Jordebogsregnskaber 1661/62-1669/70

Jordebogsregnskabet fra philiphi Jacobi dag Anno 1661 til Aarsdagen igien Anno 1662

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-43 Jordebogsregnskabet med noter og henvisning til bilag.

Underskrevet Rønne 6. juni 1663 af Peder Jensen.
Regnskabet er meget detaljeret. Pag. 18 ses indføjelsen at major Adolf Fuch havde forbudt amtskriver Peder Jensen at komme på Hammershus, hvorfor han måtte leje et hus i Rønne for at modtage landgildesmørret der.

44-78 ”Regnsk. for den tiende pengis paabud och Oppebørsel af Borringholmbs Land”

[Grev Rantzau havde på stændermødet den 21. oktober 1661 pålagt bornholmerne at betale ½ mio. rigsdaler for at indløse Bornholm fra Sverige. Stænderne fik forhandlet beløbet ned således at de på et nyt møde den 28. oktober kunne nøjes med at give en tiendedel af deres formue. Pengene blev indbetalt fra den 13. oktober 1662, først præsterne og degnene, siden Rønne og købstæder og sognene indtil den 7. november. Vorneder, udbyggere og fiskelejerne er opremsede med navns nævnelse.]
Ifølge regnskabet skulle bornholmerne have givet 10.082 dr. 2 mark og 8 skilling, men der er tilføjet ”Fatis herpaa bevis 6721 rd. 3 ort”.
Zahrtmann skriver: ”At bornholmerne kun gav 6840 Rigsdaler eller 1½ Procent af det oprindelige krav…Et mærkeligt Regnskab: først løsvristede Borringholmerne sit Land fra Sverig, saa skænkede de det til Frederik den Tredie, og nu maatte de tilmed løskøbe det til ham.”

80-98 Ekstrakt af Jordebogsregnskabet

(Næsten identisk med ovennævnte regnskab, men uden noter eller henvisninger til bilag), Dateret København den 9 juli 1662 underskrevet Peder Jensen.
Pag. 97, Peder Jensens beklagelse sig over, at han ikke kunne få lejlighed til at indkræve skatterne, da han var arresteret i København.

100-123 Bilag til Jordebogsregnskabet. indtægter

(til Jordebogsregnskabet fra 1663)

Pag. 101-104, A, Regnskab for Rønne.
Pag. 107-113, A:A, Regnskab for Nexø – Jacob Hendrichsen slog Peder Hald ihjel- han rømte landet. Udgifter i forbindelse med Grev Rantzaus besøg.
Pag. 114-115, Ordre 18/11 1661 fra Grev Rantzau til amtskriver Peder Jensen om at officererne skulle trakteres efter den trykte ordre fra 1. november 1660.
Pag. 116-119, A:A-B:B, Tingsvidner fra Nexø vedr. uvisse indtægter. Tingsvidne vedr. den drabssigtede Peder Hald.
Pag. 120-121, Tingsvidne fra Svaneke vedr. uvisse indtægter.
Pag. 122-123, Tingsvidne fra Hasle by vedr. uvisse indtægter. Nævner at byens skattesmørret blev ødelagt under en ildebrand hos Hans Mogensen.

124-327 Bilag til Jordebogsregnskabet, Udgifter (No 1-83)

Pag. 124-125+130-135, No 1-4, Køkkenskriverens bevis 5. januar 1662 for lam, kalv og øksekød. Kvittering 14. oktober 1662 på 6½ tønde smør. Proviantskriverens kvittering for 636 tønder havre. Og efterfølgende 179 tønder.
Pag. 126-127, No 2, På grev Rantzaus ordre at skipper Willum Clausen skulle føre gods fra Rønne til København.
Pag. 128-129, No 1:1, Kirsten sal. Hermand Clausens kvittering på hendes skude havde befragtet landgilde til København for 120 sdr.
Pag. 136-137, No 5, Kaptajn Onne Nannes og Gabels bevis for at 57 tønder havre blev i søen på grund af storm.
Pag. 138-139, No 6, Kgl. Jæger Christopher Maisener kvittering for 26 rd 8 sk. for vildtet nedskydning, slagtning og nedsaltning, samt transport, dat. 5. november 1661.
Pag. 140-143, No 7-8, Eibert Murmester fra Rønnes kvittering for arbejder på Slottet, 19. november 1661+ april 1661.
Pag.144-145, No 9, Gert Jensen Smedemester kvitterer for jernringe til kvæg, hjul, vinduer og adskillige andre arbejder på Hammershus.
Pag. 146-147, No 10, Mestermanden Ole Olsen betalt 2 rd for at hænge en soldat
Pag. 148-149, No 11, Betalt Jochum pottemager for at opsætte fire jern kakkelovne med lerpotter på Hammershus.
Pag. 150-151, No 12, Betalt for arbejder i alt 89 rd på et krudttårn på Hammershus og andre opgaver, bla. Mestermandens for henrettelsen.
Pag. 154-155, No 13, Betalt Poul Kofoed i Svaneke for 24½ alen lærred til Grev Ulfeldt. 8 rd 1 mk. [i regnskabet ses at Ulfeldt fik leveret to køer og 6 læs hø, samt brænde 64 læs?]
Pag. 152-153, No 14, Indkøb af 4 tønder kalk til krudttårnet og andet.
Pag. 158-159, No 15, Betalt bødkeren på Hammershus for 38 tønder til landgildesmør.
Pag. 160-161, No 16, Betalt Lübert Murmester i Rønne for arbejde på krudttårnet på Hammershus.
Pag. 162-165, No 17, Betalt for tømmermand Jochum Bechentin arbejde på slottet.
Pag. 166-173, No 18-21, Levering af adskillige fødevarer til skibes mandskab for i alt 33 rd. den 9. 15. og 17 november og 25. januar 1662.
Pag. 174-175, No 22, Betalt sandemand Peder Jensen i Østermarie for savskærere, der havde savet tømmer til Slottet.
Pag. 176-177, No 23, Betalt Niels Plovmand (Niels Errichsen) i Rønne for arbejde efter ordre fra major Fuchs. Reparation af lavetter.
Pag. 178-179, No 24, Udgift til sadelmager Laurids Ibsen i Rønne for 9 halsbånd og 3 sidestrikker til dronningens hunde og fragt til København for 3 rd 1 ort. (Der står at dronningen havde set disse da hun var på landet!)
Pag. 180-181, No 25, Betalt Clemmend Rasmussen i Rønne for 6 lispund jern Til Støcklaaders forbrug.
Pag. 182-185, No 26-28, Glarmester Mogens Hendrichsen i Rønne betalt for 105 vinduer på Slottet 52½ slettedaler.

[i regnskabet pag. 19 er sagen om landgildesmør til Henning Bohne i Rådmandens hus, der skulle være leveret til køkkenskriveren i København og som Peder Jensen blev arresteret for – Zahrtmann nævner det i Borringholmernes Historie, men med en anden fortolkning!]

Pag. 188-189, No 29, Gage til skovridder Erik Mogensen
Pag. 190-247, No 30-50, Officerers Gager: kommandant Michael Echsteen 628 rd., Oberstløjtnant Ditlef Lytternus, kommanderende på Hammershus 90 rd., , oberstløjtnant Just Ebbel 68 rd., Major Otto Krands 81½ rd (med bestallingsbrev), Major Thimotæus Holtstein 515 rd (med bestallingsbrev), ritmester Conrat v. Brinch 63½ rd (med bestallingsbrev), støckhauptmand Niels Erichsen 345 rd., kaptajn Hermand Boldt 266 rd (med bestallingsbrev), løjtnant Ifver Christophersen 410 rd.(med bestallingsbrev), Vachtmester salig Hans Veyr 223 rd. (med bestallingsbrev og flere dokumenter), kornet Jacob Brandt 100 rd., løjtnant Paaske Priis 95½ rd. Kaptajn des armis Johan de Malle 90 rd for perioden 8. april 1659-15. febr. 1662, sergent Rasmus Hademendt (?) 78 rd., korporal Ellias Burs 21 rd., Korporal Frandts Madsen 3½ rd., korporal Peder Hermandsen 51 rd., kvartermester Hans Bolt 68 rd., Korporal Johan Kranntz 37 rd.

Pag. 248-255, No 51-53, Bornholmske officerers gager: Arkilimester Villum Michelsen 34 rd., Albridt Vilthaagen, artillerimester 90 rd., konstabel Henrik Møller 45 rd
Pag. 256-263, No 54-56, Gager til Hammershus konstabler; Anders Hallands 75½ rd., Storck Erichsen 11½ rd., Jens Schøtte 64 rd 5 mk 6 sk.
Pag. 264-269, No 57-59, Sandvigs konstabler Caspar Schmidere 72 rd 2 mk, Hans Seidkes (Seidener?) 74 rd.
Pag. 270-271, No 59-60, Melsteds konstabler Mads Jørgensen og samme steds besoldning 44 rd.
Pag. 272-275, No 61-62, Svanekes konstabler Gudmund Nielsen 31 rd., Hans Mogensen 89 rd.,
Pag. 276-279, No 63-64 Rønne konstabler Jørgen Lauridsen 47 rd., Christian Torrendall 50 rd
Pag. 280-281, No 65, Hasles konstabel Jens Pedersen 26 rd

Pag. 282-303, No 66-75, Første Landskompagniers (søndre og østre herred officerer): Kaptajn Jens Kofoed fra 14. januar 1659-15 febr, 1662 415 rd. (Bestallingsbrev udstedt af Michael Echsteen, samt kopi af kgl bestallingsbrev af 15. december 1660), David Bødker (eller Bette) 232 rd (med bestallingsbrev), fenrik Tobias Dechner 248 rd (Bestallingsbrev,) sergent Peder Hansen 25 rd., (No 73 korporal Eske Berider 11 rd mange), korporal Eske Michelsen 36 rd., korporal Mogens Marcussen 50 rd., Trommeslager Anders Wiborg 24 rd.

Pag. 304-320, No 76-82, 2. kompagni Vestre og nørre herreds landkompagnier kaptajn Niels Gummeløse 223 rd., løjtnant Hans Weidemand 291 rd., fenrik Aage Svendsen 248 rd., capt des armis Henrich Holmb 21 rd., sergent Peder Andersen Grubbe 33 rd., sergent Jochum Eeg 63 rd., korporal Samsing Buch 32½ rd., korporal Hans Jørgensen 30 rd., (Trommeslager 24 rd. – mangler bilag)
Pag. 320-321, No 83, Kvartermester Poul Thorchilsen for landgilde fra Myregaard I i Olsker
Pag. 322-324, Mads Michelsen, præst i Nylars, attesterer at navngivne 6 soldater i Arnager fiskerleje, dateret 20/3 1663, er forarmede.
Pag. 326-327, Kvittering Matthis Rask på 20 rd., dat. 9/3 1664

328-337 Antegnelser og memorial til jordebogsregnskabet 1661-1662,

dateret 25. september 1666

 

Jordebogsregnskaber fra philippi Jacobi Dag 1662 til Aarsdagen igen 1663

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-39 Jordebogsregnskaber 1662-1663

Pag. 8-10, Sagefald (lejermål og slagsmålsbøder) og stedsmål (fæstepenge for vornedgårde), samt byer og fiskerlejernes afgifter (bemærk at alle fiskerlejer nævnes særskilt)
Pag. 11, Indtægter på adskillige måder. Her f.eks. Poul Møller, der bruger slottets vejrmølle for 6 tønder mel i afgift.
Pag. 12-16, Udgifter med henvisning til 28 bilag (som findes i regnskabet, se nedenunder)
Pag. 16-24, ”kortis och omdragis” – Landgilde tildelt som gage, benådning og pant, samt ødegårde. (med henvisning til bilag)
Pag. 24-32, gårde der var tillagte som salær (og pantegårde)
Pag. 33-35, Officersgårde
Pag. 36, Sum af pantegårdene og officersgårde.
Pag. 37-38, Ekstrakt af indtægter og udgifter.

40-62 Bilag til jordebogsregnskaber – indtægter

Pag. 43-44, A, Taxten (værdi af jordebogens naturalier)
Pag. 45-48, A:A, Uvisse indtægter af Svaneke
Pag. 49-52, C, Rønnes regnskab over uvisse indtægter samt udgifter
Med inventarium (1 stor jernbolt med 4 bøjler og en lås, 1 jernbøjle med kæde og lås, 2 par ”haandklæffuer” (håndjern) med kæder, 1 torturbænk). Udgift (14 mark 8 skilling) til en begravelse af en kvinde der blev fundet på byens mark, 2. maj 1662.
Pag. 53-61, C, Nexø bys regnskab med tingsvidne (No 1) og et tingsvidne (No 2) om lejermål og skifte efter Laurits Olsen.
Pag. 62- 63, D, Tingsvidne fra Aakirkeby om byens sagefald.

63-142 Bilag til Jordebogsregnskaber – udgifter.

Pag. 63-66, No 1-2, Kvitteringer på transporter: Niels Nielsens kvittering levering af tre læster smør (37 tønder) til København. Hans Olsen for 84½ tønder smør.
Pag. 67-74, No 3-5, Sadelknægten i kgl. Ridestald i København kvittering for modtagelse af 550 tønder havre + 130 tønder havre, samt regnskab over forbrug af havren – 16 til 20 tønder havre om ugen. Levering af 114 tønder havre til kgl. Beridder Jacob Brockan.
Pag. 75-76, No 6, Levering af 408 td. Byg til kgl. Hof, kvittering ved bryggeren Johan Wulf.
Pag. 77-78, No 7, Udgifter til prammændene i København for at fragte havre, korn og smør.
Pag. 79-82, No 7:7, Jacob Lauridsen Risum kvitterer for penge til betaling af ”Klapholt”, som han havde købt i Blekinge for 32½ rigsdaler, samt udgifter 5 rd til slotsfærgen, der havde sejlet til Blekinge for at hente dem. [Klapholt er sandsynligvis stave til tønder]
Pag. 83-86, No 9, Slotsherren Hans Schrøders kvittering for en restbetaling fra den gamle ridefoged Peder Jensen – liste over gårde der skyldte skatter til Hammershus.
Pag. 87-90, No 10-11, Kvitteringer af gager og pensioner: Oberst Echsteens bevis for 1389 rd som var en restance fra forrige ridefoged Niels Nielsen. Underskrevet Elsebet sal Niels Nielsen.
Pag. 91-102, No 13-18, Kgl. Befaling til Hans Schrøder om at købe havre. Og kvittering fra skipper Reinike Jeros (? Tysk) af 690 td havre som blev leveret fra. Slotsherren Hans Schrøders kvittering for at have betalt 890 daler lybsk til en tysk skipper Jeros. Pengene blev udbetalt af den forrige ridefogeds enke Elsebet Niels Nielsen. Kvittering fra grev Rantzau for modtagelse af havren i København 4 september 1662. Alle breve på tysk.
Pag. 103-106, No 19-20, Kopi af kgl bestallingsbrev om, at Hans Schrøder skal være Kommandant og befalingsmand på Bornholm. Dateret 18. februar 1662. Samt kvittering på gage 1000 rd.
Pag. 107-108, No 21, Handelsmand i Rønne Peder Markmands regnskab og kvitteringer på levering af forskelligt (jern, lås, salt, søm til Hammershus).
Pag. 109-112, No 23:23, 23, Kvitteringer på kost og transport til skibe der leverede landgilde til København. Leje af kornhuset Christian Plovmand.
Pag. 113-114, No 22, smed Hermand Schults (tysk) levering af diverse fangejern til ridefogeden Niels Nielsen Ib, samt kvittering for 7 sdr., Dateret 12. januar 1663 – det var En stor fangebolt med fire bøjler med levering af jern fra Peder Markmand, 1 par håndkleffuer (håndjern), en lille fangebolt. Dertil blev fremstillet et mærkehammer til at mærke stubbe efter kongens træer for at vise at de var lovligt fældet.
Pag. 115-120, No 24-25, Forskellige kvitteringer: Lasse Brands kvittering for modtagelse af 60 rd til hospitalets lemmer, gage til landstingsskriver Peder Lauridsen og Erik Mogensen Skovridders løn.
Pag. 121–122, No 26:26, Køb af Lynebergersalt til landgildesmørret.
Pag. 123-124, Indkøb til Hammershus reparation.
Pag. 125.126, No 27:27, Udgifter til Johan Boye Pottemager til opsætning af en kakkelovn på Hammershus. 10 mark 6 sk.
Pag. 127-128, No 28, Levering af stenkul til smeden Frederik Holm på Hammershus, 2. november 1662.
Pag. 129-134, No 29-31, Tingsvidne fra Nørre Herred om den 4. gård i Klemensker stod øde og ingen ville antage gården, hvorfor landgildet ikke blev betalt. Endnu et tingsvidne om den 42. gård i Klemensker og endnu et vedr. at Laurits Michelsen på Duebjerg var i armod og elendighed.
Pag. 135-136, No 32, Tingsvidne fra Nørre herred om at beboeren Peder Jørgensen på den 24. gård i Rutsker var fattig og ikke kunne betale sine skatter. Gården havde tidlige haft problemer, da den var meget ringe.
Pag. 137-138, No 33, Sognevidne fra Knudsker sogn om den 2. gårds ringe stand og at den stod øde i 1662.
Pag. 139-140, No 34, Tingsvidne fra Østre herred om at den 33. og 34. gård i Østerlars stod øde.
Pag. 141-142, No 35, Hans Schrøders ordre om at udlægge 34. gårde til officererne, samt gårde til Jens Kofoed og Niels Nielsen Gummeløs.

143-164 Antegnelser til Jordebogsregnskabet (2 eksemplarer)

166-179 Samme Antegnelser efter afgangne skriver Niels Nielsens regnskaber med noter fra to personer, som er sket i 1672 i Skattekammeret.

180-181 Bilag til Antegnelserne

Pag. 180, Ekstrakt over udgifter til oberst Echsteens gage fra den 28. december 1658 til 1663 som stammede fra Peder Jensens regnskabsbog. Regnskabet var foranlediget en restance af gage til obersten under Niels Nielsens tid (1659 og 1663).
Pag. 181, Statholder Gabels attest over leveret havre til København 1663-1664

182-197 Samme antegnelser til regnskabet 1662-1663, men med noter fra Rentekammeret 13. april 1664

Jordebogsregnskab fra philipi Jacobi 1663 til Aarsdagen 1664

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-44 Jordebogsregnskab 1663-1664

Pag. 8, Stedsmaal og kendelse
Pag. 9, Sagefald
Pag. 10, Forpagtninger og afgift
Pag. 11, Indkøbte varer
Pag. 12, Inventarium
Pag. 13, Udgifter
Pag. 14, Gager og lønninger
Pag. 15, Udgifter til Hammershus slot – bla. Til en tømmermand for en Armb (?) at indsætte udi Slottets Veirmølle.
Pag. 17-22, Kortes og omdragis (Landgilde tillagt embeder) Landsdommeren, Byfogden i Rønne, fire herredsfogder, 2 herredsskrivere, 14 sandemænd og skovridderen.
Pag. 22-23, Gårde der lider af flyvesand og som havde fordrevet deres ejermænd i Poulsker.
Pag. 23-26, Gårde der stod øde eller havde forarmede bønder. Med noter
Bla. Simlegaard, mølle og den 53. gård.
Pag. 27-35, Gårde der af kongen var udlagt til adskillige stænders personer (Pantegæld)
Pag. 36-39, Officersgårdene
Pag. 40-42, Benådningsgårde (med noter)
Pag. 43, Inventarium

49-71 Bilag til jordebogsregnskab 1663-1664, indtægter

Pag. 51-52, AA; Slotsherrens (Schrøder) testification af smør og korntaksten (på tysk).
Pag. 53-55, B, Rønne bys regnskab, starter med inventarium (Jernbolt med 4 bøjler, en jernkæde med bøjle og lås, 2 par ”Handtloffuer” [håndjern] og en torturbænk).
Pag. 56-57, B, Rønne Rådstues og borgmester Morten Jensen Aarhus tingsvidne vedr. uvisse indtægter (ingen).
Pag. 58-59, Nexø bys regnskab
Pag. 60-61, C; Nexø rådstues tingsvidne vedr. uvisse indtægter.
Pag. 62-62, D, Svaneke rådstues tingsvidner vedr. uvisse indtægter.
Pag. 64-65, E, Aakirkebys tingsvidne vedr. uvisse indtægter (sagefald).
Pag. 66-67, F, Udskrift af Hasle Rådstueprotokol vedr. lejermål i Hasle.
Pag. 68-68, G, Mandtal over de 7 fra Snogebæk, som beskattes med 100 tørre torsk til Hammershus.
Pag. 70-71, H, Mandtal over de 3 fra Vang, som beskattes med 100 tørrede torsk til Hammershus. Peder Finde betegnes som byfoged.

72-148 Bilag til jordebogsregnskaber 1663-1664, udgifter

Pag. 72-77, No 1-3, kvitteringer for gager: skovridder Erik Mogensen, fattigfoged Lasse Brand modtog 60 rd og tre tønder mel, statholder Christopf von Gabel
Pag. 78-81, No 4, Bestallingsbrev til Hans Schrøder som kommandant og befalingsmand på Bornholm, dateret 18. februar 1662. Her kaldet slotsherre!
Pag. 82-83, No 5, Hans Schrøders kvittering for gage 1000 rd.
Pag. 84-,89 No 5, Hans Schrøders anvisning til ridefoged Hans Christensen til at betale pension til oberst Echsteen på 1000 rd. (forfattet på en blanding af dansk og tysk). Samt Michael Echsteens kvittering. Kopi af kongens ratifikation på at Michael Echsteen bevilling fra den 24. december 1658 må fortsætte som en pensionsydelse, dat. 7. juli 1662.
Pag. 90-91, No 6, Kgl. Bevilling til Maria Elisabeth afgangne oberst Rauchhaubts enke tillægges en gård i Pedersker, som før var tillagt oberstløjtnant Henrik Linderoed, samt et pengebeløb på 626 rd, som betaling for tre års erstatning. Derefter årligt 263 rd. Datering 8. februar 1663.
Pag. 92-95, No 6, Maria Elisabeth, wittue von Rauchhaubt, geboren von Malsched (?) kvitteringer.
Pag. 96-97, No 7, Fortegnelse over skatter fra den 16. gård i Pedersker 1658-1660, som nu var tillagt Maria Elisabeth.
Pag. 98-99, No 8, Kvittering for modtagelse af gage: Landstingsskriveren.
Pag. 100-101, No 9, Hermand Mortensen Bohns kvittering for 60 rd. (Købt tønder til smør i Lübeck)
Pag. 102-103, No 10, Slotsherre Hans Schrøders bevis på Hammershus reparationer – 115 rd.
Pag. 104-105, 10:10, Kopi af kgl. Brev om landsdommer Peder Olsens bønder, dat. 3. oktober 1663. Han overtog afdøde Bo Bouves efterladte gårde, som var ham bevilget den 15. juni 1656, mod at betale gælden.
Pag. 106-107, No 11, Øster herreds tingsvidne om ødegårde i herredet. Der var en, nemlig den 25. gård i Østerlars.
Pag. 108-109, No 12, Nørre herreds tingsvidne om ødegårde i Rø. Det var nr. 19 og 22 øde, såvel som Bromme og Spellinge møller. De stod uden huse.
Pag. 110-111, No 13, Øster herreds tingsvidne om at den 34. gård i Østerlars stod øde.
Pag. 112-113, No 14, Dom over Poul Laursen i Raagelunds mølle i Østerlars, som skyldte skatter. Flere oplysninger tilbage til 1643. Den stod øde i 1663.
Pag. 114-115, No 15, Tingsvidne Søndre herred om at den 58. gård i Aaker var øde. Med flere oplysninger om gården i ældre tid.
Pag. 116-117, No 16, Nørre herreds tingsvidne om at den 4. gård i Klemensker bonde Anders Mogensen var fattig og gik rundt og betlede.
Pag. 118-119, No 17, Tingsvidne om at den 31. gård i Klemensker. Jens Jensen havde på sognestævnet meddelt, at han ikke kunne klare gården og at han forlod den. Gården betragtedes som sognets ringeste.
Pag. 120-121, No 18, Nørre herreds tingsvidne om at den 39. gård i Klemensker var ganske øde.
Pag. 122-123, No 19, Nørre herreds tingsvidne om at den 42. gård Stangegaard var øde.
Pag. 124-125, No 20, Nørre herreds tingsvidne om den 47. gård, som havde stået øde i mange år, men nu var ved at blive opbygget. Morten Nielsen kunne ikke betale sine skatter.
Pag. 126-127, No 21, Nørre herreds tingsvidne om at den 59. gård i Klemensker var ganske forfalden.
Pag. 128-129, No. 22, Nørre herreds tingsvidne om at der i Rutsker fandtes gård nr. 25, 32 og 44 øde.
Pag. 130-131, No 23, Nørre Herreds tingsvidne om at den 19. gård i Olsker var forfalden og at Jens Rasmussen stod i stor armod.
Pag. 132, No 24, Oversigt over antallet af officerernes heste (på tysk).
Pag. 134-137, No 25, Officersgårdene.
Pag. 138-139, No 26, Kopi af Jens Kofoeds bestallingsbrev, dateret 15. december 1660.
Pag. 140-141, No 27, Kgl. Bestallingsbrev til Niels Nielsen Gummeløs om at være kaptajn for de udskrevne soldater i Vester og Nørre Herred. Gage 200 rd, samt at nyde Frennegaard kvit og frit uden landgilde, dateret 15. december 1660.
Pag. 142-143, No 28, Landstingsskriver Peder Lauridsens kgl. Bevilling af afgiften fra Kobbegaard i Østerlars på livstid, samt gage 60 rd., dateret 10. august 1659
Pag. 144-145, No 29, kopi af kgl. Brev om Spidlegaard i Aaker, der bevilger skipper Hans Laursen for hans udførte tjenester, Dateret København den 29. december 1658.
Pag. 146-147, No 30 Kgl. Brev om Rabækkegaard i Knudsker tildeles Willum Clausen for gjorte tjenester, dateret 29. december 1658

149-161 Antegnelser til Jordebogsregnskabet 1663-1664

162-179 Bilag til antegnelser

Pag. 165-166, Jens Laursen Risumbs kundskab anlangende smørvægten på Bornholm, dateret København den 10. juni 1669.
Pag. 167-168, Michael Echsteens indberetning om Simlegaards afgifter – årlig 40 rd.
Pag. 169-170, Tingsvidne udsted af Hammershus Broting ang. græspenge fra Allinge og Sandvigs borgere for slotsmarken.
Pag. 171, Hans Schrøders indberetning om at skattebismeren kunne veje 13 pund smør ad gange.
Pag. 173-174, Klager fra Vesterherreds bønder om at de var pålagt ægter i stedet for smørafgifter.
Pag. 175-176, kopi af kaptajn Esben Jørgensens kgl. benådningsbrev på den 22. gård i Knudsker, dateret 11. juni 1663.
Pag. 177-178, Attest på at Claus Nielsen, kaptajn i Hasle, tildeltes Peder Rasmussens gård i Nyker for ”hans troskab og landets erobring”.

Jordebogsregnskab philipi Jacobi 1664 til Aarsdagen igien 1665

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-46 Jordebogsregnskab 1664-1665

Pag. 8, Stedsmål og sagefald.
Pag. 9-10, Forpagtninger og indkøbte varer.
Pag. 11, Inventarium.
Pag. 12-15, Udgifter. Skovrider løn, Aakirke hospital. Transporter, kgl. Jæger Christopher Meiseners udgifter til et vildt slagteri (No. 14-16), lønninger.
Pag. 16-21, ”Kortis och Omdragis”. Gårdes landgilde der var tillagt Landsdommeren, fire herredsfogder, to herredsskriveren, 14 sandemænd, skovriddergården og et hus til skovridderen.
Pag. 21-22, Gårde i Poulsker som er ramt af flyvesand.
Pag. 22-26, Øde og forarmede gårde.
Pag. 26-36, Kgl. Pantegårde: Salig Malte Juels arvinger, kaptajn Jacob Andersen, Kaptajn Vogler, Adam Krampis enke, kaptajn Casper Gander, mester Niels Friis, oberst Poul Benefeldt, major Bufort, kaptajn Jens Bruus, Karen sal. Rasmus Jensens, Wilhelm Dichmans arvinger, Castens Bendix Pedersen og Bendix Harmand, Hans Jensen på Christianshavn, sal. Anders Hansens arvinger i Malmø, oberst Rauchfaupts efterleversker, sal. Henrich Rantzau og Svend Olsen forrige løjtnant, Hr. Steenbilde, Bjørn Ulfeldt, fru Margrete Holch og Jens Høegs, Laurits Manidst landsdommer på Fyn, Arendt Simonsen af Holland.
Pag. 36-40, Officersgårdene.
Pag. 42, Inventarium.

48-107 Bilag til jordebogsregnskab 1664-1665

Pag. 49-50, No 1, Taxten (prisfastsættelse på naturalieskatten – alle varer)
Pag. 51-52. No 2, Rønne bys regnskab. Regnskabet starter med inventarium (Jernbolt med 4 bøjler, en jernkæde med bøjle og lås, 2 par ”Handtloffuer” [håndjern] og en retterbænk)
Pag. 53-55, A, Rønne rådstues tingsvinde om de uvisse indtægter.
Pag. 56-57, No 3, Hasle bys rådstues tingsvidne om de uvisse indtægter.
Pag. 58-59, No 4, Aakirkebys rådstues tingsvidne om uvisse indtægter.
Pag. 60-61, No 5, Svaneke Rådstues tingsvidne om uvisse indtægter.
Pag. 62-63, No 6, Nexø Bys regnskab.
Pag. 64-65, No 7, 8 Navngivne fiskere i Snogebæk der har givet 100 torsk som landgilde. Underskrevet Hans Jensen, der var sandemand samme sted.
Pag. 66-67, No 8, 4 navngivne fiskere i Vang der hver har givet 100 tørrede torsk til Hammershus. Underskrevet af Peder Finne, byfoged i Vang. Hans Christensen attesterer og nævner at Peder Finne som er byfoged er fri for at betale sine 100 tørrede torsk.
Pag. 68-71+76-77, No 9-10+13, Svend Andersen, skipper på kongens jagt ”Tre konger”, kvitterer for en måneds kost (tre gange).
Pag. 72-75, No 11-12, Skipper Simon Torsen for en måneds kost.
Pag. 78-83, No 14-16, Jagtjægermester Christopher Meiseners kgl. Ordre (8. aug. 1664) og kvitteringer for mad, seng og øl, samt andre fornødenheder.
Pag. 84-97, no 17-22, Kvitteringer for gager: statholder von Gabel, slotsherre oberst og kommandant Hans Schrøder, oberst Echsteen, frue Marie Elisabets afgangne oberst Rudolph Rauchfaupts kvittering på 526 rd, Landstingsskriver Peder Lauritsen.
Pag. 98-99, Slotsherrens bevis på hvad der er brugt til slottets vedligeholdelse.
Pag. 100-101, No 24, Ridefoged Hans Christensens tingsvidne fra Østre herred vedr. den 34. gårds forringelse i Ibsker sogn.
Pag. 102-103, No 24-24, Tingsvidne Søndre herred ang. den 58. gård i Aaker, som var et øde steel.
Pag. 104-105, No 25, Tingsvidne Nørre herred vedr. at gårde i Klemensker nr. 39, 42 og 45 stod øde.
Pag. 106-107, No 26, Kopi af kgl. Benådning til kaptajn i Vestre herred Esber Jørgensen måtte nye landgildet af den 22. gård i Knudsker, som han boede på, dat. 11. juni 1663.

108-113 Antegnelser til jordebogsregnskab 1663-1664

114-117 Memorial til Jordebogsregnskabet

119-126 Bilag til antegnelser til jordebogsregnskab 1664,

dateret rentekammeret 19. september 1666. Bla. om Møllen i Aaker sogn, som skulle levere mel til hospitalet
Pag. 122-123, No 1, kopi af Frederik 3 bevilling til skipper Hans Lauridsen den 29. december 1658 om at nyde Spidlegaards landgilde på hans og hans hustrus livstid, blev overført til gårdens beboer Lasse Brand, som forpligter sig til at Møllen som tidligere leverede mel til fattiglemmerne, dateret 26. juli 1664.
Pag. 124-125, No 2; To gamle mænds vidne om at Møllen i mindst 50 år havde leveret 3 tønder mel til hospitalet, dateret 27. maj 1670.

Kongl. Maayst. Regenschab ofuer Hammershus Lehn, Beregnet fra Philip Jacobi 1665 til aarsdagen igien 1666

Se kilde i pdf

(2 enslydende)

1-3 Indholdsfortegnelse

4-59 Kopi af Jordebogsregnskab 1665-1666

(uden noter og anmærkninger) – se næste:

60-119 Regnskab over Hammershus len 1665-1666

(med noter og anmærkninger)

Pag. 64, Indtægt. Sagefald, kendelsespenge, samt fiskerlejernes tørrede fisk
Margin: Indtægt næstforleden Aar 700 torsk.
Forpagtninger og afgift: Slotsherren havde slottets avling samt Borregaard i forpagtning for 50 rd. Oberst Michael havde Simblegaard og Smedegaards landgilde. Kirkeværgen i Rø havde den 19. og den 22. gård i forpagtning.
Pag. 65, Købte varer. Bla. købt et svenske skibsvrag som strandede ved Hasle.
Pag. 66-68, Udgifter
Pag. 69-72, ”Kortis och omdragis udi adschillige maader” af Hammershus jordebog: Landsdommeren, fire herredsfogeder, to herredsskrivere, 10 Sandemænd, Skovriddergården og Marcus Skovridders ene gård.
Pag. 73, Syv Gårde i Povlsker, hvor flyvesandet ødelagde deres afgrøde.
Pag. 74-77, gårde der var ufrugtbare og stod øde og ikke kunne betale landgildeskatten eller noget af den.
Pag. 77-95, Bortpantede gården; Sal. Malte Juels, Kaptajn Jacob Andersen, Adam Krampes efterleverske, kaptajn Casper Gander, Niels Friis, Oberst Poul Benefeldt, Karen sal. Rasmus Jensens, Kaptajn Schens, sammen med Lars Petersen og Bendix Harman, Anders Hansen i Malmø, Hans Jensen på Christianshavn, Jacob Krabbe, Oberst Nauchhaupts efterleverske, Sal. Henrich Nauhow (?) og Svend Olsen forrige løjtnant, Magrethe Holcks sal. Jens Høgs, Laurits Povisch, Arnt Simonsen af Holland.
Pag. 85-100, Gårde der var henlagt til Regitze Grubbe i flg brev af 10. februar 1665.
Pag. 100-106, Gårde henlagt til fru Eva von Bülov.
Pag. 106-111, Gårde henlagt til Karen Andersdatter på livstid.
Pag. 111-114, Officersgårdene
Pag. 114-115, Benådningsgårdene
Pag. 117, Inventarium

120-138 Bilag til jordebogsregnskab 1665-1666 – Indtægter

Pag. 122-123, AA, Regnskab for Nexø uvisse indtægter og udgifter. Bla. Udgifter til Mads Hansen og to horer, der sad i Nexø Rådhus kælder.
Pag. 124-125, B, Tingsvidne fra Nexø Byfoged ang. uvisse indtægter.
Pag. 126-128, C, Regnskab for Rønne.
Pag. 129-130, BB, Tingsvidne for Rønne Byfoged ang. uvisse indtægter.
Pag. 131-132, D, Rådstue vidne for Svaneke.
Pag. 133-134, E, Rådstue vidne for Hasle.
Pag. 135-136, F, Tingsvidne for Aakirkeby
Pag. 137-138, G, En gård Frigaard i Østermarie var lagt til de fattige på Ystads hospital. De sidste fire år havde hospitalet intet modtaget, hvilket fattigfogeden i Ystad mente de havde ret til. Dat. 18. april 1666. (navn ulæseligt)

139-168 Bilag til jordebogsregnskab 1665-1666 – udgifter

Pag. 139-152, No 1-8, Kvitteringer for løn: Erich Skovfoged (Mogensen), Marius Nielsen, Skovfogeds bestallingsbrev, dat. 8. august 1664 og kvittering for løn, Fattigforstander Lasse Brand, Statholder Christof von Gabel, oberst Michael Echsteen, landstingsskriver Peder Lauritsen.
Pag. 153-154, No 9, amtmand oberst Schrøder bevis for befæstningen forbrug.
Pag. 155-156, No 10, Attest på at Jens Jensøn Humble, løjtnant under kgl. ”Cronsverrige” skib og skibets skipper Jens Hendrichsen på kgl. Mst. Skib ”Madamme” er strandet natten mellem den 20. og 21, november og at skibet og dens ladning blev solgt til oberst Schrøder for 60 rd. Dateret Hasle 25. november 1665.
Pag. 157-158, No 10:10, Samsing Bødker i Rønnes kvittering 1300 båndstager.
Pag. 159-160, No 11, færgemændene på Slotsfærgen på Bornholm Hans Larsen og Willum Thomsen for tre rejser til København i 1665 og 1666 i alt 15 rd.
Pag. 161-162, No 12, Skipper Morten Nielsen fra Rønne kvittering for fragt af landgildesmør til provianthuset i København.
Pag. 163-164, No 13, Tingsvidne fra Nørre herred over ødegårde.
Pag. 165-166, No 14, Tingsvidne fra Øster Herred over ødegårde (nr. 34 i Østerlars og nr. 27 i Ibsker).
Pag. 167-168, No 15, Tingsvidne fra Søndre Herred over ødegårde.

169-180 Antegnelser til jordebogsregnskab 1665-1666 og 1666-1667

181-188 Bilag til antegnelser til jordebogsregnskab 1665-1666

Pag. 184-185, No 1, Tingsvidne udstedt i 13. maj 1770 om uvisse indtægter og ødegårde i Klemensker (nr. 7., 8. og 31.) og Rutsker (25., 32. og nr. 44) i året 1665.
Pag. 186-187, No 4, Tingsvidne fra Nørre herred om at den 16. juni 1665 fremkom Hans Courtsen på den 7. gård i Klemensker på tinget og beviste, at han var forarmet og ikke kunne betale landgildeskatten.

Indhold i jordebogsregnskab philiphi Jacobi Dag 1666 till Aarsdagen igien 1667

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-65 Jordebogsregnskab 1666-1667

Pag. 8, Sagefald, stedsmål og kendelsespenge og forpagtninger
Pag. 9, Indkøbte varer
Pag. 10, Inventarium
Pag. 10-, Udgifter
Pag. 11, Lønninger mm
Pag. 13-17, Kortes og omdrages i adskillige måder. Gårde der enten er bortlovet, benådiget, pantsat, øde eller på anden måde: Landsdommeren, fire herredsfogeder, to herredsskrivere, sandemændene, skovridderne, For flyvesand i Poulsker.
Pag. 18-20, Øde og forarmede bøndergårde
Pag. 21-27, Pantegårdene: Sal. Malte Juels arvinger, Sal. Otto Marsvins arvinger, Oberst Echsteen, Kaptajn Jacob Andersen, Adam Krampes efterleverske, kaptajn Casper Gander, Oberst Poul Benefeldt, Niels Friis, Kaptajn Jens Borups, Karen sal. Rasmus Jensens, Kaptajn Schents, Lars Pedersen og Bendix Harmann, Hans Jensen på Christianshavn, Sal. Anders Hansens arvinger i Malmø, Jacob Grubbe, Obest Rauchhaupts efterleverske, Frue Margrete Holch sal. Jens Høgs, Berendt Simonsen af Holland, Frue Mette Rosenkrandts.
Pag. 28-46, Gårde der var tillagt Regitze Grubbe ved brev af dato 10. februar 1665, samt ved brev 11. september 1666.
Pag. 47-52, Gårde der var tillagt Eiva von Bilow (Bülov)
Pag. 53-57, Gårde der var tillagt Karen Andersdatter på livstid.
Pag. 57-61, Officersgårdene.
Pag. 61, Benådningsgårdene.
Pag. 64, Inventarium.

68-90 Sammenregninger af jordebogsskatter i penge for hver gruppe.

Oversigter for året 1663-1664, 1664-1665 og 1666-1667, 1667-1668 og 1668-1669. Summer for hver hovedgruppe. (Påskrevet: Udtaget af Aalholm Amtsregnskab 1663-65)

92-102 Antegnelser til Jordebogsregnskaberne 1665-1666 og 1666-1667

103-118 Bilag til antegnelser til jordebogsregnskab 1666-1667

Pag. 106-107, Myregaards jordebog – sal. Sivert Bages jordegods som forfaldt til kongen efter hans hustrus død.
Pag. 108-109, No 2, Claus Færgemand i Allinges kvittering for fragt af 1700 fade båndstager til København.
Pag. 110-111, No 3, Hans Pedersen færgemand for levering af 1300 fade Båndstager til kongens bryghus i København.
Pag. 112-113, No 4, Bryghusskriveren kvitterer for 3000 båndstager.
Pag. 114-115, No 5, Mogens Tidemand, borger i Rønnes kvittering for fragt af 600 tønder skattekorn til provianthuset i København.
Pag. 116-117, No 6, Kopi af kongens ordre om Officersgårdene – Officerernes månedlige gage fordelt på rang. (På tysk), Dateret 15. september 1666.

119-175 Dokumenter til Jordebogsregnskab 1666-1667, indtægter

Pag. 120-121, A, Taxten
Pag. 122-125, B, Regnskab af Rønne by. Bla. Udgift til en ny retterstue og et nyt tingbord.
Pag. 126-127, AA, Tingsvidne for Rønne bytings uvisse indtægter
Pag. 128-129, C, Regnskab for Nexø
Pag. 130-131, D, Hasle Rådstues tingsvidne
Pag. 132-133, E, Svaneke tingsvidne for uvisse indtægter

134-169 Dokumenter til Jordebogsregnskab 1666-1667, udgifter

Pag. 134-149, No 1-9, Kvitteringer for gage: Skovridder Erik Mogensen, skovridder Marcus Nielsen, Lasse Brandt for Aakirkes hospital, Statholder von Gabel, amtmand Hans Schrøder, Oberst Exhsteins pension, landstingsskriver Peder Lauritsen.
Pag. 150-151, No 10, Amtmandens bevis for forbrug til Hammershus og artilleriet.
Pag. 152-153, No 11, Kongens ordre til levering af fadebåndstager til flådens forbrug, dat. 30. oktober 1666.
Pag. 154-157, No 14-15, Amtmandens ordre at betale for en standart (fane) til Caspar von Westerwalts kompagni. (36 rd) og Westerwalt kvittering herfor, dat. Simblegaard 1. oktober 1667.
Pag. 158-161, No 16-17, Tingsvidner for øde gaarde i Nørre herred, Øster herred
Pag. 162-165, No 18, Udlægning af gårdes landgilde til Ritmester Westerwalt og andre officerer.
Pag. 166-167, No 19, Kopi af kgl. Benådning til Ritmester Caspar Hendrich Westerwalt af Simblegaard i Klemensker.

Indhold i jordebogsregnskab Philiphi Jacobi Dag 1667 til Aarsdagen igien 1668

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-71 Jordebogsregnskab 1667-1668

(Med enkelte henvisninger til bilag)

Pag. 8-9, Indtægter Stedsmål, Kendelsespenge og Sagefald
Bla. Slagsmålsbøde betalt af Hans Pedersen på Splitsgaard i Klemensker sammen med Bent Pedersen og Hans Jensen.
Pag. 10, Inventarium.
Pag. 10-11, Udgifter (Nummererede 1-19) Løn til: skovridder Erik Mogensen og Marcus skovridder. Til de fattige i Aakirkes hospital. Statholder, amtmand, oberst og landstingsskriveren.
Pag. 11-12, Udgifter til hofjægeren Christopher Meisener og 7 personer underhold fra den 4. august til den 22. september, 62 rd. + udgifter til bødreren, salt og til skipperen på jagten ”Papegøjen”, der ventede i 7 uger medens der var jagt.
Pag. 12, Udgifter adskillige skibsladninger af blåler til København.
Pag. 15-19, ”Kortes oc Omdrages udi Adtschiellige maader”, Jordebogsskatter der er tillagt forskellige personer: Landsdommer Peder Olufsen, Byfoged Morten Nielsen i Rønne, fire herredsfogeder, to herredskrivere, otte sandemænd, Gårde i Poulsker der lider under flyvesandet og Marcus skovridder og skovriddergaarden.
Pag. 20-23, Øde og forarmede gårde.
Pag. 23-62, Afkortninger af landgilde fra gårde, der er tillagt personer ifølge kongens pantegæld, samt gårde der er tillagt Regetze Grubbe, Fru greve von Bülow og Karen Andersdatter og Kiøne Jochum Graaboe og hans hustru.
Pag. 62-66, Officersgårdene (med noter)
Pag. 66-67, Benådningsgårdene – samt samlet udgift af alle afkortninger.
Pag. 69, Inventarium

73-80 Antegnelser til regnskab 1667-1668

81-92 Beviser til antegnelser 1667-1668

Pag. 85-86, No 1, Domslutning 19. juli 1667 vedr slagsmål på Splitsgaard i Klemensker
Pag. 87-90, No 2+3, Byfoged Tobias Dechners regnskab for Aakirkebys uvisse indtægter og tingsvidne.
Pag. 91-92, No 5, Kopi af kgl. Befaling ved afgangne von Bülows udlagde jordegods

94-117 Bilag til jordebogsregnskabet, indtægter

Pag. 95-96, Sag AA, Tingsvidne for Rønne by vedr. de uvisse indtægter.
Pag. 97-98, B, Taxten på kornet værdi pr. tønde.

Pag. 99-100, BB, Byfogeden i Nexøs tingsvidne vedr. uvisse indtægter.
Pag. 101-102, C, Byfoged Tobias Dechners regnskab for Aakirkeby
Pag. 103-104, D, Regnskab for Rønne By.
Pag. 105-106, E, Byfogeden i Svanekes rådstuevidne for Svanekes uvisse indtægter.
Pag. 107-112, F, Regnskab for Nexø.
Pag. 116-117, G, Tingsvidne for Hasle vedr. uvisse indtægter.

118-170 Bilag til jordebogsregnskab, udgifter (1-19)

Pag. 118-121, 1-2, Kvitteringer for gager mm: Skovridder Erik Mogensen, skovridder Markus Nielsen.
Pag. 122-123, Bryghusskriver Johannse Wulfs kvittering på 3100 fade båndstager.
Pag. 124-125, No 3, Lasse Brands bevis for 60 rd og 3 tønder mel til hospitalet.
Pag. 126-127, No 4, Mads Hansens kvittering for leje af kornhuset.
Pag. 128-128, No 5, Statholder Christopher von Gabells lvittering frag ae 383 rd.
Pag. 129-130, No 6, Amtmanden Hans Schrøders kvittering for 100 rd.
Pag. 132-134, No 7, Oberst Michael Echsteens bevis 1000 rd.
Pag. 134-135, No 8, Landstingsskriver Peder Lauridsen for 60 rd
Pag. 136-140, No 9, Hofjæger Christopher Meiseners kvittering for forplejning af 8 og to skovriddere på jagten fra 4. august til 22. september, til skipperen på stillejagt ”Papagøjen”.
Pag. 140-141, No 10, Peter Marchmands kvittering for at sende 50 tønder kød til København, som blev skudt på jagten.
Pag. 142-151, No 11-15, Skipper Borre Postuelsen for transport af blåler til København.
Pag. 152-153+156-157, No 16, Transport af landgildesmør til København.
Pag. 154-155, No 17, Generel kongelig ordre til transport af landgildet til København, samt om betaling for dette., dat. 12. november 1666.
Pag. 158-159, No 18, Til Hammershus slots reparation.
Pag. 160-170, No 19-22, Tingsvidner om øde og forarmede gårde i Øster, Vester og to tingsvidner for Nørre Herred henh. 12. juni for 1667 og 19. juni for 1668.

Indhold i jordebogsregnskab Philliphi Jacobi Dag 1668 til Aarsdagen 1669

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-68 Jordebogsregnskab 1668-1669

Pag. 8-9, Indtægter fra sagefald og lejermåls penge, forpagtningspenge bla. Slottets tilliggende Borregaard, 19. gård i Rø og 22. gård i Pedersker. Skatterne fra fiskelejet Vang. Indtægter fra strandede skibe.
Pag. 9-11, Udgifter, Løn – to skovriddere Erich Mogensen og Marcus Nielsen. Til de fattige i Aakirkes hospital, Statholder Christopher von Gabell, Amtmand Hans Schrøder, Oberst Michael Echsteen, landstingsskriver Peder Lauridtsen.
Pag. 11-12, Udgifter. Transport af landgilde og ballast til kgl. Skibe, Udgifter bla. Vedr. kgl. Galiot Haabets forlis ud for Rønne, samt mistet landgilde 330 tønder havre, samt kostpenge til 6 bådsmænd og fire ugers kost til en baadsmand, der varetog bjergningen på skippers vegne. Bjergning af kobberstykker fra Håbet.
Pag. 13, Pålagte skattesmør håndtering og overførsel til Provianthuset i København.
Pag. 14, udgifter til Hammershus reparation
Pag. 15-19, ”Kortes oc Omdrages udi Adtschiellige maader”, Jordebogsskatter der er tillagt forskellige personer: Landsdommer Peder Olufsen, Byfoged Morten Nielsen i Rønne, fire herredsfogeder, to herredskrivere, otte sandemænd og skovridderen for skovriddergaarden + et hus som blev tillagt efter kgl. Befaling.
Pag. 19, Gårde i Poulsker der lider under flyvesandet
Pag. 20-23, Øde og forarmede gårde.
Pag. 24-57, Afkortninger af landgilde fra gårde, der er tillagt personer ifølge kongens pantegæld, samt gårde der er tillagt Regetze Grubbe, og Karen Andersdatter og Kiøne Jochum Graaboe og hans hustru.
Pag. 57-61, Officersgårdene
Pag. 61-62, Benådningsgårdene – med noter om hvornår de blev tildelte.
Pag. 64, Inventarium

69-161 Bilag til jordebogsregnskab 1668-1669

Pag. 73, Kapiteltaxten (Hvad en tønde jordebogs-smør, -rug, -byg og -havre blev sat i værdi til).
Pag. 74, Aakirkebys regnskab for uvisse indkomster bonden Hans Rasmussen havde stjålet 6 svin og solgt dem til Didrich Langhoff Møller i Nexø. Han rømte fra landet inden han fik sin dom.
Pag. 76-77, Svaneke rådstues tingsvidne om de uvisse indtægter
Pag. 78-81, Nexø rådstues tingsvidne om de uvisse indtægter, samt regnskab over det samme.
Pag. 82-85, Rønne Bytings tingsvidne vedr. de uvisse indtægter, samt regnskab.
Pag. 86-87. Hasle rådstues tingsvidne vedr. de uvisse indtægter.
Pag. 88-101, Kvitteringer for gage mm: Skovridder Erik Mogensen, Lasse Brand de fattiges forstander i Aakirke, Mads Jensen i Rønne for årlig leje af kornhuset 30 rd., statholder Christoff von Gabel 440 rd., Amtmand Hans Schrøder 1000 rd, Oberst Michael Eicsteen 1000 rd, Landstingsskriver Peder Lauridsen 60 rd.
Pag. 102-111+122-127, Udgifter for ballast og transport af landgilde
Pag. 112-121+136-137, Kvittering baadsmand Oluf Halvordsens for kost i fire uger i forbindelsen med ”Haabets” forlis. Kvitteringer for bjergningen mm.
Pag. 128-129, Bevis fra admiralitetet, at der blev leveret en skibsbåd til fregatten Hauff Hesten.
Pag. 130-134, Leveringer af smør til søetaten og provianthuset
Pag. 135, Udgifter til Hammershus reparation
Pag. 138-148, Hans Christensen skriver for Ridefogden udfærdigelse af tingsvidner fra Øster herred, Søndre herred, Vester og Nørre herreds om øde og forarmede gårde.
Pag. 149-154, Jordebogs specifikationer over Officerernes gårdene
Pag. 156, Beregning over jordebogsindtægter i alt
Pag. 157-161, Samlede opgørelser for Landsdommer Peder Olufsen, Byfogden i Rønne, fire herredsfogeder og andres bøndergårdes landgilde, der skulle fradrages de samlede jordebogsafgifter.

Indhold i jordebogsregnskab Philiphi Jacobi dag 1669 och til Aarsdagen Anno 1670 (1. maj)

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-66 Jordebogsregnskab 1669-1670

Med henvisning og kommentarer i margin.

Pag. 7, Indtægter fra sagefald og lejermåls penge
Peder Jensen dømtes for drab på Peder Mortensen i Olsker. Dømt af 15 mand til døden, men han rømte fra landet.
Beskrivelse af skatterne fra fiskelejerne,Oprindeligt levede de tørrede torsk og dagsarbejde. Men i 1669 var det kun Vang levede tørrede torsk til Hammershus. Fiskerlejerne Listed, Aarsdale og Tejn betalte penge i stedet. Dagsarbejdet blev fra de fiskerlejer, der lå længst fra Hammershus betalte 20 skilling for hver arbejdsdag, som blev brugt til at betaling for lejede arbejdsfolk.
Pag. 9, Udgifter, Løn – her er kun en skovridder, nemlig Marcus Nielsen. Til de fattige i Aakirkes hospital.
Pag. 10, Udgifter. Transport af landgilde og ballast til kgl. Skibe, udgifter til Hammershus reparation
Pag. 13-16, ”Kortes oc Omdrages udi Adtschiellige maader”, Jordebogsskatter der er tillagt forskellige personer: Landsdommer Peder Olufsen, Byfoged Rasmus Nielsen i Rønne, fire herredsfogeder, to herredskrivere, otte sandemænd og skovridderen for skovriddergaarden+ et hus som blev tillagt efter en landstingsdom
Pag. 17, Gårde i Poulsker der lider under flyvesandet
Pag. 18-22, Øde og forarmede gårde.
Pag. 23-56, Afkortninger af landgilde fra gårde, der er tillagt personer ifølge kongens pantegæld, samt gårde der er tillagt Regetze Grubb, og Karen Andersdatter og Kiøne Jochum Graaboe og hans hustru.
Pag. 56-60, Officersgårdene
Pag. 60-62, Benådningsgårdene – samt samlet udgift af alle afkortninger.
Pag. 63, Inventarium

68-128 Bilag til jordebogsregnskab 1669-1670

Pag. 71-72 Taxten (Værdi af hver tønde korn, som leveredes som naturalier)
Pag. 73-76, Rådstue-tingsvidne fra Nexø vedr. uvisse indtægter + regnskab for Nexø
Pag. 77-78, Udregning på den 22. gård i Pedersker
Pag. 79-80, Peder Jensen fra Olsker rømte og efterlod sig for 28 sld. af værdi. ½ del til den myrdedes familie og ½ til kongen, dat. 7. august 1669.
Pag. 81-82, Tingsvidne for Rønne by på uvisse indtægter.
Pag. 85-86, Byfoged Peder Hansen fra Hasles tingsvidne for uvisse indtægter.
Pag. 87-88, Tingsvidne fra Svaneke på uvisse indtægter.
Pag. 89-102, Kvitteringer for gage: Erich Mogensen skovridder 72 rd 16 sk, skovridder Marcus Nielsen 72 rd, Lasse Brandt til de fattiges underholdning 60 rd 3 tønder mel, Bendix Wichman for leje af kornmagasin i Rønne 30 rd, amtmand Hans von L Øvenhelmb 1000 rd, Oberst Michael Echsteen 1000 rd, Landtingsskriver Peder Lauritsen 60 rd,
Pag. 103-104, Proviantskriver Hans Hansen i København kvittering af 118 tønder med saltet ”Nødekød” [slagtet ungkvæg]
Pag. 106-112, Betalinger for ilandtagning af ballast før landgildet kunne tages ombord.
Pag. 113-114, Varer til Hammershus slots reparation.
Pag. 115-126, Tingsvidne for østre herred over øde og forarmede gårde. Ex: Bevis for den 34. gård i Østerlars, som tidligere var beboet af Bjørn Jensen men nu øde. Samme tingsvidne for Søndre herred, Vester og Nørre Herred.
Pag. 127-128, Kaptajn Peder Kofoeds benådning af Frennegaard, dat. 3. oktober 1670