Regnskaber 1740-1749

”Allerunderdanigste Regenskab for Bornholms Lands Jordebogs Indtegter og Udgifter for Aar 1740”

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-14 Jordebogsregnskab 1740

Underskrevet af C. Schrøder

16-182 Bilag til Jordebogsregnskab 1739

Pag. 16-17, Specifikation over nummererede og litraherede beviser for Contributions-, Jordebogs og Ammunitionsregnskaber for 1740.
Pag. 18-20, No. 1, Specifikation over jord der er tilkommet kongen siden jordebogen den 16. juli 1696 på nær det der er kommet til siden udmarkskommissionen i 1720.
Pag. 21-24, No. 2, Rentekammerets problemformulerede spørgsmål og amtskriverens resolution over forskellige poster: 1. Manglende betaling af kendelsespenge, jfr. Forrige års specifikation. 2. Om fæstepenge af udmarksjord og om problemet med at unge mennesker må rejse fra landet. 3. Om gårde der er langt til betaling for civilbetjentene, 4. Om at bønderne sognevis i januar måned må møde på amtstuen for at få deres bøger efterset. 5. Om mangel på skoler. 6. Amtmandens aflønning.
Pag. 25-26, No. 3, Ekstrakt af fæstebogen over gårde og udmarksjorder fæstede 1737. Med fæstepengeangivelse. Ordnet i kronologisk orden.
Pag. 27-30, No. 4, Specifikation over kendelsespenge 1740.
Pag. 31-33, No. 5, Rentekammerets betænkning over Tygegaard, den 23. vornedgaard i Ibskers, salg og manglende betaling af kendelsespenge, samt andre gårde med samme problem.
Pag. 34-37, No. 6, Forklaring på restancer af manglende kendelsespenge-betaling på grund af pant, børnegods eller af enkerne.
Pag. 38-39, No. 7, Beregning over Lejermål og helligbrøde med 23 litraherede (litr. A- X) beviser
Pag. 40-93, Litr A-X, Indberetning fra sognepræsterne.
Pag. 49-65, Tingsvidner for Søndre herred om lejermålsdomme.
Pag. 76-78, Tingsvidner for lejermålsdomme i Nørre herred.
Pag. 79-85, Skifteforretning over Udbygger Jens Hansen hus på Dynnegaardsgrunden i Klemensker efter at han havde begået lejermål i sit ægteskab.
Pag. 89, Olskerpræsten Mahlers indberetning af udbygger Jens Skomagers juleleg og at han satte sin hat på spil om aftenen den 2 søndag efter helligtrekonger.
Pag. 94-99, No. 8, Rønne bys regnskab med beviser.
Pag. 100-106, No. 9, Nexø og Aakirkebys regnskab med beviser.
Pag. 107-116, No. 10, Svaneke Bys regnskab med bevise.
Pag. 113-116, Auktion over en bjælke der var fundet i søen ud for Svaneke, med kvittering for findeløn
Pag. 117-133, No. 11, Hasle, Allinge og Sandvig Byers regnskab med beviser.
Pag. 124-128, Mahlers attest på lejermål på Hammershus mellem Cronenbergs tjener, konstabel Ole Johansen Brygger og Catrine Hansdatter i Sandvig, samt dom
Pag. 134-138, No. 12, Specifikation over landgildesmør og udmarksjorde som er betalt med penge a 16 rd. tønden.
Pag. 139-140, No. 13, Auktion over drivtømmer, som blev fundet forskellige steder
Pag. 141-142, No. 14, Indkomne restancer for 1739
Pag. 143-144, No. 15, Specifikation over de 42 frivorneder under 8 tønder hartkort der kun skulle yde halve ægtepengeafgift.
Pag. 145-146, No 16, Den 20. vornedgård i Aakers levering af 3 tønder rugmel til hospitalet.
Pag. 147-152, No. 17, Specifikation over gårde der er øde eller er forarmede og som derfor yder mindre landgilde.
Pag. 153-166, No. 18-24, Kvitteringer for transport af landgilde til Københavns provianthus.
Pag. 167-168+173-180, No. 25+28-31, Levering af korn og smør til Christiansø.
Pag. 169-172+181-182, No. 26-27+32, Levering af korn til brød for militærets forplejning.
Pag. 183-184, No. 33, Beregning af svind i landgildekornet.
Pag. 185-189, No 34, Jordebogsrestancer for 1740.

”Allerunderdanigste Regenskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtegter og Udgifter for Aar 1741”

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-15 Jordebogsregnskab 1741

Underskrevet af C. Schrøder

16-225 Bilag til Jordebogsregnskab 1741

Pag. 17-18, Specifikation over nummererede og litraherede beviser for Contributions-, Jordebogs og Ammunitionsregnskaber for 1741.
Pag. 18-21, No. 1, Specifikation over jord der er tilkommet kongen siden jordebogen den 16. juli 1696 på nær det der er kommet til siden udmarkskommissionen i 1720.
Pag. 22-23, No. 2, Amtskriver C. Schrøders 4 poster til amtmand Urnes attestation.
Pag. 24-27, No. 3, Ekstrakt af fæstebogen over gårde og udmarksjorder fæstede 1740. Med fæstepengeangivelse. Ordnet i kronologisk orden.
Pag. 28-30, No. 4, Specifikation over kendelsespenge 1741.
Pag. 31, No. 5, Beregning for lejermål og helligdagbrøde for hele landet (Der mangler en eller to sider)
Pag. 32-63, Litr A-Æ, Indberetning fra sognepræsterne.
Pag. 33-38, Tingsvidne fra Vestre herred ang. lejermål mellem Karen Stolts Østerlars og Peder Ibsen på Ole Larsens grund i Vestermarie.
Pag. 64-78, No. 6, Rønne bys regnskab med beviser.
Pag. 70-71, Auktion i Rønne over skibsanker mm
Pag. 75-78, Designation over sædejord og eng i Rønne bys frihed, med angivelse af skatter. Opdelt i kvarterer
Pag. 79-95, No. 7, Nexø og Aakirkebys regnskab med beviser.
Pag. 88-92, Oversigt over beboerne i Nexøs 4 kvarter som har jord i byvangen og med angivelse af skatterne.
Pag. 93-95, Aakirkebys borgere, der har avlsjord som skulle beskattes
Pag. 96-100, No. 8, Svaneke Bys regnskab med bevise.
Pag. 101-120, No. 9, Hasle, Allinge og Sandvig Byers regnskab med beviser.
Pag. 114-116, Hasle bys beboere inddelt i fire kvarterer, med angivelse af jord i byvangen og som skal beskattes.
Pag. 117-120, Allinge og Sandvigs beboere, som har jord i byvangen, der er beskattet.
Pag. 121-124, No. 10, Specifikation over landgildesmør og udmarksjorde som er betalt med penge a 16 rd. tønden.
Pag. 125-127, No. 11-12, Auktion 5. april 1741 over strandet svensk skib i 1739 med porcelæn og som blev solgt på auktion i 1741 og indbragte 53 rd 18 sk. Underskrevet regnskab Hammershus 19. maj 1741 af Cronenberg.
Pag. 128-129, No. 13, Et strandet skib mellem Pedersker og Aaker sogn blev solgt på auktion. Indtægterne blev brugt til passagerernes begravelse og resten (7 rd 4 mk 8 sk.9 tilfaldt kongen, da ingen ejer gjorde krav på skibet.
Pag. 130-131, No. 14, Auktion over et skibsanker mm som blev bjerget ud for Sandvig med kvittering af bjergerne.
Pag. 132-136, No. 15-17, Auktion over en båd, der blev bjerget af Ole Lars Kaas i Olsker sogn.
Pag. 137-140, No. 18, Specifikation over udmarksjorde som siden 1738 og til 1740 var indtaget og ved dom pålagt mulkt. Dom over to udbyggere i Nylars som havde indtaget udmarksjord og opsat 6 stolperums hus 6 vornedgaards grund – gengivet i kopi.
Pag. 141-143, Tingsvidnesag over udbygger Svend Hansen (ud for den 26. gård) og Hans Larsen (ud for den 25. gård) i Klemensker. De havde begge indlagt udmarksjord, men havde nu forladt landet.
Pag. 144-148, Dom over udbyggere i Bodilsker Hans Madsen på lyngen og og Peder Ibsen på Balka mark.
Pag. 149-152, Tingsvidne og dom over Peder Ibsen, Balka og tre andre, der havde anket herredstingsdomme til landstinget.
Pag. 153-168, No. 19, Tingsvidne fra Nørre herred ang. to udbyggere, Jens Hansen snedker og Mads Pedersen i Klemensker på Dyngegaards grunde, der havde kørt tørv en søndag og derfor havde forbrudt sig med helligbrøde. Imidlertid var sagen også en sag der var tyveri af syv læs tørv, der skulle køres i Rønne for at sælges. Sagen var omfattende og førte til en dom.
Pag. 169-170, No. 20, Rentekammerets ordre ang. landgildet håndtering.
Pag. 171-174, No. 21, Restance for landgilde 1740
Pag. 175-176, No. 22, Kapitelstaksten for 1740
Pag. 177-184, No. 23-26, Attest for Rønne, Svaneke; Nexø og Aakirkeby, Hasle og Allinge og Sandvig om at der ikke var indtægter for 6. og 10. penge.
Pag. 185-186, No. 27, Specifikation på de 42 frivornedgårde, der var bevilget halv ægtepengeafgift.
Pag. 187-188, No. 28, Kvittering for at den 20. vornedgaard havde leveret 3 tønder rugmel til hospitalet i Aakirkeby.
Pag. 189-193, No. 29, Specifikation på øde og forarmede gårde der betalte mindre landgilde end der er fastsat i jordebogen.
Pag. 194-195, No. 30, Rentekammerets bevillig af 30 rd til den 24. vornedgaard opbygning i Aaker, samt kvittering for modtagelsen af pengene underskrevet af Lars Jacobsen.
Pag. 196-213, No. 31-39, kvitteringer for transport af landgilde til København.
Pag. 214-219, No. 40-42, Søetatens anvisning af levering af landgilderug og smør til Christiansø og til landetatens artilleri.
Pag. 220-221, No. 43, Beregning af svind i landgildekornet på grund af utøj.
Pag. 222-225, No. 44, Landgilderestance for året 1741.

”Allerunderdanigste Regenskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtægter og Udgifter for Aar 1742”

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-16 Jordebogsregnskaber 1742

Indtægter bilag No 1-35
Afgang mod forestaaende Indtægter – bilag No 36-40
Udgifter – bilag No 41-60
Underskrevet C. Schrøder

17-339 Bilag til Jordebogsregnskabet – indtægter og udgifter

Bilagene er angivet ved ”No”, med underliggende bilag betegnet med ”Litr.”

Pag. 18-21, No 1, Specifikation på gods tilfaldet kongen siden jordebogen 1696 dog ikke udmarken som er tillagt efter udmarkskommissionen i 1720 og før den aparte udmarkskommissionens jordebog fra 1729.
Pag. 22-25, Litr. A-B, Rentekammerordre om Bolleris og Fougdedahlsengene i Klemensker skulle bortauktioneres til højstbydende mm. Og auktionens resultat
Pag. 26-27, Litr. C, Bent Kjøllers fæste skal først kræves fra 1743
Pag. 28-35, No 2, Rentekammerordre med krav på tidligere års regnskabsindtægter. Antegnelser med ekstraherede poster med amtskriverens svar (litr. A-B).
Pag. 36-38, No 3, Specifikationer på indkomne fæstepenge 1742
Pag. 39-51, No 4, Specifikation om indkomne kendelsespenge 1742 Med bilag Litr. A den er rentekammerets ordre vedr. Kendelsespenge. Litr. B, Attest på kendelsespenge fr Tygegaard i Ibsker. Litr. C, Specifikation på gårde der ikke havde betalt kendelsespenge efter angivelse fra Horns enke.
Pag. 52-53, No 5, Beregning over lejermålsbøderne for hele Bornholm
Pag. 54-113, Litr. A-CC, Præsternes – og enkelte sandemænds – indberetninger om lejermål og helligbrøde.
Pag. 100-107, Tingsvidne fra Nørre herred ang. sagen mellem Martha Margrethe og Erik Pedersen på 18 dg. Bakkegaard i Olsker Hvor Marta Margrethe havde fået et barn med en sergent i København Carl Friderik –Se artikel: Arrangeret ægteskab og pantebrevsrytteri, 1738
Pag. 114-121, No 6, Rønne By regnskaber over Rønne Købstads jorde for 1741, Regnskaber for uvisse indtægter 1742. Bilag litr. A-D.
Pag. 122-137, No 7, Nexø By o Aakirkebys regnskab for de uvisse indtægter med bilag Litr. A- G.
Pag. 128-129, Lit C, Auktion over bjærget anker og tov.
Pag. 130-152, No 8, Svaneke Bys visse og uvisse indtægter for 1742 med bilag lit. A-F.
Pag. 140-142, Lit. A, Tingsvidne for Svaneke By, der beskriver byens jorde og skatterne, der blev pålagt byen.
Pag. 153-195, No 9, Hasle, Sandvig og Allinge Regnskaber for 1742 med flere u nummererede bilag:
Pag. 163-167, Registrering af Niels Ibsens bo i Hasle eftersom han i sit ægteskab havde begået lejermål med Seine Larsdatter.
Pag. 168-170, Hasle bys register over byens jorde – inddelt i byg-, havre- og sandjorde og hvem der ejer den. Inddelt i fire kvarterer.
Pag. 178-181, Liste over Allinge og Sandvig bys jorde med angivelse af ejer og jordenes størrelse i tønder land og skæppe land.
Pag. 182-191, Regnskab over helligbrøde i 1742 for Hasle, Allinge og Sandvig byer og Nørre herred. Et tingsvidne fra Hammershus birk angående helligdagsbrød, sager som var startet af præsten Hans Mahler, der som sognepræst for Allinge og Sandvig med hård hånd retsforfulgte sine sognebørn.
Pag. 192-195, Attest og tingsvidne ang. retsforfølgelse af Jep Marcusen og Henrich Pedersen for helligdagsbrøde i 1741 i Rø.
Pag. 196-198, No 10, Specifikation over landgilde- og udmarkssmør som efter ordre blev pålagt at betale for året 1740. Med navne og stedsangivelser.
Pag. 199-200, No 11, Rentekammerordre vedrørende korn, der kunne udlånes til indbyggerne eller sælges efter kapitelstaksten fra magasinet. Hvis kornet ikke kunne afsættes til taksten, skulle den sælges til den højestbydende ved auktion. Der blev også angivet hvor meget der skulle sendes til garnisonen på Christiansø.
Pag. 201-202, No 12, Kapitel-taksten der blev ansat på afgrøden i 1741.
Pag. 203-208, No 13-14, Rentekammerets anvisning på salget af landgildekornet, konditioner for auktionen og oversigt over salget. Indtægten beløb sig til 2602 rd 8 sk.
Pag. 209-214, No 15-17, Auktion over skibspumpe mm bjerget i Rø.
Pag. 215-218, No 18-19, ForlovsPenge af arv tilhørende Karen Hansdatter som stod i den 31 sg. i Klemensker. Samt arv tilhørende Anne Nielsdatter, der stod i den 7. vornedgaard i Østerlars.
Pag. 219-226, No 20-23, To tyve Caspar Pedersen og Hans Jensen udbyggere i Bodilsker ang. konfiskering af deres boslod og Kgl. Resolution angående denne.
Pag. 227-242, No 24-25, Tingsvidne fra Nørre herred vedr. den tyverisigtede udbygger i Rutsker Didrich Nielsen for tyveri den 22. og 23. december 1741.
Pag. 243-246, No 26-27, Lars Thorsens dom for skovhugst i Skov- og Jagt Sessionen på Bornholm den 21. dec. 1740.
Pag. 247-269, No 28-29, Kgl. Resolution vedr. Udmarksjords indtagelse i 1739 og tingsvidner, Flere sager blev prøvet ved landstinget.
Pag. 270-273, No 30, Jordebogsrestancer ultimo december 1741.
Pag. 274-275, No 31, Amtsforvalterens henvendelse til amtmanden om attestation på adskillige poster.
Pag. 276-283, No 32-35, Attester fra Rønne By, Nexø, Aakirkeby, Svaneke o og Hasle, Allinge og Sandvig ingen indtægt havde fra 6. eller 10. penge.
Pag. 284-285, No 36, Specifikation over de 42 frivornedgårde, der var fritaget for den halve ægt-penge.
Pag. 286-287, No 37, Den 20. vornedgaard i Aakers levering af 3 tønder rugmel til hospitalet.
Pag. 288-293, No 38, Specifikation over gårde der var bevilget nedslag i landgildeskatterne.
Pag. 294-295, No 38, Rentekammerets bevilling til den 25. gård i Rutsker om nedslag i landgilde på grund af den ringe tilstand.
Pag. 296-297, No 39, Rentekammerets bevilling af 2 års frihed for den 69. gård i Østermarie på grund af ildebrand i 1741.
Pag. 298-299, Samme bevilling for den 3 vornedgaard i Ibsker.
Pag. 300-327, No 41-54, Transportudgifter for levering af landgilde til provianthuset i København og til Citadellet i Frederikshavn, samt til Christiansø.
Pag. 328-329, No 55, Søetatens ordre på levering af brød til garnisonen på Christiansø
Pag. 330-331, No 56, Beregning på byg og havre der enten blev forbrugt til forskellige formål eller solgt.
Pag. 332-335, No 57-58, Rentekammerets bevilling af pengehjælp til Niels Christensen på den 30 gård i Ibsker til hans mange børns opdragelse 8 rd. Med Niels Christensens kvittering
Pag. 336-337, No 59, Restance for landgilde ultimo December 1742.
Pag. 338-339, No 60, Skarpretter Ismael Asthusens kvittering for løn på 60 rd. 56 sk. Penge der var pålagt hver gård (4 sk) og hvert hus (2 sk,) skulle betale.

”Allerunderdanigste Regenskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtægter og Udgifter for Aar 1743”

Se kilde i pdf

1-3 Indholdsfortegnelse

4-16 Jordebogsregnskab 1743

17-273 Bilag til Jordebogsregnskab 1743

Bilagene er angivet ved ”No”, med underliggende bilag betegnet med ”Litr.”

Pag. 18-21, No 1, Specifikation på gods tilfaldet kongen siden jordebogen 1696, hvornår det er sket og hvad landgildet var ansat til ifølge madame Horns specifikation fra 1736 i jordebogen, dog ikke udmarken som er tillagt efter udmarkskommissionen i 1720 og før den aparte udmarkskommissionens jordebog fra 1729 er sammendraget (Litr. A-D)
Pag. 22-25, Litr. A-B, Rentekammerordre om Bolleris og Fougdedahlsengene i Klemensker skulle bortauktioneres til højstbydende mm. Og auktionens resultat
Pag. 26-28, Litr. C-D, Auktion og konditioner. Engene tilfaldt udbygger Anders Gammelsen i Klemensker.
Pag. 29-44, No 2, Ekstrakt over flere poster fra tidligere regnskaber, der var blevet betalte. Rentekammerordre med krav på tidligere års regnskabsindtægter Med bilag Litr. A-E)
Pag. 45-46, No 3, Specifikationer på indkomne fæstepenge 1743.
Pag. 47-48, No 4, Specifikation om indkomne kendelsespenge 1743
Pag. 49-51, No 5, Beregning over lejermålsbøderne for hele Bornholm Med henvisninger til lejermålsbøder og helligdags brøde, med bilagene A-HH
Pag. 52-126, Litr. A-HH, Præsternes indberetning om lejermål og helligdagsbrøde ifølge kgl. Forordning om sabbattens helligholdelse. Flere attester om registreringer af bo i forbindelse medlejermål begået i ægteskab. Attester på manglende evne til at betale bøden.
Pag. 56-71, Lejermålssag: Hans Hansen Busck på den 24. sg. i Østermarie med Karen Larsdatter, med domme.
Pag. 77-80, Lejermål Morten Abrahamsen i Ibsker i sit ægteskab.
Pag. 113-122, Tingsvidne: Præsten Mahlers anklage mod flere for at have bedrevet horeri. Anna Lars Jensens dom.
Pag. 123-135, No 6, Regnskab for Rønne Købstads jorde, samt uvisse indtægter med bilag Litr. A-D.
Pag. 129-132, Litr. A, Købstandsjordes 4 kvarterers ejere og jordenes størrelse.
Pag. 136-147, No 7, Regnskab for Nexø og Aakirkebys regnskaber. De ordinære kontribution bestod af Jordebogsskatten, Sankt Hans dags skat, Martini dags skat, Natgæsteri og bådsmandspenge, samt Maltaccisse. Tingsvidner og attester.
Pag. 148-152, No 8, Svaneke Bys regnskab for byen visse og uvisse indtægter.
Pag. 153-178, No 9, Hasle bys og Allinge og Sandvigs regnskab for uvisse indkomster og skatter.
Pag. 154-156, Liste over byens jorde inddelt i 4 kvarterer med ejere og størrelse.
Pag. 160-161, Auktion over bjerget anker.
Pag. 162-165, Regnskab for Allinge og Sandvig med tingsvidne og fortegnelse over byens jorde med ejer og størrelse.
Pag. 172-176, Tingsvidne over sag hvor præsten anklagede folk for helligbrøde, da de under prædikenen bjergede et svensk skib mellem jul og nytår.
Pag. 179-180, No 10, Rentekammerordre om landgildekornets håndtering – slag ved auktion, levering til Christiansø mm.
Pag. 181-182, No 11, Kapiteltaksten for 1742.
Pag. 183-190, No 12-15, Tre mand fra Tejn, Jørgen Jørgensen, Peder Olsen og Hans Olsne havde bjerget et stk fyrretræ 14 alen lang fra Søen. Amtmanden forlangte at træet blev opbevaret tørt indtil det kunne aktioneres bort. Vurderet til 3 mark pr. alen, men solgt for 1 sld 3 mk 10 sk til præsten Hans Mahler.
Pag. 191-196, No 16-18, Møllesten og 346 blikplader blev bjerget af Jørgen Smed, Jep Pedersen, Peder Mortensen og Poul Hansen i Poulsker sogn – ingen ejermand havde henvendt sig, hvorfor det tilfaldt kongen efter at bjergerne blev betalt. Blev solgt på auktion. Blik (eller blok-)pladerne blev delt i lots a 20 stk. Møllesten blev solgt til Jens Hansen i Klemensker for 15 daler 1 mk 9 sk.
Pag. 197-219, No 19-21, Esper Jørgensen blev dømt til galgen for tyveri af kvie. Han var flygtet fra landet. Han opholdte sig hos udbygger Peder Andersen i Salene i Østerlars. Det skulle vurderes og deraf betale igæld og tvigæld. Resten tilfaldt kongen. Der var intet af værdi. Tingsvidne med dommen fra Østre Herredsting og tingsvidne fra landstingsretten.
Pag. 220-221, No 22, Urnes befaling om auktion af det bjergede gods i Poulsker.
Pag. 222-223, No 23. Morten Monsen på Lensgaard anmeldte at en udbygger i Salene havde bjerget et stykke træ. Sandsynligvis en rå fra et fartøj på størrelse af en lille husbjælke. Dog var der stjålet et stykke af den ene ende. Efter ordre fra amtmanden blev træet vurderet til 1 mk 8 sk. Bjergeren var Birte Bendtz som fik halvdelen af værdien.
Pag. 224-225, No 24, Restancer ultimo 1742.
Pag. 226-227, No 25, Amtskriver Schrøders anmodning til amtmanden og at attestere forskellige poster.
Pag. 228-235, No 26-29, Attester fra byfogederne om 6te og 10de-penge.
Pag. 236-237, No 30, Specifikation på 42 frivornedgårde der slap med at betale halv ægt-penge.
Pag. 238-239, No 31, Kvittering for levering af 3 tønder rugmel til de fattige i Aakirke hospital.
Pag. 240-245, No 32, Specifikation over gårde der på grund af ringhed slap med at betale al landgildet. Tidspunktet for fæstebrevet er angivet.
Pag. 246-247, No 33, Niels Christensen på den 30. selvejergaard i Ibsker kvitterer for 8 rd. som han modtog til sine mange børns opdragelse.
Pag. 249-263, No 34-41, Kvitteringer for transport af landgilde til Provianthuset i København.
Pag. 264-267, No 42-43, Rentekammerordre om levering af landgilde til Christiansø, til kongens vandbåd nr. 10, der førtes af kvartermester Willum Johansen.
Pag. 268-271, No 44-45, Landetatens ordre vedr. levering af rug til brødbagning, samt oversigt over brød til artilleriet.
Pag. 272-273, No 46, Skarpretter Ismael Asthausen kvittering for at modtage 60 rd. 56 sk.