Finnedalshuset 1699

Skøde- og Panteprotokoller, Nørre Herred, Skøder 1677-1719, side 97A og 97B (Transskribet)

Bekiender jeg Underskrefne Peder Mikkelsen Vejer (?) boendes Mand paa dend 15 Gaard I Jordebogs Tallet udi Rydskersogn, Archelliemester ved Artigleriet Herpaa aastedet hermed Vitterlig Giør, at ieg af min Egen fri villie oc velberaad Hu, Saa og med Hustrues villie og Samtøke hafuer solgt og afhendt saa som Jeg og hermed dette mit Udgifiune Kiøb- og Skiødebref Selger og afhender til Mads Pedersen Finde it Huus med tilligende Løker og Hauge, som er liggendes Nordost fra Wang, [som] Jacob Mathisen fisker tilforn paa bode og fra døde, som vender sig udi Nordost og Sydvest, hvilket Huus med omligene Lyker og Herligheder, Jeg mig hafver til forhandlet af kongl. Majst. Amptskrifuer og Ridefoged her ofver Landet Edle Høyagtbahr Hr. Hans Hendrik Schar. Efter det mig med deelte Kiøb og Skiøde Brefues videre udvisning og Indhold som Tilliggende i med dette Bref skal verre i Mads Pedersen Findes Behold og Giemme tillige med en Hiemtings Dom og en Landstings Slutning saa vel som SkifteLodseddelen ganget fra forn Jacob Mathisen Fiskers stervbos forretning om hvorledes Huuset er blefven udlagt mig. For hvilket huus, lyker og Hafuerommen Mads Pedersen mig hafuer fornøjet og betalt half fierdesindstyve Slettedaler, huilket hand mig Rigtig med Rede penge betalt hafuer. Saa Jeg tacker fornt. Mads Pedersen for god og Nøjagtig betalling udi allemaader, huor for Jeg i dag som for fuldkommeligen til i Mads Pedersens Hans Arfvinger selger schøder og udi egen haand og Hefd befuever ford. Huus og Lyker med tilligende Hafuer og Herligheder Intet undertaget eller fraskilt i nogen maader. Lofuendes fra mig, min Hustrue, Børn og Arfuinger for før Kiøb og Schødet uden shaade og skades lidelse udi alle optenkelige maader, Til huilket Huus Jord, og Eiendom Jeg er oc vil verre mere bemt, Mads Pedersens fri hiemmel og tilstand for alle og enhvers paatale som der paa enten ved Lands Loug eller udi andre Maader paatale kunde, til vitterlighed under min Egen Haand oc Signet, og Venlig om bedet Erlig agtbare og for nemme Mand Hans Svendsen Kirkeverge her i Sognet og Jon Pedersen her sammesteds med mig til Vitterlighed at Underskrifue oc forsegle. Datum Rydskiersogn d. 9 Junij Ao 1699

Peder Mikelsen, Hans Svendsen, Jon IP Pedersen

Læst under Nørre Herredsting Fredagen 9. Junij Ao 1699 og af Peder Mikelsen i allemaader Vedstaaet og bekreftes, efter denne Tingbogens videre formelding,

Test.

E.Nielsøn (Eskil Nielsen – Herredsfoged)

Hans Pofuel Bucsh (Hans Poulsen Busk – herredsskriver)


(læs mere om Finnedalshuset her)