. 90-91, Byfoged Christen Christensens regnskab for Rønne. Flere lejermål.
Pag. 95-96, Regnskab for Hasle 1694-1676.
Pag. 97-98, Skovregnskab for 1675 for brænde og bygningstømmer. Bla. Oberst Morten Bartelsen tidligere amtmand, fik 21 læs brænde til orlogsflåden ungefær på den tid Gotland blev indtaget.
Pag. 99-100, Hans Ødbersens 22. gårds landgilde i Pedersker, som blev udlagt til Oberst Poul Benefeldt. Gården blev afstået af Laurits Broersen i Tyskland.
Pag. 101-111, Nørre, Vestre, Sønder og Øster Herreds tingsvidne om øde og forarmede gårde.
Pag. 112-113, Den 43. gård i Klemensker som tidligere var udlagt til kaptajn Jacob Andersen skal tilhøre andre fremmede.
Pag. 114-115, Jordebog over gårde, der var tillagt de to skovriddere Jens Pedersen og Erich Mogensen.
Pag. 116-117, Fattigforstander Hans Isachsen kvittering for 60 rd og 3 tønder mel. Aakirke Hospital.
Pag. 118-121, Kvitteringer for gage. Oberstløjtnant Julius Erich Fischer 420 rd, Støckhaubtmand Niels Erichsen 100 rd.
Pag. 122-123, Grovsmedens regnskab over slottets 74 musqueter og tre ”BOYLER” han har ”flyedt” (reparation?). Derfor har han modtaget 10 rd 4 mk.
Pag. 124-125, Matthias Rasck kvittering på fragt for de 60 af bornholms udskrevne bådsmænd at overføre til Bremerholm i København – 100 rd.
Pag. 126-127, Kvittering for 300 rd til at lave lavetter til et ”stykke” som blev opfisket af et svensk strandet skib, samt til reparationer af materiel, som blev flyttet fra sted til sted under de forskellige alarmer.
Pag. 129, Landstingsskriver Peder Lauritsens kvittering for gage på 60 rd.
Pag. 130-133, Byfoged Poul Hartvigs regnskab for Svaneke.
Pag. 135-136, Forrige landsdommer Peder Olufsens kvittering på 200 rd.
Pag. 137-138, Kaptajn Jens Kofoeds kvittering på 200 rd
Pag. 139-140, Ritmester Caspar Heinrich Westerwaldts kvittering på 130 rd.
Pag. 141-142, Enke Anne Mariæ Vøllers kvittering for afdøde landsdommer Matthias Echsteens salær for 1675 på 180 rd.

Jordebogsregnskab 1. maj 1676 til 1. maj 1677

Se kilde i pdf

1-2 Indholdsfortegnelse

3-79 Jordebogsregnskab 1676-1677

Regnskabet er samlet i et hæfte og der findes ingen bilag, på nær ekstrakten.

Pag. 6, Som indtægt regnes Hammershus Jordebogs indtægter fratrukket afkortninger, tillagt Hammershus uvisse indtægter. Fradraget er også den landgilde, som er solgt og som er givet til officererne som løn.
Pag. 7-8, Uvisse indtægter fra herrederne og fra købstæderne.
Pag. 7, Vestergaard, den 8 vornedgaard i Vestermarie, beboedes af Hans Christensen, der ikke kunne komme overens med at hans landgilde skulle gives til støckhauptmanden Niels Erichsen og hustru på livstid, hvorfor han blev frataget gården, der i stedet blev overdraget til Mikkel Hansen, mod at betale Hans Christophersen hans udgifter på gården. Dog viste det sig at gården var brøstfældig.
Pag 8-10, Adskillige indtægter.
Allinge-Sandvigs betalte 16 rd. I stedet for færgetransporten, Kvartalsskatten, For ødegården Skiærpingegaard i Røs bortfæstelse, Bromme Mølles bortfæstelse.
Pag. 11, Inventarium
Pag. 11, Udgifter til Aakirke hospital
Pag. 12-13. Amtmand Thomas Fincke havde ordre til at pleje skibsfolkene, der var syge og kvæstede, samt soldaternes forplejning og brug af medikamenter. Pengene hertil kom fra skatterne og de blev opgjort til 2070 rd. Hertil måtte 1000 tønder havre sælges og pengene bruges hertil.
Der var udgifter til fæstningens reparation og artilleriet, Medikamenter fra apotekeren Bendix Campen til officerer, matroser, soldater og badskæreren.
Amtmand Thomas Fincke beordrede at betale til sin forgængers bedrøvelige enke Fru Drude Müller, Oberstløjtnant Julius Erichsen, Støkhaubtmand Niels Erichsøn, ritmester Westerwaldt og kaptajn Jens Kofoed, Landsdommer Matthias Echsteenn, forrige landsdommer Peder Olufsen for hans tro krigstjeneste, Landstingsskriver Peder Lauritsen.
Pag. 13-14, Udgifter til kongens krigstjenester:
5 navngivne bartskærere, fornemme folks behandlinger og senere begravelse – 11 personer er nævnt, hvilken skib de sejlede med, og hvor de blev plejet og senere begravede.
Udgifter til orlogsskibes og kgl. skibes naturalier, mm
To gårde 1. gård i Olsker og 19. i Bodilsker blev udlagt til skovridderne Jens Pedersen og Erik Mogensen.
Udgifter til støkhaupmand Niels Erichsen for at eksercere de 50 dygtigste konstabler, som var blevet udvalgt til at forsvare landet.
Rådmanden i Svaneke blev betalt for et skib, som kaptejn Cornelius Damp havde behov for formedelst ”guds strenge vejrlig og storm” havde behov for.

Pag. 15, udgifter til landgildets håndtering og transport.
Pag. 16-20, (Af)kortes og omdrages i adskillige maader. Landgilde som forrige landsdommer Peder Olufsen var tildelt så længe han lever, Hvad Byfogden i Rønne blev tildelt, såvel som herredsfogederne, sandemændene. Gårde i Poulsker der var ramt af sandflugt.
Pag. 21-34, Øde og forarmede gårde, der ikke kunne betale landgilde.
Pag. 35-40, Afkortning fra korte, der var tildelt som pant for kgl. Lån. Med angivelse hvem der var tildelt landgildet – ex: Sal. Malte Juels arvinger, Sal. Otto Marsvins arvinger, Oberst Michael Echsteen, Adam Krampes efterlever, Kaptajn Casper Gannder, Oberst Poul Benefeldt, kaptajn Jens Bruns arvinger, Karen sal. Rasmus Jensens, Kaptajn Schentz, Lorents Petersen Bendix Hermand, Hans Jensen på Christianshavn, Sal. Anders Hansens arvinger i Malmø, Jacob Grubbe, Oberst Rauchhaubts efterleverske, Henrich Randtzau og Svend Olufsens forrige løjtnant, Bjørn Uldfeldt, Fru Margret Holch sal. Jens Høeg, Laurits Paawisch, Arendt Simonsen af Holland, Fru Mette Roesenkranndts og Kaptajn Jacob Anderssen 10 gårde, som Laurits Broersen i Tysland havde afstået til kongen undtagen den 43. gård i Klemensker.
Pag. 41-60, Landgilde fra to gårde der var tildelt Peder Jensen Graae i Helsingør.
Gårde der var tildelt Regitze Grubbe sal. Hans Gyldenløve den 10. februar 1665. I alt 164 gårde samt 4 udbyggere, 2 fra Gudhjem og 1 i Melsted, samt Nexø og Snogebæk.
Pag. 61-66, Landgilde der den 11. september 1666 blev tildelt Birgitte Gruppe endnu 70 gårdes landgilde, samt Rønnes bådmandspenge.
Pag. 60-62, Landgilde der var tildelt Karin Andersdatters gods i København – 8 gårde.
Pag. 62-64, 21 Gårdes landgilde der var tillagt Kiøne Jochum Graabo og hans hustru på livstid.
Pag. 64-72, Officersgårdene
Pag. 73-74, Landgilde der var benådet enkelte officerer: Løjtnant Julius Eric Rischer, Ritmester Casspar Hindrich Westerwaldt, Løjtnant Iver Christophersen, Kaptajn Jens Kofoed, Kaptajn Peder Kofoed, Landstingsskriver Peder Lauritsen, Villum Clausen i Rønne, sognepræst Bendt Joensøn i Ibsker.
Pag. 74, Liste over gårde som kongen havde givet bort til evig ejendom: Christopher Meysner (?) hofjægermesters datter Aarsløef Christophersdatter, Støckhaubtmand Niels Erichsen, Peder Olufsens forrige landsdommer og Mads Olufsen Borringholm, Prins Georg Sølfpop.
Pag. 74, Endnu afkortes ”som hans ærværdighed Erchebischopen Aarlige tilkommer och lade annamme Catedractium af Presterne paa Borringholm. Tilsammen som udi Jordeboegernes Summarum medt er indreggnet beløbber Penge 8 rd og 8 ort.”
Pag. 77, Inventarium

80-82 Kort ekstrakt over Hammershus Lens regnskab

Jordebogsregnskab 1. maj 1677 til 1. maj 1678

Se kilde i pdf

1-2 Indholdsfortegnelse

3-86 Jordebogsregnskab 1677-1678

Underskrevet Hans Christensen
Der er ingen henvisninger til bilag og ingen bilag findes. Regnskabet er gengivet i et hæfte.

Pag. 7, Indtægt- uvisse, stedsmaal, kendelsespenge, lejermaal og andet
Pag. 8, samme fra købstæderne og andet indtægt
Pag. 9, Forpagtninger og afgifter
Bla. Nævnes at fiskelejerne tidligere havde ydet tørrede torsk, men efter kongens udgivne benådningsbreve til dels var udlagt, hvorfor der intet var at føre til indtægt end som: tre par folk i Vang.
Pag. 11, Inventarium og udgift.
Først udgifter til Aakirkeby Hospital og gager til amtmand, oberstløjtnant. Støkkaptajn, ritmester og kaptajn Jens Kofoed, Landsdommer, forrige landsdommer, Landstingsskriver.
Udgifter til landets bedste. Orlogsskibes og kgl. skibes naturalier, mm
Der blev skaffet en lille båd til kaptajn Niels Olsen Madvig, som der blev betalt erstatning for, som udrustet med redskaber. Der var desuden ydet naturalier til Madvig og mandskab til sine rejser. Rejste flere gange til København.
Udgifter til fenrik Adam Krampe og hans 19 mænd fra Prins Frederiks Regimente der overvintrede på Bornholm. Flere lignende udgifter.
Udgifter til støkhaupmand Niels Erichsen for at eksercere de 50 dygtigste konstabler, som var blevet udvalgt til at forsvare landet.
Pag. 15, udgifter til landgildets håndtering og transport. Der besværlige krigstid bevirkede at mange udgifter ikke kunne afholdes eller dokumenteres. Der var udgifter til pleje af syge fra orlogsflåden. Der var udgifter til de 60 bådsmænd. I foråret 1675 var der foranlediget jagt på levende hjorte på Bornholm.
Rejser til København var farlige, da der var svenske kapere og andre sørøvere. Amtskriveren mistede en del beviser på regnskabet af den grund.
Pag. 16, (Af)kortes og omdrages i adskille maader. Landgilde som forrige landsdommer Peder Olufsen var tildelt så længe han lever, Hvad Byfogden i Rønne blev tildelt, såvel som herredsfogederne, sandemændene. Gårde i Poulsker der var ramt af sandflugt.
Pag. 21-39, Øde og forarmede gårde, der ikke kunne betale landgilde.
Pag. 40-46, Afkortning fra korte, der var tildelt som pant for kgl. Lån. Med angivelse hvem der var tildelt landgildet – ex: Sal. Malte Juels arvinger, Sal. Otto Marsvins arvinger, Oberst Michael Echsteen, Adam Krampes efterlever, Kaptajn Casper Gannder, Oberst Poul Benefeldt, kaptajn Jens Beuus arvinger, Karen sal. Rasmus Jensens, Kaptajn Schentz, Lorents Petersen Bendix Hermand, Hans Jensen på Christianshavn, Sal. Anders Hansens arvinger i Malmø, Jacob Grubbe, Oberst Rauchhaubts efterleverske, Henrich Ranndtzau og Svend Olufsens forrige løjtnant, Bjørn Uldfeldt, Fru Margret Holch sal. Jens Høeg, Laurits Paawisch, Arendt Simonsen af Holland (Halland?), Fru Mette Roesenkranndts og Kaptajn Jacob Anderssen 10 gårde, som Laurits Broersen i Tyskland havde afstået til kongen undtagen den 43. gård i Klemensker.
Pag. 47-60, Landegilde fra to gårde der var tildelt Peder Jensen Graae i Helsingør.
Gårde der var tildelt Regitze Grubbe sal. Hans Gyldenløve den 10. februar 1665. I alt 164 gårde samt 4 udbyggere, 2 fra Gudhjem og 1 i Melsted, samt Nexø og Snogebæk.
Pag. 61-66, Landgilde der den 11. september 1666 blev tildelt Birgitte Gruppe endnu 70 gårdes landgilde, samt Rønnes bådmandspenge.
Pag. 67-68, Landgilde der var tildelt Karin Andersdatters gods i København – 8 gårde.
Pag. 68-70, 21 Gårdes landgilde der var tillagt Kiøne Jochum Graabo og hans hustru på livstid.
Pag. 70-78, Officersgårdene
Pag. 79-80, Landgilde der var benådet enkelte officerer: Løjtnant Julius Eric Rischer, Ritmester Casspar Hindrich Westerwaldt, Løjtnant Iver Christophersen, Kaptajn Jens Kofoed, Kaptajn Peder Kofoed, Landstingsskriver Peder Lauritsen, Villum Clausen i Rønne, sognepræst Bendt Joensøn i Ibsker.
Pag. 80, Liste over gårde som kongen havde givet bort til evig ejendom: Christopher Meysner (?) hofjægermesters datter Aarsløef Christophersdatter, Støckhaubtmand Niels Erichsen, Peder Olufsens forrige landsdommer og Mads Olufsen Borringholm, Prins Georg Sølfpop.
Pag. 81, Endnu afkortes ”som hans ærværdighed Erchebischopen Aarlige tilkommer och lade annamme Catedractium af Presterne paa Borringholm. Tilsammen som udi Jordeboegernes Summarum medt er indreggnet beløbber Penge 8 rd og 8 ort.”
Pag. 83, Inventarium

Jordebogsregnskab 1. maj 1678 1. maj 1679

Se kilde i pdf

1-2 Indholdsfortegnelse

3-57 Jordebogsregnskab 1678-1679

Der er ingen bilag, men meget forklarende tekst. Regnskabet er underskrevet i 1682 af enken efter Hans Christensen, tidl. amtsskriver

Pag. 7 -11, Uvisse indtægter som kendelsespenge. Niels Pedersen på den 45. gård i Vestermarie havde bedrevet hor i sit ægteskab med sin tjenestepige Ellen Jensdatter. Ellen blev dømt fra livet for at have ombragt barnet. Han mistede sin boslod. Niels Pedersen stod vagt ved kirken for at bevogte de svenske fanger.
Pag. 11-13, Adskillige indtægter, forkortninger og sær-indtægter.
Pag. 13, Inventarium
Pag. 14-, Udgifter
Gage og pensioner er udførligt beskrevet i regnskabet. Hver udgift er beskrevet – ingen notehenvisninger.
Pag. 23-26, Beskrivelse af adskillige udgifter til øens forsvar.
I foråret 1678 Forstrækning af proviant til Major Henrich Offuelsen Ploug og kaptajn Jens Kieldsen og friskytternes rejse. I alt 80 mand blev overflyttet fra Bornholm til Blekinge. Der blev skaffet fire både til overførslen. Tre kom tilbage og den sidste blev borte i Blekinge. Amtskriveren kunne ikke skaffe beviser for udgiften til proviant og kost, da Majoren ikke kom tilbage til Bornholm, Jens Kjeldsen havde ikke mulighed for at kunne dokumentere. Endvidere blev der bekostet en del på de fire både for at gøre dem sødygtige. Udgiften kunne heller ikke dokumenteres,
Udgifter til oprettelse af vagtboder i Gudhjem og i Svaneke foranstaltet af kaptajn Jens Pedersen Kofoed kunne ikke dokumenteres.
I 1674 blev 50 af de dygtigste folk på Bornholm antaget som konstabler som forsvar mod svensken.
Der omtales Grev Königsmarchs 15 heste, som strandede med de svenske tropper mellem den 4. og 5. december 1678, hvorfor der blev ført 56 rd til udgift inden de blev overført til København.
Pag. 27, Den 19. september 1678 ankom fangen Mauritius til Hammershus – udgift til 1. maj 79 beløb sig til 6 rd 1 ort 17 sk.
Den 20. oktober 1678 strandede en lybsk skude ud for Allinge. Ombor var en fyrste Conraht Wahl, der havde vigtige breve med sig. De blev arresterede og senere overført til Wismar. Udgifterne blev oplistet.
Pag. 28-31, Amtskriver Hans Christensen døde den 27. marts 1679 og skiftet efter ham er forklaret. August Dechner overtog regnskabet fra 1. maj 1679. Dechner forklarer, at det var umuligt at foretage et nøjagtigt regnskab, da bilag manglede. Restancen blev opgjort til 2566 rd
Pag. 32, Omtale af en restance fra 1675 hvor 60 bådsmænd ikke kunne rejse fra landet på grund af kontrær vind, kunne ikke få landets indbyggere til at betale de 250 rd. Som det kostede inklusive beklædning og mundering.
Pag. 34-36, Om knægtepengene og deres brug. Både skarpretteren og latinskolens rektor betales af disse penge.
Pag. 38-39 omtales afdøde Hans Christensens tjener Rasmus Lauridsen, som var den, der førte regnskaberne så godt han kunne. Men i juli 1678 måtte han rejse til København med regnskaberne for 1674, 75, 76 og 77 til rentekammeret. Han måtte vente i 15 uger inden han i september kunne få regnskabernes bilag påskrevet, men ikke alle.
Rasmus Lauridsen og den anden medarbejder for den afdøde amtsskriver, Johan Bendixsen, fik hjælp af Diderich Michelsen, der var byskriver i Aakirkeby. Diderich Michelsen fik 34 rd. For kost i et helt år, samt løn 13 rd for sit arbejde.
Pag. 40-43, Kortes og omdrages på forskellige måder. Jordebogsfortegnelser over gårde der afgav landgilde til byfogederne, herredsfogederne, officerene, sandemændene.
Pag. 44-46, Gårde der var ”fordærvede” og øde.
Pag. 47-51, Summa summarum for landgilde fra Regitze Grubbes jordegods, Karen Andersdatters jordegods, Jochum Graabo og frue gods, Officersgårdene, Benådningsgodset, Pensionsgodser.
Pag. 52, Inventarium og afslutning

Regnskabet er underskrevet af Kirstine sal. Amtskriver Hans Christensens enke, Almegaard 12. juli 1682

Jordebogsregnskab 1. maj 1679 til 1. maj 1680

Se kilde i pdf

1-2 Indholdsfortegnelse

3-76 Jordebogsregnskab 1679-1680

Regnskabet er formet som en udskrift af  hver gårds landgilde, som var fastsat i jordebogen for 1664.

Pag. 5-7, Indtægter landgilde
Pag. 8-10, Uvisse indtægter. bla. Signe sal. Peder Munk i Aaker der i sit enkesæde blev gravid og fødte i løndom – og begravede barnet. Hun blev henrettet og hendes hovedlod tilfaldt kongen, deriblandt vandmølle på 60 sg. i Klemensker.
Karen Mortensdatter (tingsvidne no 5) ombragte sit foster og blev henrettet
Pag. 11, Forpagtninger og afgifter
Pag. 12, Summa Summarum og inventarium
Pag. 13-16, Udgifter
Pag. 16-61, ”Kortes og omdrages”
Jordebog over jordegods der var tillagt embeder og pensioner. Forrige landsdommer Peder Olufssen, Byfogden i Rønne, de fire herredsfogeder, to herredsskrivere, Sandemændene.
Gårde i Poulsker med flyvesand. Gårde hvor der var afkortning i landgilde til folk, der havde lånt kongen penge og som til gengæld nød landgilde fra en række gårde på Bornholm. Regitze Gruppe sal Gyldenløves jordegods. Den københavnske Karen Andersdatters gods. Jochum Graaboes gods. Officersgårdene som betaler til militærets officerer i stedet for til kongen.
Pag. 61-75 (No 22) Gårde der fik afkortet landgilde på grund af deres ringhed.
Pag. 76, Inventarium

80-94 Antegnelser til jordebogsregnskab 1679

95-101 Bilag til jordebogsregnskab 1679-1680

Pag. 96-97, Lit. A, Den 16. gård Borregaard I Rutsker under Hammershus avl. Till afkortning af jordebogsafgiften.
Pag. 98-99, Lit. D, kgl. Benådning af Simlegaards landgilde på livstid til ritmester Westervalt, hustru og børn 1679.

102-189 Beviser tilhørende jordebogsregnskabet (No 1-28, 29 lit. B, 30 lit. C, No 31 Lit. F.)

Pag. 103-104, No 1, Tingsvidne fra Rønne Byting om hvad en tønde korn kostede (kapiteltaxten)
Pag. 105-106, No 2, Jordebog over Leensgaard tilliggender.
Pag. 107-108, No 3, Øster herreds tingsvidne på det uvisse.
Pag. 109-110, No 4, Sønder herreds tingsvidne på de uvisse – herunder den henrettede Seige sal Peder Munk.
Pag. 111-112, No 5, Tingsvidne Nørre Herred ang. uvisse indtægter. Indtægter fra skifte efter Claus Hartvig, Bagergaarden efter lejermål med Karen Mortensdatter, der blev henrettet efter to forsterdrab.
Pag. 113-118, No 6-7, Byfogeden i Nexøs regnskab for de uvisse indtægter og tingsvidne.
Pag. 119-120, No 8, Tingsvidne fra Aakirkeby på de uvisse indtægter.
Pag. 121, No 9, Tingsvidne fra Rønne Byting på de uvisse indtægter
Pag. 123-124, No 10, Tingsvidne fra Vester herred ang. uvisse indtægter.
Pag. 125-126, No 11, Specifikation over brænde, bygningstømmer og andet, som var blevet tilladt forskellige navngivne personer at fælde i kongens skove.
Pag. 127-128, No 12, Udregning på den 22. gårds landgilde i Pedersker.
Pag. 129-130, No 13. Forrige landsdommer Peder Olufsens kvittering på gage 200 rd.
Pag. 131-132, No 14, Rønne indvåner og handelsmand Oluf Svendsens kvittering for 200 rd. Som han modtog for sin tro tjeneste i Malmø under den anden fejde mod svenskerne.
Pag. 133-136, No 15-16, Jens Pedersens kvittering på gage som skovridder 80 rd. Og Erich Mogensens ditto for samme tjeneste.
Pag. 137-141, No 17-18, Ordre til amtskriveren om at sælge smør fra Regitze Grubbes gårde på Bornholm (100 tønder?). og specifikation over hvem der købte det.
Pag. 142-143, No 19, Kongl. Ordre om at uddele sædekorn til de bønder der var i nød.
Pag. 145, No 20, Levering af smør til orlogsflåden.
Pag. 146-147, No 22A, kvittering for indbetaling af 42 rd for de uvisse indtægter.
Pag. 148-149, No 22B, Øster herreds tingsvidne vedr. øde og forarmede gårde.
Pag. 151-152, No 23, Amtmand Geddes kvittering for 500 rd i gage.
Pag. 153-157, No 23, Tingsvidne fra Søndre herred vedr. øde og forarmede gårde.
Pag. 158-159, No 24, Tingsvidne fra Vester Herred vedr. øde og forarmede gårde.
Pag. 160-161, No 24, Poul Kofoed I Svanekes kvittering for køb af landgildesmør – 12 tønder.
Pag. 162-168, No 25, Tingsvidne fra Nørre herred vrd. Øde og forarmede gårde.
Pag. 179-171, No 25, Kvittering Philip Rasch og Oluf Nielsen, der havde købt landgildesmør.
Pag. 172-173, No 26, Summa ødegaardenes afkortning i alt 829 ½ rd 17 sk.
Pag. 174-175, No 26, Hans Poulsens kvittering for køb af landgildesmør.
Pag. 176-177, No 27, Kvittering af levering af restancer af landgildesmør.
Pag. 178-178, No 27, Peder Andersen, Kyndegaard for køb af landgldsmør
Pag. 179-180, No 28, Oluf Svendsen kvittering for køb af landgildesmør.
Pag. 182-, No 29 (Lit. B) Sognevidne fra Aakirke sogn om fattiglemmerne i Hospitalet underskrevet af Diderich Svendsen Funch. Beskrivelse af Hospitalet – vidneudsagn fra gamle folk på over 70 år.
Pag. 186-187, No 31 Lit F, kopi af kgl brev om tildeling af frihed til Peder Jacobsen Kofoed til at betale Frendegaards landgilde – for hans kaptajn tjeneste, dat. 26. juni 1679.