Store Bakkegaard i Olsker

Herunder transskription af kilder, som er brugt til at skriver historien om hændelser på Store Bakkegaard i 1738:

Kontrakt mellem Peder Ibsen og Hans Mortensen, 1714

kilde: Skøde- og panteprotokollen, Side 388

Qiendes Vii os Underskrefne, og her med for alle vitligtgiør Nemlig Jeg Peder Ibsen boende paa den 18. Gaard i Olsker Sogn, min stifsøn Hans Mortensen, som oc boer udi samme sogn, sampt min stifdatter Mand Peder Larsen boende i Riisbye udi Clemmedskier Sogn, at Vi er kommen til en Venlig og for Nøjelig Accordering og for Eening med hin anden om bemelte attende eiendoms gaard angaaende. Da saa som min Sl. Hustru Susanna Nielsdatter, efterloed sig ovennelte tvende børn, og benefnte 18 gaard har verret deres Sl. faders fædrene rette arfuegaard, og minn sl. Hustru tillige med mig har haft dend i brug udi hendes lifstid, siden hindes første sl. Mand Morten Mortensen døde.
Efter en samfrenders dom der om videre for melding passered efter Sl. Morten Mortensen, at saa er Sønnen Hans Mortensen nu nærmest efter hans Sl. Forældre efter loven at tiltrede oc indfrj sit fædrene Jordegods fra os andre, og som ovenmelt 18 gaard i min tid er blefuen temmelig forbedret med Nye biugning og huusenes Reparering, ny dørre oc Vinduer, og andet indvendigt, Saa oc i Marken med Jorden indhegnet, lagt steengierder oc andet som det sig self udviser, saa oc opsat en liden plashe Vandmølle med qvern og alt tilhør som det nu forefindes, huilket alt nu er gaarden tilhørende og skal der til blifue, baade uden huuses oc i huusene saa meget Nagelfast er, verre sig huad det Nefuns kand, intet undertaget eller fra skilt i nogen eller ringeste maader, og haver min Stifsøn Hans Mortensen der imod for bemelte 18. gaard her efter med alt tilligende skal hørre, har lovet mig for min Part af samme gaard, et hundrede og fyrretiufve Slettedaler, nemlig de 100 D. udi reede penge, oc Resten, som er 40 D. at afkortes for løsører godset, som hand skulle haft efter sin sl. Moder efter der om imellem os oprettede skifte Contracts videre udvisning passeret efter hans Moder d. 9. Januarj sidst afvigte.
Saa er vj oc foreenit at ieg Peder Ibsen for uden nogen leje skal beboe fornt. 18 gaard til først kommende Midfaste da vj skriver 1715. Saa vil oc skal Jeg til den tid uden nogen udsigelse, eller Ringeste modstand, giøre berørte gaard Rødesløs for Hans Mortensen oc sin hustru, børn og Arfvinger de da gaarden at tilhørre. Og naar nu fasten kommer der udi at indlægge vaar foder og skal Hans Mortensen ligge Rugsæden til ommelte 18 gaard udi Indeværende Aar 1714 efter høst, og ellers imidlertid skall jeg Peder Ibsen gaarden beboe indtil fornt. Midfaste 1715 oc holde den ved hefd oc Magt oc huusene Reparere. Saa og at frede Skoven iche der udi hurge eller huuge lade videre end som til nødtorftig Ildebrand til daglig huusbehof, dog Skoven uden skade, huor jeg Hans Mortensen lover oc tilsige, at udgifve de forbemelte It hundrede Slettedaler mod Lovlig Qvittering, oc det Neste fredag efter nu nestfølgende Sante Hans Dag som Peder Ibsen rigtig skal bekomme, og skall ieg Peder Ibsen da fra mig levere alle denne 18 gaards vedkommende breve baade de første oc de sidste som ieg hos mig haver og det til Hans Mortensen.
Saa og er jeg Peder Larsen for accorderet og forligt med min svoger Hans Mortensen om hvis ieg skal have paa min hustrues Margrete Mortensdatters veigne sin arfuepart, at fort. 18 gaard saaledes, at naar Hans Mortensen er flot til gaarden ofuenmelte Midfaste 1715 oc hand da gifver mig forgetive [40]Sld eller oc Rente efter loven der af. Om pengene bliver lengere bestaaende, mens til den tid vil ieg ingen Rente have eller begierre, enten af Peder Ibsen, eller af Hans Mortensen, oc der med er jeg Peder Larsen paa min hustrues vegne veltilfreds oc for nøyet i alle maader. Huilket ieg Hans Mortensen tilstaaer at efterkomme, tj ief Peder Ibsen for mig og mine Arvinger, oc Jeg Peder Larsen for mig min hustru, børn og arfvinger bekiender for os ingen ydermeere loed deel, adgang eller Rettighed at have tilforbemelte 18 gaard, eftersom Hans Mortensen udløser os af gaarden saa som melt er, og skall fornt. 18 gaard nu fuld kommelig tilhøre Hans Mortensen, hans hustrus Sidsele Nielsdatter og deres børn og arvinger med ald sin tilliggelse oc Eiendom som nu dertil ligger og af Arvilts tid tilliget have, som vj dennem fuldkommenligen tilstaar, at de om rørte gaard og tilliggende skall Nyde og beholde til Evindelig Arfv og Eje Angerløs i allemaader. Og lofver ieg Peder Ibsen for mig oc mine Arfvinger og Jeg Peder Lauridsen for mig min hustru Børn og Arfvinger her ud inden at holde Hans Mortensen og hans hustru børn og arvinger uden skade og skadesløes i alle optenchelige maade oc tilfelde, oc skade, alt som forskrefuet staar af os U Ryggelig udj alle ord og Puncter, og aldrig hverken kand ej eller skall af os eller vores føde eller uføde imod siges, det til frijbekreftelse have vj vorre Egne Hender vil vidende herunder skrevet, og Zigneter hos trygt, og Venligen ombedet Velfornemme Mend Sergiant Henning Kiøller og Sergiant Gregers Ibsen med os til Vitterlighed at Underskrifve oc beseigle, og ydermere skal vj dette Bref paa nest holdende Norr Herrets ting Vedstaae oc stadfeste.
Datum Bachegaard i Olshersogn d. 6. juni Ao 1714.

Peder PIS Ibsen, eget Nafn (LS)      Hans HMS Mortensen, eget Nafn
Peder PLS Larsen, Eget Nafn.

Til vitterlighed efter begiering
HTK (LS) Gregers Ibsen (LS)

Lest Paa Nørre Herres ting fredagen den 8. juni 1714 oc af Peder Ibsen, Hans Mortensen og Peder Larsen her for Retten dette brevets Indhold i alle sinne ord og puncter gestendig var, efter der om Tingbogens videre formelding og udvisning.
Testeret Jens Nielsen og Peder Poulsen

————-

Undentagskontrakt 7. marts 1738

Kilde: Skøde- og Panteprotokollen, fol. 185 ff

En halv rigsdaler papir.
Kiendes Jeg mig underskrefne Erik Pedersen og her under Contrakt tilstaar for alle, at saa som min kiere hustru fader Liutnant Hans Mortensen haver til mig og min hustru Saalt afhendt sin tilhørende gaard den 18. i Olskersogn for 420 Sldr, efter kiøbe brevets foranledning hvor af er betalt de 320 Sldr, der af min hustru fader haver givet min hustru til hiemgift 100 Sldr daa paa det at min sviger fader og moder skal desbedre være forsikret om deres ophold bege deris lifstid saa haver ieg der om med hannem oprettet og indgaaed denne Contrakt paa efter følgende maade.
Først saa lenge ieg Hans Mortensen………….vi ved guds naade bliver den staaende til……. Afgaar, behager at havde den halve gaards auling maa der udi os ike giøres nogen modstand i hvilken tid vi svarer til den halve dehl af alle Skatter og udgifter der paa Gaarden er og kunde komme og ere med vor sviger søn lige gode om at holde alle husse paa gaarden ved lige, for skaffer og ieg Hans Mortensen den halve dehl af ald Sæd aarligen som der skaal Saaes i hvad nafn det og have kand og blive lige half med hinanden naar det er tersked, basted og rengiort paa louen ligeledes af lin og hamp. Det skal og saaledes forholdes med skouen, om der noget selges af den vi da ere bege sider lige dehlagtige i pengene der for bekommes, dog at det icke skal formenes min hustru fader at afhende noget af skouen til vem hand vil naar det skeer til upligt, ligedan magt haver Erik Pedersen, dog undtager Hans Mortensen 3de asketrær af skouen som min svigersøn Erik Pedersen eller nogen af hans ey maa røre til at huge, hvilke træer ieg hannem skal vise og paa teine mit naun. Leies der noget af iorden bort ,som er gaarden tilhørende, da nyder vi hver halfdellen af betalingen derfore og ike bort leies uden bege vorie villie og samtøke. Saa lønner og hver sine tieneste folk.
Disse poster skal uvegerligen holdes af os paa bege Sider saa lenge ieg Hans Mortensen eller min hustru har lyst til at holde den halve gaards auling, men naar vi blive anderledes til Sinds, ophæve vi den til vor Sviger Søn Erik Pedersen it halft aar før tiiden. Da hand forholder sig efter paa følgende punkter saalænge som ieg eller min hustru lever.
Og skal og maa nu strax Erik Pedersen tiltræde bemeldte halve gaards auling.
(1st)Først om undentaget. I den østre ende i stuelengen kaldet lillestue, toe stolperom, og i samme plan er it kammer kaldet brøgerset, hvortil skal bøges it stolperom, hvor om baade ieg og min sviger søn Erik Pedersen skal hielpes til og bliver saa 3de stolperom, saa vel som 3de stolperom i den vestre ende i samme stuelenge kaldet herbergshuset, beholder ieg Hans Mortensen og min hustru til vor huse værelse vor livstid, samt tilled over de 3de stolperom i den østre ende og tildet over kiøkenet er 6 stolperom, men tildet over de 3 stolperom i den Vestre ende beholder Erik Pedersen til sin brug, men brøgerhuset skal være til fælles for os bege uden hinandens hinder.
2det. Giver Erik Pedersen og hans hustru mig Hans Mortensen og min hustru aarlig til underholdning 4re tønder korn, 3 tønder biugmalt, en skpr erter, 2 skeper salt, 6 tønder haure, 2de galt svin, det ene saa got som en Sldr, den anden som 2 mark, et slagte nød saa got som 3 sldr, 6 lam til at slagte, 7 gies, 10 forvarlige les kugle tørf og 3 læs brede tørf og ellers saa meget brende af skouen vi behøver, og den halve leie af udhuset, men dags verket beholder Erik Pedersen self alene, og saae for os it spind lind frøe aarligen til var fornødenhed. Alt hvis fiskerie paa samme gaards grund findes hør og alene mig Hans Mortensen til.
3die. Holder Erik Pedersen vor sviger søn os 2de kiør for med gresning om sommeren og foer om vinteren til dem, hvilke skal staa side om side med hans i stalden. 4re faar paa agre og foder og deris afgrøde hør os alene til. En hest beholder ieg Hans Mortensen frie stedse for Eriks arbeide og brug, men han skaffer mig gres og foring til den ligesaa got som hans beste hester faar. Og en hest som er forsvarlig af sine egne forskaffer og Erik Pedersen min hustru naar hun, og hvor hun vil, vanke enten til at riide paa eller at køre med. Karmskiulet beholder ieg Hans Mortensen og min hustru alene til vor Vogn. Saa og den halve hauge saa vit urte Qvarteret og Commions plads. [=enten et opholdssted eller et specielt sted hvor der dyrkedes skærmplanter bla. Kommen]
Naar den anden halve Nyder Erik og hans hustru til deris brug og betahler saa Erik Pedersen ald Skatten og udgifter af gaarden ellene saa vel som holde alle husene vedlige paa sin egen bekostning og dette alt forskrefne til samme holder Erik Pedersen og hans hustru os fore og forskaffer os upaaklagelig saa lenge vi enten begge eller en af os lever.
4de.De 100 sldr som Erik Pedersen min sviger søn ene er skyldig til mig og min hustru efter fornefnte skiødes indhold paa gaarden bliver hos ham uden rente til efter beges voris død, men skulde vi trenge til nogen af dem at optage, imedens vi lever, betahler hand til os saa mange vi der af efter haanden behøver imod qvitering.
5te. Haver vi bege indgaaed, som vi og her med indgaar, at i fald svaghed og sygdom skulde overkomme min svigerforeldre, saa som de ere gamle folk, at ieg Erik Pedersen da skal tilsee deris (til) gaun og udrette alt hvad ieg kand, det samme lover de imod mig igien. Dog at hvis arbeidsfolk iden tid udkreves betaller den som de arbeider fore.
At denne os mellem oprettede Contract, saaledes som forskrevet staar af os paa bege sider holdes og efter kommes skal, haver vi den begge underskreven og ombedet Hr Bidstrup og Niels Monsen bege af Hasle den med os at ville underkrive som vi og bege inden retten, og hvor begieres, tilstaaer og bekreftiger.
Hasle den 7 Martii Ao 1738
Hans HMS Mortensen, eget skrefne Naun
Erich Pedersen
Efterbegier til vitterlighed tester: N. Bidstrup, Niels Monsen.
Læst under Nørre Herritsting d. 14. martii Ao 1738 og af Erik Pedersen for retten vedstaad og Protocolere under foll. 111. Testeres af Rettens betienter. P. Eschilsen, L.A. Birch.


Pantebrev, fra Erich Pedersen til Christopher Hansen, 4. juli 1738

Kilde: Skøde- og panteprotokollen, fol. 188ff

En rigsdaler papir.

Erkiender ieg underskrefne Erich Pedersen, som er boendes paa 18. selfeiendoms gaard i Olsker sogen Bachegaarden kaldet, her med dette mit bref ræt vitterliggiør for alle, at og af fri villie oc velberaad hue hafuer bortpantet ermelte min paa oc iboende gaard dend 18. i jordebogstallet i Olsker sogen, Bachegaarden kaldet, til brugelig pandt oc det til min kiære broder velachtbaar dannemand Christopher Hansen oc hans hustru Karne Rasmusdatter boende paa Brogaard i forn. Olsker sogen for penge 440 Sldr: Jeg siger fire hundrede oc førretyfue Sld; udi 19: samfalde Aar at ræigne fra undertæignede datto nu mand skrifuer 1738 oc til mand skrifuer 1757: paa den maade at min Kiere Broder oc hans hustru skal nyde til brug oc dørchning alt huis ermelte 18de gaard tilhørende udi de forn. 19: aar. Dog dend Contract imellem mig Erich Pedersen paa ene, oc min hustru fader Hans Mortensen Paa dend side er oprettet, ermelte 18de gaard angl., som er af dato: 7: Martii 1738 uprijudicerlig i alle maader, at Hans Martensen oc hans hustru i begge deres lefuetid nyder det som samme Contract omformelder.
Saa her med som meldt er skal bem. Min broder oc hans hustru hafuer eftermeldte 18de gaard til brugelig pandt udi de forn. 19ten panteaar til ende, da om i fald Jeg Erich Pedersen blifuer til sinds enten gaarden lenger at bortpandte eller selge, lofuer ieg her med at tilbyde bemelte min broder Christopher Hansen som der da for nogen anden skall være nermest, oc imidlertid saa lofuer Jeg Erich Pedersen for mig oc arfvinger at holde Christopher Hansen oc hans arfvinger saa vit dette pandt angaar uden skade oc skadelidelse i alle optenchelige maader oc tilfelde som paakomme motte, til des bedre stadfestelse hafuer ieg min egen haand her neden under skrefuet oc om bedet med mig til Vitterlighed at underskrifuet 2de mend af Hasle nemlig Jørgen Olsen oc Peder Jensen som ieg oc videre inden Retten oc huor begieres gestendig er.
Datum HASLE D. 4de Julli Ao 1738.
Erich Pedersen
Efter begier til Vitterlighed Testeres
Jørgen IOS Olsen og Peder PIS Jensen
Læst paa Nørre herretting d. 11te Julli 1738 oc Protocolere under foll. 127 anden side, saa oc samme tid af Erich Pedersen for retten vedstaaed, mens udleveret af Retten d. 15de augusti.
Testeres af Rettens betienter: P: Eschilsen og L:A: Birch


Pantebrev fra Christopher Hansen til Jens Pedersen, 11. juli 1738

Kilde: Skøde- og Panteprotokollen, fol. 188b

No. 2: En Rdl.
Kiendes ieg mig underskrefuene Christopher Hansen som er boendes paa Brogaard i Olsker oc her med dette mit pandtebref Ræt vitterliggiør for alle, at ieg af vælberaad hue, sambt med min kiere hustrues Karne Rasmusdatters Raad, Villie oc samtyche hafuer bortpantet udi 9 aars tid at ræigne fra Midfaste først kommende 1739 oc til Midfaste 1748 d. 18. gaard i Olsker Bachegaarden kaldet lige paa samme maade som ieg dend self I pandt hafuer af min kiere broder Erich Pedersen som nu samme gaard beboer efter dit hans til mig udgifuene pandtebref af dato: 4.de Julli 1738 for penge 420 sldr; siger firehundrede oc tyfue sldr., oc det til Erlig oc Vælacte mand Jens Pedersen oc hans hustru Elne Hansdatter som nu ere boende udi Wester Marie sogen paa 63: gaard, oc maaErm. Jens Pedersen oc hans hustru tilfløtte forn. 18. gaard om Midfaste 1739 eller før, Lige som Erich Pedersen dend for mig Rødeliggiør, oc da skall oc maa Jens Pedersen Nyde oc bruge eftermelte 18de gaard Ligesom min broder Erich Pedersen dend self skulde bruge, det være sig husbøgning, ager, Eng, skou oc March, sambt ald gaardens tilhørende saa vit som Iche Hans Mortensen oc hans hustru tilkommer at nyde efter en Contragt af Datto 7de Marti 1738, oc lofuer Jeg Christopher Hansen for mig oc Arfuinger, at holde forn. Jens Pedersen oc hans arfvinger, for saa vit dette pandt angaaer uden skade oc skadeslidelse i alle påtenchelige maader oc tilfelde som paakommes kunde af huad Naun det hafue Motte.
Dette til bekreftelse hafuer ieg min egen haand her neden underskrefuen, sambt oc med mig til Vitterlighed at underskrifue ombedet disse efterskrefune 2de mend af Hasle Nembl. Jørgen Olsen oc Peder Jensen, huilket ieg oc videre inden tinge huor begieres gestendig er.
Datum Hasle d. 11te Julli Ao 1738
Chritopher CHS Hansen
Efter begiering til Vitterlighed Testeres
Jørgen IOS Olsen og Peder PIS Jensen
Læst paa Nørreherrets ting d. 11te Julli 1738 og Protocoleret under Foll. 127 anden side, saa oc samme tid af Christopher Hansen for retten vedstaaed, Mens udleveret af Retten d. 15: augusti.
Testeres af Rettens betienter P: Escelsen og L.A. Birch
—————

Kontrakt mellem Hans Mortensen og de tre brødre, 11. august 1738

Kilde: Skøde- og Panteprotokollen, fol 190

No. 1 en halv Rigs dahler.
Efter den uenighed som for nogen tid siden imellem os underskrefne skal vere begaaed i adskillge maader med stefnemaal og deslige 18de gaard i Olsker angaaende, da bekiender vi os underskrevne hermed denne Contracht, trete og uenighed at fore komme saaledes med hinanden at vere forenede
At hvad sig anlangendis er det kiøb og skiøde bref Jeg Erich Pedersen og min Svigerfader Leutenant Hans Mortensen i Ohlsker Sogen paa Bekegaarden boende, haver bekommet, bliver ved sin fulde valeur som er af dato 7 Martii 1738, tillige den imellem mig Erich Pedersen og mig Hans Mortensen oprettede Contracht af 7de Marti sidst uprejudicerlig at vere, og de udgangne og tinglyste pandte breve, det første af Erich Pedersen til sin broder Christopher Hansen udgivet af dato 4. juli sidstliden, et andet pandte bref paa 18de gaard i bemelte sogn af Christopher Hansen udgivet til Jens Pedersen i Vestermarie sogn bliver og ved sin fulde valeur og vedkommende til efter Rettning.
Naar at Christopher Hansen ved sig self eller hvem hand 18de gaard i bemelte Olsker sogn vil bort Pandte forskaffer os forvarlig og i bestemmelig og loulig tid mig Hans Mortensen og min hustru vores Undentag efter den imellem Erich Pedersen, og ieg Hans Mortensen oprettede Contracht som ovenmelter af 7de Marti 1738 oc i fald ovenmelte Christopher Hansen til nogen i hvem det vere kunde ermelte 18de gaard skulde vilde bortpandte haver hand dog til mig Hans Mortensen og min hustru som den der er hovetpandt haver forskaffe mig og hustru det efter ovenmelte Contrachts indhold betimmelig og loulig tid, voris undentag tillige, om nogen skulde paa komme af dennem som gaarden skulde beboe, os til hielp at være paa voris alderdom. Alt dette saa vit imellem os forhandlet er, som ovenskrevet er, og vi vil gestendig vere hvor begieris, og betahler ieg Erich Pedersen de 100 sldr som ere bestaaende hos Mats Clemet i Hasle tillige paadraen Rente 18de gaard angaaende efter kiøbebrevet.
Datum Bachegaarden den 11te augusti Ao 1738.
Hans HMS Mortensen, Christopher CHS Hansen, Erich Pedersen, Jens IPS Pedersen.
Læst paa Nørre herrits ting d. 29. augusti 1738 og af vedkommende forening indstaaed og Protocoleret under Foll. 132 første side testeres Rettens betienter. P: Eschelsen LA Birch.


RA, Rentekammeret, Dokumenter vedr. kommissionen af 1738, 361-65, mappe med 115 memorialer.

De allernaadigste kongl. Maits. Høye Herrer og beskikkede Commisarier.

Jeg underskrefne fattige Kvinde, Martha Margrete Hans Mortensdatter af Olsker sogn, Er høyligen for aarsaget, at ved kaste mig for de høye herrers føder min nød og trang i det, hvorledes min mand Erich Pedersen i bemeldte Sogn utilbørlig handler mod mig, at Naar hand havde bragt det saa vit med andres tilskyndelse og mine forældre Raade mig til at ieg endelig skulde begive mig i egteskab med ham i hvor vel at ieg var saa ganske ung og havde ingen løst til ham, mens maaskee hand alligevel giorde det at hand med mig kunde faa mine forældre gaard d. 18: i Jordebogs tallet i fornefnte Olsker sogn og naar det saa skeet var at min fader soldte os Begegaarden for Ringe priis og der i gaf os 100 sldr. til hiemgift og da det var giort pandted ermelte min mand gaarden bort til sin broder Christopher Hansen som er boende i ermelte sogn paa Broegaard, og det imod min og mine forældres Villie og samtøke og Christopher den igien hen pandted til en fremmed, som haver fløt ind paa gaarden og i saa maader giort mig husse vild. Ja og draget fraa mig, til bemelte sin broder paa Broegaard og icke søger seng eller sæde hos mig. Ja og ydermeere haver ermelte min mand nu siden sidstleden høst bortsolgt uden min Villie alle hænde Slags sæd som stod og voxte paa Marchen som hand og ieg forgangne foraar til samme gaard lagt haver med videre voris løs øre gods imod min Villie bort soldt haver, saa ieg icke haver noget til ophold helst og som ieg icke haver bekommet ringeste skilling af pandte penge eller løsøre gods, hvorforre ieg var for aarsaget ved en fuldmegtig Anders Krak, for fornefnte min mand for saadan hans omgang til tinge at lade tiltalle og strax der efter haver samme min mand paakast min fader Hans Mortensen en sag for nogle ord som hand skulde have udsagt om Erich Pedersen, hvilket min fader ved ingen rede til at skulde have sagt, og som jeg min samme Sag i saa maader imod min Mand haver ey midel at udføre hvorfore ieg i dybeste ydmyghed indfalder til de høye herrer og Commesarier med bøn og begiering at forskrefne min mand Erik Pedersen maatte vorde til sidesat og icke skille mig ved min gaard, som hand og ieg af mine forældre kiøbt have. Ja liggeledes sæden og andet løsøregods og som bemelte min Mand haver draget fra mig som melt er, og jeg icke haver nogen tidlid til ham som sagt er, hvorfore at ieg formoder at de gunstige herrer bliver mig behielpelig ved geistlig Ret fra ham at blive adskildt.

Jeg er her om mit andragende de gode herrers milde skær og hielp begierendes for blivendes deris ydmygeste og Ringeste

Tierner Inde

Marta M M Margrete

Eget shrefet Navne

Olskersogn d. 24. Novembs 1738

Som concipist Andres Krak


Skøde på hus i Tejn, som Hans Mortensen køber 21. juli 1741

Kilde: Skøde- og Panteprotokollen, fol 213b

Kiendes Jeg Mig Karne sal. Jens Nielsen boendes i Tæin oc her med for alle Vitterliggiør at ieg tillige med min lauverge Jep Larsen hans raad oc samtyche hafver saalt oc afhendet saa som ieg her med selger oc afhender en min fri ejendoms løche, huuseplads oc kaalhauge Rom udi samme løche beliggendes i Tæin, oc det til ædele oc Mandhafte Hr. Lieutn, Hans Mortensen oc hans Hustru Sissele Nielsdatter for penge 20 sld, oc 4re skeppe Korn oc en skeppe erter, som at bmt Hans Mortensen til mig med reede penge oc forsuarlig god sæt betalt hafuer, saa at ieg tacher for god oc reedelig betalning saa væl som for dend forste st som for dend siste oc siste ofr første, saa at samme obenmeldte løche, huuseplads oc kaalhauge rom skal efter denne dag være Hans Mortensens hans hustru oc arfvinger til evindelig arf oc ejendom tilhørende, oc kiendes ieg mig ingen meere ejendom, deel eller rettighed at hafue eller til samme løche, huseplads oc kaalhauge rom huilken for mig mine børn eller arfvinger i nogen maade, oc lofuer ieg her med tillige med min lauverge Jep Larsen ved dette mit udgifne bref kraf at være Hans Mortenses rette hiemmel oc til stand, oc at holde hannem derforre uden skade oc skadeslidelse udi alle optenchelige maader, oc desydermere til sandheds bekreftelse hafue ieg dette med min egen haand underskrefuet, oc venlig ombedet min lauverge, oc disse 2de undertegnede dannermend her af Olsker sogn dette med mig til vitterlighed at underskrifve,
Datum Tæin d. 21. Julli 1741
Karen KND Nielsdatter, som lauverge testerer Jep ILS Larsen
Efter begiering til Vitterlighed testerer Anders Pedersen Skou og Wæidich VHS Haagensen
Læst paa Nørreherreds ting d. 17. november Ao 1742 oc af Karen sl. Jens Nielsen oc hendes lauverge Jep Larsen for Retten vedstaaed oc protocoleret under foll 259 anden side Testerer rettens betienter E. Eschelsen og L.A. Birch

[ I skiftet efter Jens Larsen den 13. december 1737 bor enken på en 4 stolperums stort hus vurderet til 10 daler samt med Krobhus og til huset hørte et engehul og stengærde der rundt om, endnu lyche på td. Land med sandjord tillige med en kålhaveplads i samme lyche for 20 daler.
Jens Larsen første hustru hed Ellen Madsdatter od børbebe efter første ægteskab var en datter ved navn Karen Jensdatter på 23 år. Og efter med enken er to sønner: Jens Jensen på 9 år og den yngste Niels Jensen som kun var 2 uger gl.]


Dåb af Carl Friderich

Kilde: Olsker kirkebog

24. december 1741 blev Martha Margretas uægte barn døbt i St. Ols kirke og blev kaldet Karl Friderich, Sidsel Hans Mortensen bar det, fadderne var Peder Olsen i Tejn, Morten Pedersen, Jens Pedersen, Bold Jacobsdatter og udlagt til barnefader en segiant ved Prindsens Regiment Karl Friderich.


Skifte efter lejermålsdom, 6. april 1742

Kilde: Skifteprotokol – Landsogne 36, pag. 178b

Anno 1742 dend 6 April indfandt sig efter begær paa Hans velbrd. Hr Amtmand Urnes vegne, saavel som på skifteskriver lieut. Thies vegne Skiftefuldmægtig Peder Pedersen Gyrsting, tillige med de 2de Vurd.Mænd Ole Olsen Sonne og Haagen Weidigsen af Olsker Sogn for at registrere og vurdere Erich Pedersen paa Bakkegaard i samme Sogn, hands ganske Boe og Midler, og for at skiønne om noged fra den bortskyldige Giæld maatte være til overs, hvoraf Hands Maist. Dend ½del kunde tilkomme eftersom Erich Pedersens hustru Martha Margrete Hansdatter sig i Egteskabed med Leyermaal skal have forseet og altsaa hindes boeslod forbrudt, Hvorda indfandt sig paa velædle Hr. Amtforvalter Schrøders Vegne Sandemand, her i Sognet, Peder Nielsen, som for Skifteretten producerede en Doms Ret ganged under voris Herreds Ting d. 9 Marti dette Aar. Hvis Doms slutning heri forretningen blev begært indført saa lydende:
Som Velædle Hr. Amtsforvalter Schrøder her til Nørre Herrets ting som holtes d. 9 feb. 1742 efter sognePræsten Velædle Hr. Mahler angivelse haver ladet indsteufne /: ved en skriftleg Stefning dat. 26. Januar samme Aar:/ Erich Pedersen af Olsker Sogn, hands hustru Martha Margrete Hans Mortensens datter, som nu erhos sin fader Hans Mortensen i Teyn udi forbenævnte Olsker Sogn, andggl. At hun udi sit Egteskab har begaaed Lejermaal med en Sergiant i Københafn ved Naun Carl Friderich under CronPrintsens Regiment, Saa var og med bemt. Stefning indkaldet fornt. Qvindes mand Erich Pedersen og fader Hans Mortensen med videre som af Stefningen og Acten kand erfares hvordan nævnet Qvinde Martha Margrete tilstod her for Rætten at have begaaed lejermaal i sit Egteskab med forbent. Sergiant Carl Friderich og hendis Mand Erich Pedersen, saavel som faderen paa hendis vegne, ikke hafde noged, langt mindre vilde sig andtages hende at forsvare, altsaa efter hendes egen tilstaaelse for Rætten kiendes og hermed dømmes for Ræt, at hun bør for sit begangne Leyermaal udi sit Egteskab, at straffes og andsees paa hendes yderste Formue, som første gang, samt at erstatte til Velædle Hr. Amtsforvalter denne Sags omkostninger med 2 RD. Dets til Vidnesbyrd under mit Zignet. Actum Anno Die et Loco ut Supra. LS og LA Birch.
Anno 1742 d. 24 Martii haver vi undertegnede rigtig forkyndt denne afsagde Dom for Erich Pedersen, saavelsom hands hustru Margrethe Hans Mortensens datter, hvortil de svarede, at de icke denne Dom videre til nogen Rett lade indstæfne. Olsker Sogn 24. martii 1742. Peder Nielsen, Jacob Pedersen, Jep Larsens Navn L.S.
Bendt. Dom blev her af Skifte Rætten paa skreven og dernæst tilbageleveret; Dernlst blev Skifte Rætten sadt etc: og derefter vurderet som følger.
En sort graae Hoppe 7 dr, en hvidgraa dt 5 dr 2 mk, en rød foele 3 dr., sortbroged Koe 3 dr 2 mk, en vidrygged Tyrkalf 1 dr., en hvid qvigekalf for 2 mk, 3 faar 2 dr. 1 mk, et lam 2 mk, 2 gl. gies 2 mk, en sorthvid galtgris 2 mk, ellers fandtes en sorthielmed qvie 1 dr., 4 hjul uden jern 2 dr., 2 runde piile? Jern 3 dr, 2 aske planker 2 mk, en flæked ask 6 sk, et anstryger fyrre vraaskab 3 mk, en ege halvkiste 2 mk, et øl anker 4 sk. En aske bagstol 12 sk, en bænkedyne syed i flammer 2 alen lang 1 mk, en stolpe over his Anders Pedersen Bekkegaard 12 sk,, en blakerauned bolster overdyne 3 mk,, en hvid bolster underdyne 3 mk,, en blaarenned bolster hoved dyne 1 mk 8 sk, 2 blaaranned olmerdugs hoved dyner 4 mk, , et blaarg. Lagen 6 sk, en syed hynde 6 sk, 3 tin tallekener mk PES EHD 1727 for 2 mk 10 sk. 2 ? skp torsker Rug 2 mk, saa og 6 nye skæpper rugsæd 1 dr 2 sk, 1½ td byg 9 mk, 3 tønder torsked haure a 2½ mk er 7 mk 8 sk., 3 skepper erter 2 mk 4 sk, et læs hø 1 mk 10 sk, dernæst angaf Erich Pedersen at dette Boe havde udestaaender en del som følger: Hos Hans Hillebrandt i Allinge 37 daler 3 mk, udb. Christian Pedersen her i sognet 5 daler, Sartvig Hjulmager i Allinge 3 mk, udb Jens Sørensen her i sognet 4 daler, Jesper Hansen i allinge 20 dr, Hagen Larsen ibm 1 dr 2 mk, udb Lars Larsen Rysk. 2 mk. Efter tilspørgelse var ey vidende til boets bæste af løsøre Gods efter som gaarden har væred bortpanted og hvorved Erich Pedersen ingen synderlig husholdning har haft. Summa boets løsøregods = 81 daler 1 mark 8 skilling.
Derefter producerede da Erich Pedersen en skiftecontrakt indgaaed at Erich Pedersens hustru fader Hans Mortensen og hans stedfar Peder Ibsen da boende paa denne 18 selvejergaard saavel som Hans Mortensenhans søstermand Peder Larsenn, som nu ved døden er afgt. Men da boede i Riisebye i Clem. Sogn, hvormed bemt 3. personer har indgaaed følgende forening sees at slute forbnt. Hans Mortensen efter Borringholms Skik og Vedtægt var nermest berettiget til at indfrie og tiltræde bemt, 18 Selveyergaard her i Olsker med al dens Sædes adgang og beboelse Rættighed følger og tilhøre forbmt Hans Mortensen, med alt hvad samme Gaard med ald rette var tilliggende indtet undtaget eller fraskilt i ringeste maader ag´f Naun haves kunde, naar hand betalede til hands stedfader indbnt Peder Ibsen dend Summa 140 dr., saa og skulde forbemt Hans Mortensen betale af bmt. Gaard til hands søstermand Peder Larsen i alt 40 dr og hvormed de paa alle sider var vel tilfreds, med videre som samme Contract vedtløftog indeholder der var dat. Olsker Sogn d. 6. juni 1714, saa og saaledes underskreved Peder Ibsens eget Naun PIS, Hans Mortensens Naun HMS, Peder Larsens eget naun P.L.S. til vitterlihed efter begiering Henning Kiøllers naun HTK, Gregers Ibsen. Bmt. Contrav´ct befandes paategned af den paa voris Herrets Ting dend 8. junii 1714 var loulig læst ogtinglyst som var bekræftet af Jens Nielsen og Hans Poulsen, Ligeledes befandtes samme Contract paategned at Hans Mortensen har til hands Stedfader Peder Ibsen paa contractens Indholdbetaltes penge 100 dr hvilken paategning var dat. 29. juni 1714 og bekræftet af Peder Ibsen. Tillige blev forbmt. Skifte Contract herfor Skifterætten observered, paaskreven og tilbage leveret.
Og som dagen var forløben saa opsættes dette skiftetil i Morgen da alle vedkommende sig igien betiids haver at indfinde, Datum ut supra. P.B Gyrsting, Peder Nielsen, Ole Olsen Sonne, Haagen Weidichsen HVS, Hans Mortensen HMS, Erich Pedersen.
Næst paafølgende 7. april blev dette Skifte atter forelaged i Overværelse af alle de i gaar tilstædeværende vedkommende. Hvor da Rætten efter blev sadt som i gaar sked er etc. Og derefter forrætted som følger:
Erich Pedersen producerede et Kiøbebref udsted af Hans Mortensen daværende Lieut. Ved nørre Herrets Compagnie og boende paa den bemt. 18. Selvejergrd i Olsker Sogn, hvorudi bemt. Lieut. Hans Mortensen kjendes og for alle vitterliggiør at hand af fri Villies velberaad Hue og Sind, saa og med hands kiære h. Sidselle Nielsdatter Raad, villie og Samtyche haver solgt skiødt og afhændt, fra sig hands hustru og Arfv. Forbmdt hands da tilhørende 18. Selvejergaard i Olsker Sogn til hands dattermand Erich Pedersen, hands hustru Martha Margrete Hansdatter og deris arfvinger for Penge 420 Dr., hvorpaa er betalt 320 Dr. De øfrige i rest som var 100 Dr udviser samme kiøbebref at skulle blive udi Gaarden bestaaende, uden rente indtil enten af Lieutn. Hans Mortensen …….lifs haver eller de maatte blive paaæsked, da Erich Pedersen dennem al udbetaler imod Quittering enten alle eller nogle sig behøve oh hands hustru dennem behøver og maatte kunde tænke som … Erich Pedersen og hustru oprettede Contract… med Hans Mortensen og hans kiærestes undertags til deres ophold på bemt. 18 Selvejergaard skal forklares, som contracten af 7. Marti 1738 viser og som da Lieugt. Hans Mortensen med hans hustrus samtyche haver solgt skiødt og afhendet 18. selvejergaard heri Olsker til dattermand Erich Pedersen og hans hustru Martha Margrete Hansdatter og deres arfvinger for 420 Dr, skal..

[købebrevet, der er afskrevet fuldstændigt her – overspringes
Derefter refereredes Hans Mortensen Undentagskontrakt fra den 7. marts 1738, samt Erich Pedersens halvbroder Christopher Hansen pantetager af gården for 440 dr. – hvilket pantebrev blev beskrevet. Christopher Hansen pantsatte gården videre til Jens Pedersen i 9 år, hvorfor betalingerne skete på en måde, således at Erich Pedersens gæld til sin broder Christopher Hansen var 240 dr. Jens Pedersens pantebrev på 9 år blev ordnet på den måde, at 100 dr. som stod i gården blev Hans Mortensens 100 dr. Indløst. Hans Mortensen boede nu i Tejn.]

Pengestrømmene er ret indviklede, men da summe af gælden blev opgjort til 523 daler 1 mark 8 skilling var det 22 daler mere end værdierne, var der ingen værdier og ej en boeslod til Marta Margrete, som hun kunne miste til kongen.


Kontrakt mellem Jens Pedersen og Erich Pedersen, 3. oktober 1743

Kilde: Skøde- og Panteprotokollen, fol. 221b

Som jeg underskrefuende Jens Pedersen boende paa 18de Gaard i Olsker sogn som bemelte gaard af Christopher Hansen paa Brogaard i bemelte sogn til beboelse udi fulde 9 aar pantet haver, oc som Erich Pedersen som bemelte gaard til Christopher Hansen forhen bortpantet hafuer, oc Jeg Jens Pedersen efter mit pantebref bemelte gaard hafr til beboelse udi fulde 9 aarsom meldt er, altsaa efter bemelte erich Peders begiering ere vi begge venlig forenede oc acorderet at Erich Pedersen skal tillige med mig efter dato at regne hafue den halve deel af bemeldte 18de gaard til brug oc dørchning være sig med ager, eng, skou, skoubund, kløfgang, vadt oc tørt oc i alt huad naun nefnes kand, saa vit som bemeldte gaard er tilhørende Indtil bm 9. panteaars udgang, oc der af tillige med mig at udrede dend halfue deel af huis baade skatter, rente oc undentag i alt saa meget som af bemeldte gaard bør afgaae oc udredes, oc naar som Jens Pedersens 9 panteaar ere til ende, skal Jens Pedersen atter igien udi fulde 5 aar hos Erich Pedersen hafue dend halfdeel af bemeldte 18de gaard til brug oc dørkning oc udgifue lige som Erich Pedersen dend udi Jens Pedersens Pandteaar haft hafuer oc med skouen til dend bemeldte gaard i br siste 5 aar at forholdes at bm. Jens Pedersen der af skal hafue til sit fornødne brug, saa oc skal Jens Pedersen udi de 3 siste aar som hand den halfue gaard beboe hafue dend stue som ieg Erich Pedersen nu hafuer, oc det herbergshuus, oc ieg Erich Pedersen den anden stue oc det herbergshus, huad sig det paa bemeldte 18de gaards grund staaende udhuus, da tages vi huer dend halve leie, at dette saaledes fast oc urøgelig holdes skal som af os begge som indbemeldte er, Testerer vi med med begge vores hender, oc med os til Vitterlighed at underskrifuee fændrich Anders Rømer af Rutsker sogn oc Hans Thommesen af Olsker sogen at underskrifue.
Datum 18. gaard i Olsker Sogn d. 3. octobr. Ao 1743
Jens IPS Pedersen eget skrefne naun – Erich Pedersen’Til vitterlighed efter begiering A.C.Rømer, Hans HTS Thommesen.’Læst paa Nørreherrets ting d. 11. october 1743 oc af Jens oc Erich Pedersen for retten vedstaaed oc Protocoleret under foll. 368 anden side.
Tested af retten betienter P. Eschelsen og L.A.Birch


Derr findes et pantebrev (pag. 258) udgivet af Erich Pedersen på Bakkegaard den 18. sg. I Olsker sammen med min kiære hustru Bendte Christensdatter på 300 sld. til Andreas Kofoed i Rønne, 21, januar 1747 (ikke transskriberet)


Skifte efter Hans Mortensen, 1. december 1749

Kilde. Skifteprotokollen nr. 36, pag. 751b

Hans Mortensen, herreds løjtnant, undentag fra den 18. gård i Olsker
Efterlevende hustru: Sidsele Nielsdatter. Laugv: Jesper Hansen, Allinge.
A: Susanne Hansdatter f. o 1713 død 17/6 1762 (49 år ved død), gift 22/2 1736 med Hans Hansen, sandemand, Rutsker. Susanne var tidligere gift den 4/7 1732 med Peder Thorsen, der døde den 21/11 1735 på 21. Bakkegaard i Rutsker.
B: Maren Kirstine Hansdatter f.o 1717 – død efter 1786) trolovet 5/7 1736 gift i Olsker den 12/10 1736 med Peder Pedersen (død 1767), 16. Sg. Rø.
C: Marta Margrethe Hansdatter, gift (overstreget) i København. Værge: Lars Pedersen, 55. Sg. Klemensker.
Sidsele Nielsdatters forældre var Kaptajn Niels Nielsen, 9.sg., Olsker

[skiftet er ikke transskiberet, her gengivet fra John Christensens registrant – med enkelte rettelser]


Skøde på hus og løkke i Tejn, 1750

Skøde og panteprotokollen pag. 285 – 5 november 1750
Sidsele afg. Hans Mortensen solgte en løkke, med stengærde omkring, beliggende i Tejn nord for hendes hus, tillige med 7 stolperum hus, som er lade hus og to små kålhaver der ligger op til for 60 slettedaler. Køberen var Hans Andersen Krak.

[Ikke transskriberet]


Skifte efter Sidsele, Hans Mortensens enke, 1758

Kilde:Skifteprotokollen nr. 37, Side 608b. 1758. 7. Dec.

Sidsele, enke, Tejn, Olsker.
Afg. Hans Mortensen.
3 døt.
A: Susanne Hansdatter, gm. Hans Hansen, sandemand, Rutsker.
B: Maren Hansdatter, gm. Peder Pedersen, Tyskegård, Rø.
C: Martha Hansdatter, død. 1 søn.
1: Carl Friderichsen, f. 1742. Værge: Moders søsk.barn, Lars Pedersen, 55. Sg. Klemensker.

[ikke transskriberet med kun med nedenstående uddrag:]
Boede i Tejn i et hus bestående af 6 stolperum samt 2de små havepladse, en synden og en norden huset for 20 daler.
Erich Pedersen på 18. gård angav ved skiftet at ifølge undentagskontrakten manglede han at betale 3 daler
Med øvrigt løsøregods blev boet vurderet til i alt 48 daler 3 mark 6 skilling.
Gælden bestod i kvindes begravelsesomkostninger på 16 daler som svigersønen Peder Pedersen havde betalt.
Skriverens salær på 8 daler blev betalt ved at han fik udlagt en jern kakkel ovn ”Marie Mynster med jern skinner og skruer”.
Den yngste datters søn Carl Friderick blev foræret en jernbunden kiste, som var undtaget skifteregistreringen. Kisten blev overdraget til drengens værge.


Oplysninger om Carl Friderik – Karl Frederiksen:

Kirkebogen

Carl Fredriks ved Slottet døbte 14/3 1779 en pige med navnet Marta Kirstine, Hun blev begravet 14/11 1779.

Carl Fredriks  døbte en datter den 15/3 1784 Marta Sophia (hun må være død inden 1787)

Folketællingen  1787

  • Carl Fridric, Huusbond, 40 år , gift, 49.familie, På slottet Hammers Huuses grund. Daglønner og Betler
  • Margretha Hansdatter, hans Hustru, 41 år
  • Carl Kofoed, 5 år
  • Sissel, 12 år
  • Margretha, 3 år

Folketællingen 1801

  • Carl Friderik, Husbonde, Gift, 57 Sandvig, Ahl Gaden No 4, lever af Dagløns Arbejde
  • Margrethe hans Kone, Gift, 56, Sandvig Ahl Gaden No 4
  • Sidselle, deres Datter, Ugift, 24 år

Allinge Sandvig kirkebog

Død 4. juni 1808 Carl Fredrichsen, 66 år

Skifteprotokollen

Skifte efter Carl Frederiksen hos Margrethe Carl Friderichsen, enke i Sandvig den 11. dec. 1809. Arvingerne var enken og børnene: Hans Carlsen, Morten Carlsen, som var død (1 søn 2 døtre), Sidsele Carlsdatter, 31 år, Martha Sofie, 26 år, som var i ægteskab med Jesper Jespersen i Sandvig.

Hus med kålhaveplads 66-4-0 + andet- gælden balancerede med 74-2-4, der var derfor intet at arve.